Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 Målsætningsprogram 23. september 2014 Formandsmøder: 11. marts 2014 kl ,00 9. september 2014 kl Arrangementer i øvrigt: Konference for nye afdelingsbestyrelser 25./26. april 2014 Konference for afdelingsbestyrelser 3./4. oktober 2014 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2014, kl Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Fax: Mail: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VIBOs medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Oplag: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen 2013 var året, der i den grad stod i beboerdemokratiets tegn. På formandsmøder, temamøder og på konferencen har vi drøftet beboerdemokrati. Det har været en spændende proces, som naturligvis fortsætter. Kvalitetsmålsætning har også stået på programmet, og arbejdet med denne fortsætter, så vi ved repræsentantskabsmødet i 2014 forhåbentligt får godkendt et færdigt oplæg. Jeg vil gerne sige tak til arbejdsgruppen for det arbejde, der bliver udført. Desværre var 2013 også året, hvor vi alt for tidligt mistede vores bestyrelsesmedlem Pia Fisher Larsen. Pia var aktiv, velforberedt og en altid glad pige, som arbejdede for et bedre VIBO. Mine tanker går til Pias efterladte. På repræsentantskabsmødet i november fik VIBO ny næstformand. Birgitte Langballe blev valgt, og jeg ser frem til et godt samarbejde med Birgitte. Tillykke med valget. Der var også genvalg til Peter Schneider og, og så fik vi et nyt medlem i Kurt Steenfeldt Hansen. Velkommen til Kurt og tillykke med genvalget til Peter og Siam. Desværre blev Karen Nørrebro ikke genvalgt. Karen har været med i mange år, og jeg takker for det arbejde, Karen har udført. Repræsentantskabsmødet var præget af god stemning, og som det også fremgår af årsberetningen, så har bestyrelsen en del fokuspunkter, der skal arbejdes på i årene fremover. Et af punkterne er udviklingen af den "Digitale afdelingsbestyrelse". Til foråret vil samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer blive udstyret med en ipad, så de kan udnytte de digitale muligheder, udviklingen giver. VIBO har gennem de sidste år været igennem en stor udvikling, og bestyrelsen er glade for det arbejde, som alle medarbejdere yder. Jeg vil sige en stor tak til alle ansatte i VIBO for at være omstillingsparate og yde en indsats, som gør VIBO til et godt sted at bo. Tak til administration, alle medarbejdere rundt i vores afdelinger og alle beboerdemokrater, der hver dag er med til at gøre en forskel. Tak til mine bestyrelseskollegaer for en stor arbejdsindsats og et vældigt gå på mod. Vi får et lige så spændende og travlt Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Jackie Lauridsen Formand VIBO Administrationen holder lukket mellem jul og nytår 1

2 Foreningsnyt På bestyrelsesmødet den 31. oktober 2013 deltog VIBOs revisor Steen Ingtrup. Efter en gennemgang af årsregnskabet samt budgettet for den kommende periode godkendte bestyrelsen årsregnskabet og revisionsprotokollat for perioden 1. juli juni Regulering af bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift blev godkendt således, at dette reguleres i overensstemmelse med den af Danmarks Statistik beregnede lønindeks med virkning fra 1. juli Derudover drøftede bestyrelsen informationsudvalgets oplæg til en markedsføringspolitik. Bestyrelsen godkendte dels markedsføringspolitikken dels budget for markedsføring i budgetåret 2013/2014. I forbindelse med den fokus og mediebevågenhed der havde været omkring, hvorvidt ejendomsbeskatning var korrekt ansat, orienteredes bestyrelsen om den aftale, VIBO i 2004 indgik med Rafn & Søn, som har betydet dels en gennemgang af, hvorvidt VIBOs afdelingers ejendomsbeskatning var korrekt ansat, dels at det gennem årene er lykkedes for Rafn & Søn at få ejendomsbeskatningen nedsat for en lang række af VIBOs afdelinger. For så vidt angår udlejningen, godkendte bestyrelsen en forlængelse af aftale om fleksibel udlejning med Fredensborg Kommune for perioden 1. januar december Endvidere godkendte bestyrelsen, at reglerne for udlejning af enkeltværelser, som er beliggende i afdelingerne 103, 105, 111, 112, 115, 133 og 238 justeres, således at såfremt forældre ikke benytter sig af deres fortrinsret til et enkeltværelse i egen afdeling til deres hjemmeboende barn under 24 år, så gives der fortrinsrest til forældre fra andre afdelinger til et enkeltværelse til deres hjemmeboende barn under 24 år. Vedrørende nybyggeri orienteredes om, at byggesagen afdeling 216 Skovsmindeparken har byggestart den 18. november 2013 samt, at det forventes, at VIBO kan indgå en partnerskabsaftale med Københavns Kommune om bearbejdning og videreudveksling af projekt i Valby omfattende 13 familieboliger og 25 ungdomsboliger. På bestyrelsesmødet den 14. november 2013 godkendte bestyrelsen at dække afdelingernes tomgangstab for budgetåret 2012/2013, uagtet at VIBO fra Københavns Kommune har fået dispensation for fritagelse af dækning af disse udgifter. Dispensationen udløb 30. juni Den resterende del af bestyrelsesmødet omhandlede planlægning af det forestående ordinære repræsentantskabsmøde, hvilket også var det primære punkt på bestyrelsesmødet den 28. november 2013, hvor John Frese, som bestyrelsen ville foreslå som dirigent på repræsentantskabsmødet, deltog. VIBOs ordinære repræsentantskabsmøde den 28. november ønskede ikke at genopstille som næstformand. I stedet opstillede Birgitte Langballe til posten. Birgitte Langballe blev valgt til næstformand for en 2-årig periode uden modkandidat. Som konsekvens af Birgitte Langballes valg til næstformand, skulle der vælges tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to af disse skulle vælges for 2 år og én skulle vælges for 1 år. Efter kampvalg blev Peter Schneider, afdeling 106 og Kurt Steenfeldt Hansen, afdeling 155 valgt for 2 år og, afdeling 113 for 1 år. Fortsættes næste side... 2

3 ...fortsat fra forrige side Bestyrelsen ser herefter således ud: Jackie Lauridsen, afdeling 134, formand Birgitte Langballe, afdeling 107, næstformand Peter Schneider, afdeling 106, afdeling 113 Frank Jensen, afdeling 114 Kurt Steenfeldt Hansen, afdeling 155 Lisa Andersen, medarbejderrepræsentant Der er udsendt særskilt referat fra mødet, som også kan ses på VIBOs hjemmeside under punktet: Afholdte møder. På bestyrelsesmødet den 12. december 2013 evaluerede bestyrelsen forløbet af repræsentantskabsmødet samt foretog udpegning af kredsrepræsentanter, ud over dem der blev valgt på repræsentantskabsmødet. Til 1. kreds blev udpeget: Jackie Lauridsen Birgitte Langballe Frank Jensen Kurt Steenfeldt Hansen Vedrørende 2. og 9. kreds besluttede bestyrelsen, at administrationen kontakter afdelingsbestyrelsesformændene i de to kreds for at undersøge, om der er nogle, der er interesseret i at melde sig som kredsrepræsentant. Herudover godkendte bestyrelsen regnskaber for de afdelinger, der enten ikke har en afdelingsbestyrelse, eller ikke var mødt frem til afdelingens budgetmøde med VIBO, omfattende: Afdeling 123, 129, 137, 147, 159, 173, 175, 177, 181, 199, 210, 211, 212, 214, 265, 267, 268, 270 og 979. Bestyrelsen godkendte mødekalender for bestyrelsens møder i 2014 samt foretog endelig godkendelse af kursus- og mødekalender Endelig konstituerede bestyrelsen sig i henholdsvis Byggeudvalget, Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde og Informationsudvalget således: Byggeudvalget Jackie Lauridsen, formand Birgitte Langballe Peter Schneider Frank Jensen Kurt Steenfeldt Hansen Lisa Andersen Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde Birgitte Langballe, formand Frank Jensen Kurt Steenfeldt Hansen Informationsudvalget Jackie Lauridsen, formand Peter Schneider 3

4 Den sociale klumme Nyt parkstrøg i to af VIBOs afdelinger bliver en realitet Realdania har nu offentliggjort, at projektforslaget Råderum i Charlottekvarteret, Høje-Taastrup modtager det ansøgte støttebeløb på 7 mio. kr. fra Realdania-kampagnen Det GODE BOLIGLIV. Kampagnen støtter udviklingen af fremtidens almene boligområder, og beboergrupper, lokale ildsjæle og boligafdelinger har kunnet byde ind med nyskabende projekter, som viser veje til en fortsat udvikling af et godt boligliv. Med etablering af et nyt parkstrøg i bl.a. VIBOs afdelinger 121 og 135, vil projektet Råderum i Charlottekvarteret binde kvarteret sammen med det omgivende Hedehusene og styrke dets rolle som et kvarter med et godt boligliv, oplevet både inde fra bebyggelsen og ude fra byen. Projektets fokus er således 1; at styrke kvarteret ansigt udadtil, som et indbydende, grønt, rekreativt område i Hedehusene, hvor der er aktivitetsmuligheder for både beboere og besøgende. Kvarteret skal være et fint sted at komme til, både fra vejen og fra de offentlige institutioner. 2; at styrke forbindelserne for bløde trafikanter igennem de eksisterende fællesarealer som et sammenhængende, fælles parkstrøg. Kvarteret skal være et oplevelsesrigt sted at opholde sig, udfolde sig og passere gennem. Forslaget er udviklet i et samarbejde mellem VIBO, Domea og Høje Taastrup kommune og dækker udover VIBOs afdeling 121 og 135 også DFBs afdeling 93/04. Endvidere er Den boligsociale helhedsplan i området en afgørende samarbejdspartner, som har været ansvarlig for, at forslaget er blevet udviklet i en tæt dialog med afdelingsbestyrelser, lokale beboergrupper og foreninger samt de lokale institutioner, skoler og klubber. Startskuddet på en inddragelsesproces, som skal fortsættes i realiseringsfasen, hvor der også er skabt rum til udvikling af ejerskab, kvalifikationer og initiativrigdom hos kvarterets beboere. Der er yderligere søgt støtte til projektet fra Landsbyggefondens infrastrukturpulje samt Lokale- og Anlægsfonden (LOA). VIBO ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 4

5 Lørdag, den 23. november deltog flere af VIBOs afdelinger for første gang i juleoptoget på Amagerbrogade. På konferencen i Roskilde fik flere af afdelingsbestyrelserne på Amager den gode ide at udbrede kendskabet til VIBO ved deltagelse i juleoptoget på Amagerbrogade, som bliver overværet af mere end mennesker. Juleoptoget strækker sig fra Gyldenrisvej til Store Møllevej med over 30 deltagende aktører, der hver især havde gjort en masse ud af det. Tiltrædelser: Servicemedarbejder Marianne Mascagni Sankt Peders Stræde 1. januar 2014 Laila Hammouti Mimersgadekvarter 6. januar 2014 Fratrædelser: Andreas Bech Linda Allermand Majda Hamad Nivå NU Juleoptog på Amager VIBO var repræsenteret med to elbiler, som til lejligheden var pyntet med julelys, nissehuer og VIBObannere. Bagved de to elbiler gik beboerdemokrater og beboere, som alle var festligt iklædt nissehue og flag. Også to julemænd med nissekoner mødte frem og deltog i optoget. På den lange tur uddelte vi VIBO-bolsjer, VIBO-flag, VIBO-bolde og nissehuer til mange af de børn og unge, der stod langs ruten. Rie Hovgaard Landgreen Khalida Tabassam Dalia Ghadban Nivå NU Ayman El-Ahmad Nivå NU Servicemedarbejde Elsebeth E. Hansen Sankt Peders Stræde Efter optoget mødtes vi i et telt i vores afdeling i Dagøgade, hvor ansatte i helhedsplanen over hyggeligt bål, havde sørget for kaffe, kakao og suppe. Derudover blev der også tilbudt gratis opskrivning i VIBO af Lisa og Linda fra udlejningsafdelingen. Alt i alt en rigtig god dag, hvor vi fik udbredt kendskabet til VIBO og havde en rigtig hyggelig dag sammen med beboere og afdelingsbestyrelser fra Amager samt eventuelle nye beboere. En tak til Lisa, Linda og Tanja fra VIBO for deres store engagement og en tak til vores driftschef på Amager, Henrik G. for hans deltagelse under optoget. Også en tak til alle beboerdemokrater og beboere, som gjorde denne dag til en helt speciel oplevelse. Vi ses igen næste år Glædelig jul Jackie Lauridsen Vibeengen (afd. 134) Jubilæer: Ejendomsmesterassistent Jørn Clausen Driftsområde Syd 25 år den 1. januar 2014 Ingeniør John Christensen Byggefunktion 10 år den 1. februar 2014 Ejendomsassistent Mohammed El Amri Driftsområde Øst 20 år den 3. marts 2014 Ejendomsmesterassistent Finn Jørgensen Driftsområde Syd 25 år den 6. marts 2014 Økonomimedarbejder Linda Andersen Økonomiafdelingen 10 år den 26. april 2014 Fødselsdage: Ejendomsassistent Kim Andersen Driftsområde Syd 50 år den Driftschef Carsten Klausen Driftsområde Nivå/Øst 50 år den 25. februar 2014 Kontorassistent Sussi Høiagaard Driftssekretariat 60 år den 29. april

6 Direktion Kaare Vestermann Tlf.: Mail: Driftsafdeling Økonomiafdeling Sekretariat Udlejningsafdeling Henrik Nielsen Tlf.: Mail: Driftssekretariat Pia Mortensen Tlf.: Mail: Sussi Høiagaard Tlf.: Mail: Driftsområder Henrik G. Nielsen (Syd) Tlf.: Mail: Berit Mikkelsen (Syd) Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Mail: Kåre Andresen (Midt/Vest) Tlf.: Mail: Helle G. Olsen (Vest) Tlf.: Mail: Carsten Klausen (Øst/Nivå) Tlf.: Mail: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.: Mail: Stina H. Guidje (Nivå) Tlf.: Mail: Ditte Sundman (Nord) Tlf.: Mail: Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Mail: Britta Nielsen (Nord) Tlf.: Mail: Driftsteknik H.C. Stolten Tlf.: Mail: Vibeke Klysner Tlf.: Mail: Anne-Merethe Bryder Tlf.: Mail: Anne Danielsen Tlf.: Mail: Dinah Stuhde Afd.: 104, 116, 119, 140, 153, 199, 401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985 Tlf.: Mail: Linda Andersen Kreditorer Afd. 109, 110, 179, 225, 238, 265, 266, 267 og 268 Tlf.: Mail: Yvonne Ersgaard Afd.: 101, 102, 103, 105, 129, 155 og 181 Tlf.: Mail: Britt L. Kirkegaard Lønningsbogholderi Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173 og 175 Tlf Mail: Sandie Rousing Afd.: 117, 120, 121, 135, 141, 159, 177, 187, 501, 771 og 830 Tlf.: Mail: Sussi Svidt (barselsvikar) Afd.: 107, 115, 118, 123, 213, 214, 216, 270, 306, 350, 395, 397, 802 og 820 Tlf.: Mail: Gitte Dam Afd. 111, 112, 113, 114, 133, 134, 137, 210, 211, 212, 293, 810, 819 og 985 Tlf.: Mail: Pernille Steffensen (på barsel) Ulla J. Nevers Tlf.: Mail: Izabella K. Andersen Tlf.: Mail: Tina Kastberg Tlf.: Mail: It-afdeling Lars Jensen Tlf.: Mail: Lars Hansen Tlf.: Mail: Byggefunktion John Christensen Tlf.: Mail: Iben Lehm Tlf.: Mail: Boligsocial afdeling Tanja T. Bæklund Tlf.: Mail: Lisbeth E. Jensen Tlf.: Mail: Intern Service Rengøring/post Marianne Madsen Tlf.: Rengøring/Post Marianne Mascagni Tlf.: Tine Pedersen Afd.: 306, 350, 395 og 397 Mail: Lisa Andersen Afd.: 101, 102, 103, 216, 501, 820, 981 og 985 Mail: Linda Stark Afd.: 110, 111, 112, 113, 114, 116, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 401, 403, 405, 406, 810 og 819 Mail: Kirsten Frederiksen Afd.: 107, 115, 118, 123, 179, 210, 211, 212, 213, 214, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293 og 802 Mail: Sara Kjølby Afd.: 104, 105, 109, 117, 119, 120, 121, 129, 135, 141, 155, 159, 177, 187, 199, 812 og 830 Mail: Selda Pelit Afd.: 106, 108, 127, 142, 147, 173 og 175 Mail: Marianne Hansen Omstillingen Mail: 6

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere