I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN"

Transkript

1 PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING DISPENSATIONEN HØRINGSSVAR RETSGRUNDLAG VARMEPRISER, FASTSÆTTELSE OG AFREGNING Energiklagenævnets praksis Energitilsynets praksis Energistyrelsens Vejledning Vejledninger fra energitilsynet ANMELDELSE TIL ENERGITILSYNET Energiklagenævnets praksis Vejledninger fra energitilsynet LEGALITETSPRINCIPPET BEGRUNDELSE PRINCIPALT ARCs anbringender Sekretariatets bemærkninger SUBSIDIÆRT ARCs anbringender Sekretariatets bemærkninger MERE SUBSIDIÆRT ARCs anbringeder Sekretariatets bemærkninger AFGØRELSE SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf

2 Side 2/30 ENERGITILSYNET 1. RESUMÉ 1. Affaldsvarmecenter I/S Amager Ressourcecenter (herefter ARC) anmoder Energitilsynet om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen; 1) principalt således at ARC ikke skal anmelde budgetter, men alene priseftervisninger, 2) subsidiært således at ARC ikke skal anmelde afskrivninger i budgettet, eller i sine priseftervisninger kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over- eller underdækninger, og 3) mere subsidiært således, at ARC kan budgettere med varmeprismæssige underdækninger. 2. Affaldsvarmen fra ARC sælges til en pris, der tager udgangspunkt i substitutionsprisen. ARC anmelder et budget til Energitilsynet, som på indtægtssiden er baseret på substitutionsprisen og den budgetterede varmemængde og som på udgiftssiden indeholder de budgetterede omkostninger og de afskrivninger, som lige netop får budgettet til at gå i 0. Hvis det i forbindelse med priseftervisningen viser sig, at de realiserede indtægter overstiger de realiserede omkostninger, vil ARC gerne indregne flere afskrivninger. ARC ønsker således at indregne flest mulige afskrivninger indenfor rammerne af den laveste af substitutionsprisen eller prisloftet, hvilket er baggrunden for dispensationsansøgningen. 3. Til den principale ansøgning: Sekretariatet finder ikke, at der kan meddeles dispensation. Dette skyldes, at det er et krav i varmeforsyningsloven, at grundlaget for varmeprisen skal anmeldes til Energitilsynet sammen med varmeprisen. Grundlaget er efter sekretariatets vurdering alt, hvad der danner prisen, herunder i væsentligste det budget, der viser, hvilke omkostninger, der i overensstemmelse med omkostningsprincippet i loven, giver maksimalprisen. Også Energiklagenævnet har udtalt, at varmeprisen, på baggrund af varmeforsyningslovens anmeldelsesregler, fastsættes på baggrund af budgetterede priser. 4. Til den subsidiære ansøgning: Sekretariatet finder ikke, at der kan meddeles dispensation. Dette skyldes, at afskrivninger er omkostninger, som ledelsen på budgettidspunktet fastsætter ved beslutning efter afskrivningsreglerne. Efter praksis som er stadfæstet af Energiklagenævnet skal størrelsen af afskrivninger i priseftervisning svare til budgettet, og afskrivningsreglerne kan således ikke bruges til at reparere på en forkert opkrævet pris. 5. Til den mere subsidiære ansøgning: Sekretariatet finder, at dispensationen ikke skal imødekommes. Dette skyldes, at den forskel i omkostninger og indtægter, som opstår ved, at der afregnes til substitutionspris eller prisloft, efter sekretariatets vurdering ikke er en varmeprismæssig underdækning, men derimod et underskud, idet der ikke herved er tale om et økonomisk mellemværende mellem parterne, der skal reguleres fremadrettet i varmeprisen. Maksimalprisreguleringen i varmeforsyningsloven medfører, at der kan budgetteres med og realiseres et underskud.

3 ENERGITILSYNET Side 3/30 2. AFGØRELSE 6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering truffet afgørelse om følgende: Ad 1) Principalt ARCs ansøgning om dispensation, således at ARC ikke skal anmelde budgetter, men alene priseftervisninger, imødekommes ikke, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens 8, da grundlaget for priserne skal anmeldes til Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 1. Også i en situation, hvor maksimalprisen ikke er den omkostningsbestemte pris, men substitutionsprisen eller prisloftet, vil budgettet udgøre et væsentligt element i grundlaget for varmeprisen og for Energitilsynets kontrol af, at der ikke opkræves mere end maksimalprisen. Ad 2) Subsidiært ARCs ansøgning om dispensation, således at ARC ikke skal anmelde afskrivninger i budgettet, eller således at ARC i sine priseftervisninger kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over- eller underdækninger, imødekommes ikke, jf. henholdsvis anmeldelsesbekendtgørelsens 8 og afskrivningsbekendtgørelsens 8, da en sådan dispensation ville være i strid med formålet med afskrivningsreglerne, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, samt afskrivningsbekendtgørelsen. Ad 3) Mere subsidiært ARCs ansøgning om dispensation, således at ARC kan budgettere med varmeprismæssige underdækninger, imødekommes ikke, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens 8, da der ikke er tale om en underdækning, men om et underskud. Maksimalprisreguleringen i varmeforsyningsloven medfører, at der kan budgetteres med og realiseres et underskud, som skal anmeldes til Energitilsynet ledsaget af en forklaring herom. Et realiseret underskud kan ikke fremføres til senere indregning.

4 Side 4/30 ENERGITILSYNET 3. SAGSFREMSTILLING 7. Sagen forelægges Energitilsynet af flere grunde. Der er i praksis taget stilling til det grundlæggende princip om, at afskrivninger i priseftervisningen skal svare til afskrivninger i budgettet, men Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til, hvorvidt det bør medføre, at der ikke kan gives dispensation vedrørende de tre forhold. Spørgsmålet om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen har været prøvet i en enkelt sag for Energitilsynet. Sagen havde imidlertid et tema, der adskiller sig fra denne sag, idet den angik spørgsmålet om, hvorvidt Odense Kraftvarmeværk kunne foretage en omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft. Spørgsmålet om, hvorvidt der kan meddeles dispensation i en sag, som den foreliggende, er derfor principielt. Endelig findes det at være principielt, at en varmeforsyningsvirksomhed skal foretage anmeldelse af de reelle nødvendige omkostninger, når det indebærer anmeldelse af et underskud, da Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til dette spørgsmål. 8. Sagen har sin baggrund i en dispensationsansøgning fra ARC af 25. oktober ARC anmodede som indledningsvis nævnt Energitilsynet om at dispensere fra anmeldelsesbekendtgørelsen, 1) principalt således at ARC ikke skal anmelde budgetter, men alene priseftervisninger, 2) subsidiært således at ARC ikke skal anmelde afskrivninger i budgettet, eller i sine priseftervisninger kan korrigere de varmeprismæssige afskrivninger, så der ikke opstår over-eller underdækninger, 3) mere subsidiært således, at ARC kan budgettere med varmeprismæssige underdækninger. 9. Sekretariatet for Energitilsynet og ARC har den 3. marts 2014 afholdt møde, som ARC fremsendte præsentationsmateriale til, og ARC har den 1. september 2014 fremsendt anmodning om at modtage en afgørelse vedrørende dispensationsansøgningen. 10. Varmen fra ARC sælges til CTR og HOFOR i henhold til en varmeaftale indgået i Som sagen foreligger oplyst, afregnes ARCs varmeleverancer til HOFORs og CTRs 11. Substitutionsprisen er fastsat på grundlag af de variable enhedspriser for de relevante alternative produktionsanlæg og indeholder ikke faste omkostninger, herunder afskrivninger. CTR og HOFOR udmelder den månedlige substitutionspris hvert år den 1. maj for de kommende 12 måneder, hvorefter varmen afregnes til den udmeldte substitutionspris. 12. I løbet af året opkræver ARC den budgetterede substitutionspris multipliceret med hver måneds faktiske varmesalg, og når årets leverancer og substitutionsprisen er endeligt verificeret, foretages der endelig afregning. 13. Da varmeprisen efter varmeforsyningsloven også er maksimeret af den omkostningsbestemte pris og prisloftet, sammenholder ARC substitutionsprisen med den omkostningsbestemte varmepris og prisloftet. ARC opgør den budgetterede

5 ENERGITILSYNET Side 5/30 omkostningsbestemte varmepris i det anmeldte budget, og når året er gået, opgøres den endelige omkostningsbestemte varmepris i ARCs priseftervisning. 14. ARC oplyser, at ARC til og med 2011 har anmeldt et budget, som på indtægtssiden var baseret på substitutionsprisen og den budgetterede varmemængde. På omkostningssiden indeholdt budgettet de afskrivninger, ARC ønskede at indregne. Med afskrivningerne blev der budgetteret med en underdækning. Når året var gået, indleverede ARC en priseftervisning baseret på de faktiske indtægter og omkostninger, hvor afskrivningerne svarede til de budgetterede. Budgettet og priseftervisningen har sikret, at ARC har kunnet indregne flest mulige afskrivninger inden for substitutionsprisen og prisloftet, også hvis de realiserede omkostninger/indtægter ændrede sig i forhold til budgettet. 15. Siden 2012 har ARC anmeldt de afskrivninger, som lige netop får budgettet til at gå i 0. Når det i forbindelse med priseftervisningen viser sig, at de realiserede indtægter/omkostninger har ændret sig i forhold til budgettet, kan der opstå en overdækning (i stedet for en større afskrivning). Overdækningen kan ikke indregnes efterfølgende. Dermed afskriver ARC mindre, end det er muligt. Når afskrivningerne i priseftervisningen skal svare til afskrivningerne i det anmeldte budget, har ARC derfor ikke sikkerhed for, at der ikke opstår en overdækning i forbindelse med den løbende afregning til substitutionsprisen. 16. ARC bemærker i forlængelse heraf, at ARC siden 2009 har ansøgt Energitilsynet om tilladelse til at indregne forrentning af indskudskapital i varmepriserne. I 2011 udgjorde den ansøgte forrentning 11,8 mio. kr. Da Energitilsynet endnu ikke har behandlet ansøgningerne for perioden , har ARC derfor efter egne oplysninger skullet indregne forrentningen af indskudskapital i de anmeldte budgetter, hvorimod forrentningen ikke har kunnet indgå i ARCs priseftervisninger. Den manglende godkendelse af forrentningen af ARCs indskudskapital har i kombination med at afskrivningerne i priseftervisningen ikke kan korrigeres, og med at der ikke kan budgetteres med en underdækning medført, at der ikke er afskrevet mest muligt inden for rammerne af substitutionsprisen eller prisloftet. 17. Udover forrentning og afskrivninger nævner ARC, at overdækninger desuden vil opstå i forbindelse med øvrige forskelle mellem indtægter og omkostninger mellem det anmeldte budget og priseftervisningen. 18. De ikke-indregnede afskrivninger kan ikke indhentes i de følgende år pga. den effektive substitutionspris og prisloftet. ARC oplyser, at der opstår tilsvarende ulemper, hvis de afskrivninger, der er anmeldt i budgettet, viser sig at være for høje, og der opstår en underdækning. 19. ARC oplyser at have et væsentligt afskrivningsgrundlag ( pr. 31/ ), og at der er behov for størst mulige afskrivninger inden idriftsættelsen af et nyt affaldsforbrændingsanlæg til i Afskrives det nuværende affaldsforbrændingsanlæg ikke mest muligt inden for rammerne af substitutionsprisen og prisloftet, risikerer ARC, at anlægget ikke er fuldt afskrevet, når det nye anlæg sættes i drift, og at det ikke er muligt at foretage afskrivningerne af de

6 Side 6/30 ENERGITILSYNET samlede anlægsaktiver inden for den periode på 30 år, der er fastsat i afskrivningsbekendtgørelsen. 20. Videre oplyser ARC i brevet af 1. september 2014, at de problemer med over- /underdækninger, som ARC oplever, skyldes, at ARCs varme sælges til en aftaltbestemt pris. 21. Som følge heraf lagde sekretariatet i det afgørelsesudkast, der blev sendt i høring hos ARC den 20. februar 2015, til grund, at ARCs problemer med over- /underdækninger, skyldtes, at prisfastsættelsen ikke sker i henhold til prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven, men derimod i henhold til en indgået privatretlig aftale. Sekretariatet afviste derfor i afgørelsesudkastet at meddele dispensation. 22. ARC har i sit høringssvar af 20. marts 2015 præciseret, at problemerne ikke skyldes den privatretlige aftale, men derimod, at anmeldelsesreglerne forudsætter, at afregningen sker til den omkostningsbestemte varmepris baseret på det anmeldte budget kombineret med, at der ikke kan budgetteres med en underdækning. Ved behandlingen af dispensationsansøgningen tages således udgangspunkt i, at affaldsvarmen afregnes til en pris baseret på substitutionsprisen. 23. ARC har ikke kunnet give et estimat for, hvor stor en del af omkostningerne, ARC ikke kan indregne på grund af substitutionsprisen, og hvor stor en del, der efter ARCs vurdering måtte skyldes anmeldelsesreglerne. 4. DISPENSATIONEN 24. Den konkrete dispensationsansøgning og sekretariatets bemærkninger hertil er gengivet i afsnittene HØRINGSSVAR 25. Høringssvar er medtaget som bilag 1 til denne afgørelse.

7 ENERGITILSYNET Side 7/30 6. RETSGRUNDLAG 26. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven og relevante bekendtgørelser udstedt i henhold til loven, der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår af det efterfølgende afsnit 7. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før retspraksis og vejledninger. 27. Indledningsvis gengives prisbestemmelsernes anvendelsesområde, herunder området for afskrivninger, efterfulgt af et afsnit om de regulerede virksomheders anmeldelse af oplysninger til Energitilsynet. 6.1 VARMEPRISER, FASTSÆTTELSE OG AFREGNING 28. Det er sekretariatets vurdering, at der ved afgørelsen af denne sag skal tages udgangspunkt i det retsgrundlag, der var gældende på tidspunktet for sagens indbringelse, dvs. i bekendtgørelse nr af 14. december 2011 af lov om varmeforsyning med senere ændringer. Der er dog ikke siden sagens indbringelse foretaget ændringer i formuleringen i de af varmeforsyningslovens bestemmelser, der er citeret. 29. Varmeforsyningslovens 20, stk. 1, opregner udtømmende de nødvendige omkostninger, som de regulerede varmeforsyningsvirksomheder kan indregne i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. Bestemmelsen lød: Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, 20 a og 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 30. I varmeforsyningslovens 20, stk. 2, bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om, at andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne. Bestemmelsen lød: Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og omkostninger end de i stk. 1 nævnte kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved et projekt til ændring af

8 Side 8/30 ENERGITILSYNET områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden forrentning af indskudskapital. 31. Med hjemmel i varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, er udstedt bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 8. juni 2007 ( afskrivningsbekendtgørelsen ). Ændringen i 2007 var en nyaffatning af indledningen før 1, at gas- og varmeprisudvalget blev ændret til Energitilsynet og en nyaffatning af 5 om henlæggelser til nyinvesteringer. 32. Om driftsmæssige afskrivninger gælder: 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af de efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag. 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af den konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf Ved anlægssum forstås anskaffelsesprisen med tillæg af de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen. Heri kan endvidere indregnet byggerenter opgjort på idriftsættesestidspunktet. Stk. 2. På værker med forenet produktion fordeles den totale anlægssum på de enkelte produkter efter rimelige driftsøkonomiske principper. 4. Afskrivninger af de i 1 og 2 nævnte værdier foretages med indtil 20 procent om året. Stk. 2. For anlæg idriftsat inden afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 31. marts 1982, foretages afskrivninger over en periode på højst 15 år fra det nævnte regnskabsår. Stk. 3. For anlæg idriftsat efter afslutningen af det regnskabsår, der omfatter den 31. marts 1982 foretages afskrivninger særskilt for det enkelte års samlede anlægssum. Det enkelte års anlægssum skal være afskrevet over en periode på højst 30 år fra idriftsættelsestidspunktet. 33. Om indregning af forrentning af indskudskapital gælder: 6. Energitilsynet kan tillade, at der i priser for levering af opvarmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. 34. Den gældende afskrivningsbekendtgørelse giver Energitilsynet adgang til at fravige bl.a. reglerne om afskrivninger i tilfælde af væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere, eller urimelig ulighed mellem virksomhederne: 8. I tilfælde, hvor bestemmelserne i 1-5 medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne, kan Energitilsynet undtage fra bestemmelserne.

9 ENERGITILSYNET Side 9/ I varmeforsyningslovens 20, stk. 4, bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. Bestemmelsen lød: Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg. I reglerne lægges vægt på at understøtte en økonomisk og miljømæssig effektivisering af affaldssektoren og at sikre, at varmeforbrugerne alene skal bære de omkostninger, der kan henføres til varmeproduktionen. Reglerne om et prisloft finder ikke anvendelse på anlæg, der efter regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed er godkendt til nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald som hovedaktivitet, og som er indrettet og drevet med henblik på hovedsagelig at forbrænde farligt affald. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår et anlæg kan betragtes som indrettet og drevet med henblik på hovedsagelig at forbrænde farligt affald. 36. I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, er udstedt bekendtgørelse nr af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg. Bekendtgørelsen fastsætter regler for prislofter og maksimalpriser for levering af opvarmet vand og damp omfattet af 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning og produceret ved affaldsforbrænding fra et affaldsforbrændingsanlæg til et varmeproduktions- eller varmefremføringsanlæg. 37. Om maksimalprisen for opvarmet vand eller damp leveret fra et affaldsforbrændingsanlæg gælder: 3. For levering af opvarmet vand eller damp til leveringspunktet kan affaldsforbrændingsanlægget maksimalt kræve den laveste af følgende varmeafregningspriser, jf. dog stk. 2: 1) Prisen fastsat i medfør af 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning. 2) Prisloftet efter ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS Prisfastsættelse 38. Energiklagenævnet traf den 5. september 2011 to hjemvisningsafgørelser i sagen om prisaftaler i forsyningsområderne Slangerup, Lyngby Stadion, Egebjergskolen og Kelleris (J.nr ) og sagen om prisaftaler i forsyningsområdet Egebjergskolen (J.nr ). 39. I begge sager udtalte nævnet bl.a.: Kollektive varmeforsyningsanlægs prisfastsættelse er reguleret i varmeforsyningslovens prisbestemmelser, herunder varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Bestemmelsen foreskriver, hvilke omkostninger et kollektivt varmeforsyningsanlæg kan indregne i varmeprisen. [ ]

10 Side 10/30 ENERGITILSYNET Kollektive varmeforsyningsanlægs udgifter og indtægter skal over en årrække balancere (hvile i sig selv-princippet). Da varmeprisen på baggrund af varmeforsyningslovens anmeldelsesregler er fastsat på baggrund af budgetterede priser, vil der som følge heraf normalt kunne opstå henholdsvis overdækning eller underdækning, når udgifterne og indtægter for et reguleringsår gøres op. En eventuel overdækning eller underdækning reguleres efter praksis herefter som udgangspunkt i det kommende års priser Substitutionspris 40. Energiklagenævnet har i flere sager taget stilling til substitutionsprisprincippet. 41. I en afgørelse af 19. november 2007 (j.nr ) i klage fra Skagen Varmeværk a.m.b.a. og Skagen Forbrænding over afgørelse fra Energitilsynet af 9. december 2005 om opgørelse af substitutionspris bemærkede klagenævnet under Retsgrundlag, hvor varmeforsyningslovens 2, 20, stk. 1, 2 og 4, samt 21 var citeret, bl.a. følgende: Det følger af disse bestemmelser i varmeforsyningsloven, at priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas som udgangspunkt fastsættes ved anvendelse af en omkostningsbaseret prisfastsættelse til dækning af de i 20, stk. 1 og 2, nødvendige og rimelige udgifter. Afregningsprisen for den varme, som en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed er forpligtet til at aftage fra en varmeproducent, fastsættes dog på baggrund af et såkaldt substitutionsprisprincip, der er udviklet i administrativ praksis i relation til bestemmelsen i varmeforsyningslovens 21, stk. 4, jf. 20. Efter substitutionsprisprincippet skal prisen for varme, der leveres fra en ekstern varmeproducent til et kollektiv varmeforsyningsanlæg, fastsættes som det laveste af den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen på kollektive varmeforsyningsvirksomheder. Substitutionsprisen bliver herved en maksimalpris. Substitutionsprisen udgør varmekøberens pris ved at fremskaffe en tilsvarende varmemængde enten ved egenproduktion eller ved køb fra tredjemand. 42. Under Energiklagenævnets bemærkninger bemærkedes bl.a.: Opgørelse af substitutionsprisen Energiklagenævnet lægger til grund, at såvel Skagen Varmeværk a m.b.a. som Skagen Forbrænding er kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens 2. Prisfastsættelsen for affaldsvarmen leveret fra Skagen Forbrænding til Skagen Varmeværk a.m.b.a. sker derfor efter navnlig bestemmelserne i varmeforsyningslovens 20 og 21. Formålet med varmeforsyningslovens 20 er at beskytte varmeforbrugere mod urimelige priser. Ved prisopgørelse anvendes et afregningsprincip, der tager udgangspunkt i den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen på varmen.

11 ENERGITILSYNET Side 11/30 I den omkostningsbestemte pris for varmen indgår blandt andet posterne brændsel, lønninger og administration. Substitutionsprisen svarer til den pris, det ville koste Skagen Varmeværk a.m.b.a. selv at producere varmen eller at købe varmen fra en anden varmeproducent end Skagen Forbrænding. Prisen for affaldsvarmen skal fastsættes som det laveste af den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen Afskrivninger 43. Energiklagenævnet har i flere sager taget stilling til afskrivninger. 44. Energiklagenævnet traf den af 3. juli 2007 afgørelse i en sag om afvikling af en overdækning i Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. (j. nr ). Der var i sagen enighed om, at der var oparbejdet et overskud i selskabet, der skulle føres tilbage til varmeforbrugerne. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. og Energitilsynet var imidlertid uenige om, hvordan overskuddet var fremkommet, og på hvilken måde det skulle føres tilbage til varmeforbrugerne. 45. Af nævnets begrundelse for afgørelse bl.a. følgende: Brøndby Fjernvarme A m.b.a. er omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser i kapitel 4 om prisfastsættelse for varmeleverancer, herunder varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, hvorefter en varmeforsyningsvirksomhed ved prisfastsættelsen kun kan indregne de nødvendige udgifter, der er forbundet med varmeproduktion og varmeforsyning. Et optjent overskud skal tilbagebetales til varmeforbrugerne. Forrentning af indskudskapital er dog tilladt efter Energitilsynets nærmere godkendelse. Energitilsynet har heroverfor i det væsentlige gjort gældende, [ ]. Det er ikke i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, samt afskrivningsbekendtgørelsen at lade tilbageføring af overdækning til varmeforbrugerne ske i form af ekstraordinære afskrivninger med tilbagevirkende kraft. Energitilsynet har i den forbindelse henvist til, at en efterfølgende ændring med tilbagevirkende kraft af de afskrivninger, som har ligget til grund for prisberegningen, vil umuliggøre Energitilsynets kontrol med varmeforsyningens prisberegning. Energiklagenævnet finder [ ]. Det bemærkes, at afskrivningsreglerne ikke kan benyttes til i strid med deres formål at reparere på den for meget opkrævede pris. 46. Af de anførte grunde stadfæstede Energiklagenævnet herefter Energitilsynets afgørelse.

12 Side 12/30 ENERGITILSYNET ENERGITILSYNETS PRAKSIS Substitutionspris 47. I Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2003 i sagen Elsam, Studstrupværket prisfastsættelse på varme produceret ved tilsatsfyring af halm (sag 3/ ) traf Energitilsynet afgørelse om, at: 23. [ ], at substitutionsprisen på halmvarme skal fastsættes som [ ] 24. at prisen på halmvarme skal fastsættes på basis af et årsbudget med efterfølgende regulering efter realiserede beløb, jf. Tilsynets praksis for prisfastsættelse af fjernvarme. 48. I Energitilsynets afgørelse af 28. juni 2004 i sagen Energi E2 A/S klage fra Helsingør kommune over fjernvarmeprisen fra Helsingør Kraftvarmeværk (3/ ) bemærkedes bl.a.: 169. Energitilsynets sekretariat skal tilføje, at underskud som fremkommer som følge af, at eksempelvis substitutionsprisen er mindre end den omkostningsbestemte pris, ikke er en indregningsberettiget omkostning i varmeprisen. 49. Tilsvarende synspunkt blev bemærket i Energitilsynets tilkendegivelse af 24. februar 2015 i sagen Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme (sag 12/11100): 200. Sekretariatet bemærker endvidere, at affaldsforbrændingsanlæg skal afsætte varmen til den laveste af enten den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet. Hvis prisloftet giver den laveste pris, kan der således ikke opkræves en varmepris, der overstiger prisloftet. Det betyder ligeledes, at underdækninger, som opstår som følge af det udmeldte prisloft, ikke efterfølgende kan indregnes i priserne. Odense Kraftvarmeværk har således ikke kunne ændre og nedsætte afskrivningerne for 2010 efter varmeårets udløb. Beløbet, der overstiger prisloftet, vil således være mistet i henhold til prisloftreguleringen. Sekretariatet tager forbehold for senere at rejse en sag herom på et senere tidspunkt, såfremt sekretariatet finder anledning hertil Afskrivninger 50. I Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 om Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning (sag 12/05205) konkluderes på den juridiske ramme for afgørelsen bl.a.:

13 ENERGITILSYNET Side 13/ Det er sekretariatets opfattelse, at der efter varmeforsyningsloven hverken er en generel pligt til at foretage afskrivninger af en konstateret anlægssum, til at afskrive lineært eller til at afskrive systematisk Det er den enkelte varmevirksomhed, der inden for rammerne af afskrivningsbekendtgørelsen beslutter, om der skal ske afskrivninger og i hvilket omfang. For at der er foretaget afskrivninger efter varmeforsyningsloven, er det en betingelse, at dette har fremgået af et budget anmeldt til Energitilsynet i forbindelse med en prisanmeldelse Sekretariatet finder ikke, at Energitilsynet har hjemmel til at fastsætte, at der er foretaget afskrivninger, hvis virksomheden ikke selv har truffet en beslutning om at foretage afskrivninger efter varmeforsyningsloven ved at anmelde et budget med afskrivninger senest samtidig med prisanmeldelsen ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING 51. Af Energistyrelsens vejledning om bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, jf. VEJ nr af 26. februar 2013, fremgår vedrørende prisfastsættelse: 2. Prisfastsættelse efter varmeforsyningsloven 2.1. De generelle regler for prisfastsættelse af fjernvarme findes i lov om varmeforsyning. Som hovedregel er de anlæg, der er omfattet af loven, bundet af hvile i sig selv-princippet ved fastsættelse af priser for fjernvarme. De generelle regler medfører, at en varmeproducent i praksis kan afsætte varme til den laveste pris af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen. Disse regler gælder også for affaldsforbrændingsanlæg Den omkostningsbestemte pris svarer til de udgifter, som har været nødvendige til varmeproduktionen. Når et varmeproducerende anlæg afsætter varme til videredistribution, kan anlægget, i medfør af de almindelige prisfastsættelsesregler i lov om varmeforsyning, normalt maksimalt opkræve den pris hos aftagerne, som det reelt koster for anlægget at producere varme, medmindre substitutionsprisen er lavere Substitutionsprisen er den pris, en konkurrerende leverandør kan tilbyde varme til eller som distributionsanlægget ved eksisterende anlæg selv ville kunne producere varmen til. Når denne pris er lavere end et anlægs omkostningsbestemte pris, vil anlægget i praksis kun kunne afsætte varme til en pris, der er lige med eller lavere end substitutionsprisen. Hvile i sig selv-princippet medfører nemlig, at aftageren kun vil købe varmen til den billigste pris. Det skyldes, at varmefremføringsanlægget, som det varmeproducerende anlæg leverer til, ofte også er omfattet af hvile i sig selv-reguleringen, når det sælger varmen videre til forbrugerne. Det antages ikke at være en nødvendig omkostning, der er indregningsberettiget, hvis der betales mere for varmen end den billigste leverandør kan levere det til. I praksis vil et varmeproducerende

14 Side 14/30 ENERGITILSYNET anlæg derfor kun kunne afsætte varme til den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen Når det varmeproducerende anlæg er et affaldsforbrændingsanlæg gælder der derudover et af Energitilsynet udmeldt prisloft. Affaldsforbrændingsanlæg kan således afsætte varme til den laveste af enten den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet. Hvordan prisloftet beregnes er beskrevet i bekendtgørelse nr af 17. december VEJLEDNINGER FRA ENERGITILSYNET 52. Energitilsynet har i oktober 2010 udgivet håndbogen Fjernvarmeprisen rigtig første gang, hvor der generelt om varmeforsyningslovens prisregulering bl.a. fremgår følgende vejledning 1 : Varmeforsyningsvirksomheder er non-profit virksomheder. Det skyldes, at de ikke må tjene penge dvs. indtægter og omkostninger skal balancere. Desuden bestemmer prisreguleringen, at det kun er nødvendige omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. Deri ligger et vist krav om, at virksomhederne skal være økonomisk effektive. Reguleringen kan også samlet beskrives som udtryk for varmeforsyningslovens omkostningseffektive hvile-i-sigselv-princip. Når ledelsen i en varmeforsyningsvirksomhed skal fastsætte næste års varmepris vurderer den, hvilke omkostninger virksomheden forventer. Derfor dannes varmeprisen på grundlag af virksomhedens budget over det kommende års omkostninger. Budgettet bliver dermed virksomhedens forklaring på årets varmepris. At budgettet virker som forklaring på varmeprisen, sikrer den gennemsigtighed, der er afgørende for tilsynet med varmeprisen. 53. Om overdækninger og overskudsdispositioner fremgår bl.a. følgende vejledning 2 : Når regnskabsperioden er ved at skulle afsluttes, kan varmevirksomheden se, om eftervisningen samlet må forventes at medføre en over-/underdækning. Hvis varmevirksomheden kan se, at regnskabet vil medføre en overdækning, kan det være fristende allerede i det igangværende varmeår at anvende den forventede overdækning til en aktivitet, så overdækningen så at sige alligevel går i nul. En sådan handling er imidlertid en overskudsdisposition og er derfor ikke tilladt efter varmeforsyningsloven. 1 Side 11 2 Side 33

15 ENERGITILSYNET Side 15/30 Det skyldes varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, som udtrykkets i lovens 20. Hvile-i-sig-selv-princippet medfører, at budgettet er det grundlag, prisen opkræves efter det betyder, at hver omkostning er den begrundelse, varmevirksomheden har for at opkræve en indtægt hos forbrugeren. 54. Om afskrivninger fremgår bl.a. følgende vejledning 3 : Generelt kan man imidlertid sige, at reglerne i varmeforsyningsloven skaber en fleksibilitet, som varmevirksomhederne har mulighed for at anvende i virksomhedens økonomistyring. Afgørende er, at varmevirksomhederne på budgettidspunktet vurderer virksomhedens øvrige omkostninger og på grundlag af denne vurdering tager stilling til det kommende års afskrivninger og henlæggelser. Afskrivnings- og henlæggelsesbeløbene kan dermed afvige fra år til år, men inden for de rammer, varmeforsyningsloven sætter. Afskrivninger kan således indregnes i varmeprisen på budgettidspunktet med op til 20 % af den konstaterede anlægssum om året i en periode på minimum 5 år og maksimum 30 år. Varmevirksomhederne kan fordele afskrivningerne over hele afskrivningsperioden efter virksomhedens eget valg. Afskrivninger foretages på budgettidspunktet. Afskrivningsbeløbene, der indgår i budgettet, skal være de samme i eftervisningen. Baggrunden er, at der ellers som udgangspunkt er tale om en overskudsdisposition (se herom side 33). Afskrivningerne kan foretages fra og med idriftsættelsesåret. Der kan imidlertid forekomme uforudsete ændringer i afskrivningsgrundlaget i årets løb. Afskrivninger i budgetter og priseftervisninger efter varmeforsyningsloven vil normalt være beregnet ud fra et likviditetshensyn, det vil sige således, at varmevirksomheden får opkrævet de nødvendige penge, så afdrag på lån kan betales. Afskrivningerne i årsregnskabet er derimod beregnet som udtryk for en værdiforringelse. 55. Den 31. oktober 2006 udsendte Energitilsynet et notat med gennemgang af hovedreglerne i afskrivningsbekendtgørelsen 4. Heri fremgår følgende: 3 Kapitel 4 4 Energitilsynets sag j. nr. 4/

16 Side 16/30 ENERGITILSYNET Beløbene til afskrivninger er umiddelbart indregningsberettigede omkostninger. Omkostningerne skal udtrykkeligt fremgå af budgettet og hermed af fjernvarmeværkets anmeldelse. Der kan afskrives op til 20 pct. af afskrivningsgrundlaget i årets varmepriser. Den mindste afskrivningsperiode udgør herved 5 år. Den længste afskrivningsperiode udgør 30 år. Virksomhederne kan variere afskrivningsprocenten fra år til år efter ønske. Beslutning herom skal tages samtidig med, at fjernvarmeværket laver budgettet. Indregning af afskrivninger og henlæggelser kan ikke foretages efterfølgende i form af en overskudsdisposition. Beløbene til afskrivninger og henlæggelser skal i eftervisningen sættes til det samme som i budgettet. Dog kan der i beløbene i eftervisningen ved regnskabsårets afslutning foretages reguleringer af anmeldte budgetbeløb, hvis disse skyldes ændringer i grundlaget for afskrivningerne eller henlæggelserne. Reguleringen skal forklares i forbindelse med eftervisningen. Men en overdækning kan ikke i sig selv føre til en forøgelse af afskrivningerne eller henlæggelserne. Afvigelser herudover mellem beløbene i budgettet og eftervisningen skal godkendes af Energitilsynet. 56. Energitilsynet har udarbejdet en vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning, VEJ nr af 1. juni Fra vejledningen citeres: 1. Varmeforsyningslovens prisbestemmelser Varmeforsyningslovens prisbestemmelser fastlægger, at varmeforsyningens indtægter (prisen på varme) i et år skal dække årets nødvendige omkostninger. Dette kaldes hvile-i-sig-selv princippet. Loven opregner udtømmende, hvilke omkostninger, der kan indregnes i varmeprisen. For at varmeprisen skal være gyldig skal fjernvarmeforsyningens priser være anmeldt til Energitilsynet senest samtidig med ikrafttrædelsen. 2. Hvordan opstår over/underdækning - "driftsmæssige ubalance" Når året er gået, vil fjernvarmeforsyningen i almindelighed have en over - eller underdækning. Dette hænger sammen med, at de anvendte (og anmeldte) priser er budgetterede priser, mens fjernvarmeforsyningens omkostninger er realiserede omkostninger. Hvis varmeforsyningen har flere realiserede indtægter end realiserede omkostninger, har forsyningen en overdækning. Hvis varmeforsyningen har færre realiserede indtægter end realiserede omkostninger, har forsyningen en underdækning. Der er i disse tilfælde tale om driftsmæssige ubalancer, som sekretariatet kun griber ind over for, hvis varmeforsyningerne ikke følger Energitilsynets

17 ENERGITILSYNET Side 17/30 praksis for afviklingen. Der er således ikke tale om, at ubalancen er ulovlig efter varmeforsyningsloven. Ulovlige ubalancer forekommer derimod, hvor varmeforsyninger foretager en handling, som er i strid med varmeforsyningslovens regler, f.eks. bevidst overbudgettering (ikke driftsmæssigt betingede overdækninger), overskudsdisponeringer (f.eks. ved, at en overdækning overføres til henlæggelser eller til varmeforsyningens egenkapital) eller urimelige priser (priser, der ikke er i overensstemmelse med hvile -i - sig - selv princippet). Som nævnt skal priserne for at være gyldige være anmeldt til Energitilsynets offentligt tilgængelige register senest samtidig med ikrafttrædelsen. Derfor kan fjernvarmeforsyningen ikke ved årets slutning efterfølgende ændre priserne med tilbagevirkende kraft. Hvis forsyningen gjorde det, ville det svare til, at forsyningen opkrævede priser, der ikke var gyldige på det tidspunkt, de relaterer sig til. En varmeforsyning kan mindske problemet med ubalancer ved varmeårets slutning ved igennem varmeåret at holde øje med ændringer i omkostninger eller indtægter, der har betydning for prisfastsættelsen overfor forbrugerne. 6.2 ANMELDELSE TIL ENERGITILSYNET 57. Det følger af varmeforsyningslovens 21, stk. 1, at priser, omkostningsfordeling og andre betingelser med angivelse af grundlaget herfor skal anmeldes til Energitilsynet. Alle omkostninger, der har indflydelse på prisdannelsen, skal derfor fremgå af anmeldelsen. Varmeforsyningslovens 21, stk. 1, lød: 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af 20 eller 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energiog bygningsministeren (Energitilsynet), med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energitilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 58. Priser, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 3: Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. 59. De nærmere regler for anmeldelse var på tidspunktet for henvendelsen til Energitilsynet fastlagt i 2 og 3 i Energitilsynets bekendtgørelse nr. 394 af 25. maj 2009 om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter. Anmeldelsespligtens omfang og hvilke oplysninger, en anmeldelse som minimum skulle indeholde, var fastlagt i 2 og 3:

18 Side 18/30 ENERGITILSYNET 2. Anmeldelsespligten omfatter de i 1 nævnte anlægs, virksomheders og værkers tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, herunder almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, bestemmelser om renter og gebyrer og inddrivelse af restancer, leveringsaftaler mv., for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas. Stk. 2. Anmeldelsespligten omfatter tillige de i 1 nævnte anlægs, virksomheders og værkers budgetter, regnskabsoplysninger til eftervisning af fastsættelsen af tariffer (priseftervisning) og andre oplysninger, der er grundlag for fastsættelsen af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser. Foretages henlæggelser, omfatter anmeldelsespligten tillige investerings- og henlæggelsesplan. Stk. 3.[ ] Stk. 4.[ ] 3. Anmeldelse af tariffer efter 2, stk. 1, og budget og priseftervisning efter 2, stk. 2, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1-2, jf. dog Den 1. januar 2015 er en ny bekendtgørelse om anmeldelse af priser, omkostningsfordeling og andre betingelser for produktion, transport og levering af fjernvarme samt produktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prislofter, trådt i kraft, jf. bekendtgørelse nr af 5. december Anmeldelsesbekendtgørelsens 2 er videreført stort set uændret. 61. Fristen for anmeldelse var fastlagt bekendtgørelsens 4, stk. 1: 4. Anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser efter 2, stk. 1 og 2, samt grundlaget herfor skal ske inden 30 dage efter fastsættelse eller vedtagelse i det hertil kompetente organ, dog senest samtidig med, at tariffer, betingelser m.v. træder i kraft. 62. Bestemmelsen er videreført uændret i 2015-anmeldelsesbekendtgørelsen. 63. Anmeldelsesbekendtgørelsen giver Energitilsynet adgang til at fravige bestemmelser i særlige tilfælde af væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere, eller urimelig ulighed mellem virksomhederne. Bestemmelsen lød: 8. Energitilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsen, hvor bestemmelserne i 1-5 medfører væsentlige ulemper for virksomheder eller forbrugere eller urimelig ulighed mellem virksomhederne. 64. Bestemmelsen er videreført uændret i 2015-anmeldelsesbekendtgørelsen ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS 65. Energiklagenævnet har i afgørelse af 1. december 2010 om Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. s anmeldelse til Energitilsynet af tarif for den faste afgift pr.

19 ENERGITILSYNET Side 19/30 1. august Genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 3. marts udtalt følgende om formålet med anmeldelsespligten efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1: Formålet med anmeldelsespligten efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1, hvorved tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af varmeforsyningslovens 20 og 20 b omfattede ydelser skal anmeldes med angivelse af grundlaget til Energitilsynet, er at give tilsynet et fyldestgørende datagrundlag for som tilsynsmyndighed at kunne udøve en priskontrol. 66. Om formålet med bestemmelsen i varmeforsyningslovens 21, stk. 3, nævner Energiklagenævnet i samme afgørelse følgende: Energiklagenævnet finder, at formålet med bestemmelsen i varmeforsyningslovens 21, stk. 3, om krav om anmeldelse af tariffer m.v. som gyldighedsbetingelse, tager sigte på at sikre, at Energitilsynet som tilsynsmyndighed løbende har det fornødne datagrundlag for dets tilsyn med priser og vilkår for fjernvarmelevering. [ ] VEJLEDNINGER FRA ENERGITILSYNET 67. I Energitilsynets håndbog fra oktober 2010 fremgår generelt om anmeldelser bl.a. følgende vejledning: Efter varmeforsyningsloven skal priser for levering af fjernvarme anmeldes til Energitilsynet. Det vil sige, at prisen skal sendes ind sammen med det grundlag, som prisen er fastsat på. Som grundlag for prisfastsættelsen skal som minimum være et budget, og hvis der i budgettet er sat omkostninger til henlæggelser en investerings- og henlæggelsesplan. 68. Om hvad der skal anmeldes, nævner håndbogen bl.a.: Anmeldelse skal ske af både budget, priser og regnskabsoplysninger. Det vil også sige den eftervisning, der dokumenterer, hvordan budgetterede omkostninger og faktiske omkostninger har stemt overens. Sammen med budget, priser mv. skal grundlaget for disse dokumenter også anmeldes. Det vil f.eks. være vedtægter, almindelige og tekniske bestemmelser for varmelevering, takstblad, særlige aftaler om prisfastsættelse mv. 6.3 LEGALITETSPRINCIPPET 69. Af Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. 6 fremgår bl.a. følgende vedrørende legalitetsprincippet: 5 Energiklagenævnets sag J. nr Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2003, siderne

20 Side 20/30 ENERGITILSYNET Det mest grundlæggende hjemmelskrav er legalitetsprincippet. Princippet kan opdele i to: Først den formelle lovs princip gående ud på at en trinhøjere norm ikke må brydes af en trinlavere norm [ ]. Love vedtaget af Folketinget og stadfæstet af kongen har forrang for regler eller afgørelser truffet af forvaltningen, og [ ]. Det andet led af legalitetsprincippet er mere usikkert og går ud på at forvaltningens virksomhed skal være legitimeret i en lov eller anden anerkendt retskilde. [ ] Der er således i loven en generel stillingtagen til og afgrænsning af hvad forvaltningen kan beslutte, og under hvilke betingelser. Den anden del af legalitetsprincippet er den formelle lovs princip (en forgrening af det såkaldte lex superior-princip) der betyder at forvaltningen er bundet til at overholde lovene under udøvelsen af deres virksomhed og derfor ikke kan træffe afgørelser eller foretage dispositioner der strider mod de af Folketinget vedtagne love, grundloven eller internationalt vedtagne regler med direkte gyldighed for landet borgere.

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Indledning Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) skal årligt,

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG ENERGITILSYNETS MØDE DEN 21. JUNI 2017 BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG 21. juni 2017 Varme 17/05558 MLD BILAG 2 RETSGRUNDLAG 1. INDLEDNING 1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2006 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 22. august 2006 stadfæstes. (Varmeforsyning) Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. august 2006 påbud om tilbageførelse af Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. s overdækning til varmeforbrugerne Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG 14. oktober 2016 Varme TBHO BILAG 1 - RETSGRUNDLAG MINISTERENS HJEMMEL TIL AT FASTSÆTTE PRISLOFTER OG MAKSIMALPRISER FOR FJERNVARME FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG Hjemlen til at fastsætte regler om et prisloft

Læs mere

BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING

BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPEN- SATION FRA ANMELDELSE AF PRISEFTER- VISNING 29. november 2016 Varme 16/08543 MLD/RVN 1. RESUMÉ 1. Sagen angår konkret to spørgsmål; om Brdr. Hartmann A/S (herefter Brdr.

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 160 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017

BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energitilsynet, j.nr. 4/0904-0200-0007 Senere

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

ENERGITILSYNET VEJLEDNING OM OMLÆGNING AF REGNSKABSÅR TIL KALENDERÅR INDLEDNING... 3 REGNSKABSÅR OG VARMEÅR... 4 REGLER OM REGNSKABSPERIODE...

ENERGITILSYNET VEJLEDNING OM OMLÆGNING AF REGNSKABSÅR TIL KALENDERÅR INDLEDNING... 3 REGNSKABSÅR OG VARMEÅR... 4 REGLER OM REGNSKABSPERIODE... Side 2/8 ENERGITILSYNET VEJLEDNING OM OMLÆGNING AF REGNSKABSÅR TIL KALENDERÅR INDHOLD INDLEDNING... 3 REGNSKABSÅR OG VARMEÅR... 4 REGLER OM REGNSKABSPERIODE... 4 GENEREL VEJLEDNING OM OMLÆGNING AF REGNSKABSÅR

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Farum Fjernvarme A.m.b.a. OVER Energitilsynets

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN

BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 30. MAJ 2017 BILAG TIL PUNKT 5 ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN 30. maj 2017 Varme 17/02831 RVN/TBHO BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 1-3 Forslag anmeldelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015

Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 Affaldsforbrændingsanlæggene, jf. bilag 1 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 15. oktober 2014 Sag 14/05870 / TBHO Prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2015 I medfør af

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft

Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft Punkt 4 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 24. februar 2015 Varme 14/04034 /MLD Odense Kraftvarmeværk - Omfordeling af afgifter og andre omkostninger med tilbagevirkende kraft 1. Resumé... 2 2.

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Dansk Fjernvarme OVER Energistyrelsens

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov Emner Generelle henvendelser ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Kontrolgruppens fokusområder

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Vedr. j. nr. 12-05203 Farum Fjernvarme Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall og Dong afskrivningsgrundlag m.v..

Vedr. j. nr. 12-05203 Farum Fjernvarme Hillerød Kraftvarmeværk, Vattenfall og Dong afskrivningsgrundlag m.v.. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Linda Petersen [sendt til post@energitilsynet.dk; lip@energitilsynet.dk] Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Emner Nyt fra Energitilsynet ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Ny regulering Nye forrentningsregler

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Odense Kraftvarmeværk A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-13/14042 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 6973 Ørnhøj Energiselskab: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a CVR 1532 0796 Kjærs Vej 13 6973 Ørnhøj Sekretariat: KONKURRENCE-

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 7 PÅ FYNSVÆRKET

ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 7 PÅ FYNSVÆRKET ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 20. december 2016 Varme 16/05079 SSH/MLD 1. RESUMÉ 1. Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S har anmodet Energitilsynet om dispensation fra reglerne

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER TIL FASTSÆTTELSE AF PRISLOFT FORORD... 1 INDBERETNING... 1

ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF PRODUKTIONSOMKOSTNINGER TIL FASTSÆTTELSE AF PRISLOFT FORORD... 1 INDBERETNING... 1 Side 1/1 INDHOLD FORORD... 1 INDBERETNING... 1 UDFYLDELSE AF BLANKET... 1 1. VARMELEVERANCE... 1 2. VALG AF INDBERETNINGSFORM... 2 3. PRODUKTIONSOMKOSTNINGER... 2 4. KORREKTIONER FOR AFSKRIVNINGER OG HENLÆGGELSER...

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere