GENERALFORSAMLING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING 2014"

Transkript

1 1. marts 2014 GENERALFORSAMLING 2014 SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl i kantinen på Amager Strandvej 390 (det tidligere Flight Academy - også kaldet Slottet ) med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 6. Valg ifølge vedtægterne 7. Eventuelt Ad 2 Formandens beretning Den skriftlige beretning vedlægges. Ad 3 Indkomne forslag Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen følgende foreslår mindre ændringer i vedtægterne: 4.2 ændres således: Et medlem fortaber sit medlemskab ved kontingentrestance ud over to et kvartaler. Hvis medlemskab ønskes genoptaget, skal restancen betales. Begrundelse for ændringen: Bestyrelsen finder det er ikke rimeligt at man kan deltage i foreningens aktiviteter med kontingentrestancer ud over 3 måneder. 7.2 ændres således: For ansatte i SAS-koncernen og deres ægtefæller kan trækkes kontingentet trækkes i den månedlige lønudbetaling. Bestyrelsen fastsætter regler om kontingentindbetaling for medlemmer, hvor løntræk ikke kan sker. Begrundelse: Der bliver mulighed for at lade flere overgå til kontingentbetaling gennem Betalingsservice ændres således: Alle medlemmer med mindst to kvartalers medlemskab i det foregående år har et lod i lodtrækningen. Udtrækkes medlemmet ikke ved den årlige lodtrækning, tillægges yderligere et lod det følgende år og så fremdeles indtil medlemmer har fem lodder. Ved udtrækning i lodtrækningen starter medlemmet forfra med et lod det efterfølgende år. Begrundelse: Tydeliggørelse af reglerne. For at deltage i lodtrækningen om indkøbt kunst skal man altså være medlem og mindst have betalt kontingent for halvdelen af det foregående år. Side 1

2 Ad 4 Foreningens regnskab for 2013 Regnskabet vedlægges. Ad 5 Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Ad 6 Valg ifølge vedtægterne Bestyrelsen består af formand, kasserer og fire andre medlemmer. Alle vælges for en 2-årig periode. Formanden og 2 medlemmer vælges i lige år, kassereren og 2 andre medlemmer i de ulige år. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv beslutter sin øvrige konstitution. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. SAS Art Club Denmarks bestyrelse har i øjeblikket denne sammensætning: Formand Hanne McLaury Kasserer Elin Elmsted Bestyrelsesmedlemmer Erik Andersen Heddi Toft Kurt Christensen Ole Bjørn Hansen På valg modtager genvalg. Ikke på valg. Ikke på valg. På valg modtager genvalg. På valg modtager genvalg. Ikke på valg. Suppleanter Mitzi Lind Monica Lindhardt Revisorer Jette Sylvest Ulf Trap-Kinberg På valg - modtager genvalg. På valg - modtager genvalg. På valg - modtager genvalg. På valg - modtager genvalg. Side 2

3 Marts 2014 Formandens beretning Året har været præget af det faldende antal medarbejdere i SAS-koncernen, hvilket naturligvis også har haft indvirkning på foreningens medlemstal. Vi er pr. 18. februar medlemmer. Bestyrelsen har taget forskellige initiativer for at fastholde medlemstallet, men desværre uden større held. Da foreningens kunstindkøb er direkte styret af medlemskontingenterne, idet indkøbet af kunst iflg. vores vedtægter skal udgøre 85 % af kontingentindtægterne, er der lidt færre kunstværker end tidligere år, men vi er jo også færre om at dele gevinsterne. Som allerede nævnt sidste år har SAS-klubben justeret sine regler, så det ikke længere kræves, at eksterne medlemmer skal være medlem af SAS-klubben, men kan nøjes med at betale kontingent til SAS Art Club. Desværre har SAS-klubbens økonomiske situation igen i år gjort, at vi ikke har fået tilskud til sædvanliget samarbejde med vore søsterorganisationer i Norge og Sverige. Det er nu lykkedes for bestyrelsen at få oprettet en ordning, så kontingentet opkræves to gange årligt gennem BS, hvilket også gerne skulle gøre det lettere for de medlemmer, som gerne vil forblive i SAS Art Club efter eventuelt ophør af ansættelse i koncernen. Bestyrelsen vil gerne opfordre de medlemmer, som ikke allerede har tilmeldt sig ordningen, om at tilmelde sig, da det letter arbejdet for vores kasserer, og forhåbentlig også skaber bedre overblik over betalingen for det enkelte medlem. Selvom vi pga. manglende tilslutning har måttet aflyse planlagte arrangementer, har der alligevel været en del aktiviteter som udvalgene har stået for. Indkøbs- og udstillingsaktiviteter Udvalget måtte desværre ændre aktiviteter pga. det faldende antal medarbejdere i SAS-koncernen. Det er ikke længere var muligt at afholde udstillinger i SAS-huset. Til gengæld har de indkøbte kunstværker kunnet ses på vores hjemmeside og Facebook. Indkøb er primært foretaget på galleriture i løbet af året i modsætning til det månedlige køb af den udstillende kunstner i SAShuset. Udvalget besøgte bl.a. udstillingen Kunst for alle i Øksehallen, hvor vi gjorde nogle rigtig gode køb. Det er virkelig en udstilling, vi kan anbefale, og den afholdes hvert år i oktober. Der var 104 udstillende kunstnere, så der var noget at vælge imellem, og da det var kunstnerne selv, vi handlede med, sparede vi galleriernes andel. Med udgangen af november skulle Hedegårdsvej 88 være ryddet, da SAS fraflyttede, så udvalget havde en stor udfordring i at rydde kunstforeningens kælderrum og prøve at få tingene anbragt i et lille teknikrum på Amager Strandvej 390, hvor vores aktiviteter fremover vil foregå. Således blev generalferniseringen afholdt her, og det lod til at medlemmerne tog godt imod vores nye sted, hvor generalforsamlingen også bliver afholdt. Flere medlemmer gav udtryk for, at det er lettere at overskue den udloddede kunst. Årets litografi er i år en lille bronze statue lavet af Brdr. Kalsing, som tidligere havde deres værksted på Amager, men nu er flyttet til Smørum. Udvalget formand er Hanne McLaury. De øvrige medlemmer af udvalget er Sanne Nielsen, Sanne Nilsson, Synnøve Wind og Bo Dithmar. Kunst- og kulturarrangementer Den 23. april 2013 var der arrangeret et besøg i den Russiske kirke i Bredgade. Kirken, designet af arkitekten Grimm, blev opført af granit og danske mursten. Den stod færdig i Den storslåede bygning er blevet en af de mest populære seværdigheder i København. Side 3

4 Kunst - og kulturudvalget gennemførte den 27. april 2013 et vellykket besøg hos Vilhelm Lauritzens lufthavnsterminal. Der var 27 deltagere. Flemming Jørgensen fra historisk gruppe en gæv herre i starten af 80 erne - mødte gruppen foran indgangspartiet til den smukke, gamle bygning, der stammer tilbage fra I løbet af et par timer fik vi kendskab til husets historie og dens nuværende anvendelse bl.a. som centrum for uddannelse af Københavns lufthavns sikkerhedspersonale. Efter at bygningen på m 2 i 1999 blev flyttet de 3,8 kilometer til lufthavnens vestlige område, kom den ud over kontorer til at fungere som et luftfartshistorisk museum, og huser i øvrigt også repræsentationslokale, hvor Dronning Margrethe kan tage imod sine gæster. En rejse til Zagreb i maj måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger september var der en spændende rejse til Sarajevo i Bosnien Hercegovina. 14 deltagere havde nogle spændende oplevelser, og en fantastisk guide sørgede for, at vi blev godt orienteret om landets udvikling, og vi fik set nogle af Bosniens kulturskatte. Vi fik også rigtig god indsigt i landets historie og krigen med Serbien. Lige nu er der arrangeret et besøg i Odd Fellow Palæet, hvor vi får set bygningen og får kendskab til Odd Fellow Ordenens virke. Dette finder sted den 16. marts Desuden er der en spændende rejse til Dresden april Her kigger vi på moderne kunst og spændende arkitektur. Der er også mulighed for musikoplevelser. Udvalget har Erik Andersen som formand. Gitte Elliot og Heddi Toft er medlemmer af udvalget. Har du gode ideer til fremtidige arrangementer, så kontakt et af udvalgsmedlemmerne. Film, teater og musik Forestilling i Verdens mindste Teater - hyggelig, charmerende cabaret/ forestilling om det at blive gammel. 18 deltagere, som lige kunne skrues/klemmes ind på stolene Forestilling på Kgl.Teater, Gl. Scene med Dansk Danseteater og Caroline Hendersons anmelderroste Love Songs - jazzstandards. En snes deltagere Jazzkoncert i Kongens Have under Copenhagen Jazzfestival med Niels Jørgen Steens The A- Team og Bobo Moreno. Nogle håndfulde deltagere i strålende sol. Udvalget består af Kurt Christensen, som er formand, Rita Møller og Birgitte Reuther. Medieudvalget Dette lille 'enmandsudvalg' har til opgave at kommunikere foreningens aktiviteter ud til medlemmerne gennem hjemmesiden samt på Facebook. Input modtages fra den øvrige bestyrelse og de andre udvalg, men også gerne fra medlemmerne. Herudover udsendes indbydelser, tilbud etc. via s; dette administreres dog af Heddi Toft (medlemmer, lister m.v.); husk derfor at melde adresse- og ændringer til foreningens e- mail : Udover kommunikationen til medlemmerne, vedligeholdes foreningens medlemskartotek, som holder styr på medlemmernes adresseoplysninger, kontingentbetaling mm. Dette system bruges ligeledes til den årlige udlodning af de indkøbte kunstværker samt litografiudtrækningen. Udvalget består af Ole Bjørn Hansen, som ind imellem får hjælp af Monica Lindhardt. På bestyrelsens vegne Hanne McLaury Formand Side 4

5 Lodtrækning om de indkøbte kunstværker Umiddelbart efter generalforsamlingen holdes en kort pause, hvorefter bortlodning finder sted. Lodtrækningen foregår en gang om året i tilslutning til den ordinære generalforsamling. Alle medlemmer, som har betalt kontingent i mindst de sidste 2 kvartaler, deltager i lodtrækningen. Gevinster udleveres kun, såfremt medlemmet er til stede eller repræsenteret ved stedfortræder med fuldmagt. Fuldmagter skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse og allersenest kl Indehaveren af fuldmagten er ansvarlig for at vælge kunstværk for en eventuelt udtrukken vinder. Fuldmagtsblanket findes vedlagt. Medlemmerne deltager i lodtrækningen med mindst et lod. For hvert på hinanden følgende år hvor et medlem ikke er udtrukket som vinder, tillægges et ekstra lod - dog højst fem for det enkelte medlem. Ved udtrækning deltager man atter i lodtrækningen det følgende år med et lod. Der kan højst vindes en gevinst om året og de udtrukne medlemmer/fuldmagtshavere vælger selv deres gevinster i den rækkefølge, de bliver udtrukket. Praktiske oplysninger ved generalforsamlingen Sandwich, vin, øl og vand sælges. Salget påbegyndes kl "Årets litografi", som ikke blev afhentet ved ferniseringen den 27. februar 2014, udleveres mellem kl og inden generalforsamlingens start. Du kan til generalforsamlingen (fra kl. 15) parkere på hele området i gården uden parkeringstilladelse. Husk at melde adresseændring, navneændring, ændring af adresse og overgang til pensioniststatus til foreningen på Side 5

6 Fuldmagt til SAS Art Club Denmark s lodtrækning ved generalforsamlingen den 20. marts 2014 Fuldmagten skal afleveres til bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse eller ALLER SENEST KL Indehaveren af fuldmagten er selv ansvarlig for at udvælge kunstværk for fuldmagtsgiveren. Undertegnede Personalenr. Navn Afdeling giver hermed Navn fuldmagt til på mine vegne, såfremt jeg bliver udtrukket ved lodtrækningen, at udvælge et kunstværk. Underskrift klip her Fuldmagt til udlevering af Årets lito Fuldmagten skal afleveres ved udlevering af "årets lito" Udleveringen sker ved ferniseringen 27. februar 2014 eller inden generalforsamlingen. Undertegnede Personalenr. Navn Afdeling giver hermed Navn fuldmagt til på mine vegne at få udleveret "årets lito". Underskrift

7 SAS CLUB DENMARK ART SECTION Resultatsopgørelse for 2013 Indtægter: Kontingent Renter 52 Indtægter i alt Udgifter: Indkøb kunst (incl. Årets lito) Generalforsamling/Fernisering Møder Gaver Kontorartikler, IT, Gebyrer (incl PBS) Transport af kunst 541 Forsikring Udgifter i alt Årets overskud

8 SAS CLUB DENMARK ART SECTION Balance pr. 31. December 2013 Aktiver: Kunst til udlodning Bankkonto Bankkonto Rejseudvalg Bankkonto Musik/teater/filmudvalg Bankkonto Kunstudvalg Til gode SAS klubben Aktiver i alt: Passiver: Egenkapital pr 01 januar Årets overskud Egenkapital pr 31 december Fordring kunstkøb og Musik/Teater/Film udvalg Kunst til udlodning Passiver i alt: Dato: Formand Kasserer Regnskabet er i overensstemmelse med foreningens bilag, som vi har revideret Revisor Revisor

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

G U I D E N 2009-2010

G U I D E N 2009-2010 G U I D E N 2009-2010 Falcks Personaleforening Indhold Velkommen til Falcks Personaleforening GUIDEN 2009 Velkommen v/formand Flemming Lindhoff 2 Falcks Personaleforenings kontor i Dalum..............

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en:

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: BESTYRELSEN INFO Formand: Berit Mathisen Bogøvej 4, 6710 Esbjerg mail: berit@gh-service.dk tlf.: 27 52 08 23 Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: braart.dk brabilledkunstnerforening.blogspot.com

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere