CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr januar december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014"

Transkript

1 CASA Holding A/S CVR.nr Årsrapport 1. januar december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/ Per Christian Hansen Dirigent Sundmolen, Nordhavn. Illustration: Arkitema

2 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncern- og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december 2014 Balance pr. 31. december 2014 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 2014 Noter til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis 2 3 Side

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 4 Retsbygningen i Svendborg. Illustration: KPF Arkitekter 5

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for CASA Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 30. januar 2015 Direktion Per Christian Hansen Bestyrelse Michael Antitsch Mortensen Per Christian Hansen Peter Kjelgaard Rosengreen Michael Storgaard 6 7

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i CASA Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for CASA Holding A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernn som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 8 9

6 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Trekantområdet, den 30. januar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Arne Kristensen statsautoriseret revisor John Lindholm Bode statsautoriseret revisor 10 11

7 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning 12 Rambøll hovedkontor, Esbjerg. Illustration: Transform 13

8 Selskabsoplysninger Selskabet CASA Holding A/S Ove Jensens Alle Horsens Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Stiftet: 1. januar 2014 Hjemsted: Horsens Bestyrelse Michael Antitsch Mortensen Per Christian Hansen Peter Kjelgaard Rosengreen Michael Storgaard Direktion Per Christian Hansen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herredsvej Vejle Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet M.M. 26 Holding A/S 14 15

9 Koncernstruktur CASA-koncernens selskabsstruktur blev i 2014 tilpasset med det formål at samle koncernens byggeaktiviteter i en division/koncern med CASA Holding A/S som moderselskab. CASA Holding A/S ejes ultimativt af Michael Antitsch Mortensen, Per Christian Hansen og Peter Kjelgaard Rosengreen. CASA Holding A/S 50 % 100 % OPP P-hus Silkeborg A/S OPP P-hus Horsens A/S CASA A/S CASA Finans A/S Det Gamle Seminarium A/S CASA GIH A/S 20% 100 % 100 % 33% Driftsselskabet OPP Svendborg A/S CC Copenhagen Residental A/S Taastrup Torv ApS CI Retail A/S Green Tech Center A/S Omsætning: kr mio. Egenkapital: kr mio. Resultat: kr mio

10 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Koncern kr. kr. kr. kr. kr. Hovedtal Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal Overskudsgrad 6,0% 10,0% 4,2% 5,7% 7,2% Afkastningsgrad 10,9% 13,1% 5,5% 19,8% 14,0% Soliditetsgrad 15,3% 7,6% 8,9% 24,8% 27,0% Forrentning af egenkapital 64,1% 104,0% 32,1% 63,6% 29,6% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis

11 Ledelsesberetning Koncernens væsentligste aktiviteter Selskabets formål er investering i virksomheder indenfor projektudvikling, byggeri og fast ejendom. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2014 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Udvikling i året Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på kr , og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på kr Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling CASA koncernens selskabsstruktur er i 2014 blevet tilpasset med det formål, at samle koncernens byggeaktiviteter i en division/koncern med CASA Holding A/S som moderselskab - der henvises til afsnittet "koncernstruktur". CASA Holding A/S er stiftet i november 2014, med første regnskabsår 1. januar december 2014, ved en skattepligtig aktieombytning. Entrepriseselskabet CASA A/S har i 2014 haft stor aktivitet og realiseret en omsætning og resultat der ligger markant over det for 2013 realiserede. OPP P-Hus Horsens A/S - parkeringshuset er afleveret og driften er igangsat. OPP P-Hus Silkeborg A/S - byggeriet er i fuld gang med forventet ibrugtagning i 1. halvår Det Gamle Seminarium A/S har i regnskabsåret nået målet om 100% udlejning af alle enheder. Finansielle ressourcer Koncernen har det nødvendige likviditetsmæssige beredskab i form af kreditfaciliteter i pengeinstitut til at sikre grundlaget for et fremadrettet højt aktivitetsniveau

12 Ledelsesberetning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Selskabet er omfattet af kravene i årsregnskabsloven om redegørelse for samfundsansvar. Som ny i stor klasse C har CASA ikke formaliserede politikker for samfundsansvar, men dette forventes udviklet i I 2014 har CASA gennemført en række initiativer for medarbejderne heriblandt ny kollektiv sundhedsforsikring. Der arbejdes endvidere efter standardiseret Plan for Sikkerhed & Sundhed på byggepladserne. I løbet af 2014 har CASA haft 10 praktikanter hvoraf 3 er blevet ansat efter endt uddannelse. Også i lokalområdet er CASA aktiv blandt andet indenfor AC Horsens. Lovpligtig redegørelse for det underrepræsenterede køn CASA ønsker at være en rummelig arbejdsplads uden diskrimination og har som målsætning at udvikle og styrke alle ledelsesniveauer i virksomheden. For det underrepræsenterede køn er der opstillet måltal for bestyrelsen. For de øvrige ledelseslag er der fastlagt en politik med henblik på at øge antallet af kvinder. Politikken er, gennem en åben og fri kultur, at give kvinder ligeså gode muligheder som mænd for at udnytte sine kompetencer og opnå ledelsesansvar. CASA driver virksomhed i en mandsdomineret branche, hvilket afspejles i antallet af mandlige og kvindelige medarbejdere på alle niveauer. Andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er 0% pr. 31. december Målet er at kvinder vil udgøre 25% senest i alternativt mindst 20% hvis bestyrelsen udvides til 5 medlemmer. Vi vil sikre at der, uanset køn, stilles de samme krav til bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer ud fra virksomhedens behov

13 Ledelsesberetning CASA - entreprenør, udvikler, drifter Et år med forandring og vækst 2014 blev et år, hvor der skete rigtig meget i CASA og flere store udviklingsprojekter blev vundet. CASA-koncernens selskabsstruktur blev i 2014 tilpasset med det formål at samle koncernens byggeaktiviteter i en division/koncern med CASA Holding A/S som moderselskab. Årets resultat Regnskabsåret 2014 er gået som forventet, og selskabet har realiseret en omsætning og et resultat der ligger over det for 2013 realiserede. Resultatopgørelsen for 2014 udviser et overskud på kr mio. og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på kr mio. Alt i alt et yderst tilfredsstillende resultat. Highlights I 2014 kunne CASA blandt andet vinde sit tredje OPP-projekt (Offentlig Privat Partnerskab) på blot 3 år. OPP-projekterne kræver finansiel styrke, udviklingskompetencer og driftserfaring en unik konstellation som CASA besidder. I sensommeren valgte CASA at satse på markedet for renovering og etablerede en afdeling, som er kommet godt fra start. Målet for CASA er, at renoveringsdelen skal sikre stabil ordreindgang og medvirke til fortsat vækst. Hård konkurrence 2015 spås at blive et år med benhård konkurrence med mange om buddene. CASA er godt rustet hertil ikke mindst med de mange projekter, der allerede er kendte og fordi Vi vil det mere end de andre. Vi vil det mere end de andre Michael Mortensen, Indehaver og hovedaktionær. Erfaringen i CASA- koncernen kombineret Strandtårnet, Amager med medarbejdernes høje faglige kompetence har bidraget til den fortsatte vækst og muligheder for nye typer udviklings-/og salgsprojekter. Ultimo 2014 beskæftiger CASA +70 medarbejdere. CASA forventer en omsætning og et resultat i 2015 på niveau med Med den støt voksende aktivitet og vækst på Sjælland, hvor CASA allerede bygger og udvikler både store boligområder samt erhvervsbyggeri, etableres i første kvartal 2015 et afdelingskontor på Klubiensvej 1, 2150 Nordhavn. Samtidig oprustes med en produktionsdirektør med base i København, der blandt andet skal sikre og optimere byggesystemer og processer. Strategien er fortsat fokus på kvalitetsbyggeri der skaber værdi for såvel brugere som investorer. Strandlodden, Amager Jacobsens Have, Valby 24 Kronløbshuset, Nordhavn. Illustration: Mangor & Nagel 25

14 Ledelsesberetning... Afsluttede byggeprojekter CASA kunne i årets løb aflevere flere projekter inden for både boligbyggeri, erhvervsbyggeri og logistikejendomme. Igangværende projekter Mens CASAs første OPP-projekt i Horsens blev opført på under ét år, og stod færdigt tre måneder før tid, er det næste i fuld sving. Det er ligeledes et OPP P-hus, der bygges til Regionshopitalet Silkeborg. Vundne projekter 2014 var også et år, hvor der blev jublet over flere store vundne projekter, som CASA glæder sig meget til at kaste sig over. I et team bestående af bygherrerne Kilden og Mortensen, arkitekterne Bjarke Ingels Group (BIG) og Gehl Architects samt ingeniørfirmaet MOE skal CASA bygge et unikt boligmiljø på Aarhus Ø ved bassin 7, som del af en udviklingsplan for hele området bestående af boliger, erhverv og bylivsaktiviteter. Således stod gårdhave-/rækkehus-kvarteret Henriksholm i Vedbæk og Strandtårnet på 14 etager samt Christmas Møllers Haves 2 boligblokke på Amager klar. I Horsens er CASA en fortrukken samarbejdspartner for blandt andet boligforinden for erhvervsbyggeri blev den inno- eninger, hvor der bygges samt renoveres vative kontorbygning Green Tech House almene boliger flere steder i byen. og det dertilhørende Green Tech Lab i Vejle indviet og et stort nyt bilauktions- I Herlev opføres kvm butikscenhus blev opført til BCA i Vejle. ter på den gamle våbenfabrik DISA s CASA har i 2014 endvidere indgået aftale grund og i Brøndby udvikler CASA butiks- med den nordiske ejendomsfond Capcenter til Kirkebjerg Bydel. Man Real Estate om realiseringen af et boligprojekt bestående både af rækkehuse og etagelejligheder på Sundmolen i Nordhavn. Projektet omfatter mulighed for at opføre ca kvm på de tre felter til en samlet projektværdi på ca. kr. 800 mio. og forventes påbegyndt så Green Tech House i Vejle. Illustration: snart lokalplanen er endelig. KPF Arkitekter. DISA butikscenter i Herlev. Illustration: Årstiderne Arkitekter. Og så kom det tredje OPP-projekt i hus i En af de helt store sager har været form af den prestigefyldte Retsbygning i indvielsen af P-hus til Regionshospitalet Det voksende boligbehov i København Svendborg. Horsens med 565 nye parkeringspladser. er en spændende udvikling, som CASA Projektet er det første OPP-projekt i følger på nærmeste hold. Lige nu bygger I Esbjerg arbejdes der på tegningerne til CASA-regi ja faktisk også et af de første CASA det nye boligkvarter Strandlodden Rambøll Oil & Gas nye hovedsæde som i regionen. OPP er et partnerskab melpå Amager samt Strandkanten ejerboli- CASA forventer at starte opførslen af i lem det offentlige og det private, og selv ger i første række til Amager Strandpark. indeværende år. om parkeringshuset nu står færdigt, er samarbejdet kun lige begyndt. I Valby er et stort kombineret bolig-/ CASA har stået for opførslen og varetaerhvervsprojekt i gang ved Ny Ellebjerg ger driften af parkeringshuset de næste Station. 30 år, hvorefter ejendommen overgår til Region Midt. I Nordhavnen tager Kronløbshuset form med sine 86 lejligheder direkte ved vandet i rolige omgivelser i et spirende nyt og meget eftertragtet kvarter. 26 Sundmolen,Nordhavn. Illustration: Arkitema 27

15 Koncern - og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december 2014 Balance pr. 31. december 2014 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 2014 Noter til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis OPP Bassin P-hus 7 i Aarhus Silkeborg. Ø. Illustration: BIG Aart Arkitekter

16 Resultatopgørelse 1. januar december 2014 Koncern Moderselskab Note kr. kr. kr. kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter CASA A/S Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer CVR-nr Andre eksterne omkostninger Årsrapport Bruttoresultat januar december 2013 Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Nedskrivning af omsætningsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer Værdireguleringer af investeringsaktiver Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Indtægter af kapitalandele i associerede 8 virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/ Skat af årets resultat Årets resultat Reserve for Per nettoopskrivning Christian Hansen efter den indre værdis Dirigent metode Overført overskud

17 Balance pr. 31. december 2014 Koncern Moderselskab Note Aktiver kr. kr. kr. kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Handelsejendomme Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

18 Balance pr. 31. december 2014 Passiver Koncern Moderselskab Note kr. kr. kr. kr. Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudfakturering igangværende arbejder Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Foreslået udbytte for regnskabsåret Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Leje og leasingforpligtelser 16 Eventualposter m.v. 17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 19 Nærtstående parter og ejerforhold

19 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 2014 Koncern Note kr. kr. Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver m.v Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter Optagelse af gæld til realkreditinstitutter Optagelse af gæld til kreditinstitutter Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder Kontant kapitalforhøjelse Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvide beholdninger Kassekredit Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Kassekredit Likvider 31. december

20 Noter til årsrapporten Koncern Moderselskab kr. kr. kr. kr. 1 Nettoomsætning Omsætning ved byggevirksomhed m.v Husleje Nettoomsætning i alt Geografiske segmenter Danmark Nettoomsætning i alt Personaleomkostninger Lønninger Pensionsforsikringer Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Ifølge årsregnskabslovens 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt. 3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Afskrivninger materielle anlægsaktiver der fordeler sig således: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler

21 Noter til årsrapporten Moderselskab kr. kr. 4 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andel af overskud i tilknyttede virksomheder Koncern Moderselskab kr. kr. kr. kr. 5 Skat af årets resultat Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Regulering af skat vedrørende tidligere år Regulering af udskat skat tidligere år

22 Noter til årsrapporten 6 Materielle anlægsaktiver Koncern Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Overførsler i årets løb Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

23 Noter til årsrapporten Moderselskab Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr. Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Årets resultat Udbytte Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Koncern Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således: Navn Hjemsted Stemme - og ejerandel Egenkapital Årets resultat CASA A/S Horsens 100% CASA GIH A/S Horsens 100% Det Gamle Seminarium A/S Horsens 100% CASA Finans A/S Horsens 100% OPP P-Hus Horsens A/S Horsens 100% OPP P-Hus Silkeborg A/S Horsens 100%

24 Noter til årsrapporten 8 Kapitalandele i associerede virksomheder Koncern Moderselskab kr. kr. kr. kr. Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Årets resultat Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Koncern Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således: Navn Hjemsted Stemme - og ejerandel Egenkapital Årets resultat Green Tech Center A/S Vejle 33% CC Copenhagen Residental A/S Horsens 20% Driftsselskabet OPP Svendborg A/S Frederiksberg 50% Moderselskab Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således: Navn Hjemsted Stemme- og ejerandel Egenkapital Årets resultat Driftsselskabet OPP Svendborg A/S Frederiksberg 50%

25 Noter til årsrapporten 9 Finansielle anlægsaktiver Koncern Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Nedskrivninger 1. januar Årets nedskrivninger Nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Koncern Moderselskab kr. kr. kr. kr. 10 Tilgodehavender Af de samlede tilgodehavender fra salg forfalder følgende beløb til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb Af de samlede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder forfalder følgende beløb til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb Af de samlede tilgodehavender hos associerede virksomheder forfalder følgende beløb til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb

26 Noter til årsrapporten Koncern Moderselskab kr. kr. kr. kr. 11 Igangværende arbejder for fremmed regning Salgsværdi af periodens produktion Modtagne acontobetalinger Indregnet således i balancen: Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver Modtagne forudbetalinger under passiver

27 Noter til årsrapporten 12 Egenkapital Koncern Selskabskapital Overført resultat Egenkapital 1. januar Kapitalbevægelse Årets resultat Egenkapital 31. december I alt Moderselskab Selskabskapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Kapitalbevægelse Årets resultat Egenkapital 31. december Selskabskapitalen består af aktier á nominelt kr. 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Omkostninger i forbindelse med stiftelse af selskabet udgør kr Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder Moderselskab Hensat i året Saldo ultimo 31. december kr. kr. Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder vedrører virksomheden CASA GIH A/S. Hensættelsen vedrører negativ indre værdi i den tilknyttede virksomhed

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere