Referat efter ordinær generalforsamling i KPL den 26. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat efter ordinær generalforsamling i KPL den 26. april 2010"

Transkript

1 KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGER Referat efter ordinær generalforsamling i KPL den 26. april 2010 i Stockholmsgade 55, 2100 København Ø. Den 26. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Københavns Praktiserende Læger i Stockholmsgade 55, 2100 København Ø. Der var 22 medlemmer til stede. Dagsordenen var fastsat som følger: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens og udvalgenes beretninger: A. Bestyrelsen B. Det kommunalt-lægelige udvalg i Københavns Kommune C. Det kommunalt-lægelige udvalg i Frederiksberg Kommune D. KPL s Børnefond E. PLU-fonden 3) Økonomisk beretning, herunder aflæggelse af regnskab, budget 2010 og kontingentfastsættelse. 4) Bydelslægelaug. Indlæg fra lægelaugene i Indre By, Nørrebro, Vesterbro/Sydhavn, Østerbro, Frederiksberg og Bispebjerg med henblik på gensidig inspiration, idéudveksling og netværksdannelse. 5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer jf. KPL s vedtægter 9, stk. 4. 6) Valg af to revisorer. 7) KPL s hjemmeside 8) Eventuelt. * * * * * * * Ad 1. Valg af dirigent Advokat Finn Altschuler valgtes som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed. Stockholmsgade København Ø telefon fax

2 Ad 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger A. Bestyrelsen Formanden Ask Arnesen aflagde beretning. Formandens beretning var udsendt elektronisk forinden mødet og er vedhæftet referatet. Herudover sagde formanden: Han præsenterede bestyrelsesmedlemmerne og gennemgik kort KPL s historie, herunder indførelsen af Landsoverenskomsten i Københavns og Frederiksberg Kommuner den Samtidig overgav KPL forhandlingsretten til PLO. Efter strukturreformen den 1. januar 2007 er almen praksis samarbejdspartner Region Hovedstaden, og KPL s kompetence er svundet ind, i og med at forhandlingskompetencen er overgået til det regionale praksisudvalg. Hvad er nu vort formål? Primært er det kontakter til hhv. Frederiksberg og Københavns Kommuner. I begyndelsen smuldrede disse kontakter lidt, men det er blevet bedre. Kommunikationsvejen til de besluttende organer er vanskeliggjort. Det er praksisudvalget (PU), der har forhandlingsretten, og vi skal til stadighed sikre os, at vi er i overensstemmelse med PU s politik, herunder bør vi selv tage initiativer over for kommunerne. Vedr. bydelslægelaugene er nogle laug meget aktive og andre mindre aktive. Der er 4 områder, hvor der ikke er lægelaug, nemlig Bispebjerg, Valby, Vanløse og Amager. Lægelaugene er vigtige, fordi væsentlige opgaver er henlagt til kommunen og de lokale læger, der uden forhandlingsret repræsenterer lægerne. Vedr. hjemmesiden har det været svært at få den til at fungere. Vi var ved at få udfærdiget en hjemmeside med hjælp fra nogle læger fra Indre By og en it-sagkyndig. Imidlertid levede hjemmesiden ikke op til vore krav om brugervenlighed, hvorfor arbejdet blev afsluttet. Sekretariatet, primært ved Annemette Vindelev, færdiggør nu arbejdet med hjemmesiden. Der er også planlagt et debatforum. Ud over dette arbejde er der i december 2009 udgivet en bog relateret til KPL med tegninger af Niels Fabricius. Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommentarer til beretningen, og at den blev godkendt. B. Det kommunalt-lægelige udvalg i Københavns Kommune Anne Riise berettede om de problemer, der havde været med kontakten til alle forvaltninger/magistrater. Det samme gælder kontakten til forebyggelsescentrene/sundhedshusene. Som følge af kommunalvalget mistede de konservative borgmesterposten, der gik til SF. Den konservative sundhedsborgmester Mogens Lønborgs tanke var, at der skulle være mange læger i sundhedshuset Vesterbrogade 121 og på Amager. Imidlertid var der ingen der reflekterede på at flytte deres praksis til sundhedshuset Vesterbrogade, og der var ca. 4 læger, der reflekterede på Amager. Mogens Ole Larsen sagde, at alle partierne var enige om ideen om sundhedshusene. Anne Riise havde deltaget i et møde i sundhedshuset på Amager med arkitekten. Hun fandt, at samarbejdsviljen fra kommunens side ikke var optimal. 2

3 Med hensyn til skolelægeordningen ved overlæge Bente Hansen er forslaget om nedlæggelse af denne gået videre til Borgerrepræsentationen. Ordningen bør moderniseres ikke nedlægges. PPR var i støbeskeen. Kommunikationen på EDI gælder skolelægeordningen, hjemmeplejen, men sagen går meget langsomt. Med hensyn til de socialt udsatte områder er der stor mangel på unge lægelige kræfter i praksis i de pågældende områder. Vedr. statusattester vil disse blive ændret. På børneområdet er der taget initiativ til et center for overvægtige børn. Der har været et enkelt møde med den ny borgmester. Borgmesteren skal have en rundvisning i en egnet praksis med Københavns Kommunes kommunaldirektør Anne Mette Fugleholm. I den forbindelse er det vigtigt, at vi har nogle lokale lægelaug med antennerne ude. Det er også vigtigt, at vi kommunikerer og agerer sammen, så det kører effektivt i hvert område i byen. I den forbindelse er hjemmesiden et vigtigt element. PU bakker op om de emner, som vi lokalt tager op, og PU-formanden Birgitte Alling Møller er meget aktiv på forhandlingssiden. Lægekonsulentaftalen er fortsat til forhandling. Mogens Ole Larsen anførte, at det er skidt, at praksis fra Sydhavnen flyttes til Vesterbro. Søren K. Nielsen bemærkede, at vi først blev orienteret om centrene, efter at de er opført. Det har ikke været muligt at etablere et center i Sydhavnen, hvor det er vigtigt. Birgit Reindahl nævnte, at man kunne etablere noget i Gl. Vasbygade. Der er hende bekendt ingen tomme lokaler i Sydhavnen. Derimod er der en læge, der formentlig stopper til jul. Anne Riise fremførte, at Københavns Kommune både ønsker en medicinkonsulentaftale og en børnekonsulentaftale. Vi ønsker en konsulent på socialområdet og en på integrationsområdet. Tolkeordningen bliver anderledes. Tolkningen falder bort efter 7 år. Finn Altschuler orienterede om, at PLO har besluttet at ændret PLO s vedtægter, således at lægelaugene forankres heri med en nærmere defineret kompetence. Bodil Johnsen (medlem af PLO s bestyrelse) rejste det særlige spørgsmål, om hvorledes Københavns og Frederiksberg Kommuner skal inkorporeres heri. Ask Arnesen mente, at der ville komme en særlig ordning for København og Frederiksberg. En tredjedel af medlemmerne af PU er københavnerlæger. Det er vigtigt, at Københavns og Frederiksbergs repræsentation i PU fastholdes. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev godkendt. 3

4 C. Det kommunalt-lægelige udvalg i Frederiksberg Kommune Ask Arnesen indledte med, at Frederiksberg Kommune er den næststørste kommune med ca indbyggere. Det har været svært at få kontakt med kommunen, og vi skal formentlig til at starte helt forfra. Vi ønsker en 2-aftale om aflastningspladser for patienter uden for kommunen. Endvidere ønsker vi en aftale om E-kommunikation, men der vil formentlig gå nogen tid endnu. Samordningsudvalget har ligget stille, men aktiviteten ser ud til at stige, og dette er en kommunikationsmulighed for os. For så vidt angår sundhedshuse på Frederiksberg forsøgte kommunen sig med et sundhedshus på hjørnet af Tesdorphsvej og Stockflethsvej. 20 læger har set på huset. Eventuelt kunne man ud fra disse 20 læger danne en gruppe af læger, der var interesseret i at flytte deres praksis til sundhedshuset. I alt 3 læger udviste interesse herfor, men de ønskede ikke et nærmere samarbejde. Istandsættelsen af huset ville koste kr. 15 mio., hvorfor kommunen trak sig ud, og projektet er nu skrinlagt. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev godkendt. D. KPL s Børnefond Den nyvalgte formand for KPL s Børnefond, Paul Amberg, fortalte, hvilke tanker han har gjort sig om Børnefonden. Han tog sit udgangspunkt i KPL s 100 års jubilæum i 1998, hvor fonden blev stiftet. Baggrunden for fonden var bl.a. at de praktiserende lægers indblik i børnefamilierne er unik. Men hvad er der blevet af fonden? Er vi for anonyme? Er en fornyelse tiltrængt? Hvad har vi brug for, for at stå som et relevant tilbud til kollegerne i dag, så de yder et bidrag til fonden? Fondens indsats skal synliggøres mere. Der forestår et vigtigt arbejde, som vi ikke kan udføre alene. Han appellerede til generalforsamlingen, at den hjalp os med at opmuntre kollegerne til at bidrage til fonden. Ca kolleger yder årligt bidrag til fonden, hvilket er alt for lidt. Anne Riise supplerede med en omtale af børnenes forhold i Københavns Kommune. Hvis Børnefonden inviterer til et bredere samarbejde med de lægelige medlemmer af kommuneudvalget, er de rede til at indgå heri. Nyvalgt medlem af KPL s Børnefonds bestyrelse Karsten Møller Christensen omtalte de planer, der har været i forbindelse med udvidelse af Børnefonden til Hovedstadsregionens område. Det var bl.a. som en konsekvens af strukturreformen og etableringen af Hovedstadsregionens Praktiserende Læger samt det forhold, at PU er villigt til helt eller delvist at overføre midler fra lægevagtens bødekasse til Børnefonden. Dette forudsætter dog, at Børnefonden opererer i hele Hovedstadsregionens område. Han mente, at Børnefonden er en lokal københavnsk og frederiksbergsk foreteelse, som københavner- og frederiksberglægerne ikke umiddelbart skal give afkald på. Paul Amberg fandt, at en udvidelse af fondens område kunne være en fordel, men ansøgerfeltet ville naturligvis også blive større. Finn Altschuler redegjorde for de juridiske forhold i forbindelse med fradragsreglerne ved bidrag til Børnefonden. Som situationen er aktuelt opfylder Børnefonden ikke kravene til bredde af bidragsydere for at der kan opnås fradrag. Antallet af bidragsydere er for lille. Dette problem kunne måske løses ved en udvidelse af fondens område. Det er 4

5 alene Børnefondens bestyrelse, der tager stilling til en eventuel ændring af vedtægterne. Beretningen blev taget til efterretning. E. PLU-fonden Anne Riise opfordrede på fondens vegne medlemmerne til at indsende forskningsprojekter. Hun henviste i øvrigt til medlem af PLU-fondens bestyrelse Mette Dahl Sørensens beretning, der er vedhæftet nærværende referat. Ad 3. Økonomisk beretning herunder aflæggelse af regnskab, budget 2010 og kontingentfastsættelse. Kassereren Søren Kjærem Nielsen gennemgik årsrapporten for 2009, der udviste et underskud på kr , der henlægges til næste år. Årsagen til det store underskud er primært udgivelsen af bogen Patienten i centrum, der har kostet kr Foreningens egenkapital pr andrager kr På forespørgsel fra H. C. Møller oplyste kassereren, at der er anvendt lidt over kr på udvikling af hjemmesiden, hvilket kan ses i note 1. H. C. Møller fandt, at KPL bør brande os bedre, og at Børnefonden skal på KPL s hjemmeside. Dirigenten konstaterede, at regnskabet godkendtes, og der meddeltes bestyrelsen decharge. Kassereren Søren Kjærem Nielsen gennemgik det udsendte budget for 2010, udvisende et underskud på kr forudsat at der fortsat ikke fastsættes kontingent. Budgettet indeholdt en post på kr. 200 pr. medlem pr. år i bydelslægelaugene, svarende til en udgift i alt på kr Budgettet blev godkendt herunder at kontingentet for 2010 blev fastsat til kr. 0. Ad 4. Bydelslægelaug 1. Vesterbro/Sydhavnens Lægelaug. Jesper Nielsen aflagde beretning, hvorunder han fortalte, at der er 4 møder om året, og sidste møde blev afholdt i sundhedshuset. Lauget har udfærdiget et høringssvar vedr. plejepladser. Der kommer ca. 20 personer til hvert møde. Han efterlyste hjemmesiden som kommunikationsmiddel mellem lægelaugene. Med hensyn til budget fandt han, at det budgetterede beløb kr. 200 pr. år pr. læge i de pågældende lægelaug ikke er tilstrækkeligt. 2. Indre By. H. C. Møller oplyste, at der var 27 medlemmer af lauget. Formandsposten deles mellem 3 læger. Der afholdes 3-4 møder hvert halvår i KPL s lokaler. 3. Nørrebro Lægelaug Benny Ehrenreich omtalte sidste møde, hvor 40 læger ud af 46 mulige mødte. Der blev stiftet en lille arbejdsgruppe. Han understregede vigtigheden af kommunikation og var glad for, at hjemmesiden nu endelig ser ud til at være på vej. Det var Mogens Elmer, der 5

6 havde taget initiativet til at stifte lægelauget. I øjeblikket bruger man Googles hjemmeside. Der var stiftende generalforsamling den 17. maj 2009, og de har intentioner om at holde 3-4 møder pr. år. Kassereren Søren K. Nielsen viste den hjemmeside, som sekretær i HPL og KPL s sekretariat Annemette Vindelev arbejder på. Benny Ehrenreich fortalte videre, at en juridisk teamchef fra Københavns Kommune havde været på besøg i lægelauget og fortalt om attester. Lægelauget havde været på besøg på forebyggelsescentret på Tranevej. H. C. Møller fandt det flot, at der var dannet lægelaug på så kort tid. 4. Østerbro Lægelaug Jens Parker fortalte, at der havde været stiftende generalforsamling for et lægelaug, der omhandlede både Indre og Ydre Østerbro. Initiativet var taget af Jens Parker og Merete Sass. De sender mails ud om, hvad der er besluttet. Der er planer om minimum 1-2 møder om året. 5. Bispebjerg Karen Hansen oplyste, at der ikke er etableret et lægelaug endnu. Der er mange ældre læger og mange praksis til salg. Men det er ikke opgivet. H. C. Møller fandt, at der måske mangler en ildsjæl blandt lægerne på Bispebjerg. 6. Frederiksberg Lægelaug Karsten Møller Christensen fortalte, at han er tovholder for lægelauget, der nu har fungeret i 2 år. Lægelauget har foranstaltet en brainstorming. De har drøftet laboratoriesystemer, medicinfunktioner, svangreomsorg samt haft besøg af en anæstesioverlæge. Den 6. maj 2010 kommer Frederiksberg Kommunes samordningskonsulent. Man har endvidere beskæftiget sig med telemedicin. ringen fungerer godt. Lægelauget beskæftiger sig ikke med efteruddannelse. 7. Brønshøj/Husum Lægeforening Per Friedlænder startede for 23 år siden ved Landsoverenskomstens indførelse Brønshøj-Husum Lægeforening. Den fungerer som sygering, feriering og har samarbejde vedr. influenzavaccination og med apotekerne samt har et socialt islæt. Der har været afholdt møde med Københavns Kommunes sundhedsstab, hvor man bl.a. drøftede sundhedshusene. Man har kørt et forsøg med elektronisk kommunikation som et pilotprojekt. Der har været møde med hjemmesygeplejen. Man havde arbejdet med en lokal hjemmeside, men dette arbejde er nu nedlagt, efter at KPL begyndte med en central hjemmeside. Lægelauget som sådan beskæftiger sig ikke med efteruddannelse, men kobler sig ind på den decentrale smågruppebaserede efteruddannelse. Deres ordning er meget løst struktureret. De har ingen vedtægter, og Per Friedlænder er tovholder. Der opkræves ikke kontingent inden for lægelauget. De kommunikerer primært via fax. 8. Amager Trine Jeppesen orienterede, idet der ikke er oprettet noget lægelaug på Amager. H. C. Møller tilbød med Anne Riise at afholde et såkaldt road show, hvilket Trine Jeppesen fandt var en god ide. De aftaler tid og sted. (NB! er efterflg. aftalt til den kl i det nye forebyggelsescenter i sundhedshuset på Hans Bogbinders Alle 3). 6

7 9. Vanløse Paul Amberg oplyste, at der heller ikke i Vanløse er et lægelaug. Man var også usikker på, hvilket område Vanløse i givet fald hørte ind under. Karen Hansen gjorde opmærksom på, at områderne er defineret af hende, Mogens Elmer og Annemette Vindelev i sekretariatet. Bodil Johnsen gjorde opmærksom på, at PLO har udsendt standardvedtægter for lægelaug. Paul Amberg forespurgte, om KPL kunne skrive til lægerne i Vanløse for at få et lægelaug organiseret samt et road show. Der var enighed om, at dette kunne aftales med Annemette Vindelev og hvad angår road showet med H. C. Møller og Anne Riise. 10. Valby Anne Riise skriver til Lorentz Tom-Petersen vedr. Valby-lægerne. Ad 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer jf. KPL s vedtægter 9, stk. 4. Funktionstiden er indtil generalforsamlingen i Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og kunne genvælges: Anne Riise (Vesterbro), Søren Kjærem Nielsen (Nørrebro) og Mogens Elmer (Nørrebro). Alle tre genopstillede. Dirigenten konstaterede, at der var 4 kandidater som følger: Paul Amberg, Vanløse Mogens Elmer, Nørrebro Søren Kjærem Nielsen, Nørrebro, og Anne Riise, Vesterbro. Der skulle herefter afholdes skriftlig afstemning, og Bodil Johnsen og Karen Hansen blev af generalforsamlingen valgt som stemmeoptællere. Der uddeltes stemmesedler, og resultatet var følgende: Paul Amberg 13 stemmer. Mogens Elmer 5 stemmer Søren Kjærem Nielsen 8 stemmer Anne Riise 13 stemmer. Dirigenten konstaterede herefter, at Paul Amberg, Søren Kjærem Nielsen og Anne Riise er valgt iht. lovenes 9, stk. 4 (frie pladser). Funktionstiden er 2 år, dvs. indtil generalforsamlingen i Ad 6. Valg af to revisorer Som medlemsvalgt revisor genvalgtes Thomas Elo Christensen. Som professionel revisor genvalgtes Revisionsinstituttet, statsautoriseret revisionsaktieselskab, Skagensgade 1, 2630 Taastrup. 7

8 Ad 7. KPL s hjemmeside, Formanden Ask Arnesen gennemgik hjemmesiden og besvarede spørgsmål. Der var generelt stor tilfredshed med hjemmesiden, og man vil gerne i gang hurtigst muligt med at benytte den. Ad 8. Eventuelt Et medlem forespurgte, om det var hensigtsmæssigt med en tidsplan for generalforsamlingen. Ask Arnesen svarede, at bestyrelsen vil overveje det, men et argument, der taler imod, er, at der også skal være tid til debat om de emner, der er på dagsordenen. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, der rejste sager under eventuelt, hvorfor mødet, der var begyndt kl , blev hævet kl Dirigent og referent: Finn Altschuler 8

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere