Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet"

Transkript

1 Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

2 Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. Hvad kan du gøre? Videreformidle... Side 11 Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. Hvad kan du gøre? Koordinere... Side 17 Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. Rådets anbefaling vedr. udnævnelse af repræsentanter... Side 20 Kommissorium for Rådets repræsentanter i politiet... Side 23 2

3 forord Dit arbejde er vigtigt for trafiksikkerheden I Rådets vedtægter, der er godkendt af Justitsministeriet, fremgår det, at politikredsene samarbejder med Rådet. I en rundskrivelse fra Rigspolitiet fra 19. august 2009 fremhæves det, at dette samarbejde har stor betydning for trafiksikkerheden. I dag har hver kreds udnævnt to kontaktpersoner, én fra Færdselsafdelingen og én fra Forebyggelsesafdelingen. Tilsammen er de Rådets repræsentanter i politikredsen. Denne håndbog skal inspirere og give ideer til, hvordan du kan tænke rollen som Rådets repræsentant ind i dit daglige arbejde. Politiets forebyggende opgaver løftes flere steder i politiet og hver del udgør et værdifuldt bidrag. Det kan fx være ulykkesregistrering og indrapportering i databaser, præventiv patruljering, gennemførelse af målrettede kontroller, deltagelse i kampagner, skolevejsvurderinger, deltagelse i skolernes obligatoriske færdselsundervisning og samarbejde med pressen. Vi værdsætter dit og dine kollegers engagement og glæder os dagligt over politiets unikke bidrag til at øge trafiksikkerheden. Mogens Kjærgaard Møller Adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik 3

4

5 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant? På de følgende sider giver vi eksempler på, hvilke opgaver der kan ligge i at være repræsentant. Eksemplerne bygger på viden om, hvordan mange repræsentanter allerede arbejder i dag samt input fra en workshop med repræsentanterne ved et politiseminar i sommeren Bagerst kan du se en kort version af kommissoriet for repræsentanterne. 5

6 hvad kan du gøre? Samarbejde 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. Rådet og politiet arbejder tæt sammen om at øge trafiksikkerheden. Politiets ulykkesregistrering er afgørende for, at vi ved hvor, hvornår og hvilke ulykker, der sker. Rådets rolle er bl.a. på baggrund af ulykkestal at udarbejde dokumentation, undervisning og kommunikation for at forebygge ulykkerne i trafikken. På sikkertrafik.dk har du mulighed for at finde fakta om trafiksikkerhed. Du er også altid velkommen til at kontakte Rådet, hvis du har brug for mere viden. Rådet har brug for at trække på din viden for at kvalificere Rådets indsatser. Vi kan fx bede dig om at hjælpe med at finde frem til ulykker, hvor uopmærksomhed har været en afgørende faktor. Det er relevant, at du og den anden repræsentant i kredsen deler viden på tværs af jeres respektive afdelinger. Helt konkret kunne det fx dreje sig om at koordinere, hvilke skoler der har behov for en præventiv kontrol. Egne noter: 6

7 hvad kan du gøre? Samarbejde 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. Rådet inviterer alle repræsentanter til at deltage i det årlige politiseminar og den årlige Sikker Trafik-konference for kommuner og politi. Formålet er at inspirere, motivere og fremlægge ny viden. Rådet ser det årlige politiseminar for repræsentanterne som stedet, hvor Rådet og repræsentanterne som minimum mødes. Rådet ønsker i særlig grad at inspirere og motivere de forebyggende medarbejdere, der har kontakt til skolerne. Derfor vil Rådet så vidt muligt give repræsentanterne mulighed for at invitere et antal af disse kolleger til at deltage på det årlige politiseminar. Det er en god ide at aftale lokale retningslinjer for, hvem der kan deltage. Egne noter: 7

8

9 hvad kan du gøre? Samarbejde 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. Politiet har en stærk tradition for at afholde netværksmøder for færdselskontaktlærere. Flere og flere kommuner ser en fordel i at holde disse netværksmøder for skolernes færdselskontaktlærere i samarbejde med politiet. Møderne giver mulighed for vidensdeling og sparring samt koordinering af politiets bistand til skolernes færdselsundervisning. Rådet anbefaler kommunerne typisk vej- og skoleforvaltningen at stå for den administrative opgave med mødeplanlægning og opfølgning. Dermed frigives ressourcer til, at politiet kan koncentrere sig om den politifaglige bistand på netværksmøderne. Du kan anbefale, at kredsens kommuner og lokalpolitiet samarbejder om årlige netværksmøder. Nogle steder giver det mening, at flere mindre kommuner slår sig sammen om at afholde møderne. Hvis du mangler en kontakt i kommunen, kan du altid ringe eller skrive til Rådet. Vi har kontaktpersoner i alle kommuners vej- og skoleforvaltninger. Du kan bidrage med politiets viden og erfaring om eksempelvis gennemførelse af gåprøver, cyklistprøver, forældres vigtige rolle som gode trafikale rollemodeller eller reglerne for tegngivning og placering for cyklister. Du kan anbefale, at alle relevante kolleger fra forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling deltager på netværksmøderne. Det gør det lettere for lærerne og politiet at sætte ansigt på hinanden, og det styrker lokalkendskabet. Egne noter: 9

10 hvad kan du gøre? Samarbejde 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. Iflg. Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne 1 påhviler det skolen og dens lærere at gennemføre færdselsundervisningen. Men det er af den største betydning, at skolen samarbejder med politiet. Tidligere undersøgelser viser, at jo større interesse lokalpolitiet viser skolens færdselsundervisning, jo bedre fungerer færdselsundervisningen. Politiets færdselsrelaterede bistand til skolerne kan være fx være: Skolestartskontroller, oprettelse, uddannelse og tilsyn med skolepatruljer, Gå-prøven, Den lille Cyklistprøve, Cyklistprøven, oplæg for de ældste elever, oplæg til forældremøder med forankring af forældreansvar, cykeleftersyn, knallert- og lygtekontroller samt deltagelse i netværksmøder med færdselskontaktlærere og kommune. Du kan foreslå og efterspørge, at kommunerne sætter trafikpolitik på skoler på dagsordenen. Rådet rådgiver løbende kommunerne om dette arbejde se sikkertrafik.dk/ trafikpolitik. Skoler med en trafikpolitik har klare rammer for samarbejdet med politiet. Det giver en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, når der er faste aftaler om, hvornår og hvad politiet yder bistand til. Egne noter: 1 Justitsministeriet, 20. oktober

11 hvad kan du gøre? Videreformidle 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. Når Rådet kommunikerer om nye kampagner, undervisningsmaterialer, evalueringer eller lignende, er det oplagt, at du som repræsentant videreformidler denne kommunikation til relevante kolleger i din politikreds. Rådet udsender 4-6 årlige nyhedsbreve. Aftal gerne med den anden repræsentant, hvem der videreformidler hvad og til hvilke kolleger. Nyhedsbrevene er relevante for en større kreds end blot Rådets 24 repræsentanter. Nyhedsbrevene omtaler alt fra kampagner til trafikpolitik på skoler, undervisningsmaterialer, netværksmøder og samarbejde mellem kommune og politi. Hvis det ikke fremgår direkte af kommunikationen, hvem den er relevant for, er det op til dig at vurdere. Kampagneinformation er ofte relevant for medarbejdere i færdselsafdelinger. Bemærk, at skolestartskampagnen er også relevant viden for de forebyggende kolleger. Information om samarbejde mellem kommuner og politi er relevant for begge afdelinger. Du kan også følge Rådet på facebook.com/sikkertrafik og på Her deler vi nyt om kampagner og dagsaktuelle emner om trafiksikkerhed. Egne noter: 11

12

13 hvad kan du gøre? Videreformidle 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. Rådets arbejde tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Rådet arbejder for, at både medarbejdere og chefer i politiet er velinformerede om Rådets anbefalinger og indsatser. Kredsens ledelse spiller en afgørende rolle, da den har brug for viden for at kunne prioritere på et kvalificeret grundlag. Som repræsentant kan du tage initiativ til at videreformidle uddrag af et nyhedsbrev eller et referat fra et seminar til kredsens ledelse. Repræsentanterne kan med fordel koordinere med hinanden og afklare med nærmeste chef, hvordan man kan understøtte, at Rådets anbefalinger og information når frem til kredsens ledelse. Til inspiration kan man fx videreformidle til ledelsessekretariatet, linjechefer for lokalpoliti og beredskab, Efterretnings- og Analyseenheden samt Landog Nærpoliti. Egne noter: 13

14 hvad kan du gøre? Videreformidle 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. Kredsrådet består af politidirektøren og kredsens borgmestre. Her drøfter man overordnet forebyggelsesindsatser og samarbejdet mellem politi og lokalsamfund. Kredsrådet vedtager strategier og udarbejder en årlig samarbejdsplan. Hver kommune har et lokalråd, som ledes af den stedlige leder af lokalpolitiet. De er i øvrigt forskelligt sammensat fra kommune til kommune. Lokalrådet omsætter strategierne til handlingsplaner og varetager det lokale forebyggende arbejde. En del kommuner har nedsat et trafiksikkerhedsråd med formanden for teknisk udvalg i spidsen. Herudover deltager politiet og repræsentanter fra lokale borgerog interessegrupper. Du kan foreslå emner til dagsordenen i kreds- eller lokalrådet. Det kunne fx være at påpege vigtigheden af, at kredsen via sit kredsråd koordinerer kommunernes deltagelse i kampagner og den samlede færdselsrelaterede bistand til skolerne. Det er en stor fordel, at der er koordinering mellem kommunens lokalråd og trafiksikkerhedsråd. Måske er der allerede personsammenfald mellem politiets deltagere i de to forskellige råd. Egne noter: 14

15 hvad kan du gøre? Videreformidle 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. Et positivt samarbejde med pressen er med til at hjælpe politiet og Rådet til at nå det fælles mål om at skabe gode vaner i trafikken og sænke antallet af dræbte og tilskadekomne. Som repræsentant fungerer du som Rådets lokale kontaktperson i din kreds. Pressen har en forkærlighed for udtalelser fra politiet, og du kan bidrage med en regional vinkel fra jeres kreds ved at deltage i interviews. Når du udtaler dig til pressen, er der tre gode råd, der er værd at huske på: At sørge for, at der er overensstemmelse mellem kampagnens budskab og det, politiet udtaler. At fortælle i et hverdagssprog, hvorfor trafikulykkerne sker. Giv konkrete eksempler så seerne, læserne eller lytterne forstår årsagerne til ulykkerne fx for høj fart, uopmærksomhed og sprit. At fortælle, hvordan trafikulykkerne kan forebygges meget gerne med budskaber, der anviser handling som fx sænk farten, aftal, hvem der kører hjem eller kør bil, når du kører bil. I Rådets pressemålinger kan vi se, at hver gang politiet udtaler sig om kampagner eller fx cyklistprøver og SP-dage, så giver det rigtig god omtale. Det betyder, at budskabet når ud til endnu flere og fortæller, at politiet er med til at forebygge trafikulykker. De landsdækkende kampagner fungerer optimalt, når de bliver fulgt op af kontroller. Presseomtale af politiets kontroller har i sig selv en præventiv effekt og kan også være med til at forstærke borgernes opfattelse af, hvor stort politiets kontroltryk er. Egne noter: 15

16

17 hvad kan du gøre? Koordinere 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. Rådet afsætter hvert år midler til at understøtte, at politiet afholder cyklistfinaler, fejrer skolepatruljerne og afholder netværksmøder i samarbejde med kommunerne for skolernes færdselskontaktlærere. Rådets økonomiske tilskud er et udtryk for anerkendelse af politiets vigtige bidrag på disse konkrete områder. Det er ikke afgørende, om det er repræsentanten eller en anden kollega i politiet, der konkret sender ansøgningen af sted. Men det er en stor fordel, at en af kredsens repræsentanter har overblik over, hvem der søger hvilke midler i kredsen. Se, hvordan du søger tilskud her: sikkertrafik.dk/politi Fortæl gerne dine samarbejdspartnere i kommunerne om denne mulighed for økonomisk støtte til eksempelvis netværksmøder det kan gøre det nemmere for kommunerne at prioritere samarbejdet med politiet om netværksmøder for færdselskontaktlærere. Fortæl gerne nye kolleger med kontakt til skolerne, at Rådet yder disse tilskud. Egne noter: 17

18 hvad kan du gøre? Koordinere 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. Rådet har referencegrupper knyttet til de landsdækkende kampagner og øvrige indsatser. Her sidder deltagere fra kommuner og politi med for at kvalificere og sikre en bred forankring af indsatserne lokalt. Mange af Rådets repræsentanter deltager i en referencegruppe sørg for at dele den viden, du får her med relevante kolleger, således at alle kan være med til at fremme et kampagnebudskab. Du kan være med til at sørge for, at Rådets pjecer om fx Børn i bilen ligger fremme til borgerne på lokalstationen. Du kan også hjælpe til med, at et særligt kampagnemateriale bliver delt ud i forbindelse med kontrollerne. Som repræsentant ved du, hvilke lokale arrangementer der afholdes for at fremme trafiksikkerheden i din kreds. I det omfang det kan lade sig gøre, kan du være med til at bakke op om, at politiet understøtter lokale arrangementer om fx unge og risikoforståelse, brug af cykelhjelm eller forældreansvar og knallerter. Egne noter: 18

19 hvad kan du gøre? 19

20 Rådets anbefaling vedr. udnævnelse af repræsentanter Ifølge Rådet for Sikker Trafiks vedtægter, 4, stk. 5, samarbejder Rådet med politikredsene i det en eller flere polititjenestemænd udpeges til at repræsentere Rådet for Sikker Trafik i politikredsen. I Rigspolitiets rundskrivelse af 19. august 2009 fremgår det, at repræsentanterne samlet set skal have erfaring med og interesse for at understøtte de færdselsrelaterede præventive indsatser i og omkring skolerne, gennemføre kontroller og deltage i det landsdækkende kampagnesamarbejde. Repræsentanterne udnævnes for en 3-årig periode. Rådet anbefaler derudover, at følgende kriterier ligger til grund for udnævnelsen af repræsentanter i kredsene: Hver kreds, dvs. politidirektøren, udnævner to repræsentanter. Den ene repræsentant er fra kredsens færdselsafdeling eksempelvis en færdselschef eller en fra den operative del. Den anden repræsentant er fra en af lokalpolitiets forebyggelsesafdelinger eller det kriminalpræventive sekretariat og har indgående kendskab til udførelsen af de færdselsrelaterede præventive indsatser i og omkring skolerne. Hvis en repræsentant går af, er det den afgående repræsentants ansvar at orientere Rådet om dette og orientere kredsens politidirektør om, at der skal udnævnes en ny repræsentant efter de gældende kriterier.

21

22

23 kommisorium Rådets repræsentanter i politiet arbejder lokalt for at styrke trafiksikkerheden gennem undervisning, kampagner og kontroller. Rådet anbefaler repræsentanterne at: 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. 23

24 Rådet for Sikker Trafik 2100 København Ø T Lersø Parkallé 111 Danmark

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil.

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil. Til Rådets repræsentanter i politiet Samt kolleger i forebyggelsesafdelinger, som har kontakt med skolerne Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012 Februar 2012 Årsmøde og Politiseminar

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND!

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Placering af telt: Kæmpestranden mellem J14 Alle arrangementer er åbne og kræver ikke tilmelding Torsdag 11.juni 15.00-16.00 TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Hvor meget ved danskerne egentlig om trafiksikkerhed?

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 FADDD Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 Baggrund Spirituskørsel er et kontinuerligt indsatsområde for Vejdirektoratet og dets regionale Vejcentre, herunder Østjyllands

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune

Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune Referat af møde nr. 3/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 12. september 2012 hos Fanø Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing Borgmester Aase Nygaard (næstformand)

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Børnehuset Fladhøj Skovbrynet 4 6230 Rødekro. Møde nr. 2. Forældrebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19 21.

Børnehuset Fladhøj Skovbrynet 4 6230 Rødekro. Møde nr. 2. Forældrebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19 21. Møde nr. 2 Forældrebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 19 21. Referat Ordstyrer: Christian Referent: Michael Kage: Lise Fraværende med afbud: Britta, Helene Fraværende uden afbud: Ingen Pkt.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Peter Rymann Agenda Tænk SSP-samarbejdet? Et behov for nye strategier? It is not the strongest species that survive, nor the smartest, but the ones most responsive

Læs mere

JOB OG KROP-KAMPAGNEN

JOB OG KROP-KAMPAGNEN JOB OG KROP-KAMPAGNEN FOREBYG SMERTER I MUSKLER OG LED Rykker arbejdsmiljøkommunikation noget? ved kampagne- og rejseholdsleder Rikki Hørsted samt projektleder for Job og Krop Niels Geisle EN KAMPAGNE

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere