UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT"

Transkript

1 UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

2 INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT PEOPLE Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring Produktsikkerhed/Kvalitetssikring Egmonts koncernpersonalepolitik Egmonts principper for god ledelse Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse PLANET Miljø/Klimapolitik og klimapåvirkning Bæredygtigt papirindkøb - PREPS PROFIT Politik mod korruption og bestikkelse Whistleblowing politik CSR AKTIVITETER UD OVER UNGC PRINCIPPERNE Egmont Fondens almennyttige virksomhed Sikkert internet børns sikkerhed på internettet

3 1. EXECUTIVE STATEMENT Egmont støtter UN Global Compact s principper. Ansvarlig adfærd er altafgørende for en stærk og troværdig medievirksomhed. UN Global Compact s principper er en formel ramme, som afspejler Egmonts grundlæggende holdning og adfærd. Egmont overholder og støtter principperne og promoverer dem til partnere og leverandører. Egmont forpligtede sig til UN Global Compact s principper i januar Egmonts ansvarlighed og sociale engagement stammer dog helt tilbage fra virksomhedens tilblivelse i Egmonts grundlægger kom fra beskedne kår, og han tog vare på sine medarbejdere. Ved hans død i 1920 blev virksomheden til Egmont Fonden med det dobbelte formål at drive medievirksomhed og give tilbage til samfundet. I 2004 formaliserede Egmont sin Code of Conduct. Det er den ramme, hvorunder Egmont forpligter sig til: At tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over At udvise en etisk og ansvarlig adfærd i udførelsen af arbejdet At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder, samt At tage hensyn til miljøet. Herudover har Egmont defineret fire signaturområder inden for CSR, hvor det tilstræbes at være på forkant: PREPS database for bæredygtigt papirindkøb, et initiativ for forlagsbranchen iværksat af Egmont Sikkert internet med særligt fokus på børn og unges brug af Egmonts produkter Egmont Social Compliance Programme med fokus på etisk leverandørstyring og produktsikkerhed Egmont Fondens almennyttige virksomhed med samfundsdonationer på 362 million EUR siden begyndelsen. Denne rapport beskriver Egmonts CSR aktiviteter og deres udvikling. Rapporten indeholder desuden lovpligtige oplysninger i henhold til den danske Årsregnskabslov 99a vedrørende klima, menneskerettigheder og politik om kønssammensætning i Egmonts ledelse. Steffen Kragh Adm. direktør og koncernchef Egmont 3

4 2. PEOPLE Lige siden grundlæggelsen i 1878 har Egmont været en ansvarlig arbejdsgiver og i dag sikrer Egmont ikke kun menneske- og arbejdstagerrettigheder for egne medarbejdere, men også for leverandørernes medarbejdere. Principperne 1-6 i UN GLOBAL COMPACT har Egmont overholdt i årevis, og et bredt spektrum af Egmonts politikker dækker disse områder. UN GLOBAL COMPACT s principper for People Menneske- og arbejdstagerrettigheder: Virksomheden bør 1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne 3. Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring Egmont tilstræber at sikre, at alle Egmont produkter er fremstillet på ansvarlig, sikker og etisk måde. I denne forbindelse anviser Egmonts Code of Conduct standarder inden for de fire hovedområder, Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption, som forpligter alle Egmont selskaber, leverandører og som konsekvens af den nyligt udvidede forretningsmodel - Egmonts egne licenstagere til: At tilstræbe det højest mulige kvalitetsniveau inden for alle dele af virksomheden verden over At udvise en etisk og ansvarlig adfærd ved udførelsen af arbejdet At støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheder At tage hensyn til miljøet 4

5 Egmont Code of Conduct hovedpunkter: Børnearbejde: Egmont er af den overbevisning, at børns grundlæggende menneskerettigheder skal beskyttes. Egmont og dets leverandører anvender ikke børnearbejde. Samtlige medarbejdere skal opfylde mindstealderen for beskæftigelse i henhold til det enkelte lands krav, eller, såfremt dette er højere, Egmonts krav om en mindstealder på 15 år Retten til frit valg af beskæftigelse: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til ikke at anvende tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde Tvang og chikane: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at behandle hver enkelt medarbejder med værdighed og respekt og til ikke at anvende korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for fysisk, seksuel, psykisk eller verbal chikane eller misbrug Forbud mod diskrimination: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til ikke at diskriminere i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, herunder i forhold til løn, personalegoder, forfremmelse, sanktioner, opsigelse eller pensionering, eller på grundlag af race, religion, alder, nationalitet, social baggrund eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger eller handicap Foreningsfrihed: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at respektere medarbejdernes foreningsfrihed og deres ret til at organisere sig og føre overenskomstforhandlinger på en lovlig og fredelig måde, uden at der opkræves bod eller pålægges dem sanktioner Arbejdsmiljø og sikkerhed: Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at sikre medarbejderne et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø, der lever op til samtlige gældende love og forskrifter, samt til at forebygge ulykker og erhvervssygdomme, og som minimum sørge for adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold, brandsikring og tilstrækkelig belysning og ventilation Aflønning: Egmont selskaber og deres leverandører anerkender, at det er nødvendigt at betale løn til dækning af medarbejdernes grundlæggende behov. Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til som minimum at efterleve samtlige gældende love og forskrifter vedrørende løn og arbejdstid, herunder bestemmelser vedrørende mindsteløn, overarbejde, maximal arbejdstid, akkordsatser og andre former for aflønning, samt at stille de personalegoder til rådighed, der er påkrævet ved lov Overarbejdsbetaling: Ud over løn for den kontraktmæssige arbejdstid skal medarbejderne honoreres for overarbejde med den forhøjede sats, der er fastsat ved lov i produktionslandet, eller såfremt landets lovgivning ikke indeholder bestemmelser for overarbejdsbetaling, skal der mindst betales sædvanlig løn for overarbejde Arbejdstid: Bortset fra under ekstraordinære driftsforhold vil Egmont selskaber og deres leverandører ikke forlange, at medarbejderne arbejder mere end (a) 48 timer pr. uge og 12 timers overarbejde, eller (b) det antal timer, som i den lokale lovgivning er fastsat som maksimumgrænse for almindelig arbejdstid og overarbejde, eller hvor den lokale lovgivning ikke har fastsat en maksimumgrænse, den almindelige ugentlige arbejdstid i det pågældende land plus 12 timers overarbejde. Medarbejderne skal desuden være sikret mindst én fridag for hver 7-dages periode, undtagen under ekstraordinære driftsforhold. Egmont etablerede i 2005 Egmont Social Compliance Programme med det formål at kontrollere tredjepart leverandørers compliance på basis af principperne i Code of Conduct. Egmont forventer, at leverandører af Egmonts produkter tilvejebringer et sikkert og tilfredsstillende arbejdsmiljø for deres medarbejdere og bl.a. sikrer, at ingen af de nedenfor dokumenterede nul- tolerancer er til stede: Non-compliance med lokale mindstelønsregulativer Tvangsarbejde eller ufrivilligt arbejde Børnearbejde Risiko for tab af liv og lemmer Endvidere forbeholder Egmont sig ret til at tilbagetrække produktionsgodkendelser fra leverandører, hvis der påvises generelt foruroligende arbejdsforhold. Egmonts tilgang til leverandør compliance er generelt kritisk, men konstruktiv og hvis betydelige udbedringer kan dokumenteres, inkl. compliance med minimum standarderne (ingen nul-tolerancer), vil Egmont potentielt acceptere, at leverandøren optages i leverandørpuljen på basis af en grundig vurdering af forholdene og compliance niveauet. Egmont vil desuden i disse tilfælde følge leverandøren tæt i en periode for at sikre implementering af forbedringer og et højt compliance niveau. Audit cyklus og fokusområder Helt konkret kontrollerer Egmont Social Compliance Programme tredjepart leverandørers compliance niveau gennem sociale audits hos leverandøren, udført enten af akkrediterede audit virksomheder eller af interne Egmont auditors med base i Asien. En social audit består af: 5

6 Gennemgang af fabrikken med fokus på det fysiske arbejdsmiljø inkl. brandsikkerhed, kemikaliesikkerhed, el-sikkerhed m.v. Interviews med arbejderne Gennemgang af dokumentation og krydstjek af timeopgørelser, lønkvitteringer, produktionsregistreringer m.v. Desuden gennemgås diverse certifikater og miljødokumentation Audit resultaterne danner grundlag for leverandørgodkendelser af både nye og eksisterende leverandører og det er en forudsætning, at en leverandør er godkendt af Egmont Social Compliance, inden produktionen går i gang. Egmont anser generelt implementering og compliance med Code of Conduct for at være en dynamisk proces, der tilstræber løbende forbedringer. Auditog forbedringsprocessen er således kontinuerlig og aldrig statisk. Egmonts leverandørpulje er global, og vores indsats på dette område er hovedsageligt baseret på en risikovurdering af de forskellige lande. Der er fokus på højrisikolande, men Egmont undersøger også systematisk compliance niveauet hos leverandører i mellemrisiko lande. I lavrisikolande udføres audit hos leverandører ved stikprøver. Egmont rekvirerer generelt audits på basis af Egmont Code of Conduct, men for at undgå audit træthed hos leverandørerne, accepteres også ekstern audit udført på basis af visse godkendte standarder, der bekræfter compliance med forskrifterne. For at verificere eksterne audit resultater udfører Egmont dog vilkårlige audits hos leverandører, der er involveret i andre sociale audit programmer. I 2013 blev der gennemført 100 Egmont audits. Herudover blev der evalueret ca. 160 audits baseret på eksterne standarder. Påvises der non-compliance i audit forløbet, kræver Egmont, at forholdene bliver udbedret og forbedringer skal dokumenteres løbende gennem audits som en forudsætning for fremtidigt samarbejde. Udfordringer og mål for 2014 Egmonts mangeartede produkter og komplekse forretningsstruktur kræver en mangfoldig og global leverandørpulje - i øjeblikket omfatter den fabrikker, der varierer i størrelse fra 8 til ansatte og er karakteriseret ved både kort- og langsigtede forretningsforhold. Et særligt fokusområde for Egmont er Egmont Kids Media divisionens legetøjsleverandører (sidst i 2013 fusionerede divisionen med Egmont Magazines til én ny division, Egmont Publishing) af den årsag, at størstedelen af disse leverandører enten er små eller af mellemstørrelse og beliggende i højrisikolande. For at håndtere dette arbejder Egmont konstant hen imod at centralisere produktionen omkring færre leverandører, hvor det er muligt, f.eks. ved at øge antallet af co-produktioner mellem Egmont Kids Media selskaber. For eksempel lykkedes det Egmont at koordinere og indkøbe cover mounts (legetøj eller andre produkter monteret på forsiden af et magasin) til 29 magasintitler på tværs af portefølje og selskaber i Med en mere fokuseret og stabil leverandørpulje oplever Egmont en højere grad af indflydelse over for leverandørerne, hvorved evnen til at understøtte implementering af bæredygtige forbedringer forstærkes, samtidig med at der sikres øget kontrol i hele produktionsprocessen, inkl. produktsikkerhed - jf. afsnit 2.2. I 2014 vil muligheden for at afholde leverandørtræning om social compliance blive vurderet og hvis det skønnes nødvendigt - implementeret for en række vigtige små leverandører for at styrke de sociale forhold på disse fabrikker. 6

7 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring Produktsikkerhed er væsentlig for Egmont, og alle produkter bliver designet, produceret og testet i henhold til de højeste standarder og regulativer. Egmonts produktsikkerhedsprocedurer sikrer, at ingen produkter bliver sendt på markedet uden en positiv sikkerhedsvurdering, og opdages der risici i en test rapport, vil det pågældende produkt blive lavet om. Særligt produkter rettet mod børn både trykte produkter og legetøj, inkl. produkter der distribueres sammen med magasiner - er i fokus. I 2013 oplevede Egmont i syv tilfælde et negativt resultat af en sikkerhedsvurdering, f.eks. på grund af tilstedeværelsen af visse kemikalier så som SCCP eller PAH. Ingen af disse produkter blev markedsført, og i 2014 er det målet yderligere reducere dette antal gennem øget samarbejde med leverandørerne. I 2013 modtog Egmont ingen indberetninger af alvorlige sikkerhedshændelser. Et produkt blev frivilligt trukket tilbage fra markedet i England på trods af, at der ikke var indberettet hændelser. Tilbagetrækningen var et resultat af en intern vurdering af den potentielle risiko, hvis dette produkt blev brugt af søskende på en måde, der ikke var tilsigtet. Kort fortalt bestod produktet bl.a. af en legetøjshøstak, der kunne omdannes til en lang snor. Selv om produktet var designet til børn på 3 år og over, blev det skønnet sandsynligt, at produktet kunne blive brugt i legesituationer med yngre børn, og at der potentielt kunne opstå risiko for kvælning med den lange snor. In 2014 vil det fortsat være Egmonts mål ikke opleve alvorlige sikkerhedshændelser eller tilbagetrækninger på grund af sikkerhedsaspekter. Egmonts produktsikkerhedskrav, som er en blanding af lovkrav og yderligere krav, er defineret i en sikkerhedsmanual, som er tilgængelig online for alle medarbejdere, der arbejder med produktsikkerhed. Manualen gennemgås og opdateres to gange om året med mindre lovkrav introduceres med omgående varsel. Egmont har til hensigt at fortsætte denne praksis i fremtiden. Compliance med kemikaliekrav til produkter inkl. legetøj forbliver et vigtigt fokusområde i Herudover vil der blive fokus på leverandørtræning til forbedring af kvalitetsstyringen hos især kinesiske leverandører af cover mounts til børnemagasiner. Træningen kommer til at inkludere materialestyring og kvalitetssikringsprocedurer så som mere testning og tilsyn under produktionsprocesserne Egmonts koncernpersonalepolitik Siden 2004 har Egmont haft en fælles koncernpersonalepolitik, der dækker de forventninger, man må have til hinanden, når man er ansat i Egmont. Politikken dækker et bredt spektrum af områder, og politikkens standarder i forhold til Egmonts UN Global Compact forpligtelser er fremhævet i boksen nedenfor: Egmonts koncernpersonalepolitik hovedpunkter: Rekruttering: Egmont ønsker at ansætte og udnævne medarbejdere med de rigtige faglige og personlige kvalifikationer til jobbet, uanset køn, alder, handicap, etnisk eller religiøs baggrund. Egmont ønsker at fremme ligestilling ved at give mænd og kvinder samme muligheder for forfremmelse til ledende stillinger Uddannelse og udvikling: I Egmont lægger vi vægt på, at medarbejderne er velkvalificerede i forhold til de opgaver, der skal løses både på kort og langt sigt. Det er lederens og den enkelte medarbejders fælles ansvar at arbejde med medarbejderens faglige og personlige udvikling i forhold til arbejdsopgaverne Medarbejdersamtale (Performance Development Review): I Egmont gennemføres en årlig samtale mellem leder og medarbejder. Ved samtalen vurderes målopfyldelse, indsats og samarbejde i den foregående periode. Under samtalen aftales arbejdsopgaver, mål og succeskriterier for det kommende år. Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed: Egmont lægger vægt på at skabe og fastholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og at tage vare på medarbejdernes helbred. De enkelte selskaber tager hensyn til disse forhold og indretter i et samarbejde mellem ledelse, lokal HR og medarbejdere arbejdsforholdene herefter. Det er af største vigtighed for Egmont at ansætte de rigtige personer og give dem mulighed for at udvikle sig i deres arbejde. I 2013 var ca. 54% af Egmonts ansatte kvinder, og ca. 47% af Egmonts ledere var kvinder. Aldersfordeling i Egmont Under 26 år år år år Over 55 år 4% 29% 39% 20% 9% 7

8 Egmont registrerer ikke data vedr. handicap, etnisk eller religiøs baggrund og kan derfor ikke rapportere på disse faktorer. Hvert år måles forskellige principper fra Egmonts Koncernpersonalepolitik i Egmonts koncernanalyse, en global medarbejderanalyse. Svarene bruges til at generere mere end 600 rapporter, som danner grundlag for opfølgning på og forbedringer i Egmonts selskaber og afdelinger. I 2013 var 94% af alle Egmonts medarbejdere tilfredse eller meget tilfredse med deres job. Set i et 10 årigt perspektiv, er tilfredshedsgraden med hensyn til arbejdsopgaver, balance mellem hjem og arbejde, arbejdsbyrde, respekt, videndeling, medarbejdersamtale og kvaliteten af nærmeste leder øget betydeligt. Hvad angår sundhed og sikkerhed overholder Egmonts selskaber selvfølgelig lokal lovgivning og følger regelmæssigt op på mulige forbedringer Egmonts principper for god ledelse Egmonts principper for god ledelse består af 12 principper, som Egmont forventer ledere at overholde, f.ex. med hensyn til målsætning og performance management, medarbejderkompetencer og åben dialog. Egmonts principper for god ledelse hovedpunkter Performance management: Et af lederens vigtigste, mest udfordrende og lønsomme ansvarsområder er performance management. Det er lederens opgave at sørge for, at alle medarbejdere har klare mål og arbejder med at indfri disse. Lederen bør følge op på målopfyldelse og give feedback. God performance må tilskyndes og anerkendes; dårlig performance bør adresseres og forbedres Åben og konstruktiv dialog: Lederen skal bidrage til, at der mellem leder og medarbejdere foregår en åben dialog, hvorved medarbejderne kan give deres mening til kende, og lederen får mulighed for at begrunde sine beslutninger Delegering af opgaver og ansvar: Det er lederens opgave at sørge for, at opgaver og ansvar fordeles til medarbejderne på en hensigtsmæssig måde i forhold til anvendelse af ressourcer, opnåelse af afdelingens mål og udvikling af medarbejdernes kvalifikationer Kommunikation og information: Det er lederens opgave at holde et højt informationsniveau og sørge for, at al nødvendig information videregives, således at medarbejderne kan løse deres opgaver bedst muligt Samarbejde og konfliktløsning: Det er lederens opgave at bidrage til et godt samarbejdsklima gennem sin egen adfærd og at søge konflikter løst hurtigst muligt, primært gennem dialog mellem konfliktens parter Lederen som rollemodel: I Egmont forventer vi, at alle med ledelsesansvar er sig bevidst, at de gennem deres personlige handlinger synliggør koncernens personalepolitiske grundholdninger, værdier og forventninger om hensigtsmæssig ledelsesadfærd Koncernanalysen i 2013 viste, at langt de fleste af Egmonts medarbejdere mener, at deres leder har meget god forretningsforståelse og er god til at sætte ambitiøse mål, motivere medarbejdere og til at føre en åben dialog og at deres leder er en god leder og rollemodel. For at støtte lederne har Egmont udviklet et obligatorisk lederkursus: Egmont General Leadership Training. Kurset har kørt siden 2009 og har blandt andre tiltag været medvirkende til at forbedre ledelseskvaliteten i Egmont betydeligt. 8

9 2.5. Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse I 2013 tiltrådte Fondsbestyrelsen en politik om kønssammensætning i ledende stillinger i Egmont og vedtog et kvantitativt mål for kvinder i Egmonts bestyrelser. Politikken er en koncernpolitik, hvilket betyder, at både politikken og målene gælder for de Egmont selskaber, som er omfattet af dansk lovgivning. Fakta om kvinder i ledende stillinger i 2013 Ca. 54% af alle medarbejdere i Egmont koncernen er kvinder Ca. 47% af alle Egmonts ledere i hele koncernen er kvinder I danske selskaber er 40% af alle ledere kvinder Egmonts fondsbestyrelse består af seks fundatsudpegede medlemmer, som er mænd Egmonts politik om kønssammensætning i ledelse Egmont diskriminerer ikke på basis af køn, alder og handicap, etnisk eller religiøs baggrund Egmont ønsker altid at ansætte den bedst kvalificerede person, uanset køn Egmonts mål er at have mangfoldige kompetencer. Forskellighed er ikke kun et spørgsmål om køn, men kan også omfatte uddannelse, praktisk erfaring, alder, kulturel baggrund og meget andet Ved rekrutteringer eller forfremmelser ønsker Egmont at tage både mandlige og kvindelige kandidater i betragtning Egmonts mål for det underrepræsenterede køn Egmont har følgende mål for det underrepræsenterede køn i Fondsbestyrelsen: Det er Egmonts mål at få et kvindeligt medlem indvalgt i Fondsbestyrelsen, hvis hun er den bedst kvalificerede I henhold til vedtægterne for Egmont Fonden er der valg til Fondsbestyrelsen ved udgangen af regnskabsåret, hvor et medlem fylder 70. Næste gang, dette sker, er i 2014 Efter 2014 vil der ikke være nyvalg før 2021 Egmont benytter ekstern hjælp til at identificere potentielle faglige medlemmer af Fondsbestyrelsen. Headhuntere bliver bedt om at præsentere både mandlige og kvindelige kandidater, som har relevant erfaring og kompetencer, for Fondsbestyrelsen Ovennævnte mål gælder også for de danske Egmont selskaber, som er omfattet af loven 9

10 3. PLANET UN GLOBAL COMPACT Principper om Planet: Virksomheder bør 7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Egmont Code of Conduct fastslår, at Egmont selskaber og deres leverandører forpligter sig til at overholde samtlige gældende love og forskrifter på miljøområdet. Dette område udgør således en del af den audit, som Egmont udfører hos tredjepart leverandører. Med udgangspunkt i den særlige, lokale lovgivning i den pågældende leverandørs land, kontrollerer Egmont bl.a. følgende miljømæssige aspekter hos tredjepart leverandører: Test rapport for drikkevandet Affaldshåndtering Gældende miljøvurderingsrapport Kvalitetscertifikat for kemiske lagerdepoter Hvis der opdages non-compliance under en social audit, kræver Egmont forbedringer. For yderligere detaljer om auditeringsprocessen, se afsnit Miljø/Klimapolitik og klimapåvirkning Ud over ovenstående har Egmont ikke en særlig miljø- og/eller klimapolitik. Målet i 2014 er at få politikker på plads, der sætter standarder for, hvordan Egmont tilstræber at styre og minimere Egmont produkternes miljømæssige og klimamæssige fodaftryk. Eksempler på, hvordan Egmonts virksomheder arbejder med klima i dag, følger nedenfor. Klimapåvirkning Egmonts hovedkontor For Egmonts hovedkontor i København er den lovmæssige EMO rapport blevet udfærdiget på basis af en grundig gennemgang af bygningerne, udført af en uafhængig energikonsulent. Rapporten foreslår energibesparende foranstaltninger, og disse tages i betragtning ved den generelle vedligeholdelse af bygningerne samt i tilfælde af modernisering af ledige erhvervslokaler. På ejendommen Vognmagergade 11, 1148 København K, er der blevet foretaget en udskiftning af klimacentraler i løbet af Syv elektriske air condition anlæg er blevet erstattet med nye. På grund af ny teknologi forventes det, at Egmont vil spare ca KWh i elektricitet samt ca. 500 MWh på fjernvarme. På basis af disse besparelser er der et forventet fald i Co2 udslip på 92 tons. 10

11 Klimapåvirkning Nordisk Film Biografer i Danmark I Nordisk Film er en opgradering af ventilationssystemerne blevet implementeret i 8 ud af 17 danske biografer med henblik på at optimere energibesparelserne. De nye energieffektive ventilationssystemer har indbygget frekvenskontrol, hvorimod de gamle var bæltedrevne. Udskiftningen af ventilationssystemerne forventes at skabe en energibesparelse på 8-10% ( kwh) i forhold til biografernes totale energiniveau svarende til et fald i Co2 udslip på 296,8 tons. I 2014 vil Nordisk Film fokusere på at udskifte ca glødepærer med LED lyskilder Bæredygtigt papirindkøb - PREPS Egmonts forpligtelse i forhold til principperne 7 og 8 i UN Global Compact understøttes af de skridt, der allerede er taget til at forstå og levere positiv forandring i logistikkæden for et af Egmonts vigtigste råmaterialer: Papir til brug for bogproduktion. Om PREPS databasen Med det formål at undersøge og evaluere de skove, hvorfra Egmonts papir stammer, udviklede Egmont UK et Egmont Paper Grading System (PREPS) tilbage i Dette system klassificerer papir i henhold til strenge kriterier for skovdriftens bæredygtighed i et system baseret på 1-5 stjerner. Oplysningerne om de skove, hvorfra hvert enkelt papirfabrikat stammer, skaffes af de papirmøller, der producerer papiret. PREPS gruppen har i øjeblikket en database, der indeholder over 650 individuelle papirfabrikater. Papirklassificering: Klasse 1: Papir af ukendt eller uønsket oprindelse Klasse 3: Papir, hvor skovenes oprindelse er kendt, lovlig, lavrisiko eller enten FSC eller PEFC akkrediteret Klasse 5: Papir, som er FSC eller 100% PEFC akkrediteret, eller består 100% af post-forbruger genbrugsmateriale I 2013 fortsatte Egmont den interne undersøgelse af papirfabrikater, der blev iværksat i Det viste sig, at 144 papirfabrikater blev brugt af forskellige Egmont selskaber. Af PREPS database fremgik det, at 101 blev fremstillet enten af lavrisiko eller FSC/PEFC akkrediterede skove, 27 var ikke blevet klassificeret i henhold til PREPS systemet, og 9 indeholdt papir fra lavt klassificerede skove, jf. ovenstående klassificeringsoversigt. At forstå er imidlertid kun det første skridt. Målet for det kommende år er at øge andelen af papir med høj klassificering, dvs. ved at undersøge alternativer til de hidtil benyttede lavt klassificerede papirer. For at opnå dette mål vil der blive introduceret undervisning i indkøb af højt klassificeret papir på tværs af koncernen i løbet af

12 4. PROFIT UN GLOBAL COMPACT principper om Profit: 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Det er Egmonts politik at drive forretning uden brug af korruption og bestikkelse. Dette er både en holdning til begrebet og et lovmæssigt krav. Korruption er kriminel forseelse, og korrupte handlinger udsætter Egmont og Egmonts medarbejdere for risiko for retsforfølgelse, bøder og fængsel, ligesom Egmonts omdømme bringes i fare. I 2013 formaliserede Egmont dette standpunkt i Egmonts politik mod korruption og bestikkelse. Egmonts politik mod korruption og bestikkelse hovedpunkter: Definition på korruption Korruption er misbrug af betroet magt eller midler, som udøves for egen eller virksomhedens vindings skyld. Korruption kan antage mange former, herunder eksempelvis bestikkelse, underslæb, afpresning, nepotisme eller bedrageri og alle disse former for korruption er uacceptable i henhold til denne politik Definition på bestikkelse Bestikkelse er at tilbyde, give eller modtage noget af værdi (penge eller gaver) med det formål for giveren at udøve uretmæssig indflydelse på modtagerens beslutning eller adfærd. Bestikkelse kan forekomme i mange forskellige former, men involverer typisk en quid pro quo begge parter opnår noget Overtrædelse af politikken vil blive anset som alvorlig og vil kunne have disciplinære eller retslige konsekvenser, uanset om overtrædelsen foretages af en medarbejder eller af en samarbejdspartner, der arbejder på vegne af Egmont. Egmonts whistleblowing politik hovedpunkter: Egmont forpligter sig til ærlighed, redelighed og ansvarlighed. I tråd med denne forpligtelse forventer Egmont, at medarbejdere og samarbejdspartnere, der opdager mistænkeligheder i forbindelse med Egmonts forretning, vil stå frem og udtrykke deres bekymringer. Forhold, der kan indberettes under whistleblowing politikken, omfatter: Ulovlig adfærd Alvorlige helbreds- og sikkerhedsrisici både for offentligheden og for medarbejdere Skader på miljøet Uberettiget brug af Egmonts midler Muligt bedrageri og korruption 12

13 4.1. Politik mod korruption og bestikkelse I 2013 implementerede Egmont en politik mod korruption og bestikkelse, som er obligatorisk for alle helejede Egmont selskaber. Delejede selskaber er blevet opfordret til at implementere politikken, hvilket mange af dem har. For at vurdere Egmonts risiko for bestikkelse er der blevet udført en risikoanalyse på landeniveau. Analysen er baseret på The Corruption Perception Index, der viser, at Egmont generelt har en lav til medium risiko for bestikkelse. Politikken mod korruption og bestikkelse er blevet integreret i Egmonts Code of Conduct; den er blevet kommunikeret til alle væsentlige samarbejdspartnere og leverandører og vil indgå i fremtidige kontrakter. Desuden er politikken mod korruption og bestikkelse blevet kommunikeret til Egmonts medarbejdere og ledere gennem obligatorisk e-learning og vil også være obligatorisk for fremtidige medarbejdere Whistleblowing politik Et whistleblowing system blev introduceret som en del af e-learning programmet om korruption og bestikkelse. Systemet er en krypteret hjemmeside, hvorigennem medarbejdere og andre interessenter kan udtrykke deres mistanke om mistænkeligheder blandt Egmonts medarbejdere eller ledere. Systemet er blevet benyttet tre gange i 2013, og alle tilfælde er blevet behandlet af ledelsen. 13

14 5. CSR AKTIVITETER UD OVER UNGC PRINCIPPERNE Dette afsnit beskriver Egmonts CSR aktiviteter, der rækker ud over UN Global Compact principperne, dvs. Egmont Fondens almennyttige virksomhed og Egmonts bestræbelser på at skabe et sikkert internet for børn og unge Egmont Fondens almennyttige virksomhed Egmont Fondens almennyttige virksomhed er rettet mod børn og unge mennesker, men med særligt fokus på de mest sårbare. Den almennyttige virksomheds vision er et godt liv for børn og unge. Virksomheden arbejder med børn og unge for at opbygge deres evner og styrke deres potentiale, så de i sidste ende vil være i stand til at skabe gode liv for sig selv. Størstedelen af donationerne gives i Danmark. Der ydes dog også støtte i Norge samt i områder, hvor Egmont har særlige kompetencer og er i stand til at skabe synergi mellem aktiviteter i de to lande. I 2014 er målet at yde støtte for 9.6 million EUR. I 2013 var der fokus på disse områder: Omsorg: Hjælpe børn og unge med at håndtere livskriser Læring: Styrke ønsket om at lære En hjælpende hånd: Donationer til sårbare børn og unge For yderligere oplysninger, gå til Sikkert internet børns sikkerhed på internettet I takt med udviklingen af en digital produktportefølje har Egmont et ansvar for at skabe produkter til børn, som er så sikre som muligt, og for at fremme god opførsel på nettet. For at understøtte disse mål lancerede Egmont i december 2012 Egmonts Code of Practice for Internet Safety. Denne indeholder en række principper, som skal anvendes i forbindelse med digitale produkter rettet mod Egmonts yngre publikum. I 2013 fortsatte Egmont arbejdet med børns sikkerhed på nettet. De sikkerhedsforanstaltninger, som allerede var ved at blive implementeret i vores medieselskaber, blev undersøgt, og det blev klarlagt, hvor der var huller i selskabernes viden. Dette var en hjælp til udarbejdelsen af detaljerede retningslinjer til støtte for principperne i Code of Practice. Arbejdet med at skabe et intranetredskab til at hoste retningslinjerne er påbegyndt. I 2014 vil redskabet blive færdiggjort og implementeret hos digitale ledere. Næste skridt er at udvikle et internt audit system til at kontrollere implementering af retningslinjerne. 14

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 0 1 Indhold 1. Danske Spils CSR-politik 2 2. KPI er for 2011 3 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 4. Samarbejde med behandlingsinstitutioner 4 5. Etablering af egen hjælpelinje til ludomaner

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact Danske Spil A/S COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring Jeg vil hermed bekræfte, at Danske Spil fortsat støtter Global Compacts 10 principper på de

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere