Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 2014"

Transkript

1 Årsrapport

2 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning for året 214 : side 7 Nøgletal andelsselskab, som har til formål at etablere energiproduktionsanlæg side 8 Resultatopgørelse 1. : samt distribuere energi til opvarmning og Hovedaktivitet side 9 Balance varmt brugsvand. side 1-12 Noter Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet andelsselskab, som har til formål at etablere energiproduktionsanlæg samt side 13 Anvendt regnskabspraksis I 214 blev der fremstillet i alt ca GJ-varme distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand. side 14 Miljøforhold og mine sider (296. MWh). Salget til forbrugerne var 85. side 15 Resultatbudget I 214 blev GJ der (224. fremstillet MWh) i alt ca. og ledningstabet GJ-varme udgør (296. således Fotos: side 2-3 Første spadestik og opførelse af nyt biomasseanlæg MWh. Salget 261. til forbrugerne GJ (72. var MWh) GJ (225. MWh) og ledningstabet udgør således 255. GJ. Både salget Både og ledningstabet salget og ledningstabet er lavere end er i 213, lavere hvilket end i skyldes 213, den historisk milde hvilket vinter skyldes og den deraf historisk lavere varmeforbrug. milde vinter og deraf lavere side 4-5 Ledningsarbejde på Grundtvigs Allé, engelsk affald og forbruger nr. 1. varmeforbrug. Varmen er produceret følgende 4 steder: side 6 Revision på geotermianlæg og solparken Varmen er produceret følgende 4 steder: Selskabsoplysninger: CVR-nr Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg Tlf Revision: DELOITTE Vor samlede produktionskapacitet er i 214 steget fra Vor samlede ca. produktionskapacitet 145 MW til ca. 154 MW i 214 efter er steget at det fra nye ca. biomasseanlæg er kommet til. 145 MW til ca. 154 MW efter at det nye biomasseanlæg er kommet til. I foråret havde vi den glæde at runde forbruger nummer 1., som blev fejret I på foråret behørig havde vis. vi Ved den årsskiftet glæde at 214 runde var forbruger antallet af nummer 1., som blev fejret på behørig vis. Ved års- tilsluttede skiftet 214 var antallet af tilsluttede målere nået op på 1.94, svarende til en tilvækst på 146 nye målere i 214. Navne fra venstre: Erik Wolff (direktør), Jens Erik Nielsen (næstformand), Adam Vest, Erik Andersen, Claus Plum (formand), Frank G. Neidhardt, Torben Sørensen og Ole Stenderup. Produktionsanlæg Flis og geotermianlæg I foråret 214 var driften af geotermien stabil, men kun på ca. en tredjedel af den forventede kapacitet. Og hvad værre var, kapaciteten var stadig aftagende. 2

3 Årsagen var højt modtryk i den geotermibrønd, hvor vandet pumpes ned i undergrunden igen, og derfor planlagde vi, som meddelt på sidste års generalforsamling, at anlægget skulle gennemgå en revision over sommeren inden varmesæsonen 214/215. Problemet blev lokaliseret ved tilstopning af filtrene i brønden, som derfor skulle renses ud. En almindelig udsyring kunne ikke klare dette og derfor blev det besluttet, at returskylle filtrene ved at placere dykpumpen fra produktionsbrønden i injektionsbrønden. Da der kun er tre anlæg af denne type her i landet er erfaringsgrundlaget smalt, og vi har således selv et stort ansvar for de løsninger på udbedring som vi foretager. Det har været et stort og komplekst arbejde, som blev gennemført uden uheld på personale eller materiel som følge af en grundig planlægning. Umiddelbart efter returskylningen var den forventede effekt tilbage, men desværre blev vor glæde herover kun kortvarig, da vi efter en periode på ca. 2 ½ måned igen måtte se effekten falde til samme niveau som før oprensningen. Det er ikke tilfredsstillende, men vi henter den ypperste ekspertise vi kan både i Danmark og udlandet, for at få vore resultater på geotermibrønden forbedret. Et tilsvarende anlæg på Amager har udfordringer magen til, og vi har derfor aftalt en tæt dialog med ejerne af dette anlæg med henblik på at dele erfaringer og mulige løsninger. Vi arbejder fortsat med optimering af varmepumpeanlægget. Varmepumperne er produceret i Kina og leveret af en svensk leverandør, som vi har i arbejde for at få anlægget trimmet ind. Disse udfordringer betyder naturligvis en stor ekstrabelastning i dagligdagen for vor organisation og vi skylder de ansatte en stor tak og respekt for deres indsats og tilgang til arbejdet for at takle forhold i dagligdagen. Samlet set går det løbende fremad med at få afsluttet de sidste opgaver på flis- og geotermianlægget. Som det fremgår af den tidligere viste figur, har anlægget bidraget væsentligt til varmeforsyningen. Samtidigt er prisen for varme produceret på flis og geotermi under det halve af prisen for varme produceret på naturgas, så anlægget er af væsentlig betydning for at fastholde en stabil og attraktiv varmepris. Solvarme og Bioolie, Vollerup/Biomasse anlæg ved Glansager. Som varslet på sidste års generalforsamling har vi besluttet at etablere et nyt biomasse anlæg ved Solvarmen i Vollerup/ Glansager. Begrundelse herfor var, at vi skulle sikre kapaciteten i Vollerup/ Hørup i takt med nettets udbygning der, da denne del af ledningsnettet ikke er sammenhængende med vore øvrige net i byen. I stedet for et konventionelt ristefyret anlæg, valgte vi et forgasningsanlæg, da det giver mindre miljøbelastning og mulighed for et at bruge et bredere udvalg af brændsler. Etableringen af anlægget er gået godt og som planlagt. Der blev første gang fyret op i anlægget omkring jul og siden januar 215 har anlægget været med i driften. Opførelsesperioden har været kort og skarp, og at det har været muligt at holde planen, skyldes et godt samarbejde med vore entreprenører, og ikke mindst, at vi selv, som led i vores driftsaftale med Sønderborg Kraftvarmeværk, har varetaget den overordnede projektledelse. Igangsætningen af biomasseanlægget gør, at vi kan undlade at benytte det væsentligt dyrere bioolie som brændselskilde, når der ikke produceres varme på solanlægget i Vollerup. Anlægget er stadig under indkøring, men kedlen arbejder som forventet og vores erfaring til dato tyder på et stabilt og robust anlæg, som vi forventer klar til kommerciel drift fra den kommende varmesæson, hvor vi også vil udføre forsøg med andre biobrændsler end flis. 3

4 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S ejes af Sønderborg Kommune og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. i forening. Samarbejdet i bestyrelsen med de kommunalt udpegede medlemmer Frode Sørensen, Inger Plauborg og Inge Olsen har fungeret godt. Sønderborg Fjernvarme er repræsenteret ved formand Claus Plum, næstformand Jens Erik Nielsen samt bestyrelsesmedlem Ole Stenderup. Sønderborg Kommune har i 214 uarbejdet en ejerstrategi med retningslinjer for forvaltning af kommunens ejerandele i de selskaber, hvor kommunen er medejer, og således også i Sønderborg Kraftvarmeværk. Dette har dog ikke medført nogen væsentlig ændring i vort arbejde omkring kraftvarmeværket. Sønderborg Kraftvarmeværk har i 214 leveret ca GJ varme (161. MWh) til Sønderborg Fjernvarme og solgt ca. 27. MWh el til nettet. Hertil er anvendt ca. 74. tons affald og 8. tons biobrændsel. Affaldsmængden i nærområdet er fortsat faldende. Sønderborg Kommune sørger for via Sønderborg Forsyning(SONFOR) fortsat for at levere de affaldsmængder der er behov for og aftalt. I perioder suppleres der med affald importeret fra England og Tyskland, så anlæggets kapacitet udnyttes. El-priserne har gennem hele 214 været lave, og følgelig har indtægten fra salg af el været lavere end tidligere. Da store udsving i el-priserne er en væsentlig forudsætningsændring fra dengang værket blev bygget, opnår værket et elproduktionstilskud som rigeligt opvejer den faldende indtægt ved salg af el. Nettoudgiften ved driften af Sønderborg Kraftvarmeværk udgjorde i ,38 mio. kr., der fordeles til betaling af Sønderborg Fjernvarme med 22,43 mio. kr. og Sønderborg Kommune med mio. kr. I efteråret 213 indgik Sønderborg Fjernvarme, som meddelt sidste år, en driftsaftale med Sønderborg Kraftvarmeværk. Alt personalet blev overdraget til Sønderborg Fjernvarme, og fjernvarmens direktør blev også indsat som direktør i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S. Løsningen har givet den forventede synergieffekt hos både Sønderborg Fjernvarme og i Sønderborg Kraftvarmeværk. På omkostningssiden har det medført omkostningsreduktioner og på produktionssiden har det givet mulighed for en mere fleksibel drift og et bedre samspil mellem Sønderborg Kraftvarmeværk og anlæggene på Vestermark samt de øvrige produktionssteder. Samlingen og integrationen af personalet fra begge selskaber er gået godt, hvilket ikke mindst skyldes en god plan herfor og en hurtig og fleksibel omplacering i begge selskaber. Omlægningerne har betydet store forandringer begge steder, og derfor er det glædeligt at se, personalet har holdt det gode humør trods omvæltningerne, og det skal de have tak for. Samlet set har det styrket vor medarbejderstab og givet en væsentlig større fleksibilitet og ressourceudnyttelse. Ledningsnettet Vi har i 214 færdiggjort installationen og udskiftningen af SIM kort på næsten alle målere for at sikre en forbedret fjernaflæsning af forbruget og driften af fjernvarmeanlægget hos vore forbrugere. Det betyder, at vi løbende følger afkølingen af fjernvarmevandet hos forbrugerne, og kan følge op med direkte kontakt eller servicebesøg, hvis anlægget ikke fungerer optimalt. Vi har i den forbindelse kun mødt velvilje og positiv tilgang hos forbrugerne, hvilket vi gerne vil sige tak for. 4

5 Arbejdet med ledningsnettet på Kær og til Sønderborg Lufthavn er blevet færdiggjort og vi er nu oppe på ca. 5 % tilslutning derude. Vi har renoveret ledninger på bl. a Karen Blixens Vej i Sønderborg, i tæt samarbejde med Sønderborg Forsyning (SONFOR), således at fjernvarme og brugsvand bliver renoveret i én arbejdsgang og gaden ikke har skullet graves op to gange. Dette er både en fordel for forbrugerne og begge selskaber. Det skal vi søge at gøre mere af i fremtiden. Sidste år havde vi en stor skade på ledningsnettet ved Grundvigs Allé, som følge af en anden entreprenørs gravearbejde. Da det var en af vores store ledninger på et lavt punkt i byen, tabte vi meget hurtigt trykket, så en stor del af forbrugerne i byen måtte være uden varme hen over aftenen og en del af natten. Vi har besluttet at igangsætte en systematisk renovering af ledningsnettet startende med de ældste og mest udsatte steder, for at sikre varmeforsyningen forbliver stabil og fremtidssikret. Økonomi Regeringen opgav i sommeren 214 at implementere den varslede forsyningssikkerhedsafgift, måske bedre kendt som brændeafgiften. Det er glædeligt for os, da afgiften ville have ramt den biomasse, vi bruger på Vestermark og til dels også på Sønderborg Kraftvarmeværk. I juli 214 behandlede Byretten i Sønderborg den retssag vedrørende garantiprovision, som vi sammen med Gråsten Varme, har anlagt mod Sønderborg Kommune. Tre enige byretsdommere gav os medhold i, at Sønderborg Kommune var uberettiget i at opkræve garantiprovision med tilbagevirkende kraft af de lån på 44 mio. kr., vi har optaget for år tilbage. Uagtet en meget klar byretsdom har kommunen valgt at anke dommen til Landsretten, hvor den endnu ikke er berammet til domsforhandling. Vi håber og tror på en positiv afgørelse i 215 fra Landsretten. Samlet set for året 214 er der en række forhold som har påvirket vores økonomi både positivt og negativt. Den manglende kapacitet på geotermianlægget har medført et højere naturgasforbrug end planlagt, og dette har sammen med det lavere salg påvirket økonomien negativt. På den positive side tæller imidlertid en stigning i tilskuddet til elproduktion og at forsyningssikkerhedsafgiften ikke blev gennemført, men rullet tilbage. Det vil også have positiv effekt fremadrettet. Energitilsynet har i 214 truffet en afgørelse vedrørende vores indskudkapital. Da vi ikke var enige med Energitilsynet, har vi forelagt sagen for Energiklagenævnet, og vi afventer nu deres afgørelse i sagen. Samlet set er driftsresultatet for 214 positivt med ca, 1,1 mio. kr., således at årets resultat, efter indregning af underdækningen fra 213 på 5.5 mio. kr., ender med en underdækning på 4,4 mio. kr., som er indregnet i 215 budgettet. Bestyrelsen har derfor besluttet at fastholde priserne uændret fra 214 til 215, hvilket reelt svarer til et fald i realpris, da der trods krise og andet alligevel har været en lille inflation hen over året. Aktiviteter ud over selve driften i 214 Ud over selve driften i 214 har Sønderborg Fjernvarme deltaget i en række planlægningsarbejder med Sønderborg Kommune, de øvrige varmeproducenter, Sønderborg Forsyning (SONFOR) og Project Zero. Efter vor beslutning på sidste års generalforsamling om ikke at gennemføre projektet Alsledningen, har vi tilbudt Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning (SONFOR) 5

6 og repræsentanterne for boligforeningerne på Nordals, at såfremt der var ønske herom, var vi indstillet på at deltage med vor viden, i den fortsatte drøftelse om en løsning på Nordals. Sønderborg Fjernvarme har som aftalt arbejdet positivt med og bistået i processen vedr. Nordals og den løsning der bliver drøftet. Seneste nyt er at SONFORs bestyrelse har besluttet, at etablere en løsning for varmeforsyning af Nordals, og næste skridt er derfor, at de laver et projektforslag, som skal behandles af kommunen. Vor fortsatte medvirken er endnu ikke endelig klarlagt, men vi er positive, når blot ikke vor eventuelle deltagelse medfører risiko og omkostninger for vore eksisterende forbrugere. I efteråret 214 modtog vi en invitation fra Sønderborg Kommune om deltagelse i udarbejdelsen af en Strategisk Energiplan for Sønderborg Kommune. Den strategiske energiplan vil blive fulgt op af revision af kommunens varmeplan. Arbejdet med den strategiske energiplan er sket ved dialogmøder sammen med bla. de øvrige varmeproducenter og andre interessenter i kommunen, og det har udviklet sig til en god og positiv dialog med vore naboer og ikke mindst Sønderborg Kommune. Vi har i år, i bestyrelsen, sammen med vor direktør, iværksat de spæde skridt til at se om vore tariffer trænger til en revision. Da vore tariffer danner grundlag for vore indtægter, er det væsentligt at arbejdet bliver gjort grundigt. Vore tanker er, at de gerne skulle understøtte, at vor fjernvarme, målt op mod andre varmekilder, er og bliver det naturlige valg for både private kunder og erhvervskunder i vort dækningsområde. Herudover har vi iværksat et udredningsarbejde for, i kølvandet på de sidste års store projekter, at give os et overblik og korrekt beslutningsgrundlag for vore fremtidige investeringer og udvikling af selskabet og vore leveringsområder. Indsatsområder i 215 Idriftsættelsen af vort nye biomasseanlæg i Vollerup/ Glansager skal afsluttes og anlægget integreres i driften. Vi skal arbejde på at løse de udfordringer vi har, specielt med kapaciteten på geotermien. Vi skal arbejde videre med moderniseringen af vores tarifstruktur, så den afspejler udviklingen og understøtter potentielle forbrugeres valg af fjernvarme som opvarmningsform, og vi skal arbejde videre med en udviklingsplan for selskabet. Til slut vil jeg vil gerne takke vort personale og vor direktør Erik Wolff for en stor og god indsats. Vore forbrugere bliver altid mødt med en ordentlig og venlig behandling. Det er væsentlig for Sønderborg Fjernvarme. Jeg vil gerne takke for et godt og positivt samarbejde med vores forbrugere og Sønderborg forsyning (SON- FOR), samt Sønderborg Kommune, både med sagsbehandlingen i dagligdagen og vort samarbejde i Sønderborg Kraftvarmeværk. At vi ikke er enige med Sønderborg Kommune om juraen i en garantisag, hverken må eller skal ødelægge et godt samarbejde. På bestyrelsens vegne Claus Plum Fmd. 6

7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sønderborg, den 17. marts 215 Claus Plum Formand, privatforb. Jens Erik Nielsen Næstformand, lejere Adam Vest Bestyrelsesmedl, privatforb. Frank G. Neidhardt Bestyrelsesmedl, lejere Torben Sørensen Bestyrelsesmedl, lejere Ole Stenderup Bestyrelsesmedl, privatforb. Erik Andersen Bestyrelsesmedl, privatforb. Erik Wolff Direktør Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Sønderborg Fjernvarme Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter (side 8-13). Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. De i regnskabet anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stillling pr. 31. december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget budgettal. Budgettet har som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet Sønderborg, den 17. marts 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Skovgaard Simonsen statsautoriseret revisor Lone M. Hansen statsautoriseret revisor Nøgletal Tilsluttede målere Tilsluttede m 2 bolig og erhverv (1.) Effektbidrag: kr/m 2 bolig/erhverv Solgt til sygehuset (1. GJ) Solgt til andelshavere (1. GJ) Energiforbrug i (1. GJ) Pris pr. GJ (kr.) Variable bidrag (1. kr.) Årets over/underdækning (1. kr.)... (1.313) (969) (9.299) Egenkapital ekskl. henlæggelser (1. kr.) Henlæggelser (1. kr.) Langfristet gæld (1. kr.) Graddage (iflg. Teknologisk Institut)

8 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 214 (1. kr.) Resultat Budget Resultat Note 214 (ikke revideret) Nettoomsætning Produktionsomkostninger... (59.458) (65.61) (72.294) Bruttoresultat Distributionsomkostninger... (4.477) (42.52) (47.452) 4 Administrationsomkostninger og energibesparelser... (7.646) (8.899) (1.471) Driftsresultat Finansielle poster... (21.628) (22.587) (19.69) Resultat før henlæggelser og beregnet skat... Beregnet skat... Årets resultat... Underdækning til opkrævning i næste års priser... (4.45) (5.459) 8

9 Balance pr. 31. december 214 (1. kr.) Pr Pr Note Aktiver 6 Materielle anlægsaktiver Biomasseanlæg Glansager under opførelse Finansielle anlægsaktiver... Andelskapital i dff-edb og Dansk Geotermiselskab og dfp Aktier Obligationer Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tidsmæssige forskelle Årets over/underdækning Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Beholdning af brændselsolie og flis Beholdning af materialer Likvide beholdninger Bankindestående Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver 8 Investeringsplan og egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Lån Kommunekredit Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Kortfristede gældsforpligtelser Lån Kommunekredit Leverandørgæld Mellemværende med forbrugere Tidsmæssige forskelle Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser Passiver i alt Personaleomkostninger Kautions og eventualforpligtelser... 9

10 Noter til årsrapporten (1. kr.) Budget (ikke revideret) Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Nettoomsætning Abonnementsbidrag Effektbidrag Varmesalg til forbrugere Varmesalg sygehuset Underdækning (9.69) (5.459) 5.67 Underdækning Produktionsomkostninger Varmekøb... (49.611) (55.921) (77.769) El... (818) (2.971) (355) Vedligeholdelse og rådgivning... (4.999) (5.973) (5.269) Leje af lokaler... (56) (1) (56) Udlejning af lokaler og skorstene Autodrift... (275) (175) (213) Lokaleomkostninger... (28) (17) (217) Personaleomkostninger... (5.68) (3.675) (4.434) Afskrivninger... (17.28) (16.986) (6.189) (78.26) (85.291) (93.825) Gadeledningstab overført til distributionsomkostning (59.458) (65.61) (72.294) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (18.748) (19.681) (21.531) Vedligeholdelse af gadeledninger... (3.367) (2.7) (2.483) Vedligeholdelse af husmålere... (1.617) (1.6) (1.99) Konsulenthonorar... (126) (36) (525) El og vand... (2.643) (4.1) (4.633) Kemikalier og analyser... (14) (39) (225) Autodrift og entreprenørmaskiner... (31) (48) (482) Lokaleomkostninger... (156) (66) (632) Personaleomkostninger... (3.13) (3.126) (2.874) Afskrivninger... (1.279) (1.593) (12.167) Gevinst ved salg af driftsmidler (4.477) (42.52) (47.452) Administrationsomkostninger og energibesparelser Revision... (125) (145) Regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance... (375) (396) IT omkostninger... (267) (39) Juridisk rådgivning... (314) (195) Forsikringsrådgivning... (192) (67) Telefon... (148) (124) Porto og fragt... (94) (93) Kontorartikler... (67) (64) Energibesparelser... (156) (78) Kontingenter... (585) (679) Generalforsamling. forbrugerinformation mv... (318) (554) Tab på debitorer... (131) (58) Lokaleomkostninger mv... (213) (34) Organisationsændringer... (12) (29) Personaleomkostninger... (4.37) (7.226) Afskrivninger... (342) (15) (7.646) (8.899) (1.471) 1

11 Noter til årsrapporten (1. kr.) Budget (ikke revideret) Note 5 Finansielle poster Renter af bankindestående Urealiseret kursgevinst obligationer Renter af obligationer Renter og gebyrer vedr. debitorer Gebyr formuepleje og finansiering... (12) (186) Renteudgift lån... (17.54) (17.37) Garantiprovision... (4.894) (4.232) Urealiseret kurstab på obligationer... (184) Realiseret kurstab på obligationer... (3) (46) (22.237) (21.771) (21.628) (22.587) (19.69) Note 6 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Gadeledninger Maskiner og kedler Driftsmidler 213 Samlet kostpris Henlæggelser modregnet... Tilgang i årets løb... Afgang i årets løb... Samlet kostpris (1.542) (1.7) ( ) Samlede af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger... Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang Samlede af- og nedskrivninger (3.68) (4.121) (34.729) (66.837) (6.592) (73.429) (11.54) (4.333) (15.387) (35.727) (5.667) 862 (4.532) ( ) (19.45) 615 (146.19) Bogført værdi Offentlig vurdering Samlet kostpris Henlæggelser modregnet... Tilgang i årets løb... Afgang i årets løb... Samlet kostpris Ombygning lejede lokaler Geotermi (19.66) Biomasseanlæg Glansager Under opførsel Samlede af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger... Samlede af- og nedskrivninger (1.793) (17) (1.81) (7.99) (7.99) Bogført værdi Note 7 Tidsmæssige forskelle Swapaftale Sønderborg Kraftvarmeværk. Swapaftale Sønderborg Fjernvarme... Henlæggelser... Tidsmæssige forskelle i alt

12 Noter til årsrapporten (1. kr.) Anlægssum Idriftsættelsesår Note 8 Investeringsplan og egenkapital Geotermi Biomasseanlæg Glansager* Nytilslutninger Renovering gadeledninger Optimering fliskedler Egenkapital * tidligere afholdt investeringer er opført under aktiver side 9 med t.kr. Note 9 Note 1 Note Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Grund, bygninger og tekniske anlæg Tilgang Anvendte henlæggelser... (63.994) (63.994) Akk.afskrivninger... ( ) ( ) Årets afskrivninger... (13.295) (11.834) Overtagne afskrivninger... ( ) ( ) Regulering afskrivninger ny kontrakt... (2.81) (2.4) Reduktion aktiver... (16.463) (16.463) Bogført værdi Likvide beholdninger og tilgodehavender m.v Aktiver ialt Nettoindskud Gæld... ( ) ( ) Nettoandel... (53.627) (62.47) Tidsmæssige forskelle Swapaftale Sønderborg Kraftvarme... (4.771) Swapaftale Sønderborg Fjernvarme... (13.163) Henlæggelser Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse... (331) (289) Lønninger... (1.531) (13.767) Overført til gadeledninger Overført til projekt Glansager Pensionsbidrag... (3.694) (1.961) Andre sociale bidrag... (142) (71) Kursus- og personaleomkostninger... (792) (614) Kørselsudgifter... (48) (44) (13.9) (14.534) og er fordelt således: Produktionsomkostninger... (5.68) (4.434) Distributionsomkostninger... (3.13) (2.874) Administrationsomkostninger... (4.37) (7.226) (13.9) (14.534) Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 12 Kautions- og eventualforpligtelser Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S forpligtelser Sønderborg Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit (restgæld t.kr ).

13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt varmeforsyningsloven. Herudover er der tilvalgt bestemmelser fra regnskabsklasse C af hensyn til årsrapportens informationsværdi. Tilvalg omfatter reglerne omkring ledelsesberetning. Selskabet har ændret regnskabspraksis fra 214 vedrørende præsentation af egenkapitalen, således at tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling vises særskilt under henholdsvis tilgodehavender eller gæld som tidsmæssige forskelle. Tidligere blev tidsmæssige forskelle modregnet i egenkapitalen. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden års rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Nettoomsætning ved salg til forbrugere indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Varmesalg til forbrugere er opgjort på baggrund af måling. Selskabet er omfattet af Lov om Varmeforsyning. Dette medfører, at selskabets over- eller underdækning opgjort efter varmeforsyningens regler skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er årets over- eller underdækning indregnet i nettoomsætningen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger til produktionsapparatet, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I produktionsomkostninger indregnes omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, afskrivninger, leje af lokaler og udlejning af lokaler samt løn til driftspersonale. Under produktionsomkostninger indgår endvidere omkostninger vedrørende varmekøb fra kraftvarmeværket - som indeholder fjernvarmens andel af kraftvarmeværkets driftsresultat. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven. Gadeledningstab betragtes som en distributionsomkostning og beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger omfatter reparation og vedligeholdelse af gadeledninger og brønde, samt vedligeholdelse af målere og unitter, personaleudgifter og afskrivninger på ledningsnettet og målere. Reguleringsmæssige over-/underdækninger Årets over-/underdækning Årets over- eller underdækning opstår som følge af, at taksterne (varmeprisen) for året samlet set har været enten for høje eller for lave i forhold til selskabets omkostninger, opgjort i henhold til varmeforsyningslovens regler herom. Selskabet er underlagt hvile i sig selv -princippet i henhold til varmeforsyningsloven, hvilket medfører, at den akkumulerede over- eller underdækning skal tilbageføres til eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger opstår som følge af, at visse poster i årsregnskabet, herunder finansielle instrumenter, investeringshenlæggelser og afskrivninger på værkets anlæg, indregnes efter forskellige principper i henholdsvis årsrapporten og opgørelsen af varmeprisen i henhold til varmeforsyningens regler herom. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremrykket betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid. Regnskabsmæssig behandling Årets over-/underdækning samt årets forskydning i tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger reguleres i selskabets nettoomsætning. Den akkumulerede over- eller underdækning såvel som den akkumulerede tidsmæssige forskel i forbrugerbetalinger er udtryk for en gæld til, henholdsvis et tilgodehavende hos, forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændringer af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulede af- og nedskrivninger. Gadeledninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilslutningsbidrag modregnes i omkostninger for nyanlæg og nettoværdien afskrives. Maskiner, kedler, driftsmidler og ombygning af lejede lokaler på Central Nord måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris og der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider: Solvarmeanlæg år Flisanlæg år Geotermianlæg år Grunde år Ombygninger og bygninger år Ombygning lejede lokaler år Maskiner og kedler... 9 år Gadeledninger... 2 år Driftsmidler... 5 år Aktier og obligationer Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Beholdningen af obligationer henstår til dækning af fjernvarmeselskabets andel af kraftvarmeværkets lån. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Mellemværende med forbrugere Årets resultat (over- eller underdækning) skal i henhold til Lov om Varmeforsyning indregnes i taksterne for det kommende år. Årets over- eller underdækning er indregnet som mellemværende under henholdsvis kortfristede gældsforpligtelser og omsætningsaktiver i balancen. Sønderborg Kraftvarmeværk Andelen af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er medtaget på grundlag af kraftvarmeværkets årsrapport pr , dog korrigeret for Sønderborg Fjernvarmes regnskabspraksis. Aktiver og gæld i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S indregnes i Sønderborg Fjernvarme med 88%. Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S forpligtelser. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. 13

14 Miljøforhold for tiden 1. januar december Naturgasforbrug Millioner normalkubikmeter Emissioner i luften Ton CO Ton SO2 (svovl) Ton NOx (kvælstof) Til sammenligning er SO2 indholdet 1. gange mindre og NOx indholdet 3 gange mindre end ved olieforbrænding Vandforbrug Ton Spædevand El-forbrug MWh Kemikalieforbrug Ton Hydro-X (til modvirkning af tæring i rør) Ton Pax (til neutralisering af spildevand på flisanlæg) Ton Natronlud (til neutralisering af spildevand på flisanlæg) Kraftvarmeværket Der er ikke redegjort for den del af fjernvarmen, som kommer fra forbrændning af ca. 82. tons brændsel og naturgasproduceret el og varme. Et kraftvarmeværk fremstiller elektricitet og varme samtidigt. Elektricitet fra Sønderborg Kraftvarmeværk erstatter elektricitet fra et kulfyret kraftværk. Det reducerer udledning af kultveilte (drivhuseffekt) og svovlforbindelser (sur regn) væsentligt til gavn for miljøet. Mine sider Se dit forbrug Gå ind på når du vil aflæse dit forbrug, eller blot se hvad du f.eks. brugte sidste år. Du kan også få et overblik over, hvad vi forventer, at du og din familie bruger, måned for måned - se varmestyring. Du skal blot logge ind med dit forbrugernr. og pinkode. Både forbrugernr. og pinkode finder du på din regning eller betalingsoversigt. Er du tilmeldt betalingsservice, kan du finde din seneste regning via din netbank. 14

15 Resultatbudget for tiden 1. januar december 215 (1. kr.) Indtægter Abonnementsbidrag Effektbidrag Variable bidrag Varmesalg sygehuset Overdækning/underdækning sidste år... (4.45) Årets overdækning/underdækning Produktionsomkostninger Varmekøb... (44.316) El... (1.5) Vedligeholdelse... (6.181) Konsulenthonorar... (344) Leje af lokaler... (1) Udlejning af lokaler og skorstene... 5 Autodrift... (234) Lokaleomkostninger... (38) Personaleomkostninger... (5.828) Afskrivninger... (2.17) (78.328) Overført til gadeledningstab (6.941) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (17.387) Vedligeholdelse af gadeledninger... (3.21) Vedligeholdelse af husmålere... (1.418) Konsulenthonorar udbud... (39) Vand og el... (2.674) Kemikalier og analyser... (18) Autodrift og entreprenørmaskiner... (285) Lokaleomkostninger... (181) Personaleomkostninger... (3.61) Afskrivninger... (1.858) (39.455) Administrationsomkostninger og energibesparelser... (11.59) ( ) Resultat før henlæggelser og finansielle poster Finansielle indtægter og -omkostninger netto... (22.291) Årets resultat... Årets nettoresultat... 15

16 grafisk arbejde

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. i likvidation CVR-nr Årsrapport 2015

Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. i likvidation CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. i likvidation CVR-nr.

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere