Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 2. kvartal 2011"

Transkript

1 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Den solide fremdrift i forretningen fortsætter. Indtægterne fra kundeområderne steg 5 pct. i kvartalet, og både ordinært og risikojusteret resultat er højere end sidste år. Nedskrivninger på udlån ligger på det laveste niveau siden 2008, og kreditkvaliteten forbedres fortsat. Samtidig er handelsresultatet faldet fra sidste kvartals høje niveau som følge af volatilitet på de finansielle markeder, og renteindtægterne er påvirket af øget og forlænget funding. Nordeas relationsstrategi giver os et solidt fundament for at nå vores ambition i det nye normale om en egenkapitalforrentning på niveau med de bedste europæiske banker på ca. 15 pct. I efteråret fortsætter vi med at forbedre kapitaleffektiviteten og iværksætter planer for at begrænse omkostningsvæksten i sidste del af 2011 og derefter fastholde omkostningerne stort set uændret fremover. (Se hele koncernchefens kommentar på side 2) 1. halvår 2011 i forhold til 1. halvår 2010 (2. kvartal 2011 i forhold til 1. kvartal 2011): Indtægter steg 9 pct. (faldt 7 pct.) Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg eller 6 pct. ( i 2. kvartal svarende til en vækst på 5 pct.) Nedskrivninger på udlån, netto udgjorde 17 bp eksklusive hensættelsen til den danske indskydergarantiordning, et fald fra 36 bp sidste år (12 bp i 2. kvartal, et fald fra 22 bp i 1. kvartal) Ordinært resultat steg 21 pct. (faldt 5 pct.) Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital på 11,0 før overgangsbestemmelser, en stigning fra 10,0 for et år siden (en stigning fra 10,7 i 1. kvartal 2011) Egenkapitalforrentning på 11,7 pct., en stigning fra 10,4 pct. i 1. halvår 2010 (11,5 pct. i 2. kvartal 2011, et fald fra 12,0 pct. i 1. kvartal 2011) Hovedtal, EUR mio. 2. kvt kvt Ændr. pct. 2. kvt Ændr. pct. H H Ændr. pct. Nettorenteindtægter Driftsindtægter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivningsandel, ann., bp Ordinært resultat Risikojusteret resultat Udvandet resultat pr. aktie, EUR 0,18 0,18 0,13 0,36 0,29 Egenkapitalforrentning, pct. 11,5 12,0 9,5 11,7 10,4 De anvendte valutakurser for DKK, NOK og SEK for 2011 er hhv. 7,46, 7,83 og 8,94 for poster i resultatopgørelsen. Yderligere information Christian Clausen, koncernchef, Fredrik Rystedt, Group CFO, Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, (eller ) Claus Christensen, informationschef, Danmark, Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, omkring filialer og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

2 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Koncernchefens kommentar Nordeas solide fremdrift i forretningen fortsatte i 2. kvartal. Den positive udvikling i kundeområderne er opmuntrende, og det ordinære resultat udvikler sig som planlagt. Omkostnings- og kapitaleffektivitet bliver afgørende for at opnå en egenkapitalforrentning på niveau med de bedste banker i det nye normale. Vi er ved at færdiggøre planer for gradvist at begrænse omkostningsvæksten i sidste del af 2011, og derefter forventer vi stort set uændrede omkostninger fremover. Den globale økonomiske situation var turbulent i foråret. Gældskrisen i Grækenland, den usikre udvikling i de øvrige såkaldte PIIGS-lande og vedvarende ubalancer i verdensøkonomien har øget den økonomiske usikkerhed. På trods af turbulensen ligger Nordeas nedskrivninger på udlån på det laveste niveau siden før finanskrisen i Vores kreditkvalitet forbedres fortsat, banken er ikke eksponeret til statsgældspapirer i PIIGS-landene, og Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds stresstest i sidste uge viste stort set ingen effekt på vores kapitalprocenter. Relationsstrategien Relationsstrategien, som vi har fulgt siden 2007, leverer fortsat en solid fremdrift i forretningen. Relationerne er blevet endnu dybere i samtlige forretningssegmenter med øget aktivitet pr. kunde og højere indtægter. På privatsiden fortsætter antallet af relationskunder med at stige. Vi har budt fordel+ og private bankingkunder velkommen i kvartalet, hvoraf er helt nye kunder i banken. Nye produkter, der er blevet godt modtaget af kunderne, har øget indlånet med 3 pct., hvilket har reduceret behovet for funding på penge- og kapitalmarkederne. Det fortsat høje forretningsomfang pr. erhvervskunde og vores vækstplan for Corporate Merchant Banking har øget indtægterne med 6 pct. Gode relationer, kvalitet og kompetence øger kundetilfredsheden og skaber muligheder for følgeforretninger, hvilket er af strategisk betydning i det nye normale. Vi har udbygget distributionskanalerne med nye applikationer til smartphones og tablets. Vi har i dag aktive mobilbankbrugere og er til stede i de mest brugte sociale medier. I maj lancerede vi Facebook-sider i alle de nordiske lande, og antallet af kunder, der følger os på siderne, stiger hurtigt. De direkte kundereaktioner, vi får, sætter fart i udviklingsarbejdet og skaber nye forretningsmuligheder kv kv. 06 Samlede indtægter, EUR mio. 1.kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 Tidligere investeringer i forretningsplatformen viser nu resultater. Siden 2009 er forretningsomfanget pr. fuldtidsmedarbejder steget 25 pct., antallet af netbanktransaktioner er steget 10 pct., og manuelle transaktioner i filialnettet er faldet 25 pct. Det har medført, at indtægterne pr. fuldtidsmedarbejder er steget 10 pct. Samtidig faldt handelsresultatet fra sidste kvartals høje niveau pga. volatiliteten på de finansielle markeder, og renteindtægterne var påvirket af øget og forlænget funding. Tiltag med henblik på det nye normale Lønsomhed vil være afgørende for at fastholde en høj rating, lave fundingomkostninger og fleksibilitet i vores kapitalgrundlag. God lønsomhed er derfor en forudsætning for, at vi kan blive ved med at skabe langsigtede positive kundeoplevelser med stabilitet og konkurrencedygtige produkter. Vi forventer, at de bedste banker opnår en egenkapitalforrentning på omkring 15 pct. For at forblive i denne gruppe skal vi øge egenkapitalforrentningen gennem tiltag, der forbedrer omkostnings- og kapitaleffektiviteten, og samtidig fortsætte med at levere vækst i indtægterne. Vores mål i det nye normale og planen for at nå dem fremlægges til efteråret. Der er fortsat betydelig usikkerhed om indholdet af de fremtidige kapital- og likviditetsregler og deres konsekvenser. Vi er begyndt at optimere vores produktløsninger, processer og metoder samt den taktiske styring af de risikovægtede aktiver. Alene i 2. kvartal blev de risikovægtede aktiver reduceret med EUR 1,9 mia., kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital steg 0,3 procentpoint, og både likviditetsbufferen og løbetiden på vores funding er fordoblet siden Samtidig planlægger vi at øge omkostningseffektiviteten. Den nye organisation er nu på plads og vil fra 3. kvartal være afspejlet i regnskabsaflæggelsen. Den sikrer et direkte ansvar og en fokuseret implementering af omkostningstiltagene til efteråret. Planen er at begrænse omkostningsvæksten i 2011 og derefter fastholde omkostningerne på et stort set uændret niveau fremover. Vi gennemfører også tiltag, der skal sikre, at væksten i de risikovægtede aktiver bliver moderat på trods af indtægtsvæksten. Vi vil fortsætte med at fokusere på effektiviteten i værdikæderne og på at hjælpe kunderne med at finde effektive løsninger i det nye normale. Omkostnings- og kapitaleffektivitet vil være vores ledetråd på næste del af rejsen mod Great Nordea. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vækst i risikojusteret resultat Vækst siden 2006 i forhold til mål om fordobling på syv år 1.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 11 Rullende fire kvartaler i forhold til 2006 EUR mio. Christian Clausen Koncernchef Langsigtet mål for gennemsnitlig årlig vækst

3 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) 2. kvt. 1. kvt. Ændring 2. kvt. Ændring kvt kvt. Ændring EUR mio pct pct pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Udgift til indkomstskat Periodens resultat Forretningsomfang, hovedposter jun. 31. mar. Ændring 30. jun. Ændring EUR mia pct pct. Udlån 332,2 330, ,6 10 Indlån og anden gæld 187,9 182, ,9 17 heraf opsparingsindlån 54,2 52,8 3 49,7 9 Kapital under forvaltning 191,1 192, ,0 12 Forsikringsmæssige hensættelser, livsforsikring 37,2 36,7 1 34,7 7 Egenkapital 24,8 24,1 3 22,9 8 Aktiver i alt 593,2 586, ,1 4 Nøgletal 2. kvt. 1. kvt. 2. kvt kvt kvt Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,18 0,18 0,13 0,36 0,29 Resultat pr. aktie, rullende 12 mdr. frem til ultimo perioden, EUR 0,73 0,68 0,55 0,73 0,55 Børskurs 2, EUR 7,41 7,74 6,81 7,41 6,81 Samlet afkast til aktionærerne, pct. -1,6-1,9-8,9-3,5-8,0 Egenkapital pr. aktie 2, EUR 6,13 6,01 5,68 6,13 5,68 Samlet antal potentielt cirkulerende aktier 2, mio Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udvandet), mio Egenkapitalforrentning, pct. 11,5 12,0 9,5 11,7 10,4 Omkostningsprocent Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital, før overgangsbestemmelser 2 11,0 10,7 10,0 11,0 10,0 Kernekapitalprocent, før overgangsbestemmelser 2 12,1 11,7 11,1 12,1 11,1 Solvensprocent, før overgangsbestemmelser 2 13,8 13,5 13,2 13,8 13,2 Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 2 9,3 9,1 9,0 9,3 9,0 Kernekapitalprocent 2 10,2 10,0 10,0 10,2 10,0 Solvensprocent 2 11,7 11,4 11,8 11,7 11,8 Kernekapital 2, EUR mio Risikovægtede aktiver efter overgangsbest. 2, EUR mia Nedskrivningsandel, bp Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Risikojusteret resultat, EUR mio Economic profit, EUR mio Økonomisk kapital 2, EUR mia. 17,3 17,4 17,9 17,3 17,7 Resultat pr. aktie, risikojusteret, EUR 0,16 0,19 0,13 0,35 0,30 Risikojusteret afkast af økonomisk kapital (RAROCAR), pct. 14,9 17,6 12,3 16,3 14,2 1 For valutakurser anvendt ved konsolidering af Nordea koncernen se note 1. 2 Ultimo.

4 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Koncernen Sammenfatning 2. kvartal 2011 De samlede indtægter faldt 7 pct. fra et rekordhøjt niveau i 1. kvartal primært som følge af et lavere handelsresultat og lavere nettorenteindtægter i Group Treasury. I forhold til 2. kvartal 2010 steg de samlede indtægter 8 pct. Den kunderelaterede forretning udviklede sig fortsat stærkt med en stigning i indtægterne på 5 pct. Nettorenteindtægter samt gebyrer og provisionsindtægter, netto steg fra et i forvejen højt niveau. De samlede omkostninger steg 1 pct. i lokal valuta i forhold til kvartalet før, og personaleudgifter faldt 3 pct. Nedskrivninger på udlån, netto faldt til EUR 98 mio. svarende til en nedskrivningsandel på 12 bp (22 bp i 1. kvartal). Dertil kom en hensættelse på EUR 20 mio. netto til den danske indskydergarantiordning svarende til en nedskrivningsandel på 3 bp (9 bp i 1. kvartal). Nedskrivninger på udlån, netto faldt i alle de nordiske lande, og Sverige rapporterede nettotilbageførsler. Ordinært resultat faldt 5 pct. i forhold til kvartalet før hovedsageligt som følge af lavere indtægter, som dog i vid udstrækning blev opvejet af lavere nedskrivninger på udlån, netto. Risikojusteret resultat faldt 17 pct. i forhold til kvartalet før og steg 25 pct. i forhold til 2. kvartal Den stærke vækst i antallet af nye fordel+ og private banking-kunder fortsatte med en stigning på over i 2. kvartal. Ca. 70 pct. af de nye fordel+ og private banking-kunder var helt nye kunder i Nordea. Nordeas andel af langsigtet funding udgjorde 67 pct., hvilket var et fald fra 69 pct. ultimo 1. kvartal. Kapital under forvaltning faldt en anelse til EUR 191 mia., men med en særlig stærk nettotilgang fra institutionelle kunder. Kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital var 11,0 før overgangsbestemmelser i henhold til Basel II (10,7 i 1. kvartal). Efter overgangsbestemmelser var kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital 9,3 (9,1). Effekten af valutakursudsving var ubetydelig i 2. kvartal 2011 i forhold til 1. kvartal. Indtægter De samlede indtægter faldt 7 pct. i forhold til kvartalet før til EUR mio. Nettorenteindtægter Nettorenteindtægter var stort set uændrede i forhold til kvartalet før og udgjorde EUR mio. Nettorenteindtægter steg i kundeområderne, hvilket hovedsageligt skyldes den positive udvikling i indlånet samt en ekstra bankdag i forhold til 1. kvartal. Det blev dog udlignet af lavere nettorenteindtægter i Group Treasury, hvilket primært kan henføres til en reduceret renterisiko på fundingområdet, et lavere nettoafkast på likviditetsbufferen og øgede fundingomkostninger som følge af en øget volumen af langfristet gæld. Udlån til erhvervskunder Udlån til især de største erhvervskunder steg i 2. kvartal. Udlån eksklusive reverseforretninger steg 2 pct. i lokal valuta, mens udlånsmarginalerne gennemsnitligt lå på et stabilt niveau. Udlån til privatkunder Boligudlånet steg 2 pct. i lokal valuta i forhold til kvartalet før. Den samlede marginal på boligudlån var stort set uændret i kvartalet, når der ses bort fra den såkaldte tidsforskydningseffekt i Norge, der bidrog negativt. Indlån fra erhvervs- og privatkunder Det samlede indlån steg til EUR 188 mia. Det var en stigning på 4 pct. i lokal valuta i forhold til kvartalet før og 18 pct. i forhold til 2. kvartal 2010, hvilket afspejler øgede repoforretninger og indlån fra privatkunder og finansielle institutioner. Indlån fra privatkunder steg 4 pct. i lokal valuta trods hård konkurrence på området. De gennemsnitlige indlånsmarginaler for privat- og erhvervskunder steg i 2. kvartal som følge af højere markedsrenter, hvilket bidrog med ca. EUR 30 mio. til nettorenteindtægterne. Group Corporate Centre Nettorenteindtægter i Group Corporate Centre faldt til EUR -18 mio. mod EUR 30 mio. kvartalet før. Det skyldes primært en reduceret renterisiko i Group Treasury, højere fundingomkostninger som følge af en øget volumen af langfristet gæld og et lavere afkast på likviditetsbufferen efter fundingomkostninger. Gebyrer og provisionsindtægter, netto Gebyrer og provisionsindtægter, netto steg 3 pct. til et rekordhøjt niveau på EUR 623 mio. Stigningen kan primært tilskrives nettogebyr- og provisionsindtægter fra betalingsformidling samt andre provisionsindtægter. Provisionsudgifter til stabilitetsfonde på EUR 13 mio. var stort set uændrede i forhold til kvartalet før og vedrørte udelukkende Sverige. Gebyrer og provisionsindtægter fra opsparing og kapitalforvaltning Opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter faldt 3 pct. i 2. kvartal til EUR 359 mio. hovedsageligt som følge af lavere transaktionsbaserede gebyrer og provisionsindtægter fra kapitalforvaltning og lavere modtagne kurtager. Kapital under forvaltning faldt en anelse til EUR 191 mia. med en nettotilgang på EUR 1,5 mia. i kvartalet.

5 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling og udlån Gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling steg 6 pct. til EUR 215 mio. som følge af højere indtægter fra kort. Udlånsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter faldt 3 pct. til EUR 160 mio. Nettoresultat af poster til dagsværdi Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 35 pct. fra et meget højt niveau i 1. kvartal til EUR 356 mio. Kapitalmarkedsindtægter i kundeområderne Kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter udviklede sig fortsat godt med et nettoresultat af poster til dagsværdi på EUR 251 mio. svarende til en stigning på 7 pct. i forhold til kvartalet før. Ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter Nettoresultat af poster til dagsværdi fra ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter, dvs. indtægter fra håndtering af den underliggende risiko i kundetransaktioner, faldt til EUR 58 mio. fra et rekordhøjt niveau på EUR 191 mio. i 1. kvartal. Group Corporate Centre Nettoresultat af poster til dagsværdi i Group Treasury faldt til EUR 3 mio. fra et meget højt niveau på EUR 67 mio. i 1. kvartal. Livsforsikringsaktiviteter Nettoresultat af poster til dagsværdi i Life faldt 16 pct. til EUR 52 mio. Bufferne udgjorde 7,8 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser ultimo 2. kvartal eller EUR mio., hvilket er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til 1. kvartal. Resultat af kapitalinteresser Resultat af kapitalinteresser udgjorde EUR 13 mio. mod EUR 18 mio. kvartalet før. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter var EUR 24 mio. mod EUR 22 mio. kvartalet før. Udgifter De samlede omkostninger steg 1 pct. i forhold til 1. kvartal til EUR mio. Personaleudgifter faldt 3 pct. til EUR 744 mio. Andre udgifter steg i forhold til kvartalet før hovedsageligt som følge af høje it-omkostninger i 2. kvartal. Antallet af medarbejdere (fuldtid) ultimo 2. kvartal steg noget i forhold til ultimo 1. kvartal. I forhold til 2. kvartal 2010 steg antallet af medarbejdere (fuldtid) 2 pct. Omkostningsprocenten var 54, hvilket var en stigning i forhold til kvartalet før og et fald i forhold til samme periode i Hensættelser til præstationsbaserede lønninger i 2. kvartal udgjorde EUR 45 mio. mod EUR 75 mio. kvartalet før. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto var EUR 98 mio. svarende til en nedskrivningsandel på 12 bp (22 bp i kvartalet før) eksklusive engangshensættelsen på EUR 20 mio. netto til den danske indskydergarantiordning efter Fjordbank Mors konkurs samt en regulering af hensættelsen vedrørende Amagerbanken. I de baltiske lande var nedskrivninger på udlån, netto 5 bp (nettotilbageførsler på 26 bp i 1. kvartal). Gruppevise nedskrivninger på udlån, netto var positive med EUR 60 mio. i 2. kvartal (positive med EUR 53 mio. i 1. kvartal), da ratingændringerne var positive. Skat Den effektive skatteprocent var 26,2 mod 26,0 kvartalet før og 26,2 i 2. kvartal Periodens resultat Periodens resultat faldt 6 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 700 mio. svarende til en egenkapitalforrentning på 11,5 pct. Udvandet resultat pr. aktie var EUR 0,18 (EUR 0,18 kvartalet før). Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat faldt 17 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 643 mio. og steg 25 pct. i forhold til 2. kvartal Sammenfatning 1. halvår 2011 De samlede indtægter var fortsat høje i 1. halvår 2011 med en stigning på 9 pct. i forhold til 1. halvår Ordinært resultat steg 21 pct. som følge af højere indtægter, især nettorenteindtægter og gebyrer og provisionsindtægter, netto, samt lavere nedskrivninger på udlån, netto. Risikojusteret resultat steg 18 pct. i forhold til samme periode i Effekten af valutakursudsving bidrog til en stigning i indtægterne på 2 procentpoint og en stigning i omkostningerne på 3 procentpoint i 1. halvår 2011 i forhold til 1. halvår Indtægter Nettorenteindtægter steg 7 pct. i forhold til 1. halvår Udlånet steg 10 pct., og udlånsmarginalerne for erhvervskunder var højere, mens indlånsmarginalerne faldt i forhold til Gebyrer og provisionsindtægter, netto steg yderligere hele 21 pct. i forhold til 1. halvår Nettoresultat af poster til dagsværdi steg 1 pct. i forhold til samme periode i De kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter var fortsat stærke med stigende forretningsomfang. Også resultatet i Group Treasury steg.

6 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Resultat af kapitalinteresser var EUR 31 mio., og andre indtægter udgjorde EUR 46 mio. Udgifter I forhold til samme periode i 2010 steg de samlede omkostninger 8 pct. Personaleudgifter steg 9 pct. Opgjort i lokal valuta steg de samlede omkostninger 5 pct., og personaleudgifter 6 pct. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto faldt 46 pct. til EUR 273 mio. i forhold til samme periode i 2010 svarende til en nedskrivningsandel på 17 bp (36 bp). Dertil kommer hensættelser på EUR 87 mio. til den danske indskydergarantiordning svarende til 6 bp. Skat Den effektive skatteprocent i 1. halvår var 26,1 mod 26,5 året før. Periodens resultat Periodens resultat steg 22 pct. til EUR mio. som følge af højere indtægter og lavere nedskrivninger på udlån, netto. Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat steg 18 pct. i forhold til samme periode i 2010 til EUR mio. Anden information Udlånsportefølje Det samlede udlån steg 1 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 332 mia. Det samlede udlån i kundeområderne steg ligeledes 1 pct. i 2. kvartal. Kreditkvaliteten i udlånsporteføljen blev yderligere forbedret i 2. kvartal primært som følge af positive ratingændringer i porteføljen af erhvervsudlån og resulterede i en reduktion af de risikovægtede aktiver på ca. EUR 1,3 mia. eller 0,7 pct. Andelen af værdiforringede lån, brutto faldt til 136 bp af det samlede udlån som følge af en reduktion i værdiforringede udlån og en stigning i det samlede udlån. Det samlede værdiforringede udlån faldt 4 pct. i forhold til kvartalet før. Af de værdiforringede lån, brutto udgjorde ikke-nødlidende lån 59 pct. og nødlidende lån 41 pct. Værdiforringede lån, netto efter nedskrivninger af individuelt vurderede værdiforringede lån udgjorde EUR mio. svarende til 87 bp af det samlede udlån. De samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto faldt til 50 pct. fra 51 pct. ultimo 1. kvartal. Nedskrivningsandele og værdiforringede lån 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 3.kvt. 2.kvt. Basispoint af udlån Nedskrivningsandel koncernen ann. 12¹ 22¹ heraf individuelle heraf gruppevise Nedskrivningsandel Nordic Banking 11¹ 26¹ Andel værdiforr. lån br., koncernen, bp ikke-nødlidende 59% 58% 59% 55% 52% - nødlidende 41% 42% 41% 45% 48% Samlet nedskriv.pct., koncernen, bp Samlede nedskriv. ift. værdiforr. lån, br., koncernen 50% 51% 52% 54% 56% ¹ Nedskrivningsandel ekskl. hensættelser til den danske indskydergarantiordning. Inklusive disse hensættelser: hhv. 15 bp og 31 bp for koncernen, hhv. 14 bp og 37 bp for Nordic Banking. Markedsrisici Rentebærende værdipapirer og gældsbeviser udgjorde EUR 95 mia. ultimo 2. kvartal, heraf EUR 26 mia. i livsforsikringsaktiviteterne og den resterende del i likviditetsbufferen og handelsbeholdningen. Stats- og kommuneobligationer udgør 29 pct. af porteføljen, og realkreditobligationer 31 pct. eksklusive pantsatte værdipapirer for EUR 13 mia. Den samlede markedsrisiko målt som VaR faldt til EUR 77 mio. i 2. kvartal mod EUR 94 mio. kvartalet før hovedsageligt som følge af lavere renterisici. Markedsrisici 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 2.kvt. EUR mio Samlet risiko, VaR Renterisiko, VaR Aktiekursrisiko, VaR Valutakursrisiko, VaR Kreditspændsrisiko, VaR Spredningseffekt 46% 38% 47% 45% Balancen De samlede aktiver i balancen steg 1 pct. i forhold til ultimo 1. kvartal til EUR 593 mia., hvilket primært kan henføres til en stigning i rentebærende værdipapirer og udlån. Kapitalgrundlag og risikovægtede aktiver Ultimo 2. kvartal var Nordeas risikovægtede aktiver før overgangsbestemmelser EUR 179,9 mia. Det var et fald på EUR 1,9 mia. eller 1,0 pct. i forhold til kvartalet før og et fald på 2,8 pct. i forhold til 2. kvartal 2010, hvor de risikovægtede aktiver udgjorde EUR 184,9 mia. I 2. kvartal faldt de risikovægtede aktiver hovedsageligt som følge af den forbedrede kreditkvalitet i porteføljen af erhvervsudlån og skærpet fokus på effektiv anvendelse af de risikovægtede aktiver inden for forretningsområderne. Dette indebærer en række målrettede initiativer, der omfatter processer, data og metoder på tværs af de

7 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) forskellige risikoklasser, og havde en positiv indvirkning på de risikovægtede aktiver på EUR 1,7 mia. i 2. kvartal. Fremadrettet ventes det yderligere at påvirke de centrale parametre, der anvendes i beregningen af de risikovægtede aktiver, og bidrage til at reducere disse. Før overgangsbestemmelserne i henhold til Basel II var kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital 11,0. Kernekapitalprocenten og solvensprocenten ligger et pænt stykke over målene i Nordeas kapitalpolitik. Basiskapitalen på EUR 24,9 mia. overstiger kapitalkravet med EUR 7,9 mia., når der tages højde for overgangsbestemmelserne, og med EUR 10,5 mia. før overgangsbestemmelserne. Kernekapitalen på EUR 21,7 mia. overstiger kapitalkravet i henhold til søjle 1 før overgangsbestemmelserne med EUR 7,4 mia. Kapitalprocenter 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 2.kvt. Pct Før overgangsbest.: Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 11,0 10,7 10,3 10,0 Kernekapitalprocent 12,1 11,7 11,4 11,1 Solvensprocent 13,8 13,5 13,4 13,2 Efter overgangsbest.: Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 9,3 9,1 8,9 9,0 Kernekapitalprocent 10,2 10,0 9,8 10,0 Solvensprocent 11,7 11,4 11,5 11,8 Ultimo 2. kvartal udgjorde økonomisk kapital EUR 17,3 mia., hvilket er en anelse lavere end ultimo 1. kvartal. Resultatet af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (European Banking Authority, EBA) stresstest blev offentliggjort 15. juli. Nordea klarede sig godt i testen. Kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital efter overgangsbestemmelser det officielle nøgletal, der blev præsenteret i stresstesten steg i det negative scenarie fra 8,9 i 4. kvartal 2010 til 9,5 i 4. kvartal 2012 efter udbytte i henhold til udbyttepolitikken i denne periode. Nordeas funding- og likviditetsaktiviteter De gennemsnitlige omkostninger til langsigtet funding var stort set uændrede i 2. kvartal. I 2. kvartal udstedte Nordea langfristet gæld for EUR 10 mia., hvoraf udstedelse af svenske, norske og finske covered bonds på disse tre markeder samt på internationale markeder tegnede sig for ca. EUR 7 mia. I styringen af refinansieringsrisikoen anvendes et mål for det såkaldte funding gap og matching af den adfærdsbestemte løbetid af aktiver og forpligtelser. I styringen af kortsigtede likviditetsrisici bruger Nordea et mål, der i høj grad minder om Baselkomiteens Liquidity Coverage Ratio (LCR). Likviditetsbufferen består af meget likvide værdipapirer, der kan belånes i centralbanker, med kendetegn svarende til likvide aktiver i henhold til Basel III. Bufferen udgjorde EUR 58 mia. ultimo 2. kvartal (EUR 56 mia. ultimo 1. kvartal). Global makroøkonomisk usikkerhed men med fortsat god udvikling i de nordiske økonomier Den globale makroøkonomiske udvikling var turbulent i foråret. Gældskrisen i Grækenland, usikkerheden om udviklingen i de øvrige såkaldte PIIGS-lande og vedvarende ubalancer i den globale økonomi har øget den økonomiske usikkerhed, også i Nordeuropa. Udviklingen i de nordiske økonomier overordnet set er dog fortsat god. Den økonomiske vækst i Sverige og Norge fortsætter med at være robust i år understøttet af pæne offentlige og eksterne balancer. Centralbankerne i de to lande fortsætter med at forhøje renterne for at forhindre en overophedning. Væksten i Finland er ligeledes stærk, mens væksten i Danmark er skrøbelig, hvilket afspejlede sig i et fald i BNP ultimo 2010 og primo Begge lande står over for mindre finanspolitiske stramninger, men de offentlige finanser er i en betydelig bedre stand end eksempelvis gennemsnittet for euroområdet. Ledigheden falder i alle de nordiske lande, og i Danmark ligger den fortsat på et relativt lavt niveau på 4 pct. Privatforbruget stiger i Sverige og Norge understøttet af stærke statsfinanser. Faste investeringer stiger ligeledes i kølvandet på den solide økonomiske vækst. Flere af de store eksportmarkeder er stærke, og det nyder eksporten godt af. Opsvinget fortsætter i de baltiske lande, ikke kun i Estland, men også i Letland og Litauen. Væksten er fortsat stærk i Polen. I Rusland tager opsvinget til i styrke, og investeringerne stiger. Nordea-aktien I 2. kvartal faldt Nordea-aktiens kurs på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm fra SEK 69,10 til SEK 68,00. Andelen af langsigtet funding var ultimo 2. kvartal ca. 67 pct. af den samlede funding (69 pct. ultimo 1. kvartal).

8 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Ny organisation fra juni 2011 Fra juni 2011 er der etableret en ny organisation. Den bygger på værdikæde-tankegangen, som har været central i Nordeas driftsmodel siden Reorganiseringen tager udgangspunkt i de tre overordnede forretningsområder: Retail Banking, Wholesale Banking og Wealth Management. Alle dele af værdikæden kundeansvar, support, produkter, medarbejdere og it-udvikling integreres i de tre forretningsområder med det klare mål at forbedre effektiviteten, øge egenkapitalforrentningen og skabe endnu dybere kunderelationer. Desuden er forretningsenheden Group Operations and Other Lines of Business etableret. Group Corporate Centre og Group Risk Management er fortsat centrale elementer i organisationen. Regnskabsaflæggelsen tilpasses den nye organisation fra 3. kvartal Yderligere information er offentliggjort i en særskilt pressemeddelelse. Kvartalsoversigt, koncernen 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt kvt kvt. EUR mio Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Administrationsomkostninger: Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Udgift til indkomstskat Periodens resultat Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,18 0,18 0,19 0,18 0,13 0,36 0,29 Resultat pr. aktie (udvandet), rullende 12 mdr. frem til ultimo perioden, EUR 0,73 0,68 0,66 0,58 0,55 0,73 0,55

9 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Kundeområder Nordic Banking Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg med i 2. kvartal svarende til en annualiseret vækst på 5 pct. Heraf var ca helt nye kunder i Nordea. Gennem de seneste 12 måneder er antallet af relationskunder steget med eller 5,5 pct., og antallet af proaktive kundemøder er steget med 10 pct. i forhold til 2. kvartal sidste år. I samme periode er antallet af medarbejdere (fuldtid) faldet med 400. Koncerninitiativet Fremtidens distribution forløber planmæssigt. 250 filialer opererer nu i det nye, fokuserede filialformat, hvilket er en stigning på 100 i forhold til kvartalet før. Det rekordhøje niveau for kundeaktiviteten i 1. kvartal blev fulgt af endnu et stærkt kvartal målt på kundeaktivitet. Inden for onlinetjenester skete der yderligere forbedringer af Nordeas netbank, og Nordea er nu i dialog med kunder på Facebook i alle de fire nordiske lande. Flere nye funktioner til mobilbanken blev introduceret i 2. kvartal, bl.a. en forbedret sms-bank i Norge og en tablet-applikation i Sverige. Kundernes mobilaktivitet fortsatte med at stige markant i kvartalet. Resultat De samlede indtægter steg 4 pct. i forhold til 1. kvartal understøttet af højere nettorenteindtægter. Væksten i udlån til privatkunder er i de seneste kvartaler faldet fra det høje niveau, der har været gældende i flere år, og udlån til privatkunder steg 1 pct. i forhold til 1. kvartal. Efterspørgslen efter banklån fra store erhvervskunder var fortsat noget afdæmpet, omend udlånet begyndte at stige i kvartalet. Det samlede indlån steg 1 pct. primært som følge af privatkunders opsparing. Udlånsmarginalerne var stort set stabile, mens indlånsmarginalerne fortsatte med at stige. Omkostningerne var uændrede i forhold til kvartalet før og steg 3,5 pct. i lokal valuta i forhold til samme periode sidste år. Nedskrivninger på udlån, netto faldt betydeligt i forhold til 1. kvartal. I 1. kvartal indgik en hensættelse til den danske indskydergarantiordning i forbindelse med Amagerbankens konkurs, mens der i 2. kvartal indgik en hensættelse på EUR 20 mio. netto, der kan henføres til Fjordbank Mors konkurs og en regulering af hensættelsen til Amagerbanken. Nedskrivningsandelen var 11 bp eksklusive denne hensættelse (26 bp i 1. kvartal). Nedskrivninger på udlån, netto faldt i alle landene, og i Sverige oversteg tilbageførsler og beløb indgået på tidligere afskrevne fordringer nye nedskrivninger.

10 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Nordic Banking 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 18% Gebyrer og provisionsindtægter, netto % 10% Nettoresultat af poster til dagsværdi % 2% Resultat af kapitalinteresser og andre indtægter % -64% Indtægter i alt inkl. allokeringer % 12% Personaleudgifter % 4% Udgifter i alt inkl. allokeringer % 6% Resultat før nedskrivninger % 20% Nedskrivninger på udlån, netto % -56% Ordinært resultat % 48% Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Antal medarbejdere (fuldtid) % -2% Forretningsomfang, EUR mia.: Udlån til erhvervskunder 118,8 117,6 116,2 116,1 115,5 1% 3% Boligudlån 112,8 111,2 109,8 106,1 102,6 1% 10% Forbrugsudlån 26,5 26,5 26,9 26,2 25,8 0% 3% Samlet udlån 258,1 255,3 252,9 248,4 243,9 1% 6% Indlån fra erhvervskunder 58,1 59,1 62,0 57,6 55,5-2% 5% Indlån fra privatkunder 77,2 75,0 74,5 72,6 72,1 3% 7% Samlet indlån 135,3 134,1 136,5 130,2 127,6 1% 6% Marginaler, pct.: Udlån til erhvervskunder 1,34 1,35 1,35 1,33 1,32 Boligudlån 0,71 0,73 0,70 0,70 0,72 Forbrugsudlån 3,82 3,77 3,73 3,80 3,79 Samlet udlånsmarginal 1,28 1,30 1,28 1,28 1,29 Indlån fra erhvervskunder 0,49 0,44 0,42 0,36 0,29 Indlån fra privatkunder 0,63 0,48 0,43 0,29 0,22 Samlet indlånsmarginal 0,56 0,46 0,42 0,32 0,25

11 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Banking Danmark Forretningsudvikling Banking Danmark fortsætter med at øge ind- og udlån og sin forretningsaktivitet på trods af moderate økonomiske udsigter og hård konkurrence, ikke mindst i den øverste del af erhvervssegmentet. Tilgangen af helt nye fordel+ og private banking-kunder fortsatte på et højt niveau i 2. kvartal. Det samlede antal fordel+ og private banking-kunder steg med i kvartalet. I privatkundesegmentet er forretningsudviklingen påvirket af de moderate økonomiske udsigter og politisk usikkerhed, der kan fortsætte hen over efteråret. Dette afspejles i en lavere udlånsvækst. En ny opsparingskonto med stigende rente til privatkunder Plus3 blev en succes og tiltrak nye kunder samt indlån fra eksisterende kunder. Markedet for udlån til erhvervskunder er fortsat præget af store kontantbeholdninger blandt de større virksomheder og lav aktivitet generelt. Desuden er priskonkurrencen hård, især i de øverste segmenter. Implementeringen af koncerninitiativet Fremtidens distribution, der omfatter bankens erhvervs- og privatkundeaktiviteter, forløber planmæssigt og resulterede i fortsat høj mødeaktivitet med kunderne. Resultat Nettorenteindtægter steg 2 pct. i forhold til 1. kvartal som følge af øget ind- og udlån og højere indlånsmarginaler. De samlede indtægter faldt 2 pct., hvilket skyldes et lavere nettoresultat af poster til dagsværdi og lavere udlånsaktivitet på boligmarkedet. Antallet af medarbejdere faldt yderligere, og personaleudgifter var næsten uændrede i forhold til 1. kvartal. De samlede omkostninger steg som følge af øgede investeringer i filialnettet som led i initiativet Fremtidens distribution og det høje niveau for kundetilgang. Nedskrivninger på udlån, netto var lavere end i 1. kvartal, også når der tages højde for hensættelsen på EUR 67 mio. i 1. kvartal i forbindelse med Amagerbankens konkurs og hensættelsen på EUR 20 mio. netto i 2. kvartal som følge af hensættelsen på EUR 33 mio. til Fjordbank Mors og en regulering på EUR 13 mio. af hensættelsen vedrørende Amagerbanken. Eksklusive disse hensættelser var nedskrivningsandelen i 2. kvartal 29 bp (40 bp in 1. kvartal). 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 5% Gebyrer og provisionsindtægter, netto % 39% Nettoresultat af poster til dagsværdi % -33% Resultat af kapitalint. og andre indtægter % -85% Indtægter i alt inkl. allokeringer % 4% Personaleudgifter % 5% Udgifter i alt inkl. allokeringer % 8% Resultat før nedskrivninger % -1% Nedskrivninger på udlån, netto % -46% Ordinært resultat % 56% Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Antal medarbejdere (fuldtid) % -2% Forretningsomfang, EUR mia.: Udlån til erhvervskunder 32,8 31,6 32,0 30,9 31,2 4% 5% Boligudlån 30,4 30,1 29,9 29,3 28,9 1% 5% Forbrugsudlån 13,5 13,4 13,5 13,4 12,8 1% 5% Samlet udlån 76,7 75,1 75,4 73,6 72,9 2% 5% Indlån fra erhvervskunder 11,9 12,5 13,2 13,6 13,2-5% -10% Indlån fra privatkunder 24,1 23,4 23,7 23,2 23,5 3% 3% Samlet indlån 36,0 35,9 36,9 36,8 36,7 0% -2% Marginaler, pct.: Udlån til erhvervskunder 1,53 1,57 1,56 1,59 1,61 Boligudlån 0,54 0,55 0,54 0,49 0,50 Forbrugsudlån 4,45 4,37 4,36 4,48 4,50 Samlet udlånsmarginal 1,52 1,54 1,53 1,54 1,55 Indlån fra erhvervskunder 0,35 0,33 0,30 0,28 0,29 Indlån fra privatkunder 0,46 0,37 0,32 0,19 0,21 Samlet indlånsmarginal 0,41 0,35 0,31 0,23 0,25

12 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Banking Finland Forretningsudvikling Nordea fastholdt et højt aktivitetsniveau i arbejdet med at tiltrække nye kunder i 2. kvartal understøttet af et stort antal proaktive kundemøder. Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg med i kvartalet, hvoraf var helt nye kunder i banken. Investeringsrådgivning af høj kvalitet til velhavende kunder var et fokusområde i kvartalet, og Nordea arbejder målrettet med at introducere Premium-konceptet til denne kundegruppe. Lanceringen af flere nye indlånsprodukter bidrog til, at Nordea fastholdt sin markedsposition på det stærkt konkurrenceprægede finske marked for indlån fra privatkunder. Indlånsmarginalerne steg som følge af ændringer i produktsammensætningen og et højere renteniveau. Et nyt realkreditprodukt, der kombinerer boliglån med et renteloft, blev også lanceret og godt modtaget af kunderne. Filialnettet på erhvervssiden, der omfatter 38 erhvervsfilialer og 7 erhvervsafdelinger, blev i kvartalet omorganiseret som led i koncerninitiativet Fremtidens distribution. Det havde en positiv indvirkning på resultaterne, hvilket især var afspejlet i gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling og risikoafdækning. Stigningen i udlån til erhvervskunder kan hovedsageligt henføres til de øverste segmenter. Samtidig noteredes en positiv udvikling for obligationsmarkedsprodukter. Konkurrencen om kortsigtede erhvervsindlån var fortsat hård, og for at forblive konkurrencedygtige på dette marked fokuserede Nordea på at tilbyde alternative strukturerede løsninger. Implementeringen af Fremtidens distribution fortsatte, og 118 filialer er nu omdannet til de nye filialtyper. Resultat Et højere renteniveau kombineret med øget udlån og indlån resulterede i fortsat stigende nettorenteindtægter. Gebyrer og provisionsindtægter, netto steg hovedsageligt som følge af øgede gebyrer og provisionsindtægter fra obligationsmarkedsprodukter og betalingsformidling. Omkostningerne steg i forhold til 1. kvartal, men var lavere end i 2. kvartal Personaleudgifter steg som følge af den generelle stigning i lønninger, og bankens øgede markedsføringsaktiviteter er også afspejlet i omkostningsudviklingen, når der sammenlignes med 1. kvartal. Nedskrivninger på udlån, netto udgjorde EUR 19 mio., der hovedsageligt kan henføres til erhvervskundesegmentet. Nedskrivningsandelen var 14 bp (18 bp i 1. kvartal). 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 21% Gebyrer og provisionsindtægter, netto % 12% Nettoresultat af poster til dagsværdi % 9% Resultat af kapitalint. og andre indtægter Indtægter i alt inkl. allokeringer % 17% Personaleudgifter % 1% Udgifter i alt inkl. allokeringer % -3% Resultat før nedskrivninger % 49% Nedskrivninger på udlån, netto % -65% Ordinært resultat % 128% Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Antal medarbejdere (fuldtid) % -4% Forretningsomfang, EUR mia.: Udlån til erhvervskunder 24,2 23,5 23,3 23,8 23,9 3% 1% Boligudlån 24,6 24,1 23,8 23,4 22,9 2% 7% Forbrugsudlån 5,7 5,6 5,6 5,5 6,0 2% -5% Samlet udlån 54,5 53,2 52,7 52,7 52,8 2% 3% Indlån fra erhvervskunder 14,1 14,2 15,8 13,5 14,1-1% 0% Indlån fra privatkunder 24,4 23,9 23,7 23,2 23,2 2% 5% Samlet indlån 38,5 38,1 39,5 36,7 37,3 1% 3% Marginaler, pct.: Udlån til erhvervskunder 1,27 1,27 1,27 1,25 1,24 Boligudlån 0,50 0,55 0,55 0,57 0,61 Forbrugsudlån 2,79 2,93 2,96 3,06 3,13 Samlet udlånsmarginal 1,09 1,13 1,13 1,15 1,17 Indlån fra erhvervskunder 0,50 0,38 0,36 0,27 0,19 Indlån fra privatkunder 0,57 0,30 0,26 0,12 0,03 Samlet indlånsmarginal 0,54 0,33 0,30 0,18 0,09

13 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Banking Norge Forretningsudvikling Forretningsaktiviteten i privatkundesegmentet var meget høj i 2. kvartal. Antallet af fordel+ og private bankingkunder steg med svarende til en annualiseret vækst på 14 pct. Antallet af helt nye fordel+ og private bankingkunder var næsten Der var fortsat hård konkurrence om indlån fra privatkunder. En række nye indlånsprodukter blev lanceret med succes, og flere nye mobil- og netbanktjenester blev introduceret i kvartalet. Forretningsaktiviteten i erhvervskundesegmentet lå på et højt niveau, hvilket primært var afspejlet i salget af kapitalmarkedsprodukter samt i gebyrer og provisionsindtægter. Der har været stor fokus på effektiv kapitalanvendelse, især i erhvervskundesegmentet. Effektiviteten målt ved antal kunder pr. medarbejder (fuldtid) steg i 2. kvartal, og antallet af manuelle transaktioner faldt 32 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Resultat De samlede indtægter steg 9 pct. i forhold til 1. kvartal hovedsageligt som følge af en stærk stigning i indtægter fra kapitalmarkedsprodukter, nettoresultat af poster til dagsværdi og nettogebyrer og provisionsindtægter. Væksten i boligudlånet lå fortsat på et højt niveau, og Nordea vandt markedsandele. Udlånsmarginalerne for privatkunder faldt hovedsageligt som følge af interne tekniske faktorer og varslet på seks uger, som renteforhøjelser over for privatkunder er underlagt. Indlånsmarginalerne udviklede sig som ventet i modsat retning. På erhvervssiden var konkurrencen om indlån fra og udlån til de større kunder fortsat hård. De samlede omkostninger faldt 4 pct. som følge af en planlagt reduktion af personaleudgifter og andre udgifter. Nedskrivningsandelen var 11 bp (51 bp i 1. kvartal). 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 5% Gebyrer og provisionsindtægter, netto % 6% Nettoresultat af poster til dagsværdi % 30% Resultat af kapitalint. og andre indtægter #DIV/0! #DIV/0! Indtægter i alt inkl. allokeringer % 8% Personaleudgifter % 2% Udgifter i alt inkl. allokeringer % 7% Resultat før nedskrivninger % 9% Nedskrivninger på udlån, netto % 86% Ordinært resultat % 4% Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Antal medarbejdere (fuldtid) % 2% Forretningsomfang, EUR mia.: Udlån til erhvervskunder 23,8 23,7 23,1 24,0 24,2 0% -2% Boligudlån 24,7 23,7 23,4 22,2 21,6 4% 14% Forbrugsudlån 1,0 1,1 1,4 1,0 1,0-9% 0% Samlet udlån 49,5 48,5 47,9 47,2 46,8 2% 6% Indlån fra erhvervskunder 15,4 15,6 15,9 14,7 13,7-1% 12% Indlån fra privatkunder 9,3 8,6 8,3 8,3 8,5 8% 9% Samlet indlån 24,7 24,2 24,2 23,0 22,2 2% 11% Marginaler, pct.: Udlån til erhvervskunder 1,42 1,43 1,45 1,42 1,41 Boligudlån 0,73 0,87 0,71 0,73 0,88 Forbrugsudlån 6,68 6,96 6,76 6,87 6,94 Samlet udlånsmarginal 1,20 1,28 1,22 1,22 1,29 Indlån fra erhvervskunder 0,32 0,34 0,43 0,44 0,37 Indlån fra privatkunder 0,48 0,37 0,52 0,54 0,37 Samlet indlånsmarginal 0,38 0,35 0,46 0,48 0,37 Valutakursudsving påvirkede indtægts- og udgiftsposterne med 0 pct. 2. kvt./1. kvt. (1 pct. 2. kvt./2. kvt.) og balanceposterne med 1 pct. 2. kvt./1. kvt. (2 pct. 2. kvt./2. kvt.).

14 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Banking Sverige Forretningsudvikling Indtægter og ordinært resultat nåede et rekordhøjt niveau i 2. kvartal som følge af fortsat stærk forretningsaktivitet. Antallet af fordel+ og private banking-kunder steg med Nordeas mobil- og netbanktjenester fortsatte den stærke udvikling med brugere af mobil-banken og downloads af Nordeas ipad-applikation siden lanceringen i starten af juni. Aktiviteten på privatkundeområdet lå fortsat på et højt niveau i 2. kvartal understøttet af implementeringen af de nye filialtyper. Rådgiverne holdt 24 pct. flere proaktive kundemøder i forhold til samme periode i Dette bidrog til en solid udvikling i forretningen med øget ud- og indlån i lokal valuta samt stigende gebyrer og provisionsindtægter fra opsparingsprodukter. På indlånssiden afspejler den stærke udvikling Nordeas fokus på at udvikle sit udbud af indlånsprodukter, herunder en vellykket lancering af nye produkter i kvartalet. Efterspørgslen efter boliglån er stabiliseret med en lavere stigningstakt end for et år siden. Marginalerne på både indlån og udlån steg. Konkurrencen på erhvervskundemarkedet var fortsat hård, hvilket afspejler et volatilt indlånsmarked samt pres på både indlåns- og udlånsmarginaler. Erhvervskundeområdet udviklede sig stærkt, og der blev bl.a. indgået en række større handler, som resulterede i øget udlån i lokal valuta samt solid vækst i gebyrer og provisionsindtægter fra udlån. Udlåns- og indlånsmarginalerne steg i kvartalet. Det stærke fokus på effektivitet i bankaktiviteterne fortsatte med at give resultater. Antallet af medarbejdere faldt 1 pct. i forhold til 1. kvartal og 3 pct. i forhold til samme periode sidste år, samtidig med at forretningsomfanget steg betydeligt. Resultat Det stigende forretningsomfang og de højere marginaler gav en fremgang i de samlede indtægter på 5 pct. i forhold til 1. kvartal (7 pct. i lokal valuta). Nettorenteindtægter steg 8 pct. i forhold til 1. kvartal, mens gebyrer og provisionsindtægter, netto steg 3 pct. Nettoresultat af poster til dagsværdi lå fortsat på et højt niveau, hvilket afspejler stærk fremdrift inden for kapitalmarkedsprodukter. Tilbageførsler og beløb indgået på tidligere afskrevne fordringer, netto udgjorde EUR 19 mio. (i forhold til en nedskrivningsandel på 2 bp i 1. kvartal). 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 40% Gebyrer og provisionsindtægter, netto % -7% Nettoresultat af poster til dagsværdi % 30% Resultat af kapitalint. og andre indtægter #DIV/0! #DIV/0! Indtægter i alt inkl. allokeringer % 20% Personaleudgifter % 6% Udgifter i alt inkl. allokeringer % 10% Resultat før nedskrivninger % 31% Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat % 39% Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Antal medarbejdere (fuldtid) % -3% Forretningsomfang, EUR mia.: Udlån til erhvervskunder 38,0 38,8 37,8 37,4 36,2-2% 5% Boligudlån 33,1 33,4 32,7 31,2 29,2-1% 13% Forbrugsudlån 6,2 6,3 6,4 6,3 6,0-2% 3% Samlet udlån 77,3 78,5 76,9 74,9 71,4-2% 8% Indlån fra erhvervskunder 16,6 16,8 17,0 15,8 14,4-1% 15% Indlån fra privatkunder 19,5 19,1 18,9 17,9 17,0 2% 15% Samlet indlån 36,1 35,9 35,9 33,7 31,4 1% 15% Marginaler, pct.: Udlån til erhvervskunder 1,19 1,17 1,16 1,11 1,09 Boligudlån 1,01 0,95 0,95 0,98 0,90 Forbrugsudlån 3,19 2,93 2,77 2,72 2,57 Samlet udlånsmarginal 1,25 1,20 1,19 1,17 1,12 Indlån fra erhvervskunder 0,76 0,67 0,57 0,42 0,32 Indlån fra privatkunder 0,91 0,87 0,69 0,49 0,42 Samlet indlånsmarginal 0,85 0,78 0,63 0,46 0,37 Valutakursudsving påvirkede indtægts- og udgiftsposterne med -1 pct. 2. kvt./1. kvt. (9 pct. 2. kvt./2. kvt.) og balanceposterne med -3 pct. 2. kvt./1. kvt. (4 pct. 2. kvt./2. kvt.).

15 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Kundesegment Corporate Merchant Banking Kundesegmentet Corporate Merchant Banking (CMB) er en del af forretningsområdet Corporate Merchant Banking & Capital Markets, som ud over CMB består af Capital Markets Products og Financial Institutions Division. Som følge heraf præsenteres CMB-kundesegmentet her særskilt. I regnskabet indgår CMB i tallene for kundeområdet Nordic Banking. Forretningsudvikling Forretningsomfanget med store erhvervskunder lå fortsat på et højt niveau, når det gælder daglige bankforretninger, mens der var forholdsvis få større handler i 2. kvartal. På trods heraf steg indtægterne i CMB i forhold til samme kvartal sidste år og 1. kvartal Forretningsudviklingen var fortsat stærk på kapitalmarkedsområdet, hvor der var efterspørgsel efter risikostyringsprodukter fra erhvervskunder som følge af øget markedsvolatilitet. De fleste produktområder udviklede sig positivt i kvartalet. Konkurrencepresset fra både nordiske og internationale banker var fortsat meget stort i 2. kvartal. Dette blev understreget af et mindre fald i den gennemsnitlige udlånsmarginal i forhold til 1. kvartal. Marginalerne lå dog fortsat på et højere niveau end i 2. kvartal Udlånet steg i forhold til 1. kvartal. De fleste nye transaktioner vedrørte refinansiering af eksisterende lån og lånefinansierede transaktioner. Indlånet lå en anelse lavere end i 1. kvartal 2011 og noget lavere end i samme kvartal Bekymringen om konkurrerende bankers solvens er aftaget, og kunderne flytter deres fokus til priserne. Konkurrencen blandt nordiske banker er intens især ved tilbudsgivning på cash management-mandater i forbindelse med opsætning af driftskonti. I 2. kvartal lancerede CMB en række initiativer, der skal optimere processer både inden for divisionen og i forhold til de vigtigste interessenter. I lyset af de nye kapitalkrav har divisionen også igangsat en række initiativer med fokus på effektiv kapitalanvendelse. Resultat De samlede indtægter steg 4 pct. i forhold til 1. kvartal til EUR 353 mio. Den underliggende forretning var fortsat stærk, og indtægterne steg 9 pct. i forhold til 2. kvartal kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 8% Gebyrer og provisionsindtægter, netto % -5% Nettoresultat af poster til dagsværdi % 58% Andre indtægter % 0% Indtægter i alt inkl. allokeringer % 9% Forretningsomfang, EUR mia.: Udlån 37,3 35,9 37,4 37,1 37,7 4% -1% Indlån 17,3 18,5 20,1 18,8 18,3-6% -5% Marginaler, pct.: Udlån 1,36 1,38 1,39 1,36 1,35 Indlån 0,15 0,13 0,13 0,12 0,11

16 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) New European Markets Forretningsudvikling Den stabile forretningsudvikling i New European Markets fortsatte i 2. kvartal. I de baltiske lande og Polen steg udlånet, og marginalerne var forholdsvis stabile, mens udlån og udlånsmarginaler i Rusland fortsat var under pres. Indlånet steg i kvartalet, og marginalerne steg en anelse. Nedskrivninger på udlån var begrænsede i kølvandet på det økonomiske opsving i de baltiske lande. Baltiske lande De økonomiske udsigter for de baltiske lande blev yderligere forbedret i 2. kvartal. Det eksportdrevne opsving spredte sig til den indenlandske økonomi, og ledigheden var faldende. Udlån og indlån steg i erhvervskundesegmentet, men var fortsat stabilt i privatkundesegmentet. Udlånsmarginalerne var stort set uændrede, mens indlånsmarginalerne steg i forhold til tidligere kvartaler. Indtægtsvæksten var solid i kvartalet med 7 pct. højere indtægter i forhold til samme periode sidste år. Som følge af det igangværende opsving og den forbedrede økonomi var nettonedskrivningerne på udlån begrænsede i kvartalet. Polen Polsk økonomi udviklede sig fortsat gunstigt i 2. kvartal, omend i et langsommere tempo end i starten af året. Det skyldes en svagere fremgang i eksporten, økonomiske stramninger og svækket forbrugertillid. Udlånet steg i privatkundesegmentet som følge af nyudlån og valutakurseffekter. I erhvervskundesegmentet var udlånet stort set uændret. Udlånsmarginalerne var generelt stabile. Indlånet var stort set uændret, og marginalerne steg en anelse. Efter den polske centralbanks renteforhøjelser ventes presset på indlånsmarginaler at aftage. Indtægterne steg i forhold til 1. kvartal understøttet af øget forretningsomfang og forretningsaktivitet og steg 12 pct. i forhold til samme periode sidste år. Væksten var drevet af privatkundesegmentet og understøttet af Nordeas førende position inden for boligudlån til privatkunder. Nordeas position blev yderligere styrket i dette segment med tilgangen af over nye fordel+kunder. Det samlede antal overstiger nu Nordea åbnede yderligere 4 filialer i Polen i 2. kvartal og har nu i alt 206 filialer i landet. De 45 filialer, der blev åbnet i 2. halvår 2010, har vist solid fremdrift, og ca. en tredjedel af dem nåede breakeven ultimo kvartalet. Rusland Russisk økonomi fortsatte sit moderate opsving anført af forbrugerne og yderligere understøttet af stigende priser på eksportvarer olie og råvarer. Ledigheden faldt og forbedrede forbrugernes situation yderligere. Udlån og udlånsmarginaler er stadig under pres som følge af stor likviditet i den russiske banksektor samt hård konkurrence om de største erhvervskunder. Indlånet steg imidlertid. Indtægterne faldt en anelse i forhold til 1. kvartal og var uændrede i forhold til samme kvartal sidste år. Kreditkvalitet Nedskrivningsbehovet i de baltiske lande er faldet i kølvandet på opsvinget, og nedskrivninger på udlån, netto udgjorde EUR 1 mio. i 2. kvartal. I Polen og Rusland lå nedskrivningerne på et lavt niveau. I de baltiske lande udgjorde værdiforringede lån, brutto EUR 577 mio. eller 687 bp af det samlede udlån (744 bp ultimo 1. kvartal). De samlede nedskrivninger i de baltiske lande ultimo 2. kvartal udgjorde 350 bp af det samlede udlån. I de baltiske lande var de samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto 51 pct. (50 pct. ultimo 1. kvartal). Nedskrivningsandelen for de baltiske lande var 5 bp. Nettonedskrivninger og værdiforringede lån, Baltikum 2.kvt kvt kvt kvt kvt Nedskrivninger på udlån, netto, EUR mio. (negativ=nettotilbageførsler) heraf gruppevise Nedskrivningsandel, bp Værdiforringede lån, brutto, EUR mio Værdiforringede lån, brutto, bp Samlede nedskrivninger, EUR mio Nedskrivningsandel i alt, bp Samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto 51% 50% 56% 58% 57% Resultat Øget forretningsaktivitet og højere forretningsomfang understøttede indtægtsudviklingen, især nettorenteindtægterne. De samlede indtægter steg 3 pct. både i forhold til 1. kvartal 2011 og 2. kvartal De samlede omkostninger var stabile i forhold til 1. kvartal. Ordinært resultat var relativt stabilt i forhold til 1. kvartal og steg i forhold til sidste år som følge af lavere nettonedskrivninger på udlån. Det samlede antal medarbejdere (fuldtid) var relativt stabilt i 2. kvartal.

17 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Ordinært resultat, forretningsomfang og marginaler fordelt på områder - New European Markets 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 10% Gebyrer/prov.indt., netto % 0% Nettores. af poster til dagsværdi % -32% Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter % 0% Indtægter i alt inkl. allok % 3% Personaleudgifter % -6% Andre udgifter inkl. afskr % 26% Udgifter inkl. allokeringer % 10% Resultat før nedskrivninger % -4% Nedskrivninger på udlån, netto % -90% Ordinært resultat % 54% Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Antal medarbejdere (fuldtid) Forretningsomfang, EUR mia. Udlån til erhvervskunder 11,4 11,1 11,2 10,9 10,4 Udlån til privatkunder 7,0 6,6 6,5 6,1 5,9 Indlån fra erhvervskunder 4,2 3,3 3,6 3,1 2,8 Indlån fra privatkunder 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 Marginaler, pct. Udlån til erhvervskunder 1,95 1,91 2,00 1,98 2,09 Udlån til privatkunder 1,78 1,74 1,73 1,71 1,64 Indlån fra erhvervskunder 0,80 0,74 0,67 0,68 0,71 Indlån fra privatkunder 0,74 0,63 0,52 0,55 0,55 Baltiske lande Polen Rusland 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. EUR mio Nettorenteindtægter Gebyrer/prov.indt., netto Nettores. af poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Indtægter i alt inkl. allok Personaleudgifter Andre udgifter inkl. afskr Udgifter inkl. allokeringer Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Antal medarbejdere (fuldtid) Forretningsomfang, EUR mia. Udlån til erhvervskunder 5,2 4,9 4,9 4,9 4,8 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 4,1 4,2 4,4 4,1 3,8 Udlån til privatkunder 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 3,8 3,4 3,3 3,0 2,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Indlån fra erhvervskunder 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4 1,2 1,1 1,6 0,9 0,8 0,7 0,7 Indlån fra privatkunder 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Marginaler, pct. Udlån 1,42 1,43 1,44 1,39 1,37 1,73 1,72 1,76 1,71 1,67 2,89 2,66 2,82 3,08 3,39 Indlån 0,67 0,52 0,46 0,46 0,48 0,86 0,79 0,62 0,70 0,71 0,80 0,82 0,91 0,80 0,84

18 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Shipping, Offshore & Oil Services Forretningsudvikling Udviklingen i fragtrater i 2. kvartal 2011 peger i retning af et fortsat svagt marked i de store shippingsegmenter primært som følge af den seneste betydelige flådevækst. Den nuværende overkapacitet kombineret med et stort antal udestående ordrer på nybygninger er den væsentligste årsag til de beskedne kortsigtede udsigter for tørlast- og olietankersegmenterne. Mens den fortsat kraftige økonomiske vækst i Asien understøtter efterspørgslen efter tørlast- og containershipping, peger de nuværende makroøkonomiske risici på en relativt beskeden overordnet vækst i efterspørgslen i de store industrialiserede lande. Investeringer i efterforskning og udvinding skønnes at stige i 2011 i forhold til 2010 og vil formentlig påvirke efterspørgslen efter olierelaterede serviceydelser positivt. Med undtagelse af visse uroplagede lande i Mellemøsten ser Nordea allerede en stigende efterspørgsel efter olierelaterede serviceydelser. Som følge af den stærke efterspørgsel efter olie og gas samt nedbringelsen af eksisterende reserver ventes de langsigtede fundamentale forhold for olierelaterede selskaber derfor fortsat at være stærke. Nordea havde fortsat et betydeligt forretningsomfang i syndikerede lån inden for shipping, offshore og olierelaterede serviceydelser i 2. kvartal. Transaktionerne gennemføres fortsat på konservative vilkår. Nordea har en diversificeret eksponering mod shipping-, offshore- og olierelaterede selskaber. Proaktiv risikostyring og opfølgning på den eksisterende portefølje har dog fortsat høj prioritet. Resultat De samlede indtægter udgjorde EUR 109 mio. Dette var en stigning på 8 pct. i forhold til 1. kvartal 2011 og 11 pct. i forhold til 2. kvartal Stigningen skyldes primært højere gebyrer og provisionsindtægter. Flere nye transaktioner blev indgået i 2. kvartal, og gebyrer og provisionsindtægter, netto steg 63 pct. i forhold til 1. kvartal 2011 og 62 pct. i forhold til 2. kvartal Nedskrivninger på udlån, netto udgjorde EUR 24 mio. svarende til en nedskrivningsandel på 71 bp (41 bp i 1. kvartal 2011). Ordinært resultat var EUR 69 mio. svarende til et fald på 3 pct. i forhold til både 1. kvartal 2011 og 2. kvartal kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 4% Gebyrer og provisionsindtægter, netto % 63% Nettoresultat af poster til dagsværdi % -25% Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Indtægter i alt inkl. allokeringer % 11% Personaleudgifter % 0% Andre omkostninger inkl. afskrivninger % 11% Udgifter inkl. allokeringer % 7% Resultat før nedskrivninger % 12% Nedskrivninger på udlån, netto % 100% Ordinært resultat % -3% Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Udlån, EUR mia. 12,8 13,2 13,6 13,9 14,5-3% -12% Indlån, EUR mia. 4,6 4,8 5,0 5,3 5,2-4% -12% Antal medarbejdere (fuldtid) Marginaler, pct.: Udlån til erhvervskunder 1,82 1,65 1,61 1,56 1,57 Indlån fra erhvervskunder 0,09 0,15 0,16 0,15 0,13

19 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Financial Institutions Forretningsudvikling Forretningsomfanget steg i 2. kvartal, især i obligationsmarkedet, da lavere renter gav kunderne mulighed for at ændre deres porteføljesammensætning. Investorernes interesse for alternative investeringer såsom infrastruktur, fast ejendom og energi samt relaterede finansieringstransaktioner var også betydelig som følge af relativt lave afkast i obligations- og aktiemarkederne. Situationen i Europa blev forværret, da spekulationer om en omstrukturering af den græske gæld og usikkerhed om den finansielle situation i de øvrige såkaldte PIIGS-lande tog til i styrke. Konkurrencen fra lokale såvel som internationale aktører blev skærpet i 2. kvartal med efterfølgende pres på marginaler og prissætning. Nordea forsvarede med succes sin position i perioden. Debatten om regulering fortsætter med fornyede krav til bankerne om at øge kapitalen. Resultat Indtægterne steg 18 pct. i forhold til kvartalet før, og ordinært resultat steg 33 pct. som følge af en stærk udvikling på tværs af alle produktområder. Forretningssammensætningen var stort set uændret, og kapitalmarkedsrelaterede produkter fortsatte med at være drivkraften bag resultatfremgangen. Aktiv omkostningsstyring forbedrede omkostningsprocenten med 7 procentpoint. De samlede omkostninger steg 2 pct. i forhold til kvartalet før primært som følge af højere personaleudgifter. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Ændr. 2. kvt. 11/ EUR mio kvt kvt. 10 Nettorenteindtægter % 6% Gebyrer og provisionsindtægter, netto % 14% Nettoresultat af poster til dagsværdi % 7% Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Indtægter i alt inkl. allokeringer % 10% Personaleudgifter % 25% Andre udgifter inkl. afskrivninger % 3% Udgifter inkl. allokeringer % 6% Resultat før nedskrivninger % 12% Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat % 19% Omkostningsprocent RAROCAR, pct Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Udlån, EUR mia. 3,9 3,8 3,4 3,5 3,9 3% 0% Indlån, EUR mia. 14,9 12,0 11,7 8,9 9,3 24% 60% Antal medarbejdere (fuldtid) Marginaler, pct.: Udlån til erhvervskunder 0,63 0,59 0,82 0,77 0,90 Indlån fra erhvervskunder 0,13 0,14 0,17 0,20 0,15

20 Nordea Kvartalsrapport 2. kvartal (43) Andre kundeaktiviteter De kundeaktiviteter, der ikke er inkluderet i Nordic Banking eller de andre kundeområder, er opført under Andre kundeaktiviteter sammen med resultater, der ikke er allokeret til et af de store kundeområder. International Private Banking & Funds International Private Banking noterede en nettoafgang på EUR 0,3 mia. samt en nedgang i markedsværdien. Kapital under forvaltning faldt EUR 0,5 mia. til EUR 9,7 mia. i 2. kvartal Global Fund Distribution havde en nettotilgang på EUR 0,1 mia., og kapital under forvaltning lå uændret på EUR 6,1 mia. Det samlede resultat for International Private Banking & Funds var EUR 20 mio., hvilket var et fald på 5 pct. i forhold til kvartalet før, men en stigning på 33 pct. i forhold til 2. kvartal Indtægter og regnskabsresultatet for International Private Banking & Funds udgør en del af produktresultatet for Asset Management. Kundeaktiviteter i Life Kundeaktiviteterne i Life omfatter livsforsikringsaktiviteterne uden for bankens filialnet, herunder salg til nordiske kunder gennem Life & Pensions egen salgsstyrke, mæglere og agenter, samt den polske livsforsikringsvirksomhed. Resultatet af kundeaktiviteterne i Life indgår i produktresultatet for Life & Pensions, se side 24. Kundeaktiviteterne i Life & Pensions genererede indtægter på EUR 76 mio. Ordinært resultat udgjorde EUR 20 mio. i 2. kvartal 2011, hvilket var en stigning på 25 pct. i forhold til 1. kvartal. Ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter Ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter omfatter primært den del af resultatet i Capital Markets Products (se side 23), der ikke er allokeret til Nordic Banking eller andre kundeområder. Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt til EUR 58 mio., og de samlede indtægter til EUR 31 mio. som følge af de vanskelige risikostyringsforhold i juni på grund af høj volatilitet og springende priser på de finansielle markeder. International Private Banking & Funds Life Ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. EUR mio Nettorenteindtægter Gebyrer/prov.indt., netto Nettores. af poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre indtægter Indtægter i alt inkl. allok Personaleudgifter Andre udgifter inkl. afskrivn Udgifter inkl. allokeringer Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Økonomisk kapital Risikovægtede aktiver Udlån, EUR mia. 1,5 1,6 1,8 1,5 1,6 2,5 2,4 2,2 2,4 2,2 33,1 32,4 13,6 23,7 17,4 Indlån, EUR mia. 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 3,9 3,5 4,0 3,7 4,3 24,6 20,9 5,7 10,2 8,7

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2013

Delårsrapport för första kvartalet 2013 TILLÄGG AV DEN 15 MAJ 2013 (DIARIE NR 13-5139) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR 12-5970) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 AUGUSTI 2011 (DIARIE NR 11-8365) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere