Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink Grundlovsforhør Fristforlængelser Hovedregel Sigtede skal deltage via videolink Undtagelse 1 Ikke ubetænkeligt Undtagelse 2 Første retsmøde om fristforlængelse ud over de tidsmæssige grænser for varetægtsfængsel og isolation Undtagelse 3 Mundtlig behandling af visse kæremål om fristforlængelse Undtagelse 4 Visse fængslingssurrogater Retsmøder under efterforskning eller forberedelse af hovedforhandling Hovedforhandling i 1. instans Ankesager 3.2. Anklagerens deltagelse i retsmøder via videolink Fristforlængelser Andre retsmøder end fristforlængelser 3.3. Forsvarerens deltagelse i retsmøder via videolink

2 Fristforlængelser Andre retsmøder end fristforlængelser 3.4. Vidneforklaring i retsmøder via videolink 3.5. Tolkning i retsmøder via videolink 4. Jura 4.1. Generelle regler om anvendelse af videolink i retsmøder 5. Straf og andre retsfølger 6. Efter dom 7. Love og forarbejder 8. Relevante dokumenter 2

3 1. Overblik Grundlovsforhør Sigtede, anklageren og forsvareren skal møde personligt i retten. Reglerne om brug af videolink gælder ikke for grundlovsforhør (pkt ). Fristforlængelser Retten kan efter reglerne i retsplejelovens 748 b pålægge sigtede (pkt ) og tillade anklageren (pkt ) og forsvareren (pkt ) at møde via videolink. Der gælder følgende hovedregler vedrørende sigtede (pkt ): Anklageren skal som altovervejende hovedregel anmode retten om at bestemme, at sigtede skal deltage i retsmødet via videolink. Sigtedes samtykke er ikke nødvendigt. Hovedreglerne fraviges i følgende tilfælde: Retsmøder, hvor det efter en konkret vurdering ikke vil være ubetænkeligt at lade sigtede deltage via videolink (pkt ) Retsmøder, hvor retten første gang skal tage stilling til fristforlængelser ud over de tidsmæssige grænser for varetægtsfængsling og isolation (pkt ) Mundtlig behandling af visse kæremål om fristforlængelse (pkt ) Retsmøder om forlængelse af visse fængslingssurrogater (pkt ) Retsmøder under efterforskning eller forberedelse af hovedforhandling, hovedforhandling i 1. instans og ankesager Retten kan i visse tilfælde tillade sigtede at deltage via videolink i retsmøder under efterforskning eller forberedelse (pkt ), hovedforhandling i 1. instans (pkt ) og i ankesager (pkt ). Retten kan desuden i visse tilfælde tillade anklageren (pkt ) og forsvareren (pkt ) at møde i retten via videolink i andre retsmøder end fristforlængelser. Praktiske retningslinjer 3

4 Anklagemyndigheden har i samarbejde med Domstolsstyrelsen udarbejdet en vejledning om praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager. Vejledningen kan læses her.[link] Skemaer over regler om brug af videolink Brug af videolink ved retsmøder om fristforlængelse 4

5 Brug af videolink ved andre retsmøder end fristforlængelser Hvornår kan retten tillade sigtede at deltage via videolink? Grundlovsforhør Aldrig (pkt ) 748 a, stk. 1, 4. pkt. Retsmøder under efterforskning eller forberedelse af hovedforhandling (pkt ) Retsmøder under efterforskning af Hvis sigtedes deltagelse ikke straffesager er nødvendig Hvornår kan retten tillade anklageren at møde via videolink? (pkt ) [link] Sigtede deltager Sigtede deltager ikke ved personligt fremmøde eller via videolink Aldrig Aldrig 748 a, stk. 1, 4. pkt. Aldrig Hvis det findes forsvarligt, og der i øvrigt foreligger særlige grunde Retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen 748 a Hvis sigtedes deltagelse ikke er nødvendig 748 a, stk. 3, modsætningsvis Aldrig 748 a, stk. 3 Hvis det findes forsvarligt, og der i øvrigt foreligger særlige grunde Retsmøder med mundtlig forhandling af kæremål 848, stk. 1, 2. pkt. (byretten) 916, stk.1, 2. pkt. (landsretten) Hvis sigtedes deltagelse ikke er nødvendig 748 a, stk. 3, modsætningsvis Aldrig 848, stk. 1, 2. pkt. (byretten) 916, stk. 1, 2. pkt. (landsretten) Hvis det findes forsvarligt, og der i øvrigt foreligger særlige grunde 972, stk. 2, 2. pkt. Hovedforhandling i 1. instans (pkt ) Hvor der alene er spørgsmål om: - Bøde eller fængsel indtil 1 år - Konfiskation - Rettighedsfrakendelse - Tvangsbøder - Erstatning Hvis sigtedes deltagelse ikke er nødvendig 831, stk. 8 (tilståelsessager) 854, stk. 1 (domsmandssager) Hovedforhandling i ankesager (pkt ) Bevisanke, hvor der alene er spørgsmål om: Hvis sigtedes deltagelse ikke er nødvendig - Bøde eller fængsel indtil 1 år - Konfiskation - Rettighedsfrakendelse 917, stk. 1, 2. pkt., jf Tvangsbøder - Erstatning Anke, der ikke omfatter bevisbedømmelsen Hvis sigtedes deltagelse ikke er nødvendig 917, stk. 2, 3. pkt. (landsretten) 937, stk. 1, 3. pkt. (Højesteret) 748 a, stk. 3. modsætningsvis Aldrig 748 a, stk. 3, modsætningsvis Aldrig 748 a, stk. 3, modsætningsvis Aldrig 748 a, stk. 3, modsætningsvis 972, stk. 2, 2. pkt. Aldrig 831, stk. 8, og 854, stk. 1, modsætningsvis og forarbejderne Aldrig 917, stk. 1, jf. 854, modsætningsvis og forarbejderne Hvis det findes forsvarligt, og der i øvrigt foreligger særlige grunde 917, stk. 2, 3. pkt. (landsretten) 937, stk. 1, 3. pkt. (Højesteret) 5

6 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse Retsplejeloven indeholder en række regler om anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder (deltagelse via videolink). Ved implementeringen af disse regler er der opsat videokonferenceudstyr hos domstolene, hos politiet/anklagemyndigheden og i arresthusene. Udstyret giver personer, der befinder sig de pågældende steder, mulighed for at deltage i retsmøder via videolink. Sigtedes, anklagerens, forsvarerens, vidners og tolkes muligheder for at deltage i retsmøder via videolink er beskrevet under pkt. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. og 3.5. Retten har mulighed for at pålægge sigtede og tillade anklageren og forsvareren at møde via videolink ved retsmøder om fristforlængelse. Læs mere herom under pkt , og Dommeren og eventuelle domsmænd skal altid deltage i retsmøder ved personligt fremmøde i retssalen. De generelle regler for brug af videolink i retsmøder i straffesager er beskrevet under pkt Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink Retsplejelovens regler om sigtedes muligheder for at deltage i retsmøder via videolink er beskrevet under pkt Grundlovsforhør, Fristforlængelser, Retsmøder under efterforskning eller forberedelse af hovedforhandling, Hovedforhandling i 1. instans og Ankesager. Reglerne finder tilsvarende anvendelse i forhold til tiltalte Grundlovsforhør Sigtede skal altid deltage ved personligt fremmøde i grundlovsforhør. Reglerne om brug af videolink gælder ikke for grundlovsforhør, jf. retsplejelovens 748 a, stk. 1, 4. pkt., og 32 c, 2. pkt. Hvis sigtede ikke kan deltage ved personligt fremmøde i et grundlovsforhør inden 24 timer efter at være blevet anholdt (f.eks. på grund af sigtedes alvorlige sygdom), vil sigtede kunne deltage i grundlovsforhøret via videolink. Sigtedes deltagelse via 6

7 videolink opfylder imidlertid ikke kravet om, at sigtede inden for 24 timer skal stilles for en dommer. Sigtede vil derfor inden 24 timer efter forhindringens bortfald skulle stilles for en dommer ved fysisk tilstedeværelse i et retsmøde, jf. retsplejelovens 764, stk. 2, 2. pkt. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (L 168 af 1. marts 2006, de specielle bemærkninger til 32 c) Fristforlængelser Retten kan pålægge sigtede at deltage i retsmøder om fristforlængelse via videolink. Det fremgår af retsplejelovens 748 b, stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen omfatter retsmøder om forlængelse af fristen for varetægtsfængsling, herunder varetægtsfængsling i isolation, og fængslingssurrogater, der indebærer frihedsberøvelse (f.eks. surrogatfængsling på psykiatrisk hospital eller i særlig sikret institution for unge). Det er ikke en betingelse, at sigtede meddeler samtykke til at deltage i retsmødet via videolink frem for ved fysisk fremmøde. Retten kan bestemme, at sigtede skal deltage via videolink, selv om sigtede ønsker at være personligt til stede, og selv om sigtedes personlige tilstedeværelse ved retsmødet ikke vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder. Anklagemyndigheden skal som altovervejende hovedregel anmode retten om at bestemme, at sigtede skal deltage via videolink i retsmøder om fristforlængelse. Læs mere om denne hovedregel i pkt og om undtagelser hertil i pkt , , og Hovedregel Sigtede skal deltage via videolink Anklageren skal som altovervejende hovedregel anmode retten om at pålægge sigtede at deltage via videolink i retsmøder om fristforlængelse. Baggrunden er, at det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens 748 b, stk pkt., at reglerne om sigtedes deltagelse via videolink især har til formål at frigøre en del af de ressourcer hos politiet, der anvendes til transport i forbindelse med fristforlængelser. 7

8 Læs om undtagelserne til denne hovedregel under pkt , , og Læs mere om anklagerens opgaver og den praktiske fremgangsmåde ved anvendelse af videolink ved fristforlængelser i Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager [link]. Hvis tekniske vanskeligheder medfører, at et retsmøde ikke kan gennemføres, kan retten på skriftligt grundlag fastsætte en ny kort frist for varetægtsfængslingen og et tidspunkt for et nyt retsmøde, hvor sigtede kan bringes til retten, eller hvor de tekniske vanskeligheder antages ikke længere at være til hinder for gennemførelsen af videoretsmødet. Det samme gælder, hvis en eventuel tvist om sigtedes deltagelse via videolink ikke kan afgøres inden retsmødet. Læs mere om reglerne i forarbejderne til lov nr. 493 af 12. september 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (L 159 af 26. februar 2009, de almindelige bemærkninger, pkt og pkt. 5, og de specielle bemærkninger til 748 b (lovforslagets 1, nr. 4) Undtagelse 1 Ikke ubetænkeligt Det er en forudsætning for anvendelse af videolink, at retten finder det ubetænkeligt - henset til formålet med retsmødet og sagens øvrige omstændigheder - at pålægge sigtede at møde via videolink. Det fremgår af retsplejelovens 748 b, stk. 1, 1. pkt. Det beror på en konkret helhedsvurdering, om sigtedes deltagelse via videolink er ubetænkelig. Ved vurderingen kan bl.a. indgå sigtedes og forsvarerens begrundelse for et ønske om sigtedes personlige deltagelse, og om sigtede er sigtet for nye og væsentlige lovovertrædelser, som skal indgå i rettens behandling under retsmødet. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 493 af 12. september 2009 om ændring af retsplejelovens og udlændingeloven (L 159 af 26. februar 2009, de specielle bemærkninger til 748 b (lovforslagets 1, nr. 4) Undtagelse 2 Første retsmøde om fristforlængelse ud over de tidsmæssige grænser for varetægtsfængsling og isolation Retten kan ikke pålægge sigtede at møde via videolink i retsmøder, hvor retten første gang skal tage stilling til forlængelse af en varetægtsfængsling eller en 8

9 isolationsfængsling ud over de tidsmæssige grænser, der er nævnt i retsplejelovens 768 a, stk. 1 og 2, og 770 c, stk Det fremgår af retsplejelovens 748 b, stk. 1, 2. pkt., 1. led. Sigtede har krav på at være personligt tilstede ved disse retsmøder, medmindre retten finder, at en personlig fremstilling af sigtede i retten vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, jf. retsplejelovens 767, stk. 1, 6. pkt. De tidsmæssige grænser for varetægtsfængsling og isolation i retsplejelovens 768 a, stk. 1 og 2, og 770 c, stk. 3-5, er følgende: Lovovertrædelse, som efter loven ikke kan medføre fængsel i 6 år Lovovertrædelse, som efter loven kan medføre fængsel i 6 år og derover Forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 eller straffelovens 191 eller 237 Forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitler 12 eller 13 Tidsmæssige grænser Varetægtsfængsling Isolation Alle sigtede Sigtede under 18 år Alle sigtede Sigtede under 18 år 6 måneder 4 måneder Retsplejelov Retsplejelov 768 a, 768 a, stk. 1, nr. 1 stk. 2, nr. 1 1 år 8 måneder 8 uger Retsplejelov Retsplejelov Retsplejelov 768 a, 768 a, 770 c, stk. 1, nr. 2 stk. 2, nr. 2 stk. 3 6 måneder Retsplejelov 770 c, stk. 4 4 uger Retsplejelov 770 c, stk. 5 Undtagelsen om, at sigtede ikke kan pålægges at møde via videolink, gælder alene det første retsmøde, hvor retten skal tage stilling til en fristforlængelse ud over de tidsmæssige grænser i retsplejelovens 768 a, stk. 1 og 2, og 770 c, stk

10 Senere retsmøder om fristforlængelser ud over de tidsmæssige grænser i retsplejelovens 768 a, stk. 1 og 2, og 770 c, stk. 3-5, er derimod omfattet af hovedreglen om, at sigtede kan pålægges at møde via videolink (retsplejelovens 748 b, stk. 1, 1. pkt.). Sigtede har derfor ikke krav på at være personligt tilstede ved disse retsmøder, og anklageren skal som hovedregel anmode retten om at bestemme, at sigtede skal deltage i disse retsmøder via videolink. Ved rettens vurdering af, om det vil være ubetænkeligt at pålægge sigtede at deltage i sådanne senere retsmøder via videolink, vil bl.a. varetægtsfængslingens længde indgå. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 493 af 12. september 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (L 159 af 26. februar 2009, de specielle bemærkninger til 748 b (lovforslagets 1, nr. 4) Undtagelse 3 Mundtlig behandling af visse kæremål om fristforlængelse Retten kan ikke pålægge sigtede at møde via videolink i retsmøder om kære af fristforlængelser, som efter anmodning fra sigtede behandles mundtligt efter reglerne i retsplejelovens 767, stk. 4, 1. pkt., og 770 e, 1. og 2. pkt. Det fremgår af retsplejelovens 748 b, stk. 1, 2. pkt., 2. led. Sigtede har efter de nævnte regler krav på mundtlig behandling af første kære over, at en varetægtsfængsling eller en surrogatfængsling, der indebærer frihedsberøvelse (f.eks. surrogatfængsling på psykiatrisk hospital eller i særlig sikret institution for unge), forlænges ud over 3 måneder, jf. retsplejelovens 767, stk. 4, 1. pkt. Sigtede har desuden krav på mundtlig behandling af første kære over, at en isolationsfængsling udstrækkes ud over 8 uger, jf. retsplejelovens 770 e, 1. pkt., og af senere kære over, at isolationen forlænges ud over 4 uger fra den seneste mundtlige behandling af kære over forlængelse af isolation, jf. retsplejelovens 770 e, 2. pkt. Læs mere om disse regler nedenfor. Mundtlig behandling af første kære over, at en varetægtsfængsling forlænges ud over 3 måneder, jf. retsplejelovens 767, stk. 4, 1. pkt. Sigtede har efter anmodning krav på mundtlig behandling af kæremål, hvor landsretten første gang tager stilling til kære over en afgørelse, hvor en varetægtsfængsling eller en 10

11 surrogatfængsling, der indebærer frihedsberøvelse, udstrækkes ud over 3 måneder, jf. retsplejelovens 767, stk. 4, 1. pkt. Bestemmelsen forudsætter, at sigtede anmoder om mundtlig behandling af kæremålet. Retsmøder om kæremål, der behandles mundtligt efter retsplejelovens 767, stk. 4, 1. pkt., er omfattet af undtagelsen om, at sigtede ikke kan pålægges at møde via videolink (retsplejelovens 748 b, stk. 1, 2. pkt., 2. led). Landsretten kan derfor ikke pålægge sigtede at deltage i disse retsmøder via videolink. Sigtede har krav på at være personligt til stede ved disse retsmøder, medmindre landsretten finder, at en fremstilling af sigtede vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, jf. retsplejelovens 767, stk. 4, sidste pkt., jf. 767, stk. 1, sidste pkt. Hvis et kæremål én gang er blevet behandlet mundtligt i medfør af retsplejelovens 767, stk. 4, 1. pkt., afgør landsretten om en senere anmodning fra sigtede om mundtlig behandling skal imødekommes, jf. retsplejelovens 767, stk. 4, 2. pkt. Sådanne senere retsmøder om kæremål, der behandles mundtligt efter retsplejelovens 767, stk. 4, 2. pkt., er ikke omfattet af undtagelsen i retsplejelovens 748 b, stk. 1, 2. pkt., 2. led. Disse retsmøder er således omfattet af hovedreglen om, at sigtede kan pålægges at møde via videolink (retsplejelovens 748 b, stk. 1, 1. pkt.). Sigtede har derfor ikke krav på at være personligt til stede, og anklageren skal som hovedregel anmode landsretten om at pålægge sigtede at møde i retsmødet via videolink. Mundtlig behandling af første kære over, at en isolationsfængsling forlænges ud over 8 uger, jf. retsplejelovens 770 e, 1. pkt., og af senere kære over, at isolationen forlænges ud over 4 uger fra den seneste mundtlige behandling af kære over forlængelse af isolation, jf. retsplejelovens 770 e, 2. pkt. Sigtede har krav på mundtlig behandling af kæremål, hvor landsretten første gang tager stilling til kære over en afgørelse, hvor en isolation udstrækkes ud over 8 uger, jf. retsplejelovens 770 e, 1. pkt. Sigtede har desuden krav på mundtlig behandling af kæremål, hvor landsretten senere tager stilling til kære over en afgørelse, hvor en isolation udtrækkes ud over 4 uger fra den seneste mundtlige behandling af kæremål om forlængelse af isolationen, jf. retsplejelovens 770 e, 2. pkt. 11

12 Bestemmelserne forudsætter, at sigtede anmoder om mundtlig behandling af kæremålet. Retsmøder, hvor der efter anmodning fra sigtede sker mundtlig behandling af kæremål i medfør af retsplejelovens 770 e, 1. eller 2. pkt., er omfattet af undtagelsen om, at sigtede ikke kan pålægges at møde via videolink (retsplejelovens 748 b, stk. 1, 2. pkt., 2. led). Landsretten kan derfor ikke pålægge sigtede at deltage i disse retsmøder via videolink. Sigtede har krav på at være personligt til stede ved disse retsmøder, medmindre retten finder, at en fremstilling af sigtede vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, jf. retsplejelovens 770 e, sidste pkt., jf. 767, stk. 1, sidste pkt. Sigtede har ikke krav på mundtlig behandling af kære over afgørelser om fortsat isolation, der ikke er omfattet af retsplejelovens 770 e, 1. eller 2. pkt. I disse tilfælde afgør landsretten, om en begæring om mundtlig behandling skal imødekommes, jf. retsplejelovens 770 e, 3. pkt. Retsmøder om kæremål, der behandles mundtligt efter retsplejelovens 770 e, 3. pkt., er ikke omfattet af undtagelsen i retsplejelovens 748 b, stk. 1, 2. pkt., 2. led. Disse retsmøder er således omfattet af hovedreglen om, at sigtede kan pålægges at møde via videolink (retsplejelovens 748 b, stk. 1, 1. pkt.). Sigtede har derfor ikke krav på at være personligt til stede, og anklageren skal som hovedregel anmode landsretten om at pålægge sigtede at møde i retsmødet via videolink. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 493 af 12. september 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (L 159 af 26. februar 2009, de specielle bemærkninger til 748 b (lovforslagets 1, nr. 4) Undtagelse 4 Visse fængslingssurrogater Retten har også mulighed for at pålægge sigtede, der er undergivet fængslingssurrogat efter retsplejelovens 765, stk. 2, at møde via videolink i retsmøder om fristforlængelser. Det gælder dog kun, hvis det pågældende fængslingssurrogat indebærer en frihedsberøvelse af sigtede. Sigtede, der er undergivet fængslingssurrogater efter retsplejelovens 765, stk. 2, som ikke indebærer frihedsberøvelse, kan derimod ikke pålægges at møde via videolink. 12

13 Læs mere herom nedenfor. Fængslingssurrogater efter retsplejelovens 765, stk. 2, der indebærer frihedsberøvelse Retten kan pålægge en sigtet, der er varetægtsfængslet i surrogat og frihedsberøvet i medfør af retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 3, (når retten har bestemt, at sigtede skal tage ophold i egnet hjem eller institution) eller til dels efter retsplejelovens 765, stk. 2, nr. 4, (når retten har bestemt, at sigtede skal undergive sig psykiatrisk behandling eller afvænningsbehandling på hospital eller særlig institution) at møde via videolink. Det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens 748 b, stk. 1. Baggrunden herfor er, at politiet som følge af, at sigtede er frihedsberøvet, vil skulle stå for transporten til og fra retsmødet. Ved implementeringen af retsplejelovens regler om anvendelse af telekommunikation med billede er der imidlertid på nuværende tidspunkt alene etableret mulighed for at deltage i retsmøder via videolink fra lokaler hos domstolene, politiet, anklagemyndigheden og arresthusene. Ved retsmøder om fristforlængelse skal anklageren derfor konkret vurdere, om retten skal anmodes om at pålægge sigtede, der er undergivet en af de nævnte fængslingssurrogater, at deltage via videolink. Det kan f.eks. være relevant at anmode retten om at pålægge en sigtet, der er undergivet et af de nævnte fængslingssurrogater, at deltage via videolink i et retsmøde om fristforlængelse, hvor den pågældende er surrogatfængslet i en institution med beliggenhed tæt på politi, anklagemyndighed, en domstol eller et arresthus, hvorfra der er mulighed for at anvende videolink. Fængslingssurrogater efter retsplejelovens 765, stk. 2, der ikke indebærer frihedsberøvelse Retten har ikke mulighed for at pålægge sigtede, der er undergivet et fængslingssurrogat efter retsplejelovens 765, stk. 2, uden at være frihedsberøvet (f.eks. hvor retten har bestemt, at sigtede skal deponere pas eller andre legitimationspapirer hos politiet), at møde via videolink. Det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens 748 b, stk. 1. Det skyldes, at sigtede i disse situationer selv skal stå for transporten til og fra retsmødet. 13

14 Læs mere i forarbejderne til lov nr. 493 af 12. september 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (L 159 af 26. februar 2009, de specielle bemærkninger til 748 b (lovforslagets 1, nr. 4) Retsmøder under efterforskning eller forberedelse af hovedforhandling Retten kan tillade, at sigtede deltager via videolink i følgende retsmøder under efterforskning af straffesager eller under forberedelse af hovedforhandlinger i straffesager: Retsmøder under efterforskning af straffesager, dog ikke grundlovsforhør, jf. retsplejelovens 748 a. Retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen i 1. instans, jf. retsplejelovens 848, stk. 1, 2. pkt. Retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen ved anke til landsretten, jf. retsplejelovens 916, stk. 1, 2. pkt. Retsmøder med mundtlig forhandling af kæremål, jf. retsplejelovens 972, stk. 2, 2. pkt. Det er en betingelse, at sigtede samtykker i at deltage via videolink frem for ved fysisk fremmøde, og at sigtedes fysiske tilstedeværelse i retten ikke er nødvendig Hovedforhandling i 1. instans Retten kan tillade, at sigtede/tiltalte deltager via videolink i hovedforhandlingen i tilståelsessager, jf. retsplejelovens 831, stk. 8, og i domsmandssager, jf. retsplejelovens 854, stk. 1, hvis sigtede/tiltalte samtykker heri, og sigtedes/tiltaltes tilstedeværelse i retten ikke er nødvendig, og der alene bliver spørgsmål om bøde eller fængsel indtil 1 år, konfiskation, rettighedsfrakendelse, tvangsbøder eller erstatning Ankesager Ved anke, der omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, kan retten tillade, at tiltalte deltager i hovedforhandlingen via videolink, jf. retsplejelovens 917, stk. 1, 2. pkt., jf. 854, hvis tiltalte samtykker heri, og 14

15 tiltaltes tilstedeværelse i retten ikke er nødvendig, og der alene bliver spørgsmål om bøde eller fængsel indtil 1 år, konfiskation, rettighedsfrakendelse, tvangsbøder eller erstatning. Ved anke, der ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, kan retten tillade, at tiltalte deltager i hovedforhandlingen via videolink, jf. retsplejelovens 917, stk. 2, 3. pkt., og 937, stk. 1, 3. pkt., hvis tiltalte samtykker heri, og tiltaltes tilstedeværelse i retten ikke er nødvendig Anklagerens deltagelse i retsmøder via videolink Anklagerens mulighed for at deltage i et retsmøde via videolink afhænger af, om sigtede deltager ved personligt fremmøde, via videolink eller ikke deltager i retsmødet. Anklagerens muligheder afhænger endvidere af, om der er tale om et retsmøde om fristforlængelse eller om et andet retsmøde Fristforlængelser Sigtede deltager ved personligt fremmøde Hvis sigtede deltager i et retsmøde om fristforlængelse ved personligt fremmøde, skal anklageren ligeledes deltage ved personligt fremmøde. Anklageren har i disse tilfælde ikke mulighed for at deltage via videolink. Det fremgår af retsplejelovens 748 b, stk. 3, modsætningsvis og af bestemmelsens forarbejder. Sigtede deltager via videolink eller deltager ikke i retsmødet Retten kan efter retsplejelovens 748 b, stk. 3, tillade, at anklageren deltager i et retsmøde om fristforlængelse via videolink, hvis sigtede deltager i retsmødet via videolink eller ikke deltager i retsmødet. Anklagemyndigheden skal i disse tilfælde som altovervejende hovedregel anmode om tilladelse til at møde via videolink. Rettens tilladelse er betinget af, at retten finder det forsvarligt, og der i øvrigt foreligger særlige grunde. 15

16 Det fremgår af forarbejderne, at anklagerens adgang til at deltage via videolink er begrundet i hensynet til en hensigtsmæssig udnyttelse af politiets ressourcer. Det fremgår desuden af forarbejderne, at særlige grunde f.eks. kan være, at anklageren har lang rejseafstand og transporttid til retten, at anklageren har måttet træde til med kort varsel, eller at retsmødet forventes at være meget kortvarigt. Anmodningen til retten om at tillade, at anklageren kan møde via videolink, skal som hovedregel fremsættes samtidig med anmodningen til retten om at pålægge sigtede at møde via videolink. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 493 af 12. september 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (L 159 af 26. februar 2009, de almindelige bemærkninger, pkt og pkt , og de specielle bemærkninger til 748 b (lovforslagets 1, nr. 4). Læs mere om den praktiske fremgangsmåde ved anvendelse af videolink i retsmøder om fristforlængelse i Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager [link]. Læs om sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink under pkt Andre retsmøder end fristforlængelser Sigtede deltager ved personligt fremmøde eller via videolink Anklageren skal deltage ved personligt fremmøde i retten i tilfælde, hvor sigtede deltager ved personligt fremmøde eller via videolink. Anklageren har i disse tilfælde ikke mulighed for at deltage via videolink. Det fremgår af retsplejelovens 748 a, stk. 3, modsætningsvis og af bestemmelsens forarbejder. Sigtede deltager ikke i retsmødet Hvis sigtede ikke deltager i retsmødet (hverken personligt eller via videolink), kan retten, hvis det findes forsvarligt, og der i øvrigt foreligger særlige grunde, tillade, at anklageren deltager via videolink ved følgende retsmøder: Retsmøder under efterforskning af straffesager, dog ikke grundlovsforhør, jf. retsplejelovens 748 a, stk. 3. Retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen i 1. instans, jf. retsplejelovens 848, stk. 1, 2. pkt. 16

17 Retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen i ankesager for landsretten, jf. retsplejelovens 916, stk. 1, 2. pkt. Hovedforhandling ved anke til landsretten, hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, jf. retsplejelovens 917, stk. 2, 3. pkt. Hovedforhandling ved anke til Højesteret, jf. 937, stk. 1, 3. pkt. Retsmøder med mundtlig behandling af kæremål, jf. retsplejelovens 972, stk. 2, 2. pkt. Årsagen til sigtedes manglende deltagelse i retsmødet er uden betydning. Reglerne gælder derfor både, hvor sigtede er udelukket fra at deltage i retsmødet, hvor sigtede har meddelt, at han/hun ikke deltager i mødet, og hvor sigtede er udeblevet uden at give meddelelse. Særlige grunde kan være, at anklageren har lang rejseafstand og transporttid, at anklageren har måttet træde til med kort varsel, eller at retsmødet forventes at være meget kortvarigt. Anklageren har ikke mulighed for at deltage via videolink i en hovedforhandling i 1. instans (hverken i domsmandssager eller tilståelsessager) eller i en hovedforhandling i en anke, der omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld. Dette gælder også i tilfælde, hvor sigtede ikke møder. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (L 168 af 1. marts 2006, de almindelige bemærkninger, pkt , og de specielle bemærkninger til 748, stk (lovforslagets 1, nr. 130) Forsvarerens deltagelse i retsmøder via videolink Forsvarerens mulighed for at deltage i et retsmøde via videolink afhænger af, om sigtede deltager ved personligt fremmøde, via videolink eller ikke deltager i retsmødet. Forsvarerens muligheder afhænger desuden af, om der er tale om et retsmøde om fristforlængelse eller om et andet retsmøde Fristforlængelser Sigtede deltager ved personligt fremmøde i retten Hvis sigtede deltager ved personligt fremmøde i retten, skal forsvareren ligeledes deltage ved personligt fremmøde i retten. I disse tilfælde har forsvareren ikke mulighed 17

18 for at deltage via videolink. Det fremgår af retsplejelovens 748 b, stk. 2, modsætningsvis og af bestemmelsens forarbejder. Sigtede deltager via videolink Hvis sigtede deltager i et retsmøde om fristforlængelse via videolink, kan forsvareren deltage i retsmødet via videolink fra samme sted som sigtede, ved personligt fremmøde i retten eller via videolink fra et andet sted end sigtede. Reglerne herom findes i retsplejelovens 748 b, stk. 2, 1. pkt. Forsvareren kan dog kun deltage via videolink fra et andet sted end sigtede eller ved personligt fremmøde i retten, hvis retten finder det ubetænkeligt. Det er efter forarbejderne en forudsætning, at sigtede og forsvareren har adgang til direkte og fortrolig kommunikation, hvilket f.eks. kan etableres ved, at de begge har mulighed for at gå ind i et tilstødende lokale og derfra tale uforstyrret sammen via en særskilt og ikke overvåget telefon- eller videoforbindelse. Sigtede og forsvareren skal desuden have adgang til at udveksle dokumenter i fortrolighed. Det beror på en konkret helhedsvurdering, om det vil være ubetænkeligt at lade forsvareren deltage fra et andet sted end sigtede. Sigtedes og forsvarerens ønsker om forsvarerens placering indgår med betydelig vægt ved denne vurdering. Der kan desuden lægges vægt på, at forsvarerens transporttid og dermed sagsomkostningerne kan reduceres, hvis forsvareren har nærmere til retten end til det sted, hvor sigtede befinder sig. Læs om sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink under pkt Sigtede deltager ikke i retsmødet Hvis sigtede ikke deltager i et retsmøde om fristforlængelse (hverken ved personligt fremmøde eller via videolink), kan retten tillade, at forsvareren deltager i retsmødet via videolink, hvis det er forsvarligt. Reglerne herom findes i retsplejelovens 748 b, stk. 2, 2. pkt. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 493 af 12. september 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (L 159 af 26. februar 2009, de almindelige 18

19 bemærkninger, pkt , og de specielle bemærkninger til 748 b (lovforslagets 1, nr. 4) Andre retsmøder end fristforlængelser Sigtede deltager ved personligt fremmøde Forsvareren skal deltage ved personligt fremmøde i retten, hvis sigtede deltager ved personligt fremmøde. I disse tilfælde har forsvareren ikke mulighed for at deltage via videolink. Det fremgår af retsplejelovens 748 a, stk. 2, modsætningsvis og bestemmelsens forarbejder. Sigtede deltager via videolink Hvis sigtede deltager via videolink i et retsmøde, skal forsvareren deltage via videolink fra samme sted som sigtede, medmindre retten finder det ubetænkeligt, at forsvareren i stedet møder frem i retten. Det fremgår af retsplejelovens 748 a, stk. 1, 3. pkt. (retsmøder under forberedelsen af straffesager, dog ikke grundlovsforhør), 831, stk. 8 (tilståelsessager), 848, stk. 1, 2. pkt. (retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen i 1. instans), 854, stk. 3 (domsmandssager), 916, stk. 1, 2. pkt. (retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen i ankesager i landsretten), 917, stk. 1 og 2 (retsmøder under hovedforhandling ved anke til landsretten), 937, stk. 1, 3. pkt. (retsmøder under hovedforhandling ved anke til Højesteret), og 972, stk. 2, 2. pkt. (retsmøder med mundtlig behandling af kæremål). Læs om sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink under pkt Sigtede deltager ikke Hvis sigtede ikke deltager i et retsmøde (hverken ved personligt fremmøde eller via videolink), kan retten, hvis det findes forsvarligt, tillade, at forsvareren deltager via videolink i følgende retsmøder: Retsmøder under efterforskning af straffesager, dog ikke grundlovsforhør, jf. retsplejelovens 748 a, stk. 2. Retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen i 1. instans, jf. retsplejelovens 848, stk. 1, 2. pkt. 19

20 Retsmøder, som afholdes inden hovedforhandlingen i ankesager, jf. retsplejelovens 916, stk. 1, 2. pkt. Hovedforhandling ved anke til landsretten, hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, jf. retsplejelovens 917, stk. 2, 3. pkt. Hovedforhandling ved anke til Højesteret, jf. 937, stk. 1, 3. pkt. Retsmøder med mundtlig behandling af kæremål, jf. retsplejelovens 972, stk. 2, 2. pkt. Forsvareren har ikke mulighed for at deltage via videolink i en hovedforhandling i 1. instans (hverken i domsmandssager eller tilståelsessager) eller i en hovedforhandling i en ankesag, der omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld. Dette gælder også i tilfælde, hvor sigtede ikke møder. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (L 168 af 1. marts 2006, de specielle bemærkninger til 748, stk (lovforslagets 1, nr. 130) Vidneforklaring i retsmøder via videolink Efter retsplejelovens 174, stk. 2, kan retten bestemme, at et vidne skal afgive forklaring via videolink, hvis det findes hensigtsmæssigt og forsvarligt. Det fremgår af forarbejderne, at retten skal lægge afgørende vægt på parternes og vidnets stilling til spørgsmålet. Det fremgår desuden af forarbejderne, at der ved afgørelsen af, om det findes hensigtsmæssigt, skal foretages en konkret afvejning af de fordele, der er forbundet med vidnets deltagelse via videolink, over for ulempen ved, at vidnet ikke møder umiddelbart for retten. Hvis vidnet har langt til retten, taler det for, at deltagelse via videolink er hensigtsmæssig. Hvis der er tale om et hovedvidne, taler det imod, at deltagelse via videolink er hensigtsmæssig. Endelig fremgår det af forarbejderne, at vidnets betydning for sagen indgår som et væsentligt moment ved afgørelsen af, om det findes forsvarligt. Fremgangsmåden ved afgivelse af vidneforklaring via videolink fremgår af retsplejelovens 192. Vidneforklaring i Danmark til brug for en udenlandsk straffesag 20

21 Reglerne i retsplejeloven finder anvendelse på vidneafhøring efter begæring af udenlandske myndigheder. Det fremgår af retsplejelovens 190. En dansk domstol vil derfor kunne indkalde et vidne, der befinder sig i Danmark, til at afgive forklaring via videolink til en udenlandsk domstol. Fremgangsmåden ved afgivelse af vidneforklaring via videolink fremgår af retsplejelovens 192. Efter retsplejelovens 190, stk. 1, 2. pkt., skal en anmodning om iagttagelse af en særlig form eller fremgangsmåde, herunder afhøring fra udlandet ved anvendelse af telekommunikation, så vidt muligt imødekommes, medmindre dette vil være åbenbart uforeneligt med landets retsorden. Det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens 190, at formuleringen afhøring fra udlandet ved anvendelse af telekommunikation har til formål at skabe en klar hjemmel til, at danske domstole kan imødekomme anmodninger fra udenlandske myndigheder om afhøring af et vidne her i landet ved hjælp af telekommunikation med eller uden billede i overensstemmelse med artikel 10 (om videokonference) og artikel 11 (om telefonkonference) i EU-retshjælpskonventionen og artikel 9 og artikel 10 i tillægsprotokollen. Det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens 174, stk. 2, at reglerne i retsplejelovens 174, stk. 2, og 192 ved efterkommelse af udenlandske retsanmodninger kan fraviges for så vidt angår formen og fremgangsmåden for fjernafhøringen, hvis der er praktisk mulighed for det, medmindre det vil være åbenbart uforeneligt med den danske retsorden. Vidneforklaring i udlandet til brug for en dansk straffesag Efter retsplejelovens 192, stk. 6, kan retten tillade, at et vidne, der befinder sig i udlandet, afgiver forklaring via videolink, hvis forklaringen skønnes at kunne afgives under lige så betryggende former som en forklaring, der afgives efter reglerne i 192, stk. 2. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 258 af 8. maj 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. (L 141 af 27. februar 2002, de almindelige bemærkninger, pkt. 2. og pkt , og de specielle bemærkninger til 190 (lovforslagets 2, nr. 1) og i forarbejderne til lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (L 168 af 1. marts 2006, de specielle bemærkninger til 174, stk. 2, og 192 (lovforslagets 1, nr. 64 og nr. 68). 21

22 3.5. Tolkning i retsmøder via videolink Efter retsplejelovens 149, stk. 7, kan tolkning ske via videolink, hvis det vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, at tolken møder samme sted som den, der skal tolkes for, og hvis retten finder det forsvarligt. Det kan f.eks. efter omstændighederne være tilfældet, hvis tolken ellers ville skulle rejse meget langt (eksempelvis fordi der ikke er ret mange tolke i landet, der kan det pågældende sprog). Hvis der skal tolkes for en sigtet, der deltager via videolink, skal tolken så vidt muligt befinde sig samme sted som sigtede. 4. Jura 4.1. Generelle regler om anvendelse af videolink i retsmøder Deltagelse via videolink anses som fremmøde Når retten har tilladt, at sigtede/tiltalte eller en anklager/forsvarer deltager i et retsmøde via videolink, skal den pågældende anses som deltager i retsmødet på samme måde som ved fremmøde i retten. Det fremgår af retsplejelovens 32 c. Retsplejelovens regler om at være til stede i retten, herunder retsplejelovens 29 b, stk. 2, (dørlukning af hensyn til en sigtet, der er til stede) og 1018 e, stk. 1, 4. pkt., (tiltaltes tilstedeværelse ved afsigelsen af dom eller kendelse), skal derfor læses således, at også deltagelse via videolink når der er særskilt hjemmel for sådan deltagelse, og retten har givet tilladelse hertil betragtes som tilstedeværelse. Læs mere i forarbejderne til lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (L 168 af 1. marts 2006, de specielle bemærkninger til 32 c (lovforslagets 1, nr. 7). Fremgangsmåden i retsplejelovens 192 Hvis sigtede/tiltalte skal afgive forklaring via videolink i et retsmøde, skal fremgangsmåden i retsplejelovens 192, stk. 2-5, anvendes. Det fremgår af en række henvisninger til retsplejelovens 192 i de bestemmelser, der giver sigtede/tiltalte mulighed for at deltage via videolink i retsmøder, jf. retsplejelovens 748 a, stk. 1, 2. pkt., 748 b, stk. 1, sidste pkt., 831, stk. 8, 2. pkt., 848, stk. 1, 2. pkt., 854, stk. 2, 22

23 916, stk. 1, 2. pkt., 917, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., 937, stk. 1, 3. pkt., og 972, stk. 2, 2. pkt. Hvis andre (f.eks. medsigtede eller vidner) skal afgive forklaring i et retsmøde, hvor sigtede/tiltalte ikke skal afgive forklaring, må sigtede/tiltalte kun deltage i retsmødet via videolink, hvis fremgangsmåden i retsplejelovens 192, stk. 2-5, anvendes, eller hvis sigtede/tiltalte er ledsaget af en advokat. Det fremgår af retsplejelovens 32 d. Fremgangsmåden i retsplejelovens 192, stk. 2 5, skal desuden anvendes, når vidner skal afgive forklaring via videolink. Det fremgår af retsplejelovens 174, stk. 2, og 192. Efter retsplejelovens 192, stk. 2 5, skal afhøringer via videolink gennemføres på den måde, at sigtede/tiltalte eller vidnet indkaldes til at møde for en ret eller for en myndighed eller person, der har fået en særlig bemyndigelse eller autorisation til at stille videolink til rådighed til brug for retssager. Indtil videre er der opstillet udstyr, der giver personer mulighed for at deltage i retsmøder via videolink, hos domstolene, politiet/anklagemyndigheden og i arresthuse. 5. Straf og andre retsfølger 6. Efter dom 7. Love og forarbejder Seneste lovbekendtgørelse Lovbekendtgørelse nr af 24. september 2013 Relevante ændringslove og forarbejder Lov nr. 258 af 8. maj 2002 om ændring af straffelovens, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. (Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold)(l 141 af 27. februar 2002) Lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform)(l 168 af 1. marts 2006) 23

24 Lov nr. 493 af 12. september 2009 om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven (Videokommunikation ved fristforlængelser og justering af dommernormering)(l 159 af 26. februar 2009) Relevant bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 980 af 25. september 2009 om ikrafttræden af reglerne om videokommunikation 8. Relevante dokumenter Aktstykke nr. 110, Folketingstidende E, Folketinget Den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager 2001-tillægsprotokollen (Europarådets 2. tillægsprotokol af 8. november 2001 til den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager) EU-retshjælpskonventionen (Rådets retsakt nr. 197/01 af 29. maj 2000 om udarbejdelse i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater) Praktiske retningslinjer for fristforlængelsessager[link] Vejledning og oversigt over de juridiske bestemmelser om anvendelse af videokonference i retsmøder[link] 24

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2009/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-730-1093 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS Jorgen Jochimsen Hovedforhandling isi 2. udgave (É3 k THOMSON REUTERS Forord Kapitel 1 Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans 17 1.1. Tütalesporgsmalet 18 1.1.1. Tiltalerejsning 18 1.1.2.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1008 af 24/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-4000-0021 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Retsudvalget REU alm. del - Bilag 117 Offentligt Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005, med de ændringer,

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven 2008/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-740-0336 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Dommen er affattet uden en fuldstændig sagsfremstilling i medfør af 366a, stk. 2, i retsplejeloven for Færøerne.

Dommen er affattet uden en fuldstændig sagsfremstilling i medfør af 366a, stk. 2, i retsplejeloven for Færøerne. DOM Afsagt den 15. januar 2014 i sag nr. BS 1971/2010: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK-3400 Hillerød mod Færøernes Landsstyre c/o Heilsumálaráðið Eirargarður 2 100 Tórshavn og Heilsumálaráðið Eirargarður

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager. Betænkning nr. 1513

Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager. Betænkning nr. 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager Betænkning nr. 1513 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2009 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Straffesager for landsretten

Straffesager for landsretten Jörgen Jochimsen Straffesager for landsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1 Ankesager 13 1.1. Reglerne for ivasrkseettelse af anke 14 1.1.1. Tiltaltes adgang tu at

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene

Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene Administrationskontoret NIJ10987/Sagsbeh. NIJ J.nr. 02.01.01.2004-38.1 17. juni 2004 Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene Side 1 af 18 1 INDLEDNING...3 1.1 Nye regler om offentlighed i retsplejen...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes:

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2013-730-0311 Dok.: 908907 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne

Læs mere

Rettighedsfrakendelse

Rettighedsfrakendelse Rettighedsfrakendelse Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: rettighedsfrakendelse;erhvervsforhold;sundhed; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 5.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Redaktørens lovsamling" (ajourført 09. september 2013)

Redaktørens lovsamling (ajourført 09. september 2013) "Redaktørens lovsamling" (ajourført 09. september 2013) INDHOLD: Offentlighedsloven... 2 Retsplejeloven (uddrag)... 6 Straffeloven (uddrag)... 18 Medieansvarsloven... 22 Vejledende regler for god presseskik...

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) Dato: 12. januar 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0018 Dok.: 629440 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dokument- og personelfalsk

Dokument- og personelfalsk Dokument- og personelfalsk Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15)

Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: falsk forklaring og anklage; Offentlig tilgængelig:

Læs mere