Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 2014"

Transkript

1 Årsrapport

2 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning for året 214 : side 7 Nøgletal andelsselskab, som har til formål at etablere energiproduktionsanlæg side 8 Resultatopgørelse 1. : samt distribuere energi til opvarmning og Hovedaktivitet side 9 Balance varmt brugsvand. side 1-12 Noter Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet andelsselskab, som har til formål at etablere energiproduktionsanlæg samt side 13 Anvendt regnskabspraksis I 214 blev der fremstillet i alt ca GJ-varme distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand. side 14 Miljøforhold og mine sider (296. MWh). Salget til forbrugerne var 85. side 15 Resultatbudget I 214 blev GJ der (224. fremstillet MWh) i alt ca. og ledningstabet GJ-varme udgør (296. således Fotos: side 2-3 Første spadestik og opførelse af nyt biomasseanlæg MWh. Salget 261. til forbrugerne GJ (72. var MWh) GJ (225. MWh) og ledningstabet udgør således 255. GJ. Både salget Både og ledningstabet salget og ledningstabet er lavere end er i 213, lavere hvilket end i skyldes 213, den historisk milde hvilket vinter skyldes og den deraf historisk lavere varmeforbrug. milde vinter og deraf lavere side 4-5 Ledningsarbejde på Grundtvigs Allé, engelsk affald og forbruger nr. 1. varmeforbrug. Varmen er produceret følgende 4 steder: side 6 Revision på geotermianlæg og solparken Varmen er produceret følgende 4 steder: Selskabsoplysninger: CVR-nr Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel Sønderborg Tlf Revision: DELOITTE Vor samlede produktionskapacitet er i 214 steget fra Vor samlede ca. produktionskapacitet 145 MW til ca. 154 MW i 214 efter er steget at det fra nye ca. biomasseanlæg er kommet til. 145 MW til ca. 154 MW efter at det nye biomasseanlæg er kommet til. I foråret havde vi den glæde at runde forbruger nummer 1., som blev fejret I på foråret behørig havde vis. vi Ved den årsskiftet glæde at 214 runde var forbruger antallet af nummer 1., som blev fejret på behørig vis. Ved års- tilsluttede skiftet 214 var antallet af tilsluttede målere nået op på 1.94, svarende til en tilvækst på 146 nye målere i 214. Navne fra venstre: Erik Wolff (direktør), Jens Erik Nielsen (næstformand), Adam Vest, Erik Andersen, Claus Plum (formand), Frank G. Neidhardt, Torben Sørensen og Ole Stenderup. Produktionsanlæg Flis og geotermianlæg I foråret 214 var driften af geotermien stabil, men kun på ca. en tredjedel af den forventede kapacitet. Og hvad værre var, kapaciteten var stadig aftagende. 2

3 Årsagen var højt modtryk i den geotermibrønd, hvor vandet pumpes ned i undergrunden igen, og derfor planlagde vi, som meddelt på sidste års generalforsamling, at anlægget skulle gennemgå en revision over sommeren inden varmesæsonen 214/215. Problemet blev lokaliseret ved tilstopning af filtrene i brønden, som derfor skulle renses ud. En almindelig udsyring kunne ikke klare dette og derfor blev det besluttet, at returskylle filtrene ved at placere dykpumpen fra produktionsbrønden i injektionsbrønden. Da der kun er tre anlæg af denne type her i landet er erfaringsgrundlaget smalt, og vi har således selv et stort ansvar for de løsninger på udbedring som vi foretager. Det har været et stort og komplekst arbejde, som blev gennemført uden uheld på personale eller materiel som følge af en grundig planlægning. Umiddelbart efter returskylningen var den forventede effekt tilbage, men desværre blev vor glæde herover kun kortvarig, da vi efter en periode på ca. 2 ½ måned igen måtte se effekten falde til samme niveau som før oprensningen. Det er ikke tilfredsstillende, men vi henter den ypperste ekspertise vi kan både i Danmark og udlandet, for at få vore resultater på geotermibrønden forbedret. Et tilsvarende anlæg på Amager har udfordringer magen til, og vi har derfor aftalt en tæt dialog med ejerne af dette anlæg med henblik på at dele erfaringer og mulige løsninger. Vi arbejder fortsat med optimering af varmepumpeanlægget. Varmepumperne er produceret i Kina og leveret af en svensk leverandør, som vi har i arbejde for at få anlægget trimmet ind. Disse udfordringer betyder naturligvis en stor ekstrabelastning i dagligdagen for vor organisation og vi skylder de ansatte en stor tak og respekt for deres indsats og tilgang til arbejdet for at takle forhold i dagligdagen. Samlet set går det løbende fremad med at få afsluttet de sidste opgaver på flis- og geotermianlægget. Som det fremgår af den tidligere viste figur, har anlægget bidraget væsentligt til varmeforsyningen. Samtidigt er prisen for varme produceret på flis og geotermi under det halve af prisen for varme produceret på naturgas, så anlægget er af væsentlig betydning for at fastholde en stabil og attraktiv varmepris. Solvarme og Bioolie, Vollerup/Biomasse anlæg ved Glansager. Som varslet på sidste års generalforsamling har vi besluttet at etablere et nyt biomasse anlæg ved Solvarmen i Vollerup/ Glansager. Begrundelse herfor var, at vi skulle sikre kapaciteten i Vollerup/ Hørup i takt med nettets udbygning der, da denne del af ledningsnettet ikke er sammenhængende med vore øvrige net i byen. I stedet for et konventionelt ristefyret anlæg, valgte vi et forgasningsanlæg, da det giver mindre miljøbelastning og mulighed for et at bruge et bredere udvalg af brændsler. Etableringen af anlægget er gået godt og som planlagt. Der blev første gang fyret op i anlægget omkring jul og siden januar 215 har anlægget været med i driften. Opførelsesperioden har været kort og skarp, og at det har været muligt at holde planen, skyldes et godt samarbejde med vore entreprenører, og ikke mindst, at vi selv, som led i vores driftsaftale med Sønderborg Kraftvarmeværk, har varetaget den overordnede projektledelse. Igangsætningen af biomasseanlægget gør, at vi kan undlade at benytte det væsentligt dyrere bioolie som brændselskilde, når der ikke produceres varme på solanlægget i Vollerup. Anlægget er stadig under indkøring, men kedlen arbejder som forventet og vores erfaring til dato tyder på et stabilt og robust anlæg, som vi forventer klar til kommerciel drift fra den kommende varmesæson, hvor vi også vil udføre forsøg med andre biobrændsler end flis. 3

4 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S ejes af Sønderborg Kommune og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. i forening. Samarbejdet i bestyrelsen med de kommunalt udpegede medlemmer Frode Sørensen, Inger Plauborg og Inge Olsen har fungeret godt. Sønderborg Fjernvarme er repræsenteret ved formand Claus Plum, næstformand Jens Erik Nielsen samt bestyrelsesmedlem Ole Stenderup. Sønderborg Kommune har i 214 uarbejdet en ejerstrategi med retningslinjer for forvaltning af kommunens ejerandele i de selskaber, hvor kommunen er medejer, og således også i Sønderborg Kraftvarmeværk. Dette har dog ikke medført nogen væsentlig ændring i vort arbejde omkring kraftvarmeværket. Sønderborg Kraftvarmeværk har i 214 leveret ca GJ varme (161. MWh) til Sønderborg Fjernvarme og solgt ca. 27. MWh el til nettet. Hertil er anvendt ca. 74. tons affald og 8. tons biobrændsel. Affaldsmængden i nærområdet er fortsat faldende. Sønderborg Kommune sørger for via Sønderborg Forsyning(SONFOR) fortsat for at levere de affaldsmængder der er behov for og aftalt. I perioder suppleres der med affald importeret fra England og Tyskland, så anlæggets kapacitet udnyttes. El-priserne har gennem hele 214 været lave, og følgelig har indtægten fra salg af el været lavere end tidligere. Da store udsving i el-priserne er en væsentlig forudsætningsændring fra dengang værket blev bygget, opnår værket et elproduktionstilskud som rigeligt opvejer den faldende indtægt ved salg af el. Nettoudgiften ved driften af Sønderborg Kraftvarmeværk udgjorde i ,38 mio. kr., der fordeles til betaling af Sønderborg Fjernvarme med 22,43 mio. kr. og Sønderborg Kommune med mio. kr. I efteråret 213 indgik Sønderborg Fjernvarme, som meddelt sidste år, en driftsaftale med Sønderborg Kraftvarmeværk. Alt personalet blev overdraget til Sønderborg Fjernvarme, og fjernvarmens direktør blev også indsat som direktør i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S. Løsningen har givet den forventede synergieffekt hos både Sønderborg Fjernvarme og i Sønderborg Kraftvarmeværk. På omkostningssiden har det medført omkostningsreduktioner og på produktionssiden har det givet mulighed for en mere fleksibel drift og et bedre samspil mellem Sønderborg Kraftvarmeværk og anlæggene på Vestermark samt de øvrige produktionssteder. Samlingen og integrationen af personalet fra begge selskaber er gået godt, hvilket ikke mindst skyldes en god plan herfor og en hurtig og fleksibel omplacering i begge selskaber. Omlægningerne har betydet store forandringer begge steder, og derfor er det glædeligt at se, personalet har holdt det gode humør trods omvæltningerne, og det skal de have tak for. Samlet set har det styrket vor medarbejderstab og givet en væsentlig større fleksibilitet og ressourceudnyttelse. Ledningsnettet Vi har i 214 færdiggjort installationen og udskiftningen af SIM kort på næsten alle målere for at sikre en forbedret fjernaflæsning af forbruget og driften af fjernvarmeanlægget hos vore forbrugere. Det betyder, at vi løbende følger afkølingen af fjernvarmevandet hos forbrugerne, og kan følge op med direkte kontakt eller servicebesøg, hvis anlægget ikke fungerer optimalt. Vi har i den forbindelse kun mødt velvilje og positiv tilgang hos forbrugerne, hvilket vi gerne vil sige tak for. 4

5 Arbejdet med ledningsnettet på Kær og til Sønderborg Lufthavn er blevet færdiggjort og vi er nu oppe på ca. 5 % tilslutning derude. Vi har renoveret ledninger på bl. a Karen Blixens Vej i Sønderborg, i tæt samarbejde med Sønderborg Forsyning (SONFOR), således at fjernvarme og brugsvand bliver renoveret i én arbejdsgang og gaden ikke har skullet graves op to gange. Dette er både en fordel for forbrugerne og begge selskaber. Det skal vi søge at gøre mere af i fremtiden. Sidste år havde vi en stor skade på ledningsnettet ved Grundvigs Allé, som følge af en anden entreprenørs gravearbejde. Da det var en af vores store ledninger på et lavt punkt i byen, tabte vi meget hurtigt trykket, så en stor del af forbrugerne i byen måtte være uden varme hen over aftenen og en del af natten. Vi har besluttet at igangsætte en systematisk renovering af ledningsnettet startende med de ældste og mest udsatte steder, for at sikre varmeforsyningen forbliver stabil og fremtidssikret. Økonomi Regeringen opgav i sommeren 214 at implementere den varslede forsyningssikkerhedsafgift, måske bedre kendt som brændeafgiften. Det er glædeligt for os, da afgiften ville have ramt den biomasse, vi bruger på Vestermark og til dels også på Sønderborg Kraftvarmeværk. I juli 214 behandlede Byretten i Sønderborg den retssag vedrørende garantiprovision, som vi sammen med Gråsten Varme, har anlagt mod Sønderborg Kommune. Tre enige byretsdommere gav os medhold i, at Sønderborg Kommune var uberettiget i at opkræve garantiprovision med tilbagevirkende kraft af de lån på 44 mio. kr., vi har optaget for år tilbage. Uagtet en meget klar byretsdom har kommunen valgt at anke dommen til Landsretten, hvor den endnu ikke er berammet til domsforhandling. Vi håber og tror på en positiv afgørelse i 215 fra Landsretten. Samlet set for året 214 er der en række forhold som har påvirket vores økonomi både positivt og negativt. Den manglende kapacitet på geotermianlægget har medført et højere naturgasforbrug end planlagt, og dette har sammen med det lavere salg påvirket økonomien negativt. På den positive side tæller imidlertid en stigning i tilskuddet til elproduktion og at forsyningssikkerhedsafgiften ikke blev gennemført, men rullet tilbage. Det vil også have positiv effekt fremadrettet. Energitilsynet har i 214 truffet en afgørelse vedrørende vores indskudkapital. Da vi ikke var enige med Energitilsynet, har vi forelagt sagen for Energiklagenævnet, og vi afventer nu deres afgørelse i sagen. Samlet set er driftsresultatet for 214 positivt med ca, 1,1 mio. kr., således at årets resultat, efter indregning af underdækningen fra 213 på 5.5 mio. kr., ender med en underdækning på 4,4 mio. kr., som er indregnet i 215 budgettet. Bestyrelsen har derfor besluttet at fastholde priserne uændret fra 214 til 215, hvilket reelt svarer til et fald i realpris, da der trods krise og andet alligevel har været en lille inflation hen over året. Aktiviteter ud over selve driften i 214 Ud over selve driften i 214 har Sønderborg Fjernvarme deltaget i en række planlægningsarbejder med Sønderborg Kommune, de øvrige varmeproducenter, Sønderborg Forsyning (SONFOR) og Project Zero. Efter vor beslutning på sidste års generalforsamling om ikke at gennemføre projektet Alsledningen, har vi tilbudt Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning (SONFOR) 5

6 og repræsentanterne for boligforeningerne på Nordals, at såfremt der var ønske herom, var vi indstillet på at deltage med vor viden, i den fortsatte drøftelse om en løsning på Nordals. Sønderborg Fjernvarme har som aftalt arbejdet positivt med og bistået i processen vedr. Nordals og den løsning der bliver drøftet. Seneste nyt er at SONFORs bestyrelse har besluttet, at etablere en løsning for varmeforsyning af Nordals, og næste skridt er derfor, at de laver et projektforslag, som skal behandles af kommunen. Vor fortsatte medvirken er endnu ikke endelig klarlagt, men vi er positive, når blot ikke vor eventuelle deltagelse medfører risiko og omkostninger for vore eksisterende forbrugere. I efteråret 214 modtog vi en invitation fra Sønderborg Kommune om deltagelse i udarbejdelsen af en Strategisk Energiplan for Sønderborg Kommune. Den strategiske energiplan vil blive fulgt op af revision af kommunens varmeplan. Arbejdet med den strategiske energiplan er sket ved dialogmøder sammen med bla. de øvrige varmeproducenter og andre interessenter i kommunen, og det har udviklet sig til en god og positiv dialog med vore naboer og ikke mindst Sønderborg Kommune. Vi har i år, i bestyrelsen, sammen med vor direktør, iværksat de spæde skridt til at se om vore tariffer trænger til en revision. Da vore tariffer danner grundlag for vore indtægter, er det væsentligt at arbejdet bliver gjort grundigt. Vore tanker er, at de gerne skulle understøtte, at vor fjernvarme, målt op mod andre varmekilder, er og bliver det naturlige valg for både private kunder og erhvervskunder i vort dækningsområde. Herudover har vi iværksat et udredningsarbejde for, i kølvandet på de sidste års store projekter, at give os et overblik og korrekt beslutningsgrundlag for vore fremtidige investeringer og udvikling af selskabet og vore leveringsområder. Indsatsområder i 215 Idriftsættelsen af vort nye biomasseanlæg i Vollerup/ Glansager skal afsluttes og anlægget integreres i driften. Vi skal arbejde på at løse de udfordringer vi har, specielt med kapaciteten på geotermien. Vi skal arbejde videre med moderniseringen af vores tarifstruktur, så den afspejler udviklingen og understøtter potentielle forbrugeres valg af fjernvarme som opvarmningsform, og vi skal arbejde videre med en udviklingsplan for selskabet. Til slut vil jeg vil gerne takke vort personale og vor direktør Erik Wolff for en stor og god indsats. Vore forbrugere bliver altid mødt med en ordentlig og venlig behandling. Det er væsentlig for Sønderborg Fjernvarme. Jeg vil gerne takke for et godt og positivt samarbejde med vores forbrugere og Sønderborg forsyning (SON- FOR), samt Sønderborg Kommune, både med sagsbehandlingen i dagligdagen og vort samarbejde i Sønderborg Kraftvarmeværk. At vi ikke er enige med Sønderborg Kommune om juraen i en garantisag, hverken må eller skal ødelægge et godt samarbejde. På bestyrelsens vegne Claus Plum Fmd. 6

7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sønderborg, den 17. marts 215 Claus Plum Formand, privatforb. Jens Erik Nielsen Næstformand, lejere Adam Vest Bestyrelsesmedl, privatforb. Frank G. Neidhardt Bestyrelsesmedl, lejere Torben Sørensen Bestyrelsesmedl, lejere Ole Stenderup Bestyrelsesmedl, privatforb. Erik Andersen Bestyrelsesmedl, privatforb. Erik Wolff Direktør Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Sønderborg Fjernvarme Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter (side 8-13). Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. De i regnskabet anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stillling pr. 31. december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget budgettal. Budgettet har som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet Sønderborg, den 17. marts 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Skovgaard Simonsen statsautoriseret revisor Lone M. Hansen statsautoriseret revisor Nøgletal Tilsluttede målere Tilsluttede m 2 bolig og erhverv (1.) Effektbidrag: kr/m 2 bolig/erhverv Solgt til sygehuset (1. GJ) Solgt til andelshavere (1. GJ) Energiforbrug i (1. GJ) Pris pr. GJ (kr.) Variable bidrag (1. kr.) Årets over/underdækning (1. kr.)... (1.313) (969) (9.299) Egenkapital ekskl. henlæggelser (1. kr.) Henlæggelser (1. kr.) Langfristet gæld (1. kr.) Graddage (iflg. Teknologisk Institut)

8 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 214 (1. kr.) Resultat Budget Resultat Note 214 (ikke revideret) Nettoomsætning Produktionsomkostninger... (59.458) (65.61) (72.294) Bruttoresultat Distributionsomkostninger... (4.477) (42.52) (47.452) 4 Administrationsomkostninger og energibesparelser... (7.646) (8.899) (1.471) Driftsresultat Finansielle poster... (21.628) (22.587) (19.69) Resultat før henlæggelser og beregnet skat... Beregnet skat... Årets resultat... Underdækning til opkrævning i næste års priser... (4.45) (5.459) 8

9 Balance pr. 31. december 214 (1. kr.) Pr Pr Note Aktiver 6 Materielle anlægsaktiver Biomasseanlæg Glansager under opførelse Finansielle anlægsaktiver... Andelskapital i dff-edb og Dansk Geotermiselskab og dfp Aktier Obligationer Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tidsmæssige forskelle Årets over/underdækning Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger Beholdning af brændselsolie og flis Beholdning af materialer Likvide beholdninger Bankindestående Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver 8 Investeringsplan og egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Lån Kommunekredit Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Kortfristede gældsforpligtelser Lån Kommunekredit Leverandørgæld Mellemværende med forbrugere Tidsmæssige forskelle Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser Passiver i alt Personaleomkostninger Kautions og eventualforpligtelser... 9

10 Noter til årsrapporten (1. kr.) Budget (ikke revideret) Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Nettoomsætning Abonnementsbidrag Effektbidrag Varmesalg til forbrugere Varmesalg sygehuset Underdækning (9.69) (5.459) 5.67 Underdækning Produktionsomkostninger Varmekøb... (49.611) (55.921) (77.769) El... (818) (2.971) (355) Vedligeholdelse og rådgivning... (4.999) (5.973) (5.269) Leje af lokaler... (56) (1) (56) Udlejning af lokaler og skorstene Autodrift... (275) (175) (213) Lokaleomkostninger... (28) (17) (217) Personaleomkostninger... (5.68) (3.675) (4.434) Afskrivninger... (17.28) (16.986) (6.189) (78.26) (85.291) (93.825) Gadeledningstab overført til distributionsomkostning (59.458) (65.61) (72.294) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (18.748) (19.681) (21.531) Vedligeholdelse af gadeledninger... (3.367) (2.7) (2.483) Vedligeholdelse af husmålere... (1.617) (1.6) (1.99) Konsulenthonorar... (126) (36) (525) El og vand... (2.643) (4.1) (4.633) Kemikalier og analyser... (14) (39) (225) Autodrift og entreprenørmaskiner... (31) (48) (482) Lokaleomkostninger... (156) (66) (632) Personaleomkostninger... (3.13) (3.126) (2.874) Afskrivninger... (1.279) (1.593) (12.167) Gevinst ved salg af driftsmidler (4.477) (42.52) (47.452) Administrationsomkostninger og energibesparelser Revision... (125) (145) Regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance... (375) (396) IT omkostninger... (267) (39) Juridisk rådgivning... (314) (195) Forsikringsrådgivning... (192) (67) Telefon... (148) (124) Porto og fragt... (94) (93) Kontorartikler... (67) (64) Energibesparelser... (156) (78) Kontingenter... (585) (679) Generalforsamling. forbrugerinformation mv... (318) (554) Tab på debitorer... (131) (58) Lokaleomkostninger mv... (213) (34) Organisationsændringer... (12) (29) Personaleomkostninger... (4.37) (7.226) Afskrivninger... (342) (15) (7.646) (8.899) (1.471) 1

11 Noter til årsrapporten (1. kr.) Budget (ikke revideret) Note 5 Finansielle poster Renter af bankindestående Urealiseret kursgevinst obligationer Renter af obligationer Renter og gebyrer vedr. debitorer Gebyr formuepleje og finansiering... (12) (186) Renteudgift lån... (17.54) (17.37) Garantiprovision... (4.894) (4.232) Urealiseret kurstab på obligationer... (184) Realiseret kurstab på obligationer... (3) (46) (22.237) (21.771) (21.628) (22.587) (19.69) Note 6 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Gadeledninger Maskiner og kedler Driftsmidler 213 Samlet kostpris Henlæggelser modregnet... Tilgang i årets løb... Afgang i årets løb... Samlet kostpris (1.542) (1.7) ( ) Samlede af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger... Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang Samlede af- og nedskrivninger (3.68) (4.121) (34.729) (66.837) (6.592) (73.429) (11.54) (4.333) (15.387) (35.727) (5.667) 862 (4.532) ( ) (19.45) 615 (146.19) Bogført værdi Offentlig vurdering Samlet kostpris Henlæggelser modregnet... Tilgang i årets løb... Afgang i årets løb... Samlet kostpris Ombygning lejede lokaler Geotermi (19.66) Biomasseanlæg Glansager Under opførsel Samlede af- og nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger... Samlede af- og nedskrivninger (1.793) (17) (1.81) (7.99) (7.99) Bogført værdi Note 7 Tidsmæssige forskelle Swapaftale Sønderborg Kraftvarmeværk. Swapaftale Sønderborg Fjernvarme... Henlæggelser... Tidsmæssige forskelle i alt

12 Noter til årsrapporten (1. kr.) Anlægssum Idriftsættelsesår Note 8 Investeringsplan og egenkapital Geotermi Biomasseanlæg Glansager* Nytilslutninger Renovering gadeledninger Optimering fliskedler Egenkapital * tidligere afholdt investeringer er opført under aktiver side 9 med t.kr. Note 9 Note 1 Note Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Grund, bygninger og tekniske anlæg Tilgang Anvendte henlæggelser... (63.994) (63.994) Akk.afskrivninger... ( ) ( ) Årets afskrivninger... (13.295) (11.834) Overtagne afskrivninger... ( ) ( ) Regulering afskrivninger ny kontrakt... (2.81) (2.4) Reduktion aktiver... (16.463) (16.463) Bogført værdi Likvide beholdninger og tilgodehavender m.v Aktiver ialt Nettoindskud Gæld... ( ) ( ) Nettoandel... (53.627) (62.47) Tidsmæssige forskelle Swapaftale Sønderborg Kraftvarme... (4.771) Swapaftale Sønderborg Fjernvarme... (13.163) Henlæggelser Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse... (331) (289) Lønninger... (1.531) (13.767) Overført til gadeledninger Overført til projekt Glansager Pensionsbidrag... (3.694) (1.961) Andre sociale bidrag... (142) (71) Kursus- og personaleomkostninger... (792) (614) Kørselsudgifter... (48) (44) (13.9) (14.534) og er fordelt således: Produktionsomkostninger... (5.68) (4.434) Distributionsomkostninger... (3.13) (2.874) Administrationsomkostninger... (4.37) (7.226) (13.9) (14.534) Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 12 Kautions- og eventualforpligtelser Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S forpligtelser Sønderborg Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit (restgæld t.kr ).

13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt varmeforsyningsloven. Herudover er der tilvalgt bestemmelser fra regnskabsklasse C af hensyn til årsrapportens informationsværdi. Tilvalg omfatter reglerne omkring ledelsesberetning. Selskabet har ændret regnskabspraksis fra 214 vedrørende præsentation af egenkapitalen, således at tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling vises særskilt under henholdsvis tilgodehavender eller gæld som tidsmæssige forskelle. Tidligere blev tidsmæssige forskelle modregnet i egenkapitalen. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden års rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Nettoomsætning ved salg til forbrugere indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Varmesalg til forbrugere er opgjort på baggrund af måling. Selskabet er omfattet af Lov om Varmeforsyning. Dette medfører, at selskabets over- eller underdækning opgjort efter varmeforsyningens regler skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er årets over- eller underdækning indregnet i nettoomsætningen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger til produktionsapparatet, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I produktionsomkostninger indregnes omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, afskrivninger, leje af lokaler og udlejning af lokaler samt løn til driftspersonale. Under produktionsomkostninger indgår endvidere omkostninger vedrørende varmekøb fra kraftvarmeværket - som indeholder fjernvarmens andel af kraftvarmeværkets driftsresultat. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven. Gadeledningstab betragtes som en distributionsomkostning og beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger omfatter reparation og vedligeholdelse af gadeledninger og brønde, samt vedligeholdelse af målere og unitter, personaleudgifter og afskrivninger på ledningsnettet og målere. Reguleringsmæssige over-/underdækninger Årets over-/underdækning Årets over- eller underdækning opstår som følge af, at taksterne (varmeprisen) for året samlet set har været enten for høje eller for lave i forhold til selskabets omkostninger, opgjort i henhold til varmeforsyningslovens regler herom. Selskabet er underlagt hvile i sig selv -princippet i henhold til varmeforsyningsloven, hvilket medfører, at den akkumulerede over- eller underdækning skal tilbageføres til eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger opstår som følge af, at visse poster i årsregnskabet, herunder finansielle instrumenter, investeringshenlæggelser og afskrivninger på værkets anlæg, indregnes efter forskellige principper i henholdsvis årsrapporten og opgørelsen af varmeprisen i henhold til varmeforsyningens regler herom. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremrykket betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid. Regnskabsmæssig behandling Årets over-/underdækning samt årets forskydning i tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger reguleres i selskabets nettoomsætning. Den akkumulerede over- eller underdækning såvel som den akkumulerede tidsmæssige forskel i forbrugerbetalinger er udtryk for en gæld til, henholdsvis et tilgodehavende hos, forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændringer af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulede af- og nedskrivninger. Gadeledninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilslutningsbidrag modregnes i omkostninger for nyanlæg og nettoværdien afskrives. Maskiner, kedler, driftsmidler og ombygning af lejede lokaler på Central Nord måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris og der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider: Solvarmeanlæg år Flisanlæg år Geotermianlæg år Grunde år Ombygninger og bygninger år Ombygning lejede lokaler år Maskiner og kedler... 9 år Gadeledninger... 2 år Driftsmidler... 5 år Aktier og obligationer Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Beholdningen af obligationer henstår til dækning af fjernvarmeselskabets andel af kraftvarmeværkets lån. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Mellemværende med forbrugere Årets resultat (over- eller underdækning) skal i henhold til Lov om Varmeforsyning indregnes i taksterne for det kommende år. Årets over- eller underdækning er indregnet som mellemværende under henholdsvis kortfristede gældsforpligtelser og omsætningsaktiver i balancen. Sønderborg Kraftvarmeværk Andelen af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er medtaget på grundlag af kraftvarmeværkets årsrapport pr , dog korrigeret for Sønderborg Fjernvarmes regnskabspraksis. Aktiver og gæld i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S indregnes i Sønderborg Fjernvarme med 88%. Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S forpligtelser. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. 13

14 Miljøforhold for tiden 1. januar december Naturgasforbrug Millioner normalkubikmeter Emissioner i luften Ton CO Ton SO2 (svovl) Ton NOx (kvælstof) Til sammenligning er SO2 indholdet 1. gange mindre og NOx indholdet 3 gange mindre end ved olieforbrænding Vandforbrug Ton Spædevand El-forbrug MWh Kemikalieforbrug Ton Hydro-X (til modvirkning af tæring i rør) Ton Pax (til neutralisering af spildevand på flisanlæg) Ton Natronlud (til neutralisering af spildevand på flisanlæg) Kraftvarmeværket Der er ikke redegjort for den del af fjernvarmen, som kommer fra forbrændning af ca. 82. tons brændsel og naturgasproduceret el og varme. Et kraftvarmeværk fremstiller elektricitet og varme samtidigt. Elektricitet fra Sønderborg Kraftvarmeværk erstatter elektricitet fra et kulfyret kraftværk. Det reducerer udledning af kultveilte (drivhuseffekt) og svovlforbindelser (sur regn) væsentligt til gavn for miljøet. Mine sider Se dit forbrug Gå ind på når du vil aflæse dit forbrug, eller blot se hvad du f.eks. brugte sidste år. Du kan også få et overblik over, hvad vi forventer, at du og din familie bruger, måned for måned - se varmestyring. Du skal blot logge ind med dit forbrugernr. og pinkode. Både forbrugernr. og pinkode finder du på din regning eller betalingsoversigt. Er du tilmeldt betalingsservice, kan du finde din seneste regning via din netbank. 14

15 Resultatbudget for tiden 1. januar december 215 (1. kr.) Indtægter Abonnementsbidrag Effektbidrag Variable bidrag Varmesalg sygehuset Overdækning/underdækning sidste år... (4.45) Årets overdækning/underdækning Produktionsomkostninger Varmekøb... (44.316) El... (1.5) Vedligeholdelse... (6.181) Konsulenthonorar... (344) Leje af lokaler... (1) Udlejning af lokaler og skorstene... 5 Autodrift... (234) Lokaleomkostninger... (38) Personaleomkostninger... (5.828) Afskrivninger... (2.17) (78.328) Overført til gadeledningstab (6.941) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab... (17.387) Vedligeholdelse af gadeledninger... (3.21) Vedligeholdelse af husmålere... (1.418) Konsulenthonorar udbud... (39) Vand og el... (2.674) Kemikalier og analyser... (18) Autodrift og entreprenørmaskiner... (285) Lokaleomkostninger... (181) Personaleomkostninger... (3.61) Afskrivninger... (1.858) (39.455) Administrationsomkostninger og energibesparelser... (11.59) ( ) Resultat før henlæggelser og finansielle poster Finansielle indtægter og -omkostninger netto... (22.291) Årets resultat... Årets nettoresultat... 15

16 grafisk arbejde

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14, 3390 Hundested CVR-nr. 32 72 03 15 Årsrapport for 2013/14 49. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. oktober 2014... dirigent

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere