UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT"

Transkript

1 UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

2 INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT PEOPLE Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring Produktsikkerhed/Kvalitetssikring Egmonts koncernpersonalepolitik Egmonts principper for god ledelse Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse PLANET Miljø/Klimapolitik og klimapåvirkning Bæredygtigt papirindkøb - PREPS PROFIT Politik mod korruption og bestikkelse Whistleblowing politik CSR AKTIVITETER UD OVER UNGC PRINCIPPERNE Egmont Fondens almennyttige virksomhed Sikkert internet børns sikkerhed på internettet

3 1. EXECUTIVE STATEMENT Egmont støtter UN Global Compact s principper. Ansvarlig adfærd er altafgørende for en stærk og troværdig medievirksomhed. UN Global Compact s principper er en formel ramme, som afspejler Egmonts grundlæggende holdning og adfærd. Egmont overholder og støtter principperne og promoverer dem til partnere og leverandører. Egmont forpligtede sig til UN Global Compact s principper i januar Egmonts ansvarlighed og sociale engagement stammer dog helt tilbage fra virksomhedens tilblivelse i Egmonts grundlægger kom fra beskedne kår, og han tog vare på sine medarbejdere. Ved hans død i 1920 blev virksomheden til Egmont Fonden med det dobbelte formål at drive medievirksomhed og give tilbage til samfundet. I 2004 formaliserede Egmont sin Code of Conduct. Det er den ramme, hvorunder Egmont forpligter sig til: At tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over At udvise en etisk og ansvarlig adfærd i udførelsen af arbejdet At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder, samt At tage hensyn til miljøet. Herudover har Egmont defineret fire signaturområder inden for CSR, hvor det tilstræbes at være på forkant: PREPS database for bæredygtigt papirindkøb, et initiativ for forlagsbranchen iværksat af Egmont Sikkert internet med særligt fokus på børn og unges brug af Egmonts produkter Egmont Social Compliance Programme med fokus på etisk leverandørstyring og produktsikkerhed Egmont Fondens almennyttige virksomhed med samfundsdonationer på 362 million EUR siden begyndelsen. Denne rapport beskriver Egmonts CSR aktiviteter og deres udvikling. Rapporten indeholder desuden lovpligtige oplysninger i henhold til den danske Årsregnskabslov 99a vedrørende klima, menneskerettigheder og politik om kønssammensætning i Egmonts ledelse. Steffen Kragh Adm. direktør og koncernchef Egmont 3

4 2. PEOPLE Lige siden grundlæggelsen i 1878 har Egmont været en ansvarlig arbejdsgiver og i dag sikrer Egmont ikke kun menneske- og arbejdstagerrettigheder for egne medarbejdere, men også for leverandørernes medarbejdere. Principperne 1-6 i UN GLOBAL COMPACT har Egmont overholdt i årevis, og et bredt spektrum af Egmonts politikker dækker disse områder. UN GLOBAL COMPACT s principper for People Menneske- og arbejdstagerrettigheder: Virksomheden bør 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne 3. Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring Egmont tilstræber at sikre, at alle Egmont produkter er fremstillet på ansvarlig, sikker og etisk måde. I denne forbindelse anviser Egmonts Code of Conduct standarder inden for de fire hovedområder, Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption, som forpligter alle Egmont selskaber, leverandører og som konsekvens af den nyligt udvidede forretningsmodel - Egmonts egne licenstagere til: At tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over At udvise en etisk og ansvarlig adfærd ved udførelsen af arbejdet At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder At tage hensyn til miljøet 4

5 Egmont Code of Conduct hovedpunkter: Børnearbejde: Egmont er af den overbevisning, at børns grundlæggende menneskerettigheder skal beskyttes. Egmont og dets leverandører anvender ikke børnearbejde. Samtlige medarbejdere skal opfylde mindstealderen for beskæftigelse i henhold til det enkelte lands krav, eller, såfremt dette er højere, Egmonts krav om en mindstealder på 15 år Retten til frit valg af beskæftigelse: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til ikke at anvende tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde Tvang og chikane: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at behandle hver enkelt medarbejder med værdighed og respekt og til ikke at anvende korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for fysisk, seksuel, psykisk eller verbal chikane eller misbrug Forbud mod diskrimination: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til ikke at diskriminere i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, herunder i forhold til løn, personalegoder, forfremmelse, sanktioner, opsigelse eller pensionering, eller på grundlag af race, religion, alder, nationalitet, social baggrund eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger eller handicap Foreningsfrihed: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at respektere medarbejdernes foreningsfrihed og deres ret til at organisere sig og føre overenskomstforhandlinger på en lovlig og fredelig måde, uden at der opkræves bod eller pålægges dem sanktioner Arbejdsmiljø og sikkerhed: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at sikre medarbejderne et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø, der lever op til samtlige gældende love og forskrifter, samt til at forebygge ulykker og erhvervssygdomme, og som minimum sørge for adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold, brandsikring og tilstrækkelig belysning og ventilation Aflønning: Egmont selskaber og deres leverandører anerkender, at det er nødvendigt at betale løn til dækning af medarbejdernes grundlæggende behov. Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til som minimum at efterleve samtlige gældende love og forskrifter vedrørende løn og arbejdstid, herunder bestemmelser vedrørende mindsteløn, overarbejde, maximal arbejdstid, akkordsatser og andre former for aflønning, samt at stille de personalegoder til rådighed, der er påkrævet ved lov Overarbejdsbetaling: Ud over løn for den kontraktmæssige arbejdstid skal medarbejderne honoreres for overarbejde med den forhøjede sats, der er fastsat ved lov i produktionslandet, eller såfremt landets lovgivning ikke indeholder bestemmelser for overarbejdsbetaling, skal der mindst betales sædvanlig løn for overarbejde Arbejdstid: Bortset fra under ekstraordinære driftsforhold vil Egmont selskaber og deres leverandører ikke forlange, at medarbejderne arbejder mere end (a) 48 timer pr. uge og 12 timers overarbejde, eller (b) det antal timer, som i den lokale lovgivning er fastsat som maksimumgrænse for almindelig arbejdstid og overarbejde, eller hvor den lokale lovgivning ikke har fastsat en maksimumgrænse, den almindelige ugentlige arbejdstid i det pågældende land plus 12 timers overarbejde. Medarbejderne skal desuden være sikret mindst én fridag for hver 7-dages periode, undtagen under ekstraordinære driftsforhold. Egmont etablerede i 2005 Egmont Social Compliance Programme med det formål at kontrollere tredjepart leverandørers compliance på basis af principperne i Code of Conduct. Egmont forventer, at leverandører af Egmonts produkter tilvejebringer et sikkert og tilfredsstillende arbejdsmiljø for deres medarbejdere og bl.a. sikrer, at ingen af de nedenfor dokumenterede nul- tolerancer er til stede: Non-compliance med lokale mindstelønsregulativer Tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde Børnearbejde Risiko for tab af liv og lemmer Endvidere forbeholder Egmont sig ret til at tilbagetrække produktionsgodkendelser fra leverandører, hvis der påvises generelt foruroligende arbejdsforhold. Egmonts tilgang til leverandør compliance er generelt kritisk, men konstruktiv og hvis betydelige udbedringer kan dokumenteres, inkl. compliance med minimum standarderne (ingen nul-tolerancer), vil Egmont potentielt acceptere, at leverandøren optages i leverandørpuljen på basis af en grundig vurdering af forholdene og compliance niveauet. Egmont vil desuden i disse tilfælde følge leverandøren tæt i en periode for at sikre implementering af forbedringer og et højt compliance niveau. Audit cyklus og fokusområder Helt konkret kontrollerer Egmont Social Compliance Programme tredjepart leverandørers compliance niveau gennem sociale audits hos leverandøren, udført enten af akkrediterede audit virksomheder eller af interne Egmont auditors med base i Asien. En social audit består af: 5

6 Gennemgang af fabrikken med fokus på det fysiske arbejdsmiljø inkl. brandsikkerhed, kemikaliesikkerhed, el-sikkerhed m.v. Interviews med arbejderne Gennemgang af dokumentation og krydstjek af timeopgørelser, lønkvitteringer, produktionsregistreringer m.v. Desuden gennemgås diverse certifikater og miljødokumentation Audit resultaterne danner grundlag for leverandørgodkendelser af både nye og eksisterende leverandører og det er en forudsætning, at en leverandør er godkendt af Egmont Social Compliance, inden produktionen går i gang. Egmont anser generelt implementering og compliance med Code of Conduct for at være en dynamisk proces, der tilstræber løbende forbedringer. Auditog forbedringsprocessen er således kontinuerlig og aldrig statisk. Egmonts leverandørpulje er global, og vores indsats på dette område er hovedsageligt baseret på en risikovurdering af de forskellige lande. Der er fokus på højrisikolande, men Egmont undersøger også systematisk compliance niveauet hos leverandører i mellemrisiko lande. I lavrisikolande udføres audit hos leverandører ved stikprøver. Egmont rekvirerer generelt audits på basis af Egmont Code of Conduct, men for at undgå audit træthed hos leverandørerne, accepteres også ekstern audit udført på basis af visse godkendte standarder, der bekræfter compliance med forskrifterne. For at verificere eksterne audit resultater udfører Egmont dog vilkårlige audits hos leverandører, der er involveret i andre sociale audit programmer. I 2013 blev der gennemført 100 Egmont audits. Herudover blev der evalueret ca. 160 audits baseret på eksterne standarder. Påvises der non-compliance i audit forløbet, kræver Egmont, at forholdene bliver udbedret og forbedringer skal dokumenteres løbende gennem audits som en forudsætning for fremtidigt samarbejde. Udfordringer og mål for 2014 Egmonts mangeartede produkter og komplekse forretningsstruktur kræver en mangfoldig og global leverandørpulje - i øjeblikket omfatter den fabrikker, der varierer i størrelse fra 8 til ansatte og er karakteriseret ved både kort- og langsigtede forretningsforhold. Et særligt fokusområde for Egmont er Egmont Kids Media divisionens legetøjsleverandører (sidst i 2013 fusionerede divisionen med Egmont Magazines til én ny division, Egmont Publishing) af den årsag, at størstedelen af disse leverandører enten er små eller af mellemstørrelse og beliggende i højrisikolande. For at håndtere dette arbejder Egmont konstant hen imod at centralisere produktionen omkring færre leverandører, hvor det er muligt, f.eks. ved at øge antallet af co-produktioner mellem Egmont Kids Media selskaber. For eksempel lykkedes det Egmont at koordinere og indkøbe cover mounts (legetøj eller andre produkter monteret på forsiden af et magasin) til 29 magasintitler på tværs af portefølje og selskaber i Med en mere fokuseret og stabil leverandørpulje oplever Egmont en højere grad af indflydelse over for leverandørerne, hvorved evnen til at understøtte implementering af bæredygtige forbedringer forstærkes, samtidig med at der sikres øget kontrol i hele produktionsprocessen, inkl. produktsikkerhed - jf. afsnit 2.2. I 2014 vil muligheden for at afholde leverandørtræning om social compliance blive vurderet og hvis det skønnes nødvendigt - implementeret for en række vigtige små leverandører for at styrke de sociale forhold på disse fabrikker. 6

7 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring Produktsikkerhed er væsentlig for Egmont, og alle produkter bliver designet, produceret og testet i henhold til de højeste standarder og regulativer. Egmonts produktsikkerhedsprocedurer sikrer, at ingen produkter bliver sendt på markedet uden en positiv sikkerhedsvurdering, og opdages der risici i en test rapport, vil det pågældende produkt blive lavet om. Særligt produkter rettet mod børn både trykte produkter og legetøj, inkl. produkter der distribueres sammen med magasiner - er i fokus. I 2013 oplevede Egmont i syv tilfælde et negativt resultat af en sikkerhedsvurdering, f.eks. på grund af tilstedeværelsen af visse kemikalier så som SCCP eller PAH. Ingen af disse produkter blev markedsført, og i 2014 er det målet yderligere reducere dette antal gennem øget samarbejde med leverandørerne. I 2013 modtog Egmont ingen indberetninger af alvorlige sikkerhedshændelser. Et produkt blev frivilligt trukket tilbage fra markedet i England på trods af, at der ikke var indberettet hændelser. Tilbagetrækningen var et resultat af en intern vurdering af den potentielle risiko, hvis dette produkt blev brugt af søskende på en måde, der ikke var tilsigtet. Kort fortalt bestod produktet bl.a. af en legetøjshøstak, der kunne omdannes til en lang snor. Selv om produktet var designet til børn på 3 år og over, blev det skønnet sandsynligt, at produktet kunne blive brugt i legesituationer med yngre børn, og at der potentielt kunne opstå risiko for kvælning med den lange snor. In 2014 vil det fortsat være Egmonts mål ikke opleve alvorlige sikkerhedshændelser eller tilbagetrækninger på grund af sikkerhedsaspekter. Egmonts produktsikkerhedskrav, som er en blanding af lovkrav og yderligere krav, er defineret i en sikkerhedsmanual, som er tilgængelig online for alle medarbejdere, der arbejder med produktsikkerhed. Manualen gennemgås og opdateres to gange om året med mindre lovkrav introduceres med omgående varsel. Egmont har til hensigt at fortsætte denne praksis i fremtiden. Compliance med kemikaliekrav til produkter inkl. legetøj forbliver et vigtigt fokusområde i Herudover vil der blive fokus på leverandørtræning til forbedring af kvalitetsstyringen hos især kinesiske leverandører af cover mounts til børnemagasiner. Træningen kommer til at inkludere materialestyring og kvalitetssikringsprocedurer så som mere testning og tilsyn under produktionsprocesserne Egmonts koncernpersonalepolitik Siden 2004 har Egmont haft en fælles koncernpersonalepolitik, der dækker de forventninger, man må have til hinanden, når man er ansat i Egmont. Politikken dækker et bredt spektrum af områder, og politikkens standarder i forhold til Egmonts UN Global Compact forpligtelser er fremhævet i boksen nedenfor: Egmonts koncernpersonalepolitik hovedpunkter: Rekruttering: Egmont ønsker at ansætte og udnævne medarbejdere med de rigtige faglige og personlige kvalifikationer til jobbet, uanset køn, alder, handicap, etnisk eller religiøs baggrund. Egmont ønsker at fremme ligestilling ved at give mænd og kvinder samme muligheder for forfremmelse til ledende stillinger Uddannelse og udvikling: I Egmont lægger vi vægt på, at medarbejderne er velkvalificerede i forhold til de opgaver, der skal løses både på kort og langt sigt. Det er lederens og den enkelte medarbejders fælles ansvar at arbejde med medarbejderens faglige og personlige udvikling i forhold til arbejdsopgaverne Medarbejdersamtale (Performance Development Review): I Egmont gennemføres en årlig samtale mellem leder og medarbejder. Ved samtalen vurderes målopfyldelse, indsats og samarbejde i den foregående periode. Under samtalen aftales arbejdsopgaver, mål og succeskriterier for det kommende år. Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed: Egmont lægger vægt på at skabe og fastholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og at tage vare på medarbejdernes helbred. De enkelte selskaber tager hensyn til disse forhold og indretter i et samarbejde mellem ledelse, lokal HR og medarbejdere arbejdsforholdene herefter. Det er af største vigtighed for Egmont at ansætte de rigtige personer og give dem mulighed for at udvikle sig i deres arbejde. I 2013 var ca. 54% af Egmonts ansatte kvinder, og ca. 47% af Egmonts ledere var kvinder. Aldersfordeling i Egmont Under 26 år år år år Over 55 år 4% 29% 39% 20% 9% 7

8 Egmont registrerer ikke data vedr. handicap, etnisk eller religiøs baggrund og kan derfor ikke rapportere på disse faktorer. Hvert år måles forskellige principper fra Egmonts Koncernpersonalepolitik i Egmonts koncernanalyse, en global medarbejderanalyse. Svarene bruges til at generere mere end 600 rapporter, som danner grundlag for opfølgning på og forbedringer i Egmonts selskaber og afdelinger. I 2013 var 94% af alle Egmonts medarbejdere tilfredse eller meget tilfredse med deres job. Set i et 10 årigt perspektiv, er tilfredshedsgraden med hensyn til arbejdsopgaver, balance mellem hjem og arbejde, arbejdsbyrde, respekt, videndeling, medarbejdersamtale og kvaliteten af nærmeste leder øget betydeligt. Hvad angår sundhed og sikkerhed overholder Egmonts selskaber selvfølgelig lokal lovgivning og følger regelmæssigt op på mulige forbedringer Egmonts principper for god ledelse Egmonts principper for god ledelse består af 12 principper, som Egmont forventer ledere at overholde, f.ex. med hensyn til målsætning og performance management, medarbejderkompetencer og åben dialog. Egmonts principper for god ledelse hovedpunkter Performance management: Et af lederens vigtigste, mest udfordrende og lønsomme ansvarsområder er performance management. Det er lederens opgave at sørge for, at alle medarbejdere har klare mål og arbejder med at indfri disse. Lederen bør følge op på målopfyldelse og give feedback. God performance må tilskyndes og anerkendes; dårlig performance bør adresseres og forbedres Åben og konstruktiv dialog: Lederen skal bidrage til, at der mellem leder og medarbejdere foregår en åben dialog, hvorved medarbejderne kan give deres mening til kende, og lederen får mulighed for at begrunde sine beslutninger Delegering af opgaver og ansvar: Det er lederens opgave at sørge for, at opgaver og ansvar fordeles til medarbejderne på en hensigtsmæssig måde i forhold til anvendelse af ressourcer, opnåelse af afdelingens mål og udvikling af medarbejdernes kvalifikationer Kommunikation og information: Det er lederens opgave at holde et højt informationsniveau og sørge for, at al nødvendig information videregives, således at medarbejderne kan løse deres opgaver bedst muligt Samarbejde og konfliktløsning: Det er lederens opgave at bidrage til et godt samarbejdsklima gennem sin egen adfærd og at søge konflikter løst hurtigst muligt, primært gennem dialog mellem konfliktens parter Lederen som rollemodel: I Egmont forventer vi, at alle med ledelsesansvar er sig bevidst, at de gennem deres personlige handlinger synliggør koncernens personalepolitiske grundholdninger, værdier og forventninger om hensigtsmæssig ledelsesadfærd Koncernanalysen i 2013 viste, at langt de fleste af Egmonts medarbejdere mener, at deres leder har meget god forretningsforståelse og er god til at sætte ambitiøse mål, motivere medarbejdere og til at føre en åben dialog og at deres leder er en god leder og rollemodel. For at støtte lederne har Egmont udviklet et obligatorisk lederkursus: Egmont General Leadership Training. Kurset har kørt siden 2009 og har blandt andre tiltag været medvirkende til at forbedre ledelseskvaliteten i Egmont betydeligt. 8

9 2.5. Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse I 2013 tiltrådte Fondsbestyrelsen en politik om kønssammensætning i ledende stillinger i Egmont og vedtog et kvantitativt mål for kvinder i Egmonts bestyrelser. Politikken er en koncernpolitik, hvilket betyder, at både politikken og målene gælder for de Egmont selskaber, som er omfattet af dansk lovgivning. Fakta om kvinder i ledende stillinger i 2013 Ca. 54% af alle medarbejdere i Egmont koncernen er kvinder Ca. 47% af alle Egmonts ledere i hele koncernen er kvinder I danske selskaber er 40% af alle ledere kvinder Egmonts fondsbestyrelse består af seks fundatsudpegede medlemmer, som er mænd Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse Egmont diskriminerer ikke på basis af køn, alder og handicap, etnisk eller religiøs baggrund Egmont ønsker altid at ansætte den bedst kvalificerede person, uanset køn Egmonts mål er at have mangfoldige kompetencer. Forskellighed er ikke kun et spørgsmål om køn, men kan også omfatte uddannelse, praktisk erfaring, alder, kulturel baggrund og meget andet Ved rekrutteringer eller forfremmelser ønsker Egmont at tage både mandlige og kvindelige kandidater i betragtning Egmonts mål for det underrepræsenterede køn Egmont har følgende mål for det underrepræsenterede køn i Fondsbestyrelsen: Det er Egmonts mål at få et kvindeligt medlem indvalgt i Fondsbestyrelsen, hvis hun er den bedst kvalificerede I henhold til vedtægterne for Egmont Fonden er der valg til Fondsbestyrelsen ved udgangen af regnskabsåret, hvor et medlem fylder 70. Næste gang, dette sker, er i 2014 Efter 2014 vil der ikke være nyvalg før 2021 Egmont benytter ekstern hjælp til at identificere potentielle faglige medlemmer af Fondsbestyrelsen. Headhuntere bliver bedt om at præsentere både mandlige og kvindelige kandidater, som har relevant erfaring og kompetencer, for Fondsbestyrelsen Ovennævnte mål gælder også for de danske Egmont selskaber, som er omfattet af loven 9

10 3. PLANET UN GLOBAL COMPACT Principper om Planet: Virksomheder bør 7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Egmont Code of Conduct fastslår, at Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at overholde samtlige gældende love og forskrifter på miljøområdet. Dette område udgør således en del af den audit, som Egmont udfører hos tredjepart leverandører. Med udgangspunkt i den særlige, lokale lovgivning i den pågældende leverandørs land, kontrollerer Egmont bl.a. følgende miljømæssige aspekter hos tredjepart leverandører: Test rapport for drikkevandet Affaldshåndtering Gældende miljøvurderingsrapport Kvalitetscertifikat for kemiske lagerdepoter Hvis der opdages non-compliance under en social audit, kræver Egmont forbedringer. For yderligere detaljer om auditeringsprocessen, se afsnit Miljø/Klimapolitik og klimapåvirkning Ud over ovenstående har Egmont ikke en særlig miljø- og/eller klimapolitik. Målet i 2014 er at få politikker på plads, der sætter standarder for, hvordan Egmont tilstræber at styre og minimere Egmont produkternes miljømæssige og klimamæssige fodaftryk. Eksempler på, hvordan Egmonts virksomheder arbejder med klima i dag, følger nedenfor. Klimapåvirkning Egmonts hovedkontor For Egmonts hovedkontor i København er den lovmæssige EMO rapport blevet udfærdiget på basis af en grundig gennemgang af bygningerne, udført af en uafhængig energikonsulent. Rapporten foreslår energibesparende foranstaltninger, og disse tages i betragtning ved den generelle vedligeholdelse af bygningerne samt i tilfælde af modernisering af ledige erhvervslokaler. På ejendommen Vognmagergade 11, 1148 København K, er der blevet foretaget en udskiftning af klimacentraler i løbet af Syv elektriske air condition anlæg er blevet erstattet med nye. På grund af ny teknologi forventes det, at Egmont vil spare ca KWh i elektricitet samt ca. 500 MWh på fjernvarme. På basis af disse besparelser er der et forventet fald i Co2 udslip på 92 tons. 10

11 Klimapåvirkning Nordisk Film Biografer i Danmark I Nordisk Film er en opgradering af ventilationssystemerne blevet implementeret i 8 ud af 17 danske biografer med henblik på at optimere energibesparelserne. De nye energieffektive ventilationssystemer har indbygget frekvenskontrol, hvorimod de gamle var bæltedrevne. Udskiftningen af ventilationssystemerne forventes at skabe en energibesparelse på 8-10% ( kwh) i forhold til biografernes totale energiniveau svarende til et fald i Co2 udslip på 296,8 tons. I 2014 vil Nordisk Film fokusere på at udskifte ca glødepærer med LED lyskilder Bæredygtigt papirindkøb - PREPS Egmonts forpligtelse i forhold til principperne 7 og 8 i UN Global Compact understøttes af de skridt, der allerede er taget til at forstå og levere positiv forandring i logistikkæden for et af Egmonts vigtigste råmaterialer: Papir til brug for bogproduktion. Om PREPS databasen Med det formål at undersøge og evaluere de skove, hvorfra Egmonts papir stammer, udviklede Egmont UK et Egmont Paper Grading System (PREPS) tilbage i Dette system klassificerer papir i henhold til strenge kriterier for skovdriftens bæredygtighed i et system baseret på 1-5 stjerner. Oplysningerne om de skove, hvorfra hvert enkelt papirfabrikat stammer, skaffes af de papirmøller, der producerer papiret. PREPS gruppen har i øjeblikket en database, der indeholder over 650 individuelle papirfabrikater. Papirklassificering: Klasse 1: Papir af ukendt eller uønsket oprindelse Klasse 3: Papir, hvor skovenes oprindelse er kendt, lovlig, lavrisiko eller enten FSC eller PEFC akkrediteret Klasse 5: Papir, som er FSC eller 100% PEFC akkrediteret, eller består 100% af post-forbruger genbrugsmateriale I 2013 fortsatte Egmont den interne undersøgelse af papirfabrikater, der blev iværksat i Det viste sig, at 144 papirfabrikater blev brugt af forskellige Egmont selskaber. Af PREPS database fremgik det, at 101 blev fremstillet enten af lavrisiko eller FSC/PEFC akkrediterede skove, 27 var ikke blevet klassificeret i henhold til PREPS systemet, og 9 indeholdt papir fra lavt klassificerede skove, jf. ovenstående klassificeringsoversigt. At forstå er imidlertid kun det første skridt. Målet for det kommende år er at øge andelen af papir med høj klassificering, dvs. ved at undersøge alternativer til de hidtil benyttede lavt klassificerede papirer. For at opnå dette mål vil der blive introduceret undervisning i indkøb af højt klassificeret papir på tværs af koncernen i løbet af

12 4. PROFIT UN GLOBAL COMPACT principper om Profit: 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Det er Egmonts politik at drive forretning uden brug af korruption og bestikkelse. Dette er både en holdning til begrebet og et lovmæssigt krav. Korruption er kriminel forseelse, og korrupte handlinger udsætter Egmont og Egmonts medarbejdere for risiko for retsforfølgelse, bøder og fængsel, ligesom Egmonts omdømme bringes i fare. I 2013 formaliserede Egmont dette standpunkt i Egmonts politik mod korruption og bestikkelse. Egmonts politik mod korruption og bestikkelse hovedpunkter: Definition på korruption Korruption er misbrug af betroet magt eller midler, som udøves for egen eller virksomhedens vindings skyld. Korruption kan antage mange former, herunder eksempelvis bestikkelse, underslæb, afpresning, nepotisme eller bedrageri og alle disse former for korruption er uacceptable i henhold til denne politik Definition på bestikkelse Bestikkelse er at tilbyde, give eller modtage noget af værdi (penge eller gaver) med det formål for giveren at udøve uretmæssig indflydelse på modtagerens beslutning eller adfærd. Bestikkelse kan forekomme i mange forskellige former, men involverer typisk en quid pro quo begge parter opnår noget Overtrædelse af politikken vil blive anset som alvorlig og vil kunne have disciplinære eller retslige konsekvenser, uanset om overtrædelsen foretages af en medarbejder eller af en samarbejdspartner, der arbejder på vegne af Egmont. Egmonts whistleblowing politik hovedpunkter: Egmont forpligter sig til ærlighed, redelighed og ansvarlighed. I tråd med denne forpligtelse forventer Egmont, at medarbejdere og samarbejdspartnere, der opdager mistænkeligheder i forbindelse med Egmonts forretning, vil stå frem og udtrykke deres bekymringer. Forhold, der kan indberettes under whistleblowing politikken, omfatter: Ulovlig adfærd Alvorlige helbreds- og sikkerhedsrisici både for offentligheden og for medarbejdere Skader på miljøet Uberettiget brug af Egmonts midler Muligt bedrageri og korruption 12

13 4.1. Politik mod korruption og bestikkelse I 2013 implementerede Egmont en politik mod korruption og bestikkelse, som er obligatorisk for alle helejede Egmont selskaber. Delejede selskaber er blevet opfordret til at implementere politikken, hvilket mange af dem har. For at vurdere Egmonts risiko for bestikkelse er der blevet udført en risikoanalyse på landeniveau. Analysen er baseret på The Corruption Perception Index, der viser, at Egmont generelt har en lav til medium risiko for bestikkelse. Politikken mod korruption og bestikkelse er blevet integreret i Egmonts Code of Conduct; den er blevet kommunikeret til alle væsentlige samarbejdspartnere og leverandører og vil indgå i fremtidige kontrakter. Desuden er politikken mod korruption og bestikkelse blevet kommunikeret til Egmonts medarbejdere og ledere gennem obligatorisk e-learning og vil også være obligatorisk for fremtidige medarbejdere Whistleblowing politik Et whistleblowing system blev introduceret som en del af e-learning programmet om korruption og bestikkelse. Systemet er en krypteret hjemmeside, hvorigennem medarbejdere og andre interessenter kan udtrykke deres mistanke om mistænkeligheder blandt Egmonts medarbejdere eller ledere. Systemet er blevet benyttet tre gange i 2013, og alle tilfælde er blevet behandlet af ledelsen. 13

14 5. CSR AKTIVITETER UD OVER UNGC PRINCIPPERNE Dette afsnit beskriver Egmonts CSR aktiviteter, der rækker ud over UN Global Compact principperne, dvs. Egmont Fondens almennyttige virksomhed og Egmonts bestræbelser på at skabe et sikkert internet for børn og unge Egmont Fondens almennyttige virksomhed Egmont Fondens almennyttige virksomhed er rettet mod børn og unge mennesker, men med særligt fokus på de mest sårbare. Den almennyttige virksomheds vision er et godt liv for børn og unge. Virksomheden arbejder med børn og unge for at opbygge deres evner og styrke deres potentiale, så de i sidste ende vil være i stand til at skabe gode liv for sig selv. Størstedelen af donationerne gives i Danmark. Der ydes dog også støtte i Norge samt i områder, hvor Egmont har særlige kompetencer og er i stand til at skabe synergi mellem aktiviteter i de to lande. I 2014 er målet at yde støtte for 9.6 million EUR. I 2013 var der fokus på disse områder: Omsorg: Hjælpe børn og unge med at håndtere livskriser Læring: Styrke ønsket om at lære En hjælpende hånd: Donationer til sårbare børn og unge For yderligere oplysninger, gå til Sikkert internet børns sikkerhed på internettet I takt med udviklingen af en digital produktportefølje har Egmont et ansvar for at skabe produkter til børn, som er så sikre som muligt, og for at fremme god opførsel på nettet. For at understøtte disse mål lancerede Egmont i december 2012 Egmonts Code of Practice for Internet Safety. Denne indeholder en række principper, som skal anvendes i forbindelse med digitale produkter rettet mod Egmonts yngre publikum. I 2013 fortsatte Egmont arbejdet med børns sikkerhed på nettet. De sikkerhedsforanstaltninger, som allerede var ved at blive implementeret i vores medieselskaber, blev undersøgt, og det blev klarlagt, hvor der var huller i selskabernes viden. Dette var en hjælp til udarbejdelsen af detaljerede retningslinjer til støtte for principperne i Code of Practice. Arbejdet med at skabe et intranetredskab til at hoste retningslinjerne er påbegyndt. I 2014 vil redskabet blive færdiggjort og implementeret hos digitale ledere. Næste skridt er at udvikle et internt audit system til at kontrollere implementering af retningslinjerne. 14

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13.

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13. CODE OF CONDUCT Denne Code of Conduct beskriver og angiver de etiske principper for forretninger udført af og med JBS Undertøjet A/S. Alle leverandører og underleverandører (når de tillades og godkendes

Læs mere

Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn 11 5. Efterlevelse, dialog

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere