1 Beskrivelse af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Beskrivelse af opgaven"

Transkript

1 With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om tilpasning af metoder og redskaber til at nå og motivere de unge i forbindelse med samtaleforløb til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (metodeudviklingsopgave), december 2010 marts Beskrivelse af opgaven 1.1 Baggrund for opgaven I juli 2009 bevilligede EU kommissionen støtte til Integrationsministeriet til et 3-årigt pilotprojekt Afradikalisering målrettet intervention. Målet med projektet er, at udvikle værktøjer til intervention med omdrejningspunkt i dels EXIT-samtaler, og dels individuel mentorstøtte. Disse skal kunne målrettes den enkelte unges behov og give den unge en længerevarende støtte og rådgivning til at komme ud af (og blive ude af) et ekstremistisk miljø. Konkrete interventioner vil altid blive tilrettelagt under hensyn til, hvilke myndigheder, værktøjer og tilbud der anses relevante i det enkelte tilfælde. Nedenstående opgave - Forskningsprojekt om tilpasning af metoder og redskaber til at nå og motivere de unge i forbindelse med samtaleforløb til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (i det følgende benævnt Metodeudviklingsopgaven eller opgaven) er en del af projekt Afradikalisering målrettet intervention. Det overordnede projekt er organiseret således, at en del af projektet har til formål at udvikle et koncept for EXIT-samtaler for personer, der befinder sig i en tydelig og identificerbar radikaliseringsproces, eller som færdes i ekstremistiske miljøer. Denne del af projektet koordineres af Politiets Efterretningstjeneste (PET). En anden del af projektet har til formål at udvikle et koncept for lokale mentorordninger tilpasset unge, som er sårbare overfor ekstremistiske miljøer og evt. er begyndt at fatte interesse og sympati for et bestemt ekstremistisk miljø. Denne del af projektet koordineres af Integrationsministeriet (INM) i tæt samarbejde med Københavns kommune, Århus kommune og Østjyllands Politi. En intervention, har i dette projekt som mål, at en person frigør sig fra ekstremismen eller i det mindste afstår fra voldelige metoder. Dette kan ske ved dels: 1) at udfordre ved at gå i åben dialog og medvirke til, at personen bl.a. reflekterer over svagheder, dobbeltmoral m.v. i den eks-

2 treme tankegang. og dels, 2) at støtte gennem f.eks. tiltag i relation til job, uddannelse, fritid, familie, stabil voksenkontakt. En EXIT-samtale kan beskrives som et interventionsværktøj, som består af én og højst sandsynligt flere opfølgende samtaler mellem en ansat i PET og en person, som befinder sig i en tydelig og identificerbar radikaliseringsproces. Interventionen skal i første omgang gennem dialog skabe tillid mellem samtaleleder og personen. Interventionen skal skabe mulighed for at få belyst et engagement eller støtte til voldelig ekstremisme. Formålet er at skabe grundlag for en refleksion og stillingtagen til voldelig ekstremisme, som kan motivere til en ændring i handlinger. Et mentorforløb kan beskrives som et arrangeret mødeforløb mellem en (semi-)professionel mentor og en person, der er ekstra sårbar overfor radikalisering. Mentorens rolle er at give støtte og vejledning til den unge, specielt i forhold til den unges identitetsdannelse. Dette kan bl.a. gøres ved at hjælpe den unge med at finde sine positive ressourcer frem, definere realistiske personlige mål samt støtte den unge i at nå sine mål. Formålet er, at den unge skal blive bedre til at tackle sine problemer og tage ansvar for sit liv uden at ty til voldelige, kriminelle, eller andre ekstreme handlinger. I projektets sammenhæng forstås radikalisering som en proces, forårsaget af en kombination af faktorer, hvor individer tilegner sig ekstremistiske synspunkter og tilslutter sig ekstremismens adfærdsmønstre, og som kan (men ikke nødvendigvis gør det) føre til voldelige ekstremisme. Ekstremistiske synspunkter er karakteriseret ved en intolerance overfor andres synspunkter og manglende respekt for andre, værdighed, frihed og rettigheder, mens voldelig ekstremisme er karakteriseret ved anvendelse og opfordring til brug af voldelige midler. I projektets sammenhæng kan ekstremisme være af højreekstremistisk, venstreekstremistisk, eller militant islamistisk art. I forbindelse med projektet bliver der udviklet uddannelsesforløb for samtaleledere ansat i PET; et kursus for kommunale medarbejdere med fokus på rollen som coach for mentorer, og et kursus for mentorer med fokus på viden om ekstremisme, og hertil tilpassede mentorkompetencer. Herudover skal der udvikles målrettede værktøjer og uddannelsesmateriale samt en håndbog med viden og værktøjer i relation til ekstremisme og forebyggelse. Det forventes, at løsningen af nedenstående opgave koordineres dels med videreudviklingen af uddannelsesforløb, og dels med udviklingen af håndbogen om ekstremisme og forebyggelse. 2

3 I forbindelse med det overordnede projekt afradikalisering målrettet intervention, nedsættes der en gruppe sparringspartnere af udvalgte forskere og medarbejdere med direkte kontakt til unge. Det forventes at flere af disse sparringspartnere skal levere peer-review og løbende faglig sparring på elementer i nedenstående opgave eks. tilpassede redskaber og metoder. 1.2 Formål med metodeudviklingsopgaven og centrale problemstillinger Det overordnede formål med opgaven er at tilpasse eksisterende metoder, redskaber, og teknikker til at håndtere den direkte kontakt til den enkelte unge i mentorforløb og EXIT-samtaler. Herudover skal der udvikles og testes et redskab til at vurdere/evaluere målrettede interventioner mhp. at vurdere om forløbet går den rigtige vej. Projektpartnerne har identificeret nedenstående centrale problemstillinger i udviklingen af målrettede individuelle interventioner. 1. Hvordan kan samtaleledere og mentorer bedst muligt nå de unge i målgruppen og motivere dem til at indgå og forblive i et samtale- eller mentorforløb? Udfordringen for en person, der repræsenterer systemet, er at skabe en tillidsrelation til en ung, der måske netop er i opposition til systemet. 2. Hvordan kan PET, kommunale medarbejdere, og mentorer bedst muligt arbejde med den enkelte unge mhp. at motivere en ung person til at ændre hans/hendes anti-demokratiske holdninger og adfærd? Hvordan rykker man den unge? 3. Hvordan kan man bedst muligt identificere, hvilken type af støtte og alternativ, der bør tilbydes den unge? Udfordringen er bl.a. at identificere og levere et alternativ, der er attraktivt nok til at motivere og engagere den unge og støtte den unge i at tage afstand fra voldelige og andre ulovlige handlinger. 4. Hvordan kan myndighederne bedst muligt vurdere om en målrettet individuel intervention går den rigtige vej eller om den i det hele taget er den rigtige intervention? Det forventes, at leverandøren understøtter projektet med at finde frem til kvalificerede tilgange, metoder og værktøjer til brug i målrettede interventioner. 3

4 1.3 Leverandørens rolle og tilgang til opgaven Leverandøren skal overordnet fungere som udviklingskonsulent på metodeudviklingsområdet for projektkoordinatoren i Politiets Efterretningstjeneste og for projektkoordinatoren i Integrationsministeriet. På baggrund af eksisterende forskning samt ny viden opsamlet i projektets forløb, skal leverandøren bidrage med viden og ekspertise til tilpasning af metoder, redskaber og teknikker til at håndtere og vurdere effekten af den direkte kontakt til den enkelte unge person i mentorforløb og EXIT-samtaleforløb. Opgaven anses for at være et praksisorienteret forskningsprojekt. Det forventes derfor, at der bruges inddragende forsknings- og udviklingsmetoder. Det betyder, at en del af metoden for opgaven vil være at yde supervision og støtte til mentorer, ressourcepersoner og samtaleledere i København og Århus. Formålet med leverandørens interaktion med mentorer m.fl. er at indsamle viden til tilpasning af metoder og redskaber, og dels at styrke mentorernes kompetencer. Dette formodes at skulle gøres ved hjælp af en række udviklingsworkshops og individuelle kompetenceopbyggende sessions for mentorer, ressourcepersoner og samtaleledere. I forbindelse med videreudviklingen og forankringen af de allerede igangsatte uddannelsesforløb for kommunale medarbejdere og mentorer, forventes det at leverandøren kan indgå i denne proces med sparring og skriftlige inputs til at forbedre undervisningsmaterialet vedr. metoder og redskaber for mentorer. Det forventes, at leverandøren kan trække på en bred vifte af viden og erfaring fra områder såsom socialpsykologien, kognitiv psykologi, ungdomspædagogik, personlige udviklings- og læringsprocesser, motivations og rådgivningsteknikker, samtaleteknikker og relationsdannelse. I forbindelse med løsningen af opgaven, må der påtænkes en vis rejseaktivitet i Danmark. Dette vil hovedsageligt være i forbindelse med interaktion med mentorer, ressourcepersoner, samtaleledere, og projektledelse i København og Århus. Det forventes ligeledes, at leverandøren vil have mulighed for at arbejde sammen med projektkoordinatoren i det forebyggende center i PET i gennemsnit én dag om ugen (dette aftales nærmere). 1.4 Leverandørens opgaver 1. Metoder og tilgange: Leverandøren skal tilpasse og videreudvikle metoder og tilgange til at forberede, gennemføre og evaluere EXIT- 4

5 samtaler og mentorforløb. Dette skal gøres på baggrund af eksisterende viden om: a. Motivations- og årsags-faktorer i forhold til ekstremisme og radikalisering. Dette gælder i forhold til, hvorfor en person bliver ekstremist, fastholdelsesfaktorer og motivationsfaktorer i forhold til evt. at komme ud af et ekstremistisk miljø. b. Motivationsfaktorer til at indgå i eks. en mentorrelation og behandlingsprogram og viden om, hvordan man kan nå den unge og skabe den første rapport og herefter opbygge tilliden og relationen. c. Metoder og tilgange til forberedelse, gennemførelse og evaluering af forløb lignende EXIT-samtaler og mentorforløb. 2. Mentorredskaber: På baggrund af brugerinddragelses-evaluering af redskaberne kortlægning og den personlige plan, skal leverandøren tilpasse og forbedre disse samt udfærdige kortfattet brugerguides. Det forventes at de eksterne sparringspartnere også inddrages som et led i kvalitetssikringen. Redskaberne er under udvikling i forbindelse med uddannelsesforløbene for mentorer og kommunale medarbejdere i efteråret Uddannelsesforløb og redskabsudvikling varetages af konsortiet: Center for Offentlig Kompetence Udvikling (COK)sammen med VIA University College, og Århus Universitet). kortlægningsredskabet bruges til at identificere radikaliseringsfaktorer og ændringsmuligheder i den enkelte unges liv. Eks. Hvem har en negativ/positiv indflydelse i den unges liv? Hvilken rolle spiller familiemedlemmer? Hvilke interesser og ressourcer har den unge, og hvordan kan de bruges positivt? den personlige plan bruges til at hjælpe mentoren med at guide den unge i at sætte realistiske mål og opnå disse. 3. Visiteringsværktøj: På baggrund af eksisterende kriterier for visitering hos projektpartnerne, skal leverandøren tilpasse og udvikle et redskab til brug i forbindelse med identificering og udvælgelse af personer, som skal tilbydes et samtale- eller mentorforløb. Dette værktøj skal kunne anvendes af andre aktører, som vil etablere lignende forløb. 4. Vurderingsværktøj: Sammen med en gruppe udvalgte mentorer og ressourcepersoner skal leverandøren udvikle og pilot-teste et værktøj, der kan bruges til at vurdere/måle om et individuelt forløb går den rigtige vej. 5

6 5. Workshops og kompetenceudviklingssessions: Leverandøren skal forestå organisering, tilrettelæggelse og afholdelse af alle workshops og kompetencegivende sessions med udvalgte samtaleledere, mentorer og ressourcepersoner. Alle workshops og sessions skal have tilrettelægges ud fra deltagernes behov for samtaleværktøj og metoder til at nå og motivere den unge. Dette kunne eks. være et kompetenceudviklingsforløb omkring Motivational Interviewing Techniques. 6. Skriftlige produkter: Leverandøren skal stå for udarbejdelsen af skriftlige produkter, som beskrevet nedenfor. 1.5 Endelige skriftlige produkter Brugerguides For hvert praktiske redskab eller metode, der udvikles eller tilpasses i forbindelse med opgaven, skal leverandøren stå for at lave en kortfattet praktisk brugerguide i professionelt design og layout mhp. at brugerguide skal kunne anvendes af andre aktører der vil igangsætte lignende forløb. De forskellige brugerguides kan efter en nærmere vurdering løbende offentliggøres for eksempel i Integrationsministeriets vidensbank om bl.a. værktøjer i det forebyggende arbejde samt i Håndbogen om ekstremisme og forebyggelse. Endelig opgaverapport Leverandøren skal stå for den endelige opgaverapport, hvori konklusioner, læringspunkter og erfaringer fra metodeudviklingsarbejdet beskrives. Denne rapport skal mindst indeholde følgende: metoden og tidsplanen for metodeudviklingsarbejdet; opsummering af metoder og redskaber, der er blevet brugt i arbejdet; konklusioner; vedr. brug af metoder og redskaber; kritiske læringspunkter i processen m.v. Rapport Leverandøren skal stå for en kortere formidlingsvenlig rapport, hvori konklusioner, læringspunkter og erfaringer fra metodeudviklingsarbejdet beskrives. Målgruppen for denne rapport er andre aktører, der påtænker at igangsætte lignende forløb andre steder i Danmark. Ministeriet vil stå for oversættelse af rapporten til engelsk med henblik på at dele erfaringerne med udvalgte internationale samarbejdspartnere. 6

7 Endvidere vil dele af det samlede materialet blive indarbejdet i den forestående Håndbog om ekstremisme og forebyggelse, som Integrationsministeriet har ansvar for. Udover de nævnte skriftlige produkter, forventes det, at leverandøren er fleksibel mht. at levere andre mindre skriftlige inputs indenfor metodeudviklingsområdet. Præcisering af disposition, indhold m.v. af ovenstående skriftlige produkter, besluttes i samråd med projektledelsen. Alle endelige skriftlige produkter og layout skal godkendes af projektledelsen. Alle endelige produkter skal være i praktisk elektronisk format på Cdrom eller USB, samt 5 eksemplarer i printform. 1.6 Foreslået tidsplan for opgaveløsning Kontraktindgåelse Forberedelse Indledende møder med mentorer, ressourcepersoner og projektkoordinatorer dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Kompetenceudvikling og test af kortlægning og personlig plan redskaber (møder og workshops) tilpasning af metoder og redskaber test og feedback på de tilpassede metoder go redskaber ved workshops og møder udkast til endelige skriftlige produkter opfølgning med mentorforløb og test af vurderingsværktøj færdiggørelse af skriftlige produkter pr. 1 marts

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere