Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud"

Transkript

1 Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013 Side 1 af 28

2 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Indhold 1. Indledning Udbudsmaterialet Ordregivers forhold Beskrivelse af ordregivers ressortområde Værdigrundlag Organisering Sundheds og Omsorgsforvaltningens organisering i forhold til ydelserne praktisk og personlig til hjemmeboende: Tilbudsgivers forhold Generelt Konsortier De udbudte aftalers omfang Beskrivelse af de udbudte ydelser Forventet omfang Eksklusivitet Rammeaftalerne er delaftaler Antal leverandører på rammeaftalen Aftalens længde Udbudsprocedure Generelt Tilbudsgivers egnethed e forhold Den økonomiske og finansielle formåen Årsregnskab Nøgletal Den tekniske og faglige formåen Liste over de betydeligste leverancer Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Henvisning til andres ressourcer Side 2 af 28

3 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 7.3 Tilbudsvurdering Generelt Alternative bud Kontrolbud Tildeling af kontrakten Tildelingskriterium Delkriterier Tilbudsfrist Aflevering af tilbud Tilbuddets indhold Sprog Vedståelsesfrist for tilbud Åbning af tilbud Skriftlige spørgsmål og ændringer af udbudsmaterialet Kontaktperson Frist for at stille spørgsmål og offentliggørelse af disse Ændringer af udbudsmaterialet Aftalegrundlag Generelt Sociale og etiske hensyn Tavshedspligt, fortrolighed, aktindsigt mv Forbehold Forhandling Omkostninger ved udbudsforretningen Ordregivers afklarende spørgsmål Underretning om tildelingsbeslutningen Retsvirkning Aflysning Tidsplan Klageprocedurer Indgivelse af klager (jf. Lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., med senere ændringer.) Side 3 af 28

4 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 10.2 Organ med ansvar for klageprocedure Yderligere oplysninger i forbindelse med en evt. klage Side 4 af 28

5 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Københavns Kommunes udbud af rammeaftaler om varetagelse af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91. De ydelser, der her udbydes, vedrører primært ydelser, der skal leveres i borgernes hjem. Københavns Kommune har en række særskilte ordninger vedrørende indkøb, madservice og tøjvask, der også bevilliges efter servicelovens 83, der ikke er omfattet af dette udbud. Udbudsbetingelserne er udarbejdet ud fra følgende overordnede præmisser: Målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig og/eller praktisk efter servicelovens 83 af Københavns Kommunes Sundheds og Omsorgsforvaltning eller Socialforvaltning. Borgerne har efter servicelovens bestemmelser om frit valg, ret til at vælge mellem minimum to leverandører af personlig og praktisk efter servicelovens 83 og 91. I Københavns Kommune vil borgene blive tilbudt at kunne vælge mellem en kommunal leverandør og to private leverandører af praktisk og personlig i hvert lokalområde. Varetagelsen af opgaver vedrørende personlig og praktisk til borgere i eget hjem er omfattet af EU s udbudsdirektiv bilag II B, hvorfor udbuddet gennemføres alene i overensstemmelse med direktivets art. 23 og 35, stk. 4. Det skal således understreges, at uanset de nedenfor beskrevne betingelser for nærværende udbud, er udbuddet alene omfattet EU s udbudsdirektiv bilag II B, således at direktivets øvrige regler ikke finder anvendelse for nærværende udbud, ligesom tilbudslovens regler heller ikke finder anvendelse for nærværende udbud. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser. I fase 1 vurderes tilbuddets overholdelse af formalia samt Tilbudsgivers egnethed som potentiel leverandør ud fra de afgivne virksomhedsoplysninger i punkt 7.2. Tilbudsgivere, der herefter bedømmes som egnede ud fra de angivne oplysninger, vil herefter overgå til fase 2. I fase 2 foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud i henhold til punkt 7.3 og på baggrund heraf besluttes med hvilke Tilbudsgivere, der skal indgås kontrakt. Ordregiver er ansvarlig for, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser, herunder at de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling respekteres under udbudsprocessen. Tilbudsgiver må derfor påregne, at ordregiver kan afvise tilbud, der er fejlbehæftet eller mangelfuldt. Det er Tilbudsgivers ansvar og risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Side 5 af 28

6 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 2. Udbudsmaterialet Ud over nærværende udbudsbetingelser udgøres udbudsmaterialet for udbuddet af følgende dokumenter: Bilag A: Kravspecifikation Bilag B: Udkast til Rammeaftale Bilag C1: Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag C2: Kontraktbilag med social klausul vedrørende elever/praktik Bilag D: Formular til Erklæring om fælles befuldmægtiget og solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse Bilag E: Formular til Erklæring om virksomhedens eventuelle gæld til det offentlige Bilag F: Formular til Erklæring om virksomhedens nettoomsætning og egenkapital og om virksomhedens aktuelle økonomiske situation Bilag G: Formular til Erklæring om referencer Bilag H: Tilbudsskabelon 1: Pris Bilag I: Tilbudsskabelon 2: Kvalitet, Implementering og samarbejde 3. Ordregivers forhold Den ordregivende myndighed ( ordregiver ) er: Københavns Kommune v. og Sjællandsgade København N Rammeaftalerne kan benyttes af og. 4. Beskrivelse af ordregivers ressortområde Københavns Kommune har ca ansatte og et budget på 42 mia. DKK til at varetage kommunale opgaver for kommunens ca indbyggere. 4.1 Værdigrundlag København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag. Det giver Københavns Kommune nogle særlige forpligtelser og muligheder for at være udadvendt og udviklingsorienteret. Københavns Kommune er en offentlig servicevirksomhed. Kommunens opgave er at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i Side 6 af 28

7 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget byen. Kommunen skal være bevidst om kvaliteten i sine serviceydelser, og kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen skal som arbejdsplads være kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen skal være en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes som et aktiv. 4.2 Organisering Kommunen består af 7 forvaltninger med ca kommunale institutioner, kontraktinstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Det er borgere visiteret til personlig og praktisk samt srehabilitering af eller, der skal benytte den udbudte rammeaftale. Neden for er givet en nærmere beskrivelse af de to forvaltninger. 4.3 varetager de kommunale opgaver, der hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget. s samlede budget for 2013 udgør 6,1 mia. kr. (november 2012). Antallet af ansatte i er ca (november 2012). Sundheds og Omsorgsforvaltningen har opgaver inden for to hovedområder: Ydelser til ældre borgere over 65 år, dvs. folkepension, personlige tillæg, helbredstillæg, boligydelse, hjemmepleje, hjemmesygepleje, dagtilbud, emidler, almindelige ældreboliger, plejeboliger, aflastningsboliger, madservice, og træningscentre mv. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for samtlige borgere i Københavns Kommune. Endvidere hører voksentandpleje og kommunens arbejdsmiljørådgivning samt træningscentre under. Desuden har hovedansvaret for kommunens relationer til sygehusvæsnet i Region Hovedstaden. Sundheds og Omsorgsforvaltningens Organisationsstruktur. er på ydelsesområdet praktisk og personlig til borgere i eget hjem organiseret med en centralforvaltning og 5 lokalområder med der tilhørende enheder. Side 7 af 28

8 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget De fem lokalområder er: Vesterbro / Kongens Enghave / Valby (VKV) Vanløse/Brønshøj/Husum (VBH) Bispebjerg/Nørrebro (BIN) Østerbro/Indre by/ Christianshavn (IBØ) Amager (AMA) Sundheds og Omsorgsforvaltningens organisering i forhold til ydelserne praktisk og personlig til hjemmeboende: Centralforvaltning Lokalområde AMA Lokalområde IBØ Lokalområde VKV Lokalområde VBH Lokalområde IBØ Visitation Visitation Visitation Visitation Visitation Udføreenheder Udføreenheder Udføreenheder Udføreenheder Udføreenheder Centralforvaltningen har til formål at forestå strategi- og politikformulering samt rammer for forvaltningens virke. Leverandørens kontakt med centralforvaltningen vil primært være til [Center for xxx] vedrørende kontrakter og generelle retningslinjer, samt prisreguleringer. Det er lokalområdekontorerne med tilhørende enheder der har den daglige kontakt til leverandører og borgere. Lokalområderne består af et lokalområdekontor med visitation og en række underlagte udføreenheder. Det er visitationens opgave at vurdere borgernes individuelle behov for praktisk og personlig og visitere til ud fra forvaltningens kvalitetsstandarder, hvorefter udføreenhederne (offentlige og private leverandører samt selvudpegede ere) leverer den visiterede praktiske og personlig i samspil med borgerne. Private leverandører af praktisk og personlig vil have bred kontakt med visitation og andre udføreenheder i lokalområderne. Borgers leverandør af personlig vil have som opgave at koordinere en i forhold til andre leverandører, herunder kontakt til sygepleje træningscentre, dagtilbud og leverandører af madservice, tøjvaske- og indkøbsordninger mv varetager de kommunale opgaver, der henhører under Socialudvalget. Socialudvalgets samlede budget for 2013 udgør 6,6 mia. kr. (november 2012). Antallet af ansatte i er omregnet til fuldtidsstillinger ca ansatte (November 2012). Side 8 af 28

9 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget arbejdsområde er borgere under 65 år herunder børn, unge og voksne, der har store sociale og/eller psykiske problemer, har et handicap, er kriminalitetstruede, voldsramte, prostituerede eller har et stof- eller alkoholmisbrug, som de har brug for til at håndtere. s organisationsstruktur s organisation på hjemmeplejeområdet består af fem niveauer: s direktion Mål og Rammekontoret for voksne Hjemmeplejevisitationen Drift- og Udviklingskontor for Den Social Hjemmepleje 5 lokale Hjemmeplejecentre s direktion varetager i samarbejde med Mål og Rammekontoret for voksne og Hjemmeplejevisitationen strategi- og politikformulering samt rammer for forvaltningens virke. Det er Hjemmeplejevisitationens opgave at vurdere borgernes individuelle behov for og visitere ud fra forvaltningens kvalitetsstandarder, hvorefter Den Sociale Hjemmepleje dvs. de 5 lokale hjemmeplejecentre, private leverandører og selvudpegede ere leverer de visiterede ydelser i samspil med borgerne De private leverandører vil primært have dagligt kontakt til både Hjemmeplejevisitationen og de 5 lokale hjemmeplejecentre. Organisationsdiagram over Hjemmepleje: s direktion Mål og Rammekontor for voksne Hjemmeplejevisitationen DU kontor for social hjemmepleje Hjemmeplejecenter Amager Hjemmeplejecenter Valby/Vesterbro Hjemmeplejecenter Østerbro/City Hjemmeplejecenter Brønshøj/Vanløse Hjemmeplejecenter Nørrebro/Bispebjerg Hjemmeplejevisitationen er internt opdelt i fem distriktsgrupper svarende til de 5 lokale hjemmeplejecentre: Vesterbro / Kongens Enghave / Valby (VKV) Side 9 af 28

10 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Vanløse/Brønshøj/Husum (VBH) Bispebjerg/Nørrebro (BIN) Østerbro/Indre by/ Christianshavn (IBØ) Amager (AMA) Der er geografisk lighed mellem s Hjemmeplejecentre og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Lokalområdekontorer. 5. Tilbudsgivers forhold 5.1 Generelt Det skal klart og tydeligt fremgå af Tilbudsgivers fremsendte dokumenter, hvilken juridisk person, der er Tilbudsgiver. Såfremt Tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse juridiske personer angivet klart og entydigt i tilbuddet. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage eller begrænse Tilbudsgivers fulde ansvar under en eventuel kontrakt. 5.2 Konsortier I det omfang Tilbudsgiver udgør et konsortium, skal der blandt konsortiets medlemmer udpeges en fælles befuldmægtiget, der har fuld prokura over for den ordregivende myndighed. De i konsortiet deltagende virksomheder hæfter solidarisk, direkte og ubetinget over for Københavns Kommune i forbindelse med tilbuddet og en eventuel kontrakt. Tilbudsgiver skal udfylde erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse (Københavns Kommunes standardblanket, jf. bilag [D], skal anvendes til dette), såfremt det er et konsortium, der er Tilbudsgiver. Den udfyldte erklæring skal fremsendes sammen med tilbuddet. Bemærk at hver enkel konsortiedeltager skal underskrive erklæringen. Københavns Kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbudsgivende virksomheder såfremt, der i et ansøgende konsortium deltager en eller flere virksomheder fra andre tilbudsgivende konsortier, og såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Københavns Kommune forbeholder sig ret til at afvise Tilbudsgiveren såfremt, en ansøger anvender samme underleverandør som andre Tilbudsgivere, og såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Side 10 af 28

11 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 6. De udbudte aftalers omfang 6.1 Beskrivelse af de udbudte ydelser Nærværende udbud omfatter levering af praktisk og personlig i henhold til servicelovens 83 og 91 til borgere i Københavns Kommune. Københavns Kommune opererer med tre ydelseskategorier, personlig og personlig øvrig tid. Neden for er givet en samlet beskrivelse af antal borgere der modtager de forskellige ydelseskategorier og antal visiterede timer i de enkelte lokalområder i de to forvaltninger. Tabel 1 - Modtagere af praktisk og personlig fordelt på forvaltning, lokalområder og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Leverandør typer Leverandør typer Lokalområde Kommunal Privat Selvudpeget Kommunal Privat Selvudpeget Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Tabel 2 - Antal visiterede timer inden for praktisk og personlig fordelt på forvaltning, lokalområder og leverandørtyper i 2012 Antal timer Leverandør typer Leverandør typer Lokalområde Kommunal Privat Selvudpget Kommunal Privat Selvudpget Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Antal borgere og visiterede timer fordeler sig således på lokalområder i forhold til de tre ydelses- og priskategorier. Side 11 af 28

12 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Tabel 1 - Modtagere af praktisk og personlig fordelt på forvaltning, lokalområder og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Leverandør typer Leverandør typer Lokalområde Kommunal Privat Selvudpeget Kommunal Privat Selvudpeget Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Tabel 2 - Antal visiterede timer inden for praktisk og personlig fordelt på forvaltning, lokalområder og leverandørtyper i 2012 Antal timer Leverandør typer Leverandør typer Lokalområde Kommunal Privat Selvudpget Kommunal Privat Selvudpget Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Tabel 3 - Modtagere af hjemme i lokalområde Amager, fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 4 - Modtagere af hjemme i lokalområde Amager inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Side 12 af 28

13 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Tabel 5 - Modtagere af hjemme i lokalområde Vestebro/Kgs. Enghave/Valby, fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 6 - Modtager af hjemme i lokalområde Vestebro/Kgs. Enghave/Valby inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 7 - Modtagere af hjemme i lokalområde Indre by/østerbro, fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 8 - Modtagere af hjemme i lokalområde Indreby/Østerbro inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Side 13 af 28

14 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Tabel 9 - Modtagere af hjemme i lokalområde Bispebjerg/Nørrebo fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 10 - Modtagere af hjemme i lokalområde Bispebjerg/Nørrebo inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 11 - Modtagere af hjemme i lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum fordelt på forvaltning og leverandørtyper ultimo 2012 Antal borgere Type pleje øvrig tid Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er Tabel 12 - Modtagere af hjemme i lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum inden for ydelseskatagorierne praktisk, personlig pleje og personlig pleje øvrig tid i 2012 Antal timer Type pleje øvrig tid Type pleje øvrig tid Kommunal leverandør Privat leverandør Selvudpeget er , Side 14 af 28

15 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Tabel 13 - Modtagere af hjemme fordelt på plejetyngde i 2012 Antal borgere Type Type Lokalområde 0-2 timer 2-12 timer Over 12 timer 0-2 timer 2-12 timer Over 12 timer Amager Bispebjerg/Nørrebro Indre By/Østerbro Valby/Vesterbro Brønshøj/Vanløse Plejetyngden i forhold til praktisk og personlig angivet neden for. Kravene til de omfattede ydelser er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, jf. bilag [A], mens ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af udkastet til rammeaftale, jf. bilag [B], [og Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb, jf. bilag [C].] Indenfor lovgivningens rammer og under forudsætning af politisk godkendelse, overvejer Københavns Kommune at give tilbudsgiver mulighed for at varetage delegerede ikke komplekse sygeplejeydelser på lige fod med den kommunale hjemmepleje. Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1. april Forventet omfang Med den nuværende fordeling af borger og timer mellem de forskellige mulige leverandører, forventes den samlede årlige omsætning på de udbudte rammeaftaler med private leverandører uforbindende at udgøre ca kr. årligt i hele byen. Omsætningen vil blive fordelt på to leverandører i hvert af de 5 lokalområder. Der henvises til afsnit 6.4 for en angivelse af omsætningen i hvert lokalområde. Den udbudte aftale er en rammeaftale. Københavns Kommune er derfor ikke forpligtiget til at aftage en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. 6.3 Eksklusivitet Den valgte leverandør tillægges ved rammeaftalen en ikke-eksklusiv ret til at levere de af rammeaftalen fastlagte ydelser til den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed er Side 15 af 28

16 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget således ikke afskåret fra at indføre en ordning med tilbud til borgerne om fritvalgsbevis efter servicelovens 91, stk. 2, nr. 2. Endvidere skal Tilbudsgivere være opmærksomme på borgernes ret til at vælge selvudpeget efter servicelovens Rammeaftalerne er delaftaler Rammeaftalen udbydes lokalområdevist. For hvert lokalområde indgås der rammeaftale med to private leverandører af personlig og praktisk. De to private leverandører vil sammen med den kommunale hjemmepleje og de selvudpegede ere står for leveringen af praktisk og personlig til borgerne. Nærværende udbud består af følgende delaftaler: Lokalområde delaftale vedrører Amager Vesterbro/Kongens Enghave/ Valby Indre By/Østerbro Bispebjerg/Nørrebro Vanløse/Brønshøj/Hus Indhold af delaftale Forventet / uforbindende omsætning i mio kr.(1) og personlig 35,0 jf afsnit 6.1 og personlig 24,3 jf afsnit 6.1 og personlig 18,4 jf afsnit 6.1 og personlig 24,4 jf afsnit 6.1 og personlig 18,8 jf afsnit 6.1 (1) Omsætningen i lokalområdet forventes fordelt på to tilbudsgivere. Der kan afgives tilbud på en, flere eller samtlige udbudte delaftaler. Det bør tydeligt fremgå af tilbuddet, hvilke(n) delaftale(r) som Tilbudsgiver ønsker at byde på. Med indgåelse af rammeaftale sikrer Københavns Kommune ikke leverandøren leverance til et givet antal borgere og sikrer heller ikke leverandøren en bestemt omsætning. Den enkelte borger visiteret til praktisk og personlig vælger selv hvilken leverandør, som borgeren vil modtage de visiterede ydelser fra. Den enkelte borger har endvidere ret til at skifte leverandør. 6.5 Antal leverandører på rammeaftalen Københavns Kommune ønsker at indgå aftale med 2 leverandører pr. lokalområde. Disse leverandører skal hver især kunne levere samtlige ydelser i nærværende udbud/delaftale 6.6 Aftalens længde Københavns Kommune ønsker at indgå en 2-årig rammeaftale med option på forlængelse 1 år ad gangen, dog maksimalt 2 år i alt ud over den anførte kontraktperiode. Københavns Kommune kan med et skriftligt varsel til leverandøren på 3 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år ad gangen. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder ophører rammeaftalen uden yderligere varsel. Side 16 af 28

17 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget 7. Udbudsprocedure 7.1 Generelt Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede Tilbudsgivere afgive tilbud. 7.2 Tilbudsgivers egnethed Tilbudsgiver bedes sammen med tilbuddet fremsende de dokumenter og den dokumentation, som ordregiver anmoder om i nærværende punkt 7.2. Tilbudsgiver skal således være opmærksom på, at manglende eller mangelfulde oplysninger kan medføre, at Københavns Kommune kan være berettiget eller forpligtiget til at afvise tilbuddet. Københavns Kommune vil alene tage tilbud i betragtning fra de Tilbudsgivere, som vurderes at være egnede til at varetage den udbudte opgave ud fra de oplysninger, som Tilbudsgiver skal afgive i henhold til nærværende punkt e forhold Tilbudsgiver anmodes om at vedlægge følgende oplysninger om Tilbudsgivers personlige forhold: Tilbudsgiver erklærer, i hvilket omfang Tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. "Lovbekendtgørelse nr. 336 af om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", forfalden gæld hidrørende fra ikke-betalte skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor Tilbudsgiveren er etableret. Erklæring afgives på den formular, som forefindes som bilag [E]. Bemærk at erklæringen underskrives af virksomhedens ledelse eller revisor. Såfremt Tilbudsgiver udgør et konsortium bør hver enkel konsortiedeltager vedlægge erklæring i tilbuddet. Såfremt Tilbudsgiver henviser til andre juridiske enheders ressourcer (fx et moderselskabs eller en underleverandørs), jf. punkt , bør tilbuddet desuden indeholde erklæring fra den/de virksomhed(er), hvis ressourcer, der henvises til Den økonomiske og finansielle formåen Tilbudsgiver anmodes om at vedlægge følgende oplysninger om Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Side 17 af 28

18 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Årsregnskab Tilbudsgiver fremsender årsregnskaber for de tre seneste regnskabsår med revisionspåtegning ledsaget af erklæring fra Tilbudsgiver om, hvorvidt der er indtrådt væsentlige forandringer efter den yngste årsrregnskabt. Minimumskriterier: Tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for firmaets fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik ikke er overholdt. Tilbudsgiver har vedlagt erklæring om, hvorvidt der er indtrådt væsentlige forandringer efter det yngste årsregnskab. Såfremt Tilbudsgiver udgør et konsortium, vedlægger hver enkel konsortiedeltager årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår, ledsaget af erklæring fra Tilbudsgiver om, hvorvidt der er indtrådt væsentlige forandringer efter den yngste årsregnskab som lever op til minimumskravet Nøgletal Tilbudsgiver fremsender erklæring om nedenstående nøgletal for seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Tilbudsgiver nettoomsætning eksklusiv moms Tilbudsgivers nettoomsætning inden for praktisk og personlig jf. servicelovens 83. Tilbudsgiver egenkapital Endvidere bør erklæringen indeholde oplysninger om, hvorvidt der er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold siden udgangen af det seneste disponible regnskabsår. Hvis der er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold, bør disse beskrives. Erklæringen afgives på den formular, som forefindes som Bilag [F]. Bemærk, at erklæringen underskrives af virksomhedens ledelse eller revisor. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium vedlægger hver enkel konsortiedeltager en underskreven erklæring i tilbuddet. Minimumskriterier: Tilbudsgivers samlede nettoomsætning (ekskl. moms) i det senest disponible regnskabsår skal udgøre minimum (for konsortier: summeret) kr kr. Tilbudsgivers samlede nettoomsætning (ekskl. moms) inden for praktisk og personlig efter servicelovens 83 i det senest disponible regnskabsår skal udgøre minimum (for konsortier: summeret) kr kr. Tilbudsgiver skal i det seneste disponible regnskabsår have en egenkapital på minimum (for konsortier: summeret) på kr kr. Side 18 af 28

19 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Den tekniske og faglige formåen Tilbudsgiver vedlægger følgende oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige formåen Liste over de betydeligste leverancer Tilbudsgiver fremsender en liste over de betydeligste leverancer inden for området praktisk og personlig i henhold til servicelovens 83 og 91, jf. punkt 6.1, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt firmanavn, kontaktperson og telefonnummer. Oplysningerne anføres i skemaet i Bilag [G]. Såfremt de af Tilbudsgiver angivne referencer indeholder andre ydelser end praktisk og personlig i henhold til servicelovens 83 og 91 som angivet i punkt 6.1, skal disse andre ydelser være fratrukket i de angivne beløb. Minimumskriterier: Minimum én af de oplistede leverancer skal repræsentere en omsætning på kr kr. ekskl. moms inden for praktisk og personlig i henhold til serviceloven 83 og 91 som angivet i punkt Kontakt til kontaktpersoner fra virksomheder på referencelisten må ikke vise, at virksomheden væsentligt har misligholdt sin(e) kontrakt(er). Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium udfyldes en samlet referenceliste for konsortiet Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Tilbudsgiver fremsender oplysninger om de generelle uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos Tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal vedlægge en redegørelse for ledende medarbejderes uddannelse og erfaringer med relevans for levering af praktisk og personlig. Det skal være angivet hvilke ledere i den daglige ledelse, der har en sundhedsfaglig autorisation. Tilbudsgiver skal vedlægge en opgørelse af virksomhedens samlede antal medarbejdere samt det antal medarbejdere, der er beskæftiget med praktisk og personlig til borgere i eget hjem efter serviceloven eller med andre former for indkøbsordninger, der kan sidestilles hermed. Oplysningerne anføres i skemaet i Bilag [H] Minimumskriterier: Der skal i den daglige ledelse være autoriseret sundhedspersonale. Der skal i ledelsen være medarbejdere med mindst 3 års erfaring med leverancer af praktisk og personlig jf. serviceloven eller lignende opgaver. Side 19 af 28

20 Københavns Kommunes udbud af Rammeaftale vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget Henvisning til andres ressourcer Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem Tilbudsgiver og disse enheder. Dette kan f.eks. være aktuelt i det tilfælde, at Tilbudsgiver ikke selv opfylder et givet minimumskriterium. Dette kræver dog, at den økonomiske aktør, der henvises til, skriftligt via en tegningsberettiget, meddeler at denne forpligter sig til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed til opfyldelse af rammeaftalen, og at denne erklæring vedlægges tilbuddet i dateret og underskreven stand. Hvis Tilbudsgiver således vil anvende underleverandører eller andre økonomiske aktører til at dokumentere sin egnethed, vedlægges relevant dokumentation for egnethed i henhold til punkt 7.2 for anvendte aktør, herunder dokumentation for at et givet minimumskriterium opfyldes af den økonomiske aktør, der anvendes. Den økonomiske aktør, der anvendes, udfylder ligesom Tilbudsgiveren formularen i bilag E, vedrørende eventuel gæld til det offentlige, og denne vedlægges tilbuddet. 7.3 Tilbudsvurdering Generelt Tilbudsvurderingen vil ske på grundlag en konkret vurdering af de indkomne tilbud på hvert af de udbudte delområder/aftaler. Vurderingen vil ske i henhold til det i punkt opstillede tildelingskriterium. Københavns Kommune kan være forpligtet til at se bort fra tilbud, der ikke overholder Københavns Kommunes krav. Tilbud må ikke afgives under forudsætning af, at Tilbudsgiveren bliver valgt som leverandør på flere delområder/aftaler Alternative bud Københavns Kommune accepterer ikke alternative bud. De afgivne tilbud fremtræder som fuldstændige tilbud, der på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning. Tilbud, der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen Kontrolbud Der afgives ikke kontrolbud, da kommunen under reglerne om frit valg selv er leverandør på samme vis som leverandørerne på de enkelte delaftaler. Side 20 af 28

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af kommunale reklamepladser (Koncession) Delaftale A Bygninger/Ejendomme. til Københavns Kommune

Udbudsmateriale. Udbud af kommunale reklamepladser (Koncession) Delaftale A Bygninger/Ejendomme. til Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Udbudsmateriale Udbud af kommunale reklamepladser (Koncession) Delaftale A Bygninger/Ejendomme til Københavns Kommune November 2007 Indhold Side 1. Indledning...2 1.1. KØBENHAVNS KOMMUNE...2

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere