Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2010 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen om Flexmedlemskab 5. Forslag fra medlem nr. 551 Gert Eilers om at medlemmer kan tage venner og bekendte uden DGU kort med til spil på Par 3 banen, Driving Range og Putting Green 6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kommende års medlemskontingent samt indskud 7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: Mette Groth-Andersen (modtager genvalg) Aage Beenfeldt (modtager genvalg) John Gronemann (modtager genvalg) Steen Lihsmann (modtager genvalg) Valg af b) bestyrelsessuppleant 8. Valg af revisor: Statsaut. revisor Henrik Wellejus og Jesper Schaltz Deloitte 9. Eventuelt Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Dragør Golfklub. Dato: 31. marts 2011 kl. 19:00. Sted: Dragør Golfklub Der var 89 medlemmer til stede samt 6 fuldmagter. Formand Mette Groth-Andersen bød velkommen til årets generalforsamling. Ad. 1. På bestyrelsens vegne foreslog Mette Groth-Andersen formanden for Dragør Golfbane A/S Svend Erik Haase som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Svend Erik Haase blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed i henhold til vedtægterne for Dragør Golfklub. Dirigenten oplæste generalforsamlings dagsorden. Ad. 2. Mette Groth-Andersen indledte med at mindes en række afdøde medlemmer ved iagttagelse af 1. min. s stilhed. Derefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (2010). N.B. Se hjemmesiden. Under formandens beretning blev forevist diasshow i forbindelse med banens visionsplan med focus på sikkerhed, afvanding og vanding, spillemæssige kvaliteter og udfordringer, natur og oplevelser, banens drift og vedligehold med kommentarer fra Finn Hansen. Endvidere har baneudvalget nye emner til visionsplanen i 2011 nemlig Digesagen, sprøjtefri drift af banen og forbedring af forholdene ved 1. tee og på driving rangen. Dirigenten åbnede debatten om formandens beretning. Svend Kragerup medlem 2650 takker for en god beretning, men havde kommentar til at beretningen skulle omhandle 2010 og ikke Torben Skaanild medlem 597 takker for en god beretning, ønsker en debat om ansvarspådragelse i forbindelse med Amagerbankens krak og tabet af kr. 204,000,-. Torben Skaanild vil gerne have fremhævet, hvem der har ansvaret for at håndhæve klubbens økonomi, er det klubbens bestyrelse, kassereren eller formanden alene. Formandens kommentar til Torben Skaanild, ansvaret er bestyrelsens, som de vedkender sig. Laila Haagensen 898 spørger vedr. visionsplanen, om det eksisterende juniorhus skal flyttes, eller er det blevet flyttet.

2 Finn Hansen forklarer, at det eksisterende juniorhus drejes 90 grader, for at man ikke skal passere tæt på gul teested på hul 1 efter flytning af teestedet. Poul Erik Gjerka medlem 506 oplyser, at man har modtaget et forslag vedr. en TDC mast på banen; baneudvalget har fravalgt dette forslag. Poul Erik Gjerka vil gerne høre, om bestyrelsen har taget en anden beslutning end baneudvalget? Vaskeplads i dårlig stand kan vi ikke være bekendt over for gæster og medlemmer; man står og får våde fødder. Formanden oplyser, at bestyrelsen ikke er interesseret i en TDC mast. Steen Lihsmann svarer vedr. vaskeplads; at poplerne i skellet til Somafryd har ødelagt drænene. Udlægning af slange rundt om hjørnet kan måske give andre problemer, så som vand i bagladen. Susan Nielsen medlem 3110 bemærker omkring klubmesterskabet, at alle medlemmer bør kunne deltage uanset hcp. Klubmesterskabet er en social begivenhed. Peter Grönning medlem 864 spørger om rengøring af klubhus, hvem gør rent hvor og hvornår? Steen Lihsmann svarer, at Farid står for restaurant og omklædning; vi har fået opsat checkskemaer, så vi kan se af hvem og hvornår der sidst er gjort rent. Hanne Jespersen har kontoret og 1. sal. John Gronemann vil ændre klubmesterskabet, så alle kan deltage uanset hcp. Dirigenten spørger, om der er flere, der har kommentarer til beretningen, det er der ikke og beretningen godkendes. Ad 3. Kasserer Aage Beenfeldt fremlagde klubbens regnskab, der kan ses Driveren. Svend Kragerup medlem 2650 kommenterer at klubben har bogført tabet kr ,- ved Amagerbankens krak i regnskabet for 2010, selv om Amagerbanken først krakkede i februar Ønsker en saglig begrundelse. Poul Erik Gjerka medlem 506 spørger, hvilken omkostning der har været til maling af klubhuset? Hvad bruger man ,- til i Sponsorudvalget? Aage Beenfeldt oplyser, bestyrelsen har selvfølgelig talt med revisionen om bogføring af tabet fra Amagerbanken. Man kan i regnskabet se, hvad Sponsorudvalget har brugt pengene til, det vil være for omfattende at beskrive her. Maling af klubhuset er korrekt udført. Prisen kunne være kr højere, men ikke nødvendigvis med et bedre resultat. Svend Kragerup medlem 2650 fastholder sin kritik omkring regnskabet, vil have tabet lagt ind i budgettet for Ønsker et notat i regnskabet vedr. bogføring af tabet. Klubbens revisor, Henrik Wellejus, oplyser, at der er ingen fejl i regnskabet. Det er en regulerende begivenhed af et indestående, man havde, som man efterfølgende har tabt på. Det er ikke kreativ bogføring; det er fuldt i overensstemmelse med lovgivningen. Gert Eilers medlem 551 har bemærkninger til oliering af klubhuset og mener ikke, det er den korrekte behandling og forespørger om klubhusudvalget vil give bagladerne samme behandling, eller man vil søge råd og vejledning hos Malerteknisk Råd? Steen Lihsmann oplyser, at vi har fået rådgivning af producenter om beklædningspladerne Oplet, og 3 malermestre gav samme råd, nemlig at oliere pladerne. Et teknisk udvalg har udtalt, at man godt kan male pladerne, hvis man brænder malingen på. Men der er en risiko for, at pladerne så vil flække, og man kan derefter ikke gå tilbage til oliering. Torben Skaanild medlem 597 syntes ikke, der er givet en tilbundsgående forklaring på, hvorfor der ikke er fortaget en spredning af kassebeholdningen ud over flere banker. Spørger, hvilke foranstaltninger og klare retningsliner bestyrelsen i fremtiden vil søge for? Aage Beenfeldt oplyser, at bestyrelsen i fremtiden vil sørge for at fordele indestående i flere banker, således at der ikke indestår større beløb, end det der bliver dækket. Ved store indbetalinger til klubben, vil man hurtigst muligt flytte beløb til konti i forskellige banker. Herefter blev regnskabet godkendt og decharge givet. Ad. 4. Forslag om Flexmedlemskab fra bestyrelsen blev fremlagt af formanden. Ændring af 4: Stk. 1 Flexmedlemmer optages i henhold til regler fastsat af DGU og efter regler fastsat af Bestyrelsen. I disse regler fastlægges rettigheder og begrænsninger vedr. flexmedlemskab. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte indskud og kontingent for flexmedlemmer. Poul Erik Gjerka medlem 506 syntes, der manglede oplysninger på klubbens hjemmeside om flexmedlemskab. Det er meget svært at tage stilling til dette medlemskab uden forudgående information om bestyrelsens tanker og ideer. Claus Pedersen medlem 2205 syntes, klubben skulle sige nej tak til flexmedlemskab, men ja til at flexmedlemmer kan spille i Dragør Golfklub. Syntes ikke, der er plads til flexmedlemmer. Der er i forvejen stort tryk på træningsfaciliteterne.

3 Laila Haagensen medlem 898 syntes, det er et stort problem, hvordan vil man styre flexmedlemskabet i Golfbox. Mette Groth-Andersen svarer, at bestyrelsen ikke har ønsket at lægge sig fast på en endelig definition af flexmedlemskabet, men vil ud fra den foreslåede regulere flexmedlemskab i Dragør Golfklub og indhente ideer og forslag. Torben Skaanild medlem 597 savner noget gennemsigtighed og vil gerne have et konkret forslag fra bestyrelsen. Jens Tholstrup medlem 108 støtter Claus Pedersen om ikke at indføre flexmedlemskab og syntes ikke, der skal laves om på vedtægterne. Susse Bækgaard medlem 821 er enig med Claus Pedersen og Jens Tholstrup om flexmedlemskabet; undrer sig over, at formanden i sin beretning havde sagt, at samarbejdet med greenfeeaftaler med andre klubber ikke bidrog i kassen, og undrer sig over at flexmedlemmerne kan bidrag i kassen. Mette Groth-Andersen svarede Susse Bækgaard, at de greenfeeaftaler, der var omtalt i beretningen, var Fjorden Rundt og lignende tilkøbsaftaler, der ville være tabsgivende for Dragør Golfklub på grund af deres opbygning. Bestyrelsen har ikke villet lægge sig fast på 1 forslag til flexmedlemskab på grund af de mange muligheder, der ligger i ordningen, som er meget svær at gennemskue, og bestyrelsen ønsket en debat her i aften. Claus Pedersen 2205 meddeler, at ordningen er lavet af DGU for at tiltrække yngre personer til at spille golf. Det er helt op til klubberne, om man vil have denne ordning. Jan Borup medlem 1017 stiller spørgsmål ved, om Dragør Golfklub har brug for flexmedlemskab; det mener han ikke, klubben har. Ja til flexmedlemmer som greenfeespillere. Foreslår, at bestyrelsen trækker deres forslag tilbage. Forslaget blev ikke vedtaget. Dirigenten orienterede generalforsamlingen om et planlagt medlemsmøde i sommeren 2011, hvor man kunne tage flexmedlemskab op til en mere generel diskussion. Ad. 5. Gert Eliers medlem 551 foreslår, at medlemmer kan tage venner, bekendte og familie uden DGU kort med til spil på Par 3 banen, Driving Range og Putting Green mod betaling. Medlemmer kan invitere 3 spiller til de nævnte faciliteter, og under hele forløbet har Dragør Golfklub medlemmet ansvaret efter anviste regler. Prisen skal bestyrelsen bestemme. Ordningen kan måske få flere medlemmer. Mette Groth-Andersen meddeler, at bestyrelsen gerne vil støtte forslaget. Vedtægterne er ingen hindring for dette forslag. Der var ingen afstemning, forslaget vedtaget. Ad. 6. Poul Erik Gjerka medlem 506 meddeler, at stigning af boldafgift ikke fremgår af forslaget om kontingentstigning, men kan læses i Driveren. Lille stigning kr. 50,- er det en beskeden stigning? Aage Beenfeldt oplyser, at boldafgiften først kommer til næste år. Poul Erik Gjerka medlem 506 mener, det er vældig forvirrende, boldafgiften er ikke betalt endnu. Mette Groth-Andersen oplyser, at kontingenter skal vedtages på en generalforsamling; boldafgift skal ikke vedtages på en generalforsamling. Poul Erik Gjerka medlem 506 spørger, om boldafgiften en afgift, der betales til Gary, eller en afgift, der også betales til klubben. Den stigning er altid godkendt på generalforsamlingen; jeg kan ikke forstå at den ikke skal godkendes. Det er en udgift for medlemmerne, som de skal tage stilling til, om de vil betale den eller ej. Det oplyses, at boldafgiften hovedsagelig går til både Gary, men også til klubben. Poul Erik Gjerka medlem 506 mener, at det er skjult kontingent, der betales til golfklubben. Forslag til budget og medlemskontingent blev enstemmigt vedtaget. Indskud er uændret. Jens Tholstrup medlem 108, udtrykte støtte Poul Erik Gjerka. Dirigenten lovede at kikke på betingelserne i samarbejde med bestyrelsen. Ad. 7. På valg er Mette Groth-Andersen, Aage Beenfeldt, John Gronemann og Steen Lihsmann.

4 Peter Gröning gør opmærksom på, at formanden skal vælges direkte. Dirigenten spurgte, om der var andre, der ønskede at stille op til formandsposten. Det var der ikke. Mette Groth-Andersen blev valgt. Dirigenten spurgte, om andre end bestyrelsens kandidater modtog valg. Pia Eilers medlem 507 forslår René Boesen medlem 2836 der er indforstået med at modtage valg uden selv at kunne være til stede, præsentere René og lader at foto af René gå rundt i forsamlingen. Peter Gröning medlem 864 ønsker at indstille Bjarne Suhr Andersen. Jens Tholstrup medlem 108 ønsker at indstille Gert Eilers. Dirigenten forhører de indstillede, om de er villige til valg; de bekræfter begge. På opfordring fra et medlem præsenterer Bjarne Suhr Andersen og Gert Eiler sig selv. Mette Nielsen præsenteres som bestyrelsessuppleant, Mette er valgt for et år. Stemmer opgjort: Steen Lihsmann 19 Aage Beenfeldt 21 John Gronemann 45 Gert Eilers 60 Bjarne Suhr Andersen 60 Rene Boesen 66 Ad. 8. Statsaut. revisor Henrik Wellejus og Jesper Schaltz, Deloitte, enstemmigt valgt. Ad. 9. Torben Skaanild medlem 597 anbefaler en ændring af 10, fra bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede, til når mere end halvdelen. I 11 står der i stk. 4 For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgående forpligtigelser hæfter alene klubbenformue. hvortil bør føjes at der tegnes bestyrelsesforsikringer, som er normal praksis. Dirigenten oplyser, at en bestyrelsesforsikring allerede eksisterer. Steen Lihsmann efterlyser medlemmer til baneservice. Henvendelse kan ske til Pia Borup og Jette Ottosson. Fra salen efterspørges information om klubbens nye hovedsponsor, Nordea, repræsenteret ved Karina Mernøe, der herefter præsenterede Nordea. Ulrik Ankerstjerne medlem 2633 efterlyser vedr. punkt 6 Fremlæggelse af budget og kommende år kontingent og indskud en forklaring fra kassereren om de enkelte budgetposter. Spørger, om man regner med faldende tilgang af medlemmer, således at kontingentforhøjelsen er med til at dække underskuddet. Aage Beenfeldt svarer, budget er med forhåbninger og ikke forventninger, man skal ikke slå for stort brød op, budgetteret forsigtigt. Anni oplyser, at man har budgetteret med ,- i indskud fra nye medlemmer, men der var ,- i regnskabet i Dirigenten konkluderer, at dagsordnen er udtømt og takker for i aften. Formanden takker dirigenten, de fremmødte og ønsker alle en god sommer. Referat af Sekretariatet efter båndoptagelse på generalforsamlingen. Referatet godkendt den: 2011 Dirigent Svend Erik Haase Formand Mette Groth-Andersen

5

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere