LOVE LØJTEGÅRDENS VILLABY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE LØJTEGÅRDENS VILLABY"

Transkript

1 LOVE FOR GRUNDEJERFORENINGEN LØJTEGÅRDENS VILLABY Navn 1: Foreningens navn er: Grundejerforeningen Løjtegårdens Villaby. Arealet er den del af Løjtegårdens jorder, der ligger omkring Amager Travbane omfattende: Astridsvej, Arkturus Allé, Lyrens Allé, Herkules Allé, Gemmas Allé matr.nr. 1ib 1ia- 1ho- 1hp- 1hq- 1hr- 1ht- 1hg- 1hh- 1hi- 1hz- 1hæ- 1hø. Nordstjerne Allé matr.nr. 1 hs. Løjtegårdsvej matr. nr. 1gb- 1gc- 1fg- 1ff- 1mo- 1mn- 1ml- 1av, samt Borgbygårds Allé fra Lyrens Allé til Englandsvej. Foreningens hjemsted er Tårnby sogn, dens værneting er Amager birk. Medlemspligt 2: I henhold til købekontrakt eller skøde er enhver ejer af en parcel indenfor ovennævnte område pligtig at være medlem af grundejerforeningen. Til hvert medlem udleveres et medlemskort samt et eksemplar af lovene. Medlemskortet giver adgang til og stemmeret ved foreningens møder og handlinger. Ethvert medlem har én stemme for hvert matr.nr., som vedkommende er ejer af. For et matr.nr. kan kun afgives én stemme. Stemmeretten bortfalder for de medlemmer, der står i restance udover tre måneder. Et medlem, som har lovligt forfald, kan give et andet medlem eller tredje mand retsgyldig fuldmagt til at stemme for sig, dog kan ingen møde med fuldmagt for mere end et medlem. Medlemmerne er pligtig at anmelde bopælsforandring til formanden eller kassereren senest 14 dage efter flytningen. 1

2 Formål 3: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og føre tilsyn med anlæg, renholdelse, vedligeholdelse samt beplantning af veje. Udgifter ved anlæg af kloak, gas, vand, fortov og vej påhviler de enkelte medlemmer, men foreningen er pligtig at optage forhandlinger med autoriteterne desangående. Opsætning af elektriske forsyningsledninger samt vedligeholdelse og ansvarsforsikring af vejene, påhviler foreningen og bekostes af denne. Foreningen varetager ordenens opretholdelse, alt indenfor det i 1 nævnte parceller ifølge købekontrakt eller skøde tinglæste servitutter, og alle spørgsmål af fælles interesse angående disse punkter, skal drøftes indenfor foreningen. Midler 4: Ved indtrædelse i foreningen betaler hvert medlem kr. * 200,- pr. parcel som indskud. Det årlige kontingent er kr. * 1.100,- pr. parcel. *(vedtaget på generalforsamlingen den 21. februar 2005). Kontingentet opkræves forud efter generalforsamlingens beslutning. Hvor det ordinære kontingent er utilstrækkeligt, udskrives ekstrakontingent, og finder foreningen det påkrævet oprettes en vejkasse. Beslutning herom skal tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag herom er opført på dagsordenen. Er kontingent eller andet bidrag ikke indbetalt senest 3 måneder fra forfaldsdag, overgives fordringen til retslig incasso. Medlemmernes enker eller arvinger indtræder i mandens medlemsret uden indskud. Et medlem, som afhænder sin ejendom eller parcel er pligtig efter overdragelsen at give formanden eller kassereren underretning herom, samt oplysning om den nye indehavers adresse. Påtaleret 5: Ethvert medlem er pligtig at holde sin grund og sit hegn i forsvarlig stand, samt foretage renholdelse af grund, fortov, og vej efter bestyrelsens skøn. Det er forbudt at have affaldsbunker, møddinger og andet ildelugtende liggende i nærheden af vej og nabogrunde. Ved aflæsning af modtaget gødning, brænde og lignende er det pågældende medlem pligtig at fjerne det omgående. Byggematerialer sten, grus, og lignende skal fjernes hurtigst muligt, samt foretage ordentlig oprydning. Det er medlemmernes pligt at foretage klipning af buske og træer, som er til ulempe for al færdsel. Det under 5 nævnte skal nøje overholdes og i modsat fald er bestyrelsen pligtig at lade det foretage på det pågældende medlems regning, og han er pligtig skadesløs at betale samme. 2

3 Generalforsamling 6: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig inden udgangen af februar måned. Dagsorden og årsregnskab udsendes til medlemmerne sammen med indvarslingen til generalforsamlingen senest 8 dage inden dennes afholdelse. Dagsordenen skal indeholde oplysning om de sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og skal i alle tilfælde omfatte følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Forhandlingsprotokollens oplæsning. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelse og 1 suppleant. Valg af revisor og 1 suppleant. 8. Eventuelt. Dog kan i sager, behandlet under eventuelt, ikke finde afstemning eller endelig beslutning sted. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller der af mindst 20 medlemmer skriftlig til bestyrelsen stilles begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Såfremt forslagsstilleren ikke er til stede, skal generalforsamlingen aflyses. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med 8 dages varsel. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og hvor intet andet i lovene er bestemt, afgør denne ved almindelig stemmeflertal de forelagte sager. Dog kan lovene ikke ændres, medmindre mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret, og skal mindst 2/3 af disse stemme for ændringen. Al stemmeafgivelse foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Valg af formand og kasserer skal altid foregå skriftlig. Forslag, som ønskes behandlede på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage inden dennes afholdelse. Forslagsstilleren skal være til stede på den ordinære generalforsamling og motivere sit forslag; i modsat fald kan forslaget ikke behandles. Over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger føres en protokol, som underskrives af dirigenten, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende. 3

4 Bestyrelsen 7: Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling, består af 7 medlemmer. Formanden og kassereren vælges særskilt jfr. 6. Funktionstiden er 2 år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de ulige år, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer de lige år. Genvalg kan finde sted På enhver ordinær generalforsamling vælges tillige 1 suppleant. Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vælger iblandt sine medlemmer en næstformand, der træder i funktion under formandens forfald, samt en sekretær, der fører forhandlingsprotokollen. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftlig begærer dette hos formanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende ved enhver afstemning. Forhandlingerne indføres i forhandlingsprotokollen, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Ethvert dokument, som er underskrevet af formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer, har retsgyldighed for foreningen, når det i dokumentet omhandlede er foreskrevet i lovene eller er vedtaget på en generalforsamling med hjemmel i lovene. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende møder uden anmeldt lovligt forfald, betragtes han som udtrådt af bestyrelsen. Formanden er den korresponderende i foreningen. Opstår der uoverensstemmelser mellem formanden og bestyrelsens flertal, er hver af parterne berettiget til at indvarsle til en generalforsamling og der foreligge sagen til medlemmernes afgørelse. Bestyrelsen er berettiget til i et enkelt tilfælde at antage juridisk og anden assistance for foreningens regning. Regnskab 8: Regnskabet føres af kassereren i henhold til en af bestyrelsen fastsat form. Alle udgiftsbilag skal være forsynede med formandens attest. Kassereren kan gyldig kvittere for alle indbetalinger. Kontanter over 100,00 kr. indsættes ordentligvis i en af bestyrelsen angivet bank, hvorfra pengene igen kan hæves af formanden og kassereren i forening, eller i kassererens forfald af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen tegner en kautionsforsikring for kassereren. Regnskabsåret er kalenderåret. 4

5 Ved årets udgang udarbejdes en regnskabs- og statusoversigt, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden den 20. januar. Foreningens årsregnskab revideres af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen, jfr. 6. Valgperioden er 2 år, og revisorerne afgår skiftevis. Desuden vælges en revisorsuppleant, der træder i funktion, dersom en af revisorerne har forfald. Revisionen skal være tilendebragt inden udgangen af januar måned. Revisionsanmærkninger skal fremsendes skriftlig til bestyrelsen, der fremlægger disse på generalforsamlingen. Tvivlsspørgsmål 9: Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig at afgøre sammen, men skal dog fremlægge sagen ved førstkommende generalforsamling til medlemmernes godkendelse. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. marts ======================oooo00-00oooo======================== 5

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere