Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland"

Transkript

1 DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets rammevilkår og markedsmuligheder i Danmark, Sverige, Norge og Holland. Sammenfatningen er et udpluk af analysens vigtigste afsnit og konklusioner, samt anbefalinger til politikere og virksomheder. > > Danmark: Er hårdest ramt af krisen, men har positive forventninger til fremtidig vækst. Oplever bankfinansiering af innovation og udvikling som en udfordring. Det kan blive et problem, da virksomhedernes foretrukne krisestrategi er forretningsudvikling. Dansk B2B handel har her store forventninger til markedet for grønne produkter. > > Sverige: Har været hårdt ramt af krisen, men har nu de mest positive forventninger til fremtidig vækst. Savner adgang til kvalificeret arbejdskraft. Svensk B2B handel satser i højere grad på at skabe vækst via e-handel end de andre lande. 4 Præsentation af B2B handelserhvervet 13 Rammebetingelser og barrierer for vækst 21 Fremtidens handelssektor markedsvilkår og konkurrenceparametre 31 Anbefalinger til handelserhvervets rammevilkår 32 Fremtidens konkurrenceparametre i B2B handel > > Norge: Har i mindre grad været ramt af den økonomiske krise, men har samtidig ikke særligt store forventninger til fremtidig vækst. De norske handelsvirksomheder savner generelt uddannelsestilbud inden for handel og logistik. Derudover forventer de i høj grad at CSR og ansvarlig leverandørstyring vil præge fremtidens brancheudvikling. > > Holland: Har de laveste forventninger til den fremtidige vækst. De hollandske handelsvirksomheder oplever landets fysiske infrastruktur som en alvorlig flaskehals for vækst. Den hollandske B2B handel vil fremover satse på salg af flere samlede løsninger.

2 SIDE 1 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE forord Handelserhvervet ruster sig til fremtiden Den økonomiske krise har ramt den danske B2B handelssektor særdeles hårdt. Sammenlignet med det øvrige erhvervsliv har B2B handel i Danmark oplevet et af de højeste antal konkurser og et af de største dyk i omsætningen i løbet af Den hjemlige B2B handelssektor har samtidig været ramt hårdere end i de lande vi normalt sammenligner os med. Virksomhederne er blevet udfordret på deres evne til at rationalisere, omstille sig og på kunsten til at kunne navigere på kriseramte markeder. Når konjunkturerne begynder at vende, vil der i endnu højere grad være brug for en stærk og velfungerende dansk handelssektor. B2B handelssektorens evne til at levere løsninger inden for logistik, service og rådgivning vil være afgørende for at styrke kundernes produktivitet og deres egen evne til klare nye markedsvilkår. Som denne analyse viser, er handelsvirksomhederne i høj grad indstillet på at gå nye veje bl.a. i partnerskaber med leverandører og kunder. Udviklingen kan styrkes yder ligere, hvis de nødvendige rammevilkår inden for kapital, uddannelse og innovation samt grønne markedsmuligheder er til stede. Udfordringerne gælder naturligvis ikke kun den danske B2B handelssektor, men deles med handelssektorerne i mange andre europæiske lande. I denne analyse foretages en sammenligning med udviklingen i B2B handel i Norge, Sverige og Holland lande som vi normalt sammenligner os med. Analysen går dermed på tværs af den nordeuropæiske engrossektor, der fortsat lider af krisen, men samtidig ruster sig til en forandret og forhåbentlig lysere periode. Der skal lyde en stor tak til de virksomheder og andre samarbejdspartnere, der har gjort denne analyse mulig. Det gælder både DI Handels egne medlemmer, men selvfølgelig også de svenske, norske og hollandske handelsvirksomheder, som har valgt at deltage i analysen. Derudover har vores søsterorganisationer været en stor hjælp med både indsigt i deres nationale brancher, og ikke mindst kontakt til deres medlemsvirksomheder. Derfor også en stor tak til HSH i Norge, Branschkansliet i Sverige og NVG i Holland. Rigtig god læselyst! Lars William Wesch, Branchedirektør, DI Handel

3 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 2 Om Projekt Future Trade Solutions DI Handel har under overskriften Future Trade Solutions iværksat en omfattende kampagne for at få handelserhvervets rammebetingelser og fremtidige vækstmuligheder på dagsordenen. Formålet er at få skabt debat omkring et af Danmarks store erhverv et værdiskabende erhverv, der har været særlig hårdt ramt af krisen. Udover den nordeuropæiske analyse, som denne sammenfatning baserer sig på, omfatter Future Trade Solutions projektet også et ekspertpanel bestående af udvalgte virksomhedsledere, forskere fra de højere læreranstalter og andre med ekspertise på handelserhvervets fagområder. Ekspertpanelet har bidraget med input til selve analysen, men vil derudover forsætte det igangsatte arbejde med B2B handel i regi af Future Trade Solutions projektet. Sidst, men ikke mindst oprettes der i efteråret en webblog, der tager udgangspunkt i analysens konklusioner samt ekspertpanelets efterfølgende opfordringer. Formålet med denne blog er at få inddraget, så mange relevante aktører som muligt i debatten om handelserhvervets fremtid. Om analysen Ny vækst i handel er en analyse af B2B handelserhvervet (engroshandel) i Danmark, Sverige, Norge og Holland. Analysen sammenligner rammebetingelserne for handelserhvervet i de fire lande, og undersøger derudover erhvervets udvikling og fremtidige konkurrenceparametre. Analysen er tiltænkt som et udgangspunkt for en debat blandt såvel politikere som virksomheder om hvordan handelserhvervet kommer styrket ud af krisen, og hvordan vi får gjort Danmark til en handelsnation i verdensklasse. Om hovedrapporten Hovedrapporten indeholder indledningsvis en statistisk sammenligning af handelserhvervets position og rolle i de fire lande, Danmark, Sverige, Norge og Holland. Derudover indeholder hovedrapporten en vurdering af, hvilke rammevilkår og vækstbarrierer der er væsentlige samt forventninger til handelserhvervets udvikling og fremtidige konkurrenceparametre. Analysen tager her udgangspunkt i en telefonsurvey blandt mere end adspurgte virksomheder i de fire lande, hvoraf 431 virksomheder ønskede at deltage. Endvidere indgår der i hovedrapporten betragtninger fra eksperter på flere handelsrelaterede områder, som f.eks. SCM, logistik, erhvervsuddannelse, e-business, strategisk afsætning og globalisering. Sidst, men ikke mindst indeholder hovedrapporten også case interview med virksomheder fra hvert af de fire lande.

4 SIDE 3 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Om sammenfatningen Denne sammenfatning er et udpluk af hovedrapportens vigtigste afsnit og konklusioner, samt hovedrapportens anbefalinger til politikere og virksomheder. Analysen, som denne sammenfatning baserer sig på, er udarbejdet af Oxford Research A/S for DI Handel.

5 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 4 sammenfatning Handelserhvervet i Danmark er hårdere ramt end i udlandet Finansiering af forretningsudvikling og innovation opleves som en flaskehals af B2B handelsvirksomheder Det grønne marked kræver et klart politisk signal Offentlige innovationsordninger og uddannelser bør orientere sig mod handel og logistik Veje til ny vækst i handel Handelserhvervet i Danmark har været usædvanligt hårdt ramt af den finansielle og økonomiske krise. Målt på både omsætning, antallet af konkurser og fald i beskæftigelsen, har den danske handelssektor været hårdere ramt af krisen end sammenlignelige lande, som Sverige, Norge og Holland. Krisen har derfor fået sat yderligere fokus på optimering og effektivisering af egen virksomhed, samt nye produkter, serviceydelser og markeder. Videreudvikling af kerneforretningen er blevet en helt central krisestrategi for handelsvirksomhederne, hvorfor finansiering af innovation og udvikling nu opleves som en flaskehals. Hvor handelsvirksomhederne i Sverige, Norge og Holland i højere grad ser driftsfinansieringen som den store udfordring, peger de danske handelsvirksomheder på, at bedre muligheder for finansiering af innovation og udvikling er afgørende for deres udvikling, og dermed deres muligheder for at bidrage til den samlede konkurrencekraft i erhvervslivet. Derudover viser analysens survey at der er en gennemgående tro på markedet for grønne løsninger og produkter. Dette marked skal dog modnes, hvis det ikke hurtigt skal vige for billigere og mindre miljøvenlige løsninger. Det offentlige kan spille en stor rolle i denne proces ved at sende et klart politisk signal om at der fra offentligt hold er et marked for grønne løsninger inden for f.eks. offentligt byggeri og renovering af offentlige bygninger. Handelsvirksomhederne peger selv på forretningsudvikling og innovation, som en vej til at komme styrket ud af krisen. Men forretningsudvikling kommer ikke af sig selv. Der skal engagerede og kompetente medarbejdere til, ligesom at input udefra også kan være med til at sætte gang i udviklingen af en given handelsvirksomhed. Det er derfor vigtigt at de offentlige innovationsordninger også er orienteret mod fremtidens koncepter inden for handel og logistik, og at der samtidigt skabes en tættere dialog mellem uddannelsesinstitutioner og handelserhvervet. Det er kun ved en fælles indsats fra såvel handelsvirksomhedernes side som det offentliges side, at vi kan få gjort Danmark til en handelsnation i verdensklasse. Præsentation af B2B handelserhvervet Dansk B2B handel udgør en større andel af erhvervslivet end i vores nabolande B2B handelserhvervet er et af Danmarks store erhverv. Grossistvirksomhederne beskæftigede således mere end fuldtidsansatte i Det svarer til mere end 9 pct. af den samlede private beskæftigelse, en andel der også er fastholdt efter finanskrisens udbrud. Dermed udgør den danske handelssektor en større andel af den private beskæftigelse end tilfældet er i de lande vi normalt sammenligner os med, som f.eks. Sverige, Norge og

6 SIDE 5 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Holland. Handelserhvervet fylder 7,7 pct. i Holland og Norge, mens B2B handel kun udgør 6,9 pct. i Sverige. Beskæftigede i B2B handel Engroserhvervets andel af den private beskæftigelse i ,5% 9,3% 9,0% 8,5% Figur 1 < Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån. 8,0% 7,7% 7,7% 7,5% 7,0% 6,9% 6,5% 6,0% Danmark Holland Norge Sverige Målt i antal virksomheder udgør B2B handelssektoren i Danmark ca virksomheder ud af i den samlede økonomi. Samtidigt har erhvervet en omsætning på ca. 750 mia. kr. ud af milliarder i hele det private erhvervsliv. B2B handelsvirksomhederne udgør således 5 pct. af den samlede virksomhedspopulation, mens de står for mere end 22 pct. af omsætningen i den private sektor. Samme billede tegner sig for de øvrige lande i analysen, hvor Holland dog skiller sig ud ved, at handelsvirksomhederne udgør en lidt større andel af virksomhedspopulationen og erhvervslivets omsætning. Handelserhvervet spiller en afgørende rolle for resten af erhvervslivet Handelserhvervet i Danmark udgør dermed en betydelig størrelse i forhold til det samlede danske erhvervsliv. Der er derfor ikke nogen tvivl om at denne del af værdikæden spiller en afgørende rolle for dansk erhvervsliv. Men der er samtidigt også tale om en rolle, der har været under stadig forandring, særligt de sidste år.

7 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 6 Handelserhvervets rolle Traditionelt set har B2B handelsvirksomhedernes rolle været at opkøbe store partier af varer for derefter at bryde dem op i mindre mængder og sammensætte forskellige varepakker til detailhandlen, byggeriet og industrien. Dialog og samarbejde på tværs af værdikæden, dvs. med handelsvirksomhedernes leverandører på den ene side og deres kunderne på den anden side, var mindre udbredt. Handelserhvervets rolle har ændret sig Samarbejde med både kunder og leverandører bliver stadigt vigtigere Den rolle har imidlertid ændret sig radikalt. Den moderne B2B handelsvirksomhed opererer i dag i langt højere grad i symbiose med sine leverandører og kunder. Kommunikation på tværs af værdikæden er nu blevet helt afgørende for at kunne levere konkurrencedygtige produkter/løsninger. Fokus har således flyttet sig fra udelukkende at optimere sit eget led til i højere grad at have et mere holistisk syn på hele værdi kæden. Samarbejdet på tværs af værdikæden er dermed en central konkurrenceparameter, der kun vil få større betydning i fremtiden. Det er en udvikling, der særligt har fundet sted inden for den tekniske grossistbranche, der leverer til byggeriet og industrien, men som nu også gør sig gældende i bredere dele af handelserhvervet. Et tilsvarende billede ses i Norge, Sverige og Holland. Inden for B2B handel findes flere delbrancher, hvoraf der i hovedrapporten fokuseres på særligt fem brancher: Trælast og byggematerialer El, vvs, vvt og stål (tekniske grossister) Maskiner og andet udstyr Fødevarer Kontorvarer (kontorartikler, -maskiner, møbler og PC-udstyr) Byggesektoren udgør en større andel af dansk B2B handel end i vores nabolande I Danmark udgjorde de fem delbrancher i 2008 ca. 48 pct. af den samlede beskæftigelse inden for B2B handel. Helt konkret udgør Trælast og byggematerialer 9,5 pct., El, vvs, vvt og stål 7,4 pct., Maskiner og andet udstyr 10,2 pct., Fødevarer 11,2 pct. og Kontorvarer 9,9 pct. De danske delbrancher der leverer til byggesektoren udgør en relativt større andel af handelserhvervet end i de tre nabolande. Specielt brancherne Trælast og byggematerialer samt El, vvs, vvt og stål udgør den største beskæftigelsesmæssige andel i Danmark i forhold til de øvrige lande. I Sverige er beskæftigelsen specielt høj inden for Maskiner og andet udstyr, mens beskæftigelsen inden for engroshandel med kontorvarer er særlig stor i Norge. Endelig udgør engroshandelen med fødevarer i Holland den beskæftigelsesmæssigt største andel blandt de fire lande.

8 SIDE 7 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Handelssektoren er hårdt ramt af krisen B2B handelserhvervet har været hårdt ramt af den økonomiske krise i både Danmark, Holland, Norge og Sverige. Det er imidlertid gået hårdere udover de danske handelsvirksomheder end handelserhvervene i de øvrige nordeuropæiske lande. Danske handelsvirksom heder er hårdest ramt på omsætningen Figur 2 viser omsætningsindekset for B2B handel i Danmark, Holland, Norge og Sverige for perioden 2005 til og med Hvor omsætningen udviklede sig nogenlunde identisk i de fire lande frem til slutningen af 2008 er det tydeligt, at faldet i omsætningen fra 4. kvartal 2008 og frem, er væsentligt kraftigere i Danmark end i de tre andre lande. Omsætningsudvikling for B2B handel Omsætningsindeks for B2B handel i Danmark, Holland, Norge og Sverige 135% 130% 125% 120% Figur 2 < Danmark Sverige Holland 115% Norge 100% 105% Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån. 100% K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2

9 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 8 Fald i omsætningen opleves på tværs af fokusbrancher Det store omsætningsfald i Danmark har ikke kun været begrænset til enkelte delbrancher, men er derimod generelt for alle fokusbrancherne i analysen. Handel med elartikler, stål, vvs og vvt skiller sig dog ud ved at have været specielt hårdt ramt med et fald i omsætningen på mere end 50 pct. fra 2008 til De hårde tider for det danske B2B handelserhverv understreges yderligere ved, at der i Danmark relativt set har været det højeste antal konkurser inden for branchen i forhold til de øvrige tre lande i analysen. Konkursudvikling for B2B handel > Danmark Sverige Holland Norge Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån Konkursindeks for engroserhvervet i Danmark, Holland, Norge og Sverige Figur K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

10 SIDE 9 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE En væsentlig del af forklaringen på at det danske handelserhverv er blevet hårdere ramt af krisen end i de øvrige tre lande er, at de danske handelsvirksomheders kunder også er blevet hårdere ramt af krisen end kunderne i de øvrige lande. I figur 4 er gengivet indeks for industriproduktionen i de fire lande fra 2008 og til februar Figuren viser, at industriproduktionen i Danmark og Sverige faldt til omkring indeks 75, mens industriproduktionen i Norge og Holland i dag er på omkring indeks 95. Da industrien er en af handelserhvervets største kundegrupper har det naturligvis en stor indflydelse på erhvervets samlede omsætning. Handelserhvervets største kundegrupper er hårdt ramt af krisen. Udvikling i industriproduktionen Industriproduktionen i Danmark, Holland, Norge og Sverige Figur 4 < Danmark Sverige Holland Norge Kilde: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Ecowin og Danmarks Statistik K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

11 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 10 Byggesektoren udgør et stort kundesegment for mange danske B2B handelsvirksomheder En anden del af forklaringen på, at det danske handelserhverv er blevet hårdere ramt af krisen end handelserhvervene i de tre andre lande er specialiseringen i det danske handelserhverv. Som tidligere nævnt, så udgør den andel af handelssektoren, der leverer til byggesektoren en relativt større andel af det danske handelserhverv, end i de øvrige lande. Da netop byggesektoren har været blandt de hårdest ramte sektorer i erhvervslivet, har det også haft store konsekvenser for byggesektorens leverandører i handelserhvervet. Til sammenligning fylder fødevarehandlen, der har været mindre hårdt ramt end byggesektoren, relativt mere i Holland og Norge, mens engroshandel med maskiner og udstyr fylder relativt meget i det svenske handelserhverv. Den økonomiske krise har også haft betydelige konsekvenser for beskæftigelsen i handelsbranchen. Udvikling i antal beskæftigede > B2B handel Antal fuldtidsbeskæftigede i B2B handel og hele den private sektor i Danmark B2B Handel Figur 5 Privat ansatte Privat ansatte Kilde: Danmarks Statistik K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4

12 SIDE 11 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE I Danmark er antallet af beskæftigede inden for B2B handel således blevet reduceret med mere end personer fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal Faldet i beskæftigelsen inden for handel følger stort set det generelle fald i beskæftigelsen i den private sektor, hvilket også bekræftes ved at B2B-erhvervet både før og efter finanskrisens udbrud har udgjort ca. 9 pct. af den samlede beskæftigelse inden for det private erhvervsliv. Betragtes arbejdsløsheden i hele den private sektor i de fire lande er det tydeligt, at væksten i arbejdsløshedsprocenten har været kraftigere i Danmark end i Sverige, Norge og Holland. På trods af, at den økonomiske krise også har ramt handelserhvervene i de andre lande, har den faldende omsætning i mindre grad omsat sig i arbejdsløshed her. I Norge og Holland ligger arbejdsløsheden nogenlunde stabilt omkring 3-4 pct., mens den i Sverige er steget fra omkring 6 pct. til lidt over 9 pct., og derefter faldet igen til 8 pct. i 4. kvartal i I Danmark er arbejdsløsheden steget næsten konstant fra omkring 3,5 pct. i starten af 2008 til knap 7 pct. ved udgangen af Altså en fordobling målt i procentpoint. Danmark tegner sig for særlig høj vækst i den samlede ledighed Handelsvirksomhederne er produktive På trods af de mange konkurser og afskedigelser, som krisen har betydet for erhvervet, så er handelsvirksomhederne grundlæggende karakteriseret ved, at have en høj værditilvækst pr. medarbejder. I figur 6 er værditilvæksten pr. medarbejder beregnet for handelserhvervet og erhvervslivet samlet set, i de fire lande. Beregningerne viser, at i Danmark såvel som i Norge og Sverige er værditilvæksten pr. medarbejder højere i handelserhvervet end i erhvervslivet som helhed. Figuren viser desuden, at handelserhvervet i Norge har den højeste værditilvækst pr. medarbejder. Herefter kommer handelserhvervene i Danmark og Sverige, mens værditilvæksten pr. medarbejder i handelserhvervet er lavest i Holland. B2B handel er kendetegnet ved høj værditilvækst pr. medarbejder

13 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 12 Værditilvækst i B2B handel > Værditilvækst i B2B handel og erhvervslivet i alt for Danmark, Holland, Norge og Sverige (2007) Figur 6 B2B handel Danmark Privat ansatte Holland Kilde: Danmarks Statistik, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisk Sentralbyrå og Statistiska Centralbyrån Norge Sverige Samlet set tegner der sig et billede af et stort og betydningsfuldt erhverv, der har fastholdt en høj produktivitet, men som under krisen har mistet omsætning på alle de primære kundesegmenter. Hovedparten af den faldende omsætning inden for B2B handel kan tilskrives den store omvæltning, som finanskrisen forårsagede i 2008, og som hurtigt udviklede sig til en regulær økonomisk krise. Som bindeled i værdikæden mellem producenter og deres virksomhedskunder rammes B2B handelsvirksomhederne ekstra hårdt. Særlig hårdt er det gået ud over den del af B2B handel, der leverer til byggesektoren. Da denne del af handelserhvervet samtidigt udgør en forholdsvis stor andel af den samlede B2B handel i Danmark, er handelserhvervet under ét ramt hårdere af den økonomiske krise end i de lande vi normalt sammenligner os med.

14 SIDE 13 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Rammebetingelser og barrierer for vækst Handelserhvervet har gennemgået en rivende udvikling de senere år. Den moderne B2B handelsvirksomhed samarbejder i langt højere grad med sine leverandører og kunder end før, og fungerer således i dag som et effektiviserende led i værdikæden. 1 Således står erhvervet i dag over for andre udfordringer og muligheder end det gjorde for blot nogle få år siden. Dette betyder også, at det ikke nødvendigvis er de samme rammebetingelser der er afgørende i dag, som det var for 10 år siden. For at få afdækket disse rammevilkår, er en omfattende survey blandt 431 virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Holland blevet iværksat. Surveyen indeholder både spørgsmål til virksomhedernes forretnings strategi og forventninger til fremtiden, men også direkte til deres vurdering af de gældende rammebetingelser for deres forretning. Formålet er at få klarlagt, hvorvidt der er sammenhæng mellem handelsvirksomhedernes fremtidige aktiviteter og de rammebetingelser som deres virksomhed er underlagt. En af de stærkeste konklusioner, som kan drages ud fra dette materiale er, at de danske handelsvirksomheder adskiller sig fra de svenske, norske og hollanske ved i høj grad at satse på innovation og forretningsudvikling, men at de samtidigt oplever finansiering af den slags aktiviteter via bankerne, som problematisk. Derudover viser analysens survey også ganske klart at de danske handelsvirksomheder har en gennemgående tro på markedet for grønne løsninger og produkter. En konklusion som ligger fint i tråd med virksomhedernes omtalte fokus på udvikling og innovation. Nordeuropæisk survey om sammenhængen ml. forretningsaktiviteter og rammevilkår Finansiering af forretnings udvikling og innovation op leves som en flaskehals af B2B handelsvirksomheder i DK Stor tiltro til det grønne marked Vækst i handel Den fremadrettede vækststrategi for flertallet af de danske handelsvirksomheder er koncentreret omkring lancering af nye produkter, nye løsninger og mere effektive arbejdsprocesser. Dernæst kommer satsninger på nye markeder og kundegrupper. Her er det lige over halvdelen af de danske handelsvirksomheder, som ser dette som et væsentligt element i egen strategi for fremtidig vækst. B2B handelsvirksomheder satser på nye produkter og markeder frem for afskedigelser og kortere kredittider Fortsatte nedskæringer i antallet af medarbejdere, lavere priser og kortere kredittider er til gengæld ikke fremherskende som et strategisk element blandt de danske handelsvirksomheder. Det samme billede tegner sig her for de norske, svenske og hollandske handelsvirksomheder. Note 1: Teknologisk Institut (2009): Fra handelsmand til service- og logistikpartner B2B handelsvirksomheder som værdiskabere

15 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 14 Vækststrategier i dansk B2B handel > Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, 2010 Hvordan vil du sikre vækst i din virksomhed de næste 1-2 år? Vil du Satse på nye produkter og løsninger 66% Effektivisere arbejdsprocesser (f.eks. via Lean) Figur 7 Note: Andel der har svaret i meget høj grad og høj grad Satse på nye markeder og kundegrupper Øge efteruddannelsesindsatsen 16% 53% 65% Forkorte kundernes kredittider 10% Reducere antallet af medarbejdere 9% Sænke priserne 4% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

16 SIDE 15 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE ProPartner A/S ProPartner er en mindre dansk engrosvirksomhed specialiseret i fittings, hvilket et produktkatalog på mere end fittings klart understreger. Denne specialisering sikrer, at kunderne kun behøver at gå til en enkelt leve randør for at få dækket deres behov for fittings. ProPartner er placeret i Fredericia og har pt. 12 fuldtidsansatte. Kundekataloget indeholder mere end industrikunder, hvoraf hovedparten er danske. I slutningen af 2008 kunne ProPartner observere et mindre fald i omsætningen. Dette kombineret med de generelle negative udsigter for verdensøkonomien gjorde, at ProPartner kritisk gennemgik alle forretningsgange i virksomheden. Resultatet af denne gennemgang var at virksomheden reducerede medarbejderstaben med 30 pct. Det var en svær beslutning, men ledelsen vurderede at det var nødvendigt at skære ind til benet med det samme for at undgå en situation, hvor man løbende holdt fyringsrunder. Administrerende direktør Finn Roy fortæller at reduceringen af medarbejderstaben har betydet at virksomheden klaret sig bedre gennem krisen, men også, at de tilbageværende medarbejdere har været tvunget til at løbe be tydeligt hurtigere. Retrospektivt var beslutningen om en hurtig indgriben god, da en stor del af efterspørgslen forsvandt i 2009, hvilket en omsætningsnedgang på 23 pct. klart viser. En virksomhed af ProPartners størrelse har et begrænset antal knapper de kan skrue på i forhold til større virksomheder når det handler om at ruste sig til hårdere tider. Én af de parametre som det dog er muligt at justere på er varelagret. Derfor besluttede ledelsen at nedbringe varelagret for at styrke virksomhedens likviditet. Således er varelagret i løbet af 2009 blevet nedbragt med ca. 20 pct., hvilket har styrket likviditeten betragteligt. I praksis har det været nødvendigt, at ændre på virksomhedens indkøbsrutiner for at få lageret nedbragt på en fornuftig måde. Virksomheden er gået væk fra at have en indkøbschef, hvis tilgang primært var at få så gode priser på produkterne som muligt. I stedet har ProPartner i dag en indkøbsdisponent, der stadig er prisbevidst, men samtidig også er mere helhedsorienteret. Det betyder, at der nu er stærkere fokus på lagerstyring.

17 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 16 Gennem 2010 planlægger virksomheden løbende at forbedre deres e- handelssystem, da e-handel vurderes som et afgørende konkurrenceparameter. I 2010 vil ProPartner bl.a. lancere en ny hjemmeside, som i modsætning til den gamle, er fuldt integreret med virksomhedens finanssystem. Denne integration gør det muligt for kunderne løbende at kunne følge med i hvilke og hvor mange produkter der er på lager. Med en forventet stigning i omsætningen på 20 pct. i 2010 ser Pro- Partner lyst på fremtiden. Et håndgribeligt tegn på dette er, at virksomheden i foråret 2010 har ansat en ny eksport chef, hvilket klart indikerer at virksomheden i fremtiden vil satse yderligere på at afsætte til de internationale markeder. Fokus på det nationale marked er også blivet skærpet, ved ansættelsen af en ny dansk sælger i april måned 2010.

18 SIDE 17 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE Udover den betydning, som de danske handelsvirksomheder tillægger nye produkter, løsninger og mere effektive arbejdsprocesser ses mulighederne for finansiering af udvikling og innovation, som den væsentligste erhvervsøkonomiske rammebetingelse for vækst de kommende 1 2 år. Danmark adskiller sig her fra de andre lande, som i mindre grad lægger vægt på finansiering af udvikling og innovation. Bankfinansieringen af udvikling og innovation er vigtig for vækst i handel Også forbedrede muligheder for finansiering af drift samt kreditforsikring af kunder bliver fremhævet som væsentlige rammebetingelser for de danske handelsvirksomheder. I det hele taget ligger finansiering og likviditet højt på handelsvirksomhedernes dagsorden, når der spørges om barrierer for fremtidig vækst. Finansiering af drift- og kreditforsikring ligger også højt på handelsvirksomhedernes dagsorden Rammevilkår af stor betydning for B2B handel Hvilken betydning vil disse forhold have for din virksomheds vækst de næste 1-2 år? Mulighed for finansiering af udvikling og innovation (kredit og lånemuligheder via banker) Mulighed for finansiering af drift (kredit og lånemuligheder via banker) Mulighed for kreditforsikring af kunder Mulighed for kreditforsikring af egen virksomhed 0 11% 13% 17% 21% 26% 24% 26% 28% 10% 20% 30% Figur 8 < Danmark Gns. Holland, Norge og Sverige Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, Note: Andel der har svaret meget stor betydning og stor betydning

19 DI ANALYSE Ny vækst i handel sammenfatning SIDE 18 Salgskompetencer og kompetencer for forretningsudvikling efterlyses Foruden likviditet, er medarbejderkompetencer af stor betydning for virksomheders forretningsudvikling. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft bliver derfor afgørende for handelsvirksomhedernes vækst i de kommende år. De danske handelsvirksomheder lægger her særlig vægt på at få flere og bedre uddannelser, der kan give fremtidens medarbejdere salgskompetencer, samt kompetencer inden for forretningsudvikling og innovation. Områder hvor der savnes offentlige uddannelsestilbud i Danmark > Kilde: Telefonsurvey, Oxford Research v. Norstat, 2010 Note: Andel der har svaret i meget høj grad og høj grad Hvilken betydning vil disse medarbejderkompetencer have for væksten i din virksomhed de næste 1-2 år? Figur 9 Salgskompetencer (købmandskab, rådgivning og kundeservice) 28% Kompetencer inden for forretningsudvikling og innovation 24% Internationale kompetencer (f.eks. sprog, kultur og kendskab til markeder uden for EU) 13% Tekniske kompetencer (f.eks. produktkendskab/branchekendskab) 10% It-kompetencer (f.eks. kendskab til MS office, databaseprogrammer, lettere programmering mv.) 10% 0 10% 20% 30% Handelsvirksomheders kerneforretning er produktsalg, og det er derfor ikke overraskende at salgskompetencer udgør den foretrukne medarbejderkompetence, men dernæst er de mest eftertragtede medarbejderkompetencer forretningsudvikling og innovation. Dette går fint i tråd med, at nye produkter og processer er en central del af den fremadrettede forretningsstrategi hos de danske virksomheder, samt det store fokus virksomhederne ligger på finansiering af udvikling og innovation. I forhold til de tre andre lande skiller særligt de norske virksomheder sig ud. Generelt savner de norske virksomheder i højere grad uddannelses

20 SIDE 19 Ny vækst i handel sammenfatning DI ANALYSE tilbud inden for alle fem fokusområder, end virksomhederne i de øvrige lande. Samlet set tegner der sig her et billede af en sektor, der i lyset af den økonomiske krise er fast besluttet på at videreudvikle deres forretning og tænke nyt, mens handelsvirksomhederne næsten entydigt fravælger at reducere medarbejderstaben yderligere eller forkorte kundernes kredittider yderligere. Det kan skyldes at handelssektoren allerede har skåret kraftigt i deres medarbejderstab og at kundegrundlaget ikke vil kunne bære kortere kredittider. En vigtig rammebetingelse for den danske handelssektors vækststrategi er imidlertid bankfinansiering af udvikling og innovation. Uden finansiering vil den danske handelssektor ikke kunne tilpasse sig fremtidens markedsvilkår og konkurrenceparametre.

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier

En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Digital Banking En analyse af muligheder og konsekvenserne for finanssektoren, dets medarbejdere og kundestrategier Debatoplæg til Finansforbundet Udarbejdet af Teknologisk Institut Center for Analyse

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN med Dansk Erhverv

fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN med Dansk Erhverv fremtiden starter her... En styrket arkitektbranche DETAILHANDLEN i et strategisk samarbejde Perspektiver FRA VARER TIL VÆKST med Dansk Erhverv DANSK ERHVERV, maj 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere