Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011"

Transkript

1 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens forhandlingsprotokol. Dagsorden 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent Flemming Barfred, Hyltebjerg Skole og Henrik Persson, Ålholm Skole blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, at det fornødne materiale ligeledes var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen på denne baggrund var beslutningsdygtig. 2. Valg af referenter Lene Andersen og Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat blev valgt. 3. Vedtagelse af forretningsorden Den af bestyrelsen foreslåede forretningsorden blev vedtaget. Forretningsordenen fremgår af KK nr. 15 af 5. oktober Formandens beretning, herunder beretning fra kolonierne Punktet blev indledt af den mundtlige beretning bilag 1 til dette referat. Den skriftlige beretning kan læses i KK nr. 15 af 5. oktober Arbejdstid Resolution fra bestyrelsen vedrørende pres på arbejdstiden blev enstemmigt vedtaget bilag 2 til dette referat. Formanden gav tilsagn om, at foreningen fortsat vil søge at få al den indflydelse, den kan få i forhold til forvaltningen. 4.3 Løntilskud Formanden gav tilsagn om at sende alle dokumenter vedrørende løntilskud ud som en TRskrivelse igen og følge det op på et TR-møde. Sommeruniversitet Formanden gav tilsagn om, at medlemmerne vil få besked, så snart foreningen véd mere om sommeruniversitet. 4.4 Inklusion Resolution fra bestyrelsen vedrørende inklusion blev vedtaget bilag 3 til dette referat. Elevplaner Formanden gav tilsagn om at drøfte elevplaner på et bestyrelsesmøde. 4.5 Arbejdsmiljø

2 Resolution fra bestyrelsen vedrørende medlemmernes arbejdsmiljø blev vedtaget bilag 4 til dette referat. Resolution fra bestyrelsen vedrørende støj blev vedtaget bilag 5 til dette referat. 4.7 Formanden gav tilsagn om, at formandens og næstformandens samlede aflønning bliver offentliggjort. Formanden tilkendegav, at han ville tage ideen om, at man skulle kunne følge arbejdet med de vedtagne resolutioner med. Formandens beretning blev vedtaget. 5. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) Regnskabet blev godkendt. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag til kontingent jf. KK nr. 15 af 5. oktober 2011 blev godkendt. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant for en 2-årig periode Følgende blev valgt: Revisorer: Keld Jørgensen og Niels Jensen Suppleant: Finn Petersen 8. Eventuelt

3 Bilag 1 FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 28. OKTOBER 2011 I KORSGADEHALLEN Indledning Den skriftlige beretning skal i henhold til vedtægtens 11 være udsendt mindst to uger før generalforsamlingen. Dette er sket, idet beretningen er bragt i KK 15, der udkom 5. oktober. I denne mundtlige beretning koncentrerer jeg mig derfor om det væsentligste, der er sket, siden den skriftlige beretning blev afsluttet 16. september. Sidste år lovede Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang på generalforsamlingen, at hun ville sørge for ro omkring folkeskolen og en fremtid uden store projekter. Nu er ordet løftebrud blevet skamredet i forhold til den nye regering, så dét vil jeg ikke bruge. På trods af de beroligende ord er der imidlertid gennemført endnu en omfattende strukturomlægning med ændret centraladministration og omlægning og beskæring af områderne de tidligere distrikter. Det virker som om, direktionen har et konstant behov for at justere organisationen og reparere på systemfejlene med den konsekvens, at medarbejderne taber tråden, og BUF oplever tempotab. Men det drejer sig ikke kun om struktur, også om indhold. Roen er forstyrret af en kæmpe reform og betydelige ændringer. Mere om det senere. Besøg i udlandet sætter altid de hjemlige forhold i relief, og det er ganske sundt. Inspirationen går nu også den anden vej.

4 I New York er Copenhagenize et positivt ladet ord. Det skyldes blandt andet, at man prøver at importere vores cykelkultur og er i gang med at anlægge mange cykelstier. Hvordan skildrer vi så os selv? Jo, byen København præsenterer sig som verdens bedste cykelby. Overborgmesteren kalder hovedstaden for børnenes by. Respekt for det. Men, spørgsmålet er nu: Er København så også lærernes by? Jeg vælger at lade spørgsmålet hænge i luften. Lad os se på kendsgerningerne. Færre lærere til flere børn, en uskøn proces og løsning på Amager med Fireskolerne, fortsat lønrod for 25% af lærerne, en forvaltning der ikke har styr på arbejdstidsaftalen, alt for mange ledere der ser stort på ansættelsesregler; ikke inddrager TR ere herunder forsømmer at få TR s underskrift på lønaftaler og løntilskudsjob; manglende inddragelse af KLF så vi ofte reduceres til et brandslukningskorps; de såkaldte forbedringer på skoleområdet finansieres helt overvejende ved at skære andre steder; de 35 mio. kroner som forringelserne på arbejdstiden er værd, bliver lanceret som skolepolitiske landvindinger. Og jeg kunne desværre blive ved. Det er beskæmmende, at København, der burde være en foregangsby, har så meget uordentlighed. Rammebetingelserne er ganske enkelt ikke i orden på skoleområdet. Det kan, og det skal blive meget bedre, for at vi kan løse vores vigtige undervisningsopgave. KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI Der afsættes i disse år rigtig mange penge til at forbedre de københavnske skoler. Det er dejligt at komme rundt og se, hvordan der bliver renoveret og udbygget og som regel med høj kvalitet. Der er dog stadig skoler, som virkelig trænger til et løft. Men der er ikke tvivl om, at kommunen satser på at rette op på fortidens synder, så folkeskolen bygningsmæssigt kommer i top. En ting er anlægsmidler, noget helt andet er de nødvendige driftsmidler.

5 I sidste års beretning udtrykte jeg håb om, at den negative udvikling, som skolernes drift igennem de seneste mange år har været i, ville stoppe. Men sådan er det desværre ikke gået tværtimod. Selv om Børne- og Ungdomspolitikerne siger, at der er tilflydt skolen mange midler, er disse bestemt ikke gået til driften. Det er deprimerende, at det hver eneste år bliver vanskeligere at drive folkeskole med stadig færre midler samtidig med, at der stilles højere og højere krav. Det illustreres af det paradoks, at der 1. august sidste år var ansat 171 færre lærere end året før, selv om der var 400 flere elever. 1. au-gust i år oplyser forvaltningen med en vis usikkerhed, at der yderligere er 50 færre lærere på trods af, at der igen i år er 400 elever flere. Med vedtagelsen af budget 2012 må vi se i øjnene, at der næste år vil være yderligere 75 lærere færre med et fortsat sti-gende elevtal. Det vil sige 300 færre lærere og flere elever på 3 år. Hvordan pokker kan det lade sig gøre? Jo, den enkelte lærer skal undervise noget mere, ca. ½ lektion mere om ugen. Og der bliver skåret 13 timer i Kasse 3, så der er mindre tid til Øvrige Opgaver. Når Borgerrepræsentationen beslutter at forøge elevernes undervisningstid, så koster det reelt ikke noget, for lærerne kan bare løbe hurtigere og undervise noget mere. Men grænsen er nået. Den nedslidning, der tydeligt kan aflæses i de alt for mange stresstilfælde, får en tak mere. Det bliver sværere at fastholde kvaliteten i undervisningen, og der bliver endnu en gang ringere muligheder for efter- og videreuddannelse. På det helt praktiske plan, bliver det meget svært at få fag- og opgavefordelingen til at hænge sammen næste år. En ting er, at gennemsnittet for undervisningstimer forøges fra 656 timer til 672 timer, og at faktoren for opgaver i tilknytning til undervisningen nedsættes fra 1,17 til 1,14, og at der er 13 timer mindre til øvrige opgaver. Hvis en lærer har 24 lektioner og er klasselærer, så er der under 10 timer til overs til andre opgaver. En anden og alvorligere ting er, at hvis en lærer skal læse 25 lektioner, så kan vedkommende ikke længere være klasselærer. Når mere end halvdelen af de københavnske lærere er klasselærere, og en del skal læse 25 lektioner, opstår der næste skoleår et praktisk problem, der bliver vanskeligt at løse. Når politikerne og administratorerne i forvaltningen det vil i høj grad sige økonomerne tænker besparelser, så glemmer de, at de fleste lærere allerede i dag underviser mellem 23

6 og 25 lektioner om ugen. Gennemsnittet indbefatter også de lærere, der har vigtige funktioner som skolebibliotekar, vejleder, funktionslærer i special- og sprogcentre, og det omfatter også klasselærere, lærere på aldersreduktion samt indregning af 6. ferieuge. Årsagen til denne misere er, at der henover årene er sket et afgørende kulturskift. Afstanden mellem praktikere og teoretikere er blevet alt for stor. Det skyldes, at de medarbejdere, der arbejder med skoleområdet, sjældent har lærerbaggrund og derfor har ringe eller ingen praktisk indsigt i virkeligheden ude på skolerne og heller ikke føler sig specielt knyttet til skoleverdenen. Politikerne er heller ikke grundige nok. Det illustreres på den mest beskæmmende måde med vedtagelsen i vinter om at spare 35 mio. kroner på lærernes arbejdstid, for at der kan laves forbedringer på skoleområdet og indføres et sommeruniversitet. Hvis de havde haft den fornødne indsigt, kunne de have gennemskuet, at ved først at tømme kassen og så bagefter hælde pengene i igen sammen med nye opgaver uden at fjerne hidtidige opgaver er det den rene Ebberød Bank. PÆDAGOGISKE FORHOLD Anne Vang nedsatte i vinter et Faglighedsudvalg, der skulle komme med forslag til forbedringer af folkeskolen. Her var masser af teoretikere, men ingen lærere. Man skulle ellers tro, at lærerne er de nærmeste til at udvikle skolen. Efter KLF s protester blev der nedsat en slags følgegruppe, hvor foreningen fik sæde sammen med forældrerepræsentanter og skoleledere. Det er desværre symptomatisk, at man ikke indtænker lærerne fra starten. Her kunne forvaltningen med fordel lære af den nye regerings positive holdning til et aktivt partnerskab med lærerne. Retfærdigvis skal det siges, at en del af de mange forslag er ganske fornuftige, og de bliver realiseret i Det er fremgangsmåden og finansieringen, vi er utilfredse med. Borgmesteren har været dybt involveret i udarbejdelsen af Specialreform 2.0 Tidlig indsats og inklusion. I dette arbejde har KLF været repræsenteret af undertegnede, der med skam må konstatere, at indstillingen blandt politikerne er, at bare der kommer pædagoger ind i skolerne og især på specialskolerne, så kommer det til at gå meget bedre. Dét har vi protesteret over, og samtidig finder KLF det uacceptabelt, at politikerne skal fastlægge

7 andelen af forskellige faggrupper, herunder at op til 20 % af specialskolelærerne skal erstattes af pædagoger. Det handler ikke om kvalitet, men om at spare 10 mio. kroner. Det skal også siges, at reformen har mange positive sider. Desværre er økonomien pt. uklar, så spørgsmålet, om vi endnu en gang står med en spareøvelse, er uafklaret. FAGLIGE FORHOLD Ny budgetmodel for specialklasser 7. september behandlede Børne- og Ungdomsudvalget en ny budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker. Af indstillingen fra forvaltningen til udvalget fremgik det, at der med Københavns Lærerforening var forhandlet en ny arbejdstidsaftale for lærere på plads. Aftalen medfører en besparelse på samlet 8 mio. kr. for specialskoler og specialklasserækker. På trods af en hurtig henvendelse fra næstformanden til udvalget, blev det besluttet at sende forvaltningens indstilling i høring. Københavns Lærerforening har naturligvis ikke har indgået en aftale med forvaltningen om besparelser på 8 mio. kr. på specialskoler og specialklasserækker. Adm. direktør Else Sommer har da også i et brev af 26. ds. beklaget denne formulering. Det, foreningen har indgået, er en aftale om besparelse af 5 minutters pausetid på specialskoler og øvrige skoler (herunder specialklasserækker). Denne besparelse kan på specialskolerne opgøres til 2 mio. kr. De resterende 6 mio. kr. hentes ved, at forvaltningen dels undlader at foretage den aftalte økonomiske udjævning mellem specialskoler og specialklasserækker, dels ved at forvaltningen reducerer i tildelingerne af tid til øvrige opgaver. Den reviderede budgetmodel er således udtryk for, at forvaltningen sparer på specialundervisningen, og den er ikke blot en revision med den hensigt, at specialundervisningsressourcerne anvendes bedst muligt. Denne besparelse tager vi skarpt afstand fra. Else Sommer skriver i nævnte brev, at direktionen vil indstille til BUU at tilbageføre 2,3 mio. kroner til specialområdet. Det er et plaster på såret, men bestyrelsen vil endnu en gang appellere til forvaltningen om at besinde sig og føre alle pengene tilbage til området.

8 Spørgsmålet, der står tilbage, er, om det også har været politikernes valg at skære på specialområdet? Forløbet af den sag har givet nogle alvorlige ridser i forholdet til forvaltningens troværdighed. Det er skadeligt for arbejdet med at forbedre forholdene i den københavnske folkeskole. Sommeruniversitet Det mest groteske udslag af politikernes manglende forståelse af systemet er forslaget om et sommeruniversitet. Tanken kan såmænd være fin nok, at alle lærere i København får en koncentreret uge med kvalificeret efteruddannelse på højt plan. Men, og der er flere men er. For det første har Anne Vang og Børne- og Ungdomsudvalget ikke så meget som luftet idéen over for KLF inden lanceringen af dét, der nu er et stort anlagt politisk projekt, der skal fremhæve Københavns progressivitet. Hvis politikerne havde gjort deres forarbejde, så kunne vi fortælle dem, at der slet slet ikke er penge til at finansiere læreres kursus i 37 timer i den sidste uge af sommerferien. Som jeg tidligere har forklaret, har en klasselærer med 24 lektioner under 10 timer tilbage i tid til Øvrige Opgaver i Kasse 3 som konsekvens af, at de samme politikere presser mere undervisning ud af os. For det andet er det uacceptabelt, at politikerne ikke har forstået de helt basale sammenhænge i arbejdstidsaftalen, og det er sørgeligt, at forvaltningen ikke har magtet at gøre det klart, inden den umulige politiske beslutning. Vi har forklaret både borgmester og direktion, at der mangler finansiering af sommeruniversitetet. Hvis alle efter- og videreuddannelsestimer anvendes på sommeruniversitetet, vil det betyde, at øvrige efter- og videreuddannelseskurser ikke kan gennemføres. Hvis sommeruniversitetet gennemføres, vil det også betyde, at de aktiviteter i form af fx teammøder og pædagogiske dage, der i dag er i ugen før eleverne begynder, ikke kan finde sted der. Vi er blevet lovet inddragelse i projektet vi venter stadig. Nu kan vi måske se frem til, at aben endnu en gang sendes over på de i denne sammenhæng stakkels skoleledere, der skal løse en umulig opgave i et indskrænket ledelsesrum.

9 KLF-DLF I tirsdags skrev DLF og KLF under på den endelige opgørelse i aftalen om overførsel af midlerne fra KLF s Særlige Fond til DLF s Særlige Fond. Vi har med de 4 ejendomme Kjeld Langes Gade, Nansensgade 47, Svanholmsvej og Baggesensgade, samt aktierne i Lærernes Pension overført i alt 124 mio. kr. til DLF. Ved denne overførsel blev der udløst en udskudt skat på 23,5 mio. kr., så KLF har udvist samfundssind og betaler mere i skat end selv nogle af de store banker. I den aftalte overgangsperiode vil det fortsat være KLF s medlemmer, der får anvist lejligheder i de ejendomme, som er overtaget af DLF. Vilkår for bestyrelsesarbejdet Som følge af sammenlægningen med Danmarks Lærerforening har bestyrelsen i Københavns Lærerforening 22. september besluttet at ændre i vilkårene for frikøb og omkostningstillæg. Foreningen køber bestyrelsesmedlemmerne fri, således at de har et reduceret antal ti-mer, der skal arbejdes på egen skole. De er frikøbt et sted mellem 2-3 dage om ugen. Formand og næstformand er helt frikøbte. Som følge af bestyrelsesarbejdet kan det være svært at få lønnede funktioner på egen skole, og der kan også være forbundet med andre omkostninger at deltage i bestyrelsesarbejdet. Der er fastsat følgende årlige reducerede beløb i aflønning til bestyrelsen i 2012: Formanden modtager fremover kr., næstformanden kr., mens de øv-rige bestyrelsesmedlemmer får kr. I alt er der tale om en årlig besparelse på kroner. Lønnen ydes oveni den almindelige grundløn som lærer. Vilkårene kan læses på foreningens hjemmeside.

10 Nyvalg til bestyrelsen Til februar næste år har vi opstillingsgeneralforsamling til nyvalg af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 9 personer, men som almindelig kreds i DLF har vi fået forøget vores pladser i DLF s kongres. Ud over bestyrelsesmedlemmerne, som er kongresdelegerede, er der forventeligt 5-8 pladser yderligere som kongresdelegerede i DLF. De, der ikke bliver valgt til bestyrelsen, kan derfor ende med at blive kongresdelegerede. Der er derfor behov for, at mange vil kandidere til bestyrelsen, så jeg håber, at I nøje vil overveje, om det ikke er noget for jer at sidde med i den politiske ledelse af foreningen. Afslutning Med disse ord overgiver jeg min beretning til generalforsamlingens behandling og stillingtagen.

11 Bilag 2 Resolution fra KLF s bestyrelse til Generalforsamlingen 28. oktober 2011 Pres på arbejdstiden Københavns Lærerforening indgik for to år siden den arbejdstidsaftale, der skulle give lærerne et større råderum til at prioritere løsningen af de mange opgaver. Desuden skulle aftalen give skolelederne mulighed for at lede pædagogisk frem for ved optælling og kontrol. Aftalen blev trods en vis skepsis tiltrådt af et flertal af foreningens medlemmer ved en urafstemning. Imidlertid har aftalen lige siden været under pres. Forvaltningen ønsker at presse flere og flere opgaver over i kasse 2 samtidigt med at kasse 3 gøres 13 timer mindre i gennemsnit pr. lærer, og i Børne- og Ungdomsudvalget har man med Budget 2012 besluttet, at lærerne skal undervise for 35 mio. kr. mere i næste skoleår. Det betyder 75 lærere færre næste skoleår. Ganske uhørt i en tid, hvor der tværtimod burde være mere tid til at løse alle de øvrige opgaver eksempelvis i forbindelse med inklusionen. Et snævert flertal i KLF s bestyrelse tiltrådte at finde 20 af de 35 mio. kr. ved at indgå aftalen om, at lærerne fremover først skal møde 5 minutter før første lektion frem for de 10 som i dag. Samtidig blev der lavet en omkostningsfri omfordeling i forberedelsestiden mellem specialskolerne og specialklasserne placeret på de almindelige skoler. Imidlertid har forvaltningen søgt at inddrage midlerne til lærernes ekstraforberedelse i specialklasserne, hvilket stiller skoler, der skal finansiere en højere omregningsfaktor, i en umulig situation. Dette er helt uacceptabelt. Det er underminerende for tilliden og vil vanskeliggøre samarbejdet med forvaltningen fremover. Hvis der fortsat skal være en professionsaftale i København, hvor lærerne sikres et professionelt råderum til at løse opgaverne, skal råderummet derfor tilbage jf. intentionerne i aftalen. Der er behov for både råderum og tillid, hvis en professionsaftale skal kunne fungere. Politikerne må nu være med til at sætte en tillidsdagsorden, hvor kontrollen minimeres, og hvor der stoppes for spekulation i arbejdstidsaftalen.

12 Bilag 3 Resolution fra KLF s bestyrelse til Generalforsamlingen 28. oktober 2011 Inklusion Inklusion bygger på et humanistisk menneske- og samfundssyn, hvor ethvert barn har krav på at blive inkluderet i et fællesskab. Inklusion stiller store krav til skolen og den enkelte lærer/børnehaveklasseleder En vellykket inklusion kræver: Veluddannede lærere / børnehaveklasseledere Den nødvendige efteruddannelse i specialpædagogik Flere lærere med uddannelse i specialundervisning Fokus på teamsamarbejde og sparring Tid til det nødvendige samarbejde Kompetencecenter og faglige vejledere på skolen Styrkelse af den pædagogiske ledelse Varierede og målrettede undervisningsmidler Som minimum opfyldelse af det vejledende timetal for eleverne Mulighed for holddeling og bevarelse af klassefællesskabet Velegnede fysiske rammer Et tæt samarbejde med forældrene Målet kan aldrig være en spareøvelse. En vellykket inklusion kræver, at lærere ikke erstattes af pædagoger.

13 Bilag 4 Resolution fra KLF s bestyrelse til Generalforsamlingen 28. oktober 2011 Medlemmernes arbejdsmiljø et højt prioriteret fagpolitisk indsatsområde Eleverne strømmer til de københavnske folkeskoler, og samtidig er lærerstaben alene de sidste to år reduceret med over 200 til nu over 800 flere elever. Denne udvikling er uacceptabel. Skolen tilføres mange nye opgaver. Flere elever fra specialområdet skal således inkluderes i normalområdet. Det sker, uden at lærere og børnehaveklasseledere tilføres mere tid til den øgede mængde af opgaver. Følgen er et stærkt stigende arbejdspres på den enkelte lærer og børnehaveklasseleder, hvor oplevelsen er manglende sammenhæng mellem krav, opgaver og ressourcer. Igen en helt uacceptabel udvikling. Alt for mange ansatte i det københavnske skolevæsen sygemeldes med stress, og alt for mange vender ikke tilbage til arbejdet, men må førtidspensioneres. Det er menneskeligt helt urimeligt og samfundsmæssigt et stort spild af kompetent arbejdskraft. Tilsammen en alarmerende indikation på at arbejdsmiljøet i den københavnske folkeskole er stærkt truet. Lærere og børnehaveklasseledere i de københavnske skoler tager ansvar og har høje ambitioner for god undervisning af alle elever. Københavns Lærerforening forlanger derfor, at arbejdsgiverne i København påtager sig deres personalepolitiske ansvar i forhold til at skabe overensstemmelse mellem krav, opgaver og ressourcer.

14 Bilag 5 Resolution fra KLF s bestyrelse til Generalforsamlingen 28. oktober 2011 Foreningen opfordrer forvaltningen til at sørge for, at unødvendig støj på grund af bl.a. dårlig akustik i undervisningsmiljøet reduceres til det mindst mulige, samt at der i fremtiden skal der tænkes i gode akustikløsninger og støjdæmpende indretning, når Københavns Kommune renoverer eller opfører nye skoler / institutioner.

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 17. december 2012 Af Jan Trojaborg, formand

Referat af bestyrelsesmødet 17. december 2012 Af Jan Trojaborg, formand Referat af bestyrelsesmødet 17. december 2012 Af Jan Trojaborg, formand OK 13 og folkeskoleændringerne Bestyrelsen drøftede endnu en gang de alvorlige udsigter for OK 13. I Danmarks Lærerforening er der

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner November 2014 Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner Ifølge punkt 10.4.3 fastsætter hovedbestyrelsen en rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber. Inden

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014

VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014 22. april 2014 Dok. nr. D14-019163 Sagsnr. 11-0005 VEDTÆGTER FOR LOLLAND ENERGI HOLDING A/S April 2014 Lolland Energi Holding A/S cvr.nr. 28 65 42 00 Side 1/5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Lolland Energi

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening

Vedtægter. for. Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Vedtægter for Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Præambel Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening er udsprunget af Dansk Canadisk Venskabsforening grundlagt i 1962. I 1964 ændredes navnet til

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

3. Vedtagelse af forretningsorden Den af bestyrelsen foreslåede forretningsorden blev vedtaget.

3. Vedtagelse af forretningsorden Den af bestyrelsen foreslåede forretningsorden blev vedtaget. Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2013 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere