Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013"

Transkript

1 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013

2 ISBN Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater, kopiering og af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Metode og gennemførelse... 2 Hovedkonklusioner... 4 Anbefalinger... 5 Respondenterne karakteristika... 6 Respondenternes transportvaner... 7 Foretrukne transportmiddel... 7 Cykelhyppighed... 7 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl og arbejde... 8 Kendskab til Farumruten... 9 Brug af Farumruten... 9 Aktiviteterne ved virksomhedsbesøgene Det mobile cykelværksted Infostand om Farumruten Oplevelse af virksomhedsbesøgene generelt Samlet motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 Tekst og link til intranet

4 Introduktion Af denne rapport fremgår resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med åbningen af den anden Cykelsupersti, Farumruten, C95. Sekretariat for Cykelsuperstier var i forbindelse med åbningen på besøg ved en række virksomheder, der har adresse i nærheden af med Farumruten. Formålet med besøgene var at informere virksomhedernes medarbejdere om den nye cykelpendlerrute og motivere medarbejderne til at vælge cyklen som transportmiddel til og fra arbejde. På hovedparten af virksomhedsbesøgene havde Sekretariat for Cykelsuperstier et mobilt cykelværksted med, så medarbejderne kunne få gjort deres cykler klar til foråret. Derudover blev der i kantiner samt ved cykelskurerne på virksomhederne opstillet en informationsstand. Herfra blev der uddelt kort over Farumruten, orange ringeklokker og generelt informationsmateriale om projekt Cykelsuperstier. Virksomhedsbesøgene fandt sted mellem den 15. april 2013 og den 17. maj Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at belyse medarbejdernes kendskab til og anvendelse af Farumruten. Derudover skal undersøgelsen belyse medarbejdernes oplevelse af virksomhedsbesøgene og hvorvidt dette har motiveret medarbejderne til i højere grad at vælge cyklen frem for andre transportmidler til og fra arbejde. Indledningsvist er respondenternes cykelvaner belyst. Svarfordelingen på spørgsmålene er præsenteret grafisk i denne rapport. Grundet en lav svarfrekvens er resultaterne præsenteret i antal frem for andele. Såfremt resultaterne varierer markant i forhold til fordelingen af besvarelser på andre spørgsmål eller relevante baggrundsvariable, er dette kommenteret i teksten. I tabelrapporten er resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenteret i tabeller fordelt på virksomhederne, hvor medarbejdere har afgivet besvarelser på spørgeskemaet. Bilag til rapporten omfatter det anvendte spørgeskema og et eksempel på et notat med tekst og link til spørgeskemaundersøgelsen, som det blev sendt ud til virksomhederne. Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som en linkundersøgelse. Linket til spørgeskemaet er blevet distribueret ud til medarbejderne i virksomhederne via en kontaktperson i hver virksomhed. Linket blev ledsaget af en tekst, der var udformet således, at kontaktpersonerne kunne lægge undersøgelsen direkte ud på virksomhedernes intranet eller sende det ud via en mail til medarbejderne. Kontaktpersonerne modtog linket og teksten i et notat via en mail den første hverdag efter, at virksomhedsbesøget blev gennemført. Undersøgelsen blev således sendt ud til kontaktpersoner i følgende virksomheder: Novo Zymes, Herlev Hospital, Ernst & Young, Dubex, Iron Pump, NCC, NNIT og Canon. Som bilag til denne rapport ligger et eksempel på et notat, som det blev sendt ud til NNIT. Den 6. maj ringede Sekretariat for Cykelsuperstier rundt til konktaktpersonerne i virksomhederne for at følge op og motivere dem til at sende undersøgelsen ud til virksomhedernes medarbejdere. Dette gælder dog ikke Canon, da dette virksomhedsbesøg først lå efter denne dato. 2

5 Der er via linkene indkommet 35 besvarelser fra Canon, 1 fra Ernst &Young, 7 fra Iron Pump og 6 fra NCC. I alt er der således indkommet 49 besvarelser, hvoraf hovedparten af besvarelser er fra medarbejdere i Canon. 3

6 Hovedkonklusioner Der er i alt indkommet 49 besvarelser på spørgeskemaet fra 4 forskellige virksomheder. De 49 besvarelser er alle fra virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde et mobilt cykelværksted med ved virksomhedsbesøget. Det skal indledningsvist bemærkes, at den lave svarfrekvens gør undersøgelsesresultaterne usikre, hvorfor der på baggrund af undersøgelsen ikke kan drages vidtrækkende konklusioner om virksomhedsbesøgenes effekt på respondenternes motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Der kan være flere årsager til den lave svarfrekvens. For det første er det benyttede undersøgelsesdesign, hvor indsamlingen af besvarelser på spørgeskemaet går via kontaktpersonerne i virksomhederne, afhængig af kontaktpersonerne muligheder for at distribuere spørgeskemaet ud i virksomheden. Nogle af kontaktpersonerne har for eksempel nævnt overfor Sekretariat for Cykelsuperstier, at det er meget svært at komme igennem med indhold til intranettet/nyhedsbreve, da de som store erhvervsvirksomheder kæmper internt om pladsen. For det andet er det generelt sværere at opnå en høj svarprocent i undersøgelser, hvor målgruppen er medarbejdere i virksomheder/erhverv sammenlignet med undersøgelser, hvor målgruppen udgøres af privatpersoner. Dette skyldes, at målgruppen kontaktes i forbindelse med deres arbejde, og at de derfor naturligt har mindre overskud til at bruge tid på at besvare spørgeskemaerne. Endelig er der ikke brugt incentives i undersøgelsen såsom gaver eller konkurrencer, hvilket betyder, at der ikke er noget i det for medarbejderne, at svare på spørgsmålene. Respondenterne falder indenfor målgruppen for cykelsuperstier. 45 af de 49 respondenter er bosat i Region H og 4 er bosat i Region Sjælland. Respondenterne, der er bosat i Region H er fordelt på 17 kommuner. Heraf bor 9 i Københavns Kommune, 3 bor i Gladsaxe, 5 i Furesø og 2 på Frederiksberg. 28 respondenter har bilen som deres foretrukne transportmiddel og 43 respondenter har mindst 5 km til arbejde. Et samlet overblik over respondenternes fordeling på baggrundsvariable fremgår af tabelrapporten. Kendskabet til Farumruten blandt de 49 respondenter, der har besvaret spørgeskemaet, er stort. Således har samlet set 37 af de 49 medarbejdere bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Blandt de 31 respondenter, der cykler til arbejde, angiver 12, at de benytter Farumruten. Respondenterne er blevet adspurgt, om hvorvidt de har bemærket aktiviteterne, om de har benyttet dem, og om det har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 43 har bemærket det mobile cykelværksted og 19 heraf har benyttet sig af muligheden for at få gjort cyklen klar til foråret. Ligeledes har 39 bemærket infostanderen, og 29 har benyttet muligheden for at høre mere om den nye cykelpendlerrute. 9 ud af 19, det vil sige halvdelen, af dem, der har gjort brug af det mobile cykelværksted, angiver, at dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Knap så stor en andel, 9 ud af 29, det vil sige en tredjedel, af de respondenter, der benyttede muligheden for at høre mere om Farumruten, angiver, at dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Trods usikkerheden, som grunder i den lave svarfrekvens, giver spørgeskemaundersøgelsen således en indikation af, at virksomhedsbesøgene i forbindelse med åbningen af Farumruten, har været en succes. 4

7 Samlet set angiver 45 af de 49 respondenter da også, at de er enige eller meget enige i, at virksomhedsbesøgene er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på. I et generelt spørgsmål svarer knap halvdelen, 22 af de 49 respondenter, også, at de alt i alt er motiverede til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Anbefalinger Der bør som sagt ikke drages for vidtrækkende konklusioner om virksomhedsbesøgenes effekt på medarbejdernes motivation til at cykle til og fra arbejde på baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse. Hovedparten, 45 af de 49 respondenter, er imidlertid positivt stemte overfor virksomhedsbesøgende, hvilket kan betragtes som et entydigt resultat. Ligeledes er både det mobile cykleværksted og infostanderen blevet taget godt imod blandt dem, der har bemærket aktiviteterne. På baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse kan det derfor kun anbefales, at Sekretariat for Cykelsuperstier gentager aktiviteterne på andre virksomheder i forbindelse med åbning af kommende cykelpendlerruter. I forhold til undersøgelsesdesign bør det overvejes, om der i eventuelt fremtidige undersøgelser skal afsættes ressourcer til at anvendes incentives. Incentives kan for det første motivere kontaktpersonerne til at distribuere undersøgelsen ud i virksomhederne, og for det andet motivere medarbejderne til at besvare spørgeskemaet. Incentives kunne for eksempel bestå af en gave til kontaktpersonerne og en konkurrence blandt de deltagende i undersøgelsen, for eksempel uddeling af spørgekort under virksomhedsbesøgene evt. med en konkurrence om en racercykel eller elcykel. 5

8 Respondenterne karakteristika Der er i alt indkommet 49 besvarelser af spørgeskemaet. Besvarelserne fordeler sig således på virksomhederne, der er inviteret til at deltage: Novo Zymes Herlev hospital Ernst & Young 7 6 Dubex Iron Pump NCC NNIT Canon 0 35 Hovedparten af besvarelserne er således fra medarbejdere i Canon. Dette kan skyldes, at Sekretariat for Cykelsuperstier holdte et oplæg om CSS og Farumruten på deres fredagsmøde, hvor alle medarbejderne var samlet. Dette kan have øget medarbejdernes motivation for at besvare spørgeskemaet. Alle besvarelser er desuden kommet fra medarbejdere i virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde mobilt cykelværksted med på virksomhedsbesøget. 45 af de 49 respondenter er bosat i Region H og 4 er bosat i Region Sjælland. Respondenterne, der er bosat i Region H er fordelt på 17 kommuner. Heraf bor 9 i Københavns Kommune, 3 bor i Gladsaxe, 5 i Furesø og 2 på Frederiksberg. Mellem 1-3 respondenter er bosat i de øvrige kommuner. Der er et mindre overtal af mænd i undersøgelsen, idet de 28 respondenter er mænd, mens 21 respondenter er kvinder. Respondenterne er jævnt fordelt i forhold til uddannelsesniveau. 12 har således en lang videregående, 10 en mellemlang, 8 en kort videregående uddannelse. 6 respondenter har senest afsluttet en gymnasial uddannelse, 10 en erhvervsfaglig uddannelse og 1 har folkeskolens afgangseksamen som højeste afsluttede uddannelse. 2 har svaret andet. Et samlet overblik over respondenternes fordeling på baggrundsvariable fremgår af desuden af tabelrapporten. 6

9 Respondenternes transportvaner Der er indledningsvist spurgt ind til respondenternes transportvaner. Dette omfatter respondenternes foretrukne transportmiddel, generel cykelhyppighed og cykelhyppighed i forbindelse med arbejde, kombination af cykling og offentlige transportmidler samt afstanden mellem bopæl og arbejdsplads eller uddannelse. Foretrukne transportmiddel Hvad er dit foretrukne transportmiddel til og fra arbejde? n = 49 Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Af ovenstående graf fremgår fordelingen af besvarelser på spørgsmålet om respondenternes foretrukne transportmiddel. Hovedparten, 28 af de 49, har bilen som deres foretrukne transportmiddel, mens 19 angiver cyklen som deres foretrukne transportmiddel. 2 angiver, at de foretrækker offentlig transport. Cykelhyppighed Respondenterne er blevet spurgt om, hvor ofte de cykler til arbejde. Fordelingen af besvarelserne er præsenteret nedenfor. Hvor ofte cykler du til arbejde? n = 49 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Ved ikke Aldrig Det fremgår af grafen ovenfor, at 18 af de 49 aldrig cykler til arbejde, mens 14 angiver, at de cykler til arbejde næsten hver dag. 17 af de 49 respondenter placerer sig i midterkategorierne. Det vil sige, at de cykler til arbejde mellem et par gange om ugen, cirka en gang om ugen eller mindre end en gang om ugen. 7

10 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl og arbejde Respondenterne er blevet spurgt ind til, hvor ofte de kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? n = 49 Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Hovedparten, 39 af de 49 respondenter angiver, at de aldrig kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Et kryds mellem spørgsmålet og respondenternes angivelse af deres foretrukne transportmiddel viser, at 24 af de 39 respondenter, der aldrig kombinerer cyklen med offentlige transportmidler, har bilen som deres foretrukne transportmiddel, mens 14 har cyklen, som deres foretrukne transportmiddel. Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde? n = km km km km. Over 20 km. Cykelsuperstiernes primære målgruppe er borgere, der har mindst 5 km til arbejde. Det fremgår således af grafen ovenfor, at hovedparten af respondenterne, 43 ud af de 49, falder indenfor målgruppen. 19 af de 49 respondenter har 5-10 km til arbejde, hvilket viser, at der er et stort potentiale, idet medarbejdere med kortest vej til arbejdet alt andet lige er mere tilbøjelig til at vælge cyklen frem for andre transportmidler til og fra arbejde. Dertil er der 9 respondenter, der har km til arbejde, 4 har km til arbejde og 11 respondenter har mere end 20 km til arbejde. 8

11 Kendskab til Farumruten Kendskabet til Farumruten blandt de medarbejdere, der har besvaret spørgeskemaet, er stort. Således har samlet set 37 af de 49 medarbejdere bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? n = 49 Ja Nej Ved ikke Brug af Farumruten De respondenter, der har angivet, at de cykler til arbejde næsten hver dag, et par gange om ugen, cirka en gang om ugen eller mindre end en gang om ugen (31 respondenter) er blevet spurgt, om de benytter Farumruten. Benytter du cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, når du cykler på arbejde? n = 31 Ja Nej Ved ikke Af ovenstående graf fremgår det, at 12 ud af de 31 respondenter, der cykler til arbejde, svarer, at de benytter Farumruten. Hele 19 svarer, at de ikke bruger Farumruten, når de cykler på arbejde. Dette resultat kan meget vel hænge sammen med respondenternes kendskab til Farumruten. Et kryds mellem dette spørgsmål og respondenternes kendskab til Farumruten viser, at 11 af de respondenter, der har angivet, at de kender Farumruten, også har angivet, at de anvender den. 9

12 Aktiviteterne ved virksomhedsbesøgene Sekretariat for Cykelsuperstier havde en infostander med ved virksomhedsbesøgene. Formålet var, at informere virksomhedernes medarbejdere om Farumruten. På hovedparten af virksomhedsbesøgene havde Sekretariat for Cykelsuperstier også et mobilt cykelværksted med, så medarbejderne kunne få gjort deres cykler klare til foråret. Alle 49 besvarelser kommer fra medarbejdere i virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde mobilt cykelværksted med ved besøget. Respondenterne er blevet adspurgt, om hvorvidt de har bemærket aktiviteterne, om de har benyttet sig af aktiviteterne og om det har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Det mobile cykelværksted Det fremgår af nedenstående graf, at 43 af de 49 respondenter, der har besvaret spørgeskemaet, har bemærket, at der var muligt at få klargjort deres cykel til foråret. Har du bemærket, at det på din arbejdsplads i denne uge har været muligt at få klargjort din cykel til foråret? 43 6 n = 49 Ja Nej Ved ikke Ud af de 43 respondenter, der bemærkede det mobile cykelværksted på deres arbejdsplads, har 19 gjort brug af muligheden for at få klargjort deres cykel. Benyttede du muligheden for at få klargjort din cykel til foråret? n = 43 Ja Nej 10

13 De 19 respondenter, der benyttede det mobile cykelværksted er blevet spurgt om, i hvilken grad dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Klargøringen af min cykel har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 19 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant Det fremgår af grafen ovenfor, at halvdelen, 9 af de 19 medarbejdere, er meget enige eller enige i, at klargøringen af deres cykel har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 11

14 Infostand om Farumruten Ligeledes er de 49 respondenter blevet spurgt, om de har bemærket, at der har været en infostand om Farumruten på deres arbejdsplads. Har du bemærket, at der på din arbejdsplads i denne uge har været en infostand om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? n = 49 Ja Nej Ved ikke Det fremgår af grafen ovenfor, at 39 af de 49 respondenter har bemærket infostanden. Der er klart overlap med de medarbejdere, der bemærkede det mobile cykelværksted. 36 respondenter af de 39 angav således også, at de havde bemærket cykelværkstedet. Benyttede du muligheden for at høre mere den nye cykelpendlerrute? n = 39 Ja Nej Det fremgår af grafen ovenfor, at ud af de 39, der bemærkede infostanderen, benyttede 29 muligheden for, at høre mere om Farumruten. 12

15 De 29 respondenter, der benyttede muligheden for at høre mere om Farumruten, er blevet spurgt om, i hvilken grad, dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Den information, jeg har fået om den nye cykelpendlerrute, har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 29 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant Det fremgår af grafen ovenfor, at 9 respondenter af de 29 er meget enige eller enige i, at informationen har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Et kryds mellem besvarelserne på dette spørgsmål, og spørgsmålet om hvorvidt klargøring af ens cykel har øget motivationen, viser, at der ikke er noget bemærkelsesværdigt overlap mellem respondenterne. Medarbejderne har ikke haft mulighed for at uddybe deres besvarelser, men det kunne være interessant fremover, at spørge ind til, hvad de mener, at der skal til for at motivere dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 13

16 Oplevelse af virksomhedsbesøgene generelt Alle 49 respondenter er blevet spurgt om deres oplevelse af, hvorvidt virksomhedsbesøg generelt er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Besøg på virksomheder er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune på n = 49 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Det fremgår af grafen ovenfor, at hovedparten, 45 af de 49 respondenter, er meget enige eller enige i, at dette er en god ide. 3 svarer hverken eller, mens én respondent er meget uenig. 14

17 Samlet motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover Alle 49 respondenter er blevet adspurgt om deres samlede motivation for at cykle mere til og fra arbejde fremover. Fordelingen af besvarelser fremgår af grafen nedenfor. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 49 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant 22 af de 49 respondenter har svaret, at de er meget enige eller enige i dette. 17 har svaret hverken eller, 2 er uenige, og 8 svarere ved ikke/ikke relevant. 15

18 Bilag 1 Spørgeskema Tak fordi du ønsker at deltage! Du kommer videre i spørgeskemaet ved at trykke på pilen nedenfor. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket, at det på din arbejdsplads i denne uge har været muligt at få klargjort din cykel til foråret? Ja Nej Ved ikke Benyttede du muligheden for at få klargjort din cykel til foråret? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket, at der på din arbejdsplads i denne uge har været en infostand om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Benyttede du muligheden for at høre mere den nye cykelpendlerrute? Ja Nej Ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Meg et eni g Eni g Hver ken eller Uen Meg ig et ueni g Ved ikke / Ikke relevant 16

19 Besøg på virksomheder er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune på. Den information, jeg har fået om den nye cykelpendlerrute, har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Klargøringen af min cykel har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Til sidst vil vi gerne spørge ind til dine transportvaner. Hvad er dit foretrukne transportmiddel til og fra arbejde? Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Hvor ofte cykler du til arbejde? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Benytter du cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, når du cykler på arbejde? Ja Nej Ved ikke Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig 17

20 Ved ikke Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde? 0-4 km km km km. Over 20 km. Ved ikke I hvilken kommune bor du? Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvilket år er du født? Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? klasse / Folkeskolens afgangseksamen Erhvervsuddannet/faglært Gymnasial uddannelse (studentereksamen, hf, hhx, htx) Kort videregående uddannelse Mellemlang uddannelse Lang videregående uddannelse Forskeruddannelse Andet Ønkser du at modtage Cykelsuperstiernes nyhedsbrev? Indtast adresse nedenfor. Tak for din deltagelse. 18

21 NOTAT Bilag 2 Tekst og link til intranet Til NNIT Tekst og link til intranet Kære medarbejder i NNIT Fredag d. 3. maj havde din virksomhed besøg af Sekretariatet for Cykelsuperstier, hvor du fik mulighed for at få gjort din cykel klar til foråret og høre mere om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune. Vi håber du vil bruge 2 min. til at besvare nogle spørgsmål om besøget. Spørgsmålene finder du her! Hvis du ikke kan benytte ovenstående link, kan du indsætte følgende lin https://response.easyresearch.se/app/surveylogin.aspx?mode=online og logge på med følgende brugernavn: og adgangskode: Venlig hilsen Sekretariatet for Cykelsuperstier Organisation Njalsgade 13, 3 Postboks København S Mobil EAN nummer

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Kære leder af dagtilbud

Kære leder af dagtilbud Kære leder af dagtilbud Nedenfor findes informationer og bemærkninger til den forestående kortlægning. Kortlægningens gennemførelsesperioder Kortlægningen i Program for læringsledelse er udformet som netbaserede,

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere