Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet"

Transkript

1 Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

2 Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. Hvad kan du gøre? Videreformidle... Side 11 Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. Hvad kan du gøre? Koordinere... Side 17 Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. Rådets anbefaling vedr. udnævnelse af repræsentanter... Side 20 Kommissorium for Rådets repræsentanter i politiet... Side 23 2

3 forord Dit arbejde er vigtigt for trafiksikkerheden I Rådets vedtægter, der er godkendt af Justitsministeriet, fremgår det, at politikredsene samarbejder med Rådet. I en rundskrivelse fra Rigspolitiet fra 19. august 2009 fremhæves det, at dette samarbejde har stor betydning for trafiksikkerheden. I dag har hver kreds udnævnt to kontaktpersoner, én fra Færdselsafdelingen og én fra Forebyggelsesafdelingen. Tilsammen er de Rådets repræsentanter i politikredsen. Denne håndbog skal inspirere og give ideer til, hvordan du kan tænke rollen som Rådets repræsentant ind i dit daglige arbejde. Politiets forebyggende opgaver løftes flere steder i politiet og hver del udgør et værdifuldt bidrag. Det kan fx være ulykkesregistrering og indrapportering i databaser, præventiv patruljering, gennemførelse af målrettede kontroller, deltagelse i kampagner, skolevejsvurderinger, deltagelse i skolernes obligatoriske færdselsundervisning og samarbejde med pressen. Vi værdsætter dit og dine kollegers engagement og glæder os dagligt over politiets unikke bidrag til at øge trafiksikkerheden. Mogens Kjærgaard Møller Adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik 3

4

5 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant? På de følgende sider giver vi eksempler på, hvilke opgaver der kan ligge i at være repræsentant. Eksemplerne bygger på viden om, hvordan mange repræsentanter allerede arbejder i dag samt input fra en workshop med repræsentanterne ved et politiseminar i sommeren Bagerst kan du se en kort version af kommissoriet for repræsentanterne. 5

6 hvad kan du gøre? Samarbejde 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. Rådet og politiet arbejder tæt sammen om at øge trafiksikkerheden. Politiets ulykkesregistrering er afgørende for, at vi ved hvor, hvornår og hvilke ulykker, der sker. Rådets rolle er bl.a. på baggrund af ulykkestal at udarbejde dokumentation, undervisning og kommunikation for at forebygge ulykkerne i trafikken. På sikkertrafik.dk har du mulighed for at finde fakta om trafiksikkerhed. Du er også altid velkommen til at kontakte Rådet, hvis du har brug for mere viden. Rådet har brug for at trække på din viden for at kvalificere Rådets indsatser. Vi kan fx bede dig om at hjælpe med at finde frem til ulykker, hvor uopmærksomhed har været en afgørende faktor. Det er relevant, at du og den anden repræsentant i kredsen deler viden på tværs af jeres respektive afdelinger. Helt konkret kunne det fx dreje sig om at koordinere, hvilke skoler der har behov for en præventiv kontrol. Egne noter: 6

7 hvad kan du gøre? Samarbejde 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. Rådet inviterer alle repræsentanter til at deltage i det årlige politiseminar og den årlige Sikker Trafik-konference for kommuner og politi. Formålet er at inspirere, motivere og fremlægge ny viden. Rådet ser det årlige politiseminar for repræsentanterne som stedet, hvor Rådet og repræsentanterne som minimum mødes. Rådet ønsker i særlig grad at inspirere og motivere de forebyggende medarbejdere, der har kontakt til skolerne. Derfor vil Rådet så vidt muligt give repræsentanterne mulighed for at invitere et antal af disse kolleger til at deltage på det årlige politiseminar. Det er en god ide at aftale lokale retningslinjer for, hvem der kan deltage. Egne noter: 7

8

9 hvad kan du gøre? Samarbejde 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. Politiet har en stærk tradition for at afholde netværksmøder for færdselskontaktlærere. Flere og flere kommuner ser en fordel i at holde disse netværksmøder for skolernes færdselskontaktlærere i samarbejde med politiet. Møderne giver mulighed for vidensdeling og sparring samt koordinering af politiets bistand til skolernes færdselsundervisning. Rådet anbefaler kommunerne typisk vej- og skoleforvaltningen at stå for den administrative opgave med mødeplanlægning og opfølgning. Dermed frigives ressourcer til, at politiet kan koncentrere sig om den politifaglige bistand på netværksmøderne. Du kan anbefale, at kredsens kommuner og lokalpolitiet samarbejder om årlige netværksmøder. Nogle steder giver det mening, at flere mindre kommuner slår sig sammen om at afholde møderne. Hvis du mangler en kontakt i kommunen, kan du altid ringe eller skrive til Rådet. Vi har kontaktpersoner i alle kommuners vej- og skoleforvaltninger. Du kan bidrage med politiets viden og erfaring om eksempelvis gennemførelse af gåprøver, cyklistprøver, forældres vigtige rolle som gode trafikale rollemodeller eller reglerne for tegngivning og placering for cyklister. Du kan anbefale, at alle relevante kolleger fra forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling deltager på netværksmøderne. Det gør det lettere for lærerne og politiet at sætte ansigt på hinanden, og det styrker lokalkendskabet. Egne noter: 9

10 hvad kan du gøre? Samarbejde 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. Iflg. Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne 1 påhviler det skolen og dens lærere at gennemføre færdselsundervisningen. Men det er af den største betydning, at skolen samarbejder med politiet. Tidligere undersøgelser viser, at jo større interesse lokalpolitiet viser skolens færdselsundervisning, jo bedre fungerer færdselsundervisningen. Politiets færdselsrelaterede bistand til skolerne kan være fx være: Skolestartskontroller, oprettelse, uddannelse og tilsyn med skolepatruljer, Gå-prøven, Den lille Cyklistprøve, Cyklistprøven, oplæg for de ældste elever, oplæg til forældremøder med forankring af forældreansvar, cykeleftersyn, knallert- og lygtekontroller samt deltagelse i netværksmøder med færdselskontaktlærere og kommune. Du kan foreslå og efterspørge, at kommunerne sætter trafikpolitik på skoler på dagsordenen. Rådet rådgiver løbende kommunerne om dette arbejde se sikkertrafik.dk/ trafikpolitik. Skoler med en trafikpolitik har klare rammer for samarbejdet med politiet. Det giver en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, når der er faste aftaler om, hvornår og hvad politiet yder bistand til. Egne noter: 1 Justitsministeriet, 20. oktober

11 hvad kan du gøre? Videreformidle 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. Når Rådet kommunikerer om nye kampagner, undervisningsmaterialer, evalueringer eller lignende, er det oplagt, at du som repræsentant videreformidler denne kommunikation til relevante kolleger i din politikreds. Rådet udsender 4-6 årlige nyhedsbreve. Aftal gerne med den anden repræsentant, hvem der videreformidler hvad og til hvilke kolleger. Nyhedsbrevene er relevante for en større kreds end blot Rådets 24 repræsentanter. Nyhedsbrevene omtaler alt fra kampagner til trafikpolitik på skoler, undervisningsmaterialer, netværksmøder og samarbejde mellem kommune og politi. Hvis det ikke fremgår direkte af kommunikationen, hvem den er relevant for, er det op til dig at vurdere. Kampagneinformation er ofte relevant for medarbejdere i færdselsafdelinger. Bemærk, at skolestartskampagnen er også relevant viden for de forebyggende kolleger. Information om samarbejde mellem kommuner og politi er relevant for begge afdelinger. Du kan også følge Rådet på facebook.com/sikkertrafik og på Her deler vi nyt om kampagner og dagsaktuelle emner om trafiksikkerhed. Egne noter: 11

12

13 hvad kan du gøre? Videreformidle 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. Rådets arbejde tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Rådet arbejder for, at både medarbejdere og chefer i politiet er velinformerede om Rådets anbefalinger og indsatser. Kredsens ledelse spiller en afgørende rolle, da den har brug for viden for at kunne prioritere på et kvalificeret grundlag. Som repræsentant kan du tage initiativ til at videreformidle uddrag af et nyhedsbrev eller et referat fra et seminar til kredsens ledelse. Repræsentanterne kan med fordel koordinere med hinanden og afklare med nærmeste chef, hvordan man kan understøtte, at Rådets anbefalinger og information når frem til kredsens ledelse. Til inspiration kan man fx videreformidle til ledelsessekretariatet, linjechefer for lokalpoliti og beredskab, Efterretnings- og Analyseenheden samt Landog Nærpoliti. Egne noter: 13

14 hvad kan du gøre? Videreformidle 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. Kredsrådet består af politidirektøren og kredsens borgmestre. Her drøfter man overordnet forebyggelsesindsatser og samarbejdet mellem politi og lokalsamfund. Kredsrådet vedtager strategier og udarbejder en årlig samarbejdsplan. Hver kommune har et lokalråd, som ledes af den stedlige leder af lokalpolitiet. De er i øvrigt forskelligt sammensat fra kommune til kommune. Lokalrådet omsætter strategierne til handlingsplaner og varetager det lokale forebyggende arbejde. En del kommuner har nedsat et trafiksikkerhedsråd med formanden for teknisk udvalg i spidsen. Herudover deltager politiet og repræsentanter fra lokale borgerog interessegrupper. Du kan foreslå emner til dagsordenen i kreds- eller lokalrådet. Det kunne fx være at påpege vigtigheden af, at kredsen via sit kredsråd koordinerer kommunernes deltagelse i kampagner og den samlede færdselsrelaterede bistand til skolerne. Det er en stor fordel, at der er koordinering mellem kommunens lokalråd og trafiksikkerhedsråd. Måske er der allerede personsammenfald mellem politiets deltagere i de to forskellige råd. Egne noter: 14

15 hvad kan du gøre? Videreformidle 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. Et positivt samarbejde med pressen er med til at hjælpe politiet og Rådet til at nå det fælles mål om at skabe gode vaner i trafikken og sænke antallet af dræbte og tilskadekomne. Som repræsentant fungerer du som Rådets lokale kontaktperson i din kreds. Pressen har en forkærlighed for udtalelser fra politiet, og du kan bidrage med en regional vinkel fra jeres kreds ved at deltage i interviews. Når du udtaler dig til pressen, er der tre gode råd, der er værd at huske på: At sørge for, at der er overensstemmelse mellem kampagnens budskab og det, politiet udtaler. At fortælle i et hverdagssprog, hvorfor trafikulykkerne sker. Giv konkrete eksempler så seerne, læserne eller lytterne forstår årsagerne til ulykkerne fx for høj fart, uopmærksomhed og sprit. At fortælle, hvordan trafikulykkerne kan forebygges meget gerne med budskaber, der anviser handling som fx sænk farten, aftal, hvem der kører hjem eller kør bil, når du kører bil. I Rådets pressemålinger kan vi se, at hver gang politiet udtaler sig om kampagner eller fx cyklistprøver og SP-dage, så giver det rigtig god omtale. Det betyder, at budskabet når ud til endnu flere og fortæller, at politiet er med til at forebygge trafikulykker. De landsdækkende kampagner fungerer optimalt, når de bliver fulgt op af kontroller. Presseomtale af politiets kontroller har i sig selv en præventiv effekt og kan også være med til at forstærke borgernes opfattelse af, hvor stort politiets kontroltryk er. Egne noter: 15

16

17 hvad kan du gøre? Koordinere 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. Rådet afsætter hvert år midler til at understøtte, at politiet afholder cyklistfinaler, fejrer skolepatruljerne og afholder netværksmøder i samarbejde med kommunerne for skolernes færdselskontaktlærere. Rådets økonomiske tilskud er et udtryk for anerkendelse af politiets vigtige bidrag på disse konkrete områder. Det er ikke afgørende, om det er repræsentanten eller en anden kollega i politiet, der konkret sender ansøgningen af sted. Men det er en stor fordel, at en af kredsens repræsentanter har overblik over, hvem der søger hvilke midler i kredsen. Se, hvordan du søger tilskud her: sikkertrafik.dk/politi Fortæl gerne dine samarbejdspartnere i kommunerne om denne mulighed for økonomisk støtte til eksempelvis netværksmøder det kan gøre det nemmere for kommunerne at prioritere samarbejdet med politiet om netværksmøder for færdselskontaktlærere. Fortæl gerne nye kolleger med kontakt til skolerne, at Rådet yder disse tilskud. Egne noter: 17

18 hvad kan du gøre? Koordinere 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. Rådet har referencegrupper knyttet til de landsdækkende kampagner og øvrige indsatser. Her sidder deltagere fra kommuner og politi med for at kvalificere og sikre en bred forankring af indsatserne lokalt. Mange af Rådets repræsentanter deltager i en referencegruppe sørg for at dele den viden, du får her med relevante kolleger, således at alle kan være med til at fremme et kampagnebudskab. Du kan være med til at sørge for, at Rådets pjecer om fx Børn i bilen ligger fremme til borgerne på lokalstationen. Du kan også hjælpe til med, at et særligt kampagnemateriale bliver delt ud i forbindelse med kontrollerne. Som repræsentant ved du, hvilke lokale arrangementer der afholdes for at fremme trafiksikkerheden i din kreds. I det omfang det kan lade sig gøre, kan du være med til at bakke op om, at politiet understøtter lokale arrangementer om fx unge og risikoforståelse, brug af cykelhjelm eller forældreansvar og knallerter. Egne noter: 18

19 hvad kan du gøre? 19

20 Rådets anbefaling vedr. udnævnelse af repræsentanter Ifølge Rådet for Sikker Trafiks vedtægter, 4, stk. 5, samarbejder Rådet med politikredsene i det en eller flere polititjenestemænd udpeges til at repræsentere Rådet for Sikker Trafik i politikredsen. I Rigspolitiets rundskrivelse af 19. august 2009 fremgår det, at repræsentanterne samlet set skal have erfaring med og interesse for at understøtte de færdselsrelaterede præventive indsatser i og omkring skolerne, gennemføre kontroller og deltage i det landsdækkende kampagnesamarbejde. Repræsentanterne udnævnes for en 3-årig periode. Rådet anbefaler derudover, at følgende kriterier ligger til grund for udnævnelsen af repræsentanter i kredsene: Hver kreds, dvs. politidirektøren, udnævner to repræsentanter. Den ene repræsentant er fra kredsens færdselsafdeling eksempelvis en færdselschef eller en fra den operative del. Den anden repræsentant er fra en af lokalpolitiets forebyggelsesafdelinger eller det kriminalpræventive sekretariat og har indgående kendskab til udførelsen af de færdselsrelaterede præventive indsatser i og omkring skolerne. Hvis en repræsentant går af, er det den afgående repræsentants ansvar at orientere Rådet om dette og orientere kredsens politidirektør om, at der skal udnævnes en ny repræsentant efter de gældende kriterier.

21

22

23 kommisorium Rådets repræsentanter i politiet arbejder lokalt for at styrke trafiksikkerheden gennem undervisning, kampagner og kontroller. Rådet anbefaler repræsentanterne at: 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. 23

24 Rådet for Sikker Trafik 2100 København Ø T Lersø Parkallé 111 Danmark

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Opsummering af politiseminar 2011

Opsummering af politiseminar 2011 Opsummering af politiseminar 2011 Til seminaret 16.-17. juni deltog 50 politifolk fra færdsels- og forebyggelsesafdelinger samt 10 medarbejdere fra Rådet for Sikker Trafik. Alle oplæg fra seminaret er

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal

Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal 1 Trafikpolitik Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken.

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever.

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. På de næste sider finder du et eksempel på en trafikpolitik, der rummer alle de punkter, som Rådet for Sikker

Læs mere

Kristrup Skoles trafikpolitik

Kristrup Skoles trafikpolitik Kristrup Skoles trafikpolitik Vores ambitioner er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens personale kan færdes sikkert til og fra skole samt omkring skolen og i lokalområdet

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Vej-Skole-Politi Organisering set fra vejforvaltningens perspektiv. Trafiknetværk Nordsjælland VSP-seminar 11. januar 2018

Vej-Skole-Politi Organisering set fra vejforvaltningens perspektiv. Trafiknetværk Nordsjælland VSP-seminar 11. januar 2018 Vej-Skole-Politi Organisering set fra vejforvaltningens perspektiv Trafiknetværk Nordsjælland VSP-seminar 11. januar 2018 Trafiksikkerhedsarbejdet Trafiksikkerhedsarbejdet Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold:

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: På vej Undervisning Rollemodeller Samarbejde Husk hjelmen På vej Selvtransporterende børn Træning giver rutine og overblik, og er den bedste vej til sikre trafikanter.

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan

Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Espergærde Skoles trafikpolitik - handlingsplan Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer

sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer sikkertrafik.dk/skole en portal med gratis materialer Test din viden! Velkommen til sikkertrafik.dk/skole På vores portal finder du alt, hvad du skal bruge til færdselsundervisningen. Alle materialer er

Læs mere

Færdselsdag for 9. klasser. Trafikundervisning for udskolingen i Næstved kommune.

Færdselsdag for 9. klasser. Trafikundervisning for udskolingen i Næstved kommune. Færdselsdag for 9. klasser Trafikundervisning for udskolingen i Næstved kommune. 1 Agenda Fra grussti til motorvej Baggrund Hvordan startede det hele? Beslutning og forberedelse Møder i styregruppen Undervisningsmateriale

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere

viceinspektøren i samarbejde med færdselskontaktlærer Klasselærere Arden Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling

Trafikpolitik på skoler. - en erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler - en erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler - En erfaringsopsamling Udarbejdet af Via Trafik med støtte fra Pulje til mere cykeltrafik Dato: Januar 2011 2 Trafikpolitik på skoler

Læs mere

Spjald Skoles Trafikpolitik

Spjald Skoles Trafikpolitik Spjald Skole Spjald Skoles Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave

Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Trafikpolitik på Stenderup Skole og Børnehave Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at skoler laver en trafikpolitik, fordi en trafikpolitik: 1. Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner

Læs mere

Hyllehøjskolens trafikpolitik

Hyllehøjskolens trafikpolitik Hyllehøjskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Trafikpolitik Sofiendalskolen

Trafikpolitik Sofiendalskolen Trafikpolitik Sofiendalskolen Indholdsfortegnelse Sofiendalskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Brorsonskolens trafikpolitik

Brorsonskolens trafikpolitik Brorsonskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og skolens medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Bring virkeligheden ind i undervisningen

Bring virkeligheden ind i undervisningen Find gratis materialer til udskolingen på sikkertrafik.dk/skole Nemme og overskuelige materialer med gode beskrivelser, som efterlader læreren på sikker grund. Jeg giver mine varmeste anbefalinger til

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen på mellemtrinnet?

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Trafikpolitik Klostermarksskolen

Trafikpolitik Klostermarksskolen Trafikpolitik Klostermarksskolen Indholdsfortegnelse Klostermarksskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 9 Rollemodeller... 13 Samarbejde...

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor.

Ved krydsning af hovedvejen skal fodgængerfeltet altid anvendes (cyklister trækker over). Der er skolepatrulje, se herom nedenfor. ØRUM SKOLE Ørum Skoles trafikpolitik Mål: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og de ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik på skoler en erfaringsopsamling

Trafikpolitik på skoler en erfaringsopsamling på skoler - erfaringsopsamling Trafikpolitik på skoler en erfaringsopsamling Støtte fra cykelpuljen Koordineret med Rådet for Sikker Trafik og Dansk Cyklist Forbund 1 Trafikpolitik på skoler - erfaringsopsamling

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil.

Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012. Årsmøde og Politiseminar. Evaluering af Kør bil når du kører bil. Til Rådets repræsentanter i politiet Samt kolleger i forebyggelsesafdelinger, som har kontakt med skolerne Nyhedsbrev til Rådets repræsentanter i politiet Nr. 1/2012 Februar 2012 Årsmøde og Politiseminar

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

2 9 m. 2D» Kære Bent Østergaard Hansen. Markant fremgang på fem år. Trafikpolitik som det vigtige værktøj INDGÅET. Børne- og ungeiowauniny^

2 9 m. 2D» Kære Bent Østergaard Hansen. Markant fremgang på fem år. Trafikpolitik som det vigtige værktøj INDGÅET. Børne- og ungeiowauniny^ Holstebro Kommune Bent Østergaard Hansen Rådhuset, Kirkestræde 11 7500 Holstebro B-post INDGÅET 2 9 m. 2D» Børne- og ungeiowauniny^ RflDETFOR SIKKER TRAFIK Rådet for Sikker Trafik Lersø Parkallé 111 2100

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden 7. dcember 2009 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune

Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune Skolernes overordnede trafikpolitik Tønder Kommune Udarbejdet af: Team Plan og Trafik i samarbejde med Team Børn og Skole Tønder Kommune Forord I henhold til Tønder Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2008 samt

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 0.-3. klasse

Minihjelm, lærervejledning 0.-3. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen i indskolingen? Børn

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK

SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK SNEJBJERG SKOLES TRAFIKPOLITIK AMBITION Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Vi vil på

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Sikkerhedsråd i Danmark

Sikkerhedsråd i Danmark Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 341 Offentligt Forslag til ny struktur på trafiksikkerheden Sikkerhedsråd i Danmark Trafiksikkerhedens venner Niels Erik Nielsen, Direktør Kjøbenhavns Vognmandslaug

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Oplæg til netværkssamarbejdet Trafikforum Nordsjælland

Oplæg til netværkssamarbejdet Trafikforum Nordsjælland Oplæg til netværkssamarbejdet Trafikforum Nordsjælland Politiinspektør Helge Tang Holbek Operativ stabschef Nordsjællands Politi 6. november 2014 Partnerskab og forebyggelse 1 Historisk set 19?? - 2006

Læs mere

Unge lever livet farligt i trafikken

Unge lever livet farligt i trafikken Hver uge ringer politiet på hos en eller flere familier i Danmark for at overbringe den værst tænkelige besked om, at deres søn eller datter er blevet dræbt i en trafikulykke Unge lever livet farligt i

Læs mere

4. Trafiksikker kommune er en vigtig del af en trafiksikker politikreds.

4. Trafiksikker kommune er en vigtig del af en trafiksikker politikreds. Dagsorden/Beslutningsreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 12. februar 2009 kl. 1030 1200. Sted Rådhuset, Langeland Kommune. Afbud Bo Andersen, Faaborg Midtfyn Kommune Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet »AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30 10 96 79 13.00 Velkommen, program Startøvelse:

Læs mere