Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013"

Transkript

1 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013

2 ISBN Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater, kopiering og af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Metode og gennemførelse... 2 Hovedkonklusioner... 4 Anbefalinger... 5 Respondenterne karakteristika... 6 Respondenternes transportvaner... 7 Foretrukne transportmiddel... 7 Cykelhyppighed... 7 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl og arbejde... 8 Kendskab til Farumruten... 9 Brug af Farumruten... 9 Aktiviteterne ved virksomhedsbesøgene Det mobile cykelværksted Infostand om Farumruten Oplevelse af virksomhedsbesøgene generelt Samlet motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 Tekst og link til intranet

4 Introduktion Af denne rapport fremgår resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med åbningen af den anden Cykelsupersti, Farumruten, C95. Sekretariat for Cykelsuperstier var i forbindelse med åbningen på besøg ved en række virksomheder, der har adresse i nærheden af med Farumruten. Formålet med besøgene var at informere virksomhedernes medarbejdere om den nye cykelpendlerrute og motivere medarbejderne til at vælge cyklen som transportmiddel til og fra arbejde. På hovedparten af virksomhedsbesøgene havde Sekretariat for Cykelsuperstier et mobilt cykelværksted med, så medarbejderne kunne få gjort deres cykler klar til foråret. Derudover blev der i kantiner samt ved cykelskurerne på virksomhederne opstillet en informationsstand. Herfra blev der uddelt kort over Farumruten, orange ringeklokker og generelt informationsmateriale om projekt Cykelsuperstier. Virksomhedsbesøgene fandt sted mellem den 15. april 2013 og den 17. maj Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at belyse medarbejdernes kendskab til og anvendelse af Farumruten. Derudover skal undersøgelsen belyse medarbejdernes oplevelse af virksomhedsbesøgene og hvorvidt dette har motiveret medarbejderne til i højere grad at vælge cyklen frem for andre transportmidler til og fra arbejde. Indledningsvist er respondenternes cykelvaner belyst. Svarfordelingen på spørgsmålene er præsenteret grafisk i denne rapport. Grundet en lav svarfrekvens er resultaterne præsenteret i antal frem for andele. Såfremt resultaterne varierer markant i forhold til fordelingen af besvarelser på andre spørgsmål eller relevante baggrundsvariable, er dette kommenteret i teksten. I tabelrapporten er resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenteret i tabeller fordelt på virksomhederne, hvor medarbejdere har afgivet besvarelser på spørgeskemaet. Bilag til rapporten omfatter det anvendte spørgeskema og et eksempel på et notat med tekst og link til spørgeskemaundersøgelsen, som det blev sendt ud til virksomhederne. Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som en linkundersøgelse. Linket til spørgeskemaet er blevet distribueret ud til medarbejderne i virksomhederne via en kontaktperson i hver virksomhed. Linket blev ledsaget af en tekst, der var udformet således, at kontaktpersonerne kunne lægge undersøgelsen direkte ud på virksomhedernes intranet eller sende det ud via en mail til medarbejderne. Kontaktpersonerne modtog linket og teksten i et notat via en mail den første hverdag efter, at virksomhedsbesøget blev gennemført. Undersøgelsen blev således sendt ud til kontaktpersoner i følgende virksomheder: Novo Zymes, Herlev Hospital, Ernst & Young, Dubex, Iron Pump, NCC, NNIT og Canon. Som bilag til denne rapport ligger et eksempel på et notat, som det blev sendt ud til NNIT. Den 6. maj ringede Sekretariat for Cykelsuperstier rundt til konktaktpersonerne i virksomhederne for at følge op og motivere dem til at sende undersøgelsen ud til virksomhedernes medarbejdere. Dette gælder dog ikke Canon, da dette virksomhedsbesøg først lå efter denne dato. 2

5 Der er via linkene indkommet 35 besvarelser fra Canon, 1 fra Ernst &Young, 7 fra Iron Pump og 6 fra NCC. I alt er der således indkommet 49 besvarelser, hvoraf hovedparten af besvarelser er fra medarbejdere i Canon. 3

6 Hovedkonklusioner Der er i alt indkommet 49 besvarelser på spørgeskemaet fra 4 forskellige virksomheder. De 49 besvarelser er alle fra virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde et mobilt cykelværksted med ved virksomhedsbesøget. Det skal indledningsvist bemærkes, at den lave svarfrekvens gør undersøgelsesresultaterne usikre, hvorfor der på baggrund af undersøgelsen ikke kan drages vidtrækkende konklusioner om virksomhedsbesøgenes effekt på respondenternes motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Der kan være flere årsager til den lave svarfrekvens. For det første er det benyttede undersøgelsesdesign, hvor indsamlingen af besvarelser på spørgeskemaet går via kontaktpersonerne i virksomhederne, afhængig af kontaktpersonerne muligheder for at distribuere spørgeskemaet ud i virksomheden. Nogle af kontaktpersonerne har for eksempel nævnt overfor Sekretariat for Cykelsuperstier, at det er meget svært at komme igennem med indhold til intranettet/nyhedsbreve, da de som store erhvervsvirksomheder kæmper internt om pladsen. For det andet er det generelt sværere at opnå en høj svarprocent i undersøgelser, hvor målgruppen er medarbejdere i virksomheder/erhverv sammenlignet med undersøgelser, hvor målgruppen udgøres af privatpersoner. Dette skyldes, at målgruppen kontaktes i forbindelse med deres arbejde, og at de derfor naturligt har mindre overskud til at bruge tid på at besvare spørgeskemaerne. Endelig er der ikke brugt incentives i undersøgelsen såsom gaver eller konkurrencer, hvilket betyder, at der ikke er noget i det for medarbejderne, at svare på spørgsmålene. Respondenterne falder indenfor målgruppen for cykelsuperstier. 45 af de 49 respondenter er bosat i Region H og 4 er bosat i Region Sjælland. Respondenterne, der er bosat i Region H er fordelt på 17 kommuner. Heraf bor 9 i Københavns Kommune, 3 bor i Gladsaxe, 5 i Furesø og 2 på Frederiksberg. 28 respondenter har bilen som deres foretrukne transportmiddel og 43 respondenter har mindst 5 km til arbejde. Et samlet overblik over respondenternes fordeling på baggrundsvariable fremgår af tabelrapporten. Kendskabet til Farumruten blandt de 49 respondenter, der har besvaret spørgeskemaet, er stort. Således har samlet set 37 af de 49 medarbejdere bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Blandt de 31 respondenter, der cykler til arbejde, angiver 12, at de benytter Farumruten. Respondenterne er blevet adspurgt, om hvorvidt de har bemærket aktiviteterne, om de har benyttet dem, og om det har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 43 har bemærket det mobile cykelværksted og 19 heraf har benyttet sig af muligheden for at få gjort cyklen klar til foråret. Ligeledes har 39 bemærket infostanderen, og 29 har benyttet muligheden for at høre mere om den nye cykelpendlerrute. 9 ud af 19, det vil sige halvdelen, af dem, der har gjort brug af det mobile cykelværksted, angiver, at dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Knap så stor en andel, 9 ud af 29, det vil sige en tredjedel, af de respondenter, der benyttede muligheden for at høre mere om Farumruten, angiver, at dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Trods usikkerheden, som grunder i den lave svarfrekvens, giver spørgeskemaundersøgelsen således en indikation af, at virksomhedsbesøgene i forbindelse med åbningen af Farumruten, har været en succes. 4

7 Samlet set angiver 45 af de 49 respondenter da også, at de er enige eller meget enige i, at virksomhedsbesøgene er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på. I et generelt spørgsmål svarer knap halvdelen, 22 af de 49 respondenter, også, at de alt i alt er motiverede til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Anbefalinger Der bør som sagt ikke drages for vidtrækkende konklusioner om virksomhedsbesøgenes effekt på medarbejdernes motivation til at cykle til og fra arbejde på baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse. Hovedparten, 45 af de 49 respondenter, er imidlertid positivt stemte overfor virksomhedsbesøgende, hvilket kan betragtes som et entydigt resultat. Ligeledes er både det mobile cykleværksted og infostanderen blevet taget godt imod blandt dem, der har bemærket aktiviteterne. På baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse kan det derfor kun anbefales, at Sekretariat for Cykelsuperstier gentager aktiviteterne på andre virksomheder i forbindelse med åbning af kommende cykelpendlerruter. I forhold til undersøgelsesdesign bør det overvejes, om der i eventuelt fremtidige undersøgelser skal afsættes ressourcer til at anvendes incentives. Incentives kan for det første motivere kontaktpersonerne til at distribuere undersøgelsen ud i virksomhederne, og for det andet motivere medarbejderne til at besvare spørgeskemaet. Incentives kunne for eksempel bestå af en gave til kontaktpersonerne og en konkurrence blandt de deltagende i undersøgelsen, for eksempel uddeling af spørgekort under virksomhedsbesøgene evt. med en konkurrence om en racercykel eller elcykel. 5

8 Respondenterne karakteristika Der er i alt indkommet 49 besvarelser af spørgeskemaet. Besvarelserne fordeler sig således på virksomhederne, der er inviteret til at deltage: Novo Zymes Herlev hospital Ernst & Young 7 6 Dubex Iron Pump NCC NNIT Canon 0 35 Hovedparten af besvarelserne er således fra medarbejdere i Canon. Dette kan skyldes, at Sekretariat for Cykelsuperstier holdte et oplæg om CSS og Farumruten på deres fredagsmøde, hvor alle medarbejderne var samlet. Dette kan have øget medarbejdernes motivation for at besvare spørgeskemaet. Alle besvarelser er desuden kommet fra medarbejdere i virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde mobilt cykelværksted med på virksomhedsbesøget. 45 af de 49 respondenter er bosat i Region H og 4 er bosat i Region Sjælland. Respondenterne, der er bosat i Region H er fordelt på 17 kommuner. Heraf bor 9 i Københavns Kommune, 3 bor i Gladsaxe, 5 i Furesø og 2 på Frederiksberg. Mellem 1-3 respondenter er bosat i de øvrige kommuner. Der er et mindre overtal af mænd i undersøgelsen, idet de 28 respondenter er mænd, mens 21 respondenter er kvinder. Respondenterne er jævnt fordelt i forhold til uddannelsesniveau. 12 har således en lang videregående, 10 en mellemlang, 8 en kort videregående uddannelse. 6 respondenter har senest afsluttet en gymnasial uddannelse, 10 en erhvervsfaglig uddannelse og 1 har folkeskolens afgangseksamen som højeste afsluttede uddannelse. 2 har svaret andet. Et samlet overblik over respondenternes fordeling på baggrundsvariable fremgår af desuden af tabelrapporten. 6

9 Respondenternes transportvaner Der er indledningsvist spurgt ind til respondenternes transportvaner. Dette omfatter respondenternes foretrukne transportmiddel, generel cykelhyppighed og cykelhyppighed i forbindelse med arbejde, kombination af cykling og offentlige transportmidler samt afstanden mellem bopæl og arbejdsplads eller uddannelse. Foretrukne transportmiddel Hvad er dit foretrukne transportmiddel til og fra arbejde? n = 49 Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Af ovenstående graf fremgår fordelingen af besvarelser på spørgsmålet om respondenternes foretrukne transportmiddel. Hovedparten, 28 af de 49, har bilen som deres foretrukne transportmiddel, mens 19 angiver cyklen som deres foretrukne transportmiddel. 2 angiver, at de foretrækker offentlig transport. Cykelhyppighed Respondenterne er blevet spurgt om, hvor ofte de cykler til arbejde. Fordelingen af besvarelserne er præsenteret nedenfor. Hvor ofte cykler du til arbejde? n = 49 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Ved ikke Aldrig Det fremgår af grafen ovenfor, at 18 af de 49 aldrig cykler til arbejde, mens 14 angiver, at de cykler til arbejde næsten hver dag. 17 af de 49 respondenter placerer sig i midterkategorierne. Det vil sige, at de cykler til arbejde mellem et par gange om ugen, cirka en gang om ugen eller mindre end en gang om ugen. 7

10 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl og arbejde Respondenterne er blevet spurgt ind til, hvor ofte de kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? n = 49 Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Hovedparten, 39 af de 49 respondenter angiver, at de aldrig kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Et kryds mellem spørgsmålet og respondenternes angivelse af deres foretrukne transportmiddel viser, at 24 af de 39 respondenter, der aldrig kombinerer cyklen med offentlige transportmidler, har bilen som deres foretrukne transportmiddel, mens 14 har cyklen, som deres foretrukne transportmiddel. Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde? n = km km km km. Over 20 km. Cykelsuperstiernes primære målgruppe er borgere, der har mindst 5 km til arbejde. Det fremgår således af grafen ovenfor, at hovedparten af respondenterne, 43 ud af de 49, falder indenfor målgruppen. 19 af de 49 respondenter har 5-10 km til arbejde, hvilket viser, at der er et stort potentiale, idet medarbejdere med kortest vej til arbejdet alt andet lige er mere tilbøjelig til at vælge cyklen frem for andre transportmidler til og fra arbejde. Dertil er der 9 respondenter, der har km til arbejde, 4 har km til arbejde og 11 respondenter har mere end 20 km til arbejde. 8

11 Kendskab til Farumruten Kendskabet til Farumruten blandt de medarbejdere, der har besvaret spørgeskemaet, er stort. Således har samlet set 37 af de 49 medarbejdere bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? n = 49 Ja Nej Ved ikke Brug af Farumruten De respondenter, der har angivet, at de cykler til arbejde næsten hver dag, et par gange om ugen, cirka en gang om ugen eller mindre end en gang om ugen (31 respondenter) er blevet spurgt, om de benytter Farumruten. Benytter du cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, når du cykler på arbejde? n = 31 Ja Nej Ved ikke Af ovenstående graf fremgår det, at 12 ud af de 31 respondenter, der cykler til arbejde, svarer, at de benytter Farumruten. Hele 19 svarer, at de ikke bruger Farumruten, når de cykler på arbejde. Dette resultat kan meget vel hænge sammen med respondenternes kendskab til Farumruten. Et kryds mellem dette spørgsmål og respondenternes kendskab til Farumruten viser, at 11 af de respondenter, der har angivet, at de kender Farumruten, også har angivet, at de anvender den. 9

12 Aktiviteterne ved virksomhedsbesøgene Sekretariat for Cykelsuperstier havde en infostander med ved virksomhedsbesøgene. Formålet var, at informere virksomhedernes medarbejdere om Farumruten. På hovedparten af virksomhedsbesøgene havde Sekretariat for Cykelsuperstier også et mobilt cykelværksted med, så medarbejderne kunne få gjort deres cykler klare til foråret. Alle 49 besvarelser kommer fra medarbejdere i virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde mobilt cykelværksted med ved besøget. Respondenterne er blevet adspurgt, om hvorvidt de har bemærket aktiviteterne, om de har benyttet sig af aktiviteterne og om det har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Det mobile cykelværksted Det fremgår af nedenstående graf, at 43 af de 49 respondenter, der har besvaret spørgeskemaet, har bemærket, at der var muligt at få klargjort deres cykel til foråret. Har du bemærket, at det på din arbejdsplads i denne uge har været muligt at få klargjort din cykel til foråret? 43 6 n = 49 Ja Nej Ved ikke Ud af de 43 respondenter, der bemærkede det mobile cykelværksted på deres arbejdsplads, har 19 gjort brug af muligheden for at få klargjort deres cykel. Benyttede du muligheden for at få klargjort din cykel til foråret? n = 43 Ja Nej 10

13 De 19 respondenter, der benyttede det mobile cykelværksted er blevet spurgt om, i hvilken grad dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Klargøringen af min cykel har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 19 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant Det fremgår af grafen ovenfor, at halvdelen, 9 af de 19 medarbejdere, er meget enige eller enige i, at klargøringen af deres cykel har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 11

14 Infostand om Farumruten Ligeledes er de 49 respondenter blevet spurgt, om de har bemærket, at der har været en infostand om Farumruten på deres arbejdsplads. Har du bemærket, at der på din arbejdsplads i denne uge har været en infostand om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? n = 49 Ja Nej Ved ikke Det fremgår af grafen ovenfor, at 39 af de 49 respondenter har bemærket infostanden. Der er klart overlap med de medarbejdere, der bemærkede det mobile cykelværksted. 36 respondenter af de 39 angav således også, at de havde bemærket cykelværkstedet. Benyttede du muligheden for at høre mere den nye cykelpendlerrute? n = 39 Ja Nej Det fremgår af grafen ovenfor, at ud af de 39, der bemærkede infostanderen, benyttede 29 muligheden for, at høre mere om Farumruten. 12

15 De 29 respondenter, der benyttede muligheden for at høre mere om Farumruten, er blevet spurgt om, i hvilken grad, dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Den information, jeg har fået om den nye cykelpendlerrute, har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 29 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant Det fremgår af grafen ovenfor, at 9 respondenter af de 29 er meget enige eller enige i, at informationen har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Et kryds mellem besvarelserne på dette spørgsmål, og spørgsmålet om hvorvidt klargøring af ens cykel har øget motivationen, viser, at der ikke er noget bemærkelsesværdigt overlap mellem respondenterne. Medarbejderne har ikke haft mulighed for at uddybe deres besvarelser, men det kunne være interessant fremover, at spørge ind til, hvad de mener, at der skal til for at motivere dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 13

16 Oplevelse af virksomhedsbesøgene generelt Alle 49 respondenter er blevet spurgt om deres oplevelse af, hvorvidt virksomhedsbesøg generelt er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Besøg på virksomheder er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune på n = 49 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Det fremgår af grafen ovenfor, at hovedparten, 45 af de 49 respondenter, er meget enige eller enige i, at dette er en god ide. 3 svarer hverken eller, mens én respondent er meget uenig. 14

17 Samlet motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover Alle 49 respondenter er blevet adspurgt om deres samlede motivation for at cykle mere til og fra arbejde fremover. Fordelingen af besvarelser fremgår af grafen nedenfor. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 49 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant 22 af de 49 respondenter har svaret, at de er meget enige eller enige i dette. 17 har svaret hverken eller, 2 er uenige, og 8 svarere ved ikke/ikke relevant. 15

18 Bilag 1 Spørgeskema Tak fordi du ønsker at deltage! Du kommer videre i spørgeskemaet ved at trykke på pilen nedenfor. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket, at det på din arbejdsplads i denne uge har været muligt at få klargjort din cykel til foråret? Ja Nej Ved ikke Benyttede du muligheden for at få klargjort din cykel til foråret? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket, at der på din arbejdsplads i denne uge har været en infostand om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Benyttede du muligheden for at høre mere den nye cykelpendlerrute? Ja Nej Ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Meg et eni g Eni g Hver ken eller Uen Meg ig et ueni g Ved ikke / Ikke relevant 16

19 Besøg på virksomheder er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune på. Den information, jeg har fået om den nye cykelpendlerrute, har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Klargøringen af min cykel har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Til sidst vil vi gerne spørge ind til dine transportvaner. Hvad er dit foretrukne transportmiddel til og fra arbejde? Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Hvor ofte cykler du til arbejde? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Benytter du cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, når du cykler på arbejde? Ja Nej Ved ikke Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig 17

20 Ved ikke Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde? 0-4 km km km km. Over 20 km. Ved ikke I hvilken kommune bor du? Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvilket år er du født? Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? klasse / Folkeskolens afgangseksamen Erhvervsuddannet/faglært Gymnasial uddannelse (studentereksamen, hf, hhx, htx) Kort videregående uddannelse Mellemlang uddannelse Lang videregående uddannelse Forskeruddannelse Andet Ønkser du at modtage Cykelsuperstiernes nyhedsbrev? Indtast adresse nedenfor. Tak for din deltagelse. 18

21 NOTAT Bilag 2 Tekst og link til intranet Til NNIT Tekst og link til intranet Kære medarbejder i NNIT Fredag d. 3. maj havde din virksomhed besøg af Sekretariatet for Cykelsuperstier, hvor du fik mulighed for at få gjort din cykel klar til foråret og høre mere om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune. Vi håber du vil bruge 2 min. til at besvare nogle spørgsmål om besøget. Spørgsmålene finder du her! Hvis du ikke kan benytte ovenstående link, kan du indsætte følgende lin https://response.easyresearch.se/app/surveylogin.aspx?mode=online og logge på med følgende brugernavn: og adgangskode: Venlig hilsen Sekretariatet for Cykelsuperstier Organisation Njalsgade 13, 3 Postboks København S Mobil EAN nummer

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Appendix. 1) Havde du smerter før operationen? (Sæt et kryds) Ja Nej gå til spørgsmål 8 Husker ikke gå til spørgsmål 8

Appendix. 1) Havde du smerter før operationen? (Sæt et kryds) Ja Nej gå til spørgsmål 8 Husker ikke gå til spørgsmål 8 Det er meget vigtigt, at du svarer på alle spørgsmål, ellers vil vi ikke kunne bruge din besvarelse. De første spørgsmål drejer sig om tiden før operationen. 1) Havde du smerter før operationen? (Sæt et

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011

PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011 PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011 ISBN 978-87-92689-31-3 Københavns Kommune Februar 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Cykling blandt 50+ årige

Cykling blandt 50+ årige Cykling blandt 50+ årige Foto: Mikkel Østergaard Af Annette Meng & Martin Mora Knudsen Forord I dette notat afrapporteres resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om cykling blandt de 50+ årige. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner Projektperiode: April 2007 - juli 2007 Projektnr.:

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

3 Vi et styrker medarbejderne

3 Vi et styrker medarbejderne Virksomhedstyper 3 Vi et styrker medarbejderne Medarbejderne er i centrum i de gode virksomheder. Det er ikke kun ingeniørerne, der er med til at sikre virksomhedens produkt- og serviceinnovation; det

Læs mere