Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland"

Transkript

1 DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets rammevilkår og markedsmuligheder i Danmark, Sverige, Norge og Holland. Sammenfatningen er et udpluk af analysens vigtigste afsnit og konklusioner, samt anbefalinger til politikere og virksomheder. > > Danmark: Er hårdest ramt af krisen, men har positive forventninger til fremtidig vækst. Oplever bankfinansiering af innovation og udvikling som en udfordring. Det kan blive et problem, da virksomhedernes foretrukne krisestrategi er forretningsudvikling. Dansk B2B handel har her store forventninger til markedet for grønne produkter. > > Sverige: Har været hårdt ramt af krisen, men har nu de mest positive forventninger til fremtidig vækst. Savner adgang til kvalificeret arbejdskraft. Svensk B2B handel satser i højere grad på at skabe vækst via e-handel end de andre lande. 4 Præsentation af B2B handelserhvervet 13 Rammebetingelser og barrierer for vækst 21 Fremtidens handelssektor markedsvilkår og konkurrenceparametre 31 Anbefalinger til handelserhvervets rammevilkår 32 Fremtidens konkurrenceparametre i B2B handel > > Norge: Har i mindre grad været ramt af den økonomiske krise, men har samtidig ikke særligt store forventninger til fremtidig vækst. De norske handelsvirksomheder savner generelt uddannelsestilbud inden for handel og logistik. Derudover forventer de i høj grad at CSR og ansvarlig leverandørstyring vil præge fremtidens brancheudvikling. > > Holland: Har de laveste forventninger til den fremtidige vækst. De hollandske handelsvirksomheder oplever landets fysiske infrastruktur som en alvorlig flaskehals for vækst. Den hollandske B2B handel vil fremover satse på salg af flere samlede løsninger.

2 SIDE 1 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE forord Handelserhvervet ruster sig til fremtiden Den økonomiske krise har ramt den danske B2B handelssektor særdeles hårdt. Sammenlignet med det øvrige erhvervsliv har B2B handel i Danmark oplevet et af de højeste antal konkurser og et af de største dyk i omsætningen i løbet af Den hjemlige B2B handelssektor har samtidig været ramt hårdere end i de lande vi normalt sammenligner os med. Virksomhederne er blevet udfordret på deres evne til at rationalisere, omstille sig og på kunsten til at kunne navigere på kriseramte markeder. Når konjunkturerne begynder at vende, vil der i endnu højere grad være brug for en stærk og velfungerende dansk handelssektor. B2B handelssektorens evne til at levere løsninger inden for logistik, service og rådgivning vil være afgørende for at styrke kundernes produktivitet og deres egen evne til klare nye markedsvilkår. Som denne analyse viser, er handelsvirksomhederne i høj grad indstillet på at gå nye veje bl.a. i partnerskaber med leverandører og kunder. Udviklingen kan styrkes yder ligere, hvis de nødvendige rammevilkår inden for kapital, uddannelse og innovation samt grønne markedsmuligheder er til stede. Udfordringerne gælder naturligvis ikke kun den danske B2B handelssektor, men deles med handelssektorerne i mange andre europæiske lande. I denne analyse foretages en sammenligning med udviklingen i B2B handel i Norge, Sverige og Holland lande som vi normalt sammenligner os med. Analysen går dermed på tværs af den nordeuropæiske engrossektor, der fortsat lider af krisen, men samtidig ruster sig til en forandret og forhåbentlig lysere periode. Der skal lyde en stor tak til de virksomheder og andre samarbejdspartnere, der har gjort denne analyse mulig. Det gælder både DI Handels egne medlemmer, men selvfølgelig også de svenske, norske og hollandske handelsvirksomheder, som har valgt at deltage i analysen. Derudover har vores søsterorganisationer været en stor hjælp med både indsigt i deres nationale brancher, og ikke mindst kontakt til deres medlemsvirksomheder. Derfor også en stor tak til HSH i Norge, Branschkansliet i Sverige og NVG i Holland. Rigtig god læselyst! Lars William Wesch, Branchedirektør, DI Handel

3 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 2 Om Projekt Future Trade Solutions DI Handel har under overskriften Future Trade Solutions iværksat en omfattende kampagne for at få handelserhvervets rammebetingelser og fremtidige vækstmuligheder på dagsordenen. Formålet er at få skabt debat omkring et af Danmarks store erhverv et værdiskabende erhverv, der har været særlig hårdt ramt af krisen. Udover den nordeuropæiske analyse, som denne sammenfatning baserer sig på, omfatter Future Trade Solutions projektet også et ekspertpanel bestående af udvalgte virksomhedsledere, forskere fra de højere læreranstalter og andre med ekspertise på handelserhvervets fagområder. Ekspertpanelet har bidraget med input til selve analysen, men vil derudover forsætte det igangsatte arbejde med B2B handel i regi af Future Trade Solutions projektet. Sidst, men ikke mindst oprettes der i efteråret en webblog, der tager udgangspunkt i analysens konklusioner samt ekspertpanelets efterfølgende opfordringer. Formålet med denne blog er at få inddraget, så mange relevante aktører som muligt i debatten om handelserhvervets fremtid. Om analysen Ny vækst i handel er en analyse af B2B handelserhvervet (engroshandel) i Danmark, Sverige, Norge og Holland. Analysen sammenligner rammebetingelserne for handelserhvervet i de fire lande, og undersøger derudover erhvervets udvikling og fremtidige konkurrenceparametre. Analysen er tiltænkt som et udgangspunkt for en debat blandt såvel politikere som virksomheder om hvordan handelserhvervet kommer styrket ud af krisen, og hvordan vi får gjort Danmark til en handelsnation i verdensklasse. Om hovedrapporten Hovedrapporten indeholder indledningsvis en statistisk sammenligning af handelserhvervets position og rolle i de fire lande, Danmark, Sverige, Norge og Holland. Derudover indeholder hovedrapporten en vurdering af, hvilke rammevilkår og vækstbarrierer der er væsentlige samt forventninger til handelserhvervets udvikling og fremtidige konkurrenceparametre. Analysen tager her udgangspunkt i en telefonsurvey blandt mere end adspurgte virksomheder i de fire lande, hvoraf 431 virksomheder ønskede at deltage. Endvidere indgår der i hovedrapporten betragtninger fra eksperter på flere handelsrelaterede områder, som f.eks. SCM, logistik, erhvervsuddannelse, e-business, strategisk afsætning og globalisering. Sidst, men ikke mindst indeholder hovedrapporten også case interview med virksomheder fra hvert af de fire lande.

4 SIDE 3 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Om sammenfatningen Denne sammenfatning er et udpluk af hovedrapportens vigtigste afsnit og konklusioner, samt hovedrapportens anbefalinger til politikere og virksomheder. Analysen, som denne sammenfatning baserer sig på, er udarbejdet af Oxford Research A/S for DI Handel.

5 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 4 sammenfatning Handelserhvervet i Danmark er hårdere ramt end i udlandet Finansiering af forretningsudvikling og innovation opleves som en flaskehals af B2B handelsvirksomheder Det grønne marked kræver et klart politisk signal Offentlige innovationsordninger og uddannelser bør orientere sig mod handel og logistik Veje til ny vækst i handel Handelserhvervet i Danmark har været usædvanligt hårdt ramt af den finansielle og økonomiske krise. Målt på både omsætning, antallet af konkurser og fald i beskæftigelsen, har den danske handelssektor været hårdere ramt af krisen end sammenlignelige lande, som Sverige, Norge og Holland. Krisen har derfor fået sat yderligere fokus på optimering og effektivisering af egen virksomhed, samt nye produkter, serviceydelser og markeder. Videreudvikling af kerneforretningen er blevet en helt central krisestrategi for handelsvirksomhederne, hvorfor finansiering af innovation og udvikling nu opleves som en flaskehals. Hvor handelsvirksomhederne i Sverige, Norge og Holland i højere grad ser driftsfinansieringen som den store udfordring, peger de danske handelsvirksomheder på, at bedre muligheder for finansiering af innovation og udvikling er afgørende for deres udvikling, og dermed deres muligheder for at bidrage til den samlede konkurrencekraft i erhvervslivet. Derudover viser analysens survey at der er en gennemgående tro på markedet for grønne løsninger og produkter. Dette marked skal dog modnes, hvis det ikke hurtigt skal vige for billigere og mindre miljøvenlige løsninger. Det offentlige kan spille en stor rolle i denne proces ved at sende et klart politisk signal om at der fra offentligt hold er et marked for grønne løsninger inden for f.eks. offentligt byggeri og renovering af offentlige bygninger. Handelsvirksomhederne peger selv på forretningsudvikling og innovation, som en vej til at komme styrket ud af krisen. Men forretningsudvikling kommer ikke af sig selv. Der skal engagerede og kompetente medarbejdere til, ligesom at input udefra også kan være med til at sætte gang i udviklingen af en given handelsvirksomhed. Det er derfor vigtigt at de offentlige innovationsordninger også er orienteret mod fremtidens koncepter inden for handel og logistik, og at der samtidigt skabes en tættere dialog mellem uddannelsesinstitutioner og handelserhvervet. Det er kun ved en fælles indsats fra såvel handelsvirksomhedernes side som det offentliges side, at vi kan få gjort Danmark til en handelsnation i verdensklasse. Præsentation af B2B handelserhvervet Dansk B2B handel udgør en større andel af erhvervslivet end i vores nabolande B2B handelserhvervet er et af Danmarks store erhverv. Grossistvirksomhederne beskæftigede således mere end fuldtidsansatte i Det svarer til mere end 9 pct. af den samlede private beskæftigelse, en andel der også er fastholdt efter finanskrisens udbrud. Dermed udgør den danske handelssektor en større andel af den private beskæftigelse end tilfældet er i de lande vi normalt sammenligner os med, som f.eks. Sverige, Norge og

6 SIDE 5 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Holland. Handelserhvervet fylder 7,7 pct. i Holland og Norge, mens B2B handel kun udgør 6,9 pct. i Sverige. Beskæftigede i B2B handel Engroserhvervets andel af den private beskæftigelse i ,5% 9,3% 9,0% 8,5% Figur 1 < Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån. 8,0% 7,7% 7,7% 7,5% 7,0% 6,9% 6,5% 6,0% Danmark Holland Norge Sverige Målt i antal virksomheder udgør B2B handelssektoren i Danmark ca virksomheder ud af i den samlede økonomi. Samtidigt har erhvervet en omsætning på ca. 750 mia. kr. ud af milliarder i hele det private erhvervsliv. B2B handelsvirksomhederne udgør således 5 pct. af den samlede virksomhedspopulation, mens de står for mere end 22 pct. af omsætningen i den private sektor. Samme billede tegner sig for de øvrige lande i analysen, hvor Holland dog skiller sig ud ved, at handelsvirksomhederne udgør en lidt større andel af virksomhedspopulationen og erhvervslivets omsætning. Handelserhvervet spiller en afgørende rolle for resten af erhvervslivet Handelserhvervet i Danmark udgør dermed en betydelig størrelse i forhold til det samlede danske erhvervsliv. Der er derfor ikke nogen tvivl om at denne del af værdikæden spiller en afgørende rolle for dansk erhvervsliv. Men der er samtidigt også tale om en rolle, der har været under stadig forandring, særligt de sidste år.

7 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 6 Handelserhvervets rolle Traditionelt set har B2B handelsvirksomhedernes rolle været at opkøbe store partier af varer for derefter at bryde dem op i mindre mængder og sammensætte forskellige varepakker til detailhandlen, byggeriet og industrien. Dialog og samarbejde på tværs af værdikæden, dvs. med handelsvirksomhedernes leverandører på den ene side og deres kunderne på den anden side, var mindre udbredt. Handelserhvervets rolle har ændret sig Samarbejde med både kunder og leverandører bliver stadigt vigtigere Den rolle har imidlertid ændret sig radikalt. Den moderne B2B handelsvirksomhed opererer i dag i langt højere grad i symbiose med sine leverandører og kunder. Kommunikation på tværs af værdikæden er nu blevet helt afgørende for at kunne levere konkurrencedygtige produkter/løsninger. Fokus har således flyttet sig fra udelukkende at optimere sit eget led til i højere grad at have et mere holistisk syn på hele værdi kæden. Samarbejdet på tværs af værdikæden er dermed en central konkurrenceparameter, der kun vil få større betydning i fremtiden. Det er en udvikling, der særligt har fundet sted inden for den tekniske grossistbranche, der leverer til byggeriet og industrien, men som nu også gør sig gældende i bredere dele af handelserhvervet. Et tilsvarende billede ses i Norge, Sverige og Holland. Inden for B2B handel findes flere delbrancher, hvoraf der i hovedrapporten fokuseres på særligt fem brancher: Trælast og byggematerialer El, vvs, vvt og stål (tekniske grossister) Maskiner og andet udstyr Fødevarer Kontorvarer (kontorartikler, -maskiner, møbler og PC-udstyr) Byggesektoren udgør en større andel af dansk B2B handel end i vores nabolande I Danmark udgjorde de fem delbrancher i 2008 ca. 48 pct. af den samlede beskæftigelse inden for B2B handel. Helt konkret udgør Trælast og byggematerialer 9,5 pct., El, vvs, vvt og stål 7,4 pct., Maskiner og andet udstyr 10,2 pct., Fødevarer 11,2 pct. og Kontorvarer 9,9 pct. De danske delbrancher der leverer til byggesektoren udgør en relativt større andel af handelserhvervet end i de tre nabolande. Specielt brancherne Trælast og byggematerialer samt El, vvs, vvt og stål udgør den største beskæftigelsesmæssige andel i Danmark i forhold til de øvrige lande. I Sverige er beskæftigelsen specielt høj inden for Maskiner og andet udstyr, mens beskæftigelsen inden for engroshandel med kontorvarer er særlig stor i Norge. Endelig udgør engroshandelen med fødevarer i Holland den beskæftigelsesmæssigt største andel blandt de fire lande.

8 SIDE 7 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Handelssektoren er hårdt ramt af krisen B2B handelserhvervet har været hårdt ramt af den økonomiske krise i både Danmark, Holland, Norge og Sverige. Det er imidlertid gået hårdere udover de danske handelsvirksomheder end handelserhvervene i de øvrige nordeuropæiske lande. Danske handelsvirksom heder er hårdest ramt på omsætningen Figur 2 viser omsætningsindekset for B2B handel i Danmark, Holland, Norge og Sverige for perioden 2005 til og med Hvor omsætningen udviklede sig nogenlunde identisk i de fire lande frem til slutningen af 2008 er det tydeligt, at faldet i omsætningen fra 4. kvartal 2008 og frem, er væsentligt kraftigere i Danmark end i de tre andre lande. Omsætningsudvikling for B2B handel Omsætningsindeks for B2B handel i Danmark, Holland, Norge og Sverige 135% 130% 125% 120% Figur 2 < Danmark Sverige Holland 115% Norge 100% 105% Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån. 100% K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2

9 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 8 Fald i omsætningen opleves på tværs af fokusbrancher Det store omsætningsfald i Danmark har ikke kun været begrænset til enkelte delbrancher, men er derimod generelt for alle fokusbrancherne i analysen. Handel med elartikler, stål, vvs og vvt skiller sig dog ud ved at have været specielt hårdt ramt med et fald i omsætningen på mere end 50 pct. fra 2008 til De hårde tider for det danske B2B handelserhverv understreges yderligere ved, at der i Danmark relativt set har været det højeste antal konkurser inden for branchen i forhold til de øvrige tre lande i analysen. Konkursudvikling for B2B handel > Danmark Sverige Holland Norge Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån Konkursindeks for engroserhvervet i Danmark, Holland, Norge og Sverige Figur K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

10 SIDE 9 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE En væsentlig del af forklaringen på at det danske handelserhverv er blevet hårdere ramt af krisen end i de øvrige tre lande er, at de danske handelsvirksomheders kunder også er blevet hårdere ramt af krisen end kunderne i de øvrige lande. I figur 4 er gengivet indeks for industriproduktionen i de fire lande fra 2008 og til februar Figuren viser, at industriproduktionen i Danmark og Sverige faldt til omkring indeks 75, mens industriproduktionen i Norge og Holland i dag er på omkring indeks 95. Da industrien er en af handelserhvervets største kundegrupper har det naturligvis en stor indflydelse på erhvervets samlede omsætning. Handelserhvervets største kundegrupper er hårdt ramt af krisen. Udvikling i industriproduktionen Industriproduktionen i Danmark, Holland, Norge og Sverige Figur 4 < Danmark Sverige Holland Norge Kilde: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Ecowin og Danmarks Statistik K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

11 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 10 Byggesektoren udgør et stort kundesegment for mange danske B2B handelsvirksomheder En anden del af forklaringen på, at det danske handelserhverv er blevet hårdere ramt af krisen end handelserhvervene i de tre andre lande er specialiseringen i det danske handelserhverv. Som tidligere nævnt, så udgør den andel af handelssektoren, der leverer til byggesektoren en relativt større andel af det danske handelserhverv, end i de øvrige lande. Da netop byggesektoren har været blandt de hårdest ramte sektorer i erhvervslivet, har det også haft store konsekvenser for byggesektorens leverandører i handelserhvervet. Til sammenligning fylder fødevarehandlen, der har været mindre hårdt ramt end byggesektoren, relativt mere i Holland og Norge, mens engroshandel med maskiner og udstyr fylder relativt meget i det svenske handelserhverv. Den økonomiske krise har også haft betydelige konsekvenser for beskæftigelsen i handelsbranchen. Udvikling i antal beskæftigede > B2B handel Antal fuldtidsbeskæftigede i B2B handel og hele den private sektor i Danmark B2B Handel Figur 5 Privat ansatte Privat ansatte Kilde: Danmarks Statistik K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

12 SIDE 11 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE I Danmark er antallet af beskæftigede inden for B2B handel således blevet reduceret med mere end personer fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal Faldet i beskæftigelsen inden for handel følger stort set det generelle fald i beskæftigelsen i den private sektor, hvilket også bekræftes ved at B2B-erhvervet både før og efter finanskrisens udbrud har udgjort ca. 9 pct. af den samlede beskæftigelse inden for det private erhvervsliv. Betragtes arbejdsløsheden i hele den private sektor i de fire lande er det tydeligt, at væksten i arbejdsløshedsprocenten har været kraftigere i Danmark end i Sverige, Norge og Holland. På trods af, at den økonomiske krise også har ramt handelserhvervene i de andre lande, har den faldende omsætning i mindre grad omsat sig i arbejdsløshed her. I Norge og Holland ligger arbejdsløsheden nogenlunde stabilt omkring 3-4 pct., mens den i Sverige er steget fra omkring 6 pct. til lidt over 9 pct., og derefter faldet igen til 8 pct. i 4. kvartal i I Danmark er arbejdsløsheden steget næsten konstant fra omkring 3,5 pct. i starten af 2008 til knap 7 pct. ved udgangen af Altså en fordobling målt i procentpoint. Danmark tegner sig for særlig høj vækst i den samlede ledighed Handelsvirksomhederne er produktive På trods af de mange konkurser og afskedigelser, som krisen har betydet for erhvervet, så er handelsvirksomhederne grundlæggende karakteriseret ved, at have en høj værditilvækst pr. medarbejder. I figur 6 er værditilvæksten pr. medarbejder beregnet for handelserhvervet og erhvervslivet samlet set, i de fire lande. Beregningerne viser, at i Danmark såvel som i Norge og Sverige er værditilvæksten pr. medarbejder højere i handelserhvervet end i erhvervslivet som helhed. Figuren viser desuden, at handelserhvervet i Norge har den højeste værditilvækst pr. medarbejder. Herefter kommer handelserhvervene i Danmark og Sverige, mens værditilvæksten pr. medarbejder i handelserhvervet er lavest i Holland. B2B handel er kendetegnet ved høj værditilvækst pr. medarbejder

13 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 12 Værditilvækst i B2B handel > Værditilvækst i B2B handel og erhvervslivet i alt for Danmark, Holland, Norge og Sverige (2007) Figur 6 B2B handel Danmark Privat ansatte Holland Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån Norge Sverige Samlet set tegner der sig et billede af et stort og betydningsfuldt erhverv, der har fastholdt en høj produktivitet, men som under krisen har mistet omsætning på alle de primære kundesegmenter. Hovedparten af den faldende omsætning inden for B2B handel kan tilskrives den store omvæltning, som finanskrisen forårsagede i 2008, og som hurtigt udviklede sig til en regulær økonomisk krise. Som bindeled i værdikæden mellem producenter og deres virksomhedskunder rammes B2B handelsvirksomhederne ekstra hårdt. Særlig hårdt er det gået ud over den del af B2B handel, der leverer til byggesektoren. Da denne del af handelserhvervet samtidigt udgør en forholdsvis stor andel af den samlede B2B handel i Danmark, er handelserhvervet under ét ramt hårdere af den økonomiske krise end i de lande vi normalt sammenligner os med.

14 SIDE 13 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Rammebetingelser og barrierer for vækst Handelserhvervet har gennemgået en rivende udvikling de senere år. Den moderne B2B handelsvirksomhed samarbejder i langt højere grad med sine leverandører og kunder end før, og fungerer således i dag som et effektiviserende led i værdikæden. 1 Således står erhvervet i dag over for andre udfordringer og muligheder end det gjorde for blot nogle få år siden. Dette betyder også, at det ikke nødvendigvis er de samme rammebetingelser der er afgørende i dag, som det var for 10 år siden. For at få afdækket disse rammevilkår, er en omfattende survey blandt 431 virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Holland blevet iværksat. Surveyen indeholder både spørgsmål til virksomhedernes forretnings strategi og forventninger til fremtiden, men også direkte til deres vurdering af de gældende rammebetingelser for deres forretning. Formålet er at få klarlagt, hvorvidt der er sammenhæng mellem handelsvirksomhedernes fremtidige aktiviteter og de rammebetingelser som deres virksomhed er underlagt. En af de stærkeste konklusioner, som kan drages ud fra dette materiale er, at de danske handelsvirksomheder adskiller sig fra de svenske, norske og hollanske ved i høj grad at satse på innovation og forretningsudvikling, men at de samtidigt oplever finansiering af den slags aktiviteter via bankerne, som problematisk. Derudover viser analysens survey også ganske klart at de danske handelsvirksomheder har en gennemgående tro på markedet for grønne løsninger og produkter. En konklusion som ligger fint i tråd med virksomhedernes omtalte fokus på udvikling og innovation. Nordeuropæisk survey om sammenhængen ml. forretningsaktiviteter og rammevilkår Finansiering af forretnings udvikling og innovation op leves som en flaskehals af B2B handelsvirksomheder i DK Stor tiltro til det grønne marked Vækst i handel Den fremadrettede vækststrategi for flertallet af de danske handelsvirksomheder er koncentreret omkring lancering af nye produkter, nye løsninger og mere effektive arbejdsprocesser. Dernæst kommer satsninger på nye markeder og kundegrupper. Her er det lige over halvdelen af de danske handelsvirksomheder, som ser dette som et væsentligt element i egen strategi for fremtidig vækst. B2B handelsvirksomheder satser på nye produkter og markeder frem for afskedigelser og kortere kredittider Fortsatte nedskæringer i antallet af medarbejdere, lavere priser og kortere kredittider er til gengæld ikke fremherskende som et strategisk element blandt de danske handelsvirksomheder. Det samme billede tegner sig her for de norske, svenske og hollandske handelsvirksomheder. Note 1: Teknologisk Institut (2009): Fra handelsmand til service- og logistikpartner B2B handelsvirksomheder som værdiskabere

15 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 14 Vækststrategier i dansk B2B handel > Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, 2010 Hvordan vil du sikre vækst i din virksomhed de næste 1-2 år? Vil du Satse på nye produkter og løsninger 66% Effektivisere arbejdsprocesser (f.eks. via Lean) Figur 7 Note: Andel der har svaret i meget høj grad og høj grad Satse på nye markeder og kundegrupper Øge efteruddannelsesindsatsen 16% 53% 65% Forkorte kundernes kredittider 10% Reducere antallet af medarbejdere 9% Sænke priserne 4% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

16 SIDE 15 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE ProPartner A/S ProPartner er en mindre dansk engrosvirksomhed specialiseret i fittings, hvilket et produktkatalog på mere end fittings klart understreger. Denne specialisering sikrer, at kunderne kun behøver at gå til en enkelt leve randør for at få dækket deres behov for fittings. ProPartner er placeret i Fredericia og har pt. 12 fuldtidsansatte. Kundekataloget indeholder mere end industrikunder, hvoraf hovedparten er danske. I slutningen af 2008 kunne ProPartner observere et mindre fald i omsætningen. Dette kombineret med de generelle negative udsigter for verdensøkonomien gjorde, at ProPartner kritisk gennemgik alle forretningsgange i virksomheden. Resultatet af denne gennemgang var at virksomheden reducerede medarbejderstaben med 30 pct. Det var en svær beslutning, men ledelsen vurderede at det var nødvendigt at skære ind til benet med det samme for at undgå en situation, hvor man løbende holdt fyringsrunder. Administrerende direktør Finn Roy fortæller at reduceringen af medarbejderstaben har betydet at virksomheden klaret sig bedre gennem krisen, men også, at de tilbageværende medarbejdere har været tvunget til at løbe be tydeligt hurtigere. Retrospektivt var beslutningen om en hurtig indgriben god, da en stor del af efterspørgslen forsvandt i 2009, hvilket en omsætningsnedgang på 23 pct. klart viser. En virksomhed af ProPartners størrelse har et begrænset antal knapper de kan skrue på i forhold til større virksomheder når det handler om at ruste sig til hårdere tider. Én af de parametre som det dog er muligt at justere på er varelagret. Derfor besluttede ledelsen at nedbringe varelagret for at styrke virksomhedens likviditet. Således er varelagret i løbet af 2009 blevet nedbragt med ca. 20 pct., hvilket har styrket likviditeten betragteligt. I praksis har det været nødvendigt, at ændre på virksomhedens indkøbsrutiner for at få lageret nedbragt på en fornuftig måde. Virksomheden er gået væk fra at have en indkøbschef, hvis tilgang primært var at få så gode priser på produkterne som muligt. I stedet har ProPartner i dag en indkøbsdisponent, der stadig er prisbevidst, men samtidig også er mere helhedsorienteret. Det betyder, at der nu er stærkere fokus på lagerstyring.

17 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 16 Gennem 2010 planlægger virksomheden løbende at forbedre deres e- handelssystem, da e-handel vurderes som et afgørende konkurrenceparameter. I 2010 vil ProPartner bl.a. lancere en ny hjemmeside, som i modsætning til den gamle, er fuldt integreret med virksomhedens finanssystem. Denne integration gør det muligt for kunderne løbende at kunne følge med i hvilke og hvor mange produkter der er på lager. Med en forventet stigning i omsætningen på 20 pct. i 2010 ser Pro- Partner lyst på fremtiden. Et håndgribeligt tegn på dette er, at virksomheden i foråret 2010 har ansat en ny eksport chef, hvilket klart indikerer at virksomheden i fremtiden vil satse yderligere på at afsætte til de internationale markeder. Fokus på det nationale marked er også blivet skærpet, ved ansættelsen af en ny dansk sælger i april måned 2010.

18 SIDE 17 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Udover den betydning, som de danske handelsvirksomheder tillægger nye produkter, løsninger og mere effektive arbejdsprocesser ses mulighederne for finansiering af udvikling og innovation, som den væsentligste erhvervsøkonomiske rammebetingelse for vækst de kommende 1 2 år. Danmark adskiller sig her fra de andre lande, som i mindre grad lægger vægt på finansiering af udvikling og innovation. Bankfinansieringen af udvikling og innovation er vigtig for vækst i handel Også forbedrede muligheder for finansiering af drift samt kreditforsikring af kunder bliver fremhævet som væsentlige rammebetingelser for de danske handelsvirksomheder. I det hele taget ligger finansiering og likviditet højt på handelsvirksomhedernes dagsorden, når der spørges om barrierer for fremtidig vækst. Finansiering af drift- og kreditforsikring ligger også højt på handelsvirksomhedernes dagsorden Rammevilkår af stor betydning for B2B handel Hvilken betydning vil disse forhold have for din virksomheds vækst de næste 1-2 år? Mulighed for finansiering af udvikling og innovation (kredit og lånemuligheder via banker) Mulighed for finansiering af drift (kredit og lånemuligheder via banker) Mulighed for kreditforsikring af kunder Mulighed for kreditforsikring af egen virksomhed 0 11% 13% 17% 21% 26% 24% 26% 28% 10% 20% 30% Figur 8 < Danmark Gns. Holland, Norge og Sverige Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, Note: Andel der har svaret meget stor betydning og stor betydning

19 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 18 Salgskompetencer og kompetencer for forretningsudvikling efterlyses Foruden likviditet, er medarbejderkompetencer af stor betydning for virksomheders forretningsudvikling. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft bliver derfor afgørende for handelsvirksomhedernes vækst i de kommende år. De danske handelsvirksomheder lægger her særlig vægt på at få flere og bedre uddannelser, der kan give fremtidens medarbejdere salgskompetencer, samt kompetencer inden for forretningsudvikling og innovation. Områder hvor der savnes offentlige uddannelsestilbud i Danmark > Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, 2010 Note: Andel der har svaret i meget høj grad og høj grad Hvilken betydning vil disse medarbejderkompetencer have for væksten i din virksomhed de næste 1-2 år? Figur 9 Salgskompetencer (købmandskab, rådgivning og kundeservice) 28% Kompetencer inden for forretningsudvikling og innovation 24% Internationale kompetencer (f.eks. sprog, kultur og kendskab til markeder uden for EU) 13% Tekniske kompetencer (f.eks. produktkendskab/branchekendskab) 10% It-kompetencer (f.eks. kendskab til MS office, databaseprogrammer, lettere programmering mv.) 10% 0 10% 20% 30% Handelsvirksomheders kerneforretning er produktsalg, og det er derfor ikke overraskende at salgskompetencer udgør den foretrukne medarbejderkompetence, men dernæst er de mest eftertragtede medarbejderkompetencer forretningsudvikling og innovation. Dette går fint i tråd med, at nye produkter og processer er en central del af den fremadrettede forretningsstrategi hos de danske virksomheder, samt det store fokus virksomhederne ligger på finansiering af udvikling og innovation. I forhold til de tre andre lande skiller særligt de norske virksomheder sig ud. Generelt savner de norske virksomheder i højere grad uddannelses

20 SIDE 19 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE tilbud inden for alle fem fokusområder, end virksomhederne i de øvrige lande. Samlet set tegner der sig her et billede af en sektor, der i lyset af den økonomiske krise er fast besluttet på at videreudvikle deres forretning og tænke nyt, mens handelsvirksomhederne næsten entydigt fravælger at reducere medarbejderstaben yderligere eller forkorte kundernes kredittider yderligere. Det kan skyldes at handelssektoren allerede har skåret kraftigt i deres medarbejderstab og at kundegrundlaget ikke vil kunne bære kortere kredittider. En vigtig rammebetingelse for den danske handelssektors vækststrategi er imidlertid bankfinansiering af udvikling og innovation. Uden finansiering vil den danske handelssektor ikke kunne tilpasse sig fremtidens markedsvilkår og konkurrenceparametre.

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Capture a greater share of the Value chain

Capture a greater share of the Value chain BYGGERIETS VÆRDIKÆDE UNDER PRES - Nye trends for byggebranchen Capture a greater share of the Value chain [CEO Mark Wilson, EAC] Medarbejderseminar 2005 Dansk Byggeri Peter Falk-Sørensen Dansk Aktie Analyse

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

strategier for salg samarbejde nye markeder Handel

strategier for salg samarbejde nye markeder Handel strategier for Vækst salg samarbejde nye markeder Handel Strategier for vækst Nu handler det om at se fremad!» Handelsvirksomhedernes vej gennem krisen har været hård. Antallet af lukninger inden for

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere