Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet"

Transkript

1 Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

2 Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. Hvad kan du gøre? Videreformidle... Side 11 Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. Hvad kan du gøre? Koordinere... Side 17 Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. Rådets anbefaling vedr. udnævnelse af repræsentanter... Side 20 Kommissorium for Rådets repræsentanter i politiet... Side 23 2

3 forord Dit arbejde er vigtigt for trafiksikkerheden I Rådets vedtægter, der er godkendt af Justitsministeriet, fremgår det, at politikredsene samarbejder med Rådet. I en rundskrivelse fra Rigspolitiet fra 19. august 2009 fremhæves det, at dette samarbejde har stor betydning for trafiksikkerheden. I dag har hver kreds udnævnt to kontaktpersoner, én fra Færdselsafdelingen og én fra Forebyggelsesafdelingen. Tilsammen er de Rådets repræsentanter i politikredsen. Denne håndbog skal inspirere og give ideer til, hvordan du kan tænke rollen som Rådets repræsentant ind i dit daglige arbejde. Politiets forebyggende opgaver løftes flere steder i politiet og hver del udgør et værdifuldt bidrag. Det kan fx være ulykkesregistrering og indrapportering i databaser, præventiv patruljering, gennemførelse af målrettede kontroller, deltagelse i kampagner, skolevejsvurderinger, deltagelse i skolernes obligatoriske færdselsundervisning og samarbejde med pressen. Vi værdsætter dit og dine kollegers engagement og glæder os dagligt over politiets unikke bidrag til at øge trafiksikkerheden. Mogens Kjærgaard Møller Adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik 3

4

5 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant? På de følgende sider giver vi eksempler på, hvilke opgaver der kan ligge i at være repræsentant. Eksemplerne bygger på viden om, hvordan mange repræsentanter allerede arbejder i dag samt input fra en workshop med repræsentanterne ved et politiseminar i sommeren Bagerst kan du se en kort version af kommissoriet for repræsentanterne. 5

6 hvad kan du gøre? Samarbejde 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. Rådet og politiet arbejder tæt sammen om at øge trafiksikkerheden. Politiets ulykkesregistrering er afgørende for, at vi ved hvor, hvornår og hvilke ulykker, der sker. Rådets rolle er bl.a. på baggrund af ulykkestal at udarbejde dokumentation, undervisning og kommunikation for at forebygge ulykkerne i trafikken. På sikkertrafik.dk har du mulighed for at finde fakta om trafiksikkerhed. Du er også altid velkommen til at kontakte Rådet, hvis du har brug for mere viden. Rådet har brug for at trække på din viden for at kvalificere Rådets indsatser. Vi kan fx bede dig om at hjælpe med at finde frem til ulykker, hvor uopmærksomhed har været en afgørende faktor. Det er relevant, at du og den anden repræsentant i kredsen deler viden på tværs af jeres respektive afdelinger. Helt konkret kunne det fx dreje sig om at koordinere, hvilke skoler der har behov for en præventiv kontrol. Egne noter: 6

7 hvad kan du gøre? Samarbejde 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. Rådet inviterer alle repræsentanter til at deltage i det årlige politiseminar og den årlige Sikker Trafik-konference for kommuner og politi. Formålet er at inspirere, motivere og fremlægge ny viden. Rådet ser det årlige politiseminar for repræsentanterne som stedet, hvor Rådet og repræsentanterne som minimum mødes. Rådet ønsker i særlig grad at inspirere og motivere de forebyggende medarbejdere, der har kontakt til skolerne. Derfor vil Rådet så vidt muligt give repræsentanterne mulighed for at invitere et antal af disse kolleger til at deltage på det årlige politiseminar. Det er en god ide at aftale lokale retningslinjer for, hvem der kan deltage. Egne noter: 7

8

9 hvad kan du gøre? Samarbejde 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. Politiet har en stærk tradition for at afholde netværksmøder for færdselskontaktlærere. Flere og flere kommuner ser en fordel i at holde disse netværksmøder for skolernes færdselskontaktlærere i samarbejde med politiet. Møderne giver mulighed for vidensdeling og sparring samt koordinering af politiets bistand til skolernes færdselsundervisning. Rådet anbefaler kommunerne typisk vej- og skoleforvaltningen at stå for den administrative opgave med mødeplanlægning og opfølgning. Dermed frigives ressourcer til, at politiet kan koncentrere sig om den politifaglige bistand på netværksmøderne. Du kan anbefale, at kredsens kommuner og lokalpolitiet samarbejder om årlige netværksmøder. Nogle steder giver det mening, at flere mindre kommuner slår sig sammen om at afholde møderne. Hvis du mangler en kontakt i kommunen, kan du altid ringe eller skrive til Rådet. Vi har kontaktpersoner i alle kommuners vej- og skoleforvaltninger. Du kan bidrage med politiets viden og erfaring om eksempelvis gennemførelse af gåprøver, cyklistprøver, forældres vigtige rolle som gode trafikale rollemodeller eller reglerne for tegngivning og placering for cyklister. Du kan anbefale, at alle relevante kolleger fra forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling deltager på netværksmøderne. Det gør det lettere for lærerne og politiet at sætte ansigt på hinanden, og det styrker lokalkendskabet. Egne noter: 9

10 hvad kan du gøre? Samarbejde 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. Iflg. Cirkulære om politiets bistand ved færdselsundervisningen i skolerne 1 påhviler det skolen og dens lærere at gennemføre færdselsundervisningen. Men det er af den største betydning, at skolen samarbejder med politiet. Tidligere undersøgelser viser, at jo større interesse lokalpolitiet viser skolens færdselsundervisning, jo bedre fungerer færdselsundervisningen. Politiets færdselsrelaterede bistand til skolerne kan være fx være: Skolestartskontroller, oprettelse, uddannelse og tilsyn med skolepatruljer, Gå-prøven, Den lille Cyklistprøve, Cyklistprøven, oplæg for de ældste elever, oplæg til forældremøder med forankring af forældreansvar, cykeleftersyn, knallert- og lygtekontroller samt deltagelse i netværksmøder med færdselskontaktlærere og kommune. Du kan foreslå og efterspørge, at kommunerne sætter trafikpolitik på skoler på dagsordenen. Rådet rådgiver løbende kommunerne om dette arbejde se sikkertrafik.dk/ trafikpolitik. Skoler med en trafikpolitik har klare rammer for samarbejdet med politiet. Det giver en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, når der er faste aftaler om, hvornår og hvad politiet yder bistand til. Egne noter: 1 Justitsministeriet, 20. oktober

11 hvad kan du gøre? Videreformidle 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. Når Rådet kommunikerer om nye kampagner, undervisningsmaterialer, evalueringer eller lignende, er det oplagt, at du som repræsentant videreformidler denne kommunikation til relevante kolleger i din politikreds. Rådet udsender 4-6 årlige nyhedsbreve. Aftal gerne med den anden repræsentant, hvem der videreformidler hvad og til hvilke kolleger. Nyhedsbrevene er relevante for en større kreds end blot Rådets 24 repræsentanter. Nyhedsbrevene omtaler alt fra kampagner til trafikpolitik på skoler, undervisningsmaterialer, netværksmøder og samarbejde mellem kommune og politi. Hvis det ikke fremgår direkte af kommunikationen, hvem den er relevant for, er det op til dig at vurdere. Kampagneinformation er ofte relevant for medarbejdere i færdselsafdelinger. Bemærk, at skolestartskampagnen er også relevant viden for de forebyggende kolleger. Information om samarbejde mellem kommuner og politi er relevant for begge afdelinger. Du kan også følge Rådet på facebook.com/sikkertrafik og på Her deler vi nyt om kampagner og dagsaktuelle emner om trafiksikkerhed. Egne noter: 11

12

13 hvad kan du gøre? Videreformidle 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. Rådets arbejde tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Rådet arbejder for, at både medarbejdere og chefer i politiet er velinformerede om Rådets anbefalinger og indsatser. Kredsens ledelse spiller en afgørende rolle, da den har brug for viden for at kunne prioritere på et kvalificeret grundlag. Som repræsentant kan du tage initiativ til at videreformidle uddrag af et nyhedsbrev eller et referat fra et seminar til kredsens ledelse. Repræsentanterne kan med fordel koordinere med hinanden og afklare med nærmeste chef, hvordan man kan understøtte, at Rådets anbefalinger og information når frem til kredsens ledelse. Til inspiration kan man fx videreformidle til ledelsessekretariatet, linjechefer for lokalpoliti og beredskab, Efterretnings- og Analyseenheden samt Landog Nærpoliti. Egne noter: 13

14 hvad kan du gøre? Videreformidle 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. Kredsrådet består af politidirektøren og kredsens borgmestre. Her drøfter man overordnet forebyggelsesindsatser og samarbejdet mellem politi og lokalsamfund. Kredsrådet vedtager strategier og udarbejder en årlig samarbejdsplan. Hver kommune har et lokalråd, som ledes af den stedlige leder af lokalpolitiet. De er i øvrigt forskelligt sammensat fra kommune til kommune. Lokalrådet omsætter strategierne til handlingsplaner og varetager det lokale forebyggende arbejde. En del kommuner har nedsat et trafiksikkerhedsråd med formanden for teknisk udvalg i spidsen. Herudover deltager politiet og repræsentanter fra lokale borgerog interessegrupper. Du kan foreslå emner til dagsordenen i kreds- eller lokalrådet. Det kunne fx være at påpege vigtigheden af, at kredsen via sit kredsråd koordinerer kommunernes deltagelse i kampagner og den samlede færdselsrelaterede bistand til skolerne. Det er en stor fordel, at der er koordinering mellem kommunens lokalråd og trafiksikkerhedsråd. Måske er der allerede personsammenfald mellem politiets deltagere i de to forskellige råd. Egne noter: 14

15 hvad kan du gøre? Videreformidle 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. Et positivt samarbejde med pressen er med til at hjælpe politiet og Rådet til at nå det fælles mål om at skabe gode vaner i trafikken og sænke antallet af dræbte og tilskadekomne. Som repræsentant fungerer du som Rådets lokale kontaktperson i din kreds. Pressen har en forkærlighed for udtalelser fra politiet, og du kan bidrage med en regional vinkel fra jeres kreds ved at deltage i interviews. Når du udtaler dig til pressen, er der tre gode råd, der er værd at huske på: At sørge for, at der er overensstemmelse mellem kampagnens budskab og det, politiet udtaler. At fortælle i et hverdagssprog, hvorfor trafikulykkerne sker. Giv konkrete eksempler så seerne, læserne eller lytterne forstår årsagerne til ulykkerne fx for høj fart, uopmærksomhed og sprit. At fortælle, hvordan trafikulykkerne kan forebygges meget gerne med budskaber, der anviser handling som fx sænk farten, aftal, hvem der kører hjem eller kør bil, når du kører bil. I Rådets pressemålinger kan vi se, at hver gang politiet udtaler sig om kampagner eller fx cyklistprøver og SP-dage, så giver det rigtig god omtale. Det betyder, at budskabet når ud til endnu flere og fortæller, at politiet er med til at forebygge trafikulykker. De landsdækkende kampagner fungerer optimalt, når de bliver fulgt op af kontroller. Presseomtale af politiets kontroller har i sig selv en præventiv effekt og kan også være med til at forstærke borgernes opfattelse af, hvor stort politiets kontroltryk er. Egne noter: 15

16

17 hvad kan du gøre? Koordinere 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. Rådet afsætter hvert år midler til at understøtte, at politiet afholder cyklistfinaler, fejrer skolepatruljerne og afholder netværksmøder i samarbejde med kommunerne for skolernes færdselskontaktlærere. Rådets økonomiske tilskud er et udtryk for anerkendelse af politiets vigtige bidrag på disse konkrete områder. Det er ikke afgørende, om det er repræsentanten eller en anden kollega i politiet, der konkret sender ansøgningen af sted. Men det er en stor fordel, at en af kredsens repræsentanter har overblik over, hvem der søger hvilke midler i kredsen. Se, hvordan du søger tilskud her: sikkertrafik.dk/politi Fortæl gerne dine samarbejdspartnere i kommunerne om denne mulighed for økonomisk støtte til eksempelvis netværksmøder det kan gøre det nemmere for kommunerne at prioritere samarbejdet med politiet om netværksmøder for færdselskontaktlærere. Fortæl gerne nye kolleger med kontakt til skolerne, at Rådet yder disse tilskud. Egne noter: 17

18 hvad kan du gøre? Koordinere 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. Rådet har referencegrupper knyttet til de landsdækkende kampagner og øvrige indsatser. Her sidder deltagere fra kommuner og politi med for at kvalificere og sikre en bred forankring af indsatserne lokalt. Mange af Rådets repræsentanter deltager i en referencegruppe sørg for at dele den viden, du får her med relevante kolleger, således at alle kan være med til at fremme et kampagnebudskab. Du kan være med til at sørge for, at Rådets pjecer om fx Børn i bilen ligger fremme til borgerne på lokalstationen. Du kan også hjælpe til med, at et særligt kampagnemateriale bliver delt ud i forbindelse med kontrollerne. Som repræsentant ved du, hvilke lokale arrangementer der afholdes for at fremme trafiksikkerheden i din kreds. I det omfang det kan lade sig gøre, kan du være med til at bakke op om, at politiet understøtter lokale arrangementer om fx unge og risikoforståelse, brug af cykelhjelm eller forældreansvar og knallerter. Egne noter: 18

19 hvad kan du gøre? 19

20 Rådets anbefaling vedr. udnævnelse af repræsentanter Ifølge Rådet for Sikker Trafiks vedtægter, 4, stk. 5, samarbejder Rådet med politikredsene i det en eller flere polititjenestemænd udpeges til at repræsentere Rådet for Sikker Trafik i politikredsen. I Rigspolitiets rundskrivelse af 19. august 2009 fremgår det, at repræsentanterne samlet set skal have erfaring med og interesse for at understøtte de færdselsrelaterede præventive indsatser i og omkring skolerne, gennemføre kontroller og deltage i det landsdækkende kampagnesamarbejde. Repræsentanterne udnævnes for en 3-årig periode. Rådet anbefaler derudover, at følgende kriterier ligger til grund for udnævnelsen af repræsentanter i kredsene: Hver kreds, dvs. politidirektøren, udnævner to repræsentanter. Den ene repræsentant er fra kredsens færdselsafdeling eksempelvis en færdselschef eller en fra den operative del. Den anden repræsentant er fra en af lokalpolitiets forebyggelsesafdelinger eller det kriminalpræventive sekretariat og har indgående kendskab til udførelsen af de færdselsrelaterede præventive indsatser i og omkring skolerne. Hvis en repræsentant går af, er det den afgående repræsentants ansvar at orientere Rådet om dette og orientere kredsens politidirektør om, at der skal udnævnes en ny repræsentant efter de gældende kriterier.

21

22

23 kommisorium Rådets repræsentanter i politiet arbejder lokalt for at styrke trafiksikkerheden gennem undervisning, kampagner og kontroller. Rådet anbefaler repræsentanterne at: 1. Fastholde en tæt kontakt mellem Rådet og kredsens forebyggelsesafdelinger og færdselsafdeling. 2. Deltage i det årlige politiseminar, Sikker Trafik-konferencen eller lignende møder. 3. Samarbejde med kredsens kommuner om at afholde årlige netværksmøder. 4. Samarbejde med kredsens kommuner om at koordinere kredsens politifaglige bistand til skolerne. 5. Inspirere, motivere og informere alle relevante medarbejdere om Rådets tiltag. 6. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsens ledelse. 7. Videreformidle Rådets anbefalinger og information til kredsråd, lokalråd og kommunernes trafiksikkerhedsråd. 8. Formidle budskaber til pressen om hvorfor trafikulykker sker, og hvordan de kan forebygges. 9. Koordinere, at alle i kredsen drager fordel af Rådets tilskud til cyklistfinaler, SP-dage og netværksmøder. 10. Koordinere, at politiet i kredsen formidler Rådets kampagner og indsatser samt deltager i lokale arrangementer, der styrker trafiksikkerheden. 23

24 Rådet for Sikker Trafik 2100 København Ø T Lersø Parkallé 111 Danmark

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner

Sådan gør du. en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Sådan gør du en introduktion til arbejdet med brandforebyggende kampagner Forside Hvert år får børn landet over en god, brandforebyggende oplevelse i forbindelse med kampagnen Lær om Brand i uge 40. Udgivet

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere