ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANPARTSHAVEROVERENSKOMST"

Transkript

1 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende udøvelsen af vor anpartsbesiddelse i Copenhagen Boulders ApS. 1. Baggrund: At klarlægge rettigheder og forpligtelser de enkelte anpartshavere imellem. 2. Vi forpligter os til at udøve samtlige vore rettigheder som anpartshaver i overensstemmelse med nærværende anpartshaveroverenskomst og selskabets vedtægter således at anpartshaveroverenskomsten, i tilfælde af modstrid imellem den og vedtægterne, skal have fortrin for så vidt Anpartsselskabsloven ikke er til hinder herfor. 3. Indskudskapitalen: Indskudskapitalen udgør kr ,00 (efter forhøjelse max kr ,00), fordelt i anparter á kr. 100,00 og multipla heraf. Leoni Advokater Tlf Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg CVR

2 Vi besidder anparterne med følgende fordeling: Mobile Climbing ApS , Finansiering: Anpartshaverne er enige om at søge den del af selskabets kapitalbehov, der overstiger indskudskapitalen og sædvanlige leverandørkreditter, løst gennem sædvanlig bankfinansiering eller anden tilsvarende låntagning. I det omfang vi er enige om aktiviteter, der nødvendiggør sikkerhedsstillelse, er vi begge forpligtede til at kautionere eller stille sikkerhed for selskabets forpligtelser. Såfremt en anpartshaver får et tilgodehavende i selskabet, forrenter selskabet tilgodehavendet med en rente svarende til mindsterenten med tillæg af 2 %. 5. Arbejdsområde, stemmeaftale: Se vedtægterne for selskabet. 6. Begrænsning i anparternes omsættelighed: Såfremt en anpartshaver ønsker at afhænde sine anparter, har den anden anpartshaver fortrinsret hertil, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Pligten gælder også, såfremt en af os måtte afgå ved døden, med mindre den tilbageværende accepterer, at den førstafdødes slægtninge arver anparterne. Såfremt den tilbageværende forlanger anparterne afhændet, er vedkommende forpligtet til at erhverve anparterne til den af revisor fastsatte værdi med fradrag på 20 %. 2

3 Pligten til at afhænde anparter gælder ligeledes ved gave samt tvangsmæssig overgang i tilfælde af retsforfølgning. Hvis en anpartshaver alene ejer anparter, der udgør mindre end 1% af kapitalen, er anparterne frit omsættelige. Herudover har en anpartshaver, såfremt han ønsker at sælge sine anparter, også først pligt til at tilbyde disse til de øvrige anpartshavere, såfremt de ejer mere end 1% af kapitalen. 7. Den anpartshaver, der ønsker at overdrage sine anparter, skal ved anbefalet brev eller telefax give meddelelse til direktionen, der er forpligtet til at underrette de øvrige anpartshavere straks. Anpartshaveren er forpligtet til at tilbyde sin fulde anpartsbeholdning til de øvrige anpartshavere, idet anpartsbeholdningen tilbydes øvrige anpartshavere forholdsmæssigt i forhold til deres nominelle besiddelse af anparter i selskabet på dette tidspunkt. Såfremt øvrige anpartshavere er indforstået hermed, kan delsalg dog finde sted. Kursen på anparterne beregnes af selskabets revisor på grundlag af anparternes indre værdi, jf. vedtægternes 3. Kursen opgøres hvert år af selskabets revisor og godkendes på den årlige generalforsamling og er gældende for overdragelser indtil næste generalforsamling. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i selskabets økonomiske situation siden sidste generalforsamling, er enhver af anpartshaverne berettiget til at få foretaget en ny kursfastsættelse. Ved kursfastsættelsen tages hensyn til selskabets goodwill, og der foretages nedenstående reguleringer i det omfang, de ikke allerede er indeholdt i regnskabet. a) Værdiansættelsen af varelageret sker ud fra den aktuelle indkøbspris som grundlag. Der foretages nedskrivning for så vidt angår ukurans. b) Eventuel fast ejendom optages til kontantværdi i handel og vandel med fradrag af eventuelt skattetilsvar. Såfremt der er uenighed om værdifastsættelsen, fastsættes denne af en statsautoriseret ejendomsmægler udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Ejendomsmæglere. c) Maskiner og driftsmidler optages med disses genanskaffelsespris reguleret med fradrag for slid og ælde. 3

4 d) Udestående fordringer reguleres med eventuelle dubiøse debitorer. e) Der foretages regulering for så vidt angår skattemæssige hensættelser, f.eks. skattemæssig nedskrivning. f) Der medtages selskabets eksisterende ordrebeholdning opgjort til salgsværdi. g) Der foretages i opgørelsen hensættelser til imødegåelse af tab og særlige risici i overensstemmelse med sædvanlige regnskabsmæssige principper. h) Der foretages regulering af selskabets driftsresultat fra tiden fra seneste regnskabsårs udløb til salgstidspunktet. Såfremt en anpartshaver ikke ønsker at gøre brug af købstilbuddet, hvilket vil sige, at det ikke er accepteret senest 1 måned efter tilbuddets modtagelse, er tilbudsgiveren berettiget til at afhænde anpartsposten til tredjemand på samme eller bedre vilkår. Ved salg til tredjemand er denne forpligtet til at tiltræde nærværende overenskomst. Såfremt anparterne ikke kan afhændes til tredjemand til den opgjorte værdi, er anpartshaveren berettiget til at sælge til tredjemand til en lavere kurs, dog først efter at et nyt tilbud er forelagt andre anpartshavere med acceptfrist som ovenfor beskrevet. Såfremt den eller de øvrige anpartshavere ikke vil gøre brug af forkøbsretten, og det ikke har været muligt at afhænde anparterne til tredjemand indenfor 3 måneder, er den udtrædende berettiget til at købe den tilbageværendes anparter på de angivne vilkår, med mindre den tilbageværende erklærer sig indforstået med, at samtlige anparter afhændes under ét med det formål at opnå en højere pris. Såfremt salg ikke har fundet sted inden 3 måneder, er den, der ønsker at udtræde, fortsat berettiget til at overtage den tilbageværendes anparter. Såfremt ingen ønsker at overtage anparterne, og disse ikke har kunnet sælges til tredjemand som ovenfor beskrevet, er alle anpartshavere forpligtede til at medvirke til selskabets likvidering. En eventuel købesum for anparterne erlægges kontant 60 dage efter, at købstilbuddet er accepteret. Hvis en anpartshaver alene ejer anparter, der udgør mindre end 1% af kapitalen, er anparterne frit omsættelige. Herudover har en anpartshaver, såfremt han ønsker at sælge sine anparter, også først pligt til at tilbyde disse til de øvrige anpartshavere, såfremt de ejer mere end 1% af kapitalen. 4

5 8. Tavshedspligt: Alle anpartshavere forpligter sig til at hemmeligholde alle selskabets forhold, herunder, men ikke begrænset hertil: selskabets produkter, indgåede leveringsaftaler, kundeforhold og økonomiske forhold, som efter deres natur gælder for forretningshemmeligheder, eller i øvrigt skal behandles som fortrolig for at beskytte selskabets interesser. Undtaget fra tavshedspligten er oplysninger, som er offentligt kendte, eller oplysninger, som i henhold til lovgivningen skal offentliggøres, eller oplysninger, som retmæssigt er blevet meddelt tredjemand. 10. Individualforfølgning m.v.: De i nærværende overenskomst omhandlede anparter skal ikke kunne pantsættes eller på anden måde stilles til sikkerhed, med mindre øvrige anpartshavere accepterer dette. 11. Udbyttepolitik: Parterne er enige om, at selskabet skal føre en forsigtig udbyttepolitik, men såfremt der er mulighed for udbetaling af udbytte, skal det ske, hvis en af parterne ønsker det. 12. Fremtidige anpartshavere: I forbindelse med udvidelse af anpartskapitalen forpligter de fremtidige anpartshavere sig til at tiltræde nærværende anpartshaveroverenskomst. Dato: /

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere