Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013"

Transkript

1 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013 samt ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i relation til refinansiering af rentetilpasningslån med virkning fra 1. april 2014 offentliggøres hermed nedenstående prospekttillæg.

2 2. Det oprindelige basisprospekt Side 6, pkt. B.12 Historiske regnskabsoplysninger Ændring A RESUMÉ Den eksisterende tabel og tekst udgår. Der indsættes følgende tabel og tekst i stedet: Mio.kr Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter 1.048, ,4 Andre ordinære indtægter mv. 19,1 17,5 Udgifter til personale og administration -199,6-203,7 Basisindtjening 863, ,4 Tab/nedskrivning på udlån -87,1-113,3 Resultat før skat 602,5 629,3 Resultat efter skat 450,7 470,7 Balance: Udlån Udstedte obligationer Basiskapital efter fradrag Nøgletal: Solvensnøgletal, % 13,2 12,3 Kernekapital, % 13,2 12,3 Egenkapitalforrentning før skat, % 7.3 6,6 Der er ikke sket væsentlige forværringer af DLRs fremtidsudsigter siden datoen for udløbet af sidste regnskabsperiode. Der er ikke indtrådt væsentlige ændringer i relation til DLRs finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. Side 6, pkt. B.13 Seneste hændelser Der er ikke efter udarbejdelsen af DLRs seneste årsrapport indtruffet begivenheder, der har væsentlig indflydelse på DLRs solvens. Side 7, pkt. B.17 Kreditvurdering På tidspunktet for dette basisprospekt har DLR som udsteder en Long-Term Credit Rating fra Standard & Poor s på BBB+ med stabilt outlook og en Short- Term Credit Rating fra Standard & Poor s på A-2 med stabilt outlook. Side 7-8, pkt. C.9 Rente Følgende tekst indsættes som næstsidste afsnit: For obligationer omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med ændringer vil obligationen i tilfælde af, at den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering, få løbetiden forlænget med 12 måneder. Renten på obligationen i forlængelsesperioden vil blive

3 3. fastsat til den effektive rente på obligationen fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Ved udløb af de forlængede obligationer, skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor, hvor der ikke vil være begrænsninger på, hvor meget den effektive rente må stige. For obligationer omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med ændringer vil det gælde, at hvis der i forbindelse med en refinansiering ikke er aftagere nok til alle de nødvendige nye obligationer, vil løbetiden på de ikke aftagne obligationer blive forlænget med 12 måneder. Renten på obligationen i forlængelsesperioden vil blive fastsat til den effektive rente på obligationen fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. I begge ovennævnte tilfælde vil der kunne blive tale om yderligere forlængelse med 12 måneder ad gangen, indtil der kan gennemføres en refinansiering, hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer. Ved yderligere forlængelse af løbetiden vil renten på obligationen være den samme som blev fastsat ved første forlængelse af obligationen. Dog kan der kun ske én forlængelse på baggrund af rentestigning. Side 8, pkt. D.3 Risikofaktorer vedrørende værdipapirerne Side 10, pkt. 1 Risikofaktorer ved de udbudte obligationer Følgende tekst indsættes efter bullet nr. 6: For obligationer omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med ændringer kan løbetiden på obligationer forlænges i tilfælde af en rentestigning på mere end 5 propentpoint eller manglende aftagere til alle de nødvendige nye obligationer ved en refinansiering. B RISIKOFAKTORER Følgende tekst indsættes efter bullet 6: For obligationer omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med ændringer kan løbetiden på obligationer forlænges i tilfælde af en rentestigning på mere end 5 procentpoint eller manglende aftagere til alle de nødvendige nye obligationer ved en refinansiering. Side 18, pkt Følgende tekst indsættes efter punkt 2.11 som nyt punkt 2.12: 2.12 Refinansieringsrisiko Der gælder særlige forhold vedrørende løbetidsforlængelse og rentefastsættelse under nærmere omstændigheder i forbindelse med refinansiering af obligationer omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med ændringer. For realkreditlån, hvor løbetiden er længere end på de bagvedliggende obligationer, og de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer ved refinansiering, at såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering (rentetrigger), forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder. Ved de pågældende obligationers udløb efter de 12 måneders forlængelse skal der ved en ny refinansiering udstedes nye obligationer til erstatning herfor, og her vil der ikke være begrænsninger på, hvor meget den effektive rente må stige. For realkreditlån, hvor løbetiden er længere end løbetiden på de bagvedliggende obligationer, og de bagvedliggende obligationer er fast forrentet og har en løbetid på op til og med 12 måneder ved refinansieringen af lånet eller er forlænget i 12 måneder som følge af en stigning i den effektive rente på mere end 5 procent-

4 4. point jf. ovenfor, gælder det for de obligationer, der ved udløb skal erstattes af nye obligationer ved refinansiering, at såfremt der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer (fejlet auktion trigger), forlænges løbetiden på de pågældende obligationer med 12 måneder ad gangen, indtil der kan gennemføres refinansiering, hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer. Renten på obligationer, der forlænges på baggrund af rentetrigger eller fejlet auktion trigger, fastsættes til den effektive rente på obligationen fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Renten fastsættes, første gang løbetiden på obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden ved fejlet auktion finder renten fastsat ved første forlængelse fortsat anvendelse. Sker der en forlængelse af obligationer som følge af, at det i forbindelse med en refinansiering konstateres, at der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, skal løbetiden for lån optaget som ekstra sikkerhed i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., der ordinært forfalder i forlængelsesperioden, og som er knyttet til de obligationer, der forlænges, forlænges svarende til løbetiden på de pågældende forlængede obligationer. Side 18, pkt Konkurs Side 19, pkt Konkurs Punkt 2.12 Konkurs ændres til punkt 2.13 Konkurs I forlængelse af 3. sidste afsnit, der begynder med I tilfælde af en rekonstruktion efter konkurslovens regler eller konkurs., tilføjes følgende tekst: Rekonstruktøren eller kurator må dog ikke udstede refinansieringsobligationer, hvis der ikke efter udstedelsen og afholdelse af boomkostninger m.v. kan forventes at være tilstrækkeligt med midler til betaling af krav fra indehaver af realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre værdipapirer m.v. i det pågældende kapitalcenter, jf. 32, stk. 4, jf. 27, stk. 1, 1. punkt og 27, stk. 3 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Må rekonstruktøren eller kurator ikke udstede refinansieringsobligationer, eller er der ikke tilstrækkeligt med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, forlænges løbetiden på de eksisterende obligationer med 1 år ad gangen, og rekonstruktøren eller kurator fastsætter i givet fald renten på de forlængede obligationer med udgangspunkt i en ledende étårig referencerente i samme valuta som udstedelsen tillagt op til 5 procentpoint, jf. 32, stk. 6 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Sker der en forlængelse af obligationer som følge af, at det i forbindelse med en refinansiering konstateres, at der ikke er tilstrækkeligt med aftagere til alle de nødvendige nye obligationer, skal løbetiden for lån optaget som ekstra sikkerhed i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., der ordinært forfalder i forlængelsesperioden, og som er knyttet til de obligationer, der forlænges, forlænges svarende til løbetiden på de pågældende forlængede obligationer. Side 19, pkt Konkurs Side 20, pkt Restancer Side 21, pkt. 1.2 Erklæring vedrørende basis- Teksten i 2. sidste afsnit, sidste linje, ændres til: lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Punkt 2.13 Restancer ændres til punkt 2.14 Restancer C REGISTRERINGSDOKUMENT Sidste afsnit udgår.

5 5. prospektet Dette tillæg nr. 1 til basisprospekt af 27. maj 2013, der erstatter basisprospekt af 20. marts 2012 med tillæg, er udarbejdet pr. 13. marts Side 21, pkt. 3.1 Udvalgte regnskabsoplysninger Den eksisterende tekst og tabel udgår. Der indsættes følgende tekst og tabel i stedet: Udvalgte regnskabsoplysninger vedrørende DLR for de to seneste regnskabsår er angivet i tabellen nedenfor. Regnskaberne er tilgængelige på DLRs webside Mio.kr Resultatopgørelse: Netto rente- og gebyrindtægter 1.048, ,4 Andre ordinære indtægter mv. 19,1 17,5 Udgifter til personale og administration -199,6-203,7 Basisindtjening 863, ,4 Tab/nedskrivning på udlån -87,1-113,3 Resultat før skat 602,5 629,3 Resultat efter skat 450,7 470,7 Balance: Udlån Udstedte obligationer Basiskapital efter fradrag Nøgletal: Solvensnøgletal, % 13,2 12,3 Kernekapital, % 13,2 12,3 Egenkapitalforrentning før skat, % 7,3 6,6 Side 22, pkt. 3.2 Udvalgte regnskabsoplysninger Side 23, pkt DLRs historie og udvikling Side 23, pkt Investeringer Side 23, pkt. 8.1 Trendoplysninger DLR har ikke foretaget væsentlige investeringer siden datoen for offentliggørelsen af DLRs seneste årsrapport. Fremtidsudsigterne for DLR er ikke forværret siden offentliggørelsen af den seneste årsrapport. Side 28, pkt Revision af historiske årsregnskabsoplysninger Alle regnskabsoplysninger vedrørende regnskabsåret 2013 og tidligere regn-

6 6. skabsår findes i DLRs reviderede årsrapporter. Side 28, pkt De seneste regnskabsoplysningers alder Side 28, pkt Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Side 28, pkt Aktiekapital De seneste reviderede regnskabsoplysninger vedrører regnskabsåret DLR har ikke efter det seneste reviderede regnskab udarbejdet yderligere perioderegnskaber. DLRs aktiekapital består af stk. aktier à 1 kr. Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. D VÆRDIPAPIRNOTE Side 34, pkt. 4.7 Rente Side 38, pkt. 7.5 Yderligere oplysninger Efter afsnit indsættes nyt afsnit 4.7.7: Forlængelse af løbetid ved rentestigning eller ved manglende aftagere For obligationer omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med ændringer vil obligationen i tilfælde af, at den effektive rente i forbindelse med refinansiering bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering, få løbetiden forlænget med 12 måneder. Renten på obligationen i forlængelsesperioden vil blive fastsat til den effektive rente på obligationen fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Ved udløb af de forlængede obligationer, skal der udstedes nye obligationer til erstatning herfor, hvor der ikke vil være begrænsninger på, hvor meget den effektive rente må stige. For obligationer omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med ændringer vil det gælde, at hvis der i forbindelse med en refinansiering ikke er aftagere nok til alle de nødvendige nye obligationer, vil løbetiden på de ikke aftagne obligationer blive forlænget med 12 måneder. Renten på obligationen i forlængelsesperioden vil blive fastsat til den effektive rente på obligationen fastlagt i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. I begge ovennævnte tilfælde vil der kunne blive tale om yderligere forlængelse med12 måneder ad gangen ved efterfølgende refinansieringer, indtil der kan gennemføres en refinansiering, hvor der er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer. Ved yderligere forlængelse af løbetiden vil renten på obligationen være den samme som blev fastsat ved første forlængelse af obligationen. Dog kan der kun ske én forlængelse på baggrund af rentestigning. Den eksisterende bullet (i) udgår. (i) På tidspunktet for dette basisprospekt har DLR som udsteder en Long-Term Credit Rating fra Standard & Poor s på BBB+ med stabilt outlook og en Short-Term Credit Rating fra Standard & Poor s på

7 7. BILAG 1: Side 42 Definitioner DEFINITIONER A-2 med stabilt outlook. Hvor der i dette basisprospekt henvises til: seneste årsrapport menes Årsrapport 2013 for DLR Kredit A/S. seneste årsrapporter menes Årsrapporten 2012 for DLR Kredit A/S og Årsrapporten 2013 for DLR Kredit A/S. Alle rapporter er tilgængelige på DLRs webside: Kommende kvartals-, halvårs- og årsrapporter vil blive gjort tilgængelige samme sted. Hvor der i dette basisprospekt henvises til Bankdage eller Bankdag forstås enhver dag, hvor både danske betalingsformidlingssystemer og danske pengeinstitutter beliggende i Danmark holder åbent. BILAG 2: FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I BASISPROSPEKTET Side 43 Fortegnelse over dokumenter, der henvises til i basisprospektet Oversigt over dokumenter og henvisninger som helt eller delvist har indgået i udarbejdelsen af dette basisprospekt. Årsrapport 2012 for DLR Kredit A/S Årsrapporten er tilgængelig på DLRs webside: under regnskab og rapportering Årsrapport 2013 for DLR Kredit A/S Årsrapporten er tilgængelig på DLRs webside: under regnskab og rapportering Vedtægter for DLR Kredit A/S Vedtægterne er tilgængelige på DLRs adresse, Nyropsgade 21, 1780 København V eller på DLRs hjemmeside under dokumentation og lovgivning Stiftelsesdokument for KR 276 A/S Stiftelsesdokumentet er tilgængeligt på DLRs adresse, Nyropsgade 21, 1780 København V. BILAG 3: KRYDSREFERENCETABEL FOR DOKUMENTER, DER INDGÅR I BASISPROSPEKTET Side 44 Krydsreferencetabel Hvor i basisprospektet er henvisningen Afsnit B Risikofaktorer, s. 20 pkt. 6 Afsnit C Registreringsdokument, s. 23 pkt. 6.2 Dokumentet Seneste årsrapport for DLR Seneste årsrapport for DLR Hvor i dokumentet forefindes henvisningen Risikoforhold, side Udlånsaktivitet og portefølje, side 13-15

8 8. Afsnit C Registreringsdokument, s. 28 pkt Seneste 2 årsrapporter for DLR Årsrapport 2013: Ledelsespåtegning, side 64 Ledelsesberetningen, side 3-28 Revisionspåtegningen, side Anv. regnskabspraksis, side Resultatopgørelse, side 34 Balance, side 35 Noter, side Solvens, side 60 Pengestrømsopgørelse, side 61 Årsrapport 2012: Ledelsespåtegning, side 61 Ledelsesberetningen, side 3-26 Revisionspåtegningen, side Anv. regnskabspraksis, side Resultatopgørelse, side 32 Balance, side 33 Noter, side Solvens, side 57 Pengestrømsopgørelse, side 58 BILAG 4: SKABELON FOR ENDELIGE VILKÅR Side Obligationsvilkår for variabelt forrentede obligationer (DLR CIBOR 6) Den eksisterende tekst udgår, da DLR ikke længere tilbyder lån i den pågældende lånetype. Obligationsvilkår for variabelt forrentede, inkonverterbare obligationer ENDELIGE VILKÅR Vilkår for obligationerne Åbningsdato: Serie: Obligationstype: Løbetid/forfaldsdag: Valuta: Særligt dækkede obligationer, SDO Obligationer til finansiering af variabelt forrentede realkreditlån. Danske kroner, DKK

9 9. Fondskode (ISIN): Rente: Forrentning: Obligationerne er variabelt forrentede. Antal årlige terminer: 4 Kuponrente (obligationsrenten): Rentetillæg: Renteloft Referencerente: Rentereguleringsfrekvens: Fixingmetode: Fixingperiode: Rentekonvention: Forfaldsdag for betaling af renter: Dato for forrentningens påbegyndelse: Oplysning om kursudviklingen for den pengemarkedsrente, der danner baggrund for referencerenten: Effektiv rente: Afdragsfrihed: Udtræk: Låntagers førtidige indfrielse: Variabel kuponrente bestående af referencerenten + rentetillægget. Referencerenten + rentetillægget multipliceres med [365/360] og afrundes til 2 decimaler. Såfremt kuponrenten bliver negativ, kan DLR Kredit vælge at fastsætte kuponrenten til 0 (nul). % point p.a. Ingen. [CIBOR][CITA] Hver 6. måned. [CIBOR][CITA] fastsættes halvårligt som den dagligt noterede 6 måneders [CIBOR][CITA] rentesats den fjerde sidste bankdag i henholdsvis december og juni. 1. januar 30. juni og 1. juli 31. december. Faktisk/faktisk. 1 januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis forfaldsdagen for betaling af renter er en dag, som ikke er en bankdag, udskydes betalingen til nærmeste følgende bankdag. Noteringen af [CIBOR][CITA] rentesatsen organiseres af Finansrådets Pengemarkedskomité. NASDAQ OMX Copenhagen A/S indsamler, beregner og offentliggør referencerenten [CIBOR][CITA]. Den effektive rente på obligationerne afhænger af renten, løbetiden samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med obligationerne og kan derfor ikke beregnes præcist. Lånene er enten stående lån eller annuiteteslån med mulighed for adragsfrie perioder i op til 10 år. Obligationerne amortiseres i samme omfang som de lån, de finansierer. Obligationsindfrielse til markedskurs. Obligationerne er inkonverterbare. Åbningsperiode Vilkår for udstedelsen [Beskrivelse af åbningsperioden]

10 10. Begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af obligationerne: DLR har ikke fastsat begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af obligationerne. Stykstørrelse: 0,01 Udbudskurs: Andre udgifter for købere obligationerner: Notering: Værdipapircentral: Valør: Aftaler om placering af obligationerne: Finansielle formidleres brug af basisprospektet: Aftaler om garanti for udbuddet: Aftaler om prisstillelse: Markedskurs Normale handelsomkostninger. Obligationerne optages til notering på [NASDAQ OMX Copenhagen A/S][ ]. Datoen for den forventede optagelse til notering er:. Obligationerne emitteres og registreres i: VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København V. Obligationerne handles med 3 Bankdages valør, med mindre andet aftales. DLR har ikke indgået aftale med værdipapirhandlere om placering af obligationerne. DLR har ikke givet samtykke til, at finansielle formidlere kan benytte basisprospektet i forbindelse med udbuddet og placeringen af obligationerne. DLR har ikke indgået bindende aftale med nogen enhed om at garantere udstedelsen af obligationerne. DLR har ikke indgået aftale med nogen virksomhed om at stille bud- og udbudspriser i obligationerne. Kapitalcenter: Andre oplysninger om obligationerne Obligationerne udstedes i DLR Kapitalcenter B. Bilag B til de Endelige vilkår indeholder en oversigt pr. d.d. over obligationer udstedt i DLR Kapitalcenter B. Oplysninger om den cirkulerende mængde af obligationer: Interessekonflikter: Bemyndigelser og godkendelser som obligationerne er udstedt i medfør af: Kreditvurdering af Den cirkulerede mængde af obligationer oplyses løbende på DLRs webside: og/eller på NASDAQ OMX Copenhagen A/S webside DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interessekonflikter af betydning for udbuddet af obligationerne. Direktionen er, i medfør af de Generelle retningslinjer fra bestyrelsen til direktionen for DLR Kredit A/S godkendt på bestyrelsesmødet den 24. oktober 2013, bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for selskabets udstedelse af særligt dækkede obligationer.

11 11. obligationerne: Disse Endelige vilkår er godkendt af DLR den [dato]. For DLR Kredit A/S: Navn: Stilling: Navn: Stilling Side Obligationsvilkår for variabelt forrentede obligationer (DLR Euribor 3) Den eksisterende tekst udgår, da DLR ikke længere tilbyder lån i den pågældende lånetype. Efter side 61 Der indsættes følgende tekst: Obligationsvilkår for fastforrentede, inkonverterbare, stående obligationer (omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. med ændringer samt af den underliggende bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån) ENDELIGE VILKÅR Vilkår for obligationerne: Åbningsdato: Serie: Obligationstype: Fondskode (ISIN): Løbetid/forfaldsdag: Særligt dækkede obligationer, SDO Stående obligationer til finansiering af rentetilpasningslån. Obligationerne er omfattet af 6 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. samt af den underliggende bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån, og obligationernes løbetid kan i medfør af disse regler forlænges, jf. nedenfor. Valuta: [Danske kroner, DKK][Euro, EUR] Rente: Forrentning: Antal årlige terminer: Kuponrente (obligationsrenten): Rentetillæg: Renteloft Referencerente: Obligationerne er fastforrentede. 1 Ved forlængelse af løbetiden fastsættes den pålydende rente som angivet nedenfor om forlængelse af løbetid ved manglende aftagere eller ved rentestigning. Ikke relevant, idet obligationerne er fastforrentede. Ikke relevant, idet obligationerne er fastforrentede. Ikke relevant, idet obligationerne er fastforrentede.

12 12. Amortisering: Rentereguleringsfrekvens: Fixingmetode: Fixingperiode: Rentekonvention: Forfaldsdag for betaling af renter: Dato for forrentningens påbegyndelse: Oplysning om kursudviklingen for den pengemarkedsrente, der danner baggrund for referencerenten: Effektiv rente: Ikke relevant, idet obligationerne er fastforrentede. Ikke relevant, idet obligationerne er fastforrentede. Ikke relevant, idet obligationerne er fastforrentede. Faktisk/faktisk. 1. kalenderdag i en måned. Hvis forfaldsdagen for betaling af renter er en dag, som ikke er en bankdag, udskydes betalingen til nærmeste følgende bankdag. Oplyses ved obligationens åbning. Ikke relevant, idet obligationerne er fastforrentede. Den effektive rente på obligationerne afhænger af renten, løbetiden samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med obligationerne og kan derfor ikke beregnes præcist. Stående obligationer. Udtræk af obligationerne sker ved indfrielse til parikurs på udløbsdatoen, med mindre obligationernes løbetid forlænges jf. nedenfor. Låntagers førtidige indfrielse: Obligationsindfrielse til markedskurs. Obligationerne er inkonverterbare. Forlængelse af løbetid ved manglende aftagere: Forlængelse af løbetid ved rentestigning (udløsning af rentetrigger): DLR træffer beslutning om, at obligationerne helt eller delvist skal have forlænget løbetiden med 12 måneder ad gangen fra deres ordinære udløbsdato, såfremt der ikke er aftagere til de nødvendige nye obligationer ved refinansiering af de udløbende obligationer. Ved første forlængelse af løbetiden fastsættes den pålydende rente på obligationerne til den effektive rente på obligationerne i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Renten ved forlængelse offentliggøres i en selskabsmeddelelse. Ved yderligere forlængelse finder den pålydende rente fastsat ved første forlængelse fortsat anvendelse. Forlængelse af obligationernes løbetid kan ske frem til obligationernes ordinære udløb og meddeles i en selskabsmeddelelse umiddelbart herefter. DLR træffer beslutning om, at obligationerne helt eller delvist skal have forlænget løbetiden med 12 måneder fra obligationernes ordinære udløbsdato, såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansieringen bliver mere end 5

13 13. Vilkår for udstedelsen: Åbningsperiode procentpoint højere end den effektive rente fastsat i forbindelse med den seneste refinansiering. Rentetriggeren fastsættes som den effektive rente for obligationer fastsat i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. En forlængelse af løbetiden på obligationerne offentliggøres på umiddelbart efter afsluttet refinansiering. Ved forlængelse af obligationernes løbetid fastsættes den pålydende rente til den effektive rente på obligationerne fastsat i forbindelse med den seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Obligationerne åbnes for udstedelse den [dato] og lukkes efter DLRs senere beslutning. Begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af obligationerne: Stykstørrelse: 0,01 DLR har ikke fastsat begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af obligationerne. Udbudskurs: Andre udgifter for købere obligationerner: Notering: Værdipapircentral: Valør: Aftaler om placering af obligationerne: Finansielle formidleres brug af basisprospektet: Aftaler om garanti for udbuddet: Aftaler om prisstillelse: Markedskurs Normale handelsomkostninger. Obligationerne optages til notering på [NASDAQ OMX Copenhagen A/S][ ]. Datoen for den forventede optagelse til notering er:. Obligationerne emitteres og registreres i: [VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København V][VP Lux S.à.r.l, 43 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. Obligationerne handles med 3 Bankdages valør, med mindre andet aftales. DLR har ikke indgået aftale med værdipapirhandlere om placering af obligationerne. DLR har ikke givet samtykke til, at finansielle formidlere kan benytte basisprospektet i forbindelse med udbuddet og placeringen af obligationerne. DLR har ikke indgået bindende aftale med nogen enhed om at garantere udstedelsen af obligationerne. DLR har ikke indgået aftale med nogen virksomhed om at stille bud- og udbudspriser i obligationerne. Andre oplysninger om obligationerne: Kapitalcenter: Obligationerne udstedes i DLR Kapitalcenter B. Bilag B til de Endelige vilkår indeholder en oversigt pr. d.d. over obligationer udstedt i DLR Kapitalcenter B. Oplysninger om den cirkulerende mængde Den cirkulerede mængde af obligationer oplyses løbende på DLRs webside: og/eller på NASDAQ

14 14. af obligationer: Interessekonflikter: Bemyndigelser og godkendelser som obligationerne er udstedt i medfør af: Kreditvurdering af obligationerne: OMX Copenhagen A/S webside DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interessekonflikter af betydning for udbuddet af obligationerne. Direktionen er, i medfør af de Generelle retningslinjer fra bestyrelsen til direktionen for DLR Kredit A/S godkendt på bestyrelsesmødet den 24. oktober 2013, bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for selskabets udstedelse af særligt dækkede obligationer. Disse Endelige vilkår er godkendt af DLR den [dato]. For DLR Kredit A/S: Navn: Stilling: Navn: Stilling Bilag B: Særligt dækkede obligationer udstedt i DLR Kapitalcenter B Til oversigten i Basisprospektet side over særligt dækkede obligationer, der er udstedt i henhold til Basisprospektet samt tidligere basisprospekt med tillæg, som Basisprospektet erstatter, tilføjes følgende obligationer: ISIN-kode Papirnavn Valuta Kupon Åbningsdato Udløbsdato Variabelt forrentede annuitetsobligationer: DK CITA6M+15 B 2016 DKK Var DK CIBOR6M-25 B 2016 DKK Var Inkonverterbare, stående, fastforrentede obligationer i DKK: DK % okt B 2018 DKK DK % jan B 2019 DKK DK % jan B 2015 DKK DK % apr B 2015 DKK DK % apr B 2019 DKK Inkonverterbare, stående, fastforrentede obligationer i EUR: LU % jan B 2019E EUR LU % jan B 2015E EUR LU % apr B 2015E EUR

15 15. LEDELSESPÅTEGNING Direktionen har i dag behandlet og godkendt dette tillæg til basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S, jf. bestyrelsens bemyndigelse til direktionen af 24. oktober De ansvarlige for oplysningerne i tillægget til basisprospektet erklærer at have gjort deres bedste for at sikre, at oplysningerne i basisprospektet efter deres bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 13. marts 2014 Direktionen (Underskrevet på egne og bestyrelsens vegne i henhold til bestyrelsens bemyndigelse til direktionen af 24. oktober 2013) Bent Andersen Administrerende direktør Jens Kr. A. Møller Direktør

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 3. december 2014 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12U

Endelige vilkår Serie 12U Endelige vilkår Serie 12U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Obligationstype Valuta Seriens

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB-20 B OA 2019 Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B IT(1) 2018 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B IT(1) 2018 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B IT(1) 2018 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2020 IT2 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2020 IT2 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2020 IT2 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan EB IT (EUR)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan EB IT (EUR) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan EB IT2 2019 (EUR) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15U

Endelige vilkår Serie 15U Endelige vilkår Serie 15U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Endelige vilkår serie 15U Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Obligationstype Kapitalcenter Valuta Seriens

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB B 2020 RF

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB B 2020 RF ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 6CB B 2020 RF Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK variabelt forrentet obligationslån 2016/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK variabelt forrentet obligationslån 2016/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 2.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2016/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2,5% OA B 2050 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2,5% OA B 2050 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2,5% OA B 2050 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 89 Bilag 7 Offentligt (01) Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlan og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel

Læs mere

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 Basisprospektet) Endelige Vilkår af 13. maj 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Læs mere

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark i Kapitalcenter T Realkredit Danmark CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 05. januar 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Obligationer udstedt i medfør af 15 (tidligere 33e) i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Inkonverterbare stående obligationer Obligationstype

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 25. november 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 06. april 2016 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 21. september 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed LOV nr 244 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/09717 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. november 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

To: Nasdaq Copenhagen A/S. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017

To: Nasdaq Copenhagen A/S. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017 To: Nasdaq Copenhagen A/S Vores ref.: SAG-2017-01516/JIBA Deres ref.: 12. september 2017 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017 I forbindelse med åbningen af ny

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

I forhold til auktionen i 2014 er den samlede mængde af F1-lån til refinansiering på april terminen reduceret med mere end 70%.

I forhold til auktionen i 2014 er den samlede mængde af F1-lån til refinansiering på april terminen reduceret med mere end 70%. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 2. februar 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån på Nykreditkoncernens refinansieringsauktioner

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort 2. april 2014

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Endelige Vilkår af 30. september Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r.

Endelige Vilkår af 30. september Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Endelige Vilkår af 30. september 2014 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 17. juni 2014

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Endelige vilkår Obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Endelige vilkår REALKREDIT DANMARK A/S Endelige

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. september 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. september 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. september 2012 Nykredits og Totalkredits auktioner i november/december 2012 Nykredit-koncernen afvikler auktioner i perioden fra torsdag den 22. november til torsdag den

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 20. marts 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12R

Endelige vilkår Serie 12R Endelige vilkår Serie 12R Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter Instituttet i Øvrigt Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Instituttet

Læs mere

Endelige vilkår Serie 16G

Endelige vilkår Serie 16G Endelige vilkår Serie 16G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 11T

Endelige vilkår Serie 11T Endelige vilkår Serie 11T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Kapitalcenter Obligationstype

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 6. august 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 21. maj 2014 Side 1

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 8.

Læs mere

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Til Nasdaq Copenhagen og pressen 5. november 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af RenteMax-lån på

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 5. december 2014 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E Nykredit

Læs mere

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r.

Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Endelige Vilkår af 27. august 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015

Læs mere

Bloomberg: BRFK

Bloomberg: BRFK BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Investor Relations Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 88 99 64 http://www.brfkredit.com investors@brf.dk Bloomberg: BRFK Endelige vilkår af 3. november 2016

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12G

Endelige vilkår Serie 12G Endelige vilkår Serie 12G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015.

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. maj 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. august 2013 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

5. februar 2009 7. februar 2007

5. februar 2009 7. februar 2007 0BTil NASDAQ OMX København A/S 1B offentliggør tillæg til prospekt for 2Bobligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån 3Bog realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 5. februar 2009

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. februar 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor-baserede lån på

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 12,2 mia. kr. i tilpasningsobligationer samt 8,8 mia. kr. i variabelt forrentede obligationer.

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 12,2 mia. kr. i tilpasningsobligationer samt 8,8 mia. kr. i variabelt forrentede obligationer. Til Nasdaq Copenhagen 3. maj 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredit-koncernens

Læs mere

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter Til Nasdaq Copenhagen 3. november 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 27. august 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 27. august 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 27. august 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. 3. maj 2016. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of 6

Tillæg nummer 2 til. 3. maj 2016. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of 6 Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S af 24. juni 2015 3. maj 2016 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder)

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Schaumann Retail Finland 1 A/S (Udsteder) Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5 og 6 I dette fuldstændige beslutningsforslag

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15U

Endelige vilkår Serie 15U Endelige vilkår Serie 15U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10G. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Rente Kapitalcenter T i Realkredit

Læs mere

31. august 2020 (sidste dag pågældende ISIN er åben for udstedelser) Obligationernes rentesats er fast.

31. august 2020 (sidste dag pågældende ISIN er åben for udstedelser) Obligationernes rentesats er fast. BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Investor Relations Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 88 99 64 http://www.brfkredit.com investors@brf.dk Bloomberg: BRFK Endelige vilkår af 6. april 2017 vedrørende

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. august 2012 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af Tilpasningslån og refinansiering

Læs mere