Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. I opfølgningsrapporten bad jeg Koglen, Ringkjøbing Amt og Socialministeriet om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter en udtalelse af 8. oktober 2004 med bilag fra Koglen og udtalelser af 25. november 2004 og 7. januar 2005 fra Ringkjøbing Amt og Socialministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge Da hverken Koglen eller amtet (udtrykkeligt) havde udtalt sig om den bonusordning som er beskrevet i rapporten, gentog jeg i opfølgningsrapporten (nr. 1) min anmodning herom. Jeg bad endvidere Koglen og amtet om nærmere oplysninger vedrørende den bonusordning som nu praktiseres i institutionen, og som de unge får udbetalt sideløbende med en grundløn og et tillæg. Koglen har bl.a. oplyst at de unge har en arbejdsuge på 37 timer, at lommepenge, tøjpenge og arbejdsdusør er omregnet til timetakster, og at de unge får løn for undervisning, værkstedsaktiviteter og køkkenarbejde mv. Koglen har endvidere oplyst at de unge udover timetaksterne får udbetalt 40 kroner dagligt (seks dage om ugen) i bonus forudsat at de bl.a. står op til tiden,

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 møder velsoigneret til morgenmaden og har ryddet op på værelset inden arbejdsdagens begyndelse. Koglen har desuden oplyst at der har været praktiseret forskellige bonusordninger siden institutionen i 1988 blev etableret, og at den nuværende bonusordning er ment som en motiverende faktor i det daglige arbejde. Amtet har henholdt sig til det som Koglen har oplyst. Amtet har supplerende anført at det forhold at de unge med den ovennævnte bonusordning har mulighed for at tjene en del mere end hvad der ville følge af de vejledende takster fra KL og Amtsrådsforeningen, vurderes som motiverende for de unges aktive deltagelse i hverdagen. Som nævnt i den endelige rapport (af 12. marts 2003) har også Den nye Ungeinstitution Grenen en (tilsvarende) bonusordning (alle ugens syv dage, men til gengæld et mindre beløb (20 kr. dagligt)). Med en bemærkning om at de af KL og Amtsrådsforeningen fastsatte takster som allerede nævnt, er vejledende takster, har jeg noteret mig det oplyste, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om bonusordning. Jeg har noteret mig Koglens oplysning om at institutionen ligesom Grenen er pengeløs forstået på den måde at de unge ikke må have rede penge på sig under opholdet, og at Koglen har haft denne ordning siden institutionens start i Ad pkt. 8. Kontakt til omverdenen mv. Besøg Jeg anførte i opfølgningsrapporten (nr. 1) at jeg forstod Koglens oplysninger om besøg som omfattende personer om hvem der ikke er truffet beslutning om brev- og besøgskontrol mm. Jeg gik endvidere ud fra at det er muligt at dispen-

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 sere fra den angivne varighed af besøget hvis den besøgende fx kommer langvejsfra. Koglen har bekræftet mine antagelser på disse punkter hvilket jeg har noteret mig. Jeg bad Koglen om oplysning om hvorvidt besøg skal finde sted på bestemte tidspunkter således som det er tilfældet på Grenen, om Koglen har tilsvarende regler som Grenen om bl.a. antallet af besøgende til den enkelte unge og til de unge samtidig. Jeg bad endvidere om oplysning om hvorvidt de besøgende skal have en forhåndsgodkendelse og i bekræftende fald om hvorvidt Koglen indhenter oplysninger om de besøgendes eventuelle strafbare forhold. Koglen har oplyst at besøg af pårørende så vidt muligt skal finde sted efter kl på hverdage eller i weekender af hensyn til de unges deltagelse i undervisning og beskæftigelse. Om antallet af samtidig besøgende har Koglen oplyst følgende: Antallet af samtidig besøgende er til enhver tid afhængig af en individuel vurdering begrundet i bl.a. hensynet til personaleressourcer, og at der ikke med rimelighed kan sættes en skarp antalsgrænse for samtidig besøgende grundet forskellige (kerne)familiestørrelser. Der kan højst være besøg til to unge på en afdeling samtidigt. Dette er begrundet dels i planmæssige [der menes formentlig pladsmæssige forhold; min bemærkning] og dels i personalets mulighed for at overskue det samlede antal af besøgende.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Til mit spørgsmål om hvorvidt de besøgende skal forhåndsgodkendes, har Koglen oplyst at Koglen ikke indhenter oplysninger om de besøgendes eventuelle strafbare forhold. Koglen har i den forbindelse endvidere oplyst følgende: Koglen anmoder altid den anbringende kommune om at anføre i kommunens plan jf. lov om social service 58, hvem (i den nærmeste familie), som den unge bør kunne modtage besøg af under opholdet på Koglen ud fra kommunens vurdering af, hvad der er til gavn for den unge. Om Koglens hidtidige oplysninger om hvem de unge kan få besøg af, anførte jeg bl.a. følgende (i opfølgningsrapport nr. 1): Det fremgår af oplysningerne fra Koglen at de unge har mulighed for ud over til familie og evt. kæreste at ringe til venner. Jeg går på den baggrund, og under henvisning til Koglens oplysninger om besøg mv., ud fra at muligheden for at kunne få besøg er begrænset til den nærmeste familie og evt. en kæreste. Jeg beder Koglen oplyse om dette er rigtigt forstået og i bekræftende fald om en udtalelse om begrænsningen. Jeg sigter med mit spørgsmål til det forhold at nogle af de unge kan tænkes ikke at stå på god fod med familien. Jeg beder endvidere Koglen om at oplyse om udtalelsen skal forstås således at der kun tillades ét besøg pr. uge for hver af de unge og om den unge således må vælge mellem at få besøg af en evt. kæreste eller forældre/søskende mv. Jeg går ud fra at besøgene som udgangspunkt finder sted på de unges værelse. Jeg beder dog Koglen om oplysning herom. Jeg går ud fra at besøg i Koglen i nogle tilfælde foregår som overvågede besøg. Jeg beder Koglen om oplysning om hvorledes og hvor sådanne besøg finder sted. Jeg har ikke modtaget skriftlige regler om besøg mv. fra Koglen og går derfor ud fra at sådanne ikke foreligger. Hvis det imidlertid skulle være tilfældet, beder jeg om at modtage en kopi.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Koglen har oplyst følgende: Det er Koglens opfattelse, at de unge under deres ophold på Koglen så vidt muligt skal have kontakt med deres nærmeste familie (forældre, søskende og bedsteforældre). Dette gælder såvel telefonisk som ved besøg af den pårørende på institutionen. Der henvises i øvrigt til det ovenfor nævnte om kommunens plan for den unges ophold, herunder kontakt med familien. Er relationen så dårlig, at den unge slet ikke har kontakt med den nærmeste familie, taler vi med kommunen og den unge om, hvorvidt der eventuelt er andre familiemedlemmer, som kunne besøge den unge under opholdet på Koglen. Det skal tilføjes, at Koglen i forståelse med den unge, familien og kommunen altid arbejder på om muligt at få kontakten mellem den unge og den nærmeste familie genetableret. Det er rigtigt forstået, at hver ung må få et besøg om ugen fra nærmeste familie. Som følge af indhøstede erfaringer med besøg af kærester til de unge har Koglen i foråret 2004 ændret praksis på dette område: Det er som udgangspunkt ikke muligt at modtage besøg af kærester. Kærester sidestilles med venner. Bestemmelsen er begrundet i hensynet til Koglens mulighed for kontrol af indførsel af forbudte stoffer, våben, mobiltelefoner og lignende. Ofte er de anbragtes kærester selv i konflikt med loven eller har et aktivt misbrug. Hensynet til de unge piger, der risikerer at blive udsat for pression af de anbragte. Desuden vurderes det, at de unge er anbragt i så relativ korte perioder, at det ikke er ødelæggende for sunde forhold. Der kan under visse omstændigheder dispenseres fra denne bestemmelse.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 De unge skal således ikke vælge, om de vil have besøg af en kæreste eller af familien. Besøg foregår som udgangspunkt på de unges værelser. Det er korrekt, at Koglen i nogle situationer deltager i overvåget besøg. Sådanne overvågede besøg finder sted i et mødelokale (afdeling Lærkehuset). På afdeling Granhuset er der ikke et mødelokale eller tilsvarende lokale, hvorfor overvågede besøg på denne afdeling foregår på den unges værelse. Overvågede besøg varer i en time. Den medarbejder, der overvåger et besøg, bliver forud for besøget gjort bekendt med betingelserne for afviklingen af besøget, sådan som de er fastsat af den myndighed, der har truffet afgørelse om det overvågede besøg. Koglen er for tiden ved at lave en pjece til forældre indeholdende bl.a. information om besøg m.v. Koglen er desuden ved at færdiggøre institutionens hjemmeside, som ligeledes vil indeholde information om besøg m.v. Af Koglens hjemmeside fremgår bl.a. følgende om besøg: Besøg kan finde sted en gang om ugen i op til 2 timer ad gangen. Overvåget besøg dog 1 time. På Koglen mener vi, at besøg bør være forbeholdt forældre, søskende, bedsteforældre eller andre nærtstående familiemedlemmer. Besøg af andre personer end de ovenfor nævnte kan finde sted efter en konkret vurdering i den enkelte situation. Antallet af besøgende til hvert besøg er afhængig af en individuel vurdering begrundet i bl.a. pladsmæssige forhold og hensynet til Koglens ressourcer. Jeg har noteret mig det oplyste og har herunder noteret mig at Koglen ikke har skriftlige regler om besøg (udover hvad der fremgår af hjemmesiden, jf. citatet ovenfor, og eventuelt af en oplysningspjece til forældrene).

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Jeg har endvidere noteret mig at Koglen lægger vægt på at det er familiemedlemmer og ikke kærester eller venner der aflægger besøg hos de unge, at Koglens forbud (som dog ikke er undtagelsesfrit) mod besøg af kærester og andre som ikke er omfattet af den nærmeste familie, er begrundet dels i hensynet til de (kvindelige) kærester selv (hensynet til at disse ikke udsættes for pression fra de anbragte unges side), dels i sikkerhedsmæssige forhold (frygt for indsmugling af forbudte stoffer, våben og mobiltelefoner mv.). I andre tilsvarende institutioner søges de sikkerhedsmæssige hensyn tilgodeset ved en forhåndsgodkendelse af den/de besøgende, men denne mulighed bliver efter det oplyste ikke benyttet af Koglen. Hverken Ringkjøbing Amt eller Socialministeriet har forholdt sig til ovenstående oplysninger. Inden jeg foretager mig mere på dette punkt, beder jeg om at amtet og ministeriet udtrykkeligt tager stilling til om ovenstående indskrænkninger i de unges muligheder for at modtage besøg som anbragt på Koglen herunder de unge som er anbragt på Koglen i varetægtssurrogat uden brev- eller besøgskontrol er saglige (og herunder i overensstemmelse med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip). Telefonkontakt De unge havde efter det oplyste mulighed for at ringe til den nærmeste familie, en evt. kæreste og venner 3 x 15 minutter om ugen (på tirsdage, torsdage og lørdage mellem kl og 20.00). Jeg anmodede i opfølgningsrapport nr. 1 om nærmere oplysninger om Koglens telefonordning, herunder hvorvidt det er muligt at fravige de angivne tidspunkter for telefonering (hvis der foreligger særlige omstændigheder), hvor de unge

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 ringer fra (jeg sigtede hermed til de unges muligheder for at kunne ringe uforstyrret navnlig i forhold til de andre unge i institutionen), og hvorvidt og i givet fald hvornår det er muligt at ringe til de unge på institutionen. Jeg anmodede endvidere om oplysninger om på hvilken måde Koglen fører kontrol med hvem de unge er i telefonisk kontakt til. Koglen har oplyst at Koglens opfattelse hvorefter de unge så vidt muligt skal have kontakt med deres nærmeste familie, gælder både de unges besøg og deres telefoniske kontakt. Koglen har om den telefoniske kontakt i øvrigt henvist til det som Koglen har anført om de unges besøg. Min anmodning ovenfor om udtalelser fra amtet og Socialministeriet omfatter på den baggrund også spørgsmålet om de unges muligheder for telefonisk kontakt. Koglen har oplyst at de angivne tidspunkter for telefonering kan fraviges hvis der foreligger særlige omstændigheder, at de unge ringer fra afdelingens kontor uden for de øvrige unges hørevidde, men med en medarbejder til stede i lokalet. Koglen har endvidere oplyst at hver afdeling har en liste over telefonnumre som den enkelte unge må ringe til, at de unge selv ringer op og at en medarbejder checker nummeret på telefonens display. Koglen har endelig oplyst at det ikke er muligt at ringe til de unge, og at telefonsamtaler med pårørende henvises til at finde sted på de angivne tidspunkter for telefonering. Jeg har noteret mig disse nærmere oplysninger. Idet jeg går ud fra at de angivne tidspunkter for telefonering også kan fraviges på baggrund af et opkald ude fra påviser at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, foretager jeg mig ikke mere på dette punkt.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Ad pkt. 10. Medarbejdere og personaleforhold Koglen var på tidspunktet for inspektionen den 7. december 2001 normeret til 33 stillinger. Jeg bad i opfølgningsrapport nr. 1 på baggrund af amtets oplysninger om at Koglen ifølge en undersøgelse fra Amtsrådsforeningen lå i den nederste del af området og om at Amtsrådsforeningens socialchefkreds skulle afklare hvordan udgifterne på pladsprisen ensrettes med en forventelig ligeligere personalenormering på Koglen til følge Ringkjøbing Amt om nærmere oplysninger om denne afklaring og hvad der var fulgt heraf i henseende til personalenormeringen på Koglen. Amtet har oplyst at Ringkjøbing Amts Skole- og Socialudvalg den 11. december 2003 har opnormeret Koglen med 6.04 ekstra stillinger. Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager ikke videre vedrørende personalenormeringen. Ad pkt. 11. Generelle forhold og herunder forholdet til Ringkjøbing Amt Om spørgsmålet om aflåsning af døre om natten havde amtet forud for opfølgningsrapport nr. 1 oplyst at det er amtets holdning at aflåsning af værelsesdøre kun må ske af sikkerhedsmæssige årsager og da rent undtagelsesvist og ikke på grund af normeringen. Amtet havde endvidere anført at aflåsning så vidt vides kun finder sted i to amter. Jeg bad i forlængelse heraf Socialministeriet om (eventuelle) oplysninger til belysning af amternes praksis med hensyn til at låse dørene om natten. Jeg henviste herved til den tvivl om rigtigheden af amtets oplysning som amtet havde givet udtryk for.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Socialministeriet har oplyst at ministeriet har været i kontakt med Amtsrådsforeningen som indsamler visse oplysninger om forholdene på de sikrede institutioner/afdelinger, men uden resultat. Socialministeriet har endvidere oplyst følgende: Socialministeriet har ligeledes kontaktet Styrelsen for Social Service, der lejlighedsvis aflægger besøg på de sikrede afdelinger. Styrelsen for Social Service har i den forbindelse oplyst, at muligheden for aflåsning af værelsesdøre om natten flere steder har været og er under overvejelse. Herunder muligheden for anvendelse på en ud af flere afdelinger under samme institution og anvendelse i særlige situationer. Der er således et uensartet billede, men på baggrund af de aflagte besøg er det styrelsens opfattelse, at en praksis med aflåsning af værelsesdøre om natten foregår i flere end to amter. Jeg har noteret mig det oplyste herunder at praksis for aflåsning af døre om natten efter styrelsens opfattelse er mere omfattende end Ringkjøbing Amt har lagt til grund. Jeg kan til supplering af det som styrelsen har anført, oplyse at de sikrede institutioner som henholdsvis jeg og Folketingets Ombudsmands inspektionschef har inspiceret efter tidspunktet for min inspektion af Koglen, alle bortset fra Bakkegården har tilladelse til aflåsning af døre om natten. Det drejer sig om Stevnsfortet, Grenen og Sølager (for Sølagers vedkommende dækker tilladelsen dog kun to af de sikrede afdelinger). Jeg videregiver disse oplysninger sammen med oplysningerne fra Styrelsen for Social Service til brug for amtets eventuelle videre overvejelser på dette punkt, men foretager mig i øvrigt ikke mere i den henseende.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ad pkt. 12. Tilsyn Da jeg havde bedt om den seneste tilsynsrapport, og da den seneste rapport som jeg modtog, var fra den 17. marts 2003, gik jeg ud fra at et aftalt tilsynsmøde den 3. juni 2003 var blevet aflyst eller udskudt til et senere tidspunkt. Jeg bad dog amtet om nærmere oplysninger herom. Amtet har ikke nærmere kommenteret dette, men har som bilag til amtets udtalelse til mig vedlagt et referat af tilsynsmødet den 3. juni Jeg har noteret mig at det seneste tilsyn forud for inspektionen fandt sted den 3. juni 2003 som planlagt. Jeg går ud fra at den omstændighed at amtet i første omgang (med udtalelse af 23. juni 2003) ikke sendte mig den pågældende tilsynsrapport skyldes at tilsynet ikke blev gennemført som planlagt, jf. det som jeg har anført nedenfor, og jeg foretager mig ikke noget i den anledning. Tilsynsrapporten indeholder bl.a. følgende oplysninger: Alle punkter er udsat p.g.a. at ( ) lige har modtaget ( )s skriftlige opsigelse uden begrundelse [stedfortræder for forstanderen; min bemærkning]. Vi aftaler, at det ville være en god idé at alle medarbejdere modtaget et brev om dette og drøfter kort personalesituationen nu.. Næste tilsynsmøde den 24. juni 2004 kl på Koglen. Amtet har oplyst at stedfortræderen angav personlige årsager som begrundelse for opsigelsen, at fratrædelsen skete med udgangen af juni måned 2003 hvorefter den daværende tillidsrepræsentant blev konstitueret som stedfortræder. Amtet har endvidere oplyst at stedfortræderstillingen blev slået op, at det blev besluttet at besættelsen af afdelingslederstillingen skulle afvente at stedfortræderstillingen blev besat, at stedfortræderstillingen blev besat pr. 1. juli 2004, og at

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 den nævnte tillidsrepræsentant på samme tidspunkt blev ansat som afdelingsleder på Koglen II hvorefter Koglens ledelse var på plads. Om personaleproblemerne har amtet anført følgende: De personaleproblemer, der var på Koglen II, er der løbende blevet arbejdet med i et samarbejde mellem Koglens ledelse og amtets administration. Det har bl.a. betydet at arbejdstidstilrettelæggelsen og personalemødestruktur er blevet systematiseret, ligesom der er udarbejdet virksomhedsplan. Nogle af medarbejderne er rejst, der er kommet nye til. Dette, sammenholdt med den opnormering Koglen har fået, har betydet, at Koglen efter amtets administrations vurdering nu fungerer tilfredsstillende og er i positiv udvikling. Jeg har noteret mig det oplyste herunder at Koglen efter administrationens vurdering nu fungerer tilfredsstillende. Om nogle problemer vedrørende sikkerheden var det i det ovenfor nævnte referat fra tilsynsmødet den 17. marts 2003 anført at Koglens ledelse har brug for en dialog med amtet om, hvordan vi kommer videre. Aftalt at vi tager det op på mødet den 29. april Jeg gik ud fra at der med det sidst anførte henvistes til et møde i andet regi og bad amtet om nærmere oplysninger om de nævnte problemer vedrørende sikkerheden og oplysninger om hvorledes der var fulgt op herpå. Amtet har oplyst at sikkerheden blev gennemgået som følge af at Direktoratet for Kriminalforsorgen den 26. november 2002 havde foretaget en gennemgang af de sikkerhedsmæssige forhold på Koglen. Amtet oplyste videre: Det understreges, at vurderingen bygger på kriminalforsorgens erfaringer med egne institutioner, og det er Ringkjøbing Amts afgørelse, om de skal gennemføres.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Amtet har ikke nærmere beskrevet hvori de sikkerhedsmæssige problemer bestod, og om disse fortsat består. Inden jeg eventuelt foretager mig mere på dette punkt, beder jeg amtet om at sende mig en kopi af Direktoratet for Kriminalforsorgens rapport vedrørende de sikkerhedsmæssige forhold og om amtets eventuelle nærmere bemærkninger til rapporten. Om spørgsmålet om tilsynets uafhængighed af den institution som der føres tilsyn med, orienterede jeg om inspektionschefens spørgsmål herom i forbindelse med inspektionen af den sikrede institution Stevnsfortet. I fortsættelse heraf meddelte jeg at jeg gik jeg ud fra at den person som for Ringkjøbing Amt har den kontinuerlige kontakt med Koglen, også varetager tilsynet med institutionen således som det var tilfældet for så vidt angår bostedet Bramsnæsvig i Roskilde Amt (som inspektionschefen i rapporten vedrørende inspektionen af Stevnsfortet havde henvist til). Jeg bad amtet om nærmere oplysninger om tilsynets uafhængighed idet jeg samtidig henviste til at det af de oplysninger som jeg havde modtaget under udarbejdelsen af opfølgningsrapporten, fremgik at lederen af Koglen (på tidspunktet for opfølgningsrapporten) tidligere havde ført tilsyn med institutionen på vegne af Ringkjøbing Amt. Jeg lagde endvidere i opfølgningsrapporten umiddelbart til grund at lederen af Koglen og den medarbejder i amtet som på daværende tidspunkt førte tilsyn med Koglen, indtil udgangen af januar 2002 var nære arbejdskolleger. Hvis amtet kunne bekræfte mine formodninger, bad jeg endvidere amtet om en udtalelse om hvad bemærkningerne i forbindelse med inspektion af bostedet Bramsnæsvig gav amtet anledning til med hensyn til at sikre en passende uafhængighed af Koglen for den eller de personer der udfører tilsynsbesøget.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Ringkjøbing Amt har bekræftet at lederen af Koglen og den tilsynsførende konsulent var arbejdskolleger indtil udgangen af januar Amtet har endvidere oplyst følgende: Ringkjøbing Amtsråd har valgt at nedsætte et generelt og formaliseret tilsyn på skole og socialområdet fra 1. januar 2004 med direkte reference til direktøren. Dette tilsyn foregår ud fra en fast tilsynsmanual. Tilsynet foregår sådan, at 2 medarbejdere fra administrationen (socialrådgivere) deltager i hvert tilsynsbesøg. Disse 2 medarbejdere er placeret organisatorisk adskilt fra de driftsafdelinger, der har ansvaret for de tilbud, der føres tilsyn med. Udgangspunktet er 1 årlig tilsynsbesøg på hver institution. Der udarbejdes en rapport og der er fastlagt procedure for opfølgning. Derudover er der det løbende almindelige tilsyn fra driftsafdelingen via den kontinuerlige kontakt med institutionerne. Dette er f.eks. ved fastlagte møder på institutionen (med dagsorden), visitationsmøder, konsulentmøder, deltagelse i personalemøder ect. Inden besøget får de unge at vide, at der er tilsyn, såfremt de måtte ønske at tale med den tilsynsførende. Der udarbejdes et referat efter hvert besøg. Jeg har noteret mig det oplyste herunder at tilsynsfunktionen pr. 1. januar 2004 organisatorisk er adskilt fra den driftsafdeling, der har ansvaret for Koglen. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål udover at bede om et eksemplar af amtets tilsynsmanual. Ad punkt Indberetninger (bekendtgørelsens 16) Jeg stillede såvel i rapporten som i opfølgningsrapporten en række spørgsmål til et indgreb der bestod i anbringelse af en ung i Koglens særlige isolationsrum; en anbringelse som ifølge skemaet tilsyneladende varede i 11 timer, men som ifølge de oplysninger jeg modtog som svar på rapporten, nærmere syntes at kunne beskrives som en række enkeltstående indgreb i form af anbringelse i det nævnte isolationsrum af en varighed under to timer. Jeg bad om oplysninger om hvilken afdelingsleder orienteringen om anbringelsen blev givet til, og hvornår i forløbet den (eller de) nævnte telefonsamtale(r) fandt sted. Jeg bad

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 endvidere om udlån af det skriftlige materiale der måtte være om sagen herunder det af Koglen nævnte journalmateriale. Koglen har oplyst følgende: Det fremgår af Koglens journalmateriale, at den 14-årige blev anbragt i afdelingens isolationsrum lørdag den 25. august 2001 kl , og at afdelingslederen fra naboafdelingen blev telefonisk orienteret herom samme dag kl Det fremgår endvidere, at den 14-årige kom ud i isolationsrummet samme dag kl , at den 14-årige blev genanbragt i isolationsrummet samme dag kl 14.40, og at afdelingslederen fra naboafdelingen telefonisk blev orienteret herom kl Af journalen fremgår det endvidere, at forstander, stedfortræder (der også var afdelingsleder på den afdeling, hvor den 14-årige var anbragt) og afdelingsleder (fra naboafdelingen) den 26. august 2001 blev informeret om, at den 14-årige igen deltog i afdelingens sociale liv. Det fremgår ikke af journalen, hvordan de tre ledelsespersoner blev informeret, men det må formentlig være sket telefonisk. Til yderligere belysning af sagen vedlægges som anmodet kopi af det journalmateriale, som er nævnt ovenfor og i den tidligere svarskrivelse til Ombudsmandsinstitutionen: Koglens journalnotater for perioden (3 sider) Skemaer ved ophold i isolationsrum (13 sider) Redegørelse fra en medarbejder om hændelsesforløbet (2 sider) Den 14-åriges kommentarer til hændelsesforløbet (1 side) Jeg henleder opmærksomheden på, at der i journalnotat den er henvist til en udtalelse fra den læge, der har tilset den 14-årige. Denne udtalelse findes ikke i Koglens journal. Ringkjøbing Amt har anført følgende: Den omtalte sag har været forelagt Skole- og Socialudvalg den 8. november Administrationen modtog den 27. august 2001 en

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 telefonisk meddelelse fra lederen på Koglen om, at en ung havde haft ophold i isolationsrummet. Koglen blev bedt om straks at indsende en redegørelse af forløbet, herunder indberetning. Redegørelsen fandtes ikke tilstrækkelig oplyst, hvorfor Koglen blev bedt om yderligere oplysninger. Disse oplysninger fandtes heller ikke tilstrækkelige, hvorfor der anmodedes om en mere fyldestgørende redegørelse. Redegørelsen fandtes fortsat ikke tilstrækkelig oplyst, men p.g.a. den tidsmæssige faktor blev sagen forelagt Ringkjøbing Amts Skole- og Socialudvalg med indstilling om en alvorlig påtale overfor institutionens leder. Denne indstilling blev vedtaget. Der kan ikke gives en forklaring på, hvorfor magtanvendelsen er blevet skemaført og indsendt ved månedens udgang. Sagen er blevet behandlet som en ulovlig magtanvendelse, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsen 16 og forelagt Skole- og Socialudvalget den 8. november 2001, hvor udvalget som ovenfor anført vedtog at give en alvorlig påtale over for institutionens leder. Koglens besvarelse af ombudsmandens spørgsmål: kommentar vedrørende pkt Udtalelse fra Læge: Ringkjøbing Amt er ikke i besiddelse af nævnte udtalelse. Socialministeriet oplyser: Forholdet refererer til en konkret episode. Socialministeriets bemærkninger udbedes navnlig til spørgsmålet om, hvorvidt det konkrete indgreb skal rubriceres under bekendtgørelsens 15 eller 16. Ringkjøbing Amt har i det vedlagte brev af 25. november 2004 til ministeriet oplyst, at Der kan ikke angives en forklaring på, hvorfor magtanvendelsen er blevet skemaført og indsendt ved månedens udgang. Sagen er blevet behandlet som en ulovlig magtanvendelse, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens 16. Efter den beskrivelse amtet har givet i det vedlagte notat af 30. oktober 2001 af hændelsesforløbet, fremgår bl.a., at der har været tale om en isolation, der har overskredet den tidsmæssige ramme i dagældende bekendtgørelse 10. Da der således er tale om overtrædelse af 10, betinger dette forhold i sig selv, at der skal ske en rubricering under bekendtgørelsens 16.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg er enig med Socialministeriet i at den tidsmæssige ramme på to timer for anbringelse i særligt isolationsrum har været overskredet i sagen, og at indgrebet således skulle have været indberettet til amtet efter den dagældende bekendtgørelses 16 (den nuværende bekendtgørelses 19). Jeg foretager mig under henvisning til den tid som er gået, og til de ændrede forhold på Koglen, ikke mere i den anledning eller i anledning af den konkrete sag i øvrigt. Til Koglens og amtets orientering kan jeg oplyse at inspektionschefen i forbindelse med inspektionen den 23. marts 2004 af den sikrede institution Grenen bl.a. har anført følgende om delegation af forstanderens kompetence efter magtanvendelsesbekendtgørelsen (opfølgningsrapport af 29. april 2005): Ifølge bekendtgørelsens 10 træffer institutionens leder bestemmelse om anbringelse af den unge i isolation. Jeg bad Grenen om at oplyse om beslutningen om isolationsanbringelse i de 2 konkrete sager som er omtalt i rapporten, blev truffet af institutionens leder eller af andre, og hvis det sidste gjorde sig gældende, af hvem. Hvis det sidste gjorde sig gældende, bad jeg om oplysning om hvorvidt den pågældende havde været bemyndiget til at træffe afgørelser herom. Det er i Grenen og amtets udtalelse oplyst at beslutningen om isolationsanbringelse i de 2 konkrete tilfælde blev truffet af de involverede pædagogiske medarbejdere idet situationen ikke tillod at der først blev indhentet tilladelse fra institutionens leder. Det er videre oplyst at lederen blev underrettet straks efter anbringelsen. Endelig er det oplyst at det er Grenens praksis at vagthavende medarbejdere er bemyndiget til at træffe beslutning om anbringelse i isolationsrummet i situationer hvor lederen ikke er til stede. Jeg forstår det oplyste sådan at der i tilfælde hvor beslutningen i lederens fravær er truffet af det vagthavende personale, skal ske underretning om anbringelsen snarest muligt til lederen. Jeg henviser i øvrigt til det nedenfor anførte.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Jeg bad Socialministeriet om en udtalelse om i hvilket omfang (til hvem) der vil kunne ske delegation af lederens kompetence efter magtanvendelsesbekendtgørelsen. Socialministeriet har oplyst at ministeriet har været opmærksomt på spørgsmålet om delegation i forbindelse med revisionen af bekendtgørelsen om magtanvendelse. Det fremgår således af 6, stk. 2, i den nye bekendtgørelse (nr af 14. december 2004) at institutionens leder eller dennes stedfortræder kan træffe afgørelse om isolation. Jeg har noteret mig det oplyste. Som det fremgår af Socialministeriets udtalelse og den nye bekendtgørelse, er det alene institutionens leder og dennes stedfortræder der har kompetencen til at træffe beslutning om isolationsanbringelse. Hvis institutionens leder ikke er til stede eller til at træffe, bør der således være (udpeget) en stedfortræder som kan træffe beslutning om anbringelse i isolationsrummet. Hvis omstændighederne i et konkret tilfælde (undtagelsesvist) ikke tillader at man afventer en afgørelse herom fra lederen eller stedfortræderen, bør den kompetente person underrettes snarest muligt efter anbringelsen. Jeg går ud fra at Grenen er opmærksom på fremover at administrere i overensstemmelse hermed. Det fremgår af bilagene til Koglens og amtets udtalelser at den daværende forstander på et møde den 8. november 2001 i Skole- og Socialudvalget fik en alvorlig påtale idet magtanvendelsen over for den pågældende unge på tre punkter blev anset for ulovlig. Det blev herunder påtalt at beslutningen om at anbringe den unge i isolationsrum ikke blev truffet af institutionens leder. Det fremgår af den daværende forstanders redegørelse af 14. september 2001 til Ringkjøbing Amt at forstanderen den pågældende dag var på skovarbejde, og at forstanderen sådan må jeg forstå det havde delegeret sin kompetence efter magtanvendelsesbekendtgørelsen til den ovenfor nævnte afdelingsleder (på naboafdelingen). Hvilken betydning dette forhold eventuelt har været tillagt, eller hvorfor det ingen betydning har haft, fremgår ikke af amtets afgørelse.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Jeg foretager mig dog som allerede nævnt ikke mere vedrørende de (konkrete) spørgsmål som sagen måtte rejse. Opfølgning Jeg har ovenfor bedt Koglen og Ringkjøbing Amt om oplysninger, udtalelser mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg beder om at Koglen sender disse oplysninger mv. gennem Ringkjøbing Amt med henblik på at amtet får lejlighed til at kommentere det som institutionen anfører. Underretning Denne rapport sendes til den sikrede institution Koglen, Ringkjøbing Amt, Folketingets Retsudvalg, Tilsynet i henhold til Grundlovens 71, stk. 7, Socialministeriet og de unge i institutionen.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 269 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 269 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 269 Offentligt OPFØLGNING 1/42 Indholdsfortegnelse 2. Generelt...... 2 3.3 De unges værelser... 3 3.5 Motionsrum... 3 3.10 Udendørsarealer, personaleafsnittet

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

I Grenen og amtets udtalelse er det oplyst at det er besluttet at anskaffe brandhæmmende madrasser, dyner og puder.

I Grenen og amtets udtalelse er det oplyst at det er besluttet at anskaffe brandhæmmende madrasser, dyner og puder. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. september 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af Den nye Ungeinstitution Grenen. I rapporten bad jeg Grenen, Århus Amt og Socialministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere