Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr ) Årsrapport for regnskabsår. Budget for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr ) Årsrapport for regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej Valby Telefon CVR.nr Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf Aars Dyrskuevej 9 DK-9600 Aars Tlf

2 Indholdsfortegnelse Side Administrators og bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Bestyrelsens beretning 5-6 Resultatopgørelse Balance Noter Nøgletal 18 Budget for 2012 med prognose for

3

4 2. Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Haabet. Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Haabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges, i det væsentligste, efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. De anførte nøgletal, budgettal og prognoserne er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

5 3. Den uafhængige revisors påtegning Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion, skal vi henvise til omtalen i note 8, hvori bestyrelsen omtaler usikkerheden vedrørende ejendommens værdiansættelse. Vi er enige i beskrivelsen af usikkerheden i note 8. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 4. april 2012 NIELSEN & CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Hougaard statsautoriseret revisor

6 4. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2011 er, i det væsentligste, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder samt foreningens vedtægter. Om den anvendte regnskabspraksis, der er uændret fra forrige år, kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen: Boligafgift/lejeindtægt: Indtægtsføres i det regnskabsår den vedrører uanset betalingstidspunktet Øvrige indtægter og udgifter: Øvrige indtægter og udgifter, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, indtægtsføres respektive udgiftsføres i resultatopgørelsen. Balancen: Anlægsaktiver: Ejendommen er optaget til anskaffelsessum inkl. senere forbedringer. Der afskrives ikke på ejendommen. Tilgodehavender: Tilgodehavender er optaget til nominel værdi med fradrag af eventuelle nedskrivninger til i mødegåelse af forventet tab. Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtægter og udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Hensatte forpligtelser: Der er hensat til større vedligeholdelse, tab på debitorer og Grundejernes investeringsfond. Hensættelserne er opført under hensættelser i balancen. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er optaget til nominel værdi på balancedagen. Renteswap: Til prioritetsgælden og anlægslånet er knytter en renteswapaftale, der er optaget i regnskabet til markedsværdi pr. balancedagen. Årets regulering føres på egenkapitalen. Skatter: Andelsboligforeningen er skattepligtig af den del af overskuddet, der kan henføres til de udlejede boliger. Skatten udgiftsføres i resultatopgørelsen.

7 5. Bestyrelsens beretning Hovedaktivitet: Foreningenens aktivitet er at drive andelsboligforening. En del af foreningens boliger er ikke solgt og udlejes derfor. Usikkerhed omkring indregning og måling Foreningens ejendom indregnes og værdiansættes til anskaffelsessum inkl. forbedringer i alt kr. 329 mio. kr. Der er primo 2010 foretaget valuarvurdering af ejendommen udvisende kr. 330 mio. kr. Seneste offentlige ejendomsværdi pr. 1/ udgør kr. 181 mio. kr. Under hensyntagen til de budgetterede resultater for de kommende år samt de tiltag, er er iværksat i foreningen, er det bestyrelsens opfattelse, at ejendommen er indregnet og værdiansat forsvarligt. Bestyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at der kan være usikkerhed omkring ejendommens værdiansættelse, og at usikkerheden kan være væsentlig. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets driftsresultat udgør kr Resultatet er fremkommet efter at der er hensat yderligere kr til imødegåelse af tab på tilgodehavender. Resultatet er således væsentligt forbedret i forhold til forrige år og bestyrelsen anser udviklingen i årets resultat som tilfredsstillende. Foreningen har i 2011 fokuseret en del på erhvervslejerne og især ændringen af Amagerbrogade 4 for at få en pæn facade ud mod Amagerbrogade. Der er i regnskabet afholdt forbedringsudgifter vedrørende ejendommen med kr med henblik på til stadighed at holde ejendommen i god stand og dermed forøge ejendommens brugsværdi for andelshaverne. Foreningen har brugt flere midler på inkassoomkostninger og må stadig konstatere vanskeligheder med at inddrive visse tilgodehavender. Der er derfor foretaget en grundig gennemgang af foreningens tilgodehavender, hvilket har givet anledning til en yderligere hensættelse til imødegåelse af tab på kr Beløbet er udgiftsført i indeværende regnskabsår, men beløbet vil fortsat blive forsøgt inddrevet. I december 2011 er der indgået en ændring af renteswappen på lån nr. 1 på 102 mio. kr. og med forlængelse af afdragsfri perioden til 2021, således at foreningens finansierings udgifter får en besparelse på ca kr. årligt frem til Foreningens finansiering gennemgås regelmæssigt med Nordea med henblik på at sikre foreningen den mest optimale finansiering. I januar 2012 blev kassekredittens trækningsret ændret fra 20 mio. kr. til 18. mio. kr. efter aftale med banken. Foreningen har på statustidspunktet uudnyttet trækningsret på kassekreditten, og det er bestyrelsens opfattelse, at foreningens likviditet er sikret fremadrettet og tilstrækkelig til foreningens drift.

8 6. Bestyrelsens beretning Begivenheder efter regnskabsårets udløb Markedsværdien af foreningens renteswaps, der på statustidspunktet er negativ med mio. kr., har efterfølgende udviklet sig positivt, således at den pr. 30. marts 2012 er ca. 3,3 mio. kr. mindre end på statustidspunktet. Dette bevirker, at foreningens egenkapital er forbedret tilsvarende pr. 30. marts Med den forventede renteudvikling i samfundet, herunder, at den lange rente er svagt stigende, er der positiv indikation for, at markedsværdien af renteswappen, og dermed egenkapitalen, kan forbedres yderligere fremadrettet.

9 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december Note Budget Regnskab Regnskab (ej revideret) INDTÆGTER: Boligafgift Boligafgift moderniseringstillæg Leje, beboelse Leje, beboelse forbedringer Leje beboelse fremleje Leje, erhverv Leje, erhverv forbedringer Garageleje, P pladser og Kældre Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Prioritetsrenter og bidrag Øvrige renteudgifter Grundskyld Dagrenovation Vandforbrug Forsikringer Elektricitet Renholdelse og vicevært Reparation og vedligeholdelse Hensat til indvendig vedligeholdelse Administration Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møde og foreningsudgifter Kabel tv, fremlejere Afskrivning, traktor Varme tomgang Varme fraflyttere Afskrevet tab på debitorer Yderligere hensat imødegåelse af tab Udgifter i alt Driftsresultat Resultatdisponering 0 Afdrag på prioritetsgæld Tilbageført fra hensættelser Overført resultat Disponeret i alt

10 8. Balance pr. 31. december Aktiver Note kr. kr. Ejendommens værdikonto: Saldo 1. januar Korrektion vedr. afholdte forbedringer i Forbedringer i regnskabsåret Ejendommens værdi (Offentlig vurdering pr. 1/ , kr ) Driftsmidler: Traktor, saldo 1. januar Afskrivning, 20% p.a Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende boligafgift Tilgodehavende leje Tilgodehavende garageleje Afdragsordninger Udlæg for lejere Forudbetalt forsikring Forudbetalt TDC/Yousee Uafregnede handler, vurderingshonorarer Tilgodehavende forsikringssager Andre tilgodehavender Grundejernes Investeringsfond Tilgodehavender Nordea Bank, foreningskonto Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 9. Passiver Note kr. kr. 9 Egenkapital før hensættelser Hensættelser: Hensættelse til større vedligeholdelse Hensat til tab på debitorer Hensat til Grundejernes Investeringsfond Egenkapital incl. hensættelser Restgæld Restgæld Prioritetsgæld: Afdrag 31/ / *) Nordea Kr. Cibor 6, 4,416% **) Nordea Kr. Cibor 6, 4,565% *) Lån med fast rente indtil 2021 og afdragsfrit indtil Administrationsbidraget er 0,28% indtil **) Lån med fast rente indtil 2020 og afdragsfrit til juni Administrationsbidraget er 0,28% indtil Til prioritetsgæld og anlægslån er knyttet en renteswap med markedsværdi pr. 31/ Forudbetalt boligafgift m.v Deposita og fast forudbetalt leje Indvendig vedligeholdelse Elregnskab fremlejere Varmeregnskab 2011: Indgået a contobidrag Afholdte udgifter ***) Nordea Bank, driftskonto ***) variabel rente, p.t. 5,2%, maks Nordea Bank, anlægslån, fast rente p.t. afdragsfrit Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelse og panthæftelse 11 Forsikringsforhold 12 Eventualforpligtelse 13 Beregning af andelsværdi Balance pr. 31. december

12 10. Noter Note 1 Garageleje, P pladser og Kældre: Garageleje og P pladser, andelshavere Garageleje og P pladser, lejere Garageleje og P pladser, eksterne Leje, erhverv kældre kr Note 2 Øvrige indtægter: Indtægtsført indskud, ekskluderet andel Venteliste gebyrer Navneskilte gebyrer Antenneafgift, delelejligheder Erhvervslejere, glasforsikring Manglende deltagelse arbejdsdage Indtægtsført varme fraflyttere Renteindtægter GI Renteindtægter, Skat m.v For meget betalt bidrag 2010, retur fra Nordea Note 3 Prioritetsrenter og bidrag, inkl. swap: Prioritetsrenter, Nordea Cibor 6 kr Prioritetsbidrag, Nordea Cibor 6 kr Renteudgifter, Swap kr Renteudgifter, Swap kr Note 4 Øvrige renteudgifter: Renteudgifter Nordea kr Renteudgifter, Swap kr Nordea driftskonto Andre renteudgifter Note 5 Renholdelse og vicevært: Rengøringsfirma, inkl. vinduespudsning Ejendomsfunktionærer Skadedyrsservice Containerleje Snerydning og saltning ATP m.v Lønsum 2008, ej refunderet Renholdelse gårdtoilet og køb rengøringsartikler

13 11. Noter kr. Note 6 Reparation og vedligeholdelse: Elevatorabonnement Udskiftning linoleum i opgange Glarmester Låse og nøgler, reparation af postkasser m.v Murer, udbedring af rådskader m.v VVS, udskiftning og reparation af tærede rør, rensning faldstammer m.v Elektriker, etablering af lysstyring i p kælder, reparation af trappelys m.v Renovering af badeværelse Nyindretning af lejligheder til delelejligheder Vaskeri, reparation af maskiner Besigtigelse af skader Vedligeholdelse i lejemål, renovering af badeværelse m.v Materialer og småanskaffelser, inkl. fælles arbejdsdag Heraf forbedringer overført til ejendommens værdikonto Note 7 Andre honorarer: Bestyrelseshonorarer Nielsen & Thomsen, møder med Nordea m.v Nielsen & Thomsen, deltagelse i generalforsamling m.v Svejgård & Galst, eksklusionssager m.v Energimærke Peter Jahn, 5 års eftersyn Peter Jahn, diverse tilsyn Ista, varmeregnskabshonorar inkl. kontrolmanual Dan E, varmeregnskabshonorar Dan E, tilbagekøb af ekskluderede andele Dan E, udarbejdelse af lejekontrakter ABF kontingent Revisor, regnskabsmæssig assistance, rest vedr Revisor, deltagelse i generalforsamling Revisor, deltagelse i budgetmøde Revisor, regnskabsmæssig assistance

14 12. Noter kr. Note 8 Note til ejendommen i balancen: Foreningens ejendom indregnes og værdiansættes til anskaffelsessum inkl. forbedringer i alt kr. 329 mio. kr. Der er primo 2010 foretaget valuarvurdering af ejendommen udvisende kr. 330 mio. kr. Seneste offentlige ejendomsværdi pr. 1/ udgør kr. 181 mio. kr. Under hensyntagen til de budgetterede resultater for de kommende år samt de tiltag, er er iværksat i foreningen, er det bestyrelsens opfattelse, at ejendommen er indregnet og værdiansat forsvarligt. Bestyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at der kan være usikkerhed omkring ejendommens værdiansættelse, og at usikkerheden kan være væsentlig. Note 9 Egenkapital: Andelsindskud m² , Tilbagekøbte andele 339, Salg af andel 80, I alt m² , Tab og vindingskonto: Saldo 1. januar Korrektion primo Ændring i markedsværdi på renteswapaftale Hensat til GI Merværdi ved salg af andel Overført resultat Egenkapital i alt Note 10 Sikkerhedsstillelse og panthæftelse: Udover sædvanlig pant for prioritetsgælden er der på foreningens ejendom tinglyst skadesløsbrev på kr samt ejerpantebrev kr til Nordea Bank. Iflg. vedtægternes 5 stk. 1 og 2 hæfter andelshaverne kun med deres indskud, medmindre kreditor har taget forbehold herom. Kreditor har ikke taget forbehold. Note 11 Forsikringsforhold: For regnskabsåret er foreningens ejendom forsikret i Gjensidige Forsikring. Der henvises til forsikringsoversigten hos administrator. Foreningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

15 13. Noter kr. Note 12 Eventualforpligtelser: Der er afsagt en kendelse af Landsskatteretten den 29. november 2001 om, at andelsboligforeninger skal beskattes ved ophør af erhvervsmæssige virksomhed. Ophørsbeskatningen vil omfatte avancen på samtlige de lejemål andelsboligforeningen har solgt efter stiftelsen 1.oktober Pr. statusdagen har foreningen 73 usolgte lejemål og den erhvervsmæssige virksomhed består hermed fortsat. Østre Landsret har ved dom af 22. maj 2008 fastslået, hvordan ejendomsavancen skal beregnes og hvor stor en del af denne, der skal beskattes. Det er herefter muligt at beregne en eventuel skat ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Der er p. t. ikke beregnet eller hensat en eventuel skat af solgte lejemål siden 18. maj 1994 /usolgte lejemål, idet foreningen ikke påregner ophørsbeskatning (ej sælger sidste lejemål); dersom den eventuelle skat alligevel skulle blive aktuel (sidste lejemål sælges), vil dette påvirke foreningens egenkapital og eventuelt andelsværdiberegningen. Note 13 Beregning af andelsværdi: Opgjort iht. 5 stk. 2, litra a i lov om andelsboligforeninger samt vedtægternes 6 stk 1. Egenkapital før hensættelser ifølge balancen Regulering for renteswap Andelsindskud Andelskronens værdi = 0, Andelskronens værdi pr. 31. december 2010, opgjort i henhold til litra a, blev på den årlige generalforsamling fastsat til 0,11. Bestyrelsen foreslår, at andelskronens værdi, pr. 31. december 2011, gældende indtil næste årlige generalforsamling, fastsættes i henhold til litra a til 0,10. Andelskronens værdi pr. 31. december 2011, opgjort i henhold til litra a, kan maksimalt fastsættes til 0,10.

16 14. Noter Note 13 Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelenes værdi ved en andelskrone på 0,10: kr. Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels 31/ / Andel nr. og adresse i m² indskud iht. litra a iht. litra a 2 Amagerbrogade 4, 1. th. 199, Amagerbrogade 4, 2. tv. 191, Amagerbrogade 4, 2. th. 0, Amagerbrogade 4, 3. tv. 199, Amagerbrogade 4, 3. th. 199, Amagerbrogade 4, 4. tv. 199, Amagerbrogade 4, 5. th. 160, Amagerbrogade 6, 1. tv. 104, Amagerbrogade 6, 1. th. 117, Amagerbrogade 6, 2. tv. 104, Amagerbrogade 6, 3. th. 117, Amagerbrogade 6, 3. tv. 104, Amagerbrogade 6, 4. tv. 104, Amagerbrogade 6, 4. th. 117, Amagerbrogade 6, 5. th. 83, Amagerbrogade 8, 1. tv. 132, Amagerbrogade 8, 1. th. 132, Amagerbrogade 8, 2. tv. 150, Amagerbrogade 8, 3. tv. 132, Amagerbrogade 8, 3. th. 132, Amagerbrogade 8, 4. tv. 132, Amagerbrogade 8, 5. tv. 0, Amagerbrogade 8, 5. th. 44, Amagerbrogade 10, 1. tv. 104, Amagerbrogade 10, 1. th. 104, Amagerbrogade 10, 2. tv. 104, Amagerbrogade 10, 2. th. 104, Amagerbrogade 10, 3. tv. 104, Amagerbrogade 10, 3. th. 104, Amagerbrogade 10, 4. tv. 104, Amagerbrogade 10, 4. th. 104, Amagerbrogade 10, 5. tv. 71, Amagerbrogade 10, 5. th. 81, Amagerbrogade 12, 2. tv. 104, Amagerbrogade 12, 2. th. 104, Amagerbrogade 12, 3. tv. 104, Amagerbrogade 12, 3. th. 104, Amagerbrogade 12, 4. tv. 104, Amagerbrogade 12, 5. tv. 70, transport 4.425,

17 15. Noter Note 13 Beregning af andelsværdi: (fortsat) kr. Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels 31/ / Andelsnr. og adresse i m² indskud iht. litra a iht. litra a transport forrige side 4.425, Amagerbrogade 14, 1. tv. 104, Amagerbrogade 14, 1. th. 104, Amagerbrogade 14, 2. tv. 104, Amagerbrogade 14, 3. tv. 104, Amagerbrogade 14, 3. th. 104, Amagerbrogade 14, 4. th. 104, Amagerbrogade 14, 5. tv. 84, Amagerbrogade 16, 1. th. 169, Amagerbrogade 16, 2. tv. 108, Amagerbrogade 16, 2. th. 169, Amagerbrogade 16, 3. tv. 108, Amagerbrogade 16, 4. tv. 108, Amagerbrogade 16, 4. th. 169, Amagerbrogade 16, 5. tv. 93, Amagerbrogade 16, 5. th. 103, Ved Amagerport 1, st. th. 53, Ved Amagerport 1, 2. tv. 96, Ved Amagerport 1, 3. tv. 88, Ved Amagerport 1, 3. th. 88, Ved Amagerport 1, 4. tv. 88, Ved Amagerport 1, 4. th. 88, Ved Amagerport 1, 5. tv. 65, Ved Amagerport 1, 5. th. 74, Ved Amagerport 3, 1, tv. 88, Ved Amagerport 3, 1. th. 88, Ved Amagerport 3, 2. tv. 88, Ved Amagerport 3, 2. th. 88, Ved Amagerport 3, 3. tv. 88, Ved Amagerport 3, 4. tv. 88, Ved Amagerport 3, 4. th. 88, Ved Amagerport 3, 5. tv. 74, Ved Linden 5, st. th. 100, Ved Linden 5, 1. tv. 100, Ved Linden 5, 1. th. 100, Ved Linden 5, 2. tv. 100, Ved Linden 5, 2. th. 100, Ved Linden 5, 3. tv. 100, Ved Linden 5, 3. th. 100, Ved Linden 5, 4. th. 100, transport 8.290,

18 16. Noter Note 13 Beregning af andelsværdi: (fortsat) kr. Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels 31/ / Andelsnr. og adresse i m² indskud iht. litra a iht. litra a transport forrige side 8.290, Ved Linden 5, 5. th. 88, Ved Linden 7, st. tv. 95, Ved Linden 7, 1. tv. 95, Ved Linden 7, 1. th. 98, Ved Linden 7, 3. th. 98, Ved Linden 7, 4. tv. 95, Ved Linden 5, 5. th. 90, Ved Linden 9, st. tv. 98, Ved Linden 9, 2. tv. 98, Ved Linden 9, 2. th. 89, Ved Linden 9, 3. th. 89, Ved Linden 9, 4. tv. 98, Ved Linden 9, 4. th. 89, Ved Linden 9, 5. tv. 85, Ved Linden 9, 5. th. 75, Ved Linden 11. st. tv. 88, Ved Linden tv. 88, Ved Linden th. 96, Ved Linden tv. 88, Ved Linden th. 96, Ved Linden tv. 88, Ved Linden th. 96, Ved Linden tv. 80, Ved Linden th. 86, Ved Linden 13. st. tv. 96, Ved Linden 13. st. th. 88, Ved Linden tv. 96, Ved Linden th. 88, Ved Linden tv. 96, Ved Linden th. 88, Ved Linden tv. 96, Ved Linden th. 88, Ved Linden tv. 96, Ved Linden th. 88, Ved Linden tv. 86, Ved Linden th. 80, Svinget 2, st. tv. 164, Svinget 2, 1. tv. 133, Svinget 2, 1. th. 160, transport ,

19 17. Noter Note 13 Beregning af andelsværdi: (fortsat) kr. Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels 31/ / Andelsnr. og adresse i m² indskud iht. litra a iht. litra a transport forrige side , Svinget 2, 2. tv. 133, Svinget 2, 2. th. 160, Svinget 2, 4. tv. 133, Svinget 2, 4. th. 160, Svinget 2, 5. tv. 120, Svinget 2, 5. th. 77, I alt ,

20 18. Noter Nøgletal: (ej revideret) Antal: Areal: Andelsboliger Boliglejemål (heraf 2 til fremleje) Erhvervslejemål Boligafgift i % af samlede ejendomsindtægter Boligafgift i gennemsnit pr. m² andel Boliglejeindtægt pr. m² udlejet Erhvervslejeindtægt pr. m² udlejet Offentlig vurdering, kr. pr. m² andel Offentlig vurdering, kr. pr. m² total Anskaffelsessum, kr. pr. m² andel Anskaffelsessum, kr. pr. m² total Gældsforpligtelser fratrukket omsætningsaktiver pr. m² andel Fordeling af omkostninger mv. i %: Renholdelse 2,54 3,69 Vedligeholdelse 5,20 3,11 Administration m.v. 12,39 7,99 Renteudgifter 71,33 75,77 Skatter, afgifter, vand og el 8,54 9,43 Prioritetsafdrag 0,00 0,00 Udgifter i alt: 100,00 100,00 Renholdelse 8,5% 2,5% 5,2% Vedligeholdelse 12,4% Administration m.v. Renteudgifter Skatter, afgifter, vand og el 71,3%

21 19. Bestyrelsens forslag til resultat og likviditetsbudget 2012 Regnskab Budget Prognose Prognose Prognose Indtægter (ej revideret) (ej revideret) (ej revideret) (ej revideret) Boligafgift Boligafgift moderniseringstillæg Leje, beboelse Leje, beboelse forbedringer Leje beboelse fremleje Leje, erhverv Leje, erhverv forbedringer Garageleje, P pladser og Kældre Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Prioritetsrenter og bidrag Øvrige renteudgifter Grundskyld Dagrenovation Vandforbrug Forsikringer Elektricitet Renholdelse og vicevært Reparation og vedligeholdelse Hensat til indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan Administration Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møde og foreningsudgifter Kabel tv, fremlejere Afskrivning, traktor Varme tomgang Afskrevet tab på debitorer Yderligere hensat imødegåel. af tab Udgifter i alt Driftsresultat Resultatdisponering Afdrag på prioritetsgæld Tilbageført fra hensættelser Nettoresultat/overført resultat Disponeret i alt Likviditetsbudget Likviditetsforskydning Likviditet primo Likviditet ultimo Budgetforudsætninger I budgettet for 2012 er der indregnet almindelig stigning i boligafgiften på 2½% pr. 1/ I prognoserne for er boligafgiften fremskrevet med 2,5% årligt. I budgettet og prognosen er der regnet med uændrede lånevilkår. Hvor udgifterne ikke er kendte, er der regnet med en forventet stigning på 3%. Likviditetsreserven er træk på driftskreditten under gældende maksimum.

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere