Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007"

Transkript

1 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab i Forskellighed tager sit udgangspunkt i den problemstilling, at indvandrere i for høj grad har en løsere arbejdsmarkedstilknytning end danskere. Mere uddannelse forbedrer deres tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Et andet aspekt er at forbedre arbejdspladsernes evne til at inkludere og møde udfordringen om at kunne skabe fællesskab på tværs af kulturel mangfoldighed. Projektet arbejder derfor med at give medarbejdere inden for rengøringsbranchen et kompetenceløft ved arbejde praksisnært og joborienteret med opkvalificering, således at medarbejderne får bedre mulighed for at blive fastholdt. Projektet fokuserer på forankring af metoder og udvikling af redskaber i forhold til at skabe bedre inklusion i uddannelses- og arbejdspladssammenhæng. Projektet har et helhedssyn og arbejder på såvel uddannelsessiden, personsiden og virksomhedssiden: Personside Virksomhedsside Uddannelsesside Fællesskab i Forskellighed nyhedsbrev nr. 1, november

2 Undervisning Et vigtigt element i Fællesskab i Forskellighed er gennemførelse og metodeudvikling af undervisningskomponenten i projektet, der består af den ordinære et-årige serviceassistentuddannelse. Undervisningen i projektet varetages af Uddannelsescentret i Roskilde (UCR). Projektet følger løbende undervisningsforløbet gennem møder med lærere og arrangerer seminarer, hvor særlige problemstillinger kan behandles. Undervisningen i projektet kan bygge videre på erfaringerne fra projektet "Fra uformel erfaring til formel-faglig kompetence", hvor undervisningsdelen også blev gennemført af UCR tilbage i Dette projekt, der var støttet af Integrationsministeriet, indeholdt et særligt tilrettelagt test-forløb af serviceassistentuddannelsen, hvor et hold bestående af udelukkende elever med indvandrerbaggrund fik støtte til at gennemføre uddannelsen. En dobbeltlærerfunktion samt sparrings- og udviklingsmøder med underviserne viste sig at være værdifulde elementer i projektet. Projektet har bl.a. til formål at implementere de udviklede metoder i forhold til at støtte elever med indvandrerbaggrund, der deltager i den ordinære serviceassistentuddannelse. Sproglige problemstillinger Den aktuelle udfordring i projekt Fællesskab i Forskellighed består i, at undervisningen nu henvender sig til såvel danskere som deltagere med indvandrerbaggrund. Her er det særligt udfordringen, at indvandrergruppen sprogligt set ikke er på niveau med de danske deltagere. Danskerne kan derfor opleve, at de bliver bremset i deres indlæring af indvandrergruppen, da undervisningen bliver langsommere, mens indvandrergruppen kan opleve, at de har svært ved at følge med i forløbet og derved risikerer at tabe motivationen. Indvandrergruppen kan få svært ved at se deres progression, når de oplever, at de danske deltagere alligevel klarer sig bedre. De sproglige mangler kan derfor komme til at fylde meget. Ugentlige lærermøder De aktuelle udfordringer i undervisningen bliver drøftet på de ugentlige lærermøder, hvor undervisere og projektkoordinator deltager. Det er i perioden bl.a. blevet drøftet, hvorledes man kan optimere brugen af hjælpelærerfunktionen og finde løsninger på problemstillingen omkring de forskellige sproglige niveauer og derved sikre fortsat motivation og engagement blandt deltagerne. Der satses på at sætte fokus på ressourcer og elevernes progression i forløbet i centrum. Lærerseminarer Projektet understøtter ligeledes udvikling og gennemførelse af undervisningsdelen gennem afholdelse af seminarer for underviserne i forløbet og andre AMU-lærere, der underviser elever med indvandrerbaggrund. På lærerseminarer kan problemstillinger omkring forløbet belyses gennem f.eks. invitation af oplægsholdere. Fællesskab i Forskellighed nyhedsbrev nr. 1, november

3 Projektet afholdt den 9. november 2007 et lærerseminar med et oplæg af Imran Hussein fra konsulentfirmaet Servisio. Dette firma står bag konceptet for det lovende projekt 44 point = arbejde, som gennem et kombineret undervisnings- og praktikforløb har givet en gruppe indvandrerkvinder uden de store forudsætninger tilstrækkelig erhvervsuddannelse til at varetage jobs inden for hotelområdet. Af særlig interesse ved dette projekt er evnen til at tilrettelægge et undervisningsforløb, der kan fastholde motivation og troen blandt deltagerne på, at de nok skulle nå i mål, selv om f.eks. de sproglige forudsætninger måske forekom utilstrækkelige i udgangspunktet. Imran Hussein tog i sit inspirerende oplæg udgangspunkt i udfordringer, som man møder, når man underviser målgrupper med dårlige sprogkundskaber og med ringe eller ingen uddannelse overhovedet. I centrum i oplæget stod de løsninger, som var blevet brugt med succes i 44 point = arbejde, hvor bl.a. brug af sprogkonsulenter (tosproget hjælpelærer) var en nyttig metode. Imran Hussein pegede ligeledes på læringsstil. Han mente, at de indvandrere, som han har arbejdet med, har haft en asynkron læringsstil. Han gjorde også opmærksom på, at sproglig og faglig indlæring besværliggøres, når holdet er blandet og består af både danskere og indvandrere. Ifølge Imran Husseins erfaringer vil det gavne begge grupper at have et mere sprogligt homogent hold. Fastholdelse af motivation hos deltagere Projektet Fællesskab i Forskellighed har også en indsatsflade, der retter sig mod den enkelte deltager i projektet. På baggrund af problemstillingerne i undervisningen omkring motivation og oplevelsen hos indvandrergruppen, at det måske ville være svært at klare sig igennem forløbet, valgte projektet at sætte ind med forholdsregler, der kunne understøtte motivationen hos de enkelte deltagere. Brug for faglig støtte Valget faldt på at iværksætte en mentorordning for de enkelte deltagere, således at der ville være en motiverende støtte til at få mobiliseret egne ressourcer til at klare sig igennem forløbet. Tilbagemeldingerne fra de første møder mellem deltagere og mentorer har dog været, at deltagere ikke så meget efterspørger hjælp til at fastholde engagementet, men derimod mere har brug for konkret faglig og sproglig hjælp til at tilegne sig faglige stof. På baggrund af denne positive tilbagemelding er projektet derfor ved at justere tilbudet, og der overvejes således at tilknytte mentorer, der kan påtage sig denne type opgave. Fællesskab i Forskellighed nyhedsbrev nr. 1, november

4 Virksomhedsaktiviteter Det tredje element i projekt Fællesskab i Forskellighed er at få igangsat processer på arbejdspladsen med henblik på at fremme et inkluderende arbejdsmiljø, set i forhold til de mange kulturelle udfordringer, der opstår, når arbejdspladsen har medarbejdere med mange etniske baggrunde. Det er en vigtig forudsætning for at medarbejdere, også med indvandrerbaggrund, bliver fastholdt på arbejdspladsen. I denne første del af projektet har de vigtige aktiviteter inden for dette indsatsområde været oprettelse og udvikling af mentorkorps og afholdelse af et større fyraftensarrangement for alle medarbejdere. Udvikling af et mentorkorps Mentorskab handler om personlig relation, der med anvendelse af få ressourcer kan føre til læring for begge parter i mentorrelationen, dvs. mentor og mentee. En af projektets målsætninger er derfor at uddanne serviceassistenter til at blive gode mentorer og dermed bidrage til udvikling af deres arbejdsplads, bl.a. gennem inddragelse som praktikværter. Træning af mentorer Serviceassistenter med såvel dansk som indvandrerbaggrund har gennem deres et-årige uddannelse fået faglige og personlige kompetencer, der kan komme dem selv og deres andre kolleger til gode. De har potentiale til at kunne fungere som mentorer og rollemodeller. Men de har brug for yderligere støtte og uddannelse for at kunne påtage sig funktionen som rollemodeller og mentorer. Projektet har derfor startet et hold bestående af syv deltagere fra tre arbejdspladser, nemlig ISS Hospitalsrengøring på Roskilde Sygehus, Roskilde Kommunes rengøringsafdeling samt Slagteriskolen. Holdundervisningen giver deltagerne de nødvendige forudsætninger til at være mentorer. Tanken er, at de kan blive mentorer og/eller praktikværter for nyansatte kolleger på deres respektive arbejdspladser og ligeledes spille en aktiv rolle i forandringsprocesserne herpå. Projektet har lagt vægt på dialog med og uddannelse af mentorerne i den forløbne periode. Gruppen fungerer godt sammen og viser interesse og et stort engagement. I perioden september december 2007 har projektet konkret gennemført fem mentorseminarer, som har omhandlet mentorskab, mentors rolle og opgaver, forskellige faser i mentorskab, anerkendende samtale, konfliktløsning og dialog. Mentorerne skal netop være medspillere til at fremme et godt samarbejdsklima på deres arbejdsplads. Bred erfaringsbaggrund Mentorkorpset består ikke udelukkende af mentorer, som arbejder som serviceassistenter hos ISS Hospitalsrengøring. ISS har været meget åbne over for også at inddrage mentorer fra andre arbejdspladser, således at der er en bred erfaringsbaggrund og derved en større bredde i dialogen om en udviklingsorienteret proces på arbejdspladsen. Fællesskab i Forskellighed nyhedsbrev nr. 1, november

5 Fyraftensmøde hos ISS Mentorgruppen har også været en aktiv medspiller for projektet i udvikling og planlægning af en anden virksomhedsrettet aktivitet, nemlig gennemførelsen af et større fyraftensmøde for alle medarbejdere hos ISS Hospitalsrengøring på Roskilde Sygehus. Et af de problemer, der opleves hos ISS Hospitalsrengøring på Roskilde sygehus, er manglende dialog mellem medarbejdere med dansk og med indvandrerbaggrund. Ledelsen oplever, at medarbejderne ikke rigtigt blander sig, og at specielt en gruppe danske medarbejdere undlader at komme til fælles frokost mv. For at fremme sammenholdet blandt medarbejderne og forbedre samarbejdsklimaet har projektet i samspil med ledelsen hos ISS Hospitalsrengøring derfor afholdt et fyraftensmøde for alt rengøringspersonale på Roskilde Sygehus den 13. november Fra fyraftensmøde på Roskilde Sygehus den 13. november 2007 Forumteater var et vigtigt indslag på fyraftensmødet til at facilitere dialog og skabe opmærksomhed omkring problemstillingerne. Mentorgruppen mødtes i planlægningsfasen med en skuespiller fra teatergruppen AOF Rejsescenen, og historierne fra deres dagligdag dannede baggrundsmateriale til forumteatret på mødet. Mentorer som ambassadører Det var vigtigt, at medarbejderne oplevede, at det planlagte fyraftensmøde var en aktivitet, der kunne bidrage til skabe et bedre sammenhold, og det derfor ville være vigtigt at komme for at give sit besyv med. Mentorerne fungerede som ambassadører, f.eks. i forhold til indvandrergruppen, ved at deltage i at udarbejde en informationsfolder om mødet, distribuere den til kollegerne og frem for alt ved at motivere dem til at deltage. Inddragelse af mentorer har givet det ønskede resultat. Mere end halvdelen af medarbejderne hos ISS valgte at deltage i fyraftensmødet efter arbejdstid, og Fællesskab i Forskellighed nyhedsbrev nr. 1, november

6 de viste derved, at de var villige til at bruge deres egen tid på at deltage i en udviklingsproces af deres arbejdsplads. En meget stor del af de fremmødte var medarbejdere med indvandrerbaggrund. Desværre nåede arrangementet dog ikke den gruppe medarbejdere, der er begyndt at trække sig fra de fælles aktiviteter på arbejdspladsen. Fra fyraftensmøde på Roskilde Sygehus den 13. november 2007 Ledelsen hos ISS oplevede det som positivt, at fremmødet blandt medarbejdere var så stort, og at der i forumteatret var historier, der satte tingene på spidsen, og det var noget både om danskere, indvandrere og arbejdslederne. Det lykkedes AOF Rejsescenen at igangsætte en livlig debat og dialog på baggrund af forumteatret om de udvalgte tematikker. Partnerne i projekt Fællesskab i Forskellighed er: 3F i Roskildeegnen, projektansvarlig ISS Hospitalsrengøring Roskilde Sprogcenter Uddannelsescenteret i Roskilde (UCR) AOF Greve, Projekt- og udviklingsafdelingen IN2DK Projektet er støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Projektet kan kontaktes ved henvendelse til projektleder Shahin Laghaei, tlf.: Fællesskab i Forskellighed nyhedsbrev nr. 1, november

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere