A/B FREDENSLUND København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG"

Transkript

1 A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: Fax: E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S

2 A/8 Fredenslund Revisionsprotokol for året NDHOLD Tl L TRÆDELSESPROTOKOL Side Revisionsprotokol for A/B Fredenslund 97 Revisionens formål 97 Revisors og bestyrelsens opgaver og ansvar 97 Revisionens tilrettelæggelse og udførelse 99 Supplerende opgaver 100 Afslutning 100 REVSON AF ÅRSREGNSKABET FOR 2014 ndledning 101 Konklusion 101 Revisionen i 2014 Revision af resultatopgørelsen Revision af balancen Skattemæssige forhold 103 Lovpligtige opgaver Bestyrelsens opgaver Andre opgaver 103 Afslutning (øvrige oplysninger og erklæringer) Bestyrelsens regnskabserklæring Revisionens erklæring i forbindelse med årsregnskabet STATSAUTORSERET REVSJONSAKTESELSKAB

3 STATSAUTORSERET REV!S!ONSAKT!ESELSKAB A/8 Fredenslund Revisionsprotokol for året TLTRÆDELSES PROTOKOL Revisionsprotokol for A/B Fredenslund Som valgt revisor for A/B Fredenslund skal vi hermed redegøre for revisionens formål, revisors og bestyrelsens opgaver og ansvar vedrørende revision og regnskabsaflæggelse, samt revisio nens tilrettelæggelse, udførelse samt rapporteringen herom. Revisionens formål Revisionens opgave er at revidere det af bestyrelsen aflagte årsregnskab og udtale sig om årsregnskabet i en revisionspåtegning. Det er herunder revisors opgave at påse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav og god regnskabsskik samt almindelig anerkendt regnskabspraksis og således giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. Ud fra dette formål tilrettelægges revisionen med henblik på at kunne tage stilling til, om årsregnskabet indeholder væsentlige fejl og/eller mangler. Da revision i henhold til god revisionsskik udføres gennem stikprøver og andre udvalgte undersøgelser, kan en revision ikke altid sikre, at enhver væsentlig fejl eller mangel i årsregnskabet vil blive afsløret. Fejl og mangler i årsregnskabet kan være utilsigtede eller tilsigtede. Tilsigtede fejl og mangler kan bl.a. være en følge af bedrageri eller andre uregelmæssigheder. Tilsigtede fejl og mangler vil sædvanligvis være søgt skjult eller tilsløret, og selvom revisionen tilrettelægges under hensyntagen til nærliggende muligheder for fejl og mangler, vil der være en forøget risiko for, at de tilsigtede fejl og mangler ikke vil blive opdaget. Det bedste værn mod denne type fejl og mangler er hensigtsmæssige interne kontroller og bestyrelsens tilsyn og overvågning. Revisors og bestyrelsens opgaver og ansvar Vi har til opgave at revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, dvs. efter almindeligt anerkendte revisionsprincipper, med det formål at nå til en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Vi vil herunder vurdere, om regnskabsposterne er opgjort i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i rapporten og om den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig efter foreningens forhold. Vi

4 A/8 Fredenslund Revisionsprotokol for året vil endvidere efterprøve de af bestyrelsen udøvede skøn og påse, om årsregnskabets informati oner er fyldestgørende og om årsregnskabet som helhed er retvisende. henhold til lovgivningen har vi til opgave at påse, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Vi vil udtale os om årsregnskabet i en revisionspåtegning i årsregnskabet. Påtegningen vil identificere det konkrete årsregnskab og indeholde en beskrivelse af den udførte revision. Endvidere vil påtegningen kunne indeholde forbehold, hvis vi har været ude af stand til i væsentlige forhold at opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis, eller hvis vi ikke kan nå til enighed med bestyrelsen om det retvisende billede. Påtegningen vil ligeledes kunne indeholde supplerende oplysninger, hvis vi finder forhold, som vi anser det for påkrævet at henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på, ligesom vi efter loven er forpligtet til at give supplerende oplysninger, hvis vi bliver bekendt med handlinger eller undladelser vedrørende andelsboligforeningen, der kan medføre et erstatnings- eller strafansvar for bestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmer. Efter revisorlovens 10, stk. 4 skal vi til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol. Vi vil afgive revisionsprotokol til årsregnskabet med oplysning om det udførte revisionsarbejde og resultaterne heraf, så disse oplysninger kan tages i betragtning ved bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabsaflæggelsen. Såfremt vi finder det påkrævet eller hensigtsmæssigt, vil vi afgive protokoller i årets løb. Vi har ret til at deltage i møder under behandlingen af årsregnskabet mv., der skal påtegnes af os, og på generalforsamlinger. Bestyrelsens opgave er at sørge for en forsvarlig organisation af andelsboligforeningens anliggender og virksomhed. Bestyrelsen skal herunder tage stilling til, om andelsboligforeningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til andelsboligforeningens drift, samt drage omsorg for, at bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, at formueforvaltningen foregår på betryggende måde, samt at der indføres passende interne kontroller til sikring heraf. Bestyrelsen skal tage skridt til at sikre, at lovgivningen, konkret særlovgivning, skatte- og afgiftslovning mv. bliver overholdt. STATSAUTORSERET REVSONSAKTESELSKAB

5 A/8 Fredenslund Revisionsprotokol for året Bestyrelsen har ansvaret for at aflægge årsregnskabet i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik og skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af ejerforeningen, og skal give revisor adgang til at foretage undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får den bistand, der er nødvendig for revisionen. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse overensstemmelse med god revisionsskik vil revisionen blive tilrettelagt ud fra et væsentlig hedskriterium og ud fra en analyse af foreningens risikoforhold. Revisionen vil blive gennemført ved stikprøver og analyser, og hovedvægten af revisionshandlinger vil blive lagt på de regn skabsposter og de områder i registreringssystemet, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Såfremt vi under revisionen får en begrundet overbevisning om forekommende uregelmæssigheder, vil vi uden ugrundet ophold underrette bestyrelsen herom med henblik på en fastlæggelse af det videre forløb. visse tilfælde, hvor uregelmæssighederne er grove og vedrører betydelige beløb, vil vi, hvis forholdene ikke ophører, og der ikke rettes op på eventuelle skader, efter lovgivningen have pligt til at underrette Statsadvokaten herom. Ved årsafslutningen vil vi anmode bestyrelsen om at oplyse os om et eventuelt kendskab til uregelmæssigheder. det omfang ejerforeningens forretningsgange og interne kontroller kan danne basis herfor, og i det omfang vi finder det hensigtsmæssigt, vil vi tilrettelægge revisionen som en test af forretningsgange og interne kontroller. Herudover vil vi indhente de revisionsbeviser, vi anser for påkrævet til bekræftelse eller sandsynliggørelse af regnskabsposter og andre oplysninger i årsregnskabet. Revisionen vil som hovedregel finde sted i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen. De i årets løb eventuelt udførte revisionsarbejder er et led i revision af årsrapporten. Først når års regnskabet er forsynet med vor revisionspåtegning, kan revisionen betragtes som afsluttet. Under revisionen, som dels eventuelt vil finde sted i foreningen, dels på vort kontor, vil vi un dersøge, om ejerforeningens registreringer mv. udgør et pålideligt grundlag for årsregnskabet. STATSAUTORSERET REVSONSAKTESELSKAB

6 A/8 Fredenslund Revisionsprotokol for året den forbindelse lægger vi stor vægt på ejerforeningens afstemnings- og kontrolrutiner, og be styrelsens aktive tilsyn med og overvågning af økonomistyringen. forbindelse med vor revision af aktivernes og forpligtelsernes indregning og værdiansættelse, og ejerforeningens råderet eller juridiske forpligtelse vil vi i det omfang, det er hensigtsmæssigt, foretage uanmeldte be holdningseftersyn og indhente eksterne bekræftelser. Ved årsafslutningen vil vi som supple ment til vore revisionshandlinger indhente bestyrelsens bekræftelse på en række vanskeligt reviderbare forhold. Supplerende opgaver Såfremt ejerforeningens bestyrelse ønsker det, vil vi efter aftale yde rådgivning og assistance indenfor de erhvervsøkonomiske områder, der henhører under vor faglige kompetence. Supplerende opgaver vil blive omtalt i protokollen til årsregnskabet, eller i særlige tilfælde i særskilte protokoller. Afslutning Der vil i senere protokoller blive henvist til nærværende protokol for den nærmere omtale af de generelle retningslinier for revision og ansvarsfordeling. Såfremt forholdene tilsiger det, vil vi ajourføre nærværende generelle redegørelse for løsningen af revisionsopgaven. STATSAUTORSERET REVSONSAKTESELSKAB

7 A/B Fredenslund Revisionsprotokol for året REVSON AF ÅRSREGNSKABET FOR 2014 ndledning Vi har revideret det af bestyrelsen fremlagte årsregnskab for A/B Fredenslund for l. januar december Årsregnskabet for 2014 viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Periodens resultat efter skat Aktiver i alt Egenkapital kr. kr. kr Konklusion Revisionen af årsregnskabet for 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal kom. me til udtryk i revisionspåtegningen. Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold men med suppleren de oplysning om at budgettal ikke er reviderede. Regnskabsmaterialet (årsregnskabet) indeholder sammen med nærværende protokol de oplys ninger, der efter vor opfattelse er nødvendige for bestyrelsens stillingtagen til aflæggelse af årsregnskabet. STATSAUTORJSERET REV!SONSAKTESELSKAB

8 A/8 Fredenslund Revisionsprotokol for året Revisionen i 2014 Revisionens formål, omfang og udførelse er beskrevet i vort tiltrædelsesprotokol og revisionen for 2014 har fundet sted i overensstemmelse hermed. Som følge af ejerforeningens struktur og administrative organisation er det ikke muligt at tilrettelægge forretningsgangene med arbejdsdeling og andre hensigtsmæssige interne kontrolforanstaltninger. Særligt indebærer den manglende effektive adskillelse af forvaltningen af likvide midler fra ansvaret for registreringerne en risiko for fejl eller mangler. Der påhviler derfor den daglige bestyrelse en pligt til indseende med disse områder, og vi har under vor revision baseret os på, at bestyrelsen udøver dette tilsyn. Vi har ikke under revisionen konstateret væsentlige fejl eller mangler, men vort revisionsarbejde kan ikke fuldt ud kompensere for manglende interne kontroller. Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til omtale af konkrete, væsentlige fejl, mangler eller usikkerheder, som efter vor opfattelse kræver bestyrelsens opmærksomhed. Revisionen har ikke omfattet særlige undersøgelser alene med henblik på at få konstateret mis ligheder og lignende, hvilke undersøgelser ikke vil blive foretaget, med mindre vi under vor re vision konstaterer forhold, der kunne give anledning til videre revisionsmæssige undersøgelser. Revision af resultatopgørelsen Resultatopgørelsens poster er revideret og analyseret på grundlag af specifikationer, udvalgt dokumentationsmateriale samt afstemningsmateriale. STATSAUTORSERET REVSONSAKTESELSKAB

9 A/B Fredenslund Revisionsprotokol for året Revision af balancen Tilgodehavender Andelsboligforeningens tilgodehavender er af kortfristet natur. Vi har derfor valgt at udføre revisionen som en gennemgang af saldi på balancetidspunktet og en kontrol af indbetalinger. Likvide beholdninger Vi har påset, at der for de likvide beholdninger foreligger behørigt dokumentations- og afstemningsmateriale. Med udgangspunkt i den begrænsede kontante pengestrøm og bestyrelsens styring af de væsentlige likvide konti samt overvågning af registreringerne heraf, har vi planlagt ikke at udføre uanmeldte eftersyn af likvide beholdninger. Gældsforpligtelser Vi har påset, at der for alle væsentlige gældsforpligtelser foreligger behørigt dokumentationsog afstemningsmateriale, ligesom vi analytisk har vurderet at alle gældsforpligtelser er indregnet. Lovpligtige opgaver Bestyrelsens opgaver Som led i revisionen vil vi påse, at revisionsprotokoller er fremlagt og underskrevne. overensstemmelse med lovgivningens krav herom har vi påset, at bogføringslovgivningens krav i alle væsentlige forhold er overholdt. Andre opgaver Udover den lovpligtige revision har vi ikke udført følgende andre opgaver: Udarbejdelse af årsrapport på grundlag af administrators bogføring Beregning og indhentning af nøgleoplysninger Beregning af andelsværdi STATSAUTORSERET REVlS!ONSAKTESELSKAB

10 A/8 Fredenslund Revisionsprotokol for året Afslutning (øvrige oplysninger og erklæringer) Bestyrelsens regnskabserklæring forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra bestyrelsen om rapportens fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager samt begivenheder efter balancedagen. Revisionens erklæring i forbindelse med årsregnskabet henhold til Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer (revisorloven) skal vi oplyse at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 13. februar 2015 aktieselskab statsautoriseret revisor Fremlagt og læst, den 2015 Lise Andersen Jeanette Mørch Thor Rikke Halland Kasper Bøgh Pedersen Bo Bindzus Jespersen Jostein Pedersen STATSAUTORSERET REVS!ONSAKTESELSKAB

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere