Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud"

Transkript

1 Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013 Side 1 af 28

2 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Indhold 1. Indledning Udbudsmaterialet Ordregivers forhold Beskrivelse af ordregivers ressortområde Værdigrundlag Organisering Sundheds og Omsorgsforvaltningens organisering i forhold til ydelserne praktisk og personlig til hjemmeboende: Tilbudsgivers forhold Generelt Konsortier De udbudte aftalers omfang Beskrivelse af de udbudte ydelser Forventet omfang Eksklusivitet Rammeaftalerne er delaftaler Antal leverandører på rammeaftalen Aftalens længde Udbudsprocedure Generelt Tilbudsgivers egnethed e forhold Den økonomiske og finansielle formåen Årsregnskab Nøgletal Den tekniske og faglige formåen Liste over de betydeligste leverancer Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Henvisning til andres ressourcer Side 2 af 28

3 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 7.3 Tilbudsvurdering Generelt Alternative bud Kontrolbud Tildeling af kontrakten Tildelingskriterium Delkriterier Tilbudsfrist Aflevering af tilbud Tilbuddets indhold Sprog Vedståelsesfrist for tilbud Åbning af tilbud Skriftlige spørgsmål og ændringer af udbudsmaterialet Kontaktperson Frist for at stille spørgsmål og offentliggørelse af disse Ændringer af udbudsmaterialet Aftalegrundlag Generelt Sociale og etiske hensyn Tavshedspligt, fortrolighed, aktindsigt mv Forbehold Forhandling Omkostninger ved udbudsforretningen Ordregivers afklarende spørgsmål Underretning om tildelingsbeslutningen Retsvirkning Aflysning Tidsplan Klageprocedurer Indgivelse af klager (jf. Lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., med senere ændringer.) Side 3 af 28

4 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 10.2 Organ med ansvar for klageprocedure Yderligere oplysninger i forbindelse med en evt. klage Side 4 af 28

5 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Københavns Kommunes udbud af rammeaftaler om varetagelse af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91. De ydelser, der her udbydes, vedrører primært ydelser, der skal leveres i borgernes hjem. Københavns Kommune har en række særskilte ordninger vedrørende indkøb, madservice og tøjvask, der også bevilliges efter servicelovens 83, der ikke er omfattet af dette udbud. Udbudsbetingelserne er udarbejdet ud fra følgende overordnede præmisser: Målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig og/eller praktisk efter servicelovens 83 af Københavns Kommunes Sundheds og Omsorgsforvaltning eller Socialforvaltning. Borgerne har efter servicelovens bestemmelser om frit valg, ret til at vælge mellem minimum to leverandører af personlig og praktisk efter servicelovens 83 og 91. I Københavns Kommune vil borgene blive tilbudt at kunne vælge mellem en kommunal leverandør og to private leverandører af praktisk og personlig i hvert lokalområde. Varetagelsen af opgaver vedrørende personlig og praktisk til borgere i eget hjem er omfattet af EU s udbudsdirektiv bilag II B, hvorfor udbuddet gennemføres alene i overensstemmelse med direktivets art. 23 og 35, stk. 4. Det skal således understreges, at uanset de nedenfor beskrevne betingelser for nærværende udbud, er udbuddet alene omfattet EU s udbudsdirektiv bilag II B, således at direktivets øvrige regler ikke finder anvendelse for nærværende udbud, ligesom tilbudslovens regler heller ikke finder anvendelse for nærværende udbud. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser. I fase 1 vurderes tilbuddets overholdelse af formalia samt Tilbudsgivers egnethed som potentiel leverandør ud fra de afgivne virksomhedsoplysninger i punkt 7.2. Tilbudsgivere, der herefter bedømmes som egnede ud fra de angivne oplysninger, vil herefter overgå til fase 2. I fase 2 foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud i henhold til punkt 7.3 og på baggrund heraf besluttes med hvilke Tilbudsgivere, der skal indgås kontrakt. Ordregiver er ansvarlig for, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser, herunder at de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling respekteres under udbudsprocessen. Tilbudsgiver må derfor påregne, at ordregiver kan afvise tilbud, der er fejlbehæftet eller mangelfuldt. Det er Tilbudsgivers ansvar og risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Side 5 af 28

6 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 2. Udbudsmaterialet Ud over nærværende udbudsbetingelser udgøres udbudsmaterialet for udbuddet af følgende dokumenter: Bilag A: Kravspecifikation Bilag B: Udkast til Rammeaftale Bilag C1: Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag C2: Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Bilag D: Formular til Erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse Bilag E: Formular til Erklæring om virksomhedens eventuelle gæld til det offentlige Bilag F: Formular til Erklæring om virksomhedens nettoomsætning og egenkapital og om virksomhedens aktuelle økonomiske situation Bilag G: Formular til Erklæring om referencer Bilag H: Tilbudsskabelon 1: Pris Bilag I: Tilbudsskabelon 2: Kvalitet, Implementering og samarbejde 3. Ordregivers forhold Den ordregivende myndighed ( ordregiver ) er: Københavns Kommune v. og Sjællandsgade København N Rammeaftalerne kan benyttes af og. 4. Beskrivelse af ordregivers ressortområde Københavns Kommune har ca ansatte og et budget på 42 mia. DKK til at varetage kommunale opgaver for kommunens ca indbyggere. 4.1 Værdigrundlag København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag. Det giver Københavns Kommune nogle særlige forpligtelser og muligheder for at være udadvendt og udviklingsorienteret. Københavns Kommune er en offentlig servicevirksomhed. Kommunens opgave er at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i Side 6 af 28

7 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget byen. Kommunen skal være bevidst om kvaliteten i sine serviceydelser, og kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen skal som arbejdsplads være kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen skal være en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes som et aktiv. 4.2 Organisering Kommunen består af 7 forvaltninger med ca kommunale institutioner, kontraktinstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Det er borgere visiteret til personlig og praktisk samt srehabilitering af eller, der skal benytte den udbudte rammeaftale. Neden for er givet en nærmere beskrivelse af de to forvaltninger. 4.3 varetager de kommunale opgaver, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget. s samlede budget for 2013 udgør 6,1 mia. kr. (november 2012). Antallet af ansatte i er ca (november 2012). Sundheds og Omsorgsforvaltningen har opgaver inden for to hovedområder: Ydelser til ældre borgere over 65 år, dvs. folkepension, personlige tillæg, helbredstillæg, boligydelse, hjemmepleje, hjemmesygepleje, dagtilbud, emidler, almindelige ældreboliger, plejeboliger, aflastningsboliger, madservice, og træningscentre mv. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for samtlige borgere i Københavns Kommune. Endvidere hører voksentandpleje og kommunens arbejdsmiljørådgivning samt træningscentre under. Desuden har hovedansvaret for kommunens relationer til sygehusvæsnet i Region Hovedstaden. Sundheds og Omsorgsforvaltningens Organisationsstruktur. er på ydelsesområdet praktisk og personlig til borgere i eget hjem organiseret med en centralforvaltning og 5 lokalområder med der tilhørende enheder. Side 7 af 28

8 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget De fem lokalområder er: Vesterbro / Kongens Enghave / Valby (VKV) Vanløse/Brønshøj/Husum (VBH) Bispebjerg/Nørrebro (BIN) Østerbro/Indre by/ Christianshavn (IBØ) Amager (AMA) Sundheds og Omsorgsforvaltningens organisering i forhold til ydelserne praktisk og personlig til hjemmeboende: Centralforvaltning Lokalområde AMA Lokalområde IBØ Lokalområde VKV Lokalområde VBH Lokalområde IBØ Visitation Visitation Visitation Visitation Visitation Udføreenheder Udføreenheder Udføreenheder Udføreenheder Udføreenheder Centralforvaltningen har til formål at forestå strategi- og politikformulering samt rammer for forvaltningens virke. Leverandørens kontakt med centralforvaltningen vil primært være til [Center for xxx] vedrørende kontrakter og generelle retningslinjer, samt prisreguleringer. Det er lokalområdekontorerne med tilhørende enheder der har den daglige kontakt til leverandører og borgere. Lokalområderne består af et lokalområdekontor med visitation og en række underlagte udføreenheder. Det er visitationens opgave at vurdere borgernes individuelle behov for praktisk og personlig og visitere til ud fra forvaltningens kvalitetsstandarder, hvorefter udføreenhederne (offentlige og private leverandører samt selvudpegede ere) leverer den visiterede praktiske og personlig i samspil med borgerne. Private leverandører af praktisk og personlig vil have bred kontakt med visitation og andre udføreenheder i lokalområderne. Borgers leverandør af personlig vil have som opgave at koordinere en i forhold til andre leverandører, herunder kontakt til sygepleje træningscentre, dagtilbud og leverandører af madservice, tøjvaske- og indkøbsordninger mv varetager de kommunale opgaver, der henhører under Socialudvalget. Socialudvalgets samlede budget for 2013 udgør 6,6 mia. kr. (november 2012). Antallet af ansatte i er omregnet til fuldtidsstillinger ca ansatte (November 2012). Side 8 af 28

9 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget arbejdsområde er borgere under 65 år herunder børn, unge og voksne, der har store sociale og/eller psykiske problemer, har et handicap, er kriminalitetstruede, voldsramte, prostituerede eller har et stof- eller alkoholmisbrug, som de har brug for til at håndtere. s organisationsstruktur s organisation på hjemmeplejeområdet består af fem niveauer: s direktion Mål og Rammekontoret for voksne Hjemmeplejevisitationen Drift- og Udviklingskontor for Den Social Hjemmepleje 5 lokale Hjemmeplejecentre s direktion varetager i samarbejde med Mål og Rammekontoret for voksne og Hjemmeplejevisitationen strategi- og politikformulering samt rammer for forvaltningens virke. Det er Hjemmeplejevisitationens opgave at vurdere borgernes individuelle behov for og visitere ud fra forvaltningens kvalitetsstandarder, hvorefter Den Sociale Hjemmepleje dvs. de 5 lokale hjemmeplejecentre, private leverandører og selvudpegede ere leverer de visiterede ydelser i samspil med borgerne De private leverandører vil primært have dagligt kontakt til både Hjemmeplejevisitationen og de 5 lokale hjemmeplejecentre. Organisationsdiagram over Hjemmepleje: s direktion Mål og Rammekontor for voksne Hjemmeplejevisitationen DU kontor for social hjemmepleje Hjemmeplejecenter Amager Hjemmeplejecenter Valby/Vesterbro Hjemmeplejecenter Østerbro/City Hjemmeplejecenter Brønshøj/Vanløse Hjemmeplejecenter Nørrebro/Bispebjerg Hjemmeplejevisitationen er internt opdelt i fem distriktsgrupper svarende til de 5 lokale hjemmeplejecentre: Vesterbro / Kongens Enghave / Valby (VKV) Side 9 af 28

10 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Vanløse/Brønshøj/Husum (VBH) Bispebjerg/Nørrebro (BIN) Østerbro/Indre by/ Christianshavn (IBØ) Amager (AMA) Der er geografisk lighed mellem s Hjemmeplejecentre og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Lokalområdekontorer. 5. Tilbudsgivers forhold 5.1 Generelt Det skal klart og tydeligt fremgå af Tilbudsgivers fremsendte dokumenter, hvilken juridisk person, der er Tilbudsgiver. Såfremt Tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse juridiske personer angivet klart og entydigt i tilbuddet. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage eller begrænse Tilbudsgivers fulde ansvar under en eventuel kontrakt. 5.2 Konsortier I det omfang Tilbudsgiver udgør et konsortium, skal der blandt konsortiets medlemmer udpeges en fælles befuldmægtiget, der har fuld prokura over for den ordregivende myndighed. De i konsortiet deltagende virksomheder hæfter solidarisk, direkte og ubetinget over for Københavns Kommune i forbindelse med tilbuddet og en eventuel kontrakt. Tilbudsgiver skal udfylde erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse (Københavns Kommunes standardblanket, jf. bilag [D], skal anvendes til dette), såfremt det er et konsortium, der er Tilbudsgiver. Den udfyldte erklæring skal fremsendes sammen med tilbuddet. Bemærk at hver enkel konsortiedeltager skal underskrive erklæringen. Københavns Kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbudsgivende virksomheder såfremt, der i et ansøgende konsortium deltager en eller flere virksomheder fra andre tilbudsgivende konsortier, og såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Københavns Kommune forbeholder sig ret til at afvise Tilbudsgiveren såfremt, en ansøger anvender samme underleverandør som andre Tilbudsgivere, og såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Side 10 af 28

11 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 6. De udbudte aftalers omfang 6.1 Beskrivelse af de udbudte ydelser Nærværende udbud omfatter levering af praktisk og personlig i henhold til servicelovens 83 og 91 til borgere i Københavns Kommune. Københavns Kommune opererer med tre ydelseskategorier, personlig og personlig øvrig tid. Neden for er givet en samlet beskrivelse af antal borgere der modtager de forskellige ydelseskategorier og antal visiterede timer i de enkelte lokalområder i de to forvaltninger. Tabel 1 - Modtagere af praktisk og personlig fordelt på forvaltning, lokalområder og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Leverandør typer Leverandør typer Lokalområde Kommunal Privat Selvudpeget Kommunal Privat Selvudpeget Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Tabel 2 - Antal visiterede timer inden for praktisk og personlig fordelt på forvaltning, lokalområder og leverandørtyper i 2012 Antal timer Leverandør typer Leverandør typer Lokalområde Kommunal Privat Selvudpget Kommunal Privat Selvudpget Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Antal borgere og visiterede timer fordeler sig således på lokalområder i forhold til de tre ydelses- og priskategorier. Side 11 af 28

12 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Tabel 1 - Modtagere af praktisk og personlig fordelt på forvaltning, lokalområder og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Leverandør typer Leverandør typer Lokalområde Kommunal Privat Selvudpeget Kommunal Privat Selvudpeget Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Tabel 2 - Antal visiterede timer inden for praktisk og personlig fordelt på forvaltning, lokalområder og leverandørtyper i 2012 Antal timer Leverandør typer Leverandør typer Lokalområde Kommunal Privat Selvudpget Kommunal Privat Selvudpget Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Tabel 3 - Modtagere af hjemme i lokalområde Amager, fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 4 - Modtagere af hjemme i lokalområde Amager inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Side 12 af 28

13 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Tabel 5 - Modtagere af hjemme i lokalområde Vestebro/Kgs. Enghave/Valby, fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 6 - Modtager af hjemme i lokalområde Vestebro/Kgs. Enghave/Valby inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 7 - Modtagere af hjemme i lokalområde Indre by/østerbro, fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 8 - Modtagere af hjemme i lokalområde Indreby/Østerbro inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Side 13 af 28

14 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Tabel 9 - Modtagere af hjemme i lokalområde Bispebjerg/Nørrebo fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 10 - Modtagere af hjemme i lokalområde Bispebjerg/Nørrebo inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 11 - Modtagere af hjemme i lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 12 - Modtagere af hjemme i lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er , Side 14 af 28

15 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Tabel 13 - Modtagere af hjemme fordelt på plejetyngde i 2012 Antal borgere Type Type Lokalområde 0-2 timer 2-12 timer Over 12 timer 0-2 timer 2-12 timer Over 12 timer Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Plejetyngden i forhold til praktisk og personlig angivet neden for. Kravene til de omfattede ydelser er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, jf. bilag [A], mens ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af udkastet til rammeaftale, jf. bilag [B], [og Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb, jf. bilag [C].] Indenfor lovgivningens rammer og under forudsætning af politisk godkendelse, overvejer Københavns Kommune at give tilbudsgiver mulighed for at varetage delegerede ikke komplekse sygeplejeydelser på lige fod med den kommunale hjemmepleje. Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1. april Forventet omfang Med den nuværende fordeling af borger og timer mellem de forskellige mulige leverandører, forventes den samlede årlige omsætning på de udbudte rammeaftaler med private leverandører uforbindende at udgøre ca kr. årligt i hele byen. Omsætningen vil blive fordelt på to leverandører i hvert af de 5 lokalområder. Der henvises til afsnit 6.4 for en angivelse af omsætningen i hvert lokalområde. Den udbudte aftale er en rammeaftale. Københavns Kommune er derfor ikke forpligtiget til at aftage en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. 6.3 Eksklusivitet Den valgte leverandør tillægges ved rammeaftalen en ikke-eksklusiv ret til at levere de af rammeaftalen fastlagte ydelser til den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed er Side 15 af 28

16 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget således ikke afskåret fra at indføre en ordning med tilbud til borgerne om fritvalgsbevis efter servicelovens 91, stk. 2, nr. 2. Endvidere skal Tilbudsgivere være opmærksomme på borgernes ret til at vælge selvudpeget efter servicelovens Rammeaftalerne er delaftaler Rammeaftalen udbydes lokalområdevist. For hvert lokalområde indgås der rammeaftale med to private leverandører af personlig og praktisk. De to private leverandører vil sammen med den kommunale hjemmepleje og de selvudpegede ere står for leveringen af praktisk og personlig til borgerne. Nærværende udbud består af følgende delaftaler: Lokalområde delaftale vedrører Amager Vesterbro/Kongens Enghave/ Valby Indre By/Østerbro Bispebjerg/Nørrebro Vanløse/Brønshøj/Hus Indhold af delaftale Forventet / uforbindende omsætning i mio kr.(1) og personlig 35,0 jf afsnit 6.1 og personlig 24,3 jf afsnit 6.1 og personlig 18,4 jf afsnit 6.1 og personlig 24,4 jf afsnit 6.1 og personlig 18,8 jf afsnit 6.1 (1) Omsætningen i lokalområdet forventes fordelt på to tilbudsgivere. Der kan afgives tilbud på en, flere eller samtlige udbudte delaftaler. Det bør tydeligt fremgå af tilbuddet, hvilke(n) delaftale(r) som Tilbudsgiver ønsker at byde på. Med indgåelse af rammeaftale sikrer Københavns Kommune ikke leverandøren leverance til et givet antal borgere og sikrer heller ikke leverandøren en bestemt omsætning. Den enkelte borger visiteret til praktisk og personlig vælger selv hvilken leverandør, som borgeren vil modtage de visiterede ydelser fra. Den enkelte borger har endvidere ret til at skifte leverandør. 6.5 Antal leverandører på rammeaftalen Københavns Kommune ønsker at indgå aftale med 2 leverandører pr. lokalområde. Disse leverandører skal hver især kunne levere samtlige ydelser i nærværende udbud/delaftale 6.6 Aftalens længde Københavns Kommune ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med option på forlængelse 1 år ad gangen, dog maksimalt 2 år i alt ud over den anførte kontraktperiode. Københavns Kommune kan med et skriftligt varsel til leverandøren på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år ad gangen. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder ophører rammeaftalen uden yderligere varsel. Side 16 af 28

17 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 7. Udbudsprocedure 7.1 Generelt Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede Tilbudsgivere afgive tilbud. 7.2 Tilbudsgivers egnethed Tilbudsgiver bedes sammen med tilbuddet fremsende de dokumenter og den dokumentation, som ordregiver anmoder om i nærværende punkt 7.2. Tilbudsgiver skal således være opmærksom på, at manglende eller mangelfulde oplysninger kan medføre, at Københavns Kommune kan være berettiget eller forpligtiget til at afvise tilbuddet. Københavns Kommune vil alene tage tilbud i betragtning fra de Tilbudsgivere, som vurderes at være egnede til at varetage den udbudte opgave ud fra de oplysninger, som Tilbudsgiver skal afgive i henhold til nærværende punkt e forhold Tilbudsgiver anmodes om at vedlægge følgende oplysninger om Tilbudsgivers personlige forhold: Tilbudsgiver erklærer, i hvilket omfang Tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. "Lovbekendtgørelse nr. 336 af om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", forfalden gæld hidrørende fra ikke-betalte skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor Tilbudsgiveren er etableret. Erklæring afgives på den formular, som forefindes som bilag [E]. Bemærk at erklæringen underskrives af virksomhedens ledelse eller revisor. Såfremt Tilbudsgiver udgør et konsortium bør hver enkel konsortiedeltager vedlægge erklæring i tilbuddet. Såfremt Tilbudsgiver henviser til andre juridiske enheders ressourcer (fx et moderselskabs eller en underleverandørs), jf. punkt , bør tilbuddet desuden indeholde erklæring fra den/de virksomhed(er), hvis ressourcer, der henvises til Den økonomiske og finansielle formåen Tilbudsgiver anmodes om at vedlægge følgende oplysninger om Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Side 17 af 28

18 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Årsregnskab Tilbudsgiver fremsender årsregnskaber for de tre seneste regnskabsår med revisionspåtegning ledsaget af erklæring fra Tilbudsgiver om, hvorvidt der er indtrådt væsentlige forandringer efter den yngste årsrregnskabt. Minimumskriterier: Tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for firmaets fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik ikke er overholdt. Tilbudsgiver har vedlagt erklæring om, hvorvidt der er indtrådt væsentlige forandringer efter det yngste årsregnskab. Såfremt Tilbudsgiver udgør et konsortium, vedlægger hver enkel konsortiedeltager årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår, ledsaget af erklæring fra Tilbudsgiver om, hvorvidt der er indtrådt væsentlige forandringer efter den yngste årsregnskab som lever op til minimumskravet Nøgletal Tilbudsgiver fremsender erklæring om nedenstående nøgletal for seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Tilbudsgiver nettoomsætning eksklusiv moms Tilbudsgivers nettoomsætning inden for praktisk og personlig jf. servicelovens 83. Tilbudsgiver egenkapital Endvidere bør erklæringen indeholde oplysninger om, hvorvidt der er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold siden udgangen af det seneste disponible regnskabsår. Hvis der er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold, bør disse beskrives. Erklæringen afgives på den formular, som forefindes som Bilag [F]. Bemærk, at erklæringen underskrives af virksomhedens ledelse eller revisor. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium vedlægger hver enkel konsortiedeltager en underskreven erklæring i tilbuddet. Minimumskriterier: Tilbudsgivers samlede nettoomsætning (ekskl. moms) i det senest disponible regnskabsår skal udgøre minimum (for konsortier: summeret) kr kr. Tilbudsgivers samlede nettoomsætning (ekskl. moms) inden for praktisk og personlig efter servicelovens 83 i det senest disponible regnskabsår skal udgøre minimum (for konsortier: summeret) kr kr. Tilbudsgiver skal i det seneste disponible regnskabsår have en egenkapital på minimum (for konsortier: summeret) på kr kr. Side 18 af 28

19 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Den tekniske og faglige formåen Tilbudsgiver vedlægger følgende oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige formåen Liste over de betydeligste leverancer Tilbudsgiver fremsender en liste over de betydeligste leverancer inden for området praktisk og personlig i henhold til servicelovens 83 og 91, jf. punkt 6.1, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt firmanavn, kontaktperson og telefonnummer. Oplysningerne anføres i skemaet i Bilag [G]. Såfremt de af Tilbudsgiver angivne referencer indeholder andre ydelser end praktisk og personlig i henhold til servicelovens 83 og 91 som angivet i punkt 6.1, skal disse andre ydelser være fratrukket i de angivne beløb. Minimumskriterier: Minimum én af de oplistede leverancer skal repræsentere en omsætning på kr kr. ekskl. moms inden for praktisk og personlig i henhold til serviceloven 83 og 91 som angivet i punkt Kontakt til kontaktpersoner fra virksomheder på referencelisten må ikke vise, at virksomheden væsentligt har misligholdt sin(e) kontrakt(er). Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium udfyldes en samlet referenceliste for konsortiet Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Tilbudsgiver fremsender oplysninger om de generelle uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos Tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal vedlægge en redegørelse for ledende medarbejderes uddannelse og erfaringer med relevans for levering af praktisk og personlig. Det skal være angivet hvilke ledere i den daglige ledelse, der har en sundhedsfaglig autorisation. Tilbudsgiver skal vedlægge en opgørelse af virksomhedens samlede antal medarbejdere samt det antal medarbejdere, der er beskæftiget med praktisk og personlig til borgere i eget hjem efter serviceloven eller med andre former for indkøbsordninger, der kan sidestilles hermed. Oplysningerne anføres i skemaet i Bilag [H] Minimumskriterier: Der skal i den daglige ledelse være autoriseret sundhedspersonale. Der skal i ledelsen være medarbejdere med mindst 3 års erfaring med leverancer af praktisk og personlig jf. serviceloven eller lignende opgaver. Side 19 af 28

20 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Henvisning til andres ressourcer Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem Tilbudsgiver og disse enheder. Dette kan f.eks. være aktuelt i det tilfælde, at Tilbudsgiver ikke selv opfylder et givet minimumskriterium. Dette kræver dog, at den økonomiske aktør, der henvises til, skriftligt via en tegningsberettiget, meddeler at denne forpligter sig til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed til opfyldelse af rammeaftalen, og at denne erklæring vedlægges tilbuddet i dateret og underskreven stand. Hvis Tilbudsgiver således vil anvende underleverandører eller andre økonomiske aktører til at dokumentere sin egnethed, vedlægges relevant dokumentation for egnethed i henhold til punkt 7.2 for anvendte aktør, herunder dokumentation for at et givet minimumskriterium opfyldes af den økonomiske aktør, der anvendes. Den økonomiske aktør, der anvendes, udfylder ligesom Tilbudsgiveren formularen i bilag E, vedrørende eventuel gæld til det offentlige, og denne vedlægges tilbuddet. 7.3 Tilbudsvurdering Generelt Tilbudsvurderingen vil ske på grundlag en konkret vurdering af de indkomne tilbud på hvert af de udbudte delområder/aftaler. Vurderingen vil ske i henhold til det i punkt opstillede tildelingskriterium. Københavns Kommune kan være forpligtet til at se bort fra tilbud, der ikke overholder Københavns Kommunes krav. Tilbud må ikke afgives under forudsætning af, at Tilbudsgiveren bliver valgt som leverandør på flere delområder/aftaler Alternative bud Københavns Kommune accepterer ikke alternative bud. De afgivne tilbud fremtræder som fuldstændige tilbud, der på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning. Tilbud, der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen Kontrolbud Der afgives ikke kontrolbud, da kommunen under reglerne om frit valg selv er leverandør på samme vis som leverandørerne på de enkelte delaftaler. Side 20 af 28

UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud. Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91

UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud. Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Annonceringsdato: 27. september 2013 Side 1 af 27 2013 Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER for udbud af. Rammeaftale vedrørende Tøjvaskeordning til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91

UDBUDSBETINGELSER for udbud af. Rammeaftale vedrørende Tøjvaskeordning til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 UDBUDSBETINGELSER for udbud af Rammeaftale vedrørende Tøjvaskeordning til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Annonceringsdato: 5. december 2014 Side 1 af 27 Københavns Kommunes udbud af tøjvaskeordning

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud. Rammeaftale vedrørende levering af repræsentationsydelser i form af blomster. [EU-udbud nr. eller annonceringsdato:]

UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud. Rammeaftale vedrørende levering af repræsentationsydelser i form af blomster. [EU-udbud nr. eller annonceringsdato:] UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftale vedrørende levering af repræsentationsydelser i form af blomster [EU-udbud nr. eller annonceringsdato:] Side 1 af 18 Indhold 1. Indledning... 4 2. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud af. Rammeaftale vedrørende Offentlige bisættelser og begravelser. Annonceringsdato

UDBUDSBETINGELSER. Udbud af. Rammeaftale vedrørende Offentlige bisættelser og begravelser. Annonceringsdato UDBUDSBETINGELSER Udbud af Rammeaftale vedrørende Offentlige bisættelser og begravelser Annonceringsdato 29.05.2013 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning... 4 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Ordregivers forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune.

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Bustransport. til Københavns Kommune. <Udfyld > Kommerciel og juridisk rådgivning Udbudsmateriale Offentligt udbud LEVERING AF Bustransport til Københavns Kommune EU Udbud nr.: Offentliggjort i EF-tidende den 18. juni 2010 Version 4.0 2. august

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

DK-Græsted: Produkter fra forstplanteskoler 2012/S 121-200695. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Græsted: Produkter fra forstplanteskoler 2012/S 121-200695. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200695-2012:text:da:html DK-Græsted: Produkter fra forstplanteskoler 2012/S 121-200695 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse

1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse 1. BETINGELSER for udbud med forhandling efter offentlig bekendtgørelse Opgave: Evaluering af satspuljeinitiativerne mentorforløb, rollemodeller og forældreindsats 1.1. Indledning Disse udbudsbetingelser

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012.

Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi. Udbudsmateriale af 28. september 2012. Udbud af leverance af Registreringsudstyr til egne tankanlæg hos Dansk Politi Udbudsmateriale af 28. september 2012. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Side 2 1.1 Ordregivende myndighed... 3 1.2 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere