BilagBUV_141106_pkt Lige muligheder. Faglig strategi. for udsatte børn og unge. i Hvidovre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagBUV_141106_pkt.10.01. Lige muligheder. Faglig strategi. for udsatte børn og unge. i Hvidovre Kommune"

Transkript

1 Lige muligheder. Faglig strategi for udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune Børne- og Velfærdsforvaltningen Oktober 2014

2 Lige muligheder. - Faglig strategi for udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 1. udgave, 1. oplag. Oktober 2014 Tryk: RådhusTrykkeriet, Hvidovre Kommune Redaktion: Maja Riis Frederiksen (mrf) og Susan Bjerregaard (srr) Grafik: Morten Skinnes (mqs)

3 INDHOLD INDLEDNING 4-6 DE TRE FOKUSOMRÅDER TIDLIG INDSATS STYRKELSE AF MYNDIGHEDSOMRÅDET TILBUDSVIFTEN Forord Med denne strategi ønsker vi at sætte fokus på, hvordan vi, i Hvidovre Kommune, kan sikre at udsatte børn og unge får de samme muligheder for at trives og udvikle sig, som deres jævnaldrende. Strategien tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vision om Hvidovre, som børnenes og familiernes by, samt den sammenhængende børnepolitik og visionen om, at: Uanset hvilke forudsætninger, dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem. Vi ønsker med strategien at skabe sammenhæng mellem det daglige arbejde med udsatte børn og unge og de politiske mål og strategier, der er vedtaget i Hvidovre Kommune, således at de konkrete indsatser, som iværksættes er i tråd med de overordnede politiske prioriteringer.

4 Hvorfor en faglig strategi En fælles strategi giver fælles retning. For at yde den bedste indsats overfor udsatte børn, unge og familier er det centralt, at vi har klare mål og retninger for vores arbejde. Vi ønsker derfor med denne strategi at formulere en fælles retning for arbejdet med udsatte børn og unge, således at det er klart for alle, hvad vi ønsker at opnå for de børn, unge og familier, som vi er i kontakt med, samt hvordan vi konkret vil arbejde på at nå målene. Ambitionen med strategien er at styrke og udvikle det gode arbejde, som allerede udføres i Børneog Familieafdelingen. Vi skal gøre mere af det, vi ved virker, og samtidig inddrage den aktuelt bedste viden og forskning, som findes på området. Vi skal anvende de gode erfaringer og resultater, som allerede findes i afdelingen, men samtidig have fokus på, hvordan vi kan udvikle indsatsen. Den faglige strategi er derfor baseret dels på den praksis erfaring, som allerede findes i afdelingen, og dels med udgangspunkt i den forskning og viden, som findes. En del af de indsatser, som beskrives i strategien er indsatser, som allerede eksisterer, samtidig er der beskrevet indsatser, som vi ønsker at etablere med henblik på at forbedre indsatsen overfor udsatte børn, unge og familier. Det faglige fundament Vi ønsker, at det faglige arbejde, som hver dag udføres overfor udsatte børn, unge og familier, samt de prioriteringer og beslutninger, som træffes med udgangspunkt i vores faglige ambition, er baseret på følgende grundværdier: Alle forældre vil deres børns bedste Vi skal støtte forældrene i opgaven og ansvaret, som forældre. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og ved at støtte dem som forældre, giver vi børnene de bedste muligheder i livet. Når børnene er små, skal vi derfor sætte ind med tiltag, som støtter forældrene i at yde den rette støtte til deres børn. Vi vil prioritere løsninger, der samler familien Langt størstedelen af alle børn har det bedst i deres egne familier. Vi skal derfor udnytte og udvikle de ressourcer, som allerede findes i familien og netværket, således at familierne i højere grad bliver i stand til selv at løse de udfordringer, de møder i deres liv. Vi vil derfor prioritere indsatser, som understøtter, at familien kan blive sammen. Barnets og familiens syn på egen situation er vigtig Vi betragter børn og unge som kompetente borgere, hvis synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med deres alder og modenhed. Vi skal derfor inddrage og støtte barnet og den unge i alle forhold, således at de oplever sig hørte og sete. Vi vil ligeledes inddrage familiens og netværkets syn på løsningen af det aktuelle problem, da dette er en central forudsætning for at familien kan se, forstå og dermed profitere de løsninger, der etableres i fællesskab. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 4 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

5 Tværfagligt samarbejde Vi vil arbejde sammen på tværs af fagligheder og afdelinger, så vi kan tilbyde børnene og familierne helhedsorienterede løsninger. Vi skal sikre, at alle faggrupper tager ansvar og involverer sig i løsningen af børn og unges vanskeligheder, således at den bedste løsning kan findes. Vi vil prioritere de tværfaglige netværk, da vi betragter dem, som omdrejningspunktet i Børne- og Velfærdsforvaltningens infrastruktur i forhold til at sikre en tidlig indsats overfor udsatte børn og unge. En videns- og forskningsbaseret praksis Vi ønsker med strategien at sætte fokus på, at indsatsen overfor udsatte børn, unge og familier skal være vidensbaseret. Vi er optaget af at sikre, at det, vi sætter i værk, rent faktisk har en positiv effekt på familiens vanskeligheder, samtidig med at vi vil sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt. Vi skal derfor have fokus på: at vores overordnede tanker og visioner for udviklingen af området er baseret på den bedst tilgængelige viden og forskning at de konkrete indsatser, vi sætter i værk overfor børnene, de unge og familierne i videst omfang skal være baseret på evidens eller viden. I arbejdet med at vidensbasere vores policy-udvikling, er vi særlig optaget af den viden og forskning, som stammer fra Sverige, og som populært kaldes Sverigesmodellen. Vi ønsker at lade os inspirere af modellens resultater om, at en øget fokusering og prioritering af forebyggelsesområdet samt et øget fokus på normalitet i indsatserne for børn og unge, skaber kvalitet. At den svenske model er særlig interessant og relevant at bringe ind i en dansk kontekst, underbygges af, at Servicelovens seneste reformer ligeledes er inspireret af den svenske model. Både anbringelsesreformen og Barnets Reform har bl.a. et øget fokus på sikre en tidlig indsats, samt at de indsatser, som iværksættes, skal være mindst mulig indgribende for børnene og de unge. Figur 1: Sverigesmodellen Forebyggelse Hjemmebaserede indsatser Anbringelse i slægt og netværk Anbringelse i familiepleje Anbringelse på institution Sverigesmodellen arbejder med en indsatstrappe (Figur 1), hvor fokus i arbejdet med børn og unge altid er, hvad der skal til for at komme ned af trappen til mindre indgribende foranstaltninger. Dette Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 5 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

6 forudsætter, at der en tæt opfølgning på foranstaltningerne, således at det er løbende sker en vurdering af, om foranstaltningen er passende eller om der skal tilbydes en mindre indgribende foranstaltning. En tæt opfølgning på foranstaltningerne medvirker samtidig til tidsmæssigt kortere foranstaltninger, herunder kortere anbringelser, samt en bedre ressourcefordeling mellem forebyggelses- og anbringelsesområdet. For at arbejde med en indsatstrappe er det centralt, at vi kan tilbyde en bred vifte af forebyggende tilbud, samtidig med, at de tilbud vi kan tilbyde, har en dokumenteret effekt. Vi er derfor optaget af at udvikle og udvide vores tilbudsvifte, sådan at de matcher børnenes og familiernes behov. Vi er ligeledes optaget af forskning fra bl.a. SFI og Rockwool, som peger på, at børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet, klarer sig langt dårligere på stort set alle parametre (skole, helbred, trivsel) end deres jævnaldrende. Undersøgelser peger på, at de børn og unge, som er anbragte eller som har været anbragt, har uforholdsvis mange problemer i deres opvækst og som voksne tilhører en uforholdsmæssigt socialt dårligt stillet gruppe. Det er således centralt, at vi har overvejet alle muligheder, inden vi anbringer et barn eller en ung, ligesom vi skal arbejde målrettet på at barnet hurtigst muligt kan komme tilbage til familien. I arbejdet med at vidensbasere den konkrete praksis er vi særligt optaget af, at vi i videst muligt omfang anvender indsatser, som har en dokumenteret effekt. Vi ønsker at anvende metoder og programmer, som er evidensbaserede, og vi ønsker i højere grad at implementere effektmålinger og at foretage evalueringer af de tilbud, vi allerede har. På myndighedsområdet skal vi være optaget af, hvordan vi inddrager nyeste viden og forskning i sagsbehandlingen og undersøgelsesarbejdet, således at de afgørelser, vi træffer er vidensbaserede. Præsentation af Børne- og Familieafdelingen Børne- og Familieafdelingen løser opgaver indenfor det specialiserede børne-, unge- og familieområde, både på det psykosociale område og på handicapområdet. Derudover varetager Børne- og Familieafdelingen den primære forebyggende indsats på tand- og sundhedsplejeområdet overfor alle børn og unge i Hvidovre Kommune. Det er de borgerrettede opgaver indenfor det specialiserede børne-, unge- og familieområde, som beskrives i denne strategi. Målgruppen er derfor overvejende børn, unge og familier med et særligt behov for støtte. Børne- og Familieafdelingen, som er en del af Børne- og Velfærdsforvaltningen, består af en familierådgivning, som har ansvaret for myndighedsopgaverne i forhold til udsatte børn og unge, de decentrale institutioner, som har til opgave at levere de tilbud og indsatser, som børnene og de unge har behov for, samt Sundhedsplejen og Tandplejen, som løser primære sundhedsfremmende opgaver overfor børn og unge. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 6 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

7 Indsatsområder I den faglige strategi er udvalgt tre fokusområder, som opfattes som centrale for at udvikle og forbedre indsatsen overfor udsatte børn og unge. De tre fokusområder i strategien er: Tidlig indsats Styrkelse af myndighedsområdet Tilbudsviften Udover de tre overordnede fokusområder er der udvalgt et tværgående fokusområde, som vi ønsker skal gennemsyre arbejdet med udsatte børn og unge på alle niveauer. Det er således et tema, som taler ind både i den tidlige indsats, i myndighedsområdet, samt i de tilbud, vi tilbyder til børnene, de unge og familierne. Det tværgående fokusområde: En netværksorienteret tilgang til arbejdet med børn, unge og familier Figur 2: Tre indsatsområder og et tværgående fokusområde Tidlig indsats Styrkelse af myndighedsområdet Tilbudsviften En netværksorienteret tilgang til arbejdet med børn, unge og familier Tidlig indsats Med dette fokusområde ønsker vi at stille skarpt på, hvordan vi kan tilrettelægge indsatsen, således at børn, unge og familier på et tidligt tidspunkt får den hjælp, som de har brug for. Al erfaring og forskning viser, at en tidlig opsporing og indsats er afgørende for, at barnet eller den unge senere i livet kan udvikle sig positivt. Vi ønsker derfor at bidrage med vores viden og kompetencer i det tidlige forebyggende samarbejde med daginstitutioner og skoler, samt at tilbyde vores hjælp overfor de børn og unge, som har særlige behov, og hvor deres vanskeligheder ikke kan afhjælpes i de almene tilbud. Vi er optaget af, hvordan vi udnytter og udvikler de ressourcer, som allerede findes i familien og netværket, således at familierne i højere grad bliver i stand til selv at løse de udfordringer, de møder i deres liv. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 7 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

8 Styrkelse af myndighedsområdet Med dette fokusområde vil vi arbejde for at styrke myndighedsområdet, så vi sikrer overholdelse af de lovgivningsfastsatte tidsfrister, rettighed i indsatsen samt en tæt opfølgning på de foranstaltninger, vi iværksætter. Det er centralt, at de børn, unge og familier, som vi er i kontakt med, oplever en målrettet og helhedsorienteret indsats, samt at vi hele tiden tilpasser hjælpen, således at barnet eller den unge støttes bedst muligt. Med inspiration fra Sverigesmodellen ønsker vi at opprioritere myndighedsarbejdet, således at hver rådgiver har et lavere antal sager og derfor kan følge tæt op på de iværksatte foranstaltninger. En tæt opfølgning på foranstaltningerne skal medvirke til kortere foranstaltningsforløb, samt at børnene og de unge hele tiden tilbydes foranstaltninger, som gør dem i stand til at opretholde en så normal tilværelse, som muligt. Vi ønsker endvidere, at de socialfaglige vurderinger og beslutninger, som træffes på myndighedsområdet, skal være vidensbaserede og koblet op på forskning, erfaring og aktuelt bedste viden. Tilbudsviften Med dette fokusområde ønsker vi at sikre en bred vifte af tilbud, så vi kan imødekomme de forskelligartede behov, som børnene, de unge og familierne har. Vi skal tilpasse vores ydelser og tilbud i takt med ændringer i de lovgivningsmæssige vedtagne retningslinjer samt ændringer i målgruppens behov. Vi skal være innovative og kreative i udviklingen af nye indsatser og tilbud, men samtidig bygge videre på de gode erfaringer, som vi allerede er i besiddelse af. Vi ønsker at udvide og udvikle vores tilbudsvifte med tilbud, som er videns- eller evidensbaserede. På området for børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser skal vi i højere grad kunne tilbyde lokale tilbud, således at børnene og de unge kan forblive inkluderet i det almene hverdagsliv. Strategien vil beskrive indsatser på det forebyggende, foregribende og indgribende niveau. En netværksorienteret tilgang til arbejdet med børn, unge og familier Vi har defineret et tværgående fokusområde, som vi opfatter som rammesættende og som har indflydelse på de 3 ovennævnte fokusområder. Vi ønsker, at den netværksorienterede tilgang skinner i gennem i arbejdet med henholdsvis den tidlige forebyggende indsats, i myndighedsarbejdet, samt på det forebyggende og anbringende område. Et øget fokus på at inddrage netværket, herunder både familiernes private og professionelle netværk, skaber bedre og mere helhedsorienterede løsninger for børnene og familierne, og der kan ske en bedre udnyttelse af de ressourcer, som findes i familiens netværk. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 8 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

9 1Fokusområde: Tidlig indsats BilagBUV_141106_pkt.10.01

10 1. Fokusområde tidlig indsats Mål for den tidlige indsats: At flere børns, unges og familiers vanskeligheder afhjælpes i det almene system (inden det bliver en sag i Børne- og Familieafdelingen). At 60 % af alle underretninger, som modtages i Børne- og Familieafdelingen vedrører børn under 6 år. At familie og netværk inddrages aktivt i løsningen af barnet/den unges vanskeligheder At alle udsatte børn og unge er en del af et skolefællesskab At udsatte børns og unges ulovlige skolefravær falder Aktiviteter: Videreudvikle det tværfaglige samarbejde mellem familierådgivere, sundhedsplejen, skoler, fritidsklubber, dagsinstitutioner m.fl. Implementere model for tidlig opsporing i dagtilbud Etablere samarbejdsprojekt med en skole med fokus på udvikling af indsatser i forhold til børn og unge med for højt fravær Undersøge mulighederne for at implementere De utrolige År i dagtilbud og Sundhedsplejen Fortsat implementering og konsolidering af temaundervisningen omkring netværksinddragelse Hvorfor dette fokusområde? En tidlig indsats inkluderer både en tidlig indsats, inden der er behov for egentlige foranstaltninger, men også en iværksættelse af foranstaltninger på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen, således at barnets, den unges eller familiernes problemer ikke udvikler sig yderligere i negativ retning. Dette fokusområde beskriver således, hvordan vi i endnu højere grad understøtter, at børns og familiers begyndende vanskeligheder afhjælpes i almensystemet, således at de ikke vokser sig store og giver anledning til, at de skal tilbydes foranstaltninger efter Servicelovens bestemmelser. For at det tidlige forebyggende arbejde lykkes, kræver det, at vi på et tidligt tidspunkt får kendskab til de børn og unge, som har behov for en indsats, hvad enten der er tale om indsatser, som kan tilbydes i almenområdet eller iværksættelse af egentlige foranstaltninger. For at opnå dette kendskab kræver det, at vi samarbejder med de fagpersoner, som er omkring barnet eller den unge i dagligdagen, da disse ofte er de første til at opdage problemerne. Vi skal derfor arbejde målrettet på, at det tværfaglige samarbejde fungerer, samt at vi inddrager og ansvarliggør de personer, som er i barnet eller den unges netværk. Centralt i vores arbejde med udsatte børn, unge og familier er derfor, at vi inddrager netværket og at vi samarbejder med de mennesker, som er vigtige i barnet eller den unges liv. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 10 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

11 Hvad ved vi? Al forskning peger på, at jo tidligere vi sætter ind med støtte overfor børn, der ikke trives, jo bedre er vi i stand til at afhjælpe vanskelighederne. Det er derfor centralt, at de medarbejdere, som er omkring børnene, er i stand til at aflæse selv de små signaler hos børnene. Forskningen viser, at personalet, som er tæt på børnene, kan være tilbageholdende med at placere børn i risikogruppen, da de ikke ønsker at stigmatisere. Samtidig kan der være store forskelle i, hvad der opfattes som bekymrende blandt personalet, hvilket vanskeliggør identifikationen at børn med begyndende vanskeligheder. Samlet set kan det være medvirkende til en tilbageholdende og afventende holdning, hvilket modvirker at der tidligt kan sættes ind overfor de udsatte børn. Vi skal derfor have fokus på, hvordan vi systematisk kan identificere børn, som kan være i risikogruppen. Vi ved, at børns skolegang har afgørende betydning for, hvordan de klarer sig videre i livet. Et af omdrejningspunkterne i den tidlige forebyggende indsats er derfor, at vi sikrer en velfungerende skolegang for alle børn. Vi skal sikre, at alle børn er en del af et skolefællesskab og at vi tager hånd om de børn, som ikke kommer i skole. Hvad gør vi allerede? Børne- og Familieafdelingen har i de senere år iværksat flere initiativer med det formål at styrke det tidlige forebyggende arbejde. Familierådgiverne er på skolerne én dag om ugen samt i dagtilbuddene én gang om måneden. Evalueringerne viser, at initiativerne har medvirket til større kendskab til hinandens arbejde og faglige kompetencer, hvilket styrker det tværfaglige samarbejde og derved sikrer en mere helhedsorienteret og koordineret indsats over for børn og familier. Vi har dog fortsat behov for at videreudvikle og justere det tværfaglige samarbejde med skoler og daginstitutionerne, således at vi i fremtiden ser, at flere børn og unge hjælpes i det almene system, frem for at blive en sag i forvaltningen. Sundhedsplejen opstartede Hvidovre Familieliv i august 2014, som ligeledes er en tidlig forebyggende indsats overfor nybagte forældre, hvor alle førstegangsforældre tilbydes at deltage i forældrekurser. Forældrekurserne udspringer af Leksand-modellen og har forskningsmæssig evidens for, at indsatsen forebygger udviklingen af sociale problemer hos børn, unge og familier. Familieliv Hvidovre er et tilbud, som har til hensigt på et meget tidligt tidspunkt at forebygge, at der opstår vanskeligheder i familien, som kan medføre sociale problemer hos barnet på et senere tidspunkt. Hvad vil vi udvikle? Videreudvikling af det tværfaglige samarbejde Implementering af model til tidlig opsporing i dagtilbud Samarbejdsprojekt med skole omkring børn med fravær Undersøge mulighederne for at implementere De Utrolige år Fokus på netværksinddragelse Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 11 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

12 Vi har taget de første vigtige skridt mod, at sikre at flere børn og unge tilbydes hjælp i normalsystemet, ved at være tæt på børnene, familierne og vores samarbejdsparter i skoler og i dagtilbuddene. Vi bidrager med vores faglige kompetencer og viden i det tværfaglige samarbejde, både i de tværfaglige netværk og i vores gang på skoler og i dagtilbud. I fremtiden er det dog centralt for at indfri vores mål for den tidlige forebyggende indsats, at vi i endnu højere grad tager del i det arbejde, som skal iværksættes på skolerne og i daginstitutionerne. Vi skal være med til at identificere områder, som har behov for en særlig indsats og som kan løses i det almene system, og vi skal medvirke til at få indsatserne igangsat. Vi skal samarbejde om, at flere børn hjælpes, før der bliver behov for at sende en underretning, ligesom vi skal være bedre til på et tidligere tidspunkt at identificere de børn, som har behov for hjælp. For at nå målet om at en større andel af underretningerne omhandler børn under 6 år, er der behov for at vi iværksætter en særlig indsats i forhold til dagtilbuddene. Medarbejderne skal opleve sig bedre rustet til at identificere børn, som viser begyndende tegn på vanskeligheder. Vi ønsker derfor, at indføre en systematisk og standardiseret udredningsmetode, som tager højde for både risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer og som giver et bredt perspektiv på barnets kompetencer og udfordringer. Vi ønsker at iværksætte en indsats overfor børn og unge, som ikke passer deres skolegang. Vi vil derfor indgå et samarbejde med en af kommunens folkeskoler, om at etablere et pilotprojekt med det formål at udvikle en tidlig forebyggende indsats i forhold til de børn, som ikke kommer eller potentielt ikke kommer i skole. Indsatsen skal tilbydes i almensystemet (i skolen), men skal planlægges og udføres i et bredt tværfagligt samarbejde mellem Familierådgivningen, skolen og PPR. Pilotprojektet skal gennemføres i foråret 2015 og såfremt projektet opnår tilstrækkelig effekt, skal konceptet udbredes til de resterende folkeskoler efter sommerferien Vi ønsker at anvende indsatser, som har en dokumenteret effekt. Vi ønsker derfor at undersøge muligheden for at implementere De Utrolige År i dagtilbud, i dagpleje og eventuelt til forældre. De Utrolige År en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre. Programmerne kan anvendes som led i det tidlige forebyggende arbejde, og kan både have et universelt forebyggende sigte, samt et mere behandlende sigte. Vi ønsker at undersøge nærmere, hvordan De utrolige år kan indgå som et led i Hvidovre Kommunes tidlige forebyggende indsats. Den sidste aktivitet, som er nødvendig for at styrke den tidlige indsats, omhandler netværksinddragelse. Børne- og Familieafdelingen har i det seneste år gennemført et undervisningsforløb med fokus på, hvordan familien og netværket i højere grad kan inddrages i løsningen af familiernes problemer. Vi skal fortsat have fokus på, at vi i det tidlige forebyggende arbejde, inddrager familien, herunder både det private og professionelle netværk. Herved sikrer vi, at vi får aktiveret de ressourcer, som eksisterer i familien og netværket, og som kan støtte familien og bidrage til løsning af problemerne. Vi vil derfor i det praktiske arbejde med børnene og familierne og i forhold til vores samarbejdsparter, have fokus på at netværket deltager i netværksmøder, at netværket medvirker i at løse de opgaver, som er nødvendige for at støtte familien og barnet. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 12 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

13 2Fokusområde: Styrkelse af myndighedsområdet BilagBUV_141106_pkt.10.01

14 2. Fokusområde styrket myndighedsarbejde Mål for styrket myndighedsarbejde: At kvaliteten i sagsbehandlingen øges At der sker hyppigere opfølgning på alle iværksatte foranstaltninger At der i arbejdet med foranstaltninger er fokus på, at barnet bringes ned ad indsatstrappen. At vidensbasere sagsbehandlingen og de myndighedsafgørelser, som træffes. Aktiviteter: Implementere tankesættet forbundet med at arbejde med indsatstrappen Nedsættelse af sagsantal pr. rådgiver fra ca sager til ca. 20 sager Etablering af forebyggende tiltag på skoler og i dagtilbud Gennemføre projektet Kvalitetssikring af sagsbehandlingen i Familierådgivningen Hvorfor dette fokusområde? Det er en forudsætning i arbejdet med udsatte børn og unge, at de afgørelser og vurderinger, som foretages i afdelingen, er af høj socialfaglig kvalitet. Vi skal sikre rettidighed og grundighed i vores sagsbehandling, således at udsatte børn og unge tilbydes hurtig og relevant hjælp, når de har behov for det. Vi skal følge tæt op på, om de foranstaltninger, vi iværksætter, medvirker til en positiv udvikling hos barnet eller den unge. Der udføres allerede i dag sagsbehandling af høj kvalitet i vores afdeling, men vi kan blive bedre. Vi skal følge tættere op på de foranstaltninger, vi iværksætter, således at vi hurtigt kan revidere indsatserne. Vi skal i endnu højere grad inddrage børnene, familierne og netværket i løsningen af familiernes problemer, samt bevare fokus på, at borgerens retssikkerhed imødekommes i alle sagsbehandlingsskridt. Med dette fokusområde ønsker vi derfor, at bevare fokus på at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, således at vi på det rigtige tidspunkt tilbyder børn og unge den hjælp, de har behov for, samt følger tæt op på om foranstaltningen skaber en positiv udvikling for barnet eller den unge. Hvad ved vi? Vi ved fra Sverige, at hyppige opfølgninger på foranstaltningerne medfører kortere forløb, herun- Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 14 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

15 der kortere anbringelser. Ved at familierådgiveren følger barnet og familien tættere, er det muligt løbende at revurdere og ændre den iværksatte foranstaltning, således at der hele tiden er fokus på, at barnet er i en positiv udvikling og at barnet skal bringes ned ad indsatstrappen. Undersøgelser fra Sverige peger endvidere på, at ved at rådgiveren får færre sager, kan barnets familie og netværk, herunder skoler og institutioner følges tættere og inddrages mere. Hvad gør vi allerede? I januar 2014 igangsatte vi projektet Kvalitetssikring af sagsbehandlingen, som har til formål at sikre lovmedholdelighed og kvalitet i myndighedssagsbehandlingen. Vi vil i forbindelse med projektet gennemføre flere tiltag, som skal være medvirkende til, at vi øger kvaliteten. Ved projektets afslutning i december 2015 er målet, at de lovgivningsmæssige frister er overholdt i alle sager, samt at vi følger rettidigt og korrekt op på de foranstaltninger, som vi har iværksat. For at højne den socialfaglige kvalitet i de børnefaglige undersøgelser, er der iværksat et udviklingsarbejde om, hvordan der kan inddrages relevant teori og forskning i undersøgelserne. Arbejdsgruppen er godt i gang, og vil i løbet af efteråret 2014 præsentere deres arbejde for den øvrige del af Familierådgivningen, således at deres viden kan blive implementeret i hele afdelingen. I oktober 2013 blev overgrebspakken indført, hvilket medførte, at Familierådgivningen etablerede Modtagerteamet. Modtagerteamet vurderer alle indgåede underretning samt sikrer, at børn og unge, der har akut behov for hjælp, tilbydes dette. Modtagerteamet sikrer således, at vi reagerer hurtigt og relevant på de underretninger, vi modtager samtidig med at de faste arbejdsgangsbeskrivelser for modtagerteamet sikrer ensartethed og korrekt sagsbehandling. Hvad vil vi udvikle? Vi ønsker at omlægge familierådgivernes arbejde, således at hver rådgiver har et færre antal sager. Familierådgiveren får derved mulighed for at følge barnet eller den unge tæt, således at indsatsen løbende tilpasses med henblik på at sikre mindst mulig indgribende indsats. Samtidig bliver det muligt at følge barnets familie og netværk, herunder skole og dagsinstitutioner, tættere og inddrage dem mere. Vi skal have en mere insisterende tilgang til de indsatser, vi iværksætter, ved at vi følger tæt op og hurtigt sætter andre initiativer i gang, hvis de igangværende ikke har den ønskede effekt på barnet. Når et barn anbringes udenfor hjemmet skal der følges op allerede efter 4 uger, samt herefter hver 6. uge. Efter 6 måneder skal der ske en vurdering af muligheden for at barnet kan komme hjem til sin biologiske familien eller om andre mindre indgribende tiltag skal iværksættes. Samtidig med at barnet er anbragt, arbejdes der med forældrenes kompetencer med henblik på hjemgivelse. Ved de forebyggende foranstaltninger skal der ligeledes følges op første gang efter 4 uger, og herefter hver anden måned. Set i forhold til lovgivningens krav om opfølgning efter 3 måneder og herefter hver 6. måned, giver den hyppige opfølgning i langt højere grad mulighed for at tilpasse og ændre i foran- Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 15 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

16 staltningerne, såfremt de ikke har en positiv effekt på barnet eller familien. Ved at frigive tid hos familierådgiveren, bliver det samtidig muligt at opprioritere det tidlige forebyggende arbejde, således at familierådgiveren i højere grad i samarbejde med skoler og daginstitutioner kan etablere forebyggende initiativer i almenområdet. Herved kan vi medvirke til, at flere børn og unge hjælpes ude i det almene område, frem for at de bliver en sag i Familierådgivningen. Omlægningen i familierådgivernes arbejde vil medføre en betydelig ændring i deres hverdag. Det er derfor en forudsætning, at familierådgiverne bliver klædt på til de forandringer, som ændringerne medfører. Familierådgiverne vil derfor blive tilbudt et kompetenceløft, som indfører dem i tankesættet bag indsatstrappen og de øvrige forandringer i deres faglige arbejde. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 16 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

17 3Fokusområde: Tilbudsviften BilagBUV_141106_pkt.10.01

18 3. Fokusområde Udvikling af tilbudsviften Mål for udvikling af tilbudsviften på det forebyggende område: At vi har en bred vifte af tilbud, som kan imødekomme børnene, de unges og familiernes individuelle behov At vi kan tilbyde flere veldokumenterede og effektive forebyggende foranstaltninger lokalt At vi kan tilbyde lokale forebyggende foranstaltninger til børn og unge med funktionsnedsættelser At der i alle forebyggende tilbud er fokus på, at barnet eller den unge bringes ned ad indsatstrappen Mål for udvikling af tilbudsviften på anbringelsesområdet: At 80 % af alle institutionsanbragte børn og unge inden for en periode på 8 mdr. er i et mindre indgribende tilbud. At antallet af anbringelser på døgninstitutioner er nedsat betydeligt i 2017 At flere børn anbringes i netværks- eller familiepleje At der i alle døgntilbud er fokus på at barnet eller den unge bringes ned ad indsatstrappen Aktiviteter på det forebyggende område: Implementere tankesættet bag indsatstrappen i de forebyggende og anbringende tilbud Etablering af familieskolen Etablering af børnehuset Kompetenceudvikling til medarbejdere i de forebyggende tilbud med henblik på at tilbyde kvalificeret hjælp til børn og unge med funktionsnedsættelser. Aktiviteter på det anbringende område: Etablering af et intensivt og kortvarigt tilbud til unge og deres forældre Omlægning af døgninstitutionerne Porten og Hvidborg Omlægning og kompetenceudvikling på familieplejeområdet Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 18 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

19 Hvorfor dette fokusområde? For at kunne tilbyde børn og unge en tidlig forebyggende indsats, er det centralt, at vi har en bred vifte af forebyggende tilbud, som kan imødekomme børnene, de unge og familiernes forskellige behov for hjælp. Vi ønsker derfor at investere i flere forebyggende tilbud, men vil samtidig udvikle og forbedre de anbringende tilbud, som vi allerede har. Vi ønsker at implementere tankesættet bag indsatstrappen, således at alle vores tilbud har særlig fokus på, hvordan barnet eller den unge kan bringes ned af indsatstrappen til et mindre indgribende tilbud. På forebyggelsesområdet betyder dette, at vi skal kunne tilbyde flere lokale tilbud, som retter sig mod de små børn og deres forældre, således at vi tidligt sætter ind med hjælp til de familier, som har behov. På anbringelsesområdet betyder det, at institutionsanbringelserne skal være korte og intensive, således at barnet hurtigst muligt kan hjemgives til forældre eller flyttes til en plejefamilie/netværksplejefamilie, og at flere børn og unge anbringes i familiepleje/netværkspleje frem for på institution. Hvad ved vi? Vi ved, at jo tidligere vi sætter ind med støtte, des mindre indgribende behøver vores hjælp at være. Flere børn og unge kan forblive i deres hverdagsrammer og vil opleve større grad af normalitet i deres liv, end hvad det er tilfældet ved mere indgribende indsatser. Forskningen viser, at anbragte børn er belastet af en række ophobede risikofaktorer efter en anbringelse, og at disse risikofaktorer ikke mindskes tilstrækkeligt selv ved en langvarig anbringelse. De har som voksne ringere skolegang, dårligere økonomi og større risiko for arbejdsløshed, og udgør således en gruppe, der er uforholdsmæssigt dårligt stillet. At forskningen viser nedslående resultater på anbringelsesområdet, betyder ikke, at vi ikke skal anbringe børn uden for hjemmet, da der altid vil være børn, som lever under forhold som ikke er tilstrækkelige trygge og udviklende for barnet, og hvor det ikke er muligt at ændre forholdene tilstrækkeligt ved forebyggende foranstaltninger. Det understreger derimod, at vi skal være omhyggelige og grundige i vores arbejde, når vi anbringer børn og unge, samt at vi skal følge deres udvikling tæt. Undersøgelser fra Sverige peger på, at den største behandlingseffekt på institution opnås inden for de første 6 måneder, og at effekten herefter aftager. Vi skal derfor arbejde målrettet på, at de børn og unge, som vi har anbragt, hurtigst muligt kommer i et mindre indgribende tilbud, således at de oplever så høj grad af normalitet i deres opvækst som muligt. Hvad gør vi allerede? Børne- og Familieafdelingen har i løbet af 2013/2014 iværksat flere forebyggende initiativer, som understøtter en tidlig indsats: Familieskolen Børnehuset I efteråret 2014 blev det politisk besluttet at etablere Familieskolen. Familieskolen er et intensivt tilbud til børn og familier, hvor skolegang og familiebehandling integreres i et samlet tilbud. Tilbud- Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 19 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

20 det er målrettet mod børn med betydelige sociale vanskeligheder og har til hensigt at sikre barnets fortsatte inklusion i de almene skole- og dagtilbud. Idéen til Familieskolen er opstået, idet Børne- og Familieafdelingens medarbejdere møder en del familier, som definerer deres barns problemer som et skoleproblem, men hvor skolen oplever, at barnet bedst hjælpes ved en indsats i familien. Familieskolen samler indsatserne, således at indsatsen bliver mere helhedsorienteret ved både at tage udgangspunkt i en undervisnings- og en familiekontekst. Familieskolen starter på i begyndelsen af I foråret 2014 blev det politisk besluttet at oprette et forebyggende tilbud på Behandlingshjemmet Hvidborg, som kan tilbyde børn og familier en kvalificeret støtte i deres daglige liv. For barnet skal Børnehuset fungere som et frirum, der kan medvirke til at sikre barnets udvikling. For forældrene skal Børnehuset hjælpe og støtte dem i at tage ansvar for deres barn. Børnehusets indsats skal medvirke til, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, og at barnet i stedet kan forblive i nærmiljøet og bevare tilknytning til skole, venner, familie osv. Børnehuset er opstartet og fik de første børn og familier indskrevet i Hvad vil vi udvikle? Udover de ovennævnte indsatser, som allerede er besluttet og i gang med at blive etableret, ønsker vi, at udvikle følgende tilbud: Etablering af tidligt forebyggende indsatser, fx gruppetilbud, rådgivningsforløb mv. Etablering af intensivt og fleksibelt tilbud rettet mod unge og deres forældre Omlægning af døgninstitutionerne Porten og Hvidborg Udvikling af familieplejeområdet Vi ønsker en bred palet af forebyggende foranstaltninger, som kan imødekomme de mange forskellige behov, som børnene og familierne har. Vi ser et særligt behov for at udvikle flere gruppetilbud samt rådgivningsforløb til børn og forældre med forskellige afgrænsede problemstillinger. Der er tale om indsatser, som kan tilbyde hjælp og støtte til familier på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen, således at vi forebygger at vanskelighederne udvikler sig. Fra praksis ved vi, at nogle familier med teenagebørn oplever sig voldsomt udfordret, som følge af at deres børn udviser store adfærdsproblemer. De unge kan være misbrugende, pjækker fra skole og ønsker ikke at imødekomme de krav, der stilles til dem fra forældrenes side. Vi ønsker at etablere et tilbud, som retter sig mod denne målgruppe. Tilbuddet skal være kortvarigt, intensivt og med fokus på at skabe forandringer i den unges adfærd og forældrenes håndtering af den unge. I udgangspunktet skal tilbuddet være et forebyggende tilbud, men kan i nogle tilfælde også være en kort anbringelse af den unge, hvis dette skønnes nødvendigt for at få skabt forandring og sikkerhed for barnet. Der kan også være tale om en anbringelse af den unge i eget hjem, hvor medarbejderne flytter ind i hjemmet og arbejder intensivt med den unge og familien, frem for at den unge flyttes ud. Behovet for en indsats i disse familier, opstår ofte akut, hvorfor det er centralt, at vi hurtigt og intensivt kan tilbyde støtte, således at vi undgår, at problemer i familierne eskalerer. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 20 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

21 Tilbuddet skal være organisatorisk forankret under Ungecenter Porten. Døgninstitutionen Porten og Hvidborg vil udvikle korte og intensive anbringelsesforløb, hvor der under barnet eller den unges anbringelse arbejdes intensivt og målrettet med familie og netværk, for at fremme en hjemgivelse. Der skal ske en tæt opfølgning under anbringelsen, ligesom der skal være fokus på, at der er lagt relevante planer og at der iværksættes den nødvendige støtte i forbindelse med, at barnet eller den unge udskrives fra anbringelsen. Med en målsætning om at flere børn skal anbringes i familiepleje frem for på institution, er det centralt, at vi udvikler familieplejeområdet, således at de børn og unge, som vi tidligere anbragte på institution i højere grad kan rummes i en plejefamilie. Plejefamilierne skal være i stand til at løfte andre opgaver, end hvad der traditionelt set har været stillet til dem, ligesom familieplejekonsulenterne, som fører tilsyn og tilbyder supervision, skal tilbydes et kompetenceløft med henblik på at kunne tilbyde plejefamilierne den relevante støtte og rådgivning. Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 21 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

22 Hvor har vi hentet viden fra: Egelund, Tine & Hestbæk, Anne-Dorthe, Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, SFI 2003 Hald Andersen m.fl.; Når man anbringer et barn, Rockwool Fondens Forskningsenhed, Den svenske model, Krevi 2011 Sverigesprojeketet, Herning Kommune, december 2012 Tidlig opsporing af børn i socialt udsat position, KORA, december Nordens Børn Tidlige indsatser for børn og familier, Nordens Velfærdscenter, november Herning Projektbeskrivelse Hvidovre Kommunes politikker og strategier: Strategibrev 2013 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, 2012 Anbringelsesstrategien, 2012 Ungestrategien, 2012 Hvidovre Kommunes arbejdsredskaber: Sammenhænge i børn og unges liv et fælles ansvar, 2012 Tværfaglige netværk, 2012 Faglig strategi - udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune 22 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015

Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Workshop: Den kommunale tilbudsvifte Temaseminar 10. november 2015 Det samlede program er afprøvet i tre skoledistrikter siden januar 2013 Partnerskabskommune med Socialstyrelsen fra foråret 2015 Programmet

Læs mere

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1

Familieafdelingen. trategi for omstilling & udvikling. Strategi for omstilling & udvikling. Side 1 Familieafdelingen Strategi trategi for omstilling & udvikling Strategi for omstilling & udvikling Side 1 Indledning Familieafdelingen kommer i kontakt med børn, unge og deres familier, når der er opstået

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces

Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces Workshop den 10. november 2015: Organisatoriske greb i en omlægningsproces Hernings samlede program er afprøvet i tre skoledistrikter siden januar 2013 Implementeres i resten af kommunen per 1. januar

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Høringsbrev. Børne- og Skoleudvalget har den 31. maj 2016 besluttet at sende følgende tre forslag i høring:

Høringsbrev. Børne- og Skoleudvalget har den 31. maj 2016 besluttet at sende følgende tre forslag i høring: 1 - Høringsbrev BALLERUP KOMMUNE Dato: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Til: Center for Skole, Institutioner og Kultur: Lokal- MED og Center- MED Center for Børne- og Ungerådgivningen: Lokal- MED

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Når kolde hænder bliver varme

Når kolde hænder bliver varme Når kolde hænder bliver varme Stinne Højer Mathiasen Udviklingskonsulent, Programleder, Ph.d. Kvalitet på nye måder, KORA, København 4. November 2014 Vores ambition? At være blandt de bedste på området

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed

Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte. børn og unge i Hillerød Kommune. Familie og Børn / Familie og Sundhed Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune Familie og Børn / Familie og Sundhed April 2004 2 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød

Læs mere

Ramme og retning. Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ramme og retning. Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ramme og retning Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Baggrund...3 3. Formål...4 4.

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Børn og Unge August 2013

Børn og Unge August 2013 Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Indledning...5 3. Formål og mål...6 4. Organisering...8 5. Tidsplan...10 6. Indhold...12 7. Økonomi...19 8. Evaluering...20

Læs mere

Lys i øjnene. hos børnene, de unge og de voksne. Den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014-2017

Lys i øjnene. hos børnene, de unge og de voksne. Den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014-2017 Lys i øjnene hos børnene, de unge og de voksne Den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014-2017 Indhold (klik på pilene) Navigering Forord og Politikkens opbygning Gå tilbage til Indhold Værdisæt

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

VIDEN OM HJÆLPEFORANSTALTNINGER OVER FOR TRUEDE BØRN - ET SOCIALFAGLIGT PERSPEKTIV. Lederne af familieambulatoriet

VIDEN OM HJÆLPEFORANSTALTNINGER OVER FOR TRUEDE BØRN - ET SOCIALFAGLIGT PERSPEKTIV. Lederne af familieambulatoriet VIDEN OM HJÆLPEFORANSTALTNINGER OVER FOR TRUEDE BØRN - ET SOCIALFAGLIGT PERSPEKTIV Lederne af familieambulatoriet Anbragte børn set i et sundhedsfagligt og socialfagligt perspektiv. Er vi pa rette kurs?

Læs mere

Det drejer sig om børn og unge - det handler om mennesker Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune

Det drejer sig om børn og unge - det handler om mennesker Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune Det drejer sig om børn og unge - det handler om mennesker Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune 1 Indhold Forord 3 1. Børn, unge og familier er højt prioriteret

Læs mere

Et nyt paradigme i den offentlige sektor. Trussel eller mulighed

Et nyt paradigme i den offentlige sektor. Trussel eller mulighed Et nyt paradigme i den offentlige sektor Trussel eller mulighed Hvad er min baggrund? Forstander For den selvejende institution Under Kastanien i 14 år, arbejdet målrettet med at skabe evidens for effekt

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Tidlig Indsats Livslang Effekt

Tidlig Indsats Livslang Effekt Tidlig Indsats Livslang Effekt Ramme og retning for Partnerskabskommunerne Temaseminar 10. november 2015 Partnerskabskommunerne mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats v. Socialstyrelsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Businesscase for investering i Tidlig Opsporing og Tidlig Indsats (Sverigesmodellen)

Businesscase for investering i Tidlig Opsporing og Tidlig Indsats (Sverigesmodellen) Businesscase for investering i Tidlig Opsporing og Tidlig Indsats (Sverigesmodellen) Styregruppeformand Projektleder Versionsnr. Helle M. Stennicke Nicolai S. Nielsen 0.1 Sagsnr. Sagstypenummer Versionsbeskrivelse

Læs mere

Herningmodellen. V. Benny Madsen, Centerleder, Herning kommune 4. februar 2016

Herningmodellen. V. Benny Madsen, Centerleder, Herning kommune 4. februar 2016 Herningmodellen på området for socialt udsatte er kompleks fordi tandhjulene hænger sammen. Den handler både om udfører og myndighed og om koblingen mellem det almene og det specialiserede Herningmodellen

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge Paradigmeskifte version 2.0 Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge 2 Forord Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces i myndighedshåndteringen

Læs mere

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt. Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv. Velfærd og

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse

Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse Tilbudsoversigt - Familie og Forebyggelse C 2015 VELFÆRD OG SUNDHED Tilbudsoversigt Familie og Forebyggelse Forord Det er Byrådets ønske at sikre, at udsatte børn og unge kan opnå samme muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Herningmodellen Børn & Unge

Herningmodellen Børn & Unge Herningmodellen Børn & Unge UU-konference 16-11-2016 Stinne Højer Mathiasen, Børn & Unge Heidi Rosendahl, Ungeenheden, Beskæftigelse Herning Kommune Herningmodellen - Børn og Unge Vidensbaseret pilotforsøg

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

er mere end velfærd Besøg af Folketingets Socialudvalg 15. april 2013 Social- og Sundhedsforvaltningen, socialområdet

er mere end velfærd Besøg af Folketingets Socialudvalg 15. april 2013 Social- og Sundhedsforvaltningen, socialområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 226 Offentligt Besøg af Folketingets Socialudvalg 15. april 2013 Social- og Sundhedsforvaltningen, socialområdet er mere end velfærd Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012 Nytænkning af inklusion Fælles om Nytænkning af Social Inklusion Aarhus, september 2012 Ramme Med byrådets vedtagelse af budget for 2012 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) og Magistratsafdelingen

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen.

Hvad er PALS? Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS - er en udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. PALS på Haderup Skole Vi er en af 8 skoler i Herning Kommune, som deltager i projektet. Projektet er støttet af Servicestyrelsen, som har ansat en PALS- vejleder, der er uddannet i Norge, og som kommer

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Pixiudgave Til fagprofessionelle

Pixiudgave Til fagprofessionelle Pixiudgave Til fagprofessionelle Alle børn og unge er en del af fællesskabet - Herning Kommunes Inklusionsstrategi Implementeringsperiode 2016-2020 November 2015 Forord Denne pixiudgave af Alle børn og

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

Villaen. - fra børnehjem til fremtidens børnehjem. Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt

Villaen. - fra børnehjem til fremtidens børnehjem. Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 73 Offentligt Villaen - fra børnehjem til fremtidens børnehjem Kerteminde Kommune ønsker i et tæt samarbejde med Social Tilsyn Syd at være foregangskommune

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Børn med nedsat funktionsevne fremtiden er (også) deres

Børn med nedsat funktionsevne fremtiden er (også) deres Børn med nedsat funktionsevne fremtiden er (også) deres Konference om børn og unge med nedsat funktionsevne v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed To politiske udspil fra KL marts og

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen. Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken

Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen. Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken Forebyggelsespakken Tidlig Indsats Livslang Effekt Formålet er at styrke det tidlige forebyggende

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm

Notat. Lukning af Farvergården. Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Notat Til: Vedrørende: Bilag: Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Farvergården uddybende oplysninger til dagsordenspunkt udsat fra december 01. 1. Oversigt over anbragte børn og unge på Farvergården i perioden

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

KORA Temamøde 21. maj Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram

KORA Temamøde 21. maj Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram KORA Temamøde 21. maj 2015 Stinne Højer Mathiasen Programleder - Hernings Sverigesprogram Fakta og organisation Herning Kommune: 86.864 indbyggere pr. 1. januar 2015 Børn og unge Center for udvikling og

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

TOPI -Tidlig opsporing og indsats i Viborg Kommune. Fokus på tværprofessionelt samspil

TOPI -Tidlig opsporing og indsats i Viborg Kommune. Fokus på tværprofessionelt samspil TOPI -Tidlig opsporing og indsats i Viborg Kommune Fokus på tværprofessionelt samspil Baggrund ganske kort! 2010 Finde en måde at bryde den opadgående kurve i forhold til anbringelser. Fokus på mindst

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Sisi Pedersen, Rådgiver i Hernings Sverigesteam Se også: Sverigesprogrammet.herning.dk Næste info-arrangement: 29. maj 2015

Læs mere

Et nyt paradigme i den offentlige sektor Trussel eller mulighed

Et nyt paradigme i den offentlige sektor Trussel eller mulighed Et nyt paradigme i den offentlige sektor Trussel eller mulighed Uddannelsesleder Dan Zielke - VUC Syd, Tidligere myndighedsleder i Tønder, Distriktsleder i Esbjerg og Forstander For Den selvejende institution

Læs mere

FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE SELVVÆRD FOR UNGE. KOV1_Kvadrat_RØD

FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE SELVVÆRD FOR UNGE. KOV1_Kvadrat_RØD FAMILIERÅDGIVINGEN KOLDING KOMMUNE KOV1_Kvadrat_RØD SELVVÆRD FOR UNGE fam i li e rå d g ivning en INDLEDNING På lovområdet jf. Servicelovens bestemmelser i kapitel 11 og 12 vedr. særlig støtte til børn

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI. Familie og Forebyggelse 2013

FOREBYGGELSESSTRATEGI. Familie og Forebyggelse 2013 FOREBYGGELSESSTRATEGI Familie og Forebyggelse 2013 Indhold Forord Tidlig indsats To indsatser et mål Skoledistriktsrådgiverordning/dagtilbudsrådgiver Helhedsorienteret og tværgående indsats Fælles sprog

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere