SPAREFORENINGER OG BANKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAREFORENINGER OG BANKER"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 10 NOVEMBER 2007 SPAREFORENINGER OG BANKER

2 FORSIDEILLUSTRATION: Kastrup Bank, senere Amagerbanken, startede i E.B. Petersens villa Strandhøj på Amager Strandvej. Her et kig ind i ekspeditionslokalet med bankdirektøren E.B. Petersen i baggrunden og hans to døtre og ansatte Siri og Ebba. Foto: Carl Flensburg ca KILDER: Kastrup Glasværks arkiv. Møller, Kristian: Amagermandens dagbog. Udgivet i anledning af Amagerbankens 40 års jubilæum i ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 SPAREFORENINGER OG BANKER INDLEDNING I dag har vi et hav af banker, der tilbyder både lån, renter ved opsparing og forskellige former for opsparing til at forsøde pensionisttilværelsen med. I dette nummer vil jeg fortælle om et par lokale spareforeninger og banker, der gjorde det muligt for folk med mindre indkomster blot at spare 50 øre eller 1 krone op om ugen. De potentielle sparere blev opsøgt af ivrige, lokale sendebude fra banken og foreningen. KASTRUP GLASVÆRKS SPAREFORENING TIL ALDERDOMS- UNDERSTØTTELSE Den ældste spareforening i Kastrup blev grundlagt på Glasværket som erstatning for en ældre pensionskasse. Navnet blev Spareforeningen til Alderdomsunderstøttelse og foreningen blev oprettet d I bestyrelsen sad bl.a. glasværkets bogholder A. Johnsen, der også engagerede sig i to af efterfølgende nævnte spareforetagender. I foreningens love stod der bl.a. Da kassen forvaltes uden vederlag må det under fornøden hensyn til sikker anbringelse af kapitalen kunne give et noget større udbytte end almindelig sparekasser. Foreningens formål var at indsamle til opbevaring og forrentning mindre indskud indtil interessenterne på grund af alderdom og svagelighed ikke er i stand til ved sit arbejde at ernære sig og sin GLEMMER DU NUMMER 10 NOVEMBER

4 SPAREFORENINGER OG BANKER familie eller for efter hans død at anvendes til understøttelse for hans efterladte. Den tvang han hermed pålægger sig er dog ikke større end når han ved sin årlige præmiebetaling ville sikre sig en livrente eller lign. forsørgelse. Enhver fast ansat samt daglejere, der normalt havde arbejde på glasværket kunne blive medlem. Der var ingen officiel tvang, men mon ikke det var vel anset, for tilsyneladende var de fleste glasmagere med i foreningen ifølge regnskabsprotokollen. Daglejere kunne som nævnt være medlem, men havde dog ikke stemmeret. Ved arbejdsstandsninger p. g. a. opbygning af nye ovne, eller ved ulykke kunne medlemmer undgå at betale kontingent. Udover kontingenterne havde man fået glasværkets sygekasses driftskapital til forrentning. Foreningen gav endvidere lån til glasmagere, der ville bygge egen bolig mod pant i samme. Det drejede sig bl.a. om. to glasmagerne der havde købt hus i Kastrup og en anden i Maglebylille. Det var generalforsamlingen der afgjorde om lån kunne opnås. Man betalte et ugentligt beløb på mindst 50 øre, og beløbet blev indført i den enkeltes sparekassebog. Hvis der kom arbejdsstandsninger, eller man blev syg, kunne man blive fritaget for at betale sit indskud. Hvis man rejste fra glasværket kunne man med tre ugers varsel få udbetalt sit indskud med tilskrevne renter. I 1909 var der strejke på glasværket. Flere medlemmer af spareforeningen havde ønsket at få udbetalt deres sparepenge, samtidig havde man udtrykt mistillid til bestyrelsen. Men bestyrelsen var stærkt uenige om, lovene kunne fortolkes således, at det kunne lade sig gøre. I Hellerup, hvor man havde en tilsvarende forening, havde medlemmerne ved samme strejke fået udbetalt penge, så medlemmerne havde noget at leve af. Ved generalforsamlingen i Kastrup i marts 1909 blev sagen diskuteret heftigt. Flere mente, at strejkesituationen kunne betragtes som arbejdsløshed, mens glasværkets ledelelsesrepræsentant, driftsbestyrer A. Fuchs var stærkt imod. Fuchs mente, man ligeså godt kunne opløse foreningen. En af glasmagerne 4

5 Glasværkets driftbestyrer A. Fuchs stående bag et fotografiapparat ved glasværket. Fuchs var med i bestyrelsen for værkets spareforening. Foto: Carl Flensburg, ca GLEMMER DU NUMMER 10 NOVEMBER 2007 støttede dette, da der ingen interesse var for spareforeningen. En afstemning blandt de fremmødte på generalforsamlingen viste, at 20 mod 1 gik ind for en opløsning af foreningen. Opløsningen af foreningen blev tidsbestemt til Herved kunne man nå at realisere spareforeningens kapital, der siden 1907 havde været forvaltet af den nye lokale bank, Amagerbanken. Sparerne fik deres penge udbetalt og foreningen opløst. I forhandlingsprotokollen står en afsluttende sætning: Hermed var Kastrup Glasværks Spareforenings forhold fuldt ordnede. Spareforeningens stempel tilintetgjort. Arkivsager og protokol nedpakkede i en med Spareforeningens navn forsynet kasse, opbevaret på Kastrup Glasværks loft. Maj Aug. Fuchs. Efter glasværkets lukning blev spareforeningens arkiv sendt til Holmegård og er siden blevet opbevaret i Stads-og Lokalarkivet. 5

6 SPAREFORENINGER OG BANKER KASTRUP SPARE- FORENING En mere udholdende spareforening opstod i Kastrup 7 år senere efter glasværkets spareforening. I bestyrelsen sad fabrikant Carl Flensburg, bogholder A. Johnsen, og direktør E.B. Petersen. I 1917 var der 442 medlemmer og den samlede kapital var på ca kr. Aksel Theisen, tidl. skatteinspektør i kommunen, fortæller følgende om foreningen: Foreningen er stiftet i 1877 på initiativ af A. Johnsen, som var foreningens første formand og forretningsfører. Gennem mange år var fhv. glasmager Carl Møller kaldet sparekasse-møller, en meget trofast opkræver for foreningen. Personlig erindrer jeg, at han én gang om ugen, det var i årene ca , mødte op i mit hjem og inkasserede 25 øre for hvert af vores børn, vi var 4. Min mor opsparede således een krone om ugen, i dag synes dette et latterligt lille beløb, men i de år var det et jævnt fornuftigt beløb. Det skal huskes, at de ufaglærte arbejdere på fabrikkerne kun havde mellem kroner i ugeløn til at forsørge en familie for. Efter anden verdenskrig ændredes de økonomiske forhold, samt udviklingen m.h.t. opsparingsmuligheder på langt mere fordelagtige vilkår gennem banker og sparekasser samt forsikrinsgsselskaber. Dette medførte, at spareforeningens virksomhed blev helt forældet, og interessen for den svandt bort. Den 11. april 1957 indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling. Der var kun et punkt på dagsordenen Ophævelse af foreningen. Der var mødt 18 medlemmer og samtlige stemte for at ophæve foreningen. Formanden var på dette tidspunkt sagfører E. Helt Hansen, og han blev valgt som likvidator. KASTRUP BANK OG AMAGERBANKEN Emil Bernhardt Petersen stiftede i 1903 Kastrup Bank. Han var oprindelig ingeniør ved Store Nordiske Telegraf Selskab. E.B. Petersen så muligheder for at etablere en lokal bank på Amager. Han indkaldte nogle mænd fra det bedre borgerskab i Kastrup til møde i sit hjem den 14. januar Det var brygger 6

7 Villa Strandhøj på Amager Strandvej. Her var bank fra 1903 til Foto: ca GLEMMER DU NUMMER 10 NOVEMBER 2007 C.M. Larsen, fabrikant Carl Flensburg, kammeråd og kaptajn Høyer samt A. Johnsen, der var inspektør ved glasværket og endvidere medstifter af Kastrup Spareforening og involveret i glasværkets spareforening. De var alle enige om, at denne ide skulle føres ud i livet og stiftede samme aften Kastrup Bank. Allerede den 9. maj blev banken åbnet i E.B. Petersens hjem i Villa Strandhøj på Amager Strandvej. Aktiekapitalen var kr. Banklokalet var E.B. Petersens herreværelse, og i kæl- deren var anbragt et brand-og dirkefrit pengeskab. Personalet bestod af E.B. Petersen og hans døtre Ebba og Siri, en yngre søster Nina var bankbud. Driftbestyrer A. Johnsen fra glasværket blev sat i gang med at opfordre kastruppere til at sætte penge i banken med en rente på 4%. Johnsen fungerede som kasserer indtil han blev 89, hvorefter han i en lang årerække var depotbestyrer. Han døde 103 år gammel i Da han blev 100 år, indrømmede han at han ikke kunne huske krigen 7

8 eller 1864, men han kunne citere et vers, der var skrevet om ham: Under Frederik VI blev Johnsen født, Under Christian VIII blev Johnsen kløet Under Frederik VII laved Johnsen spas Under Christian IX laved Johnsen glas Under Frederik VIII kom Johnsen til banken Under Christian X stod Johnsen ved skranken En af E.B. Petersens døtre, Edith, fortæller i sine erindringer følgende om banken: Så kom far i tanker om, at der manglede en bank i Kastrup. Han samlede Ka- strups matadorer, og der blev dannet et aktieselskab Så blev banken startet med kr. i aktiekapital i et lille værelse i vores villa med egen indgang ved hjælp af byens spidser. Far gav kr. og blev valgt til direktør. Vort herreværelse blev indrettet til banklokale, og mine to søstre blev antaget til henholdsvis kasserer og bogholder. De første dage var far kunde og indsatte og udtog penge, for at mine søstre kunne få lidt øvelse. Alle bønderne gemte pengene i strømpeskafterne, det var svært at komme i gang. Ebba havde et godt snakketøj, så far bad hende gå ud og skaffe kunder til banken. Hun cyklede rundt på gårdene, SPAREFORENINGER OG BANKER Kastrup bedre borgerskab hygger sig på Kastruplund. Til venstre A. Johnsen, der var involveret i de omtalte spareforeninger samt Amagerbanken. Stående Otto Rosenkilde. Ved den anden side af bordet fra højre, skoleinspektør A.C. Poulsen, en ukendt, tømrermester Marius Westh og brygmester Martin Larsen. Foto: Carl Flensburg, ca

9 snakkede godt for sig, efterhånden kom der godt gang i det hele. I maj 1906 ændrede banken navn til Amagerbanken og man flyttede ind i et beskedent butikslokale på Amagerbrogade 224, men villaen på Amager Strandvej blev anvendt som filial indtil Aktiekapitalen var da steget til kr. Edith Petersen senere gift Svensson fortæller videre om den nye bank: Nogle år efter måtte vi have en bogholder til hjælp. Vi sad og kiggede på fotografier og var så spændte. Det blev Markmann Hansen, som mange år efter blev bankdirektør efter min far. Siri og Ebba var stadig med de første år, senere blev banken udvidet til et lille smalt hus på Amagerbrogade, hvor min mors søster Ida boede i en lille lejlighed ovenpå, og noget efter åbnede banken en filial i Dragør, det gik stadigvæk fremad. Siri kom med til Dragør, hun var meget ordentlig, manglede der bare en øre i regnskabet, blev hun ved med at arbejde til det stemte. Folk kom med deres ofte snuskede sedler, som de havde gemt alle mulige steder, i lommer, skørter og pudevår. Banken indførte sparemærker. Et bud blev sendt ud og solgte 25 øres mærker, som skulle sættes ind i et hæfte. Når hæftet var fyldt med 40 mærker, svarende til 10 kr. kunne beløbet sættes ind på en konto i banken. Banken fik foruden i Kastrup hurtigt også filialer i Tårnby, Dragør og St. Magleby. En nat i 1924 blev der begået indbrud i Kastrup filialen. Ved hjælp af iltbeholdere brændte tyvene låsen ud på pengeskabsdøren, men da ilten slap op, fik de ikke den indre dør åbnet. Da det begyndte at blive lyst, måtte de opgive, inden de kunne få fat i de kr., der lå i pengeskabet. I 1929 overtog man Kastrup og Omegns banklokale i Kastruplundgade. Amagerbanken lever i bedste velgående i dag. KASTRUP PÅ OMEGNS BANK I maj 1919 var der atter behov for en ny bank i Kastrup. Banken eksisterede i blot 10 år. Bankens lokaler i Kastruplundgade 1 blev overtaget af Amagerbanken, da man drejede nøglen om. Det eneste vi har her på arkivet om banken er denne lille sang. GLEMMER DU NUMMER 10 NOVEMBER

10 HISTORIEN OM EN LILLE BANK (skrevet i anledning af bankens 5. års dag). Mel: En lille bitte Mand. I Mamrelund hos Stockbæk 1 - den 27 Maj I 1919 sad 8 Mand og jeg 2 Vi drak en Svalebajer og drøftede Finans, Og i det fjerne øjnede vi da en lille Tjans - en ganske lille Tjans en lille bitte Tjans, en ganske lille bitte bitte bitte bitte bitte bitte Tjans. Som Frk. Knudsen 3 skænk de den fine ædle Drik, Blev vor Forstand jo skærped blev stjerneklart vort Blik. Før Solen steg af Havet, og Nattens Taager sank, Var Synet i det fjerne sgu blevet til en Bank - en ganske lille Bank SPAREFORENINGER OG BANKER Den lille Bank var husvilla da vaagnede Lapain 4 Og sa med hævet Stemme: Der r inte no et i Vejn! Hvor Sadelma ren - Stoffer 5 - nu gaar og nusser om, Der har min Far 6 en ganske god Butik med Lagerrum - et ganske lille Rum De otte blev et Bankraad valgt ved Akklamation. Paa samme Maade fik vi den første Direktion. Den niende Hr. Stockbæk blev gratis Direktør. Og alt var klart, dengang da vi drog hjem for bliden Bør. - en ganske lille Bør Den 16. September endnu det samme Aar Blev Banken altsaa aabnet med Gitter, Laas og Slaa er, Med Pengeskab og Skriv re med Kunder uden Tal - en Disk med Glas i Messingstænger og en Bankraadssal - en ganske lille Sal 10

11 Den daglige Revisor blev Regnar Petersen, Med Frk. Jakobsen og Fru Peters 7 er han Ven. Thi finder han en Brøler, til Lenk han siger stejl: Notere den? Nej, aldrig! Hvad gør en lille Fejl? - en ganske lille Fejl - Fem Aar har Banken virket og vundet sig et Navn, Led aldrig Kassemangel og aldrig Pengesavn. Butikken blev for lille saa flyttede den blot, Og i den nye Bygning bor den nu som i et Slot - et ganske lille Slot Saadan begynder alting af næsten ingenting. Selv Ø.K. var kun lille, da det blev sat i Sving. Som Banken her blev startet foruden Bram og Gny, Den passede fortræffeligt til Stedet Kastrup By - en ganske lille By GLEMMER DU NUMMER 10 NOVEMBER 2007 Hvis vi tør tro hr. Brændholt, saa har det ingen Nød, Han maler Kastrups Fremtid saa stor og lyserød. Vi ønsker Held og Lykke Vi har en lille Bøn: Gid Direktør og Bankraad snart maa høste deres Løn - en ganske lille Løn (underskrevet Malermester Westh) 1 Sagfører boende Gl. Skovvej 9 2 Malermester Westh 3 Stockbæks Husbestyrerinde 4 Indehaver af Kastrup Cementstøberi 5 Christoffersen Hjørnet af Saltværksvej Nordmarksvej. Kompagnigården. 6 Murermester Peter Lapain 7 Bankassistenter 11

12 Postkort fra Kastruplundgade med Amagerbanken til venstre ca HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag Tirsdag Fredag STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillievej 10. T taarnbybib.dk

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19.

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19. Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013 Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19 NUMMER 4 / 2013 del 2 Forside: Ungdomsværelse i kælderen. Fra venstre:

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober 2012. Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober 2012. Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober 2012 Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne NUMMER 4 / 2012 Forside: En flok unge ungarere på Amager Strand verdensmænd,

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Sierslev forsamlingshus 1881-1970

Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Af Xxx Xxx 23 Forsamlingshuset er så givet landsbyens hjerte og nervecentrum. Uden det var den hele organisme nok kun en samling huse, noget efter en massefabrikeret rækkehusforstad,

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Biblioteks

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014 100 års jubilæumsbog KOLOFON Forfatter: Katrine Corvinius Lund Foto: Thorsten Wilstrup Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv Sahva, privatfotos Layout

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet

Læs mere