UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT"

Transkript

1 UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

2 INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT PEOPLE Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring Produktsikkerhed/Kvalitetssikring Egmonts koncernpersonalepolitik Egmonts principper for god ledelse Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse PLANET Miljø/Klimapolitik og klimapåvirkning Bæredygtigt papirindkøb - PREPS PROFIT Politik mod korruption og bestikkelse Whistleblowing politik CSR AKTIVITETER UD OVER UNGC PRINCIPPERNE Egmont Fondens almennyttige virksomhed Sikkert internet børns sikkerhed på internettet

3 1. EXECUTIVE STATEMENT Egmont støtter UN Global Compact s principper. Ansvarlig adfærd er altafgørende for en stærk og troværdig medievirksomhed. UN Global Compact s principper er en formel ramme, som afspejler Egmonts grundlæggende holdning og adfærd. Egmont overholder og støtter principperne og promoverer dem til partnere og leverandører. Egmont forpligtede sig til UN Global Compact s principper i januar Egmonts ansvarlighed og sociale engagement stammer dog helt tilbage fra virksomhedens tilblivelse i Egmonts grundlægger kom fra beskedne kår, og han tog vare på sine medarbejdere. Ved hans død i 1920 blev virksomheden til Egmont Fonden med det dobbelte formål at drive medievirksomhed og give tilbage til samfundet. I 2004 formaliserede Egmont sin Code of Conduct. Det er den ramme, hvorunder Egmont forpligter sig til: At tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over At udvise en etisk og ansvarlig adfærd i udførelsen af arbejdet At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder, samt At tage hensyn til miljøet. Herudover har Egmont defineret fire signaturområder inden for CSR, hvor det tilstræbes at være på forkant: PREPS database for bæredygtigt papirindkøb, et initiativ for forlagsbranchen iværksat af Egmont Sikkert internet med særligt fokus på børn og unges brug af Egmonts produkter Egmont Social Compliance Programme med fokus på etisk leverandørstyring og produktsikkerhed Egmont Fondens almennyttige virksomhed med samfundsdonationer på 362 million EUR siden begyndelsen. Denne rapport beskriver Egmonts CSR aktiviteter og deres udvikling. Rapporten indeholder desuden lovpligtige oplysninger i henhold til den danske Årsregnskabslov 99a vedrørende klima, menneskerettigheder og politik om kønssammensætning i Egmonts ledelse. Steffen Kragh Adm. direktør og koncernchef Egmont 3

4 2. PEOPLE Lige siden grundlæggelsen i 1878 har Egmont været en ansvarlig arbejdsgiver og i dag sikrer Egmont ikke kun menneske- og arbejdstagerrettigheder for egne medarbejdere, men også for leverandørernes medarbejdere. Principperne 1-6 i UN GLOBAL COMPACT har Egmont overholdt i årevis, og et bredt spektrum af Egmonts politikker dækker disse områder. UN GLOBAL COMPACT s principper for People Menneske- og arbejdstagerrettigheder: Virksomheden bør 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne 3. Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring Egmont tilstræber at sikre, at alle Egmont produkter er fremstillet på ansvarlig, sikker og etisk måde. I denne forbindelse anviser Egmonts Code of Conduct standarder inden for de fire hovedområder, Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption, som forpligter alle Egmont selskaber, leverandører og som konsekvens af den nyligt udvidede forretningsmodel - Egmonts egne licenstagere til: At tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over At udvise en etisk og ansvarlig adfærd ved udførelsen af arbejdet At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder At tage hensyn til miljøet 4

5 Egmont Code of Conduct hovedpunkter: Børnearbejde: Egmont er af den overbevisning, at børns grundlæggende menneskerettigheder skal beskyttes. Egmont og dets leverandører anvender ikke børnearbejde. Samtlige medarbejdere skal opfylde mindstealderen for beskæftigelse i henhold til det enkelte lands krav, eller, såfremt dette er højere, Egmonts krav om en mindstealder på 15 år Retten til frit valg af beskæftigelse: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til ikke at anvende tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde Tvang og chikane: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at behandle hver enkelt medarbejder med værdighed og respekt og til ikke at anvende korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for fysisk, seksuel, psykisk eller verbal chikane eller misbrug Forbud mod diskrimination: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til ikke at diskriminere i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, herunder i forhold til løn, personalegoder, forfremmelse, sanktioner, opsigelse eller pensionering, eller på grundlag af race, religion, alder, nationalitet, social baggrund eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger eller handicap Foreningsfrihed: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at respektere medarbejdernes foreningsfrihed og deres ret til at organisere sig og føre overenskomstforhandlinger på en lovlig og fredelig måde, uden at der opkræves bod eller pålægges dem sanktioner Arbejdsmiljø og sikkerhed: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at sikre medarbejderne et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø, der lever op til samtlige gældende love og forskrifter, samt til at forebygge ulykker og erhvervssygdomme, og som minimum sørge for adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold, brandsikring og tilstrækkelig belysning og ventilation Aflønning: Egmont selskaber og deres leverandører anerkender, at det er nødvendigt at betale løn til dækning af medarbejdernes grundlæggende behov. Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til som minimum at efterleve samtlige gældende love og forskrifter vedrørende løn og arbejdstid, herunder bestemmelser vedrørende mindsteløn, overarbejde, maximal arbejdstid, akkordsatser og andre former for aflønning, samt at stille de personalegoder til rådighed, der er påkrævet ved lov Overarbejdsbetaling: Ud over løn for den kontraktmæssige arbejdstid skal medarbejderne honoreres for overarbejde med den forhøjede sats, der er fastsat ved lov i produktionslandet, eller såfremt landets lovgivning ikke indeholder bestemmelser for overarbejdsbetaling, skal der mindst betales sædvanlig løn for overarbejde Arbejdstid: Bortset fra under ekstraordinære driftsforhold vil Egmont selskaber og deres leverandører ikke forlange, at medarbejderne arbejder mere end (a) 48 timer pr. uge og 12 timers overarbejde, eller (b) det antal timer, som i den lokale lovgivning er fastsat som maksimumgrænse for almindelig arbejdstid og overarbejde, eller hvor den lokale lovgivning ikke har fastsat en maksimumgrænse, den almindelige ugentlige arbejdstid i det pågældende land plus 12 timers overarbejde. Medarbejderne skal desuden være sikret mindst én fridag for hver 7-dages periode, undtagen under ekstraordinære driftsforhold. Egmont etablerede i 2005 Egmont Social Compliance Programme med det formål at kontrollere tredjepart leverandørers compliance på basis af principperne i Code of Conduct. Egmont forventer, at leverandører af Egmonts produkter tilvejebringer et sikkert og tilfredsstillende arbejdsmiljø for deres medarbejdere og bl.a. sikrer, at ingen af de nedenfor dokumenterede nul- tolerancer er til stede: Non-compliance med lokale mindstelønsregulativer Tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde Børnearbejde Risiko for tab af liv og lemmer Endvidere forbeholder Egmont sig ret til at tilbagetrække produktionsgodkendelser fra leverandører, hvis der påvises generelt foruroligende arbejdsforhold. Egmonts tilgang til leverandør compliance er generelt kritisk, men konstruktiv og hvis betydelige udbedringer kan dokumenteres, inkl. compliance med minimum standarderne (ingen nul-tolerancer), vil Egmont potentielt acceptere, at leverandøren optages i leverandørpuljen på basis af en grundig vurdering af forholdene og compliance niveauet. Egmont vil desuden i disse tilfælde følge leverandøren tæt i en periode for at sikre implementering af forbedringer og et højt compliance niveau. Audit cyklus og fokusområder Helt konkret kontrollerer Egmont Social Compliance Programme tredjepart leverandørers compliance niveau gennem sociale audits hos leverandøren, udført enten af akkrediterede audit virksomheder eller af interne Egmont auditors med base i Asien. En social audit består af: 5

6 Gennemgang af fabrikken med fokus på det fysiske arbejdsmiljø inkl. brandsikkerhed, kemikaliesikkerhed, el-sikkerhed m.v. Interviews med arbejderne Gennemgang af dokumentation og krydstjek af timeopgørelser, lønkvitteringer, produktionsregistreringer m.v. Desuden gennemgås diverse certifikater og miljødokumentation Audit resultaterne danner grundlag for leverandørgodkendelser af både nye og eksisterende leverandører og det er en forudsætning, at en leverandør er godkendt af Egmont Social Compliance, inden produktionen går i gang. Egmont anser generelt implementering og compliance med Code of Conduct for at være en dynamisk proces, der tilstræber løbende forbedringer. Auditog forbedringsprocessen er således kontinuerlig og aldrig statisk. Egmonts leverandørpulje er global, og vores indsats på dette område er hovedsageligt baseret på en risikovurdering af de forskellige lande. Der er fokus på højrisikolande, men Egmont undersøger også systematisk compliance niveauet hos leverandører i mellemrisiko lande. I lavrisikolande udføres audit hos leverandører ved stikprøver. Egmont rekvirerer generelt audits på basis af Egmont Code of Conduct, men for at undgå audit træthed hos leverandørerne, accepteres også ekstern audit udført på basis af visse godkendte standarder, der bekræfter compliance med forskrifterne. For at verificere eksterne audit resultater udfører Egmont dog vilkårlige audits hos leverandører, der er involveret i andre sociale audit programmer. I 2013 blev der gennemført 100 Egmont audits. Herudover blev der evalueret ca. 160 audits baseret på eksterne standarder. Påvises der non-compliance i audit forløbet, kræver Egmont, at forholdene bliver udbedret og forbedringer skal dokumenteres løbende gennem audits som en forudsætning for fremtidigt samarbejde. Udfordringer og mål for 2014 Egmonts mangeartede produkter og komplekse forretningsstruktur kræver en mangfoldig og global leverandørpulje - i øjeblikket omfatter den fabrikker, der varierer i størrelse fra 8 til ansatte og er karakteriseret ved både kort- og langsigtede forretningsforhold. Et særligt fokusområde for Egmont er Egmont Kids Media divisionens legetøjsleverandører (sidst i 2013 fusionerede divisionen med Egmont Magazines til én ny division, Egmont Publishing) af den årsag, at størstedelen af disse leverandører enten er små eller af mellemstørrelse og beliggende i højrisikolande. For at håndtere dette arbejder Egmont konstant hen imod at centralisere produktionen omkring færre leverandører, hvor det er muligt, f.eks. ved at øge antallet af co-produktioner mellem Egmont Kids Media selskaber. For eksempel lykkedes det Egmont at koordinere og indkøbe cover mounts (legetøj eller andre produkter monteret på forsiden af et magasin) til 29 magasintitler på tværs af portefølje og selskaber i Med en mere fokuseret og stabil leverandørpulje oplever Egmont en højere grad af indflydelse over for leverandørerne, hvorved evnen til at understøtte implementering af bæredygtige forbedringer forstærkes, samtidig med at der sikres øget kontrol i hele produktionsprocessen, inkl. produktsikkerhed - jf. afsnit 2.2. I 2014 vil muligheden for at afholde leverandørtræning om social compliance blive vurderet og hvis det skønnes nødvendigt - implementeret for en række vigtige små leverandører for at styrke de sociale forhold på disse fabrikker. 6

7 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring Produktsikkerhed er væsentlig for Egmont, og alle produkter bliver designet, produceret og testet i henhold til de højeste standarder og regulativer. Egmonts produktsikkerhedsprocedurer sikrer, at ingen produkter bliver sendt på markedet uden en positiv sikkerhedsvurdering, og opdages der risici i en test rapport, vil det pågældende produkt blive lavet om. Særligt produkter rettet mod børn både trykte produkter og legetøj, inkl. produkter der distribueres sammen med magasiner - er i fokus. I 2013 oplevede Egmont i syv tilfælde et negativt resultat af en sikkerhedsvurdering, f.eks. på grund af tilstedeværelsen af visse kemikalier så som SCCP eller PAH. Ingen af disse produkter blev markedsført, og i 2014 er det målet yderligere reducere dette antal gennem øget samarbejde med leverandørerne. I 2013 modtog Egmont ingen indberetninger af alvorlige sikkerhedshændelser. Et produkt blev frivilligt trukket tilbage fra markedet i England på trods af, at der ikke var indberettet hændelser. Tilbagetrækningen var et resultat af en intern vurdering af den potentielle risiko, hvis dette produkt blev brugt af søskende på en måde, der ikke var tilsigtet. Kort fortalt bestod produktet bl.a. af en legetøjshøstak, der kunne omdannes til en lang snor. Selv om produktet var designet til børn på 3 år og over, blev det skønnet sandsynligt, at produktet kunne blive brugt i legesituationer med yngre børn, og at der potentielt kunne opstå risiko for kvælning med den lange snor. In 2014 vil det fortsat være Egmonts mål ikke opleve alvorlige sikkerhedshændelser eller tilbagetrækninger på grund af sikkerhedsaspekter. Egmonts produktsikkerhedskrav, som er en blanding af lovkrav og yderligere krav, er defineret i en sikkerhedsmanual, som er tilgængelig online for alle medarbejdere, der arbejder med produktsikkerhed. Manualen gennemgås og opdateres to gange om året med mindre lovkrav introduceres med omgående varsel. Egmont har til hensigt at fortsætte denne praksis i fremtiden. Compliance med kemikaliekrav til produkter inkl. legetøj forbliver et vigtigt fokusområde i Herudover vil der blive fokus på leverandørtræning til forbedring af kvalitetsstyringen hos især kinesiske leverandører af cover mounts til børnemagasiner. Træningen kommer til at inkludere materialestyring og kvalitetssikringsprocedurer så som mere testning og tilsyn under produktionsprocesserne Egmonts koncernpersonalepolitik Siden 2004 har Egmont haft en fælles koncernpersonalepolitik, der dækker de forventninger, man må have til hinanden, når man er ansat i Egmont. Politikken dækker et bredt spektrum af områder, og politikkens standarder i forhold til Egmonts UN Global Compact forpligtelser er fremhævet i boksen nedenfor: Egmonts koncernpersonalepolitik hovedpunkter: Rekruttering: Egmont ønsker at ansætte og udnævne medarbejdere med de rigtige faglige og personlige kvalifikationer til jobbet, uanset køn, alder, handicap, etnisk eller religiøs baggrund. Egmont ønsker at fremme ligestilling ved at give mænd og kvinder samme muligheder for forfremmelse til ledende stillinger Uddannelse og udvikling: I Egmont lægger vi vægt på, at medarbejderne er velkvalificerede i forhold til de opgaver, der skal løses både på kort og langt sigt. Det er lederens og den enkelte medarbejders fælles ansvar at arbejde med medarbejderens faglige og personlige udvikling i forhold til arbejdsopgaverne Medarbejdersamtale (Performance Development Review): I Egmont gennemføres en årlig samtale mellem leder og medarbejder. Ved samtalen vurderes målopfyldelse, indsats og samarbejde i den foregående periode. Under samtalen aftales arbejdsopgaver, mål og succeskriterier for det kommende år. Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed: Egmont lægger vægt på at skabe og fastholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og at tage vare på medarbejdernes helbred. De enkelte selskaber tager hensyn til disse forhold og indretter i et samarbejde mellem ledelse, lokal HR og medarbejdere arbejdsforholdene herefter. Det er af største vigtighed for Egmont at ansætte de rigtige personer og give dem mulighed for at udvikle sig i deres arbejde. I 2013 var ca. 54% af Egmonts ansatte kvinder, og ca. 47% af Egmonts ledere var kvinder. Aldersfordeling i Egmont Under 26 år år år år Over 55 år 4% 29% 39% 20% 9% 7

8 Egmont registrerer ikke data vedr. handicap, etnisk eller religiøs baggrund og kan derfor ikke rapportere på disse faktorer. Hvert år måles forskellige principper fra Egmonts Koncernpersonalepolitik i Egmonts koncernanalyse, en global medarbejderanalyse. Svarene bruges til at generere mere end 600 rapporter, som danner grundlag for opfølgning på og forbedringer i Egmonts selskaber og afdelinger. I 2013 var 94% af alle Egmonts medarbejdere tilfredse eller meget tilfredse med deres job. Set i et 10 årigt perspektiv, er tilfredshedsgraden med hensyn til arbejdsopgaver, balance mellem hjem og arbejde, arbejdsbyrde, respekt, videndeling, medarbejdersamtale og kvaliteten af nærmeste leder øget betydeligt. Hvad angår sundhed og sikkerhed overholder Egmonts selskaber selvfølgelig lokal lovgivning og følger regelmæssigt op på mulige forbedringer Egmonts principper for god ledelse Egmonts principper for god ledelse består af 12 principper, som Egmont forventer ledere at overholde, f.ex. med hensyn til målsætning og performance management, medarbejderkompetencer og åben dialog. Egmonts principper for god ledelse hovedpunkter Performance management: Et af lederens vigtigste, mest udfordrende og lønsomme ansvarsområder er performance management. Det er lederens opgave at sørge for, at alle medarbejdere har klare mål og arbejder med at indfri disse. Lederen bør følge op på målopfyldelse og give feedback. God performance må tilskyndes og anerkendes; dårlig performance bør adresseres og forbedres Åben og konstruktiv dialog: Lederen skal bidrage til, at der mellem leder og medarbejdere foregår en åben dialog, hvorved medarbejderne kan give deres mening til kende, og lederen får mulighed for at begrunde sine beslutninger Delegering af opgaver og ansvar: Det er lederens opgave at sørge for, at opgaver og ansvar fordeles til medarbejderne på en hensigtsmæssig måde i forhold til anvendelse af ressourcer, opnåelse af afdelingens mål og udvikling af medarbejdernes kvalifikationer Kommunikation og information: Det er lederens opgave at holde et højt informationsniveau og sørge for, at al nødvendig information videregives, således at medarbejderne kan løse deres opgaver bedst muligt Samarbejde og konfliktløsning: Det er lederens opgave at bidrage til et godt samarbejdsklima gennem sin egen adfærd og at søge konflikter løst hurtigst muligt, primært gennem dialog mellem konfliktens parter Lederen som rollemodel: I Egmont forventer vi, at alle med ledelsesansvar er sig bevidst, at de gennem deres personlige handlinger synliggør koncernens personalepolitiske grundholdninger, værdier og forventninger om hensigtsmæssig ledelsesadfærd Koncernanalysen i 2013 viste, at langt de fleste af Egmonts medarbejdere mener, at deres leder har meget god forretningsforståelse og er god til at sætte ambitiøse mål, motivere medarbejdere og til at føre en åben dialog og at deres leder er en god leder og rollemodel. For at støtte lederne har Egmont udviklet et obligatorisk lederkursus: Egmont General Leadership Training. Kurset har kørt siden 2009 og har blandt andre tiltag været medvirkende til at forbedre ledelseskvaliteten i Egmont betydeligt. 8

9 2.5. Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse I 2013 tiltrådte Fondsbestyrelsen en politik om kønssammensætning i ledende stillinger i Egmont og vedtog et kvantitativt mål for kvinder i Egmonts bestyrelser. Politikken er en koncernpolitik, hvilket betyder, at både politikken og målene gælder for de Egmont selskaber, som er omfattet af dansk lovgivning. Fakta om kvinder i ledende stillinger i 2013 Ca. 54% af alle medarbejdere i Egmont koncernen er kvinder Ca. 47% af alle Egmonts ledere i hele koncernen er kvinder I danske selskaber er 40% af alle ledere kvinder Egmonts fondsbestyrelse består af seks fundatsudpegede medlemmer, som er mænd Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse Egmont diskriminerer ikke på basis af køn, alder og handicap, etnisk eller religiøs baggrund Egmont ønsker altid at ansætte den bedst kvalificerede person, uanset køn Egmonts mål er at have mangfoldige kompetencer. Forskellighed er ikke kun et spørgsmål om køn, men kan også omfatte uddannelse, praktisk erfaring, alder, kulturel baggrund og meget andet Ved rekrutteringer eller forfremmelser ønsker Egmont at tage både mandlige og kvindelige kandidater i betragtning Egmonts mål for det underrepræsenterede køn Egmont har følgende mål for det underrepræsenterede køn i Fondsbestyrelsen: Det er Egmonts mål at få et kvindeligt medlem indvalgt i Fondsbestyrelsen, hvis hun er den bedst kvalificerede I henhold til vedtægterne for Egmont Fonden er der valg til Fondsbestyrelsen ved udgangen af regnskabsåret, hvor et medlem fylder 70. Næste gang, dette sker, er i 2014 Efter 2014 vil der ikke være nyvalg før 2021 Egmont benytter ekstern hjælp til at identificere potentielle faglige medlemmer af Fondsbestyrelsen. Headhuntere bliver bedt om at præsentere både mandlige og kvindelige kandidater, som har relevant erfaring og kompetencer, for Fondsbestyrelsen Ovennævnte mål gælder også for de danske Egmont selskaber, som er omfattet af loven 9

10 3. PLANET UN GLOBAL COMPACT Principper om Planet: Virksomheder bør 7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Egmont Code of Conduct fastslår, at Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at overholde samtlige gældende love og forskrifter på miljøområdet. Dette område udgør således en del af den audit, som Egmont udfører hos tredjepart leverandører. Med udgangspunkt i den særlige, lokale lovgivning i den pågældende leverandørs land, kontrollerer Egmont bl.a. følgende miljømæssige aspekter hos tredjepart leverandører: Test rapport for drikkevandet Affaldshåndtering Gældende miljøvurderingsrapport Kvalitetscertifikat for kemiske lagerdepoter Hvis der opdages non-compliance under en social audit, kræver Egmont forbedringer. For yderligere detaljer om auditeringsprocessen, se afsnit Miljø/Klimapolitik og klimapåvirkning Ud over ovenstående har Egmont ikke en særlig miljø- og/eller klimapolitik. Målet i 2014 er at få politikker på plads, der sætter standarder for, hvordan Egmont tilstræber at styre og minimere Egmont produkternes miljømæssige og klimamæssige fodaftryk. Eksempler på, hvordan Egmonts virksomheder arbejder med klima i dag, følger nedenfor. Klimapåvirkning Egmonts hovedkontor For Egmonts hovedkontor i København er den lovmæssige EMO rapport blevet udfærdiget på basis af en grundig gennemgang af bygningerne, udført af en uafhængig energikonsulent. Rapporten foreslår energibesparende foranstaltninger, og disse tages i betragtning ved den generelle vedligeholdelse af bygningerne samt i tilfælde af modernisering af ledige erhvervslokaler. På ejendommen Vognmagergade 11, 1148 København K, er der blevet foretaget en udskiftning af klimacentraler i løbet af Syv elektriske air condition anlæg er blevet erstattet med nye. På grund af ny teknologi forventes det, at Egmont vil spare ca KWh i elektricitet samt ca. 500 MWh på fjernvarme. På basis af disse besparelser er der et forventet fald i Co2 udslip på 92 tons. 10

11 Klimapåvirkning Nordisk Film Biografer i Danmark I Nordisk Film er en opgradering af ventilationssystemerne blevet implementeret i 8 ud af 17 danske biografer med henblik på at optimere energibesparelserne. De nye energieffektive ventilationssystemer har indbygget frekvenskontrol, hvorimod de gamle var bæltedrevne. Udskiftningen af ventilationssystemerne forventes at skabe en energibesparelse på 8-10% ( kwh) i forhold til biografernes totale energiniveau svarende til et fald i Co2 udslip på 296,8 tons. I 2014 vil Nordisk Film fokusere på at udskifte ca glødepærer med LED lyskilder Bæredygtigt papirindkøb - PREPS Egmonts forpligtelse i forhold til principperne 7 og 8 i UN Global Compact understøttes af de skridt, der allerede er taget til at forstå og levere positiv forandring i logistikkæden for et af Egmonts vigtigste råmaterialer: Papir til brug for bogproduktion. Om PREPS databasen Med det formål at undersøge og evaluere de skove, hvorfra Egmonts papir stammer, udviklede Egmont UK et Egmont Paper Grading System (PREPS) tilbage i Dette system klassificerer papir i henhold til strenge kriterier for skovdriftens bæredygtighed i et system baseret på 1-5 stjerner. Oplysningerne om de skove, hvorfra hvert enkelt papirfabrikat stammer, skaffes af de papirmøller, der producerer papiret. PREPS gruppen har i øjeblikket en database, der indeholder over 650 individuelle papirfabrikater. Papirklassificering: Klasse 1: Papir af ukendt eller uønsket oprindelse Klasse 3: Papir, hvor skovenes oprindelse er kendt, lovlig, lavrisiko eller enten FSC eller PEFC akkrediteret Klasse 5: Papir, som er FSC eller 100% PEFC akkrediteret, eller består 100% af post-forbruger genbrugsmateriale I 2013 fortsatte Egmont den interne undersøgelse af papirfabrikater, der blev iværksat i Det viste sig, at 144 papirfabrikater blev brugt af forskellige Egmont selskaber. Af PREPS database fremgik det, at 101 blev fremstillet enten af lavrisiko eller FSC/PEFC akkrediterede skove, 27 var ikke blevet klassificeret i henhold til PREPS systemet, og 9 indeholdt papir fra lavt klassificerede skove, jf. ovenstående klassificeringsoversigt. At forstå er imidlertid kun det første skridt. Målet for det kommende år er at øge andelen af papir med høj klassificering, dvs. ved at undersøge alternativer til de hidtil benyttede lavt klassificerede papirer. For at opnå dette mål vil der blive introduceret undervisning i indkøb af højt klassificeret papir på tværs af koncernen i løbet af

12 4. PROFIT UN GLOBAL COMPACT principper om Profit: 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Det er Egmonts politik at drive forretning uden brug af korruption og bestikkelse. Dette er både en holdning til begrebet og et lovmæssigt krav. Korruption er kriminel forseelse, og korrupte handlinger udsætter Egmont og Egmonts medarbejdere for risiko for retsforfølgelse, bøder og fængsel, ligesom Egmonts omdømme bringes i fare. I 2013 formaliserede Egmont dette standpunkt i Egmonts politik mod korruption og bestikkelse. Egmonts politik mod korruption og bestikkelse hovedpunkter: Definition på korruption Korruption er misbrug af betroet magt eller midler, som udøves for egen eller virksomhedens vindings skyld. Korruption kan antage mange former, herunder eksempelvis bestikkelse, underslæb, afpresning, nepotisme eller bedrageri og alle disse former for korruption er uacceptable i henhold til denne politik Definition på bestikkelse Bestikkelse er at tilbyde, give eller modtage noget af værdi (penge eller gaver) med det formål for giveren at udøve uretmæssig indflydelse på modtagerens beslutning eller adfærd. Bestikkelse kan forekomme i mange forskellige former, men involverer typisk en quid pro quo begge parter opnår noget Overtrædelse af politikken vil blive anset som alvorlig og vil kunne have disciplinære eller retslige konsekvenser, uanset om overtrædelsen foretages af en medarbejder eller af en samarbejdspartner, der arbejder på vegne af Egmont. Egmonts whistleblowing politik hovedpunkter: Egmont forpligter sig til ærlighed, redelighed og ansvarlighed. I tråd med denne forpligtelse forventer Egmont, at medarbejdere og samarbejdspartnere, der opdager mistænkeligheder i forbindelse med Egmonts forretning, vil stå frem og udtrykke deres bekymringer. Forhold, der kan indberettes under whistleblowing politikken, omfatter: Ulovlig adfærd Alvorlige helbreds- og sikkerhedsrisici både for offentligheden og for medarbejdere Skader på miljøet Uberettiget brug af Egmonts midler Muligt bedrageri og korruption 12

13 4.1. Politik mod korruption og bestikkelse I 2013 implementerede Egmont en politik mod korruption og bestikkelse, som er obligatorisk for alle helejede Egmont selskaber. Delejede selskaber er blevet opfordret til at implementere politikken, hvilket mange af dem har. For at vurdere Egmonts risiko for bestikkelse er der blevet udført en risikoanalyse på landeniveau. Analysen er baseret på The Corruption Perception Index, der viser, at Egmont generelt har en lav til medium risiko for bestikkelse. Politikken mod korruption og bestikkelse er blevet integreret i Egmonts Code of Conduct; den er blevet kommunikeret til alle væsentlige samarbejdspartnere og leverandører og vil indgå i fremtidige kontrakter. Desuden er politikken mod korruption og bestikkelse blevet kommunikeret til Egmonts medarbejdere og ledere gennem obligatorisk e-learning og vil også være obligatorisk for fremtidige medarbejdere Whistleblowing politik Et whistleblowing system blev introduceret som en del af e-learning programmet om korruption og bestikkelse. Systemet er en krypteret hjemmeside, hvorigennem medarbejdere og andre interessenter kan udtrykke deres mistanke om mistænkeligheder blandt Egmonts medarbejdere eller ledere. Systemet er blevet benyttet tre gange i 2013, og alle tilfælde er blevet behandlet af ledelsen. 13

14 5. CSR AKTIVITETER UD OVER UNGC PRINCIPPERNE Dette afsnit beskriver Egmonts CSR aktiviteter, der rækker ud over UN Global Compact principperne, dvs. Egmont Fondens almennyttige virksomhed og Egmonts bestræbelser på at skabe et sikkert internet for børn og unge Egmont Fondens almennyttige virksomhed Egmont Fondens almennyttige virksomhed er rettet mod børn og unge mennesker, men med særligt fokus på de mest sårbare. Den almennyttige virksomheds vision er et godt liv for børn og unge. Virksomheden arbejder med børn og unge for at opbygge deres evner og styrke deres potentiale, så de i sidste ende vil være i stand til at skabe gode liv for sig selv. Størstedelen af donationerne gives i Danmark. Der ydes dog også støtte i Norge samt i områder, hvor Egmont har særlige kompetencer og er i stand til at skabe synergi mellem aktiviteter i de to lande. I 2014 er målet at yde støtte for 9.6 million EUR. I 2013 var der fokus på disse områder: Omsorg: Hjælpe børn og unge med at håndtere livskriser Læring: Styrke ønsket om at lære En hjælpende hånd: Donationer til sårbare børn og unge For yderligere oplysninger, gå til Sikkert internet børns sikkerhed på internettet I takt med udviklingen af en digital produktportefølje har Egmont et ansvar for at skabe produkter til børn, som er så sikre som muligt, og for at fremme god opførsel på nettet. For at understøtte disse mål lancerede Egmont i december 2012 Egmonts Code of Practice for Internet Safety. Denne indeholder en række principper, som skal anvendes i forbindelse med digitale produkter rettet mod Egmonts yngre publikum. I 2013 fortsatte Egmont arbejdet med børns sikkerhed på nettet. De sikkerhedsforanstaltninger, som allerede var ved at blive implementeret i vores medieselskaber, blev undersøgt, og det blev klarlagt, hvor der var huller i selskabernes viden. Dette var en hjælp til udarbejdelsen af detaljerede retningslinjer til støtte for principperne i Code of Practice. Arbejdet med at skabe et intranetredskab til at hoste retningslinjerne er påbegyndt. I 2014 vil redskabet blive færdiggjort og implementeret hos digitale ledere. Næste skridt er at udvikle et internt audit system til at kontrollere implementering af retningslinjerne. 14

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål... 2 Definition af korruption... 2 Definition af bestikkelse... 2 Hvem kan deltage i bestikkelse og

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere