28. årgang April 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. årgang April 2008"

Transkript

1 28. årgang April 2008 Forårsmorgen i Dragør - Et»rigtigt«cirkus er i byen! Foto: Søren Mogensen Læs i dette nummer om: Beboerforeningens svar til Dragør Kommune vedrørende Planstrategi 2007 Birte Hjorth modtog Dragør Kommunes Kulturpris 2007 Generalforsamling 2008

2 2 Planstrategi 2007 og strategi for lokal Agenda 21 til debat Dragør Kommunalbestyrelse har vedtaget en strategi for det kommende arbejde med kommuneplanen. Planstrategien indeholder en beskrivelse af, hvad der er sket siden vi vedtog sidste kommuneplan, og et bud på de emner, som skal indgå i den fremtidige planlægning. Høringsfristen var 8. april 2008, hvor Beboerforeningen indsendte følgende svar: Dragør Kommune Planstrategi og lokal Agenda 21 ser med stor bekymring på den tømning af byen for offentlige institutioner, som kan blive konsekvensen af Planstrategi 2007, som den foreligger i udkast. Disse funktioner er vigtige for at fastholde Dragør by som attraktivt boligområde, hvor netop nærheden til bl.a. skole, bibliotek, lokalarkiv og idrætsfaciliteter er det centrale. Samtidig er de en vigtig del af det levende kulturhistoriske miljø, som Dragør er så kendt for, og som lokker i vis af gæster til byen. Foreningen er også stærkt bekymret for flytning af brandstationen, hvor netop også nærheden er så vigtig pga. den alvorlige brandrisiko, der er forbundet med den gamle, tætte bebyggelse i Den Gamle By. Det er dels en bekymring hos vores enkelte medlem, men også en generel bekymring i forbindelse med vores ansvar for at sikre vores enestående, fredede kulturhistoriske miljø mod alvorlige brande. Det er som sagt mere nærhed og hurtighed, der er den afgørende faktor, mere end avanceret udstyr. Beboerforeningen har ved en tidligere lejlighed givet udtryk for denne bekymring overfor borgmesteren. undrer sig samtidig over, hvordan disse forslag er kommet frem. Så vidt Beboerforeningen er bekendt, er de på ingen måde udtryk for ønsker fra de borgere, der berøres. Tværtimod synes der at være en massiv modstand fra borgerne. Foreningen har heller ikke opfattelsen af, at der fagligt set er argumenter, der taler for nedlæggelse af Dragør Skole, Biblioteket på Vestgrønningen eller Lokalarkivet i Det Gamle Rådhus, ligesom nedlæggelsen af brandstationen heller ikke synes at kunne argumenteres fagligt. Samtidig har Beboerforeningen ikke mødt økonomiske argumenter knyttet til de enkelte institutioner. Det er opfattelsen, at vore institutioner i dag fungerer rationelt og ikke koster kommunen mere, end hvad andre placeringer af aktiviteterne ville indebære. Det eneste argument, Beboerforeningen synes at have mødt, er fra den økonomiske sagkundskab, der mener, at salget af skolerne, Sadolins Hus, Det Gamle Rådhus samt 1 grundene i Nyby vil give kommunen en klækkelig engangs-indtægt. Men selvom dette formentlig er muligt, er der efter Beboerforeningens opfattelse tale om særdeles kortsigtet økonomi, hvor prisen på sigt er, at man ødelægger nogle af de værdier, der har været med til at gøre Dragør så attraktiv. Omvendt savner Beboerforeningen, at Planstrategien sætter fokus på emner, der både vil være med til at sikre vores område som attraktivt boligområde og som attraktivt udflugtsmål. Med den fantastiske udvikling der sker på hele Amager, er det vigtigt, at Dragør om man så må sige»finder sin plads«. Og det er selvfølgelig som den historiske perle, byen er. Planstrategien bør således have øget fokus på de samlede bevaringsinteresser i Dragør (og selvfølgelig også i St. Magleby), og kommunen bør gå mere aktivt ind i bevaringsarbejdet. Ud over sikring af bevaringshensynene indenfor selve Den Gamle Bys grænser, gælder det også i høj grad sammenhængen til vores historiske havn, hvor det efter Foreningens mening er vigtigt, at give de havnerelatere aktiviteter absolut prioritet og støtte. Herudover er det vigtigt, at Den Gamle By vurderes i forhold til sine omgivelser, hvor Foreningens medlemmer f.eks. ustandselig bliver udsat for spørgsmålet, om hvordan det har kunne tillades at ændre facaden på boligkarreen på Dragør Hjørnet, som man har gjort. På samme måde hører Foreningens medlemmer ofte tilkendegivelser om Kongevejen, hvor ingen forstår, at den får lov til at forslumme, som den gør. I den forbindelse finder det positivt, at kommunen i planstrategien sætter fokus på vores rige naturværdier langs kysterne og miljøerne omkring de fritliggende gårde og på kanten mellem by og land. Også dette vil være med til at fastholde vores kommunes selvstændige identitet og attraktionsværdi på Amager og i hele Hovedstadsområdet. Det kan oplyses, at Beboerforeningen for Dragør Gamle By planlægger at afholde et snarligt medlemsmøde, hvor Foreningen håber, at Borgmesteren vil tage imod en invitation og komme og forklare de bevæggrunde, et tilsyneladende flertal i kommunalbestyrelsen har for at gennemføre så radikale ændringer i Den Gamle By og dens umiddelbare omgivelser, som Beboerforeningen jf. ovenfor er så bekymret over. Med venlig hilsen Ved Hanne Bendtsen, formand Lodsstræde 4 Beboerbladet udgives af Lodsstræde Dragør Beboerbladet trykkes i 300 eksemplarer og fordeles til foreningens medlemmer, samt til byens Kulturinstitutioner. Artikler og læserindlæg er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Eftertryk er kun tilladt med angivelse af kilde. Redaktion Hanne Bendtsen (Ansv.) Lisbeth Hansen Søren Mogensen (Layout) 3

3 Birte Hjorth modtog Dragør kommunes Kulturpris. Fredag den 28. marts modtog den tidligere lokalarkivar Dragør Kommunes kulturpris ved et festligt arrangement på Beghuset. Både formand for Folkeoplysningsforbundet og borgmesteren fortalte om Birte Hjorths store indsats for at levendegøre Dragørs historie. Og der var tak til Beboerforeningen for vores indstilling af Birte til prisen. Hvad var det så vi fandt, der var så unikt, at vi indstillede Birte Hjorth til prisen? Her kommer nogle bidder fra indstillingen:»langt de fleste ildsjæle er stærkt synlige i det kommunale landskab. Men nogen mere beskeden ildsjæl end Birte Hjorth, skal man vist lede længe efter. Birte Hjorth gør hverken af statur eller tale noget særligt væsen af sig. Kan Birte forblive i baggrunden, nærmest gøre sig usynlig, så passer det hende bedst. Men resultaterne er helt på højde med idrætsmandens bedrifter. Birte Hjorths fornemmelse for støvede arkiver og evnen til at omsætte sine fund i beskrivelser, der belyser Dragørs historie, har gjort hende til en formidabel historiefortæller. En indsats, der aktuelt og fremover vil være til gavn og glæde for de mange. Denne flid og fornemmelse for den gode historie, er der kommet rigtig meget storytelling ud af. En lang række bøger og artikler. Historier om amagerne, om St. Magleby, om havnen og ikke mindst om befolkningen i Dragør i 1700-tallet, som Birte kender bedre end sine egne naboer i Publiceret i videnskabelige tidsskrifter, i lokale tidsskrifter, i aviser og på en række forskellige forlag. Det er ildsjælens arbejde, når det er bedst.«birte Hjorth takkede Først vil jeg sige rigtig mange tak til Dragør Kommunes Folkeoplysningsudvalg for kulturprisen - tak også til Beboerforeningen for at foreslå mig til denne ærefulde pris - og ikke mindst tak for de pæne ord om mine skriverier. At jeg skulle opleve at få en pris for noget, jeg har skrevet, er lidt af et mirakel oven i købet et mirakel, som Dragørs enestående og fascinerende historie har foranlediget. Lyder det gådefuldt? Lad mig prøve at forklare. Vi skal mere end 60 år tilbage i tiden, nærmere betegnet til årene omkring , hvor jeg gik på Aurehøj Gymnasium for at blive matematisk student, og hvor den - i hvert fald dengang - meget kendte og estimerede litterat, dr.phil. Alf Henriques, var min dansklærer. Hvis han nu sidder på sin lille sky deroppe og ser lille mig stå her i Beghuset og få en pris for noget, jeg har skrevet, tror jeg han dratter ned af skyen i bar forbavselse. Han anså mig nemlig som aldeles umulig til dansk stil ikke fordi jeg ikke kunne stave eller var ordblind men simpelt hen fordi jeg ikke kunne skrive noget, der var værd at læse. Hanne Bendtsen med prismodtageren Birte Hjorth og hendes mand Iwan. Foto: Søren Mogensen Resultatet blev, at jeg fik så dårlig karakter i skriftlig dansk, at jeg - uanset topkarakterer i matematik, fysik og kemi ikke opnåede det skyhøje gennemsnit, der dengang krævedes for at komme ind på kemiingeniørstudiet på Polyteknisk Læreanstalt. Det kostede mig et år for at tage den såkaldte adgangseksamen, som udelukkende omfatter matematik, fysik og kemi. Nå, men for at gøre en lang historie kort - efter mange års arbejde som kemiker i en industrivirksomhed på Bornholm, flyttede vi til Dragør i Jeg syntes på det tidspunkt, at kemien ikke var så spændende mere. Siden jeg var barn, havde jeg interesseret mig for slægtsforskning, og det kunne jeg nu kaste mig over. Jeg kan da godt røbe, at det var min elskede far, som indirekte skubbede mig i gang med denne hobby. Han var en stor spøgefugl, der ofte kom med finurlige bemærkninger jeg lærte efterhånden at trække det halve fra. Han hed Ove Hansen, og han fortalte mig engang jeg var vel 7-8 år - at alle vi, der hedder Hansen, nedstammede fra kong Hans kunne det mon passe? Her var virkelig noget at tænke over. 4 5

4 Min slægtsforskerinteresse førte mig snart hen til Dragør Lokalarkiv til daværende lokalarkivar Svend Jans, hvor jeg spurgte ham, om jeg her kunne være til nogen nytte. Det kunne jeg da. Vi indledte her et næsten 20 år langt samarbejde, hvor jeg blev så grebet af Dragørs helt specielle og spændende historie, at jeg, uanset at jeg tidligere ikke kunne skrive andet end kemisk-tekniske rapporter, simpelthen måtte skrive om det jeg fandt på Rigsarkivet og Landsarkivet. Og det har jeg uanset dr. Henriques så gjort i mere end 30 år. Arbejdet som frivillig medhjælper i lokalarkivet hos Svend Jans fascinerede mig så meget, at jeg ret hurtigt meldte mig på Danmarks Biblioteksskole og fik mig en bibliotekareksamen. I 1980, da Svend Jans gik på pension, var jeg så heldig, at det blev mig, der fik hans job og blev den næste i rækken af lokalarkivarer her i byen. Jeg har igennem årene skrevet både om St. Magleby og om Dragør, men i de senere år blev det hovedsagelig om Dragør og dragørerne i 1700-tallet. Det var en periode, hvor en klynge småhuse på sydøstpynten af Amager udviklede sig til en stor og driftig søfartsby, som tonnagemæssigt blev den største i landet næst efter København. Jeg har fulgt og levet mig ind i befolkningens slid og slæb i 1720 erne med at få havnen gjort større. Måske havde dragørerne forventet økonomiske hjælp fra Admiralitetets side til disse store udvidelsesplaner - men sådan skulle det ikke være. Dragørs havnekasse indeholdt i 1725 kun 206 rdl, og de rakte jo ikke til et stort havnebyggeri, så derfor måtte dragørerne smøge ærmerne op og selv gå i gang. Arbejdet blev fordelt på byens mandlige befolkning, som alle måtte arbejde gratis. Byggeriet har stået på i nogle år og har beløbet sig til 744 rdl. Det var udgifter til pæle, planker, jern m.m. En del af denne kapital lånte man hos 5 af byens skippere. Der er ikke noget at sige til, hvis dragørerne under alt disse strabadser har fået en følelse af, at denne havn var helt og holdent deres egen. Andre skulle ikke lige kunne komme og nyde frugten af deres arbejde. I 1726 fik indbyggerne derfor - efter ansøgning - tilladelse til at afkræve enhver fremmed person, der kom og slog sig ned i Dragør, en afgift af 3 rdl. Kom vedkommende blot fra St. Magleby, skulle han slippe med at betale 1 rdl. Denne afgift af tilflyttere blev endnu opkrævet i sidste halvdel af 1800-tallet. Så derfor føler jeg, at vi bør vise respekt for vores havn det er vores arvesølv, som er skabt under store anstrengelser og afsavn af vore dragørske forgængere. Lad os bevare vores havn som et fungerende erhvervsområde den er et historisk klenodie, som vi har arvet. Lad os værne om den. Med dette lille hjertesuk vil jeg endnu engang sige tak for kulturprisen. Hvornår har du sidst besøgt vores hjemmeside? Generalforsamlingen i Beboerforeningen for Dragør Gamle by Generalforsamlingen blev afholdt d 12/ kl i Dragør skoles aula, og ca. 100 medlemmer var mødt frem. Dagsordenen var jævnfør indkaldelsen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant, revisor og revisor suppleant 6. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Hans Petersen, Søgade, som dirigent, og Hans blev valgt uden modkandidat og med akklamation. Ad 2 Formandens beretning Formanden aflagde sin beretning i 3 dele, under emnerne: Vigtige værdier i relation med Dragør gl. by, Sigtelinier for bestyrelsens arbejde og Konkrete aktiviteter i året der er gået Værdierne beskrev formanden som: En hel by, Vores rige kulturhistorie, Nærhed og mangfoldighed Sigtelinierne for foreningens arbejde læner sig meget op ad de ovennævnte værdier der er så vigtige for vores by. Af konkrete aktiviteter omtalte formanden: Arbejdet med at bevare havnen Kongevejens forskønnelse Bevaringsnævnet og byudviklingen i den gamle by Byens omgivelser, herunder plejeplan for der åbne land Bygningskulturens dag Vore museer, herunder et Lodsmuseum Antenneforeningen Samt indstilling af Birte Hjort som modtager kommunens sports og kulturpris. Den samlede beretningen kan læses/hentes på foreningens hjemmeside. Et medlem spurgte om der ikke kunne have været gjort noget for at undgå den meget blå yderbeklædning på Dragør Hjørnet. 6 7

5 Formanden oplyste at så længe der ikke findes en lokalplan for området (og det gør der ikke), så kan kommunen ikke stille krav til udseendet af bygningerne. Ad 3 Indkomne forslag Der var ikke indkommet forlag Ad 4 Regnskab og fastsættelse af kontingent Kassereren fremlagde regnskabet, og dette blev godkendt uden kommentarer Med baggrund i en 70% stigning i kontingentet til Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur, indstillede bestyrelsen til en kontingentstigning på 25%. Indstillingen begrundes med at bestyrelsen mener at landsforeningens arbejde er væsentligt, og at vi som lokalforening har behov for en landsforening som støtte og brohoved i den nationale debat, samt at bestyrelsen finder at bladet By og Land fortsat har værdi for vores medlemmer. Forslaget blev vedtaget. Kontingenterne er herefter: Enkeltmedlem: 125 kr. Husstand: 185 kr. Folkepensionist: 65 kr. Folkepensionist par: 125 kr. Næringsdrivende: 125 kr. Forslaget blev vedtaget Ad 5 Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelses suppleant, revisor og revisor suppleant Bestyrelsens sammensætning kan ses herunder. Som revisor blev Erik Nicolaisen genvalgt, mens Ole Meldgaard blev nyvagt som revisor suppleant. Ad 6 Eventuelt Under eventuelt blev der spurgt til trafikken i den gl by. Bestyrelsen er opmærksom på problemet og løbende i kontakt med forvaltning og øvrige myndigheder, men der findes desværre ingen lette løsninger. Bestyrelsen Hanne Bendtsen (formand) Lodsstræde Kim K. Pedersen (næstformand og kasserer) Skipperstræde 4 B Bo Sillemann (Dragør bevaringslager) Hollandsfed Søren Mogensen (redaktør/webmaster) Deventergade Niels Andersen Bymandsgade Lisbeth Hansen Strandgade Bera Jensen Vægterstræde Erling Ravn Nørregade Uffe Bartvig Vægterstræde

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2011

Forsamlingshus NYT September 2011 Forsamlingshus NYT September 2011 Portræt af Kværndrup Forsamlingshus 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon:

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere