Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Bestyrelse og direktion 15

3 01 Ledelsesberetning Sund & Bælt Partner A/S besidder en unik viden inden for bygherreledelse, styring, projektering, anlæg, drift og finansiering i relation til store infrastrukturprojekter. Alle medarbejdere i Sund & Bælt Partner har deltaget i bygherrens rolle på Storebæltsbroen eller Øresundsbron og har endvidere erfaring fra såvel entreprenørområdet som rådgiverbranchen. Mere specifikt omfatter ekspertisen følgende områder: Bygherrerådgivning, herunder Ledelse og risikostyring Anlægsteknik, design og sikkerhedskoncepter Opbygning af og risikodeling i entreprenørkontrakter Myndighedsbehandling i relation til store infrastrukturprojekter, herunder koordination af myndigheder i grænseoverskridende projekter Finansiering, økonomisk styring og risikovurdering Drift og vedligehold af infrastrukturprojekter. Sund & Bælt Partner anvender sin viden både nationalt og internationalt på baggrund af, at selskabet har et robust netværk og dermed et internationalt kundepotentiale. Selskabet gennemfører bl.a. sin rådgivning i tæt samarbejde med de danske rådgivende ingeniørfirmaer, som også høstede erfaring ved etableringen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Blandt opgaverne i 2005 har været en indledende undersøgelse af mulighederne for en tunnel i Københavns Havn. Undersøgelsen beskæftiger sig med muligheden for at kombinere en trafikal fredeliggørelse af Københavns Indre By med etablering af en overordnet vejforbindelse øst om København mellem Nordhavn og Amagermotorvejen. Sund & Bælt Partner A/S har gennemført undersøgelsen for Fonden Realdania, Københavns Havn A/S og Københavns Kommune. Sund & Bælt Partner A/S er endvidere engageret i den nye Citytunnel i Malmø, hvor anlægsarbejdet for alvor gik i gang i Projektet omhandler anlæg af en ca. 8 km lang dobbeltsporet jernbaneforbindelse mellem Øresundsbanen og Malmø Centralstation. Endvidere har Sund & Bælt Partner A/S sammen med andre danske og estiske rådgivende virksomheder gennemført en teknisk, finansiel og miljømæssig analyse af en broforbindelse i Estland. Broen skal i givet fald forbinde Estlands største ø, Saaremaa, med fastlandet. I sommeren 2005 åbnede den nye Amager Strandpark, som Københavns Kommune, Københavns Amt og Frederiksberg Kommune i fællesskab har finansieret. Sund & Bælt Partner A/S har i projekterings og byggefasen bistået Amager Strandpark I/S med kontraktadministration og myndighedsbehandling. I slutningen af 2005 blev det entreprenørkonsortium, der skal forestå design, anlæg og drift af en 3,4 km lang hængebro over Messina strædet mellem Sicilien og det italienske fastland udpeget efter en licitation. Sund & Bælt Partner A/S er underleverandør til det vindende konsortium, specielt vedrørende drift og vedligehold af hængebroen. Årets resultat for 2005 udgør et overskud på 635 t.kr., hvilket er en forbedring af resultatet for 2004 med 95 t. kr. Budgettet for 2005 udviste et overskud på 612 t.kr. Egenkapitalen er positiv med 7,7 mio. kr. Aktivitetsniveauet har i 2005 været tilfredsstillende, og den samlede nettoomsætning udgør 8,1 mio. kr. Selskabet er ikke omfattet af statsgaranti.

4 02 Årsrapport Pengestrømme Efter statusdagen Forventninger til 2006 Pengestrømme fra driften udgør 375 t.kr., hvilket er 845 t.kr. bedre end i Det er primært driftskapitalen, som består af omsætningsaktiver og kortfristet gæld, der har ændret sig. Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for For det kommende år er der budgetteret med en samlet bruttoindtægt i størrelsesordenen 4,6 mio. kr. Årets resultat efter skat er budgetteret til at udgøre et overskud på 0,6 mio. kr. Selskabets likvide midler er faldet med 218 t.kr. og udgør ultimo 2005 i alt t.kr. Den primære usikkerhed knytter sig til indgangen af nye ordrer.

5 03 Hoved- og nøgletal Hovedtal, t.kr ) Nettoomsætning Driftsomkostninger Resultat af ordinær drift Finansielle poster Skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (ordinær drift) 9,2 13,8 13 9,2 8,9 Afkastningsgrad (ordinær drift) 4,2 8,5 7,1 7 8,3 Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber i note 2 Anvendt regnskabspraksis. Note 1) Selskabet er etableret 3. maj 2001.

6 04 Årsrapport Resultatopgørelse 1. januar december 2005 (1.000 DKK) Note Indtægter 3 Nettoomsætning Indtægter i alt Omkostninger 4 Andre driftsomkostninger Personaleomkostninger 0 0 Omkostninger i alt Resultat af ordinær drift Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle poster i alt Årets resultat før skat Skat Årets resultat Overskuddet på 635 t.kr. foreslås overført til næste år.

7 05 Balance 31. december 2005 (1.000 DKK) Note Aktiver Kortfristede aktiver Tilgodehavender 7 Tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Note Passiver Egenkapital 9 Aktiekapital Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser 11 Leverandører og andre gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Egenkapital og gældsforpligtelser i alt Kontraktlige forpligtelser og sikkerhedsstillelser 13 Nærtstående parter 14 Begivenheder efter statusdagen

8 06 Årsrapport Egenkapitalopgørelse (1.000 DKK) Overført Aktiekapital resultat I alt Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31 december Saldo pr. 1. januar Årets resultat Saldo pr. 31 december

9 07 Pengestrømsopgørelse (1.000 DKK) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før skat Øvrige reguleringer Finansieringsindtægter Regulering for selskabsskat Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Kreditorer og andre gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet Nettokøb af anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt 0 0 Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nettofinansieringsomkostninger Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Årets ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo sammensættes således: Indestående i bank og likvider Likvide beholdninger ultimo i alt

10 08 Årsrapport Note 1 Ændringer i anvendt regnskabspraksis Pr. 1. januar 2005 er den anvendte regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsanvendelse af IFRS. Sammenligningstal for 2004 er tilpasset de nye regnskabsstandarder. Baseret på de gældende IFRS standarder har ændringen fra de historisk anvendte danske regnskabsprincipper til IFRS regnskabsregler ikke betydet ændringer i sammenligningstallene for 2004.

11 09 Note 2 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ydeligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt af Københavns Fondsbørs. Resultatopgørelsen Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Nettoomsætning Omsætning vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med at ydelserne leveres, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Finansielle poster Renteomkostninger og indtægter medtages med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Sund & Bælt koncernens danske selskaber. Datterselskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværender med tilknyttede virksomheder. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for selskabet er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i posterne i årets resultatopgørelse. Selskabets pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvide reserver samt selskabets likvide reserver ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke likvide resultatposter, betalte finansielle poster, beregnede selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. Driftskapitalen omfatter de driftsrelaterede balanceposter under omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter finansieringsposter. Uudnyttede kreditfaciliteter indgår ikke i pengestrømsopgørelsen. Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Balancen De i hoved og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages fornøden nedskrivning til imødegåelse af tab. Overskudsgrad: Resultat af ordinær drift fratrukket andre indtægter i procent af omsætningen Afkastningsgrad:Resultat af ordinær drift fratrukket andre indtægter i procent af de samlede aktiver Aktuel skat og udskudt skat Efter sambeskatningsreglerne afvikles datterselskabernes hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationsselskabet.

12 10 Årsrapport Note 3 Nettoomsætning Omsætningen omfatter honorarer for udført rådgivning. Note 4 Andre driftsomkostninger I andre driftsomkostninger indgår vederlag til moderselskabet og Femern Bælt A/S for benyttelse af personaleressourcer. Revisionshonorar for 2005 specificeres således Revision Andet Revisionshonorar specificeres således KPMG C.Jespersen 46 8 Grant Thornton 8 0 Revisionshonorar i alt 54 8 Revisionshonorar for 2004 specificeres således Revision Andet Revisionshonorar specificeres således KPMG C.Jespersen Grant Thornton 5 5 Revisionshonorar i alt Note 5 Personaleomkostninger Ud over direktionen er der ingen ansatte i selskabet. Direktionen modtager vederlag i Femern Bælt A/S. Der betales ikke vederlag til bestyrelsen. Note 6 Skat Aktuel skat (sambeskatningsbidrag) Udskudt skat 0 0 Skat i alt Skat af årets resultat forklares således: Beregnet 28 pct. (30 pct. i 2004) skat af resultat før skat Andre reguleringer 0 11 Skat i alt Effektiv skatteprocent 28 pct. 31 pct.

13 11 Note 7 Tilgodehavender Tilgodehavender fra kunder Tilgodehavender i alt Note 8 Likvide beholdninger Indestående i bank og kassebeholdning Likvide beholdninger i alt Note 9 Aktiekapital Aktiekapitalen omfatter aktier á nominelt kr Hele aktiekapitalen ejes af Sund & Bælt Holding A/S, som er 100% ejet af den danske stat. Aktiekapitalen er uændret siden stiftelsen i Note 10 Overført resultat Primo Årets resultat Ultimo Note 11 Leverandører og andre gældsforpligtelser Leverandører Tilknyttede virksomheder Anden gæld Leverandører og andre gældsforpligtelser i alt Note 12 Kontraktlige forpligtelser og sikkerhedsstillelser Som følge af sambeskatningen med koncernens øvrige selskaber hæfter Sund & Bælt Partner A/S solidarisk med disse selskaber for skat af sambeskatningsindkomsten for 2004 og tidligere. Selskabet har ikke afgivet sikkerhedsstillelser.

14 12 Årsrapport Note 13 Nærtstående parter Omsætning og andre Tilgodehavende gæld Nærtstående driftsposter parter Hjemsted Tilknytning Transaktioner ultimo 2005 ultimo 2004 Den danske stat, selskaber og institutioner ejet af denne Sund & Bælt København 100% ejerskab af Moderselskabet Holding A/S Sund & Bælt Partner varetager fælles A/S funktioner A/S København Tilknyttet virksomhed Salg af rådgivning Storebælt A/S København Tilknyttet virksomhed Sambeskat Øresund ningsbidrag Femern Bælt København Tilknyttet virksomhed Køb/salg af råd A/S givning Øresundsbro København/ Tilknyttet virksomhed Køb/salg af råd Konsortiet Malmø givning Note 14 Begivenheder efter statusdagen Se afsnit under ledelsesberetningen.

15 13 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Sund & Bælt Partner A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 28. marts 2006 Direktion Peter Lundhus Administrerende direktør Bestyrelse Leo Larsen Formand Mogens Hansen Søren Vikkelsø

16 14 Årsrapport Revisionspåtegning Til aktionæren i Sund & Bælt Partner A/S Vi har revideret årsrapporten for Sund & Bælt Partner A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og ydeligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 28. marts 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Andersen Statsautoriseret revisor Christian Fløistrup Statsautoriseret revisor Bo Haack Christensen Statsautoriseret revisor Henrik Aslund Pedersen Statsautoriseret revisor

17 15 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Leo Larsen (formand) Administrerende direktør i Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt og A/S Øresund Direktion Peter Lundhus Administrerende direktør Bestyrelsesmedlem i Femern Bælt A/S (formand) RenHold A/S (næstformand) RGS 90 A/S Formand for Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning under Fødevareministeriet og Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender Bestyrelsesmedlem i E. Pihl & Søn A/S BYG DTU's Advisory Board Administrerende direktør i Femern Bælt A/S Mogens Hansen Underdirektør i Sund & Bælt Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Femern Bælt A/S Søren Vikkelsø Sekretariatschef i Sund & Bælt Holding A/S

18 Design: Bysted A/S Foto: Sund & Bælt ISSN:????-????

19 Foto: Sund & Bælt ISSN:

20 Sund & Bælt Partner A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Tlf Fax CVR-nr

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Påtegninger 46 Bestyrelse og direktion 48 Finansiel ordbog

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2013 www.femern.dk

Årsrapport 2013 www.femern.dk Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 13 Totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 Pengestrømsopgørelse 18 Noter 19 Ledelsespåtegning 38

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere