Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 34

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Socialt Resursecenter Slagelse, Aflastningen Anne-Marievej Slagelse Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) *Målgrupper: 0 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 21 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Anders Thomsen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Aflastningen (Kernehuset) er et aflastningstilbud i Slagelse Kommune. Tilbuddets drives i henhold til lov om social service 66, stk.1, nr. 6 og 107. Side 2 af 34

3 *Samlet vurdering: Tilbuddet er godkendt til 21 pladser og målgruppen er børn, unge og voksne borgere der bor hjemme og som har fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller udviklingsforstyrrelse. I vurderingen har socialtilsynet lagt vægt på interview med ledelse, medarbejdere, to borgere, pårørende, anbringende kommuner samt indsendt materiale. Socialtilsynet har været på re-godkendelsesbesøg d Socialtilsynet har i forbindelse med re-godkendelsen vurderet samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen og konkluderer på den baggrund at Aflastningen i besidder den kvalitet der skal til for at sikre de unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om social service. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og kan således opretholde sin godkendelse jfr. servicelovens 66, stk. 1, nr. 5 og 107. Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og har formået med deres valg af anerkendende og systemisk tilgang, at skabe en positiv udvikling hos borgerne. Der er en stor hensynstagen til den enkelte borger og der vurderes at være en fin balance i forhold til det at borgerne skal kunne slappe af under deres ophold på Aflastningen og samtidig med et fokus på at udvikle såvel personlige som sociale kompetencer. Ledelsen og medarbejderne vurderes at være yderste kompetente og der er et fokus på løbende faglig opkvalificering. De fysiske rammer vurderes at udgøre et egnet aflastningstilbud og tilbuddets økonomi vurderes at være bæredygtig og gennemskuelig for socialtilsynet. Endvidere vurderes der at være sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det er således socialtilsynets samlede vurdering, at borgerne profiterer positivt af deres aflastningsophold. *Afgørelse: Side 3 af 34

4 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Forbrugsrapport 2014 Budget 2015 Nøgletal fra Tilbudsportalen (Årsrapport Budget 2015) APV okt CV daglig leder Brandsynsrapport Vikar Medarbejder flow Medarbejderkompetencer Oplysningsskema vedr. re-godkendelse Resultatdokumentation Oversigt over indskrevne borgere Oversigt over ophørte borgere Vold og trusler sager Seksualitetspolitik Observation Interview Anbringende kommune: 1 sagsbehandler med kendskab til en del borgere i tilbuddet. Beboere: Interviewet 2 beboere (ikke informativt grundet deres funktion nedsættelse). Ledelse: Daglig leder og centerleder for SRS Medarbejdere: 4 Side 4 af 34

5 Interviewkilder Pårørende: 1. telefonisk og 2 svarmail. Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg : 4200 Tilsynskonsulenter Anders Thomsen Susanne Svendsen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 34

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 34

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse, på en relevant måde indenfor de rammer, der er givet af, at der er tale om et aflastningstilbud, hvor formålet er at aflaste forældrene og yde omsorg og pleje til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indenfor rammerne af at være et aflastningstilbud til børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne arbejder relevant i forhold til målgruppens skole/dagtilbud. Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere kan redegøre for, at tilbuddet støtter op omkring de indskrevne. Oplysninger fra forældre bekræfter ligeledes, at tilbuddet understøtter de unge og børnene på en relevant måde i forhold til at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet indgår konstruktivt i samarbejde med borgerne skole og dagtilbud i det omfang, der er behov for det, hvor tilbuddet eks. deltager i netværksmøder. Side 7 af 34

8 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra 4 (i 3 (i middel grad Lederen og medarbejderne oplyser socialtilsynet, at 2 indskrevne ud af 70 ikke er i dagtilbud. Endvidere er tilbuddet i dialog med skolerne hvis forældrene ønsker det. Personalt søger for at børnene og de unge kommer op om morgenen og har en fornuftig madpakke med. Tilbuddet har en plan for, at den unge kommer ud af døren. Kernehuset er et aflastningstilbud og derfor ikke et sted hvor børnene og de unge til daglig. Børnene/ de unge har ikke direkte indflydelse på de mål der aftales, hvilket skyldes børnene/ de unges nedsatte funktionsevne og /eller multiple handicaps. Ud fra samtaler med ledelse og medarbejdere, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ikke opstiller mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, idet tilbuddet ikke har dem hver dag. Dog vægter socialtilsynet den tætte dialog med skolerne og beskæftigelsestilbuddene og sagsbehandlerne samt forældrene som har givet socialtilsynet en meget positiv tilbagemelding angående hvordan de oplever der bliver støttet op om uddannelse og beskæftigelse. Ledelsen oplyser, at børnene og de unge under opholdet i Aflastningen benytter dagtilbud, som skole, børnehave, klub, arbejde eller samværs og aktivitetstilbud. Af ledelse og medarbejderes beskrivelser fremgår det, at alle børn og unge og voksne på nær 2 ud af 70 indskrevne er i uddannelses eller beskæftigelsestilbud. Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående til i at være opfyldt. Tilbuddets målgruppe er udviklingshæmmede. Børnene og de unge kan på grund af deres handicap følge almindeligt tilrettelagt grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. De undervisningstilbud tilbuddets børn og unge modtager, er individuelt tilrettelagt efter den enkeltes evner og ressourcer. På denne baggrund bedømmer socialtilsynet indikatoren til i middel grad at være opfyldt. Dog vægter socialtilsynet, at tilbuddet gør meget ud af at understøtte de indsatser børnene og de unge formår i relations til deres handicap. Side 8 af 34

9 børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Lederen og medarbejderne oplyser socialtilsynet, at alle indskrevet har et meget stabilt fremmøde. Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Socialtilsynet vurderer, at Aflastningen Kernehuset yder en kompetent støtte til udvikling af selvstændighed og sociale relationer indenfor de rammer, der er givet af, at der er tale om et aflastningstilbud til hjemmeboende borgere med betydelig nedsat funktionsevne. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet udgør en væsentlig ramme for borgernes muligheder for at komme ud hjemmefra, få oplevelser og venskaber. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne har for de fleste vedkommende vanskeligheder i forhold til kommunikation og sociale kompetencer og har et meget begrænset netværk. Socialtilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at tilbuddet tilrettelægger aktiviteter, så borgerne har mulighed for at indgå i dem med størst mulig selvstændighed samt med muligheden for at udvikle deres sociale kompetencer. Mange af borgerne får endvidere relationer i tilbuddet og betragter hinanden som Side 9 af 34

10 venner. Enkelt indikatorer bedømmes lavt, hvilket skal ses i relation til målgruppens udfordringer omkring det sociale og således ikke et udtryk for, at tilbuddet ikke understøtte de sociale kompetencer. Side 10 af 34

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Af interview af ledelse og medarbejdere fremgår det, at ingen af borgerne er i stand til selv at deltage i at sætte mål. Der opstilles individuelle mål i tæt samarbejde med forældre, sagsbehandlere og andre omkring borgeren. Der er inden borgeren indskrives i Aflastningen udarbejdet en grundlæggende funktionsudredning og individuel handleplan. Tilbuddet modtaget en FUR udredning myndighederne eller tilbuddet udarbejder en selv- i planen beskrives hvilke overordnede fokusområder, der arbejdes med, med beskrivelse af mål, pejlemærker og succeskriterier. Desuden er planen delt op i delmål, beskrivelse af handlinger og løbende evaluering og tilpasning. Planen følges op af FUR statusskema og en opfølgningsplan. Af beskrivelserne fremgår det, at alle medarbejdere kommer med input til statusrapporter og konferencer, på konferencerne argumenteres for hvorfor vi har skrevet som vi gør, desuden gennemgås alle borgerne på personalemøder - hvor viden bredes ud til alle involveret parter. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 3 (i middel grad På baggrund af ovenstående bedømmes denne indikator til i meget at være opfyldt. Da brugerne er bevilliget aflastning efter 84 er der ingen krav om handleplaner. Tilbuddet opstiller mål for den enkelte med hensyn til sociale kompetencer og selvstændighed i samarbejde med forældrene og med hensyntagen til de mål, brugernes dagtilbud arbejder med. Det beskrives i Bosted og funktionsmapper, og der evalueres og følges op på personalemøderne og på møder med forældre og sagsbehandlere og dagtilbud. Socialtilsynet vægter det tætte samarbejde med forældre, sagsbehandlere og andre involveret personler i relation til borgerne. I bedømmelse er der ikke lagt vægt på at stort set ingen af de indskrevne borgere er i stand på at deltage i de opstillede, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Af interviewene med ledelse og medarbejdere fremgår det, at de observerer at borgerne har en tæt relation til ex skolekammerater og pårørende. Der arrangeres tur ud ad huset fx fodboldstævner. Tilbuddet benytter sig af de omkring liggende legpladser. Side 11 af 34

12 samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og Gns. bedømmelse Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at børnenes muligheder for at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund, er begrænset til skole, beskæftigelse og familie grundet deres handicaps. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt, da størstedelen af borgerne bor hjemme og kun er i aflastning i et begrænset antal døgn pr. måned. Leder og medarbejdere oplyser socialtilsynet, at borgerne har aktivitet uden for tilbuddet. Fx En del går til ridning, fodbold, svømning, Ungdomsskole og Klub. Endvidere deltager borgerne i Sjællandsfestival, der forløber sig over 2 dage. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt, da størstedelen af borgerne bor hjemme, hvor de fleste aktiviteter foregår, og kun er i aflastning i et begrænset antal døgn pr. måned. Det bliver oplyst socialtilsynet at der indgås venskaber med hinanden i tilbuddet og hjemme, hvor de bor i hverdagen, har de venskaber uden relation til tilbuddet. Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. Socialtilsynet vægte, at borgerne det meste af tiden bor hjemme, hvor livet mest er med vennerne. Medarbejderne oplyser, at de ikke mener at alle har en fortrolig voksen i eget hjem, men medarbejderne oplever at borgerne har mindst en fortrolig i aflastningen. Af forældreinterview fremgår det, at forældrene oplever deres børn og unge har mindst en fortrolig voksen i tilbuddet. Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående i meget opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Det er socialtilsynets vurdering, at Aflastningen i meget arbejder med afsæt i en klar Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet udarbejder en skriftlig instruks i forhold til at forebygge overgreb i Side 12 af 34

13 resultater målgruppebeskrivelse, hvor den anerkendende og systemiske tilgang er tilpasset målgruppen. Tilbuddet er kendetegnet ved at være et aflastningstilbud, hvor der udover aflastning og afslapning også er fokus på at styrke borgernes livskvalitet og gøre deres erfaringsverden større. Der er et stort hensynstagen til den enkelte borger og forældre samt anbringende kommune udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. tilbuddet. Brug evt. materiale fra socialstyrelsens hjemmeside. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at Aflastningen i meget arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Tilbuddet kan redegøre for de faglige tilgange som benyttes i det socialpædagogiske arbejde med borgerne og anbringende kommune og forældre udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. Socialtilsynet vægter især at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, og at der arbejdes systematisk med de faglige tilgange og metoder samt at der opnå positive resultater. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 13 af 34

14 Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Målgruppen er i følge ledelse og medarbejdere samt tilbudsportalen børn, unge og voksne som bor hjemme og som har fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller udviklingsforstyrrelse. I forbindelse med visitation foretages altid en konkret vurdering af den enkelte borger. Grundlaget for tilbuddets indsats er "FUR" udredningerne, der udarbejdes for alle borgerne og tilpasses ca. hver 3. måned. Borgerne indskrives på baggrund af 84 hvor der ikke er krav om handleplan. Aflastningen arbejder ud fra anerkendende pædagogik og har neuropædagogikken som forståelsesramme, der kobler den neuropsykologisk og specialpædagogisk viden med sigte på at støtte den enkelte borger i at kompensere for begrænsninger samt udnyttelse og udvikle den enkeltes ressourcer. I forlængelse af dette arbejdes der med konflikthåndterings metoden Low Arousal. Low aurosal bygger på den neuropædagogiske tilgang, der har fokus på hjernens funktion. Formålet er at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. Metoden blev udviklet til personer med problemskabende adfærd, men kan bruges overfor alle målgrupper. Konkret arbejdes der ud følgende principper: - Det er personalet, der har ansvaret for at skabe nogle rammer, der tager hensyn til brugerens udfordringer. Det kræver en grundlæggende viden om brugerens udfordringer. - Det gælder om at regulere sit eget og brugerens affektniveau. Det er meget vigtigt, at man ikke går med op i affekt, når brugeren bliver frustreret, da affekt smitter. -Vi skal være opmærksom på, hvilke krav vi stiller, og hvordan vi stiller dem. Vi skal ikke nødvendigvis stille lavere krav til brugerne, men de skal stilles på en måde, så det bliver lettere for dem, at sige ja til vores krav. (Kilde skriftlig skriv fra leder samt Tilbudsportalen). I den anerkendende tilgang bliver der set på den enkelte borger som et helt menneske. De små ting bliver observeret og der bliver kigget bagom adfærden for herigennem at møde borgeren anerkendende. Der er endvidere fokus på struktur og tydelighed, da det er erfaringen at målgruppen profiterer heraf. (Kilde skriftlig skriv fra leder samt tilbudsportalen). Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. Side 14 af 34

15 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Lederen og medarbejderne oplyser socialtilsynet, at der dagligt dokumenteres indsats for den enkelte borger i Bosteds Systemet. Desuden følges der op på behandlings- handleplaner hver 3. måned, hvor medarbejderne løbende evaluerer og justerer indsatsen i forhold til den enkelte borgeres aktuelle behov. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj opfyldt. Af interview leder og medarbejdere at oplyse det som udgangspunkt afholder statusmøder en gang om året. Socialtilsynet har fået svar fra en sagsbehandler, som har at gør med flere af de indskrevne borgere sagsbehandlerne beskriver, at de altid får statusrapporter eller andre beskrivelser når de beder om det. Det er sagsbehandlers vurdering, at Aflastningen/Kernehuset arbejder målrettet med opfyldelses af de mål der er opstillet for borgernes ophold. Af interview med pårørende oplyse det at de ser positive resultater i den udstrækning det nu er muligt i forhold til målgruppen. Af medarbejdernes beskrivelser fremgår det, at alle børn bliver gennemgået på personalemøderne - derudover afholdes der mindst en gang om året statusmøder, hvor forældre og sagsbehandler deltager. Tilbuddet arbejder med afsæt i 141 handleplanen, FUR-mål, der tilpasses hver 3. måned. Der dokumenteres dagligt i Bosteds Systemet. I interview af forældre beskrives at de er meget trygge ved at aflevere deres børn/unge på Kernehuset, de oplever at deres børn/unge udvikler sig. Forældrene beskriver at medarbejderne som nærværende, kærlige og omsorgsfulde. Socialtilsynet bedømmer indikatoren i meget opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i Socialtilsynet vurderer, at Aflastningen/Kernehuset i meget understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv i de dage, hvor de er i aflastning. Borgerne får i det daglige valgmuligheder, der er afpasset det enkelte borgers udviklingsniveau. Det er vægtet, at de forældre som socialtilsynet har talt med udtrykker tilfredshed med tilbuddet. Side 15 af 34

16 tilbuddet Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Under div. interviews af forældrene, ledelse, medarbejdere, sagsbehandlere og socialtilsynets egne observationer fremgår, at tilbuddet har fokus på at borgerne skal opleve at blive hørt, respekteret og anerkendt. Der er et konstant fokus på hvad den enkelte kan profitere af. Socialtilsynet observerede, at børn og forældre omtales med respekt og anerkendelse. Socialtilsynet har været i kontakt med 4 forældre, som alle udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. De oplever medarbejderne som imødekommende og meget lydhøre. Der er en stor fleksibilitet og de er gode til at lytte. Der opleves endvidere et godt samarbejde med ledelsen. Det er forældrenes indtryk, at deres barn bliver hørt, respekteret og anerkendt. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget opfyldt. Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at ledelsen, medarbejdere og forældre oplyser, at der bliver taget hensyn til borgernes eller forældrenes ønsker. Tilbuddet prøver at opfylde de ønsker eller ideer der måtte komme. Endvidere giver de forældre som socialtilsynet har talt med udtryk for, at det er deres oplevelse at deres barn har indflydelse i det omfang det kan lade sig gøre. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borger, forældre og såvel ledelse som medarbejdere giver udtryk for at borgerne trives i tilbuddet. Der er et fokus på den enkelte og i de tilfælde, hvor det er tilbuddet oplevelse at en borger ikke trives, bliver der taget hånd om det. Socialtilsynet vægter især tilbuddets helhedsorienterede indsats i forhold til det enkelte barns udvikling og behov. Side 16 af 34

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Af interview af Ledelse, medarbejdere, pårørende og sagsbehandlere samt socialtilsynets egne observationer - vurderes det at borgerne trives i tilbuddet. Socialtilsynet har været i kontakt med forældre til nogle af de indskrevne borgere, som alle udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. Det er forældrenes indtryk, at deres barn bliver hørt, respekteret og anerkendt. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til i meget at være opfyldt. I interview af både ledelse, medarbejdere og pårørende oplyses, at alle børn og unge har adgang til relevante sundhedsydelser og samarbejder med pårørende ved evt. at følge op herpå. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Det beskrives at børnene tilbydes en sund og varieret kost, og en så aktiv dag som muligt. Desuden fremgår det, at tilbuddet indgår i samarbejde med hospitalsafdelinger, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bandagister, neurologer, speciallæger og andre relevante sundhedspersoner. Der er endvidere fokus på at komme ud i naturen og få rørt kroppen. Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget forebygger og håndterer magtanvendelser. Socialtilsynet vægter, at der i den pædagogiske indsats, er et fokus på at undgå magtanvendelser og tilbuddet kan redegøre for hvordan de forebygger samt efterfølgende vil sikre at en fremtidig magtanvendelse undgås. Side 17 af 34

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Af interview af henholdsvis ledelse, og medarbejdere fremgår det, at de ikke har haft mange magtanvendelser. Medarbejderne beskriver, at de er meget opmærksomme på borgernes signaler, hvilket er med til at forebygge magtanvendelse. Personalerne har kendskab til den enkelt borger og ved hvordan de kan aflede en tilspidset situation når det er nødvendigt. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Medarbejderne kender magtanvendelsesbekendtgørelsen, og er bekendt med procedureren i tilfælde af de kommer ud i en magtanvendelse. Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Socialtilsynet vægter medarbejderne er bekendt med magtanvendelsesbekendtgørelse og har kendskab til procedurer i tilfælde af magtanvendelse. Tilbuddet dokumenterer den daglige indsats i journaliserings system Bostedet. Indsatsen overfor den enkelte borgere bliver gennemgået på personalemøderne. Desuden mener personalegruppen, at den neuropædagogiske viden gøre at magtanvendelse så vidt muligt undgås. - fordi de oplever, at de er blevet meget bedre til at aflæse borgerne og dermed undgå magtanvendelses situationer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem deres pædagogiske indsats er opmærksomme på, at der ikke forekommer overgreb. Socialtilsynet vægter at tilbuddet mangler et beskrevet beredskab, så alle medarbejdere og vikarer ved hvad der forventes af dem. Side 18 af 34

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 3 (i middel grad Det er socialtilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere på Aflastningen/Kernehuset, er opmærksomme på, at forebygge overgreb borgerne imellem. Socialtilsynet drøftede en evt., beskrevet beredskab, så alle medarbejdere og vikarer ved hvad der forventes af dem i tilfælde af overgreb. Endvidere henviste socialtilsynet til det materiale socialstyrelse har lagt ud på deres hjemmeside. Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. Af beskrivelserne fremgår det, at Aflastningen følger Slagelse Kommunes politik på området. Desuden fremgår det, at medarbejderne gennem deres kendskab til de enkelte borgere, er opmærksomme på at aflæse borgerens signaler, og oftest ved hvornår de skal gribe ind og evt. aflede. Socialtilsynet vægter, at der ikke foreligger en nedskrevet beredskabsplan. På den baggrund bedømmes indikatoren i middel grad at være opfyldt. Socialtilsynet drøftede en evt., beskrevet beredskab, så alle medarbejdere og vikarer ved hvad der forventes af dem i tilfælde af overgreb. Endvidere henviste socialtilsynet til det materiale socialstyrelse har lagt ud på deres hjemmeside. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Det er socialtilsynets vurdering, at organisationen og ledelsens daglige drift varetages kompetent. Organisationen gør meget ud af, at kompetenceudvikle medarbejderne til gavn for borgerne. Den samle de organisation udgør 9 enheder med et fælles værdisæt - anerkendelse, selvstændiggørelse og møder borgeren der hvor borgeren er. Side 19 af 34

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Tilbuddets daglige leder har mange års erfaring med målgruppen og har ligeledes en faglig baggrund med lederuddannelse. Det er således socialtilsynets vurdering, at ledelsen har de faglige kompetencer, der skal til for at kunne lede tilbuddet og endvidere fremtræder engageret og med stor viden og erfaring omkring målgruppen og dennes behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 20 af 34

21 Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Socialtilsynet har ved det driftsmæssige tilsyn 2014 vurderet at Socialt ressource centers øverste leder har i meget har de ledelsesmæssige og faglige kompetencer der er nødvendige. Af det indsendte materiale og de foretagne interview af henholdsvis leder og medarbejdere fremgår det, at daglig leder I tilbuddet er uddannet socialpædagog og har en del efteruddannelser i ledelse og supervision. Medarbejderne beskriver, at de har en leder der i er kompetent til at lede tilbuddet. Af beskrivelserne fremgår det også at hele Socialt Ressource center er i gang med en omorganisering, en proces hvor ledelsen har inddraget medarbejderne i så meget som muligt og det der har været relevant. Af medarbejdernes beskrivelse fremgår det, at det har været en god proces, og at de er trygge ved at ledelsen tager de rigtige og nødvendige beslutninger. Daglig leders kompetencer og erfaring: : Socialpædagog Hindholm socialpædagogiske : Årskursus, Socialpædagogisk Højskole, KBH : Det personlige Lederskab 2013: Lederudviklingsforløb i anerkendende ledelse : Diplom i Uddannelse i ledelse, UC Sjælland Relevant erhvervserfaring: -Pædagog ved døgninstitution for voksne udviklingshæmmede -Pædagog ved beskyttet værksted -Aktivitetscenterleder -Aflastningskoordinator og afdelingsleder, Aflastningen -Daglig leder, Aflastningen På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget opfyldt. Socialtilsynet vægter især den daglig leders relevante uddannelse og erfaringskompetencer. Endvidere vægtes det at medarbejderne oplever en meget kompetent og lydhør ledelse. Side 21 af 34

22 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i Nedenstående data er indhentet i forbindelse med det driftsmæssige tilsyn 2014, men da det er de samme oplysninger socialtilsynet har fået i forbindelse med re-godkendelsen fastholdes beskrivelsen og bedømmelsen. Organisationen benytter ikke fast ekstern supervision for lederne. På ledermøderne kan fås sparring lederne imellem. Medarbejderne får ikke ekstern supervision. Medarbejderne kan få sparring på teammøderne. Der kan tilbydes supervision, hvis et behov opstår. - Fx en svær borger, hvor der gives konkret supervision. Det bliver oplyst socialtilsynet, at der gøres meget ud af at videndeles ved overlap og ved personalemøderne. Indikatoren bedømmes i påfyldt. Det vægtes at der er faglig sparing på tværs af hele organisationen samt der videndeles ligeledes på tværs i organisationen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift i meget varetages kompetent. Alle medarbejdere har uddannelse eller viden og erfaring i relation til målgruppen. Der er et fokus på kompetenceudvikling og der er iværksat videndeling imellem medarbejderne. Det vægtes endvidere at tilbuddet har en lav personalegennemstrømning samt et lavt sygefravær. Side 22 af 34

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Antallet af ansatte opgjort i faggrupper 21 uddannede pædagoger. 1 medhjælper. 1 dagligleder. 37 vikarer Det seneste års faglige udvikling på tilbuddet: Hele personalegruppen: Undervisning i neuropædagogisk med udgangspunkt i den systemiske og anderkendende pædagogik. Aflastningen har iværksat vidensdeling imellem medarbejderne på tværs i hele centeret SRS. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at det gennem tilsendt materiale fremgår, at samtlige ansatte har enten uddannelse eller erfaring og viden i relation til målgruppen. Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på faglig udvikling og har iværksat videndeling imellem medarbejderne. Lav personalegennemstrømning. (Kilde: Hele personalegruppen samt oplysningsskemaet) Der er mulighed for at skifte job/ rotation inden for organisationen. Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. Leder gruppen og medarbejderne oplyser tilsynet samstemmige, at der er et lavt sygefravær blandt medarbejderne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 23 af 34

24 *Kompetencer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at Aflastningen har en kompetent medarbejdergruppe, som besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Alle medarbejdere har den nødvendige viden og erfaring i relation til målgruppen og det vurderes at medarbejderne er med til at sikre en positivt udvikling for borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere i meget besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen behov og de faglige tilgange som der arbejdes ud fra. Alle medarbejdere har den nødvendige viden og erfaring som vurderes nødvendig i det pædagogiske arbejde og det er socialtilsynets vurdering at tilbuddets medarbejdere føler sig godt klædt på til arbejdet i Aflastningen. Side 24 af 34

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Af det indsendte dokumentation fremgår det, at medarbejdergruppen samlet set en relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder er der ansat: 1. medhjælper, 17 pædagoger, 1 lære, 1 leder. De flest ansatte har Brandkursus 2014 (1 dag), Førstehjælpskursus 2013 (1 dag) Innovationskursus 2013 (1 dag) Low arousal Studio 3, Anerkendende pædagogik, Temadag om etik, Anerkendende følgeskab, Kerneopgave. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Indikatoren bedømmes i meget opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at det gennem tilsendt materiale fremgår, at samtlige ansatte har enten uddannelse eller erfaring og viden i relation til målgruppen. Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på faglig udvikling og har iværksat videndeling imellem medarbejderne. Socialtilsynet havde i forbindelse interviewet af medarbejderne og rundvisningen på stedet fået et udemærket indtryk af medarbejdernes samspil med borgerne. Medarbejdernes store ekspertise og erfaring samt fokus på etik og respekt efterlader det klare indtryk, at det er borgeres behov der er i centrum. De medarbejdere som socialtilsynet taler med opleves både fagligt kompetente og engagerede i arbejdet med borgerne. Socialtilsynet har interviewet pårørende til to børn/unge som aktuelt er i aflastning. Begge forældre udtrykker samstemmende, at personalet har et godt og indgående kendskab til børnene og deres behov. De oplever personalet har de relevante kompetencer og altid lydhør. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget opfyldt. Det vægtes især forældrenes tilbagemelding til socialtilsynet samt det indtryk interviewet af personalegruppen efterlod socialtilsynet i forbindelse med re-godkendelsen. Side 25 af 34

26 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,3 På det overordnede plan vurderes kommunale tilbud af socialtilsynet til at være økonomisk bæredygtige, da de fuldstændig understøttes af den kommunale økonomi. Tilbuddets økonomi vurderes at være gennemskuelig for socialtilsynet, men det vurderes at der ikke er fuld gennemskuelighed overfor de visiterende kommuner pga. manglende opdatering på Tilbudsportalen. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at tilbuddet først er forpligtede til at indsende årsrapport på Tilbudsportalen efter at tilbuddet er blevet re-godkendt, og derfor vægtes dette ikke tungt i den samlede vurdering. Det er socialtilsynets vurdering, at gennemsigtigheden vil øges over tid. Budgetter og regnskaber over en periode på 3 år fra tilbuddet vil alt andet lige kunne fremme gennemsigtheden for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunale tilbud er ifølge lovgivningen ikke forpligtede til at indsende årsregnskaber til socialtilsynet, og derfor vil vurderingen af tilbuddets økonomi fremadrettet blive baseret på de indberettede nøgletal på Tilbudsportalen vedr. årsrapporten. Da tilbuddet ikke er forpligtede til at indsende et reviderede regnskab vægtes bedømmelse i indikator 11a derfor heller ikke tungt i den samlede vurdering. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, hvilket skal ses i lyset af, at der er en kommunal økonomi, der understøtter bæredygtigheden. Side 26 af 34

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad Kommunale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Da der ikke foreligger en revideret årsrapport for tilbuddet bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget lav grad. Indikatoren bedømmes på baggrund af budget Det er socialtilsynets vurdering, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets økonomiske bæredygtighed på kort og mellemlang sigt, da bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes derfor, at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Det vurderes således, at der ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Indikatoren kan ikke gradueres i bedømmelsen for offentlige tilbud i forhold til planlagte investeringer, da der ikke sker henlæggelser mv. i tilbuddets budget, men i stedet gives der anlægsbevillinger fra centralt hold til de offentlige tilbud, og investeringen afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Tilbuddet budgetterer i 2015 med en forventede omsætning på kr , hvor dækningsgraden i budgettet er på 6,0 %. Dækningsgraden vurderes, at være på niveau i forhold til sammenlignelige tilbud i offentlig regi. Den forholdsvis lave dækningsgrad giver tilbuddet mulighed for, at justere på omkostningerne i store dele af budgettet i tilfælde af højere eller lave belægningsprocent. På denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den Socialtilsynet vurderer, at Aflastningen i leverer en tilfredsstillende kvalitet set i forhold til prisen. Vurderingen er primært begrundet i, at taksten er rimelig i forhold til målgruppens sværhedsgrad og de midler der Side 27 af 34

28 fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe er afsat til bemandingen i tilbuddet vurderes at være rimelige. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i Personale: Der er budgetteret med 15,1 beboere. Samtidig er der budgetteret med timers hjemmepasning. Tilsvarende er der budgetlagt 25,0 fuldtidsstillinger af fast personale for Hvis man fraregner de timer, som skal gå til hjemmepasning, så er der 23,9 fuldtidsstillinger til de 15,1 beboere. Dette svarer til 1,6 medarbejder pr. borger. Der er afsat midler til 8,0 fuldtidsvikarer, hvilket svarer til ca. 32 pct. af fast personale. Dette burde være mere end rigeligt til at dække ind i ferieperiode og ved andet fravær. Takst: Takst 1 i tilbuddet er kr pr. døgn ( kr./mdr.), mens takst 2 i tilbuddet er kr pr. døgn ( kr./mdr.) Niveauet i taksterne svarer til målgruppens sværhedsgrad. Kompetenceudvikling: Der er samlet afsat kr til kompetenceudvikling. Det svarer til 1,9 % af omsætningen, hvilket ligger inden for normen. Beboeromkostninger: Der er i hele 2015 afsat kr til materialer og varekøb og borgerrelaterede aktiviteter svarende til kr pr. borger pr. måned. Beløbet vurderes at være på niveau i forhold til sammenlignelige tilbud. Indikatoren bedømmes i opfyldt. Side 28 af 34

29 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddets gennemskuelighed over for de visiterende kommuner kan i måles på de tilgængelige data på Tilbudsportalen. Som det fremgår af indikator 13 a er oplysningerne omkring tilbuddets årsrapport 2014 på Tilbudsportalen ikke i fuld overensstemmelse med tilbuddets forbrugsrapport fra På trods af at det ikke har været mulig for socialtilsynet at afstemme alle de økonomiske nøgletal i tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen, vægtes dette ikke tungt i den samlede vurdering, da tilbuddet ikke er forpligtet til at indberette en årsrapport før tilbuddet er blevet re-godkendt. Socialtilsynet har konstateret at oplysningerne tilbuddets budget for 2015 på Tilbudsportalen er opdateret i forhold til det af socialtilsynet godkendte budget. Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som socialtilsynet har efterspurgt. På baggrund af ovenstående vurderes tilbuddets økonomi som værende gennemskueligt i meget for socialtilsynet og dog i lidt lavere grad for de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes på baggrund af oplysninger om tilbuddets årsrapport på Tilbudsportalen og forbrugsrapport for 2014 fra tilbuddet. Tilbuddet har indberettet årsrapporten på Tilbudsportalen, men da det ikke har været muligt at afstemme alle nøgletallene i forhold til det fremsendte materiale trækker det ned i bedømmelsen af indikatoren. Indikatoren bedømmes derfor at være opfyldt i middel grad. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,7 Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Aflastningen udgør et egnet aflastningstilbud både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats evt. anlæg en flisegang rundt om bygningerne. Side 29 af 34

30 der finder sted. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Til trods for at der er tale om et aflastningstilbud, har tilbuddet formået at indrette tilbuddet så det fremstår hyggeligt og indbyder til social hygge. Dog vægtes udendørs faciliteterne som manglefulde. Personalegruppen savner/ønsker en flisegang rundt om bygningen, så det er muligt for borgere at anvende krykker, kørestol m.m. som det er nu er dette meget vanskeligt grundet det græs og det ufremkommelige terræn, i relation til det at være bevægelseshæmmet, hvilket er kendetegnende for målgruppen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i Det er et aflastnings tilbud. Af ledelse og medarbejderes beskrivelser fremgår det, at de vurderer, at børnene/de unge / voksne trives når de er i aflastningen. Socialtilsynet har haft kontakt til pårørende og de kan fortælle at det er deres oplevelse at deres barn/ung trives med de fysiske rammer. Indikatoren bedømmes i meget opfyldt: Det vægtes at de pårørende oplever at deres barn/ung trives med de fysiske rammer. Aflastningen har 3 afdelinger for henholdsvis Børn fra 0-8 år (7 værelser), unge fra 8-18 år ( 8 værelser) og unge/voksne fra 18 år ( 7 værelser). Fælles for de børn, unge og unge voksne er at de bor hjemme hos mor og far - de er typisk i aflastning mellem 36 og 170 døgn pr. år. Det blev oplyst, at de dækker brugere. På børneafdelingen her kan børnene være to på hvert værelse, der er kæmpe køkken alrum og legerum - det tilstræbes, at børnene har det samme værelse hver gang de er i aflastning, men det kan ikke altid lade sig gøre. Ungeafdelingen, består af opholdsrum, fælleskøkken, her har de unge så vidt det er muligt fast værelse, for hver 2 værelser er der toilet - hele afdelingen råder over 2 badeværelser (fælles). Der er rumdækkende loftlifte og plejesenge på værelserne. Side 30 af 34

31 Voksenafdelingen: voksenafdelingen har eget køkken og fælles, aflang opholdsstue. De voksne har værelser med eget bad og fjernsyn på værelserne. De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlig behov. Dog savner ledelsen og medarbejderne mulighed for at borgerne kan bevæge (cykle, kørestol) sig ved egen hjælp rundt om bygningerne evt. ved at der bliver anlagt en flisegang. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 2 (i lav grad Indikatoren bedømmes i opfyldt. Det vægtes at tilbuddet stort set imødekommer borgernes særlig behov, dog kan udendørs faciliteter bliver bedre ved at anlægge en fisegang rundt om bygningen. Kernehuset er et aflastningstilbud og borgerne kommer derfor kun når de skal i aflastning. Den enkelte borger kan derfor ikke indrette sit værelse, da det ugen efter skal benyttes af en anden. Det er dog socialtilsynets vurdering, at Aflastningen med deres indretning og farver har søgt at gøre tilbuddet hjemmeligt og det indbyder til social hygge. Indikatoren bedømmes i lav grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet er et aflastningstilbud. Borgerne kommer kun i aflastning og det er derfor ikke muligt at de fysiske rammer kan afspejle borgernes eget hjem. Side 31 af 34

32 Side 32 af 34

33 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud 1,20 Ejendomsudgifter 2,50 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 87,50 Lønomkostninger, fast personale - 3,70 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 29,00 Sygefravær 83,90 2,90-12,00 Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 107. Takster Side 33 af 34

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord 1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Område: Sociale tilbud Indledende oplysninger Tilsynet udføres j. f. Serviceloven 148a og på baggrund af Tilsynsmodel for Brønderslev Kommune. - Udgangspunktet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere