Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011"

Transkript

1 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens forhandlingsprotokol. Dagsorden 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent Flemming Barfred, Hyltebjerg Skole og Henrik Persson, Ålholm Skole blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, at det fornødne materiale ligeledes var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen på denne baggrund var beslutningsdygtig. 2. Valg af referenter Lene Andersen og Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat blev valgt. 3. Vedtagelse af forretningsorden Den af bestyrelsen foreslåede forretningsorden blev vedtaget. Forretningsordenen fremgår af KK nr. 15 af 5. oktober Formandens beretning, herunder beretning fra kolonierne Punktet blev indledt af den mundtlige beretning bilag 1 til dette referat. Den skriftlige beretning kan læses i KK nr. 15 af 5. oktober Arbejdstid Resolution fra bestyrelsen vedrørende pres på arbejdstiden blev enstemmigt vedtaget bilag 2 til dette referat. Formanden gav tilsagn om, at foreningen fortsat vil søge at få al den indflydelse, den kan få i forhold til forvaltningen. 4.3 Løntilskud Formanden gav tilsagn om at sende alle dokumenter vedrørende løntilskud ud som en TRskrivelse igen og følge det op på et TR-møde. Sommeruniversitet Formanden gav tilsagn om, at medlemmerne vil få besked, så snart foreningen véd mere om sommeruniversitet. 4.4 Inklusion Resolution fra bestyrelsen vedrørende inklusion blev vedtaget bilag 3 til dette referat. Elevplaner Formanden gav tilsagn om at drøfte elevplaner på et bestyrelsesmøde. 4.5 Arbejdsmiljø

2 Resolution fra bestyrelsen vedrørende medlemmernes arbejdsmiljø blev vedtaget bilag 4 til dette referat. Resolution fra bestyrelsen vedrørende støj blev vedtaget bilag 5 til dette referat. 4.7 Formanden gav tilsagn om, at formandens og næstformandens samlede aflønning bliver offentliggjort. Formanden tilkendegav, at han ville tage ideen om, at man skulle kunne følge arbejdet med de vedtagne resolutioner med. Formandens beretning blev vedtaget. 5. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) Regnskabet blev godkendt. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til kontingent jf. KK nr. 15 af 5. oktober 2011 blev godkendt. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant for en 2-årig periode Følgende blev valgt: Revisorer: Keld Jørgensen og Niels Jensen Suppleant: Finn Petersen 8. Eventuelt

3 Bilag 1 FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 28. OKTOBER 2011 I KORSGADEHALLEN Indledning Den skriftlige beretning skal i henhold til vedtægtens 11 være udsendt mindst to uger før generalforsamlingen. Dette er sket, idet beretningen er bragt i KK 15, der udkom 5. oktober. I denne mundtlige beretning koncentrerer jeg mig derfor om det væsentligste, der er sket, siden den skriftlige beretning blev afsluttet 16. september. Sidste år lovede Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang på generalforsamlingen, at hun ville sørge for ro omkring folkeskolen og en fremtid uden store projekter. Nu er ordet løftebrud blevet skamredet i forhold til den nye regering, så dét vil jeg ikke bruge. På trods af de beroligende ord er der imidlertid gennemført endnu en omfattende strukturomlægning med ændret centraladministration og omlægning og beskæring af områderne de tidligere distrikter. Det virker som om, direktionen har et konstant behov for at justere organisationen og reparere på systemfejlene med den konsekvens, at medarbejderne taber tråden, og BUF oplever tempotab. Men det drejer sig ikke kun om struktur, også om indhold. Roen er forstyrret af en kæmpe reform og betydelige ændringer. Mere om det senere. Besøg i udlandet sætter altid de hjemlige forhold i relief, og det er ganske sundt. Inspirationen går nu også den anden vej.

4 I New York er Copenhagenize et positivt ladet ord. Det skyldes blandt andet, at man prøver at importere vores cykelkultur og er i gang med at anlægge mange cykelstier. Hvordan skildrer vi så os selv? Jo, byen København præsenterer sig som verdens bedste cykelby. Overborgmesteren kalder hovedstaden for børnenes by. Respekt for det. Men, spørgsmålet er nu: Er København så også lærernes by? Jeg vælger at lade spørgsmålet hænge i luften. Lad os se på kendsgerningerne. Færre lærere til flere børn, en uskøn proces og løsning på Amager med Fireskolerne, fortsat lønrod for 25% af lærerne, en forvaltning der ikke har styr på arbejdstidsaftalen, alt for mange ledere der ser stort på ansættelsesregler; ikke inddrager TR ere herunder forsømmer at få TR s underskrift på lønaftaler og løntilskudsjob; manglende inddragelse af KLF så vi ofte reduceres til et brandslukningskorps; de såkaldte forbedringer på skoleområdet finansieres helt overvejende ved at skære andre steder; de 35 mio. kroner som forringelserne på arbejdstiden er værd, bliver lanceret som skolepolitiske landvindinger. Og jeg kunne desværre blive ved. Det er beskæmmende, at København, der burde være en foregangsby, har så meget uordentlighed. Rammebetingelserne er ganske enkelt ikke i orden på skoleområdet. Det kan, og det skal blive meget bedre, for at vi kan løse vores vigtige undervisningsopgave. KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI Der afsættes i disse år rigtig mange penge til at forbedre de københavnske skoler. Det er dejligt at komme rundt og se, hvordan der bliver renoveret og udbygget og som regel med høj kvalitet. Der er dog stadig skoler, som virkelig trænger til et løft. Men der er ikke tvivl om, at kommunen satser på at rette op på fortidens synder, så folkeskolen bygningsmæssigt kommer i top. En ting er anlægsmidler, noget helt andet er de nødvendige driftsmidler.

5 I sidste års beretning udtrykte jeg håb om, at den negative udvikling, som skolernes drift igennem de seneste mange år har været i, ville stoppe. Men sådan er det desværre ikke gået tværtimod. Selv om Børne- og Ungdomspolitikerne siger, at der er tilflydt skolen mange midler, er disse bestemt ikke gået til driften. Det er deprimerende, at det hver eneste år bliver vanskeligere at drive folkeskole med stadig færre midler samtidig med, at der stilles højere og højere krav. Det illustreres af det paradoks, at der 1. august sidste år var ansat 171 færre lærere end året før, selv om der var 400 flere elever. 1. au-gust i år oplyser forvaltningen med en vis usikkerhed, at der yderligere er 50 færre lærere på trods af, at der igen i år er 400 elever flere. Med vedtagelsen af budget 2012 må vi se i øjnene, at der næste år vil være yderligere 75 lærere færre med et fortsat sti-gende elevtal. Det vil sige 300 færre lærere og flere elever på 3 år. Hvordan pokker kan det lade sig gøre? Jo, den enkelte lærer skal undervise noget mere, ca. ½ lektion mere om ugen. Og der bliver skåret 13 timer i Kasse 3, så der er mindre tid til Øvrige Opgaver. Når Borgerrepræsentationen beslutter at forøge elevernes undervisningstid, så koster det reelt ikke noget, for lærerne kan bare løbe hurtigere og undervise noget mere. Men grænsen er nået. Den nedslidning, der tydeligt kan aflæses i de alt for mange stresstilfælde, får en tak mere. Det bliver sværere at fastholde kvaliteten i undervisningen, og der bliver endnu en gang ringere muligheder for efter- og videreuddannelse. På det helt praktiske plan, bliver det meget svært at få fag- og opgavefordelingen til at hænge sammen næste år. En ting er, at gennemsnittet for undervisningstimer forøges fra 656 timer til 672 timer, og at faktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen nedsættes fra 1,17 til 1,14, og at der er 13 timer mindre til øvrige opgaver. Hvis en lærer har 24 lektioner og er klasselærer, så er der under 10 timer til overs til andre opgaver. En anden og alvorligere ting er, at hvis en lærer skal læse 25 lektioner, så kan vedkommende ikke længere være klasselærer. Når mere end halvdelen af de københavnske lærere er klasselærere, og en del skal læse 25 lektioner, opstår der næste skoleår et praktisk problem, der bliver vanskeligt at løse. Når politikerne og administratorerne i forvaltningen det vil i høj grad sige økonomerne tænker besparelser, så glemmer de, at de fleste lærere allerede i dag underviser mellem 23

6 og 25 lektioner om ugen. Gennemsnittet indbefatter også de lærere, der har vigtige funktioner som skolebibliotekar, vejleder, funktionslærer i special- og sprogcentre, og det omfatter også klasselærere, lærere på aldersreduktion samt indregning af 6. ferieuge. Årsagen til denne misere er, at der henover årene er sket et afgørende kulturskift. Afstanden mellem praktikere og teoretikere er blevet alt for stor. Det skyldes, at de medarbejdere, der arbejder med skoleområdet, sjældent har lærerbaggrund og derfor har ringe eller ingen praktisk indsigt i virkeligheden ude på skolerne og heller ikke føler sig specielt knyttet til skoleverdenen. Politikerne er heller ikke grundige nok. Det illustreres på den mest beskæmmende måde med vedtagelsen i vinter om at spare 35 mio. kroner på lærernes arbejdstid, for at der kan laves forbedringer på skoleområdet og indføres et sommeruniversitet. Hvis de havde haft den fornødne indsigt, kunne de have gennemskuet, at ved først at tømme kassen og så bagefter hælde pengene i igen sammen med nye opgaver uden at fjerne hidtidige opgaver er det den rene Ebberød Bank. PÆDAGOGISKE FORHOLD Anne Vang nedsatte i vinter et Faglighedsudvalg, der skulle komme med forslag til forbedringer af folkeskolen. Her var masser af teoretikere, men ingen lærere. Man skulle ellers tro, at lærerne er de nærmeste til at udvikle skolen. Efter KLF s protester blev der nedsat en slags følgegruppe, hvor foreningen fik sæde sammen med forældrerepræsentanter og skoleledere. Det er desværre symptomatisk, at man ikke indtænker lærerne fra starten. Her kunne forvaltningen med fordel lære af den nye regerings positive holdning til et aktivt partnerskab med lærerne. Retfærdigvis skal det siges, at en del af de mange forslag er ganske fornuftige, og de bliver realiseret i Det er fremgangsmåden og finansieringen, vi er utilfredse med. Borgmesteren har været dybt involveret i udarbejdelsen af Specialreform 2.0 Tidlig indsats og inklusion. I dette arbejde har KLF været repræsenteret af undertegnede, der med skam må konstatere, at indstillingen blandt politikerne er, at bare der kommer pædagoger ind i skolerne og især på specialskolerne, så kommer det til at gå meget bedre. Dét har vi protesteret over, og samtidig finder KLF det uacceptabelt, at politikerne skal fastlægge

7 andelen af forskellige faggrupper, herunder at op til 20 % af specialskolelærerne skal erstattes af pædagoger. Det handler ikke om kvalitet, men om at spare 10 mio. kroner. Det skal også siges, at reformen har mange positive sider. Desværre er økonomien pt. uklar, så spørgsmålet, om vi endnu en gang står med en spareøvelse, er uafklaret. FAGLIGE FORHOLD Ny budgetmodel for specialklasser 7. september behandlede Børne- og Ungdomsudvalget en ny budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker. Af indstillingen fra forvaltningen til udvalget fremgik det, at der med Københavns Lærerforening var forhandlet en ny arbejdstidsaftale for lærere på plads. Aftalen medfører en besparelse på samlet 8 mio. kr. for specialskoler og specialklasserækker. På trods af en hurtig henvendelse fra næstformanden til udvalget, blev det besluttet at sende forvaltningens indstilling i høring. Københavns Lærerforening har naturligvis ikke har indgået en aftale med forvaltningen om besparelser på 8 mio. kr. på specialskoler og specialklasserækker. Adm. direktør Else Sommer har da også i et brev af 26. ds. beklaget denne formulering. Det, foreningen har indgået, er en aftale om besparelse af 5 minutters pausetid på specialskoler og øvrige skoler (herunder specialklasserækker). Denne besparelse kan på specialskolerne opgøres til 2 mio. kr. De resterende 6 mio. kr. hentes ved, at forvaltningen dels undlader at foretage den aftalte økonomiske udjævning mellem specialskoler og specialklasserækker, dels ved at forvaltningen reducerer i tildelingerne af tid til øvrige opgaver. Den reviderede budgetmodel er således udtryk for, at forvaltningen sparer på specialundervisningen, og den er ikke blot en revision med den hensigt, at specialundervisningsressourcerne anvendes bedst muligt. Denne besparelse tager vi skarpt afstand fra. Else Sommer skriver i nævnte brev, at direktionen vil indstille til BUU at tilbageføre 2,3 mio. kroner til specialområdet. Det er et plaster på såret, men bestyrelsen vil endnu en gang appellere til forvaltningen om at besinde sig og føre alle pengene tilbage til området.

8 Spørgsmålet, der står tilbage, er, om det også har været politikernes valg at skære på specialområdet? Forløbet af den sag har givet nogle alvorlige ridser i forholdet til forvaltningens troværdighed. Det er skadeligt for arbejdet med at forbedre forholdene i den københavnske folkeskole. Sommeruniversitet Det mest groteske udslag af politikernes manglende forståelse af systemet er forslaget om et sommeruniversitet. Tanken kan såmænd være fin nok, at alle lærere i København får en koncentreret uge med kvalificeret efteruddannelse på højt plan. Men, og der er flere men er. For det første har Anne Vang og Børne- og Ungdomsudvalget ikke så meget som luftet idéen over for KLF inden lanceringen af dét, der nu er et stort anlagt politisk projekt, der skal fremhæve Københavns progressivitet. Hvis politikerne havde gjort deres forarbejde, så kunne vi fortælle dem, at der slet slet ikke er penge til at finansiere læreres kursus i 37 timer i den sidste uge af sommerferien. Som jeg tidligere har forklaret, har en klasselærer med 24 lektioner under 10 timer tilbage i tid til Øvrige Opgaver i Kasse 3 som konsekvens af, at de samme politikere presser mere undervisning ud af os. For det andet er det uacceptabelt, at politikerne ikke har forstået de helt basale sammenhænge i arbejdstidsaftalen, og det er sørgeligt, at forvaltningen ikke har magtet at gøre det klart, inden den umulige politiske beslutning. Vi har forklaret både borgmester og direktion, at der mangler finansiering af sommeruniversitetet. Hvis alle efter- og videreuddannelsestimer anvendes på sommeruniversitetet, vil det betyde, at øvrige efter- og videreuddannelseskurser ikke kan gennemføres. Hvis sommeruniversitetet gennemføres, vil det også betyde, at de aktiviteter i form af fx teammøder og pædagogiske dage, der i dag er i ugen før eleverne begynder, ikke kan finde sted der. Vi er blevet lovet inddragelse i projektet vi venter stadig. Nu kan vi måske se frem til, at aben endnu en gang sendes over på de i denne sammenhæng stakkels skoleledere, der skal løse en umulig opgave i et indskrænket ledelsesrum.

9 KLF-DLF I tirsdags skrev DLF og KLF under på den endelige opgørelse i aftalen om overførsel af midlerne fra KLF s Særlige Fond til DLF s Særlige Fond. Vi har med de 4 ejendomme Kjeld Langes Gade, Nansensgade 47, Svanholmsvej og Baggesensgade, samt aktierne i Lærernes Pension overført i alt 124 mio. kr. til DLF. Ved denne overførsel blev der udløst en udskudt skat på 23,5 mio. kr., så KLF har udvist samfundssind og betaler mere i skat end selv nogle af de store banker. I den aftalte overgangsperiode vil det fortsat være KLF s medlemmer, der får anvist lejligheder i de ejendomme, som er overtaget af DLF. Vilkår for bestyrelsesarbejdet Som følge af sammenlægningen med Danmarks Lærerforening har bestyrelsen i Københavns Lærerforening 22. september besluttet at ændre i vilkårene for frikøb og omkostningstillæg. Foreningen køber bestyrelsesmedlemmerne fri, således at de har et reduceret antal ti-mer, der skal arbejdes på egen skole. De er frikøbt et sted mellem 2-3 dage om ugen. Formand og næstformand er helt frikøbte. Som følge af bestyrelsesarbejdet kan det være svært at få lønnede funktioner på egen skole, og der kan også være forbundet med andre omkostninger at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der er fastsat følgende årlige reducerede beløb i aflønning til bestyrelsen i 2012: Formanden modtager fremover kr., næstformanden kr., mens de øv-rige bestyrelsesmedlemmer får kr. I alt er der tale om en årlig besparelse på kroner. Lønnen ydes oveni den almindelige grundløn som lærer. Vilkårene kan læses på foreningens hjemmeside.

10 Nyvalg til bestyrelsen Til februar næste år har vi opstillingsgeneralforsamling til nyvalg af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 9 personer, men som almindelig kreds i DLF har vi fået forøget vores pladser i DLF s kongres. Ud over bestyrelsesmedlemmerne, som er kongresdelegerede, er der forventeligt 5-8 pladser yderligere som kongresdelegerede i DLF. De, der ikke bliver valgt til bestyrelsen, kan derfor ende med at blive kongresdelegerede. Der er derfor behov for, at mange vil kandidere til bestyrelsen, så jeg håber, at I nøje vil overveje, om det ikke er noget for jer at sidde med i den politiske ledelse af foreningen. Afslutning Med disse ord overgiver jeg min beretning til generalforsamlingens behandling og stillingtagen.

11 Bilag 2 Resolution fra KLF s bestyrelse til Generalforsamlingen 28. oktober 2011 Pres på arbejdstiden Københavns Lærerforening indgik for to år siden den arbejdstidsaftale, der skulle give lærerne et større råderum til at prioritere løsningen af de mange opgaver. Desuden skulle aftalen give skolelederne mulighed for at lede pædagogisk frem for ved optælling og kontrol. Aftalen blev trods en vis skepsis tiltrådt af et flertal af foreningens medlemmer ved en urafstemning. Imidlertid har aftalen lige siden været under pres. Forvaltningen ønsker at presse flere og flere opgaver over i kasse 2 samtidigt med at kasse 3 gøres 13 timer mindre i gennemsnit pr. lærer, og i Børne- og Ungdomsudvalget har man med Budget 2012 besluttet, at lærerne skal undervise for 35 mio. kr. mere i næste skoleår. Det betyder 75 lærere færre næste skoleår. Ganske uhørt i en tid, hvor der tværtimod burde være mere tid til at løse alle de øvrige opgaver eksempelvis i forbindelse med inklusionen. Et snævert flertal i KLF s bestyrelse tiltrådte at finde 20 af de 35 mio. kr. ved at indgå aftalen om, at lærerne fremover først skal møde 5 minutter før første lektion frem for de 10 som i dag. Samtidig blev der lavet en omkostningsfri omfordeling i forberedelsestiden mellem specialskolerne og specialklasserne placeret på de almindelige skoler. Imidlertid har forvaltningen søgt at inddrage midlerne til lærernes ekstraforberedelse i specialklasserne, hvilket stiller skoler, der skal finansiere en højere omregningsfaktor, i en umulig situation. Dette er helt uacceptabelt. Det er underminerende for tilliden og vil vanskeliggøre samarbejdet med forvaltningen fremover. Hvis der fortsat skal være en professionsaftale i København, hvor lærerne sikres et professionelt råderum til at løse opgaverne, skal råderummet derfor tilbage jf. intentionerne i aftalen. Der er behov for både råderum og tillid, hvis en professionsaftale skal kunne fungere. Politikerne må nu være med til at sætte en tillidsdagsorden, hvor kontrollen minimeres, og hvor der stoppes for spekulation i arbejdstidsaftalen.

12 Bilag 3 Resolution fra KLF s bestyrelse til Generalforsamlingen 28. oktober 2011 Inklusion Inklusion bygger på et humanistisk menneske- og samfundssyn, hvor ethvert barn har krav på at blive inkluderet i et fællesskab. Inklusion stiller store krav til skolen og den enkelte lærer/børnehaveklasseleder En vellykket inklusion kræver: Veluddannede lærere / børnehaveklasseledere Den nødvendige efteruddannelse i specialpædagogik Flere lærere med uddannelse i specialundervisning Fokus på teamsamarbejde og sparring Tid til det nødvendige samarbejde Kompetencecenter og faglige vejledere på skolen Styrkelse af den pædagogiske ledelse Varierede og målrettede undervisningsmidler Som minimum opfyldelse af det vejledende timetal for eleverne Mulighed for holddeling og bevarelse af klassefællesskabet Velegnede fysiske rammer Et tæt samarbejde med forældrene Målet kan aldrig være en spareøvelse. En vellykket inklusion kræver, at lærere ikke erstattes af pædagoger.

13 Bilag 4 Resolution fra KLF s bestyrelse til Generalforsamlingen 28. oktober 2011 Medlemmernes arbejdsmiljø et højt prioriteret fagpolitisk indsatsområde Eleverne strømmer til de københavnske folkeskoler, og samtidig er lærerstaben alene de sidste to år reduceret med over 200 til nu over 800 flere elever. Denne udvikling er uacceptabel. Skolen tilføres mange nye opgaver. Flere elever fra specialområdet skal således inkluderes i normalområdet. Det sker, uden at lærere og børnehaveklasseledere tilføres mere tid til den øgede mængde af opgaver. Følgen er et stærkt stigende arbejdspres på den enkelte lærer og børnehaveklasseleder, hvor oplevelsen er manglende sammenhæng mellem krav, opgaver og ressourcer. Igen en helt uacceptabel udvikling. Alt for mange ansatte i det københavnske skolevæsen sygemeldes med stress, og alt for mange vender ikke tilbage til arbejdet, men må førtidspensioneres. Det er menneskeligt helt urimeligt og samfundsmæssigt et stort spild af kompetent arbejdskraft. Tilsammen en alarmerende indikation på at arbejdsmiljøet i den københavnske folkeskole er stærkt truet. Lærere og børnehaveklasseledere i de københavnske skoler tager ansvar og har høje ambitioner for god undervisning af alle elever. Københavns Lærerforening forlanger derfor, at arbejdsgiverne i København påtager sig deres personalepolitiske ansvar i forhold til at skabe overensstemmelse mellem krav, opgaver og ressourcer.

14 Bilag 5 Resolution fra KLF s bestyrelse til Generalforsamlingen 28. oktober 2011 Foreningen opfordrer forvaltningen til at sørge for, at unødvendig støj på grund af bl.a. dårlig akustik i undervisningsmiljøet reduceres til det mindst mulige, samt at der i fremtiden skal der tænkes i gode akustikløsninger og støjdæmpende indretning, når Københavns Kommune renoverer eller opfører nye skoler / institutioner.

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING Navn, formål og virksomhed 1 Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København (pt. Frederiksberg kommune). KLF er en partipolitisk uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere