Dansk Curling Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Curling Forbund"

Transkript

1 Dansk Curling Forbund Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne, Lone Tordrup, Alex Tordrup, Thorbjørn Jørgensen, Freddy Frederiksen, Johannes Jensen, Gert Andersen, Kim Dupont, John Andersen, Claus Walter Rasmussen, Martin Udh, Allan Nielsen, Jens Elsbo, Lars Müller, Gert Larsen, Søren Skau, Susanne Slotsager, Ole de Neergaard, Kirsten Jensen, Ulrik Damm, Niels Larsen, Tove Porskjær (referent) 1) Valg af dirigent Referat: Knud Meinertz valgt 2) Godkendelse af fuldmagt(er) Fuldmagter afleveres kl. 10,30 11,00. Referat: stemmer i alt 59, årsmødet er indkaldt pr RCK har ikke modtaget indkaldelse, i forbindelse med udsendelse af indkaldelser bør der kvitteres v. modtagelse. Dagsordenen tilrettes, pkt. 8,f, navnet ændres til Thomas Kiesche g,navnet ændres til Jan Juul 3) Optagelse af nye klubber Referat: Ingen nye klubber 4) Beretning Formandens skriftlige beretning medsendes. Referat: NL supplerer mundtligt: team Lene Nielsen og team Rasmus Stjerne har begge kvalificeret sig til OL. Lars Vilandt har opsagt sin stilling, tak for indsatsen. DIF har vedtaget et nyt regelsæt, således at vi kan vælge at træde ud af fordelingsnøglen i en 3 års periode. SS og TP har lavet et oplæg ang. nye planer for forbundet, hvorfor der ikke er lavet et budget for året Der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde til beslutning af nyt budget d AT spørger til årsagen til det manglende budget. Hvis budgettet ikke godkendes? NL: Der er ændrede regler vedr. tilskud fra TD og DIF reglerne er ikke godkendt før d OdN understreger ovenstående samt erkender at der ikke er enighed om hvad pengene skal bruges til dvs. fordelingen mellem elite og bredde JA: efterspørger en orientering om problemstillingerne, ønsker bedre kommunikation og inddragelse. Ønsker at der er såvel bredde som elite. TP foreslår at punktet udsættes til senere på dagsordenen under budget. Det vedtages

2 Herefter orientering fra de enkelte udvalg Referat: Turneringsudvalget: vedhæftes referatet. Tidtagningsudstyr er indkøbt til 4 baner, alene fordi det er den økonomiske mulighed, dog er der gode mulighed for at udvide til det nødvendige antal baner. AT understreger behovet for frivillige hænder til varetagelse af systemet. Der kunne være et ønske om at der opfindes et knapsystem så skipperen selv kan administrere systemet. GL beskriver at det rejser et spørgsmål om fokus Eliteudvalget: vedhæftes referatet JA har ej heller modtaget beretningen KD: spørger til coachretningslinjer ang. familiære relationer. SS svarer at det findes mindre hensigtsmæssigt, men at udvælgelsen foregår efter faglige begrundelser. Retningslinjerne skal være tilgængelige på hjemmesiden OdN refererer at listen over coaches ikke er fuldstændig, udvalget træffer en konkret beslutning på baggrund af kvalifikationer AT spørgsmål om øgning af elitekoordinatorstillingen a la en landstræner? SS henviser til et behov for løsning af de mange opgaver UD: henviser til at der er løst mange opgaver frivilligt og det er hans synspunkt at han ikke vil arbejde for en opgradering af stillingen. KD: ønsker bekræftet at stillingen er slået op inden UD har fået besked om at han ikke fik forlænget sin ansættelse Efter lidt ordveksling er det uafklaret om UD har fået formel information om at ansættelsesforholdet ikke forlænges, idet processen er foregået over længere tid. AT: roser udtagelsessystemet til kommende OL og ønsker det fortsat Breddeudvalget: vedlagt referatet TP understreger at der er behov for en ny planlægning for de kommende år med forventeligt fokus på træneruddannelse, klubudvikling og juniorudvikling 5) Regnskab, vedlægges. Ole de Neergaard: Årsrapporten er udsendt Referat SS svarer AT at der er brugt forbundspenge til holdene under landsholdstruppen/team Denmark støttede. Ispleje: der er brugt kr til ispleje, OdN oplyser at der gives kr pr dag for ispleje v. turneringer til arrangerende klub. JJ: spørger til tilskud til jr. Hold Der er ikke givet tilskud til nr. 2 for piger v. DM, der er ydet midler til 1. og 2. pladsen for drenge. Helle Hansen skal afklare problemstillingen. Ansøgningen er indsendt pr. mail. KJ refererer korrespondancen. AT: kontingent indbetalingen kan betales tilbage til klubberne til en godkendt breddeaktivitet. Bekræftet af bestyrelsen. Klubben ansøger breddeudvalget Regnskabet godkendt 6 af 2

3 6) Forslag Der er ingen indkomne forslag Referat: AN nævner at der pr er indsendt et forslag vedr. juniorarbejdet. Ingen er punktet bekendt. Bestyrelsen har forsømt at udsende punktet. Jfr. vedtægterne kan intet besluttes, da alle skal have materialet i hænde ved årsmødets begyndelse. Årsmødet kan dog beslutte at emnet drøftes. Forslaget drøftes under pkt. 9 og lægges frem til det ekstraordinære årsmøde 7) Formandens skriftlige del af årsberetningen vedlægges Punktet er overflødigt. Skal udgå af dagsordenen 8) Valg af bestyrelse. a) Formand (ulige år) Susanne Slotsager opstiller som kandidat til formandsposten Referat: Der er ikke andre kandidater AT: roser SS oplæg og ønsker at vide om der er opbakning til SSs ideer ønsker dog ikke svar JA: fokus på at der er interesse for bredden og at der er en indsats på breddeudviklingen SS: enig i at der er behov for en indsats på alle områder JJ: Spørger til SSs overvejelse om tidsforbruget. SS: har overvejet og takker for omsorgen UD: spørger til definition af fødekæden og foreslår en udsættelse af besættelse af formandsposten KM: henstiller at valget foretages Afstemning: For: 37, hverken for eller imod: 23 imod: 2 Susanne Slotsager er valgt b) Repræsentant for København, Frederiksberg og Amager (ulige år) Kirsten Jensen er på valg, og skal vælges af regionen Referat: Kirsten Jensen er valgt GL udtrykker sin tak for NL s indsats for dansk curling AT tilslutter sig takken til NL JJ takker også og opfordrer til at NL udnævnes til æresmedlem NL modtager en lille erkendtlighed med tak for sin mangeårige indsats. c) Repræsentant for Region Hovedstaden (lige år) Gert Larsen er på ikke valg. d) Repræsentant for Region Syddanmark (ulige år) Tove Porskjær er på valg, og skal vælges af regionen Referat: Tove Porskjær er valgt.. e) Repræsentant for Region Nord og Midtjylland (lige år) Søren Skau er ikke på valg. 6 af 3

4 f) Bestyrelsesmedlem (lige år) Thomas Kiesche valgt i Er udtrådt af bestyrelse, Nyt medlem skal vælges. Referat: Freddy Frederiksen er valgt for 1 år g) Bestyrelsesmedlem (ulige år) Susanne Slotsager er på valg. Nyt medlem skal vælges. Referat: Martin Udh er valgt h) Bestyrelsesmedlem (lige år) Ulrik Damm er ikke på valg i) Bestyrelsesmedlem Ole de Neergaard ønsker ikke genvalg. Ny rep. skal vælges. (ulige år) Referat: Rikke Bastian (CCO) er valgt j) Repræsentant for juniorer, valgt (lige år) Helle E Hansen er ikke på valg. Valg udenfor bestyrelsen (vælges hvert år): a) 1. suppleant for damernes repræsentant, Maja Petersen (hvert år) Referat: Anne Nielsen valgt b) 1. suppleant for herrernes repræsentant Tommy Juul Kristoffersen Referat: Lars Müller er valgt c) Suppleant for juniorernes repræsentant Ivana Bratic Referat: Ivana Bratic er genvalgt d) Suppleant for region pkt. 7 b Johannes Jensen vælges af regionen Referat: Kim Dupont valgt e) Suppleant for region pkt. 7 c Klaus Walther Rasmussen vælges af regionen Referat: Klaus W. Rasmussen er genvalgt f) Suppleant for region pkt. 7 d Arne Andersen er vælges af regionen. Referat: Arne Andersen er genvalgt g) Suppleant for region pkt. 7.e Jan Juul vælges af regionen Referat: Thorbjørn Jørgensen er valgt 6 af 4

5 h) 1. revisor Gregers Christensen & Bent Sørensen Referat: Begge er genvalgt i) 1. revisorsuppleant Christian Thune Referat: Chr. Thune er genvalgt j) 1. ekstern revisor DIF s Revisionsselskab k) Formand for amatør- og ordensudvalget Knud Meinertz Referat: Knud Erik Meinertz er genvalgt l) 4 menige medlemmer til amatør- og ordensudvalget Frants Gufler, Gert Andersen, John Andersen, Arne Andersen Referat: Alle er genvalgt m) 1. suppleant til amatør- og ordensudvalget Bent Sørensen Referat: Bent Sørensen er genvalgt n) 2. suppleant til amatør- og ordensudvalget Jørgen Larsen Referat: Jørgens Larsen er genvalgt 9) Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Under vedtagelsen af budget kan Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån, når hovedstol, formål, rente og afdragsperiode forelægges Årsmødet til godkendelse. Der er ingen forslag om at optage lån. Referat: Drøftelse af Gentofte CCs forslag. SS udtrykker at forslaget vil blive inddraget i strukturarbejdet hen mod det ekstraordinære årsmøde. SS fremsætter kommentarer til oplægget om strategiproces. Der bliver indkaldt til et ekstraordinært årsmøde med godkendelse af budget bemærkninger til budgettet samt oplæg til strategi med min. 8 dages varsel senest d Bestyrelsen fastlægger en dato. Enten onsdag d eller søndag d i København. 10) Eventuelt. Referat: JJ behov for at støtte dem der ligger under eliten. Henviser til Chr. Thunes forslag. SS: Talentudvikling: en indsats værd, eliten vigtig pga. den bevågenhed eliten giver os TJ: klubberne har dårlig samvittighed, ønsker at få et lille hip gerne via en udviklingskonsulent. Kommunikation er en opgave som også ligger klubberne imellem. JA: ny bestyrelse ønsker at kommunikation til klubberne i større omfang 6 af 5

6 TP: Fastholdelse af medlemmer er et vigtigt indsatsområde, da den bevågenhed curling har via eliten ikke giver forøgelse af medlemsantallet OdN: der har været brugt mange penge på bredden, behovet er at klubberne selv samler bolden op. Søren: Forbundet kan støtte op på de tiltag der startes i klubberne JJ: Problemstilling om frivilligt arbejde kontra betalt arbejde. AT: Ønske om at referater fra bestyrelserne udsendes til klubberne SS: Er enig i åbenhed og støtter at referaterne udsendes. SS nævner formandsmødet som en mulighed for at inddrage klubberne i arbejdet GL: Formandsmøder kan fint genoptages hvis interessen er der. Jfr. Code of Conduct skal referater være tilgængelige for alle TJ: Det er usikkert om formandsmødet kan samle deltagere af praktiske årsager JA: Foreslår et møde i løbet af efteråret GL: Takker OdN for indsatsen. NL afslutter med at takke KM for ledelse af mødet Årsmødet afsluttes og alle ønskes en god sommer. 6 af 6

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Thomas Blom GTC-Bulls Ganløse tri og Vibeke Hansen fra Tri 4. Agenda 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere