Nordborg Golfklub. 16. årgang Maj 2006 Nr. 2. Havnbjerg Mølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Golfklub. 16. årgang Maj 2006 Nr. 2. Havnbjerg Mølle"

Transkript

1 Nordborg Golfklub 16. årgang Maj 2006 Nr. 2 Havnbjerg Mølle Du spiller golf Og skal slå til din bold, Går lige nu på hul 17 Og rammer super med din kølle, Du kikker langt efter bolden Og får øje på Den gamle Havnbjerg mølle

2 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub Johan Bondesvej Nordborg Redaktion Svend-Erik Boysen Mobil (ansv. red.) PR. Annonce & Sponsorudvalg Poul Christensen Jan Carstensen Svend-Erik Boysen Arne Asmussen Webmaster Svend-Erik Boysen DGU kort, bagmærker, m.m. Marie Petersen Pro Træner Steen B. Lund Mobil Greenkeepere Jes Jessen Chresten Jørgensen Mogens Toft Tryk Grafisk Arbejde A/S Guderup Brug klubbens hjemmeside: Bestyrelse Formand Poul Christensen Næstformand Frede Nicolaisen Kasserer Jan Carstensen Sekretær Marie Petersen Medlemmer Henning Christiansen Dennis Zanchetta Svend-Erik Boysen Udvalgsformænd Baneudvalg Henning Christiansen Begynderudvalg Frede Nicolaisen Dameklub Marie Petersen Driving Range Baneudvalget Herreklub Carsten Bonde Juniorudvalg Svend-Erik Boysen Matchudvalg Marie Petersen PR. Udvalg Poul Christensen Seniorklub Gerda Mortensen Klubhusudvalg Samtlige udvalgs formænd Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for hverken bestyrelsens eller redaktionens holdninger

3 Nordborg Golfklub 3 Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev Børge Munksgaard enstemmigt valgt til dirigent. Børge Munksgaard takker for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingens indvarsling var i overensstemmelse med vedtægterne og dermed lovlig. Pkt. 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Formanden redegjorde for medlemstallet pr. 31/12-05 på 495, fordelt således: Mænder: 336 Kvinder: 110 Drenge 39 Piger: 10 Hertil kommer så 39 passive. Vi har i årets løb haft 80 nye golfspillere, som er undervist i 10 hold á 8 personer. 61 af disse er i årets løb blevet fuld member af Nordborg Golfklub.På nuværende har vi tilmeldt 13 nye personer til 2006 sæsonen. Banen bliver bare bedre og bedre for hvert år. Baneudvalget og greenkeeperne samt de mange frivillige hjælpere har igen ydet en rigtig flot indsats. Der vil igen i 2006 blive brug for den frivillige arbejdskraft. Hul 15 har fået anlagt nyt herreteested og det oprindelige teested er blevet dametee. Derr er udlagt stenmel på veje og stier i området. Greenfee samarbejdet mellem de Sønderjyske klubber, også kaldet G9 samarbejdet har medført 398 spillende gæster fra disse klubber, hvilket er en nedgang på 446. Af vore medlemmer har 501 benyttet sig af spil i vore samarbejdsklubber. I samarbejdet er i år 2 nye klubber nemlig Royal Oak og Aabenraa. Greenfee for samarbejdsklubber har været ens for alle klubber med ½ greenfee på hverdage og med 75 kr. rabat på søn - og helligdage. Aftalen for 2006 er på plads og vil være til samme takster som Vi har fået nye sponsorer i 2005, nemlig OSTEN på trænerhuset, DANFOSS UNIVERSE på GREENFEEHUSET og CONNIE SKILTE til baneoversigten på parkeringspladsen. Vi har GREENFEE aftale med QUALITY Hotel, COMWELL Hotel, BALLEBRO Færgekro, VOLLERUP Vandrehjem og FJORDLYST Feriecenter i Aabenrå. Formanden omtalte de dårlige oplevelser, hvor medlemmer ikke respekterer bestyrelsens anvisninger/påbud. Man begynder en runde golf hvor der er et fri hul. Der slås ud selvom der er spillere foran der kan blive ramt. Der tages ikke hensyn til greenkeeperne. Der anvendes ikke måtte om vinteren, ligesom der spilles til sommergreen når der skal spilles til vintergreen. Banekontrol blev ikke indført i Vil blive gennemført med virkning fra sæson Banekontrollens arejdsopgaver blev gennemgået. Optrykkes i næste klubblad.

4 4 Nordborg Golfklub Formanden oplyste vigtige datoer i 2006 for aktiviteter i klubben. 2. april Åbningsturnering 19.-2o.maj Firma- & Familiedag 12. august Klubbens sponsorer 19.august Klubfest Uge Golfskole Sønderborg Idrætshøjskole ca. 80 personer. På nuværende ikke forhandlet helt på plads. Formanden sluttede sin beretning med at rette en stor tak til sine bestyrelsesmedlemmer, for godt samarbejde i det forgangne år. Jens Martinsen mente vi kunne få mere pr. for klubben ved at udsende et antal greenfee billetter til andre klubber i landet, hvor der eventuelt kunne stå, at de kunne benyttes i følgeskab af 1 betalende medlem. Palle Petersen var med på tanken om at afholde Golfskole, da disse personer kommer fra alle dele af landet, og dermed være med til at omtale Nordborg Golfklub.. Der var kritik af greenkeeper ved flytning af huller. Der bliver ikke brugt en plade, som kan forhindre jorden i at hæve sig omkring hullet. Forholdet tages op i baneudvalget. Flag fra sommergreen blev taget ind til nytårsaften og ikke senere sat op, dette grundet næsten konstant frostvejr. Kirsten Pinholt omtalte den luksus ved at have bane åben for spil om vinteren. I tidligere tider var alt lukket i vinterhalvåret. Egon Hansen så gerne at vintergreen havde et stort hul i stedet for afmærkningsstangen. Børge Munksgaard så gerne vi nedsatte et ordens- og amatørudvalg til løsning af etiketteregler mv. Beretningen enstemmigt vedtaget. Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet for 2005 er optrykt i det udsendte klubblad. Kassereren gennemgik indtægter og udgifter i det reviderede regnskab. Regnskabet udviste et underskud på kr. Vi har mistet 180.ooo kr. i udsendte men ikke betalte kontingenter. Vi har så til gengæld fået flere nybegyndere end beregnet. Regnskab enstemmigt vedtaget. Vinter teesteder står ikke på jævn grund. Dette vil blive lavet om til næste år. Claus Bonde var inde på, at man gik tilbage til spil på vintergreen hele vinteren. HUSK deadline for næste klubblad. Søndag d. 11. juni 2006

5 Nordborg Golfklub 5 Pkt. 4: Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud. Budget gennemgået og udviser et overskud på kr. Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse, således: Juniorer (under 10 år) fra 200 kr. til 250 kr. Stigning 50 kr. Juniorer (10år til og med 18 år) fra 550 kr. til 650 kr. Stigning 100 kr. Pensionister m/anparter (67 år) fra kr. til kr. Stigning 0 kr. Seniorer m/anparter fra kr. til kr. Stigning 200 kr. Par 3-bane fra 900 kr. til kr. Stigning 100 kr. Pensionister (67 år) fra kr. til kr. Stigning 0 kr. Passive fra 300 kr. til 300 kr. Stigning 0 kr. Ung Senior (19-25 år) fra kr. til kr. Stigning 100 kr. Seniorer fra kr. til kr. Stigning 200 kr. Lang Distance fra kr. til kr. Stigning 100 kr. Claus Bonde var inde på om det ikke var bedre at binde medlemmer med anparter. Til dette kunne oplyses, at kommunen ikke vil gå med til et sådant, da det skal være økonomisk muligt for alle at spille golf. Jan Schmidt foreslog at pensionister skal have det samme kontingentforhøjelse som seniorer, eller en forhøjelse på 200 kr. Jens Martinsen mente at vores kontingent var forholdsvis større end andre klubbers. Dette er ikke tilfældet, idet han skal sammenligne vores kontingent med indskud overfor de andre klubber, altså kontingentet på kr. Stig Jensen foreslog at alle skal være med til at betale. Jørgen Hymøller bad om at der blev kigget på udgiftsposter. Efter debat gik man over til skriftlig afstemning om forslaget fra Jan Schmidt (Pensionister skal stige med 200 kr). 64 stemmesedler udleveret gav følgende resultat: 1 stemte blank 25 stemte nej 38 stemte ja Forslaget var herefter vedtaget. Pensionister skal have forhøjelse af kontingent på 200 kr. Bestyrelsens øvrige forslag til kontingent stigning blev godkendt med 3 stemmer imod. Generalforsamlingen var inde på om man ikke ved udsendelse af kontingentopkrævning kunne få en tekst med datoen for rettidig udmeldelse af klubben, som ifølge vedtægterne er 1.oktober forud for kalenderåret. Tages op i bestyrelsen.

6 6 Nordborg Golfklub Pkt. 5: Forslag fra bestyrelsen. Ingen. Pkt. 6: Forslag fra medlemmerne. Ingen Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg var: Henning Christiansen Dennis Zanchetta Marie Petersen Alle 3 villige til genvalg. Genvalg fandt sted, og bestyrelsen består herefter af: Poul Christensen Frede Nicolaisen Jan Carstensen Marie Petersen Henning Christiansen Dennis Zanchetta Svend-Erik Boysen Som suppleanter blev genvalgt: Birthe Zanchetta Gunnar Rasmussen Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Claus Clausen Suppl. Broager Revision Pkt. 9: Eventuelt. Curt Crawack startede med at sige om ikke alle ja-sigerne havde en flov smag i munden for når det gjaldt arbejdsopgaver i klubben stod pensionisterne i 1. række for at hjælpe. Frede Hansen spurgte til køb af klubbens øl til klubaftener. Det kunne oplyses, at der ikke er ændringer i klubbens ølsalg.ved turneringer må medbragte øl ikke nydes. Patrick Walsh foreslog ens hævning af kontingent. Vedtægterne skal revideres, hvilket vil ske i kommende år. I Vedtægterne står også at indkomne forslag skal være indsendt senest 15. januar. Bestyrelsen tager dette forhold med ved vedtægtsændringer Bekendtgørelse om afholdelse af arbejdsdage. Dette sker fremover ved invitation. Denne form er tidligere praktiseret og har en god effekt. Heike Asmussen efterlyste nye vaskespande til rengøring af jern mv. Henning kunne dertil fortælle, at der bliver etableret vaskebord i trekanten udfor bagrum. Palle Olsens forslag til udluftning af bagrum kunne ikke etableres. Henning Christiansen er i gang med projektet, som vil få en løsning inden sæsonstart. Arne Asmussen havde en opfordring til medlemmer med bagrum om at rengøre disse. Så kan vi også undgå lugten. Klubben har fået lavet ekstra nøgle til bagrum som for 30 kr. kan købes af medlemmer, der har problemer med at komme til en låst dør tidligt om morgenen. Henvendelse herom sker til Marie Petersen. Marie Petersen oplyste at der ikke mere skal betales turneringsfee forud for en turnering, idet det ikke er hensigtsmæssigt at have så mange penge liggende i et uaflåst rum. Der skal heller ikke udfyldes scorekort. Dette klares via vort nye administrative system Golfbox-. Der lægges op til ændring af Klubmesterskabets afholdelse, således at det vil kunne afvikles over 1 weekend. Deltagerne i selve klubmesterskabet spiller 2 x 18 hullers slagspil om lørdagen og

7 Nordborg Golfklub 7 1 x 18 hullers slagspil om søndagen. Der er så fælles præmieoverrækkelse om søndagen. Dennis Zanchetta som kommer for at låse hver aften (365 dage om året) møder tit åbent stående døre til toilet,bagrum og klublokale og varmen fosser bare ud. Henning Lousen vil have sat dørpumpe på. Bestyrelsen arbejder på sagen. Jan Heiss meddelte, at selvom afstemningen om kontingentforhøjelsen for pensionister gik bestyrelsen imod, har de gjort et godt arbejde. Allersidst takkede formanden dirigenten for den gode måde at lede generalforsamlingen på. Nordborg, den 29. marts Børge Munksgaard Dirigent Marie Petersen referent Referat fra Nordborg Golfbane Aps ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Pkt. 1: Valg af dirigent. Børge Munksgaard blev foreslået og valgtes til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Pkt 2: Beretning om baneselskabets virksomhed i det forløbne år og om planerne for fremtiden. Direktøren Jan Carstensen aflagde beretning. År 2005 har igen været et år med masser af aktiviteter. Der er anlagt nyt herreteested ved hul 15. Der er udlagt stenmel på veje og stier. Stor sten opsat i krydset ved hul 9 og 18. Beplantning er sparet i år. Der er anskaffet tipvogn til traktor,autolift og dybdevertifikalskærer. Der er opsat 11 ny bagskabe. I 2006 vil man fortsætte med beplantning ved de 9 sidste huller. Der vil ske ændring af bunkerne på hul 10. Der vil blive etableret sti fra drivingrange til par-3 banen. Vaskepladsen til maskiner bliver udvidet ligesom der bliver etableret vaskeplads for køller/jern for enden af klubhuset. Der indkøbes en græsklipper til klipning omkring bunkerne, idet de eksisterende klippere ikke er særlig egnet til dette formål. Det er tanken at indkøbe 1 stk golfbil til brug for banekontrollen. Indretning af parkeringsplads søges løst i indeværende sæson. 10 års planen lyder på løbende forbedring af bane, maskinpark og klubfaciliteter. Arne Asmussen mente vi skulle kaste os ud i forbedret klubfaciliteter. Vi ville få flere greenfeegæster ved ordentlige faciliteter.

8 8 Nordborg Golfklub Kjeld Thomsen bemærkede at vi ikke ville få samme antal gæster/medlemmer som andre klubber, da vi ligger på en endestation med vand på 3 sider. Der blev spurgt til toilet ved hul 5. Denne sag har ligget ved grøn turisme i kommunen.denne aktivitet er nu sløjfet af kommunens budget. Ifølge naturfredningen må der ej heller opsættes noget toilet i området. Beretning enstemmigt godkendt. Genvalg af suppleanter: Birthe Zanchetta Gunnar Rasmussen Pkt. 6: Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt for 1 år blev Revisor Claus Clausen og som suppleant Broager revision. Pkt. 7: Eventuelt. Ingen. Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen. Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse. Regnskabet for 2005 er optrykt i det udsendte klubblad. Regnskabet udviser et overskud på 323 kr. Der har været store el-udgifter i alt kr. Regnskabet enstemmigt godkendt. Det forelagte budget godkendt. Nordborg, den 29. marts Børge Munksgaard Dirigent Marie Petersen referent Pkt. 4: Indkomne forslag. Ingen Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen består herefter af: Poul Christensen Frede Nicolaisen Jan Carstensen Marie Petersen Henning Christiansen Dennis Zanchetta Svend-Erik Boysen

9 Nordborg Golfklub 9

10 10 Nordborg Golfklub Begynderudvalg: Begynderudvalget starter tirsdag den 18. april kl. 18:30. Der er tilmeldt max antal deltagere dvs. 8 personer, derudover er der allerede nu tilmeldt 6 personer til start den 2. maj, der er der plads til et par mere, men de kommer til den tid. Der startes nye hold op hver 14. dag i perioden frem til sidst i august. Efter firma/familiedagen som er weekenden den maj plejer der at komme et antal. Begyndere der har fået lyst til at prøve mere, det glæder vi os til. N Y B E G Y N D E R T U R N E R I N G E R Spil over 3 x 6 huller på par-3 bane og 9 huller på 18 huls banen. Alle der har afsluttet fællestræning hos Sten kan deltage. Spilledage: Onsdag, den 10. maj kl Onsdag, den 24. maj kl Onsdag, den 7. juni kl Onsdag, den 21. juni kl Onsdag, den 5. juli kl Onsdag, den 19. juli kl Onsdag, den 2. august kl Onsdag, den 16. august kl Onsdag, den 30. august kl Onsdag, den 13. september kl Onsdag, den 21. september kl Du møder op ved klubhuset senest kl for at vi kan få inddelt i hold samt få lavet scorekort. Der vil være øvede spillere med på hvert hold. Søndag den 1. oktober afholdes årets turnering for alle nybegyndere år 2006 kl (Nærmere opslag herom senere). Med venlig hilsen Begynderudvalget Frede Nicolaisen / Marie Petersen Tlf / Tlf Mob / Mob

11 Nordborg Golfklub 11

12 12 Nordborg Golfklub SENIORGOLFERNE I NORDBORG Sommerprogram 2006 GENERELLE OPLYSNINGER Hver mandag 18 hullers turnering. Første hold går ud kl Scorekort afleveres senest kl Matchfee 5.00 kr. Hver fredag 9 hullers turnering. Første hold går ud kl Scorekort afleveres senest kl Matchfee 5.00 kr. Første fredag i Vi forsøger at lave særlige turneringsformer. måneden Efter spil fælles madpakkespisning april Kontingentbetaling for kr. AKTIVITETSPLAN Langfredag og 2. påskedag Fredag 7. april Fredag 21. april Primo maj Fredag 5. maj Mandag 8. maj Mandag 22. maj Aflyst. Afslutning på vintersæson. Præmieuddeling for marts måned + dagens spil. Fælles madpakkespisning efter turnering. Åbningsmatch med efterfølgende spisning se opslagstavle. Sommerturnering starter. Tilmelding se opslag. Orienteringsmøde for Østrigsfarerne efter match og fællesspisning. Besøg hos Seniorgolferne i Alssund. Se opslagstavle. Udflugt til Aabenraa Golfklub i Løjt. Se opslagstavle. Fredag 12. maj St. Bededag spil aflyst 2. pinsedag Aflyst juni Tur til Østrig. Hjemmeværende spillere den 9. og 12. juni lægger scorekort i vor postkasse i Greenfeehuset. Mandag 10. juli Vi spiller en særlig fødselsdagsmatch. Tirsdag 11. juli Mandag 24. juli Fredag 11. august Torsdag / fredag 24. og 25. august Mandag 4. sept. Tirsdag til torsdag sept. Fredag 29. sept. Fødselsdagsfest på Notmarkhus kl Spisning og dans. Ægtefæller er velkomne. Se tilmeldingsliste. Udflugt til Sønderjyllands Golfklub i Uge. Se opslagstavle. Banen er lukket. Vi tager på udflugt til HofBerg Golfklub. Se tilmeldingsliste. Eclectic over 2 dage. Se opslag. Afsluttes med fælles madpakkespisning om fredagen. Seniorerne fra Alssund kommer til venskabsmatch. Se nærmere på opslagstavlen. Sensommertur til Fyn. Sæsonafslutning med særlig turnering afsluttes med spisning. Se opslagstavle.

13 Nordborg Golfklub 13

14 14 Nordborg Golfklub HERREKLUBBEN MATCHPROGRAM 2006 Mødetider: Uge 13 til 36: kl Uge 37 til og med 40: kl Dato Match Bemærkninger Tællende Tee 30/3 Stableford Information om ny sæson nej gul 6/4 Stableford ja gul 20/4 Slagspil A-B-C rækker C-rækken spiller stableford ja gul 27/4 Hulspil Spisning ja rød 4/5 Stableford ja gul 11/5 Slagspil C-rækken spiller stableford ja gul 18/5 Hulspil ja gul 23/5 annonceres Match mod damerne nej gul 1/6 foursome Spisning nej rød 8/6 Stableford ja gul 15/6 Stableford ja gul 22/6 Slagspil ja gul 24/6 Stableford Udematch, Golfclub Hof Berg nej gul 29/6 Hulspil Spisning ja rød 6/7 Slagspil C-rækken spiller stableford ja gul 13/7 Stableford ja gul 10/8 Slagspil A-B-C rækker C-rækken spiller stableford ja gul 17/8 Hulspil ja gul 24/8 Slagspil C-rækken spiller stableford ja gul 31/8 Greensome Spisning nej rød 2/9 Stableford Udematch, Sønderjyllands Golf Klub nej gul 7/9 Stableford ja gul 14/9 Slagspil A-B-C rækker C-rækken spiller stableford ja gul 21-sep Hulspil ja gul Stableford ja gul Annonceres Store flex dag og årsafslutning nej gul Stableford Generalforsamling nej gul Bøder: Bruges mere end 2 puts på green pr. hul, betales kr. 1,00. Ingen point ved slagspil eller stableford, betales kr. 1,00 pr. hul.

15 Nordborg Golfklub 15 Herreklubbens Bestyrelsesliste Navn: Telefonnumre: Formand: Carsten Bonde privat arbejde Kasserer: Jens Simonsen mobil arbejde Øvrige: Svend-Åge Jensen privat mobil Palle Olsen privat arbejde Børge Munksgaard mobil Suppleant: Mogens Olsen privat mobil Information og match-propositioner Deltagere og spilledag Herreklubben er for mandlige spillere, som har Nordborg Golfklub som hjemmeklub, og som er fyldt eller fylder 18 år i spilleåret. Medlemskab sikres ved betaling af kontingent senest den 27. april Herreklubben spiller hver torsdag fra april til første torsdag i oktober. Der vil hver gang blive trukket lod om hvem der skal spille sammen og vi spiller normalt 3- eller 4 bolde. Rækker og matcher Hver gang spilles en 18 hullers match. Der spilles i A-, B-, og C-række. Gruppeinddelingen i 2006 er følgende: A-rækken: hcp - 15,5 B-rækken: hcp 15,6 22,8 C-rækken: hcp 22,9 Detaljeret matchkalender kan ses her på hjemmesiden (herreklubben/matchkalender) samt på klubhusets opslagstavle. Sæsonafvikling Spillerhandicap ved sæsonstart afgør, hvilken række der spilles i hele sæsonen. Desuden er der 3 gennemgående turneringer: Pointjagten - om bedste gennemgående spiller i hver gruppe. Brutto Eclectic for hver gruppe. Hulspil for hver gruppe. Bødekassen Bruger du mere end 2 put på green, pr. hul. Betales kr. 1,00. Får du 0 stablefordpoint ved slagspil eller stableford på et hul betales kr. 1,00 Scorekort Scorekortet skal udfyldes TYDELIGT med medlemsnummer, navn, handicapindex, tildelte slag og dato. For at deltage i dagens match skal scorekort være afleveret til

16 16 Nordborg Golfklub starter inden sidste starttid. Præmier I dagens 18 hullers match er der 3 præmie pr. række Ved lige scores vinder laveste handicap i dagens match. I de gennemgående matcher er der 3 præmier i hver række. Præmieuddeling på spilledage med spisning. Der præmier til nærmest flaget på hul 4 og 11, som uddeles på hver matchdag. Fællesspisning Der er fællesspisning den sidste torsdag i hver måned, undtaget juli og september. Maj måned dog afslutning 1. juni grundet Kr. Himmelfartsdag den sidste torsdag i maj. Tilmelding til spisning sker på listen, som ophænges i skabet. Kontingent Kontingentet for sæsonen 2006 er kr. 250,00. Deltagelse i Eclectic kr. 20,00. Sæsonstart og afslutning Vi starter torsdag den 30. marts med at spille 9 hullers stableford og efterfølgende information fra bestyrelsen om sæsonen Sæsonafslutningen er fredag den 6. oktober med den traditionelle Storefleksdag. Banekontrol: Der har været udført banekontrol et par gange. Der har ikke været meget at påtale, indtil nu kun formaliteter. Banekontrollen blev meget positivt modtaget, hvilket vi er taknemmelige for, det tegner godt for det videre forløb. Dog lidt malurt i bægeret. Efterstillet er det kommet frem at der var fra et medlem blev givet udtryk for, at denne banekontrol var da rent tidsspilde og det rene fis. Dette synes jeg er meget beklageligt at ikke engang et klubmedlem vil anerkende det arbejde der er startet for klubbens og banens bedste. Jeg håber indstillingen ændrer sig efterhånden som arbejdet skrider frem. Som nyt i Nordborg Golfklub kan du nu tilmelde dig online til klubbens turneringer s med starttider Når startlisten er offentlig gjort kan du som deltager få tilsendt en mail med din starttid. Det er dog en forudsætning at du har angivet en -adresse, samt at du via din profil i GolfBox har accepteret at modtage information via mail.

17 Nordborg Golfklub 17 Regelændringer sker hvert 4 år sidst i men hvert andet år kommer der nye Decisions og ændringer af de gamle Decisions. I det følgende omtales de vigtigste ændringer. Måling af afstand/afstand (Decision 14-3/0.5 og 8-1/2.) Den, der i år har vakt mest opsigt, er nok den nye Decision 14-3/0.5. En Klub kan nu lave en Lokal Regel, der tillader brug af afstandsmåling med measuring devices. Det begreb kan dække mange ting lige fra et målebånd til det nyeste GPS. Fra R&A s side er der er dog taget det forbehold, at det kun er afstandsmåling, der er tilladt. Brug af udstyr, der udover afstandsmåling også har funktioner til at måle hældning, vindhastighed, temperatur eller andet, er en overtrædelse af Regel 14-3, og medfører diskvalifikation, også selvom disse funktioner er slået fra. Bemærk dog at denne mulighed for måling kun kan benyttes, hvis klubben har det nævnt i de Lokale Regler. Og for at blive ved afstand, så er det ikke længere råd at spørge om afstand. En spiller kan spørge hvem som helst om afstanden fra fx. bold til hul, og to spillere kan frit diskutere, hvor langt der er fra deres bold til green. (Decision 8-1/2) Hvornår er en bold tabt? Hvis Decision 14-3/0.5 er den mest omtalte af de nye Decisions, så er ændringerne af de Decisions, der hører til Regel 27-1, Bold tabt eller out of bounds, nok de vigtigste i år. Især fordi de i 2006 siger det modsatte af det, der har været gældende i Eksempel: En spiller slår sin bold ud i rough I : En spiller leder efter bolden i 2 minutter, går tilbage til det sted, hvor han sidst spillede fra og dropper en bold. Hvis den oprindelige bold bliver fundet indenfor 5 minutter og han ikke havde slået til den droppede bold, så skal den samles op igen, og han skal spille den oprindelige bold. Samme situation her i 2006: En spiller leder efter sin bold i 2 minutter, går tilbage til det sted, hvor han sidst spillede fra og dropper en bold. MEN - når den er droppet, er den oprindelige bold tabt. (Regel 20-4). Findes den første bold, kan den bare samles op. (Decision 27-1/2) Spiller han alligevel den første bold, når han har droppet en ny i denne situation, så spiller han en forkert bold, og det koster 2 straffeslag i slagspil + 1 straffeslag for at samle den droppede bold op. Fejlen skal rettes, inden der slås ud fra næste tee, ellers er han diskvalificeret. I hulspil taber han hullet. (Decision 27-1/2.3 og Decision 15/5)

18 18 Nordborg Golfklub Skade på køller under spillets normale gang, udvidelse af dette begreb. (4-3/1) Begrebet under spillets normale gang er nu blevet udvidet til at omfatte skader, der kan opstå under en runde, ikke blot under slaget. Eksempler: Man læner sig op af sin kølle, man bruger den som stok, man taber den selv om køllen bliver skadet, så må man bruge den, skifte den, eller få den repareret. De skader, der ikke er dækket ind under spillets normale gang er skader, der er opstået som følge af "abuse", dvs. misbrug. Hvis man kaster sin putter, slår den ned i bag en eller ind i det nærmeste træ, så skaftet bøjer sig (ændring af spillekarakteristika), og man derefter bruger den så er man diskvalificeret. Højspændingsmaster og lignende. Komiteen kunne i de gamle Decisions indføre en Lokal Regel, der pålagde spilleren at annullere sit slag og spille det om, hvis han ramte en højspændingsledning, der var til gene for spillet. Decision 33-8/13 giver nu mulighed for at inkludere master og pæle i denne Lokale Regel. Den Lokale Regel skal præcist angive, hvor den er gældende, idet kun kabler og master, som er i spil i den normale spillelinje på hullet bør indbefattes. Bemærk, at slaget skal annulleres og spilles om, hvis ledninger og master rammes, når denne Lokal Regel gælder. Spilleren kan ikke vælge at spille bolden, som den ligger, eller slå slaget om. Stå på puttelinien Det er nu ifølge Decision 16-1e/2 tilladt, at spilleren står på sin puttelinie, eller står på tværs af sin puttelinie, når han skal hole et kort put, hvis det sker for at undgå at stå i en anden spillers puttelinie. Det vil normalt koste 2 straffeslag at stå på tværs af sin puttelinie, og begrundelsen for dette forbud er, at man vil undgå, at spilleren benytter et krocketlignende slag. Denne nye Decision gør det muligt for en spiller at putte færdig med en lidt akavet stance, i stedet for at skulle markere bolden. Og som et kuriosum Spindelvæv Spindelvæv er nu løse naturgenstande, og de må fjernes, selvom de sidder fast. Det betyder dog samtidig, at man ikke må flytte eller ramme dem i tilbagesvinget i en hazard det vil koste 2 straffeslag/tabt hul. (Decision 23/5.5)

19 Nordborg Golfklub 19

20 20 Nordborg Golfklub ELM Open 2006 Nu har du endnu engang chancen for at vinde en match mod Thomas Bjørn! ELM Open er Danmarks største golfturnering for to-mandshold, turneringen blev første gang afviklet i år 2002, og kan dermed i år fejrer et 5 års jubilæum. Turneringen blev i sin tid skabt på initiativ af Thomas Bjørn. ELM Open var turneringen der for alvor satte matchplay på dagsordenen på tværs af de danske klubber, og har således gennem årene givet anledning til mere end hyggelige og spændende matcher i hulspillets ånd. Turneringen bliver spillet efter et utrolig spændende matchformat, da der spilles efter det specielle 3-points system, som blev taget rigtig godt imod ved sidste års turnering, og som giver anledning til mange spændende og jævnbyrdige matcher. Deltagerne bliver delt ind i puljer og kan frit tilmelde sig en af de 8 regionsfinaler der spilles rundt omkring i landet. Finalen Vinderparrene fra de 8 regionsfinaler drager ligesom sidste år mod landet af muligheder, nærmere USA. ELM Open finalen spilles fra den 30. september til den 8. oktober, og lægger vejen forbi Maryland og Virginia som ligger i USA s hovedstadsregion, Washington. Der er garanti for en enestående golfoplevelse når de 16 finalister sætter hinanden stævne på nogle af regionens bedste baner. Tilmeld dig nu på ELM Open tager sit omdrejningspunkt i hjemmesiden hvorfra hele turneringen administreres. Her kan man udover at tilmelde sig, løbende se hvad der rører sig ved turneringen, bl.a. se nyheder, føre spillekalender, se stillinger samt meget meget mere. Igen i år, er der takket være turneringens gode samarbejdspartnere, linet en sand gave regn af spændende og flotte præmier op. Se alle de flotte præmier på hjemmesiden. Tilmeldingsfristen er den 31. maj, men I kan med fordel tilmelde jer med det samme, for puljerne dannes løbende. Puljematcherne skal dog være spillet inden 3. juli. Alle deltagere må max. have hcp. 32,0, og holdkaptajnen skal være fyldt 18 år inden d. 3. juli. Matchfee for holdet er kun kr. 600, Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til kontakte Jesper Gottlieb hos ELM. Jesper Gottlieb Projektassistent ELM A/S Vester Voldgade København V Tlf.: Mail.:

21 Nordborg Golfklub 21

22 22 Nordborg Golfklub Hul 1. GF Forsikring Hul 2. Danske Bank Hul 3. Bundgaard Tøj Hul 4. Kesses Malerforretning Hul 5. Mode Drees Hul 6. Piccolo Hul 7. Fynsk & Søn A/S Hul 8. Sydbank Hul 9. OK Benzin Hul 1. El Let Hul 2. Trimatic Automation Aps. Hul 3. Revisor Claus Clausen Puttinggreen Drivingrange Drivingrange Drivingrange Trænings Bolde Baneskilt Hole In One Scorekort Klubhus TV Begynderhus Greenfee Hus Dansk Shell Nordborg Lillians Ure Guld Sølv Nordborg Als Byggecenter Guderup Dagli Brugsen Langesø Super Brugsen Guderup Slagter Nielsen Langesø Sydbank Kvickly Nordborg Nordborg Farve & Tapet Mode Dress Nordborg HUL SPONSORER 18. HULS BANEN HUL SPONSORER PAR 3. BANEN ØVRIGE SPONSORER Hul 10. God Tone Jefsen Radio Hul 11. Matas Nordborg Hul 12. Linak A/S Hul 13. Nybolig Per Kirkegaard Hul 14. Nordborg Farve & Tapet Hul 15. Hardeshøj - Ballebro Færgefart Hul 16. Kvickly Nordborg Hul 17. KPMG Hul 18. Danfoss Hul 4. Andelskassen Hul 5. Nordborg Apotek Hul 6. P. Nebeling Ernst & Young Kontor Syd Dagli Brugsen DFT Dansk Flydepresse Teknologi A/S Color Signs Auto Centrum Sønderborg Køkkenet God Tone Jefsen Radio Osten Sønderborg Danfoss Universe ANNONCØRER Piccolo Nordborg Bundgaard Tøj Nordborg OK Benzin Nordborg God Tone Jefsen Radio Sønderborg Nybolig Per Kirkegaard Guderup Nordborg Turist Kontor Nordals Idrætscenter Jydepotten

23 Nordborg Golfklub 23 Bestyrelsen 2006 Formand Poul Christensen Tlf Næstformand Frede Nicolaisen Tlf Kasserer Jan Carstensen Tlf Sekretær Marie Petersen Tlf Bestyrelses medlem Henning Christiansen Tlf Bestyrelses medlem Dennis Zanchetta Tlf Bestyrelses medlem Svend-Erik Boysen Tlf

24 24 Nordborg Golfklub Støt vore sponsorer, de støtter os

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen.

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen. Forord: Vi har i bestyrelsen indlagt forskellige nye spil i den kommende sæson. Vi håber, at medlemmerne tager godt imod initiativet. Hvis du har et forslag til et spil, hører vi gerne fra dig. Vi glæder

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN 09.08.2004 AFHOLDT I KLUBHUSET KL. 19.00 Deltagere: Henning Christiansen Frede Nicolaisen Svend Erik Boysen Jan Carstensen Dennis Zanchetta. Afbud : Marie

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg.

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. NORDBORG GOLFKLUB www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 27. juli 2003 Skal Deres firma være synlig på golfbanen? Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Nordborg Golfklub SANKT HANS. 16. årgang Oktober 2006 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub SANKT HANS. 16. årgang Oktober 2006 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 16. årgang Oktober 2006 Nr. 4 SANKT HANS www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen

Kære medlem. Dan Berthelin Formand Golfafdelingen Kære medlem. Det er mig en fornøjelse at kunne byde velkommen til Golfafdelingens Klubmesterskab 2010, som er vores 10-års-jubilæumsmatch. Klubmesterskabet er et af de vigtigste elementer i bestyrelsens

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 11. september 2015 Arrangør: PI Nordsjælland Nordsjælland Open 2015 Nordsjællands Politi Idrætsforening byder kollegaer, sportsudøvere, dommere, tilskuere

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Nielsens Fødselsdagsturnering Giv en ven en gratis golfoplevelse FritspilsAftale med Korsør Hvordan gør du når du kommer til Korsør? SuperSenior 9. NYHEDSBREV

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 8. december 2013. Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Michael Svendsen Peter Norskov Jens Erik Poulsen Afbud: Henrik Leth Dagsorden:

Læs mere

Nordborg Golfklub. Sauer-Danfoss Junior Turnering. Vinderne fra gruppe 2. 14. årgang Juli 2004 Nr. 3. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Sauer-Danfoss Junior Turnering. Vinderne fra gruppe 2. 14. årgang Juli 2004 Nr. 3. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 14. årgang Juli 2004 Nr. 3 Sauer-Danfoss Junior Turnering Vinderne fra gruppe 2 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt.

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Hillerød Nordsjælland Open i golf Den 14. september 2011 Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2010 Det er med stor glæde at jeg på vegne af Hillerød Politis Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Golf N Beercup Invitational 2014. Modtag hermed den officielle invitation til 2014 Golf N Beercup.

Golf N Beercup Invitational 2014. Modtag hermed den officielle invitation til 2014 Golf N Beercup. Golf N Beercup Invitational 2014. Modtag hermed den officielle invitation til 2014 Golf N Beercup. Den 19. juni 2014 starter årets største golfoplevelse. Vi mødes i år torsdag aften til fælles afgang til

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Nordborg Golfklub. GENERALFORSAMLING 18. marts 2004. 14. årgang Marts 2004 Nr. 1. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. GENERALFORSAMLING 18. marts 2004. 14. årgang Marts 2004 Nr. 1. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 14. årgang Marts 2004 Nr. 1 GENERALFORSAMLING 18. marts 2004 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Nordborg Golfklub. 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005

Nordborg Golfklub. 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005 Nordborg Golfklub 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005 EFTERLYSNING Hvis vi vil noget med vore juniorer er det bydende nødvendig vi får hjælp fra forældre, der foruden mangler vi 2 personer

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 15. årgang Juli 2005 Nr. 3 NYT SYN TURNERING Se mere inde i bladet www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Fyn Open den 29. april 2016

Fyn Open den 29. april 2016 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI Fyn Open den 29. april 2016 Velkommen til Fyn Som ny politidirektør for Fyns Politi, er det mig en stor fornøjelse, at få lov at byde Jer velkommen til Fyn Open

Læs mere

Korsør Golf Klub Guide til prøvemedlemmer og nye medlemmer 2016

Korsør Golf Klub Guide til prøvemedlemmer og nye medlemmer 2016 Korsør Golf Klub Guide til prøvemedlemmer og nye medlemmer 2016 Velkommen til Korsør Golf Klub Korsør Golf Klub - specielt trænerne og begynderudvalget vil gøre deres bedste, for at du får en god oplevelse

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 GENERALFORSAMLING 2013 SØNDAG DEN 17. MARTS KLOKKEN 13:00 ODENSE KOMMUNES UDDANNELSESCENTER SCHACKSGADE 39, ODENSE DAGSORDEN 0. Valg af dirigent Valgt blev Flemming Hartvig Pedersen. Stemmetal opgjort

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde februar 2013

Referat fra Orienteringsmøde februar 2013 Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra Orienteringsmøde februar 2013 Greve den 05. februar 2013 Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 blev der afholdt orienteringsmøde i Greve Golfklub i Tune Menighedscenter.

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben i Nordborg Golfklub. Generalforsamling. Lørdag den 24 oktober 2015

Herreklubben i Nordborg Golfklub. Generalforsamling. Lørdag den 24 oktober 2015 Herreklubben i Nordborg Golfklub Generalforsamling Lørdag den 24 oktober 2015 Formanden bød velkommen til de 22 deltagere inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer. Pkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Poul

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klubblad I Årgang I nr. 3 August 2006. Alle medlemmer i Greve Golfklub indbydes til officiel åbning lørdag den 12. august.

Klubblad I Årgang I nr. 3 August 2006. Alle medlemmer i Greve Golfklub indbydes til officiel åbning lørdag den 12. august. Klubblad I Årgang I nr. 3 August 2006 Alle medlemmer i Greve Golfklub indbydes til officiel åbning lørdag den 12. august. Program side 4 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt.

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: møde # 3 efter GF 2016 Mødedato & sted: onsdag den 18. maj 2016 Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Frederikssund Golfklub Generalforsamling 2013 Torsdag d. 7. marts

Frederikssund Golfklub Generalforsamling 2013 Torsdag d. 7. marts Frederikssund Golfklub Generalforsamling 2013 Torsdag d. 7. marts Referat af generalforsamlingen: Formanden for bestyrelsen, Leif Tullberg, bød velkommen og udtrykte ønske om at det ville blive en god

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 16. årgang December 2006 Nr.5 Glædelig Jul og godt nytår På Gensyn i 2007 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag

Læs mere