Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013"

Transkript

1 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013

2 ISBN Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater, kopiering og af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Metode og gennemførelse... 2 Hovedkonklusioner... 4 Anbefalinger... 5 Respondenterne karakteristika... 6 Respondenternes transportvaner... 7 Foretrukne transportmiddel... 7 Cykelhyppighed... 7 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl og arbejde... 8 Kendskab til Farumruten... 9 Brug af Farumruten... 9 Aktiviteterne ved virksomhedsbesøgene Det mobile cykelværksted Infostand om Farumruten Oplevelse af virksomhedsbesøgene generelt Samlet motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover Bilag 1 Spørgeskema Bilag 2 Tekst og link til intranet

4 Introduktion Af denne rapport fremgår resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med åbningen af den anden Cykelsupersti, Farumruten, C95. Sekretariat for Cykelsuperstier var i forbindelse med åbningen på besøg ved en række virksomheder, der har adresse i nærheden af med Farumruten. Formålet med besøgene var at informere virksomhedernes medarbejdere om den nye cykelpendlerrute og motivere medarbejderne til at vælge cyklen som transportmiddel til og fra arbejde. På hovedparten af virksomhedsbesøgene havde Sekretariat for Cykelsuperstier et mobilt cykelværksted med, så medarbejderne kunne få gjort deres cykler klar til foråret. Derudover blev der i kantiner samt ved cykelskurerne på virksomhederne opstillet en informationsstand. Herfra blev der uddelt kort over Farumruten, orange ringeklokker og generelt informationsmateriale om projekt Cykelsuperstier. Virksomhedsbesøgene fandt sted mellem den 15. april 2013 og den 17. maj Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at belyse medarbejdernes kendskab til og anvendelse af Farumruten. Derudover skal undersøgelsen belyse medarbejdernes oplevelse af virksomhedsbesøgene og hvorvidt dette har motiveret medarbejderne til i højere grad at vælge cyklen frem for andre transportmidler til og fra arbejde. Indledningsvist er respondenternes cykelvaner belyst. Svarfordelingen på spørgsmålene er præsenteret grafisk i denne rapport. Grundet en lav svarfrekvens er resultaterne præsenteret i antal frem for andele. Såfremt resultaterne varierer markant i forhold til fordelingen af besvarelser på andre spørgsmål eller relevante baggrundsvariable, er dette kommenteret i teksten. I tabelrapporten er resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenteret i tabeller fordelt på virksomhederne, hvor medarbejdere har afgivet besvarelser på spørgeskemaet. Bilag til rapporten omfatter det anvendte spørgeskema og et eksempel på et notat med tekst og link til spørgeskemaundersøgelsen, som det blev sendt ud til virksomhederne. Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som en linkundersøgelse. Linket til spørgeskemaet er blevet distribueret ud til medarbejderne i virksomhederne via en kontaktperson i hver virksomhed. Linket blev ledsaget af en tekst, der var udformet således, at kontaktpersonerne kunne lægge undersøgelsen direkte ud på virksomhedernes intranet eller sende det ud via en mail til medarbejderne. Kontaktpersonerne modtog linket og teksten i et notat via en mail den første hverdag efter, at virksomhedsbesøget blev gennemført. Undersøgelsen blev således sendt ud til kontaktpersoner i følgende virksomheder: Novo Zymes, Herlev Hospital, Ernst & Young, Dubex, Iron Pump, NCC, NNIT og Canon. Som bilag til denne rapport ligger et eksempel på et notat, som det blev sendt ud til NNIT. Den 6. maj ringede Sekretariat for Cykelsuperstier rundt til konktaktpersonerne i virksomhederne for at følge op og motivere dem til at sende undersøgelsen ud til virksomhedernes medarbejdere. Dette gælder dog ikke Canon, da dette virksomhedsbesøg først lå efter denne dato. 2

5 Der er via linkene indkommet 35 besvarelser fra Canon, 1 fra Ernst &Young, 7 fra Iron Pump og 6 fra NCC. I alt er der således indkommet 49 besvarelser, hvoraf hovedparten af besvarelser er fra medarbejdere i Canon. 3

6 Hovedkonklusioner Der er i alt indkommet 49 besvarelser på spørgeskemaet fra 4 forskellige virksomheder. De 49 besvarelser er alle fra virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde et mobilt cykelværksted med ved virksomhedsbesøget. Det skal indledningsvist bemærkes, at den lave svarfrekvens gør undersøgelsesresultaterne usikre, hvorfor der på baggrund af undersøgelsen ikke kan drages vidtrækkende konklusioner om virksomhedsbesøgenes effekt på respondenternes motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Der kan være flere årsager til den lave svarfrekvens. For det første er det benyttede undersøgelsesdesign, hvor indsamlingen af besvarelser på spørgeskemaet går via kontaktpersonerne i virksomhederne, afhængig af kontaktpersonerne muligheder for at distribuere spørgeskemaet ud i virksomheden. Nogle af kontaktpersonerne har for eksempel nævnt overfor Sekretariat for Cykelsuperstier, at det er meget svært at komme igennem med indhold til intranettet/nyhedsbreve, da de som store erhvervsvirksomheder kæmper internt om pladsen. For det andet er det generelt sværere at opnå en høj svarprocent i undersøgelser, hvor målgruppen er medarbejdere i virksomheder/erhverv sammenlignet med undersøgelser, hvor målgruppen udgøres af privatpersoner. Dette skyldes, at målgruppen kontaktes i forbindelse med deres arbejde, og at de derfor naturligt har mindre overskud til at bruge tid på at besvare spørgeskemaerne. Endelig er der ikke brugt incentives i undersøgelsen såsom gaver eller konkurrencer, hvilket betyder, at der ikke er noget i det for medarbejderne, at svare på spørgsmålene. Respondenterne falder indenfor målgruppen for cykelsuperstier. 45 af de 49 respondenter er bosat i Region H og 4 er bosat i Region Sjælland. Respondenterne, der er bosat i Region H er fordelt på 17 kommuner. Heraf bor 9 i Københavns Kommune, 3 bor i Gladsaxe, 5 i Furesø og 2 på Frederiksberg. 28 respondenter har bilen som deres foretrukne transportmiddel og 43 respondenter har mindst 5 km til arbejde. Et samlet overblik over respondenternes fordeling på baggrundsvariable fremgår af tabelrapporten. Kendskabet til Farumruten blandt de 49 respondenter, der har besvaret spørgeskemaet, er stort. Således har samlet set 37 af de 49 medarbejdere bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Blandt de 31 respondenter, der cykler til arbejde, angiver 12, at de benytter Farumruten. Respondenterne er blevet adspurgt, om hvorvidt de har bemærket aktiviteterne, om de har benyttet dem, og om det har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 43 har bemærket det mobile cykelværksted og 19 heraf har benyttet sig af muligheden for at få gjort cyklen klar til foråret. Ligeledes har 39 bemærket infostanderen, og 29 har benyttet muligheden for at høre mere om den nye cykelpendlerrute. 9 ud af 19, det vil sige halvdelen, af dem, der har gjort brug af det mobile cykelværksted, angiver, at dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Knap så stor en andel, 9 ud af 29, det vil sige en tredjedel, af de respondenter, der benyttede muligheden for at høre mere om Farumruten, angiver, at dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Trods usikkerheden, som grunder i den lave svarfrekvens, giver spørgeskemaundersøgelsen således en indikation af, at virksomhedsbesøgene i forbindelse med åbningen af Farumruten, har været en succes. 4

7 Samlet set angiver 45 af de 49 respondenter da også, at de er enige eller meget enige i, at virksomhedsbesøgene er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på. I et generelt spørgsmål svarer knap halvdelen, 22 af de 49 respondenter, også, at de alt i alt er motiverede til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Anbefalinger Der bør som sagt ikke drages for vidtrækkende konklusioner om virksomhedsbesøgenes effekt på medarbejdernes motivation til at cykle til og fra arbejde på baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse. Hovedparten, 45 af de 49 respondenter, er imidlertid positivt stemte overfor virksomhedsbesøgende, hvilket kan betragtes som et entydigt resultat. Ligeledes er både det mobile cykleværksted og infostanderen blevet taget godt imod blandt dem, der har bemærket aktiviteterne. På baggrund af denne spørgeskemaundersøgelse kan det derfor kun anbefales, at Sekretariat for Cykelsuperstier gentager aktiviteterne på andre virksomheder i forbindelse med åbning af kommende cykelpendlerruter. I forhold til undersøgelsesdesign bør det overvejes, om der i eventuelt fremtidige undersøgelser skal afsættes ressourcer til at anvendes incentives. Incentives kan for det første motivere kontaktpersonerne til at distribuere undersøgelsen ud i virksomhederne, og for det andet motivere medarbejderne til at besvare spørgeskemaet. Incentives kunne for eksempel bestå af en gave til kontaktpersonerne og en konkurrence blandt de deltagende i undersøgelsen, for eksempel uddeling af spørgekort under virksomhedsbesøgene evt. med en konkurrence om en racercykel eller elcykel. 5

8 Respondenterne karakteristika Der er i alt indkommet 49 besvarelser af spørgeskemaet. Besvarelserne fordeler sig således på virksomhederne, der er inviteret til at deltage: Novo Zymes Herlev hospital Ernst & Young 7 6 Dubex Iron Pump NCC NNIT Canon 0 35 Hovedparten af besvarelserne er således fra medarbejdere i Canon. Dette kan skyldes, at Sekretariat for Cykelsuperstier holdte et oplæg om CSS og Farumruten på deres fredagsmøde, hvor alle medarbejderne var samlet. Dette kan have øget medarbejdernes motivation for at besvare spørgeskemaet. Alle besvarelser er desuden kommet fra medarbejdere i virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde mobilt cykelværksted med på virksomhedsbesøget. 45 af de 49 respondenter er bosat i Region H og 4 er bosat i Region Sjælland. Respondenterne, der er bosat i Region H er fordelt på 17 kommuner. Heraf bor 9 i Københavns Kommune, 3 bor i Gladsaxe, 5 i Furesø og 2 på Frederiksberg. Mellem 1-3 respondenter er bosat i de øvrige kommuner. Der er et mindre overtal af mænd i undersøgelsen, idet de 28 respondenter er mænd, mens 21 respondenter er kvinder. Respondenterne er jævnt fordelt i forhold til uddannelsesniveau. 12 har således en lang videregående, 10 en mellemlang, 8 en kort videregående uddannelse. 6 respondenter har senest afsluttet en gymnasial uddannelse, 10 en erhvervsfaglig uddannelse og 1 har folkeskolens afgangseksamen som højeste afsluttede uddannelse. 2 har svaret andet. Et samlet overblik over respondenternes fordeling på baggrundsvariable fremgår af desuden af tabelrapporten. 6

9 Respondenternes transportvaner Der er indledningsvist spurgt ind til respondenternes transportvaner. Dette omfatter respondenternes foretrukne transportmiddel, generel cykelhyppighed og cykelhyppighed i forbindelse med arbejde, kombination af cykling og offentlige transportmidler samt afstanden mellem bopæl og arbejdsplads eller uddannelse. Foretrukne transportmiddel Hvad er dit foretrukne transportmiddel til og fra arbejde? n = 49 Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Af ovenstående graf fremgår fordelingen af besvarelser på spørgsmålet om respondenternes foretrukne transportmiddel. Hovedparten, 28 af de 49, har bilen som deres foretrukne transportmiddel, mens 19 angiver cyklen som deres foretrukne transportmiddel. 2 angiver, at de foretrækker offentlig transport. Cykelhyppighed Respondenterne er blevet spurgt om, hvor ofte de cykler til arbejde. Fordelingen af besvarelserne er præsenteret nedenfor. Hvor ofte cykler du til arbejde? n = 49 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Ved ikke Aldrig Det fremgår af grafen ovenfor, at 18 af de 49 aldrig cykler til arbejde, mens 14 angiver, at de cykler til arbejde næsten hver dag. 17 af de 49 respondenter placerer sig i midterkategorierne. Det vil sige, at de cykler til arbejde mellem et par gange om ugen, cirka en gang om ugen eller mindre end en gang om ugen. 7

10 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl og arbejde Respondenterne er blevet spurgt ind til, hvor ofte de kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? n = 49 Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Hovedparten, 39 af de 49 respondenter angiver, at de aldrig kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Et kryds mellem spørgsmålet og respondenternes angivelse af deres foretrukne transportmiddel viser, at 24 af de 39 respondenter, der aldrig kombinerer cyklen med offentlige transportmidler, har bilen som deres foretrukne transportmiddel, mens 14 har cyklen, som deres foretrukne transportmiddel. Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde? n = km km km km. Over 20 km. Cykelsuperstiernes primære målgruppe er borgere, der har mindst 5 km til arbejde. Det fremgår således af grafen ovenfor, at hovedparten af respondenterne, 43 ud af de 49, falder indenfor målgruppen. 19 af de 49 respondenter har 5-10 km til arbejde, hvilket viser, at der er et stort potentiale, idet medarbejdere med kortest vej til arbejdet alt andet lige er mere tilbøjelig til at vælge cyklen frem for andre transportmidler til og fra arbejde. Dertil er der 9 respondenter, der har km til arbejde, 4 har km til arbejde og 11 respondenter har mere end 20 km til arbejde. 8

11 Kendskab til Farumruten Kendskabet til Farumruten blandt de medarbejdere, der har besvaret spørgeskemaet, er stort. Således har samlet set 37 af de 49 medarbejdere bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? n = 49 Ja Nej Ved ikke Brug af Farumruten De respondenter, der har angivet, at de cykler til arbejde næsten hver dag, et par gange om ugen, cirka en gang om ugen eller mindre end en gang om ugen (31 respondenter) er blevet spurgt, om de benytter Farumruten. Benytter du cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, når du cykler på arbejde? n = 31 Ja Nej Ved ikke Af ovenstående graf fremgår det, at 12 ud af de 31 respondenter, der cykler til arbejde, svarer, at de benytter Farumruten. Hele 19 svarer, at de ikke bruger Farumruten, når de cykler på arbejde. Dette resultat kan meget vel hænge sammen med respondenternes kendskab til Farumruten. Et kryds mellem dette spørgsmål og respondenternes kendskab til Farumruten viser, at 11 af de respondenter, der har angivet, at de kender Farumruten, også har angivet, at de anvender den. 9

12 Aktiviteterne ved virksomhedsbesøgene Sekretariat for Cykelsuperstier havde en infostander med ved virksomhedsbesøgene. Formålet var, at informere virksomhedernes medarbejdere om Farumruten. På hovedparten af virksomhedsbesøgene havde Sekretariat for Cykelsuperstier også et mobilt cykelværksted med, så medarbejderne kunne få gjort deres cykler klare til foråret. Alle 49 besvarelser kommer fra medarbejdere i virksomheder, hvor Sekretariat for Cykelsuperstier havde mobilt cykelværksted med ved besøget. Respondenterne er blevet adspurgt, om hvorvidt de har bemærket aktiviteterne, om de har benyttet sig af aktiviteterne og om det har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Det mobile cykelværksted Det fremgår af nedenstående graf, at 43 af de 49 respondenter, der har besvaret spørgeskemaet, har bemærket, at der var muligt at få klargjort deres cykel til foråret. Har du bemærket, at det på din arbejdsplads i denne uge har været muligt at få klargjort din cykel til foråret? 43 6 n = 49 Ja Nej Ved ikke Ud af de 43 respondenter, der bemærkede det mobile cykelværksted på deres arbejdsplads, har 19 gjort brug af muligheden for at få klargjort deres cykel. Benyttede du muligheden for at få klargjort din cykel til foråret? n = 43 Ja Nej 10

13 De 19 respondenter, der benyttede det mobile cykelværksted er blevet spurgt om, i hvilken grad dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Klargøringen af min cykel har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 19 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant Det fremgår af grafen ovenfor, at halvdelen, 9 af de 19 medarbejdere, er meget enige eller enige i, at klargøringen af deres cykel har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 11

14 Infostand om Farumruten Ligeledes er de 49 respondenter blevet spurgt, om de har bemærket, at der har været en infostand om Farumruten på deres arbejdsplads. Har du bemærket, at der på din arbejdsplads i denne uge har været en infostand om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? n = 49 Ja Nej Ved ikke Det fremgår af grafen ovenfor, at 39 af de 49 respondenter har bemærket infostanden. Der er klart overlap med de medarbejdere, der bemærkede det mobile cykelværksted. 36 respondenter af de 39 angav således også, at de havde bemærket cykelværkstedet. Benyttede du muligheden for at høre mere den nye cykelpendlerrute? n = 39 Ja Nej Det fremgår af grafen ovenfor, at ud af de 39, der bemærkede infostanderen, benyttede 29 muligheden for, at høre mere om Farumruten. 12

15 De 29 respondenter, der benyttede muligheden for at høre mere om Farumruten, er blevet spurgt om, i hvilken grad, dette har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde frem over. Den information, jeg har fået om den nye cykelpendlerrute, har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 29 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant Det fremgår af grafen ovenfor, at 9 respondenter af de 29 er meget enige eller enige i, at informationen har motiveret dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Et kryds mellem besvarelserne på dette spørgsmål, og spørgsmålet om hvorvidt klargøring af ens cykel har øget motivationen, viser, at der ikke er noget bemærkelsesværdigt overlap mellem respondenterne. Medarbejderne har ikke haft mulighed for at uddybe deres besvarelser, men det kunne være interessant fremover, at spørge ind til, hvad de mener, at der skal til for at motivere dem til at cykle mere til og fra arbejde fremover. 13

16 Oplevelse af virksomhedsbesøgene generelt Alle 49 respondenter er blevet spurgt om deres oplevelse af, hvorvidt virksomhedsbesøg generelt er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Besøg på virksomheder er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune på n = 49 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Det fremgår af grafen ovenfor, at hovedparten, 45 af de 49 respondenter, er meget enige eller enige i, at dette er en god ide. 3 svarer hverken eller, mens én respondent er meget uenig. 14

17 Samlet motivation til at cykle mere til og fra arbejde fremover Alle 49 respondenter er blevet adspurgt om deres samlede motivation for at cykle mere til og fra arbejde fremover. Fordelingen af besvarelser fremgår af grafen nedenfor. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde fremover n = 49 Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke / Ikke relevant 22 af de 49 respondenter har svaret, at de er meget enige eller enige i dette. 17 har svaret hverken eller, 2 er uenige, og 8 svarere ved ikke/ikke relevant. 15

18 Bilag 1 Spørgeskema Tak fordi du ønsker at deltage! Du kommer videre i spørgeskemaet ved at trykke på pilen nedenfor. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket, at det på din arbejdsplads i denne uge har været muligt at få klargjort din cykel til foråret? Ja Nej Ved ikke Benyttede du muligheden for at få klargjort din cykel til foråret? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket, at der på din arbejdsplads i denne uge har været en infostand om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Benyttede du muligheden for at høre mere den nye cykelpendlerrute? Ja Nej Ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Meg et eni g Eni g Hver ken eller Uen Meg ig et ueni g Ved ikke / Ikke relevant 16

19 Besøg på virksomheder er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune på. Den information, jeg har fået om den nye cykelpendlerrute, har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Klargøringen af min cykel har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde fremover. Til sidst vil vi gerne spørge ind til dine transportvaner. Hvad er dit foretrukne transportmiddel til og fra arbejde? Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Hvor ofte cykler du til arbejde? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Benytter du cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, når du cykler på arbejde? Ja Nej Ved ikke Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig 17

20 Ved ikke Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde? 0-4 km km km km. Over 20 km. Ved ikke I hvilken kommune bor du? Hvad er dit køn? Mand Kvinde Hvilket år er du født? Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? klasse / Folkeskolens afgangseksamen Erhvervsuddannet/faglært Gymnasial uddannelse (studentereksamen, hf, hhx, htx) Kort videregående uddannelse Mellemlang uddannelse Lang videregående uddannelse Forskeruddannelse Andet Ønkser du at modtage Cykelsuperstiernes nyhedsbrev? Indtast adresse nedenfor. Tak for din deltagelse. 18

21 NOTAT Bilag 2 Tekst og link til intranet Til NNIT Tekst og link til intranet Kære medarbejder i NNIT Fredag d. 3. maj havde din virksomhed besøg af Sekretariatet for Cykelsuperstier, hvor du fik mulighed for at få gjort din cykel klar til foråret og høre mere om den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune. Vi håber du vil bruge 2 min. til at besvare nogle spørgsmål om besøget. Spørgsmålene finder du her! Hvis du ikke kan benytte ovenstående link, kan du indsætte følgende lin https://response.easyresearch.se/app/surveylogin.aspx?mode=online og logge på med følgende brugernavn: og adgangskode: Venlig hilsen Sekretariatet for Cykelsuperstier Organisation Njalsgade 13, 3 Postboks København S Mobil EAN nummer

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere