Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland"

Transkript

1 DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets rammevilkår og markedsmuligheder i Danmark, Sverige, Norge og Holland. Sammenfatningen er et udpluk af analysens vigtigste afsnit og konklusioner, samt anbefalinger til politikere og virksomheder. > > Danmark: Er hårdest ramt af krisen, men har positive forventninger til fremtidig vækst. Oplever bankfinansiering af innovation og udvikling som en udfordring. Det kan blive et problem, da virksomhedernes foretrukne krisestrategi er forretningsudvikling. Dansk B2B handel har her store forventninger til markedet for grønne produkter. > > Sverige: Har været hårdt ramt af krisen, men har nu de mest positive forventninger til fremtidig vækst. Savner adgang til kvalificeret arbejdskraft. Svensk B2B handel satser i højere grad på at skabe vækst via e-handel end de andre lande. 4 Præsentation af B2B handelserhvervet 13 Rammebetingelser og barrierer for vækst 21 Fremtidens handelssektor markedsvilkår og konkurrenceparametre 31 Anbefalinger til handelserhvervets rammevilkår 32 Fremtidens konkurrenceparametre i B2B handel > > Norge: Har i mindre grad været ramt af den økonomiske krise, men har samtidig ikke særligt store forventninger til fremtidig vækst. De norske handelsvirksomheder savner generelt uddannelsestilbud inden for handel og logistik. Derudover forventer de i høj grad at CSR og ansvarlig leverandørstyring vil præge fremtidens brancheudvikling. > > Holland: Har de laveste forventninger til den fremtidige vækst. De hollandske handelsvirksomheder oplever landets fysiske infrastruktur som en alvorlig flaskehals for vækst. Den hollandske B2B handel vil fremover satse på salg af flere samlede løsninger.

2 SIDE 1 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE forord Handelserhvervet ruster sig til fremtiden Den økonomiske krise har ramt den danske B2B handelssektor særdeles hårdt. Sammenlignet med det øvrige erhvervsliv har B2B handel i Danmark oplevet et af de højeste antal konkurser og et af de største dyk i omsætningen i løbet af Den hjemlige B2B handelssektor har samtidig været ramt hårdere end i de lande vi normalt sammenligner os med. Virksomhederne er blevet udfordret på deres evne til at rationalisere, omstille sig og på kunsten til at kunne navigere på kriseramte markeder. Når konjunkturerne begynder at vende, vil der i endnu højere grad være brug for en stærk og velfungerende dansk handelssektor. B2B handelssektorens evne til at levere løsninger inden for logistik, service og rådgivning vil være afgørende for at styrke kundernes produktivitet og deres egen evne til klare nye markedsvilkår. Som denne analyse viser, er handelsvirksomhederne i høj grad indstillet på at gå nye veje bl.a. i partnerskaber med leverandører og kunder. Udviklingen kan styrkes yder ligere, hvis de nødvendige rammevilkår inden for kapital, uddannelse og innovation samt grønne markedsmuligheder er til stede. Udfordringerne gælder naturligvis ikke kun den danske B2B handelssektor, men deles med handelssektorerne i mange andre europæiske lande. I denne analyse foretages en sammenligning med udviklingen i B2B handel i Norge, Sverige og Holland lande som vi normalt sammenligner os med. Analysen går dermed på tværs af den nordeuropæiske engrossektor, der fortsat lider af krisen, men samtidig ruster sig til en forandret og forhåbentlig lysere periode. Der skal lyde en stor tak til de virksomheder og andre samarbejdspartnere, der har gjort denne analyse mulig. Det gælder både DI Handels egne medlemmer, men selvfølgelig også de svenske, norske og hollandske handelsvirksomheder, som har valgt at deltage i analysen. Derudover har vores søsterorganisationer været en stor hjælp med både indsigt i deres nationale brancher, og ikke mindst kontakt til deres medlemsvirksomheder. Derfor også en stor tak til HSH i Norge, Branschkansliet i Sverige og NVG i Holland. Rigtig god læselyst! Lars William Wesch, Branchedirektør, DI Handel

3 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 2 Om Projekt Future Trade Solutions DI Handel har under overskriften Future Trade Solutions iværksat en omfattende kampagne for at få handelserhvervets rammebetingelser og fremtidige vækstmuligheder på dagsordenen. Formålet er at få skabt debat omkring et af Danmarks store erhverv et værdiskabende erhverv, der har været særlig hårdt ramt af krisen. Udover den nordeuropæiske analyse, som denne sammenfatning baserer sig på, omfatter Future Trade Solutions projektet også et ekspertpanel bestående af udvalgte virksomhedsledere, forskere fra de højere læreranstalter og andre med ekspertise på handelserhvervets fagområder. Ekspertpanelet har bidraget med input til selve analysen, men vil derudover forsætte det igangsatte arbejde med B2B handel i regi af Future Trade Solutions projektet. Sidst, men ikke mindst oprettes der i efteråret en webblog, der tager udgangspunkt i analysens konklusioner samt ekspertpanelets efterfølgende opfordringer. Formålet med denne blog er at få inddraget, så mange relevante aktører som muligt i debatten om handelserhvervets fremtid. Om analysen Ny vækst i handel er en analyse af B2B handelserhvervet (engroshandel) i Danmark, Sverige, Norge og Holland. Analysen sammenligner rammebetingelserne for handelserhvervet i de fire lande, og undersøger derudover erhvervets udvikling og fremtidige konkurrenceparametre. Analysen er tiltænkt som et udgangspunkt for en debat blandt såvel politikere som virksomheder om hvordan handelserhvervet kommer styrket ud af krisen, og hvordan vi får gjort Danmark til en handelsnation i verdensklasse. Om hovedrapporten Hovedrapporten indeholder indledningsvis en statistisk sammenligning af handelserhvervets position og rolle i de fire lande, Danmark, Sverige, Norge og Holland. Derudover indeholder hovedrapporten en vurdering af, hvilke rammevilkår og vækstbarrierer der er væsentlige samt forventninger til handelserhvervets udvikling og fremtidige konkurrenceparametre. Analysen tager her udgangspunkt i en telefonsurvey blandt mere end adspurgte virksomheder i de fire lande, hvoraf 431 virksomheder ønskede at deltage. Endvidere indgår der i hovedrapporten betragtninger fra eksperter på flere handelsrelaterede områder, som f.eks. SCM, logistik, erhvervsuddannelse, e-business, strategisk afsætning og globalisering. Sidst, men ikke mindst indeholder hovedrapporten også case interview med virksomheder fra hvert af de fire lande.

4 SIDE 3 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Om sammenfatningen Denne sammenfatning er et udpluk af hovedrapportens vigtigste afsnit og konklusioner, samt hovedrapportens anbefalinger til politikere og virksomheder. Analysen, som denne sammenfatning baserer sig på, er udarbejdet af Oxford Research A/S for DI Handel.

5 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 4 sammenfatning Handelserhvervet i Danmark er hårdere ramt end i udlandet Finansiering af forretningsudvikling og innovation opleves som en flaskehals af B2B handelsvirksomheder Det grønne marked kræver et klart politisk signal Offentlige innovationsordninger og uddannelser bør orientere sig mod handel og logistik Veje til ny vækst i handel Handelserhvervet i Danmark har været usædvanligt hårdt ramt af den finansielle og økonomiske krise. Målt på både omsætning, antallet af konkurser og fald i beskæftigelsen, har den danske handelssektor været hårdere ramt af krisen end sammenlignelige lande, som Sverige, Norge og Holland. Krisen har derfor fået sat yderligere fokus på optimering og effektivisering af egen virksomhed, samt nye produkter, serviceydelser og markeder. Videreudvikling af kerneforretningen er blevet en helt central krisestrategi for handelsvirksomhederne, hvorfor finansiering af innovation og udvikling nu opleves som en flaskehals. Hvor handelsvirksomhederne i Sverige, Norge og Holland i højere grad ser driftsfinansieringen som den store udfordring, peger de danske handelsvirksomheder på, at bedre muligheder for finansiering af innovation og udvikling er afgørende for deres udvikling, og dermed deres muligheder for at bidrage til den samlede konkurrencekraft i erhvervslivet. Derudover viser analysens survey at der er en gennemgående tro på markedet for grønne løsninger og produkter. Dette marked skal dog modnes, hvis det ikke hurtigt skal vige for billigere og mindre miljøvenlige løsninger. Det offentlige kan spille en stor rolle i denne proces ved at sende et klart politisk signal om at der fra offentligt hold er et marked for grønne løsninger inden for f.eks. offentligt byggeri og renovering af offentlige bygninger. Handelsvirksomhederne peger selv på forretningsudvikling og innovation, som en vej til at komme styrket ud af krisen. Men forretningsudvikling kommer ikke af sig selv. Der skal engagerede og kompetente medarbejdere til, ligesom at input udefra også kan være med til at sætte gang i udviklingen af en given handelsvirksomhed. Det er derfor vigtigt at de offentlige innovationsordninger også er orienteret mod fremtidens koncepter inden for handel og logistik, og at der samtidigt skabes en tættere dialog mellem uddannelsesinstitutioner og handelserhvervet. Det er kun ved en fælles indsats fra såvel handelsvirksomhedernes side som det offentliges side, at vi kan få gjort Danmark til en handelsnation i verdensklasse. Præsentation af B2B handelserhvervet Dansk B2B handel udgør en større andel af erhvervslivet end i vores nabolande B2B handelserhvervet er et af Danmarks store erhverv. Grossistvirksomhederne beskæftigede således mere end fuldtidsansatte i Det svarer til mere end 9 pct. af den samlede private beskæftigelse, en andel der også er fastholdt efter finanskrisens udbrud. Dermed udgør den danske handelssektor en større andel af den private beskæftigelse end tilfældet er i de lande vi normalt sammenligner os med, som f.eks. Sverige, Norge og

6 SIDE 5 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Holland. Handelserhvervet fylder 7,7 pct. i Holland og Norge, mens B2B handel kun udgør 6,9 pct. i Sverige. Beskæftigede i B2B handel Engroserhvervets andel af den private beskæftigelse i ,5% 9,3% 9,0% 8,5% Figur 1 < Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån. 8,0% 7,7% 7,7% 7,5% 7,0% 6,9% 6,5% 6,0% Danmark Holland Norge Sverige Målt i antal virksomheder udgør B2B handelssektoren i Danmark ca virksomheder ud af i den samlede økonomi. Samtidigt har erhvervet en omsætning på ca. 750 mia. kr. ud af milliarder i hele det private erhvervsliv. B2B handelsvirksomhederne udgør således 5 pct. af den samlede virksomhedspopulation, mens de står for mere end 22 pct. af omsætningen i den private sektor. Samme billede tegner sig for de øvrige lande i analysen, hvor Holland dog skiller sig ud ved, at handelsvirksomhederne udgør en lidt større andel af virksomhedspopulationen og erhvervslivets omsætning. Handelserhvervet spiller en afgørende rolle for resten af erhvervslivet Handelserhvervet i Danmark udgør dermed en betydelig størrelse i forhold til det samlede danske erhvervsliv. Der er derfor ikke nogen tvivl om at denne del af værdikæden spiller en afgørende rolle for dansk erhvervsliv. Men der er samtidigt også tale om en rolle, der har været under stadig forandring, særligt de sidste år.

7 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 6 Handelserhvervets rolle Traditionelt set har B2B handelsvirksomhedernes rolle været at opkøbe store partier af varer for derefter at bryde dem op i mindre mængder og sammensætte forskellige varepakker til detailhandlen, byggeriet og industrien. Dialog og samarbejde på tværs af værdikæden, dvs. med handelsvirksomhedernes leverandører på den ene side og deres kunderne på den anden side, var mindre udbredt. Handelserhvervets rolle har ændret sig Samarbejde med både kunder og leverandører bliver stadigt vigtigere Den rolle har imidlertid ændret sig radikalt. Den moderne B2B handelsvirksomhed opererer i dag i langt højere grad i symbiose med sine leverandører og kunder. Kommunikation på tværs af værdikæden er nu blevet helt afgørende for at kunne levere konkurrencedygtige produkter/løsninger. Fokus har således flyttet sig fra udelukkende at optimere sit eget led til i højere grad at have et mere holistisk syn på hele værdi kæden. Samarbejdet på tværs af værdikæden er dermed en central konkurrenceparameter, der kun vil få større betydning i fremtiden. Det er en udvikling, der særligt har fundet sted inden for den tekniske grossistbranche, der leverer til byggeriet og industrien, men som nu også gør sig gældende i bredere dele af handelserhvervet. Et tilsvarende billede ses i Norge, Sverige og Holland. Inden for B2B handel findes flere delbrancher, hvoraf der i hovedrapporten fokuseres på særligt fem brancher: Trælast og byggematerialer El, vvs, vvt og stål (tekniske grossister) Maskiner og andet udstyr Fødevarer Kontorvarer (kontorartikler, -maskiner, møbler og PC-udstyr) Byggesektoren udgør en større andel af dansk B2B handel end i vores nabolande I Danmark udgjorde de fem delbrancher i 2008 ca. 48 pct. af den samlede beskæftigelse inden for B2B handel. Helt konkret udgør Trælast og byggematerialer 9,5 pct., El, vvs, vvt og stål 7,4 pct., Maskiner og andet udstyr 10,2 pct., Fødevarer 11,2 pct. og Kontorvarer 9,9 pct. De danske delbrancher der leverer til byggesektoren udgør en relativt større andel af handelserhvervet end i de tre nabolande. Specielt brancherne Trælast og byggematerialer samt El, vvs, vvt og stål udgør den største beskæftigelsesmæssige andel i Danmark i forhold til de øvrige lande. I Sverige er beskæftigelsen specielt høj inden for Maskiner og andet udstyr, mens beskæftigelsen inden for engroshandel med kontorvarer er særlig stor i Norge. Endelig udgør engroshandelen med fødevarer i Holland den beskæftigelsesmæssigt største andel blandt de fire lande.

8 SIDE 7 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Handelssektoren er hårdt ramt af krisen B2B handelserhvervet har været hårdt ramt af den økonomiske krise i både Danmark, Holland, Norge og Sverige. Det er imidlertid gået hårdere udover de danske handelsvirksomheder end handelserhvervene i de øvrige nordeuropæiske lande. Danske handelsvirksom heder er hårdest ramt på omsætningen Figur 2 viser omsætningsindekset for B2B handel i Danmark, Holland, Norge og Sverige for perioden 2005 til og med Hvor omsætningen udviklede sig nogenlunde identisk i de fire lande frem til slutningen af 2008 er det tydeligt, at faldet i omsætningen fra 4. kvartal 2008 og frem, er væsentligt kraftigere i Danmark end i de tre andre lande. Omsætningsudvikling for B2B handel Omsætningsindeks for B2B handel i Danmark, Holland, Norge og Sverige 135% 130% 125% 120% Figur 2 < Danmark Sverige Holland 115% Norge 100% 105% Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån. 100% K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2

9 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 8 Fald i omsætningen opleves på tværs af fokusbrancher Det store omsætningsfald i Danmark har ikke kun været begrænset til enkelte delbrancher, men er derimod generelt for alle fokusbrancherne i analysen. Handel med elartikler, stål, vvs og vvt skiller sig dog ud ved at have været specielt hårdt ramt med et fald i omsætningen på mere end 50 pct. fra 2008 til De hårde tider for det danske B2B handelserhverv understreges yderligere ved, at der i Danmark relativt set har været det højeste antal konkurser inden for branchen i forhold til de øvrige tre lande i analysen. Konkursudvikling for B2B handel > Danmark Sverige Holland Norge Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån Konkursindeks for engroserhvervet i Danmark, Holland, Norge og Sverige Figur K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

10 SIDE 9 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE En væsentlig del af forklaringen på at det danske handelserhverv er blevet hårdere ramt af krisen end i de øvrige tre lande er, at de danske handelsvirksomheders kunder også er blevet hårdere ramt af krisen end kunderne i de øvrige lande. I figur 4 er gengivet indeks for industriproduktionen i de fire lande fra 2008 og til februar Figuren viser, at industriproduktionen i Danmark og Sverige faldt til omkring indeks 75, mens industriproduktionen i Norge og Holland i dag er på omkring indeks 95. Da industrien er en af handelserhvervets største kundegrupper har det naturligvis en stor indflydelse på erhvervets samlede omsætning. Handelserhvervets største kundegrupper er hårdt ramt af krisen. Udvikling i industriproduktionen Industriproduktionen i Danmark, Holland, Norge og Sverige Figur 4 < Danmark Sverige Holland Norge Kilde: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Ecowin og Danmarks Statistik K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

11 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 10 Byggesektoren udgør et stort kundesegment for mange danske B2B handelsvirksomheder En anden del af forklaringen på, at det danske handelserhverv er blevet hårdere ramt af krisen end handelserhvervene i de tre andre lande er specialiseringen i det danske handelserhverv. Som tidligere nævnt, så udgør den andel af handelssektoren, der leverer til byggesektoren en relativt større andel af det danske handelserhverv, end i de øvrige lande. Da netop byggesektoren har været blandt de hårdest ramte sektorer i erhvervslivet, har det også haft store konsekvenser for byggesektorens leverandører i handelserhvervet. Til sammenligning fylder fødevarehandlen, der har været mindre hårdt ramt end byggesektoren, relativt mere i Holland og Norge, mens engroshandel med maskiner og udstyr fylder relativt meget i det svenske handelserhverv. Den økonomiske krise har også haft betydelige konsekvenser for beskæftigelsen i handelsbranchen. Udvikling i antal beskæftigede > B2B handel Antal fuldtidsbeskæftigede i B2B handel og hele den private sektor i Danmark B2B Handel Figur 5 Privat ansatte Privat ansatte Kilde: Danmarks Statistik K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

12 SIDE 11 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE I Danmark er antallet af beskæftigede inden for B2B handel således blevet reduceret med mere end personer fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal Faldet i beskæftigelsen inden for handel følger stort set det generelle fald i beskæftigelsen i den private sektor, hvilket også bekræftes ved at B2B-erhvervet både før og efter finanskrisens udbrud har udgjort ca. 9 pct. af den samlede beskæftigelse inden for det private erhvervsliv. Betragtes arbejdsløsheden i hele den private sektor i de fire lande er det tydeligt, at væksten i arbejdsløshedsprocenten har været kraftigere i Danmark end i Sverige, Norge og Holland. På trods af, at den økonomiske krise også har ramt handelserhvervene i de andre lande, har den faldende omsætning i mindre grad omsat sig i arbejdsløshed her. I Norge og Holland ligger arbejdsløsheden nogenlunde stabilt omkring 3-4 pct., mens den i Sverige er steget fra omkring 6 pct. til lidt over 9 pct., og derefter faldet igen til 8 pct. i 4. kvartal i I Danmark er arbejdsløsheden steget næsten konstant fra omkring 3,5 pct. i starten af 2008 til knap 7 pct. ved udgangen af Altså en fordobling målt i procentpoint. Danmark tegner sig for særlig høj vækst i den samlede ledighed Handelsvirksomhederne er produktive På trods af de mange konkurser og afskedigelser, som krisen har betydet for erhvervet, så er handelsvirksomhederne grundlæggende karakteriseret ved, at have en høj værditilvækst pr. medarbejder. I figur 6 er værditilvæksten pr. medarbejder beregnet for handelserhvervet og erhvervslivet samlet set, i de fire lande. Beregningerne viser, at i Danmark såvel som i Norge og Sverige er værditilvæksten pr. medarbejder højere i handelserhvervet end i erhvervslivet som helhed. Figuren viser desuden, at handelserhvervet i Norge har den højeste værditilvækst pr. medarbejder. Herefter kommer handelserhvervene i Danmark og Sverige, mens værditilvæksten pr. medarbejder i handelserhvervet er lavest i Holland. B2B handel er kendetegnet ved høj værditilvækst pr. medarbejder

13 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 12 Værditilvækst i B2B handel > Værditilvækst i B2B handel og erhvervslivet i alt for Danmark, Holland, Norge og Sverige (2007) Figur 6 B2B handel Danmark Privat ansatte Holland Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån Norge Sverige Samlet set tegner der sig et billede af et stort og betydningsfuldt erhverv, der har fastholdt en høj produktivitet, men som under krisen har mistet omsætning på alle de primære kundesegmenter. Hovedparten af den faldende omsætning inden for B2B handel kan tilskrives den store omvæltning, som finanskrisen forårsagede i 2008, og som hurtigt udviklede sig til en regulær økonomisk krise. Som bindeled i værdikæden mellem producenter og deres virksomhedskunder rammes B2B handelsvirksomhederne ekstra hårdt. Særlig hårdt er det gået ud over den del af B2B handel, der leverer til byggesektoren. Da denne del af handelserhvervet samtidigt udgør en forholdsvis stor andel af den samlede B2B handel i Danmark, er handelserhvervet under ét ramt hårdere af den økonomiske krise end i de lande vi normalt sammenligner os med.

14 SIDE 13 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Rammebetingelser og barrierer for vækst Handelserhvervet har gennemgået en rivende udvikling de senere år. Den moderne B2B handelsvirksomhed samarbejder i langt højere grad med sine leverandører og kunder end før, og fungerer således i dag som et effektiviserende led i værdikæden. 1 Således står erhvervet i dag over for andre udfordringer og muligheder end det gjorde for blot nogle få år siden. Dette betyder også, at det ikke nødvendigvis er de samme rammebetingelser der er afgørende i dag, som det var for 10 år siden. For at få afdækket disse rammevilkår, er en omfattende survey blandt 431 virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Holland blevet iværksat. Surveyen indeholder både spørgsmål til virksomhedernes forretnings strategi og forventninger til fremtiden, men også direkte til deres vurdering af de gældende rammebetingelser for deres forretning. Formålet er at få klarlagt, hvorvidt der er sammenhæng mellem handelsvirksomhedernes fremtidige aktiviteter og de rammebetingelser som deres virksomhed er underlagt. En af de stærkeste konklusioner, som kan drages ud fra dette materiale er, at de danske handelsvirksomheder adskiller sig fra de svenske, norske og hollanske ved i høj grad at satse på innovation og forretningsudvikling, men at de samtidigt oplever finansiering af den slags aktiviteter via bankerne, som problematisk. Derudover viser analysens survey også ganske klart at de danske handelsvirksomheder har en gennemgående tro på markedet for grønne løsninger og produkter. En konklusion som ligger fint i tråd med virksomhedernes omtalte fokus på udvikling og innovation. Nordeuropæisk survey om sammenhængen ml. forretningsaktiviteter og rammevilkår Finansiering af forretnings udvikling og innovation op leves som en flaskehals af B2B handelsvirksomheder i DK Stor tiltro til det grønne marked Vækst i handel Den fremadrettede vækststrategi for flertallet af de danske handelsvirksomheder er koncentreret omkring lancering af nye produkter, nye løsninger og mere effektive arbejdsprocesser. Dernæst kommer satsninger på nye markeder og kundegrupper. Her er det lige over halvdelen af de danske handelsvirksomheder, som ser dette som et væsentligt element i egen strategi for fremtidig vækst. B2B handelsvirksomheder satser på nye produkter og markeder frem for afskedigelser og kortere kredittider Fortsatte nedskæringer i antallet af medarbejdere, lavere priser og kortere kredittider er til gengæld ikke fremherskende som et strategisk element blandt de danske handelsvirksomheder. Det samme billede tegner sig her for de norske, svenske og hollandske handelsvirksomheder. Note 1: Teknologisk Institut (2009): Fra handelsmand til service- og logistikpartner B2B handelsvirksomheder som værdiskabere

15 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 14 Vækststrategier i dansk B2B handel > Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, 2010 Hvordan vil du sikre vækst i din virksomhed de næste 1-2 år? Vil du Satse på nye produkter og løsninger 66% Effektivisere arbejdsprocesser (f.eks. via Lean) Figur 7 Note: Andel der har svaret i meget høj grad og høj grad Satse på nye markeder og kundegrupper Øge efteruddannelsesindsatsen 16% 53% 65% Forkorte kundernes kredittider 10% Reducere antallet af medarbejdere 9% Sænke priserne 4% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

16 SIDE 15 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE ProPartner A/S ProPartner er en mindre dansk engrosvirksomhed specialiseret i fittings, hvilket et produktkatalog på mere end fittings klart understreger. Denne specialisering sikrer, at kunderne kun behøver at gå til en enkelt leve randør for at få dækket deres behov for fittings. ProPartner er placeret i Fredericia og har pt. 12 fuldtidsansatte. Kundekataloget indeholder mere end industrikunder, hvoraf hovedparten er danske. I slutningen af 2008 kunne ProPartner observere et mindre fald i omsætningen. Dette kombineret med de generelle negative udsigter for verdensøkonomien gjorde, at ProPartner kritisk gennemgik alle forretningsgange i virksomheden. Resultatet af denne gennemgang var at virksomheden reducerede medarbejderstaben med 30 pct. Det var en svær beslutning, men ledelsen vurderede at det var nødvendigt at skære ind til benet med det samme for at undgå en situation, hvor man løbende holdt fyringsrunder. Administrerende direktør Finn Roy fortæller at reduceringen af medarbejderstaben har betydet at virksomheden klaret sig bedre gennem krisen, men også, at de tilbageværende medarbejdere har været tvunget til at løbe be tydeligt hurtigere. Retrospektivt var beslutningen om en hurtig indgriben god, da en stor del af efterspørgslen forsvandt i 2009, hvilket en omsætningsnedgang på 23 pct. klart viser. En virksomhed af ProPartners størrelse har et begrænset antal knapper de kan skrue på i forhold til større virksomheder når det handler om at ruste sig til hårdere tider. Én af de parametre som det dog er muligt at justere på er varelagret. Derfor besluttede ledelsen at nedbringe varelagret for at styrke virksomhedens likviditet. Således er varelagret i løbet af 2009 blevet nedbragt med ca. 20 pct., hvilket har styrket likviditeten betragteligt. I praksis har det været nødvendigt, at ændre på virksomhedens indkøbsrutiner for at få lageret nedbragt på en fornuftig måde. Virksomheden er gået væk fra at have en indkøbschef, hvis tilgang primært var at få så gode priser på produkterne som muligt. I stedet har ProPartner i dag en indkøbsdisponent, der stadig er prisbevidst, men samtidig også er mere helhedsorienteret. Det betyder, at der nu er stærkere fokus på lagerstyring.

17 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 16 Gennem 2010 planlægger virksomheden løbende at forbedre deres e- handelssystem, da e-handel vurderes som et afgørende konkurrenceparameter. I 2010 vil ProPartner bl.a. lancere en ny hjemmeside, som i modsætning til den gamle, er fuldt integreret med virksomhedens finanssystem. Denne integration gør det muligt for kunderne løbende at kunne følge med i hvilke og hvor mange produkter der er på lager. Med en forventet stigning i omsætningen på 20 pct. i 2010 ser Pro- Partner lyst på fremtiden. Et håndgribeligt tegn på dette er, at virksomheden i foråret 2010 har ansat en ny eksport chef, hvilket klart indikerer at virksomheden i fremtiden vil satse yderligere på at afsætte til de internationale markeder. Fokus på det nationale marked er også blivet skærpet, ved ansættelsen af en ny dansk sælger i april måned 2010.

18 SIDE 17 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Udover den betydning, som de danske handelsvirksomheder tillægger nye produkter, løsninger og mere effektive arbejdsprocesser ses mulighederne for finansiering af udvikling og innovation, som den væsentligste erhvervsøkonomiske rammebetingelse for vækst de kommende 1 2 år. Danmark adskiller sig her fra de andre lande, som i mindre grad lægger vægt på finansiering af udvikling og innovation. Bankfinansieringen af udvikling og innovation er vigtig for vækst i handel Også forbedrede muligheder for finansiering af drift samt kreditforsikring af kunder bliver fremhævet som væsentlige rammebetingelser for de danske handelsvirksomheder. I det hele taget ligger finansiering og likviditet højt på handelsvirksomhedernes dagsorden, når der spørges om barrierer for fremtidig vækst. Finansiering af drift- og kreditforsikring ligger også højt på handelsvirksomhedernes dagsorden Rammevilkår af stor betydning for B2B handel Hvilken betydning vil disse forhold have for din virksomheds vækst de næste 1-2 år? Mulighed for finansiering af udvikling og innovation (kredit og lånemuligheder via banker) Mulighed for finansiering af drift (kredit og lånemuligheder via banker) Mulighed for kreditforsikring af kunder Mulighed for kreditforsikring af egen virksomhed 0 11% 13% 17% 21% 26% 24% 26% 28% 10% 20% 30% Figur 8 < Danmark Gns. Holland, Norge og Sverige Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, Note: Andel der har svaret meget stor betydning og stor betydning

19 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 18 Salgskompetencer og kompetencer for forretningsudvikling efterlyses Foruden likviditet, er medarbejderkompetencer af stor betydning for virksomheders forretningsudvikling. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft bliver derfor afgørende for handelsvirksomhedernes vækst i de kommende år. De danske handelsvirksomheder lægger her særlig vægt på at få flere og bedre uddannelser, der kan give fremtidens medarbejdere salgskompetencer, samt kompetencer inden for forretningsudvikling og innovation. Områder hvor der savnes offentlige uddannelsestilbud i Danmark > Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, 2010 Note: Andel der har svaret i meget høj grad og høj grad Hvilken betydning vil disse medarbejderkompetencer have for væksten i din virksomhed de næste 1-2 år? Figur 9 Salgskompetencer (købmandskab, rådgivning og kundeservice) 28% Kompetencer inden for forretningsudvikling og innovation 24% Internationale kompetencer (f.eks. sprog, kultur og kendskab til markeder uden for EU) 13% Tekniske kompetencer (f.eks. produktkendskab/branchekendskab) 10% It-kompetencer (f.eks. kendskab til MS office, databaseprogrammer, lettere programmering mv.) 10% 0 10% 20% 30% Handelsvirksomheders kerneforretning er produktsalg, og det er derfor ikke overraskende at salgskompetencer udgør den foretrukne medarbejderkompetence, men dernæst er de mest eftertragtede medarbejderkompetencer forretningsudvikling og innovation. Dette går fint i tråd med, at nye produkter og processer er en central del af den fremadrettede forretningsstrategi hos de danske virksomheder, samt det store fokus virksomhederne ligger på finansiering af udvikling og innovation. I forhold til de tre andre lande skiller særligt de norske virksomheder sig ud. Generelt savner de norske virksomheder i højere grad uddannelses

20 SIDE 19 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE tilbud inden for alle fem fokusområder, end virksomhederne i de øvrige lande. Samlet set tegner der sig her et billede af en sektor, der i lyset af den økonomiske krise er fast besluttet på at videreudvikle deres forretning og tænke nyt, mens handelsvirksomhederne næsten entydigt fravælger at reducere medarbejderstaben yderligere eller forkorte kundernes kredittider yderligere. Det kan skyldes at handelssektoren allerede har skåret kraftigt i deres medarbejderstab og at kundegrundlaget ikke vil kunne bære kortere kredittider. En vigtig rammebetingelse for den danske handelssektors vækststrategi er imidlertid bankfinansiering af udvikling og innovation. Uden finansiering vil den danske handelssektor ikke kunne tilpasse sig fremtidens markedsvilkår og konkurrenceparametre.

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

FRA HANDELSMAND TIL SERVICE- OG LOGISTIKPARTNER

FRA HANDELSMAND TIL SERVICE- OG LOGISTIKPARTNER DI ANALYSE FRA HANDELSMAND TIL SERVICE- OG LOGISTIKPARTNER B2B handelsvirksomheder som værdiskabere Sammenfatning Udarbejdet af Teknologisk Institut > > Handelsvirksomhederne har rådgivning som hyppigste

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Flemming Larsen, 10 05 12 Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Trækamp seminar Moelven A/S torsdag den 10. maj 2012 Succes eller fiasko? Virksomheds forhold Konjunktur Succes eller fiasko? Omkostninger

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18.

SURVEY. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv APRIL Side 1 af 18. Sundhedstilstanden i dansk erhvervsliv SURVEY APRIL 2014 www.fsr.dk Side 1 af 18 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere