Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005"

Transkript

1 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede Koncernen Dækningsomfang Geografisk område Undtagelser Forsikringstid Ret til køb af afløbsdækning Dækningssum og selvrisiko Maksimumdækning for seriekrav Anmeldelse af forandringer Anmeldelse af forsikringsbegivenheder Anden forsikring Præmiens betaling Indeksregulering Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringstagerens oplysningsforpligtelse Værneting og lovvalg Sikrede Sikrede er koncernens tidligere, nuværende og kommende fysiske medlemmer af bestyrelse og direktion samt medarbejdere der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt det ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. I tilfælde af at en sikret afgår ved døden, erklæres konkurs eller umyndiggøres, udvides sikrede til at omfatte sikredes bo, efterlevende ægtefælle, arvinger eller juridiske repræsentanter. Denne udvidelse gælder alene for krav, der ville være dækningsberettigede, såfremt kravene var blevet rejst mod de under pkt. 1, stk.1 nævnte. 2 Koncernen Koncernen er forsikringstageren og dennes datterselskaber, hvorved forstås selskaber, hvori forsikringstageren på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft direkte eller indirekte: a) ejer mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital, eller b) råder over mere end 50 % af stemmerettighederne. Koncernen omfatter datterselskaber, som defineret i pkt. 2, stk. 1 som forsikringstageren etablerer eller opkøber efter forsikringens ikrafttræden, forudsat at det etablerede/opkøbte selskab ikke er domicileret i USA eller Canada eller ikke er børsnoteret eller ikke er en finansiel institution herunder men ikke begrænset til bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing eller factoring selskab. Side 1

2 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede Koncernen Dækningsomfang Geografisk område Undtagelser Forsikringstid Ret til køb af afløbsdækning Dækningssum og selvrisiko Maksimumdækning for seriekrav Anmeldelse af forandringer Anmeldelse af forsikringsbegivenheder Anden forsikring Præmiens betaling Indeksregulering Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringstagerens oplysningsforpligtelse Værneting og lovvalg Sikrede Sikrede er koncernens tidligere, nuværende og kommende fysiske medlemmer af bestyrelse og direktion samt medarbejdere der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt det ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. I tilfælde af at en sikret afgår ved døden, erklæres konkurs eller umyndiggøres, udvides sikrede til at omfatte sikredes bo, efterlevende ægtefælle, arvinger eller juridiske repræsentanter. Denne udvidelse gælder alene for krav, der ville være dækningsberettigede, såfremt kravene var blevet rejst mod de under pkt. 1, stk.1 nævnte. 2 Koncernen Koncernen er forsikringstageren og dennes datterselskaber, hvorved forstås selskaber, hvori forsikringstageren på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft direkte eller indirekte: a) ejer mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital, eller b) råder over mere end 50 % af stemmerettighederne. Koncernen omfatter datterselskaber, som defineret i pkt. 2, stk. 1 som forsikringstageren etablerer eller opkøber efter forsikringens ikrafttræden, forudsat at det etablerede/opkøbte selskab ikke er domicileret i USA eller Canada eller ikke er børsnoteret eller ikke er en finansiel institution herunder men ikke begrænset til bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing eller factoring selskab. Side 1

3 Forsikringstageren skal underrette selskabet om etablerede og opkøbte selskaber senest 3 måneder efter etablering/køb af det nye selskab. Har selskabet inden for den nævnte frist ikke modtaget meddelelse fra forsikringstageren, bortfalder den automatiske dækning for det erhvervede selskab med tilbagevirkende kraft til den dato pr. hvilken selskabet er etableret/opkøbt. Efter modtagelse af meddelelse fra forsikringstageren, tager selskabet stilling til, hvilken præmie samt vilkår der skal tilbydes for 3 Dækningsomfang Forsikringen dækker sikredes ansvar for formuetab som følge af sikredes personlige ledelsesansvar i koncernen. Forsikringen dækker sikredes ansvar for formuetab som følge af sikredes personlige ledelsesansvar i øvrige selskaber, hvori koncernen på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft og gennem hele forsikringsperioden: a) ejer mellem 5 % og maksimalt 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital, eller b) råder over mellem 5 % og maksimalt 50 % af stemmerettighederne. Det er en forudsætning for dækning at sikrede er udpeget af koncernen til at sidde i de(t) øvrige selskab(er)s bestyrelse eller direktion. Dækningen er subsidiær i forhold til enhver bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring udtaget af de(t) øvrige selskab(er) selv. Dækningssummen for nærværende pkt. 3, stk. 2 er begrænset indtil 10 % af forsikringssummen dog max. 2 mio. kr. pr. forsikringsår, uden at forsikringssummen i øvrigt forhøjes. Denne dækning gælder ikke for selskaber der er domicileret i USA eller Canada eller er børsnoterede. medsikring af det nyerhvervede selskab. Accepterer forsikringstager ikke selskabets tilbud, bortfalder den automatiske dækning for det nye/erhvervede selskab med tilbagevirkende kraft til den dato pr. hvilken selskabet er etableret/opkøbt. Medmindre andet er aftalt, gælder dækningen for krav rejst mod en sikret i et datterselskab, alene handlinger eller undladelser begået i det tidsrum, hvor selskabet er et datterselskab af forsikringstageren. Forsikringen dækker endvidere koncernens udgifter i form af en lovlig forpligtelse til at skadesløsholde sikrede for formuetab omfattet af pkt. 3, stk. 1, for et af forsikringen i øvrigt omfattet krav, der er rejst mod sikrede. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for formuetab og ansvar for psykisk skade, der skyldes ansættelsesrelaterede krav rejst af tidligere, nuværende eller kommende ansatte i koncernen, samt jobansøgere. Definitionen af sikrede er i pkt. 3, stk. 4, udvidet til at omfatte arbejdstagere i koncernen. Ansættelsesrelaterede krav betyder krav, der skyldes diskrimination, forskelsbehandling, manglende forfremmelse, manglende karrieremuligheder, uberettiget afskedigelse, nedgørelse, sexchikane eller tilsvarende. Forsikringen omfatter ikke 1. kontraktskrav (løn i opsigelsesperioden, optioner, bonusaftaler og lignende krav som er kontraktsbaseret) 2. arbejdsskader 3. arbejdsmiljøsager 4. pensioner 5. rationaliseringstiltag og downsizing Dækningssummen for nærværende pkt. 3, stk. 4 er begrænset til 10 % af forsikringssummen dog max. 2 mio. kr. pr. forsikringsår, uden at forsikringssummen i øvrigt forhøjes. Forsikringen omfatter ikke følgende forhold: a. Krav der er eller kunne være anmeldt under en tidligere forsikring eller krav, der grundes Side 2

4 på samme ansvarspådragende forhold eller omstændighed, som er eller kunne være anmeldt under en tidligere forsikring på identiske vilkår, uanset om en sådan har været tegnet. Det er i den forbindelse uden betydning om manglende anmeldelse skyldes, at forsikringssummen var opbrugt, at efteranmeldelsesfristen var udløbet eller andre forhold. 4 Geografisk område Med mindre andet er angivet i policen, er det geografiske område hele verden undtagen USA og Canada. b. Krav rejst af eller på vegne af koncernen eller sikrede, herunder disses boer, eller et øvrigt selskab som defineret i pkt. 3, stk. 2, når kravet er rejst i et Common Law land eller under henvisning til lovgivningen i et Common Law land. Common Law lande er defineret som USA, UK, Australien, New Zealand, Canada, Sydafrika, Irland, Indien, Singapore, Hong Kong samt andre lande og territorier hvis lovgivning er baseret på sædvaneret. Det gælder dog ikke følgende krav: a) krav om regres for en erstatning, der er en direkte følge af et krav som i øvrigt er omfattet af nærværende forsikring og som den pågældende er pålagt at betale b) arbejdsrelaterede krav rejst af en sikret, jf. pkt. 3, stk. 4 c) afledte aktionærkrav (shareholder derivative suits) rejst eller opretholdt på vegne koncernen uden anmodning eller deltagelse af sikrede eller koncernen d) krav rejst af kurator/bobestyrer uden anmodning eller deltagelse af sikrede eller koncernen e) krav rejst af tidligere sikrede uden anmodning eller deltagelse af sikrede eller koncernen. Forsikringen dækker alene krav rejst inden for det geografiske område under forudsætning af, at erstatningskravet afgøres efter gældende ret i et land, der ligger inden for samme geografiske område. 5 Undtagelser Forsikringen dækker ikke krav: Der skyldes at sikrede eller disses nærtstående har opnået eller søgt at opnå personlig fortjeneste, fordel, vederlag eller skaffet eller søgt at skaffe andre uretmæssig fortjeneste, fordel eller vederlag. Som beror på sikredes forsætlige ansvarspådragende handlinger eller undladelser. Endvidere dækkes ikke sikredes strafbare handlinger (herunder strafbare overtrædelser af særlovgivning), eller forsøg herpå ved forsæt. Undtagelse af dækning efter denne bestemmelse indskrænker ikke andre sikredes ret til forsikringsdækning. Der skyldes at sikrede har påtaget sig et videregående ansvar i forhold til det lands erstatningsregler efter hvilke den ansvarspådragende handling eller undladelse skal bedømmes. Som følge af bøder eller lignende sanktioner, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages" og lignende pønale sanktioner. Der skyldes: a) offentlige skatter og afgifter b) produktansvar c) forurening, herunder oprydnings- og oprensningsomkostninger d) bagvaskelse, ærekrænkelse, ikkeøkonomisk skade, herunder ulempe og tort. Denne undtagelse gælder ikke for dækning for ansættelsesrelaterede krav, jf. pkt. 3, stk. 4. e) krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder patentrettigheder, copyright m.v. Side 3

5 f) krig, krigslignende begivenheder, oprør, konfiskation eller anden overtagelse af ejendom, tabsforvoldelse som følge af ordrer fra enhver - såvel lovlig som ikke-lovlig - regering eller anden central eller lokal myndighed medmindre kravet er rejst af en uafhængig aktionær, eller konkursboet i egenskab af sådan. Med uafhængig aktionær menes aktionær der, på tidspunktet for den ansvarspådragende handling eller undladelse, direkte eller indirekte besidder mindre end 50 % af aktierne og stemmerettighederne samt ikke har sæde i bestyrelsen. Det er endvidere en forudsætning at kravet bliver rejst uden anmodning eller deltagelse af sikrede eller koncernen. Stk. 6 Der skyldes sikredes professionelle ansvar, der ikke er et egentligt ledelsesansvar. Endvidere undtages krav der skyldes koncernens såvel som øvrige selskabers professionelle ansvar. Med øvrige selskaber menes selskaber nævnt i pkt. 3, stk. 2. Stk. 7 Rejst af eller på vegne af en aktionær eller anpartshaver, der på tidspunktet for den ansvarspådragende handling eller undladelse ejede mere end 50 % af den stemmeberettigede aktie- eller anpartskapital, eller rådede over mere end 50 % af stemmerettighederne. Stk. 8 Der skyldes at kravet helt eller delvist, direkte eller indirekte udspringer eller er en følge af asbest eller asbestholdige materialer uanset form eller kvantitet. Stk. 9 Der skyldes radioaktive stråler eller strålingskilder eller skadelige egenskaber ved stoffer (faste, flydende eller luftformige), der er eller har været udsat for radioaktiv bestråling. 0 Som beror på en faktisk eller påstået overtrædelse af forpligtelser eller pligter pålagt bestyreren eller forvalteren af pensionsmidler for forsikringstagers og/eller datterselskabers medarbejdere. Herunder krav der skyldes overtrædelse af forpligtelser eller pligter i henhold til den amerikanske Employee Retirement Income Securities Act of 1974 (ERISA) med ændringer. 1 Særlig USA/Canada undtagelse: Hvis geografisk område er udvidet til at omfatte USA/Canada, er følgende krav undtaget, der helt eller delvist, direkte eller indirekte: a) begrundes i amerikanske børsretlige regler, herunder krav til børsintroduktion, registrering, regnskabsaflæggelse m.m. b) kan henføres til, vedrører eller er en konsekvens af en faktisk eller påstået overtrædelse af amerikanske konkurrenceretlige regler. c) begrundes i forurening. d) udspringer eller er en følge af terrorisme. Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af én eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med én eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. 2 Som beror på sikredes handlinger eller undladelser i forbindelse med tegning og vedligeholdelse af koncernens eller øvrige selskabers forsikringer, herunder underforsikring. Med øvrige selskaber menes selskaber nævnt i pkt. 3, stk. 2. Side 4

6 6 Forsikringstid Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et formuetab med krav om erstatning, b) det tidspunkt, hvor sikrede ved eller bør vide, - at der er indtrådt et formuetab eller - at der foreligger sådanne omstændigheder, at krav om erstatning må forventes at blive rejst. Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 1 år efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 7 Ret til køb af afløbsdækning Hvis selskabet ikke ønsker at forny policen, har forsikringstageren eller sikrede ret til at købe en afløbsdækning, der giver dækning for krav rejst i 12 måneder efter udløb af forsikringstiden, betinget af at den ansvarspådragende handling eller undladelse er begået inden udløb af forsikringstiden. Dækning ydes på identiske vilkår som gældende umiddelbart inden udløb af forsikringstiden, dog således at der ikke tilbydes en ny forsikringssum. Krav rejst i afløbsperioden skal således kunne indeholdes i det seneste forsikringsårs dækningssum. Præmien for afløbsdækningen svarer til 75 % af Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2, litra b, er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 1 år efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i pkt. 6, stk. 2, litra a, og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør. Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af handlinger eller undladelser begået før den i policen herom angivne retroaktive dato. For krav rejst af eller på vegne af koncernen, sikrede, herunder disses boer, eller et øvrigt selskab som defineret i pkt. 3, stk. 2 gælder det, at dækning er betinget af at kravet bliver rejst som et egentligt retsskridt i form af stævning eller lignende. Nærværende bestemmelse i pkt. 6, stk. 5 påvirker ikke den tidsmæssige placering af kravet, efteranmeldelsesperiode eller retroaktiv dato, jf. pkt. 6, stk årspræmien gældende umiddelbart inden udløb af forsikringstiden. Selskabet skal skriftligt inden 14 dage efter udløb af forsikringstiden gives meddelelse om køb af afløbsdækningen. Præmien for afløbdækningen skal være betalt inden 30 dage efter udløb af forsikringstiden. Retten til køb af afløbsdækning gælder ikke hvis forsikringstageren eller et datterselskab er gået konkurs eller er i betalingsstandsning. Retten til køb af afløbsdækning gælder heller ikke hvis forsikringstageren fornyer forsikringen hos et andet forsikringsselskab. 8 Dækningssum og selvrisiko Policens dækningssum er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, som efter pkt. 6 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår. Side 5

7 Sagsomkostninger vedrørende erstatningsspørgsmålets afgørelse og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen, dækkes inden for den på policen angivne forsikringssum. Dog dækkes sagsomkostninger ved førelse af retssager ved de almindelige domstole i Norden fuldt ud, selv om forsikringssummen derved overskrides. Er forsikringssummen mindre end erstatningsbeløbet, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostningerne, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal udrede. Af ethvert tab - inkl. udgifter til de sikredes forsvar samt omkostninger til modpart - bærer hver enkelt sikrede først den i policen angivne selvrisiko. Dette gælder også, såfremt koncernen i henhold til pkt. 3.3 har ydet erstatning. Såfremt et krav kun er delvist forsikret skal selskabet yde forholdsmæssig dækning under behørig hensyntagen til vurdering af den endelige ansvarsfordeling. 9 Maksimumdækning for seriekrav Erstatningskrav, som efter pkt. 6 er rejst mod sikrede i anledning af formuetab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (seriekrav). Seriekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. pkt. 6. Er første krav i serien rejst forud for denne 10 Anmeldelse af forandringer Indtræder der forandringer i de i begæringen eller på anden måde opgivne forhold, skal dette uden ophold anmeldes til selskabet, som herefter tager stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i tilfælde af forsikringsbegivenheder kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. 11 Anmeldelse af forsikringsbegivenheder Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der vil blive rejst krav imod sikrede, skal der ufortøvet ske skriftlig anmeldelse til selskabet. polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af seriekravet dækket under denne police. I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører handlinger eller undladelser, der er begået før den i policen herom angivne dato (jf. pkt. 6, stk. 4) dækker policen ikke disse formuetab. Selskabet skal under alle omstændigheder underrettes om følgende forhold: a. væsentlige ændringer i ejerstrukturen hos forsikringstageren, herunder hvis en person eller et selskab opnår direkte eller indirekte kontrol med mere end 50 % af forsikringstagerens aktiekapital eller stemmerettigheder. b. forsikringstagerens konkurs eller likvidation. c. koncernens børsintroduktion, børsemission samt private placement. Anerkendelse af erstatningspligt og godken- Side 6

8 delse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. Sikrede er forpligtet til uden at kunne kræve særskilt betaling herfor, at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Selskabet er berettiget til at betale erstatningen direkte til skadelidte, medmindre denne allerede er fyldestgjort af de sikrede. Selskabet har en ret og en pligt til at forsvare sikrede for krav omfattet af forsikringen. 12 Anden forsikring I det omfang, der er tegnet forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. 13 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de i policen anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. 14 Indeksregulering Medmindre andet er aftalt indeksreguleres præmie samt selvrisiko efter det af Danmarks 15 Forsikringens opsigelse eller forlængelse 16 Forsikringstagerens oplysningsforpligtelse Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. Betales præmien ikke efter første påkrav, sender selskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets dækningspligt. Har selskabet udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Statistik offentliggjorte løntal automatisk hvert år. Med mindre andet er aftalt kan parterne skriftligt opsige forsikringen med en måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke fornys den automatisk for et år ad gangen. Forsikringstageren er på selskabets foranledning forpligtet til at fremsende årsregnskaber for koncernen samt øvrige selskaber, jf. pkt. 3, stk Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Side 7

Bestyrelsesansvar

Bestyrelsesansvar Bestyrelsesansvarsforsikring i tillæg til Advokatforsikring forsikringsbetingelser 1995. Afsnit Indhold Side nr. Definitioner... 1 1 Sikrede... 1 2 Dækningsomfang... 1 3 Geografisk område... 2 4 Undtagelser...

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Udvidelser... 3 5 Undtagelser... 4 6 Definition af krav... 5 7 Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst...

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING DF20912-1 December 2015 VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20912-1 December 2015 2 Personoplysninger m.v Som

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 1. DEFINITIONER I denne forsikring forstås ved 1.1 Selskab: Den juridiske enhed, som har tegnet forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet af en juridisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring

Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring 1.0 Sikrede 1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kriminalitetsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade 12 1620 København V KUNDENR: 10136163 POLICENR: 900 287 2223 PROF. ANSVARSFORSIKRING 05.04.2016 Vi sender hermed jeres nye Prof. Ansvarsforsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til g{ldende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af pr{mie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 #ndring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere