Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011"

Transkript

1 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Skælskør Plejecenter Norvænget Skælskør Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade Odense M telefon

2 1 Indledning 1.1 Det lovmæssige grundlag for det gennemførte tilsyn Som led i kommunalbestyrelsens tilsynspligt i henhold til 151,stk.5, i lov om social service, skal kommunalbestyrelsen fremover have fokus på de kommunale opgaver efter lovens 83 og 86. Filosofien bag tilsynsbesøgene er, at ledelsen og medarbejderne skal opleve tilsynene som en mulighed for udvikling og ikke kontrol. Resultaterne fra tilsynene skal kunne bruges fremadrettet og medvirke til at; borgernes tillid til de kommunale tilbud styrkes sikre at borgerne oplever, at de politiske mål og værdier udmøntes i praksis Som et led i tilsynsforpligtigelsen har JKS Consult udarbejdet et koncept for tilsyn med de kommunale plejehjem m.v., som dels understøtter kommunalbestyrelsen i deres lovpligtige tilsyn med ydelserne på ældreområdet, dels understøtter den løbende læring og udvikling af medarbejderne indenfor ældreområdet. Konceptet lader med andre ord kontrol, ledelsesinformation og læring indgå som en helhed. Formålet med tilsynet er at bidrage til en øget indsigt og erkendelse på ledelses- og medarbejderniveau, som kan skabe en øget kvalitet i den daglige opgaveløsning og kontrollere kvaliteten i tilrettelæggelsen og udførelsen af plejen og omsorgen på udvalgte områder, herunder en vurdering af dokumentationen påse om der er overensstemmelse med lovgivningen, kvalitetsstanderne og kommunens retningslinjer belyse den faktisk oplevede pleje og omsorg belyse beboernes oplevelse af medinddragelse og fleksibilitet belyse medarbejdernes trivsel 1.2 Aftalegrundlaget for det gennemførte tilsyn Tilsynet gennemføres som et standardiseret uanmeldt tilsynsbesøg. Tilsynet er fagligt baseret, og udover at foretage et sygeplejefagligt skøn, påses det også, at procedurer og servicetilbud udføres i overensstemmelse med de formulerede krav. Tilsynet tager udgangspunkt i Kommunens værdigrundlag, politikker og kvalitetsstandarder samt det enkelte plejehjems/plejecenters interne retningslinjer. Tilsynet kan afvikles på alle tidspunkter af døgnet. Det aftales med kommunen, hvis der er særlige forhold som ønskes belyst. Tilsynet omfatter en rundvisning på fællesarealer samt interview med beboere, plejepersonale, ledelse og øvrige relevante parter, herunder pårørende. Tilsynsbesøgene vil desuden omfatte boligdelen, såfremt der kan opnås samtykke fra de pågældende beboere. 2

3 Tilsynet vil som minimum belyse beboernes og evt. pårørendes oplevelse af: boligforholdene de fysiske rammer for hverdagen hjælpen der gives efter lovens 83 og 86 deres sociale trivsel forplejningen det kulturelle og socialt miljø, herunder dialogen med personalet m.v. aktivitetstilbud hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. Tilsynet vil i forhold til plejepersonalet som minimum belyse: deres kendskab til evt. skriftlige instrukser for fastansatte samt vikarer, som beskriver deres ansvars-, kompetence- og opgavefordeling procedure for oplæring af nyt personale, både faglært og ufaglært hvordan reglerne om magtanvendelse praktiseres samt deres kendskab til skriftlig instruks på området plejepersonales oplevelse af dialogen med henholdsvis beboere og ledelse plejepersonales oplevelse af tilbuddet om hjælp efter lovens 83 og 86 plejepersonales oplevelse af mulighed for efteruddannelse plejepersonalets oplevelse af forholdene for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. Tilsynet vil i forhold til ledelsen som minimum belyse: er der siden sidste tilsynsbesøg, sket væsentlige ændringer i forhold til beboersammensætning og/eller personalesituation m.v. hvordan er der fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere besøg herunder embedslægens tilsynsbesøg har plejehjemmet/plejecenteret udarbejdet et værdigrundlag er der skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling for personalet og vikarer hvilke procedurer er der for oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer hvordan bedømmes forholdene for grupper med særlige behov, fx demente beboer er der en skriftlig instruks omkring magtanvendelse hvordan opleves dialogen henholdsvis med plejepersonalet og beboere/pårørende hvordan opleves tilbuddet om hjælp efter lovens 83 og 86 3

4 er der mulighed for efteruddannelse både i relation til ledelse og medarbejdere afspejler personalets kompetencer beboernes behov hvad er omfanget af sygefraværet blandt medarbejderne 1.3 Læsevejledning Ved tilsynet anvendes to forskellige kategorier til at beskrive den overordnede vurdering af plejecenterets skriftlige arbejdsgrundlag og de leverede ydelser: Godkendt (X): Det skriftlige arbejdsgrundlag/den leverede ydelse vurderes at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens interne vedtagelser og almene sygeplejefaglige standarder Udviklings- område (U): Det skriftlige arbejdsgrundlag/den leverede ydelse er et udviklingsområde vurderet ud fra kommunens interne vedtagelser og/eller almene sygeplejefaglige standarder Af hensyn til overskuelighed og sammenligningsmuligheder fremstilles den overordnede bedømmelse i skemaform. I tilfælde af, der er udviklingsområder uddybes disse imidlertid med specificerede bemærkninger, som også følges op med anbefalinger til plejecenterets indsats fremover. I det følgende sammenfattes bemærkninger og anbefalinger vedrørende Skælskør plejecenter i et overordnet statusbillede. 2 Data Tilsynet med Skælskør plejecenter blev udført den 25. marts 2011 i tidsrummet kl ,00. Det var kun muligt at gennemføre et enkelt interview med en beboer, resten af tilsynet er erstattet med sygeplejefaglige observationer i den enkelte beboers daglige miljø. Borgerbogen og den elektroniske omsorgsjournal, indeholdende bl.a. handleplan, helhedsbeskrivelse og visitation samt medicinskema blev gennemgået hos 5 tilfældige udvalgte beboere. Tilsynsbesøget omfattede desuden et gruppeinterview med de udvalgte beboeres kontaktpersoner/relevante plejere. Plejecenterleder Pernille Pedersen, var ikke til stede ved tilsynsbesøget, men der er efterfølgende foretaget et telefoninterviewe. Hvert år vælger Slagelse Kommune et indsatsområde, som indgår i vurderingen af plejecenteret. I år har Slagelse Kommune valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen ud fra følgende spørgsmål; Hvordan arbejder I/du med rehabiliteringstankegangen? Lader I de ældre gøre mest muligt selv, eller gør I det for dem? Hvordan kan I fremme den proces? Hvad gør I, i forhold til at fremme tankegangen overfor kollegaer? Hvordan rejser I det fokus overfor jeres leder? 4

5 3 Overordnet statusbillede Boligen/de fysiske rammer Skælskør Plejecenter var oprindeligt opført som et plejehjem og efter denne lovgivning. Boligerne er ca. 18m 2 og indeholder foruden en stue også et lille badeværelse og en gang. Badeværelserne opfylder, efter tilsynets vurdering, ikke arbejdstilsynet krav i forhold til arealet i de situationer, hvor beboerne skal have hjælp til toiletbesøg og bad. Plejecenteret er bygget op omkring 4 afdelinger, 2 afdelinger i stueplan og 2 afdelinger i underetagen, der er 34 boliger i alt, herudover er der 3 aflastningsstuer. Alle boliger har udsigt over Noret, og de beboere som tilsynet talte med ved rundvisningen, var meget tilfredse med den flotte udsigt. På hver afdeling er der et lille køkken/alrum, hvor de fleste beboere spiser alle deres måltider. Køkken/alrummet danner også rammen om de aktiviteter som medarbejderne laver sammen med beboerne i hverdagen. I forbindelse med den ene afdeling, er der anlagt en stor sansehave, hvor både beboerne og personalet har mulighed for at sætte sig eller gå omkring og nyde den smukke beplantning, når vejret tillader det. Solen skinnede ved tilsynsbesøget og flere beboere talte om det spirende forår, men det var fortsat for koldt til at sidde ude og nyde haven. I forbindelse med plejecenteret er der opført en cafe. Cafeen kan benyttes af de borgere, som bor i de 20 omkringliggende beskyttede boliger. En gang om ugen, får plejecenteret besøg af nogle dagplejemødre og deres dagplejebørn. Derfor er der lavet en lille hyggekrog i cafeen, hvor der står en reol med legetøj. Beboerne er velkommen til at deltage når dagplejebørnene er på besøg, men det er sjælden at beboerne benytter sig af tilbuddet. Ved indgangspartiet er der lavet et lille træningscenter til fri afbenyttelse for beboerne og personalet. Personalet fortalte, at der er enkelte beboere, som benytter sig af tilbuddet og ofte ifølge af et personale. Information og dokumentation Medarbejderne fortalte, at de får den information i hverdagen, som de har brug for, og at de bliver delagtiggjort i de tiltag, der sker på ældreområdet. De overordnede kommunale informationer, får alle medarbejder via Intranettet, som alle er ansvarlig for, at holde sig ajour med. Herudover er der referater fra alle møder, som medarbejderne ligeledes selv er ansvarlige for at holde sig ajour med. Der afholdes personalemøder for alle dagvagterne hver 14. dag, hvor det er personalerelaterede områder der drøftes, ligesom der også afholdes personalemøder for aften og nat personalet. Hver 4. måned afholdes der et MED-lokaltudvalgsmøde, hvor TR, SR, en medarbejder og Pernille Pedersen mødes. Personalet har mulighed for, at komme med forslag og ønsker, som MEDlokaludvalget så kan drøfte igennem. Alle nye tiltag skal godkendes i MED udvalget. Ved sidste tilsyn, var der ingen medarbejderrepræsentant i MED-lokaludvalget, men efterfølgende er der en medarbejder, som har meldt sig til posten. Personalet som tilsynet talte med, havde efter tilsynets vurdering, ikke overvejet hvordan de som medarbejdere kan bruge MED udvalget og derved få indflydelse på deres hverdag. 5

6 To gange årligt afholdes der et personalemøde, fælles for alle personalegrupperne, hvor de mere overordnede tiltag drøftes. Assistenterne fortalte, at der ikke afholdes sygeplejefaglige møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Det er tilsynets erfaring, at de steder hvor sygeplejersken afholder faglige møder med assistenterne, udvikles assistenternes faglige niveau således, de bliver bedre rustet til, selvstændigt at løse konkrete sygeplejefaglige opgaver. Ved de sidste tilsynsbesøg, har den sundhedsfaglige dokumentation ikke levet op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er centersygeplejersken, som har det overordnede ansvar for den sundhedsfaglige dokumentation, herunder at udarbejde helhedsbeskrivelser, handleplaner og døgnrytmeplaner i samarbejde med kontaktpersonerne. Dette arbejde har trukket ud, så de daglige sygeplejefaglige opgaver er, pr. 1/1 2011, udelegeret til to assistenter. Herved har centersygeplejersken fået mere ro til at udarbejde den sundhedsfaglige dokumentation. Borgermapperne, indeholdende helhedsvurderinger og handleplaner, skulle efter sigende, været gennemgået på tre af de fire afdelinger. De to assistenter, som varetager de daglige sygeplejemæssige opgaver, opretter handleplaner i de situationer, hvor der er opstået en ny problematik der kræver handling hos en beboer. Borgermapperne blev gennemgået og en del af mapperne fulgte standarden for Slagelse Kommune. Der var fortsat nogle mapper, hvor der manglede handleplaner og et enkelt sted, var der ikke beskrevet på medicinkortet, hvorfor en enkelt medicin var ordineret. Tilsynet fandt flere borgermapper, hvor der lå et håndskrevet kontrolskema til brug for, fx blodtryksmåling. Begrundelsen for at have et sådan kontrolskema er, at det giver et større overblik end hvis blodtryksmålingerne bliver skrevet ind i journalarket i omsorgssystemet. Tilsynet fandt ligeledes skemaer til dokumentation af medicin, som kun skulle gives en gang om ugen. Personalet fortalte, at det er den måde de bedst kan sikre sig på, så de husker at give den medicin, som ikke gives dagligt. Det blev drøftet med personalet, hvordan avids systemet netop kan bruges til at fremdatere en avids, således systemet kommer til at virke som en kalender. Ved at fremdatere en uge, vil der komme en advis på dagen og erindrer personalet om, at det er dagen hvor ugemedicinen skal gives. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der to journalsystemer, hvis der foreligger anden sygeplejefagligdokumentation end den elektroniske dokumentation i omsorgssystemet. Det anbefales derfor, at alle målinger indføres i en handleplan fremover. På den baggrund er det tilsynets vurdering, at den sundhedsfaglige dokumentation ikke helt lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger endnu. Visitation Alle beboerne skulle efter sigende været visiteret, og hos de beboere, som ønskede det, lå afgørelsen i borgerbogen. Forplejning De fleste beboere vælger at indtage deres måltider i det fælles køkkenalrum, men de beboere, som ønsker at spise alene, kan få maden serveret i lejligheden. De beboere som tilsynet talte med under rundvisningen, gav alle udtryk for stor tilfredshed både med maden, og den hjælp de får i forbindelse med måltiderne. 6

7 Der er ansat to medarbejdere i plejecenterets modtagerkøkken. Deres opgave, udover funktionen i et modtagerkøkken er også, at stå for indkøb af varer til beboernes morgenmad og aftensmaden. Personalet på afdelingerne tilbereder morgenmaden, men da køkkenerne på afdelingerne ikke er godkendte til madlavning, er der kun mulighed for at varme havregrød og lignende i en mikrobølgeovn. Den varme mad kommer fra køkkenet på Antvorskov plejecenter. Beboerne har mulighed for at vælge mellem 2 menuer daglig, men personalet på de enkelte afdelinger vælger, i samråd med beboerne, en fælles menue som serveres til alle på afdelingen. Enkelte beboere bryder sig ikke om fisk og indmad, men har så muligheden for at bestille menue 2. Ved tilsynsbesøget var der dækket op til middagsmaden, som var arrangeret i skåle og på fade, men der var hverken dækket op med dug eller dækservietter. Pernille Pedersen fortalte efterfølgende, at Slagelse Kommune har valgt at sætte fokus på ernæring til de ældre borgere. Derfor skal alle medarbejderne på et etdagskursus i ernæring, hvor der bl.a. vil være fokus på borddækningen, da et hyggeligt middagsbord er med til at øge både glæden og appetitten hos beboerne. Aktivitets og træningstilbud Ved sidste tilsynsbesøg var der et projekt i gang, hvis formål var, at øge fokus på beboernes vedligeholdelsestræning, ligesom personalets fysiske og psykiske sundhed også var i fokus. Projektet blev afsluttet i 2010, og det blev fortalt, at en del af personalet fortsat er aktive motionister. De beboere som har et behov for vedligeholdelsestræning, skal henvises af lægen, hvorefter der kommer en privatpraktiserende fysioterapeut og træner med beboeren. Indtil for nylig, var der kun en forflytningsinstruktør i dagvagten og en om aftenen. Daginstruktøren oplevede, at hun fortrinsvis brugte megen af den afsatte tid, til at tale med hjælpemiddelterapeuterne. Derfor er der endnu en medarbejder i dagvagt, som har fået uddannelsen. Slagelse Kommune har valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen i år og undersøge, hvor integreret den tankegang er hos personalet. Personalet fortalte, at deres leder jævnlig opfordrede dem til, at lade beboerne deltage så aktivt som muligt i hverdagens gøremål, men de oplever, at det kan knibe i en travl hverdag, selvom de har fokus på området. Personalet fortalte, at de til tider oplever, at de vurdere en beboeres funktionsniveau forskelligt, og det kan føre til, at beboeren i nogen situationer selv får lov til fx at smøre sin aftensmad og i andre situationer får en tallerken med smurt mad. Personaler fortalte, at de ikke afholder gangmøder, hvorfor de ofte ikke får tid til drøfte de lidt mere overordnede holdninger til hvordan de skal være omkring en beboer i hverdagen. I en travl hverdag kan fokus på rehabilitering nemt glide i baggrunden, men for at bibeholde fokus på området, er det tilsynets anbefaling, at rehabilitering sættes på dagsordenen, evt. til nogle gangmøder, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. Til at varetage opgaven omkring husets aktiviteter, er der ansat en aktivitetsmedarbejder på 20 timer om ugen. Aktivitetsmedarbejderen er meget bevidst om at komme ud på afdelingerne dagligt, både for at minde personalet om de aktiviteter der er tilrettelagt på dagen, men også for at beboerne kan se at hun er i huset. Aktivitetsmedarbejderen var desværre ikke til stede ved tilsynsbesøget, og på grund af en operation kommer beboerne til at undvære hende et par måneder endnu. 7

8 Pernille Pedersen fortalte, at der skal afholdes en temadag for personalet, hvor der sættes fokus på de aktiviteter, som medarbejderne selv kan iværksætte for beboerne i en travl hverdag, således beboerne oplever stjernestunder. Udover temadagen, vil underviseren også være på plejecenteret en dag, hvor hun vil følge personalet og give dem gode råd til hverdagsaktiviteter for beboerne. Temaet er udvalgt på baggrund af plejecenterets logo, Stjernestunder. Som noget nyt, er der etableret en Venneforening til plejecenteret. Venneforeningen skal i gang med at arrangere et loppemarked, hvor overskuet vil gå til at arrangere nogle aktiviteter for beboerne. Pernille Pedersen fortalte, at hun ser meget frem til samarbejdet med Venneforeningen og håber på, at Venneforeningen vil bringe mere liv ind i huset, til gavn for beboerne. Samarbejde og omgangstone Stemningen på plejecenteret, er præget af hygge og varme. Der er en god omgangstone mellem beboerne og personalet, kollegaer imellem samt personalet og ledelsen. Personaler fortalte, at de sidste forår, så småt begyndte på at rokerer mellem afdelingerne, for at skabe bedre forståelse af hinandens arbejde. Rokeringen mellem afdelingerne er i første omgang sat til 6 måneder på hver afdeling. Rokeringen har givet lidt utilfredshed blandt enkelte medarbejdere, men det lød på personalet, som om de efterhånden har accepteret rokeringen. De fortalte, at rokaden også har medvirket til, at gamle vaner bliver brudt op, og nye veje fundet. Pernille Pedersen fortalte, at rotationen skal evalueres til april, og hvis personalet fremover skal indgå i en rokade mellem afdelingerne, skal rokeringen have minimum en varighed på et år af gangen. En rokade mellem personalet på mindre et år, vil give utryghed blandt beboerne. Som noget nyt, skal alle medarbejderne på kursus, således alle fremover vil være uddannet til at varetage opgaven som praktikvejleder. Pernille Pedersen fortalte, at hun netop har afsluttet den første opgave på Diplomstudiet, hvor hun har arbejdet med, at skabe sammenhæng mellem kommunens værdiord og plejecenterets logo. Som opfølgning på opgaven, er der arrangeret et fælles personalemøde, hvor kommunens HR afdeling er indbudt, og hvor det skal drøftes, hvordan plejecenteret fremover kan skabe en sammenhæng mellem de to værdisæt i hverdagen. Oplevelsen af givet og modtaget hjælp i hverdagen Personalet som deltog i interviewet fortalte, at de føler, at de kan levere den pleje, den enkelte beboer er visiteret til, og har behov for i hverdagen, men at de kan føle sig presset, når en kollega melder sig syg. I weekenderne skal den assistent, som er på vagt, udover at deltage i plejen, også udføre alle de sygeplejemæssige opgaver både i de beskyttede boliger og på plejecenteret. Det betyder ofte, at hun må afstå fra at deltage i plejen, hvilket øger arbejdspresset for hendes kollegaer. Ved de sidste tilsynsbesøg, har personalet gjort opmærksom på, at det er en byrde for den medarbejder som går med den interne telefon. Problemet har været løst en kort overgang, men efterfølgende er der installeret et nyt telefonsystem. Personalet tog problematikken op igen ved dette tilsyn og Pernille Pedersen er efterfølgende gjort opmærksom på problemet. Ferieafvikling og sygefravær Der har været afholdt feriemøde for medarbejderne og ferien er planlagt. Det er den daglige koordinator, som har det ansvaret for at få ferieplanen til at gå op, så der er kendt personale i huset hele sommeren. 8

9 Pernille Pedersen fortalte, at alle medarbejderne kan afholde deres ferie indenfor den planlagte periode. Sygefraværet blev drøftet og medarbejderne fortalte, at de oplever, at sygefraværet er steget lidt. Pernille Pedersen kunne oplyse, at sygefraværet fortsat ligger meget lavt. Ved sidste opgørelse lå sygefraværet på 4,4%. Inddragelse i hverdagen De beboere som medvirkede ved interviewene tilkendegav alle, at atmosfæren på plejecentret er positiv, og at de føler, at de bliver inddraget i fornødent omfang i det daglige liv på plejecenteret. Anbefalinger: Assistenterne fortalte, at der ikke afholdes sygeplejefaglige møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Det er tilsynets erfaring, at de steder hvor sygeplejersken afholder faglige møder med assistenterne, udvikles assistenternes faglige niveau således, de bliver bedre rustet til, selvstændigt at løse konkrete sygeplejefaglige opgaver. Det anbefales, at der afsættes tid til at afholde nogle formaliserede møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Møderne skal være med et fagligt indhold, således der løbende kan ske en opkvalificering af assistenterne. Hos de beboere, hvor det var nødvendigt at have et overblik over fx blodtryksmålinger, lå der et håndskrevet skema. Det er tilsynets anbefaling, at alle målinger dokumenteres i en handleplan i det elektroniske omsorgssystem, idet dokumentationen i den elektroniske handleplan vil give samme visionære overblik som et håndskrevet skema. Hermed vil Skælskør plejecenter også leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om et enstrenget dokumentationssystem. Hos de beboere, hvor enkelte medicinpræparater ikke skulle gives dagligt, lå der et håndskrevet medicinskema, hvor personalet krydsede af, når de havde givet medicinen. Det anbefales, at personalet lærer at bruge funktionerne i advissystemet, således der ikke forefindes håndskrevne huskesedler i borgermapperne. I en travl hverdag kan fokus på rehabilitering nemt glide i baggrunden. Det er tilsynets anbefaling, at rehabilitering sættes på dagsordenen, evt. til nogle gangmøder, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. 9

10 4 Tilsynets vurdering 4.1 Service- og sundhedsfaglig dokumentation Godkendt Udviklings områder Plejehjemmets/plejecenterets værdigrundlag Servicedeklaration for plejecenteret Kvalitetsstandarder for praktisk bistand, personlig pleje, mad samt træningstilbud Procedurer for magtanvendelse X X(1) X(2) X Bemærkninger og anbefalinger vedrørende service- og sundhedsfaglig dokumentation (1); Slagelse Kommune har udarbejdet en fælles serviceinformation til borgere på kommunens plejecentre. Serviceinformationen er skrevet i et meget forståeligt sprog og besvarer alle de spørgsmål, der ville kunne opstå i forbindelse med indflytningen på et plejecenter. (2); Slagelse Kommune har udarbejdet nye kvalitetsstandarder for Kommunens plejeboliger, hvori det fremgår, hvilke forventninger beboerne og de pårørende kan have til kommunens service- niveau. 10

11 4.2 Service- og sundhedsfaglige ydelser Godkendt Udviklingsområder Visitation 1. Der er foretaget en konkret og individuel vurdering af beboerens behov for hjælp 2. Der foreligger en skriftlig afgørelse over hvilken hjælp beboeren er bevilget X X Handleplaner/døgnrytmeplaner for pleje- og omsorgsindsats samt helhedsbeskrivelser 1. Planers udarbejdelse X 2. Planers indhold X 3. Implementering af planer X 4. Ajourføring af planer X Socialpædagogiske handleplaner for pleje- og omsorgsindsats 1. Planers udarbejdelse U2 2. Planers indhold U2 3. Implementering af planer U2 Kvalitetsstandarder 1. Implementering af kvalitetsstandarder X Personlig pleje og omsorg 1. Personlig hygiejne X 2. Personlig ernæringstilstand X 3. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X 4. Omgangsform mellem medarbejdere og brugere X 11

12 Praktisk bistand Godkendt Udviklingsområder 1. Rengøring - egen bolig X 2. Tøjvask X 3. Indkøb X 4. Rengøring fællesareal X Måltider 1. Fysiske faciliteter i forbindelse med måltidet X 2. Serveringens form og indhold X 3. Personlig bistand i forbindelse med måltidet X 4. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X Aktiviteter 1. Aktiviteters tilrettelæggelse X 2. Aktiviteters form og indhold X 3. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X Personaleforhold 1. Fysisk arbejdsmiljø X 2. Psykisk arbejdsmiljø X 3. Mulighed for efteruddannelse X Bemærkninger og anbefalinger vedrørende service- og sundhedsfaglige ydelser U1: Medarbejderne oplyste, at der fortsat ikke udarbejdes pædagogiske handleplaner. Der bør være større fokus på at udarbejde pædagogiske handleplaner på de beboere, hvor forskellige pædagogiske tiltag vil have en gavnlig effekt. Handleplanerne kan, hvis den ikke har den ønskede effekt, drøftes med kommunens demenskoordinator. 12

13 5 Konklusion Det er tilsynets vurdering, at Skælskør plejecenter er velfungerende, og at beboerne føler sig hjemme på centeret. De beboere som tilsynet talte med ved rundvisningen på centeret, gav alle udtryk for stor tilfredshed med den hjælp de modtager i hverdagen. Ligeledes var der enighed om, at der er en god omgangstone på stedet, ligesom der bliver taget individuelle hensyn til beboerne. Madens kvalitet og serveringen blev drøftet med beboerne, og også her var der tilfredshed. Medarbejderne fortalte, at de får den information i hverdagen, som de har brug for, og at de bliver delagtiggjort i de tiltag, der sker på ældreområdet. De overordnede kommunale informationer, får alle medarbejder via Intranettet, som alle er ansvarlig for, at holde sig ajour med. Herudover er der referater fra alle møder, som medarbejderne ligeledes selv er ansvarlige for at holde sig ajour med. Assistenterne fortalte, at der ikke afholdes sygeplejefaglige møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Det er tilsynets erfaring, at de steder hvor sygeplejersken afholder faglige møder med assistenterne, udvikles assistenternes faglige niveau således, de bliver bedre rustet til, selvstændigt at løse konkrete sygeplejefaglige opgaver. Slagelse Kommune har valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen i år og undersøge, hvor integreret den tankegang er hos personalet. Personalet fortalte, at deres leder jævnlig opfordrede dem til, at lade beboerne deltage så aktivt som muligt i hverdagens gøremål, men de oplever, at det kan knibe i en travl hverdag, selvom de har fokus på området. Personalet som deltog i interviewet fortalte, at de føler, at de kan levere den pleje, den enkelte beboer er visiteret til, og har behov for i hverdagen, men at de kan føle sig presset, når en kollega melder sig syg. Som noget nyt, er der etableret en venneforening til plejecenteret. Venneforeningen skal i gang med at arrangere et loppemarked, hvor overskuet vil gå til at arrangere nogle aktiviteter for beboerne. Pernille Pedersen fortalte, at hun ser meget frem til samarbejdet med venneforeningen og håber på, at venneforeningen vil bringe mere liv ind i huset, til gavn for beboerne. Ved de sidste tilsynsbesøg, har den sundhedsfaglige dokumentation ikke levet op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er centersygeplejersken, som har det overordnede ansvar for den sundhedsfaglige dokumentation, herunder at udarbejde helhedsbeskrivelser, handleplaner og døgnrytmeplaner i samarbejde med kontaktpersonerne. Dette arbejde har trukket ud, så de daglige sygeplejefaglige opgaver er, pr. 1/1 2011, udelegeret til to assistenter. Herved har centersygeplejersken fået mere ro til at udarbejde den sundhedsfaglige dokumentation. Anbefalinger: Assistenterne fortalte, at der ikke afholdes sygeplejefaglige møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Det er tilsynets erfaring, at de steder hvor sygeplejersken afholder faglige møder med assistenterne, udvikles assistenternes faglige niveau således, de bliver bedre rustet til, selvstændigt at løse konkrete sygeplejefaglige opgaver. 13

14 Det anbefales, at der afsættes tid til at afholde nogle formaliserede møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Møderne skal være med et fagligt indhold, således der løbende kan ske en opkvalificering af assistenterne. Hos de beboere, hvor det var nødvendigt at have et overblik over fx blodtryksmålinger, lå der et håndskrevet skema. Det er tilsynets anbefaling, at alle målinger dokumenteres i en handleplan i det elektroniske omsorgssystem, idet dokumentationen i den elektroniske handleplan vil give samme visionære overblik som et håndskrevet skema. Hermed vil Skælskør plejecenter også leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om et enstrenget dokumentationssystem. Hos de beboere, hvor enkelte medicinpræparater ikke skulle gives dagligt, lå der et håndskrevet medicinskema, hvor personalet krydsede af, når de havde givet medicinen. Det anbefales, at personalet lærer at bruge funktionerne i advissystemet, således der ikke forefindes håndskrevne huskesedler i borgermapperne. I en travl hverdag kan fokus på rehabilitering nemt glide i baggrunden. Det er tilsynets anbefaling, at rehabilitering sættes på dagsordenen, evt. til nogle gangmøder, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. Medarbejderne oplyste, at der fortsat ikke udarbejdes pædagogiske handleplaner. Der bør være større fokus på at udarbejde pædagogiske handleplaner på de beboere, hvor forskellige pædagogiske tiltag vil have en gavnlig effekt. Handleplanerne kan, hvis den ikke har den ønskede effekt, drøftes med kommunens demenskoordinator. Odense den 30. marts 2011 JKS Consult v. Jørli Kaltoft Sloth 14

15 6 Lovgrundlag Lov om social service lbk. nr. 929 af 5. september 2006 o Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, kap. 24 o Tilsyn, kap. 26 Bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni 2007, om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lbk. nr. 858 af 8. august 2006 Værgemålslov, lov nr. 388 af 14. juni 1995 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp mv. bkg. Nr. 262 af 27. marts

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Plejecenteret Smedegade 32 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1 Det lovmæssige grundlag

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Plejecenteret Lüetzensvej 1 og 2 samt Quistgårdsvej 4 4242 Korsør Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Omsorgscentret Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 17. april 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.45 og slut kl. 13.00 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse.

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse. Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Ældrecentret Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: d. 27. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.30 og slut kl. 12.30 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

8 personaler herunder sygeplejerske, social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere.

8 personaler herunder sygeplejerske, social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere. Tilsyn på ældrecentret: Ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 9. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 9.00 og slut kl. 12.00 Deltagere i tilsynet: Fungerende afdelingsleder

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård Dato: 17/6 2008 Juni 2008 1 1. Indledning Kommunernes Revision har i henhold til

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Februar 2009 1. Indledning BDO Kommunernes Revision har i henhold til aftale om udførelse af uanmeldte kommunale tilsyn

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage)

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage) Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Midlertidige pladser, ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 12. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 9.00 og slut kl. 11.45

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Astersvej Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den d. 22.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 20. maj 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboerne udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15. Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Holstebro Kommunes plejeboligtilbud. Bakkebo. Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn i. Holstebro Kommune. Holstebro Kommune Social og Sundhed

Holstebro Kommunes plejeboligtilbud. Bakkebo. Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn i. Holstebro Kommune. Holstebro Kommune Social og Sundhed Holstebro Kommune Holstebro Kommune Social og Sundhed Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn i Holstebro Kommunes plejeboligtilbud Bakkebo September 2010 Visitation og Rådgivning - Ældreområdet Side 1

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Institution: Plejecenter Søndervang Besøgsdato: 27. november 2012 1. Leves der op til de ældrepolitiske målsætninger, herunder: Ydes

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem J. nr.:4-17-58/4 P nr.:1003278392 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem Adresse: Solhjemsvej 7, 3370 Melby Kommune: Halsnæs Leder: Lis Herand Dato for tilsynet: 11.11.2009 Telefon: 47923135 E-post:

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten J. nr.:4-17-211/4 P nr.: 1003271246 Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten Adresse: Kirkesvinget 5, 2610 Rødovre Kommune:Rødovre Leder: Kate Dybdal Dato for tilsynet: 30.januar 2009 Telefon:36 70

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Otiumgården. J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007. Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor. Kommune: Aalborg

Tilsynsrapport 2009. Otiumgården. J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007. Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor. Kommune: Aalborg J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007 Tilsynsrapport 2009 Otiumgården Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor Kommune: Aalborg Leder: Plejehjemsleder/plejehjemsassistent Britta Hilgren, tiltrådt 1. februar

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere