Flagermus projekt. I Sønderborg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flagermus projekt. I Sønderborg kommune"

Transkript

1 Flagermus projekt I Sønderborg kommune A.Andersen november 2012

2 Augustenborg den 12 november 2012 Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Baggrunden for at DN-Sønderborg har valgt at arbejde med flagermusen tager udgangspunkt i, at alle arter af flagermus er fredet, er på EU s habitatdirektiv og bl.a. den danske rødliste. Der er derfor mange grunde til at flagermusen bør have opmærksomhed, ikke mindst fordi der i de Offentlige forvaltninger, der har til opgave at beskytte og fremme arten iht. Direktiver, love og bekendtgørelser er det vigtigt, at sagsbehandlere og forvaltere af natur og landskab har kendskab til arterne og deres forekomst og udbredelse, viden der i dag kun er tilgængelig i begrænset omfang. Den manglende viden er en væsentlig grund til at beskæftige sig med kortlægning af flagermusens udbredelse og at få artsbestemt de dyr der registreres. For at komme i gang med videnopbygning om flagermusen, har DN- Sønderborg startet et screeningsprojekt, hvor flere oplagte flagermus lokaliteter er besøgt igennem sæsonen Der er foretaget lydoptagelser, og dyrenes adfærd er studeret, samt lokaliteterne er vurderet. DN- Sønderborg har etableret kontakt til flagermus eksperten Julie Dahl Møller, DN s sekretariat hvor der er ført samtaler med Therese Nissen og Bo Håkansson, Bent Albæk Sønderborg kommune og Martin Reimer fra Naturstyrelsen (NST) Sønderjylland. Formål med projektet: Formålet med projektet er at registrere forekomster af flagermus i Sønderborg Kommune, med henblik på at forbedre kommunens og NST Sønderjyllands mulighed for at tage hensyn til flagermus i forbindelse med administration og drift. Registreringerne stilles til rådighed for Sønderborg Kommune, og for registreringer der omfatter NST s arealer stilles data også tilrådighed, med henblik på at forbedre kommunens og NST s indsats i forhold til Habitatdirektivet og biodiversitets konventionen. Erfaringerne fra projektet kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af retningslinier for pleje af beplantninger og skovarealer, samt forvaltning af store gamle og farlige træer med sandsynlighed for forekomst af flagermus. Projektet skal formidle viden og øge opmærksomheden om flagermusbeskyttelse i Sønderborg Kommune. Projektet forventes i første omgang at strække sig over en 2-4 års periode. Projektet er igangsat med reference til Sønderborg Kommunes Agenda 21 strategi og de mål, kommunen har sat for den biologiske mangfoldighed og inddragelse af borgerne i udviklingen af kommunen. Der er også reference til publikationen god praksis for skovarealer med flagermus. Klip fra Sønderborg kommunes Agenda 21 strategi fra At stoppe nedgangen af biodiversitet. 2. At bevare og udvikle en varieret natur, der skaber mulighed for en rig og mangfoldig flora og fauna 3. Målsætning om biologisk mangfoldighed indarbejdes i kommende lokalplanforslag i naturområder og i byområder, hvor det har relevans. 4. At forpligte sig til at stoppe nedgangen af biodiversitet via underskrivelse af Countdown 201/2020-deklarationen. 5. Borgergrupper skal motiveres til at igangsætte Agenda 21-aktiviteter gennem støtte og rådgivning. 6. Der skal fortsat afsøges nye måder til at inddrage befolkningen i den kommunale opgaveløsning. Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 2

3 Hvad er der sket i 2012 sæsonen: DN-Sønderborg har afprøvet forskellige metoder, der går på kortlægning af flagermus forekomster på udvalgte lokaliteter i kommunen. Dels ved at aflytte de udvalgte områder med flagermus detectorer, og samtidigt se på dyrenes flyvemønster og adfærd, samt vurdere de forskellige områders egnethed for flagermus. De lokaliserede forekomster er indtegnet på 4 cm. Kort. Der er optaget lyde af flagermus i de forskellige områder, hvilket giver mulighed for at analysere lydbilledet ved hjælp af en pc, og herved have mulighed for at lære de forskellige arters skrig og frekvenser at kende. I juni 2012 lykkedes det Sønderborg kommune at få et møde arrangeret på Sandbjerg Gods, hvor flagermus eksperten Hans Jørgen Baagøe øsede af sin store viden om flagermus. Hans J. Baagøe gik i dybden med begrebet flagermus, artsbestemmelse og de udfordringer der er på det område, samt gennemgang af metoder og udstyr. Der blev sendt invitationer ud til DN og interesserede fra NST, og der var deltagelse fra kommunens Naturafdeling og Planafdeling. Lørdag den 25 august afholdt DN- Sønderborg den første offentligt annoncerde flagermus info og lytte aften ved Egetofte. Arrangementet var DN-Sønderborgs bidrag til EUROBATS arrangement Bat-Night 2012, samme dag hvor der i EUROBATS regi belv afholdt ture over hele Europa. Der mødte 16 personer og heraf var der 4 børn. Der var udbredt interesse overfor at høre om og lytte til flagermusen. Forslag til organisering. Der nedsættes en projektgruppe der består af personer fra DN-Sønderborg, Kommunen, NST (hvis der er interesse) samt evt. personer fra frivillighedsnetværket. 1. DN-Sønderborg er initiativtager og tovholder, og står for den overordnede planlægning og styring af projektet. a. DN Sønderborg der står for organisering, feltarbejdet og registreringerne b. DN-Sønderborg udarbejder arbejdskort hvor oplagte eller kendte flagermus lokaliteter er afmærket 2. Sønderborg kommune står for oprettelse af GIS kort, og indberetnings mulighed på kommunens hjemmeside. a. Kommunen bidrager med omtale af projektet på kommunens hjemmeside og oplysninger om, hvordan private kan være med til at passe på flagermusen b. Kommunen informere om hugst i gamle og syge bevoksninger, eller når farlige træer ønskes fjernet. 3. NST Sønderjylland informerer om hugst i gamle bevoksninger, og når der fældes syge eller farlige træer. 4. De frivillige deltager i de planlagte screeninger af udvalgte områder, og indberetter på kommunens hjemmeside om hvor der er set/hørt flagermus. 5. Det er projektgruppen der varetager kontakten med Sønderborg kommune, NST Sønderjylland, pressen samt DN s sekretariat og andre vigtige ressource personer. På nuværende tidspunkt har DN- Sønderborg en liste med navne på frivillige, der har interesse i at medvirke ved kortlægning af flagermus forekomster. Screening af udvalgte lokaliteter og landskabstyper samt bymæssige bebyggelser, forventes at blive udført af det etablerede flagermusnetværk, der vil blive sammensat af frivillige der er interesseret i at være med ved kortlægning af flagermus forekomster. Forud for aktivering af de frivillige vil der blive afholdt en introduktions aften, hvor formål og indhold samt hvad der skal til for at realisere projektet, vil blive fremlagt og diskuteret. Et realistisk bud på en intro- aften vil være engang midt i februar Den arbejdsgruppe der etableres, Flagermusgruppen, er åben for alle der har interesse i at være med i projektet. Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 3

4 Hvad går opgaven ud på. Der lyttes med simple detectorer, hvor de registrerede forekomster ind plottes på et 4 cm. Kort, hvorefter et hertil udarbejdet skema udfyldes med navn, dato osv. Ud fra kortlægningsresultaterne vil personer med kvalitetsdetektorer tage ud og optage flagermuslydene, se på dyrenes flyvemønstre og adfærd og dette sammenholdt med lydfilerne der analyseres på en Pc, vil være et godt værktøj til at kunne artsbestemme de fundne dyr/optagne lyde. Viden om forekomst af flagermus forekomst i huse vil også blive noteret, og hvis husejere er interesseret er der mulighed for at der fra gruppen aflægges et besøg for at se nærmere på stedet. DN- udarbejder ved sæsonens afslutning en afrapportering af registreringer der forelægges kommunen. Oplæg til indsats i Det er målet at Sønderborg kommune går med i projektet og medvirker ved, at etablere et GIS kort over hele kommunen, hvor borgerne har adgang til og har mulighed for at indberette når de ser flagermus. Kortet vil kunne vise borgernes observationer af steder, hvor der er set flagermus, gerne med borgernes angivelser af særligt vigtige træer eller beplantninger. Det vil bidrage til at formidle viden og øge opmærksomheden om flagermusbeskyttelse i Sønderborg Kommune. Målet med denne registrering er ikke en detaljeret registrering af antal individer, eller af hvor hyppigt de ses det pågældende sted. Heller ikke nødvendigvis af, hvilke arter der er tale om - men udelukkende et overblik over, hvor der i 2013 bliver set flagermus. Flagermusgruppen arrangerer i løbet af sæsonen et antal ture på hverdagsaftener. Turene arrangeres løbende sommeren igennem, og interesserede vil blive adviseret om turene pr. mail og på foreningens hjemmeside under arrangementer. Alle er velkomne på disse ture, og man skal ikke melde sig til på forhånd. Det kræver ingen forkundskaber at deltage i turene. De registreringer, der foretages, vil blive indtegnet på et 4 cm kort, og hvis kommunne medvirker ved at stille et GIS- kort tilrådighed, vil registreringerne blive indberettet på GIS-systemet. Flagermusgruppen deltager ved årest EUROBAT Bat night arrangement der holdes hvert år sidst i august måned. Flagermusgruppens registreringer Flagermusgruppen foretager detaljerede registreringer på prioriterede steder, ved at bruge de udarbejdede skemaer. Der arbejdes også på at udvikle en metode til at indtegne særligt hyppigt anvendte fourageringsområder, områder med særlig vigtig beplantning og områder med mulige ynglekolonier. Eventuelle fund af kolonier vil naturligvis blive registreret, men kolonierne flytter rundt, så en registrering kan ikke holdes ajourført. Til dette arbejde vil udskrifter fra kommunens GIS-system med fordel kunne anvendes. Gruppen vil ud fra opsamlet viden om arter og forekomster, arbejde på at undersøge om der er interesse blandt beboerne i udvalgte områder for et projekt til opsætning af flagermuskasser. Aktivitetsplan 2013 Januar: Oprettelse af projekt gruppe Kommunen, DN, NST, frivillige Statusmøde i projektgruppen med afrapportering af registreringer og erfaringer fra screenings året Udarbejdelse af informationsmateriale til kommunens hjemmeside og kortværk. Februar: Info aften for alle frivillige og andre interesserede Marts: Fælles tur med deltagelse fra kommunen til Sandbjerg gods og Sotterup Storskov, eller til områder hvor der f.eks. skal foregå træfældning, eller hvor der er særlig forekomster af flere arter af flagermus. Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 4

5 April: Evt. offentlig møde med deltagelse fra flagermus ekspert Fælles tur til Nørreskoven/Lilleskov eller Gråsten skov Maj: Fælles tur med deltagelse fra kommunen for at opleve flagermusen Sønderskoven, Nordborg sø, Juni: Fælles tur til Egetofte Staalmose og Fredsmaj Fællestur til Søerne ved Gråsten Juli: Fælles tur til Kegnæs August: Offentlig flagermusvandring på European Bat Night, natten mellem den 25 og 26 august, afholdes ved Egetofte Naturskole eller Sandbjerg Gods. Fælles tur til Bad Segeberg i Tyskland, som er et velkendt overvintringssted for flagermusen. September: Fælles møde med kommunen og drøftelse af registreringerne i forhold til træ fældninger. Oktober: Årets, registreringerne samles og der udarbejdes en års- rapport. November: Møde med frivillighedsnetværket hvor årets resultater vises og generelt at projektet diskuteres. December: Afrapportering og plan for registrering og indsats Flagermusgruppens registreringer: Målet er inden for de prioriterede områder at: - Dokumentere forekomst af flagermus i træ bevoksninger og i bygninger. - Registrere områder, der er fourageringsområder. - Registrere træer eller trægrupper, der benyttes som rastesteder. - Registrere ynglekolonier og om muligt vinteropholdssteder. Kort: Registreringerne indtegnes på kort udskrevet fra kommunens GIS-system, forudsat at kommunen er med på ideen. Registreringsperioder: Registreringerne foretages fortrinsvis de sidste 2 uger af juni, i juli og i de 2 første uger af august. Registreringer om morgenen sker fra senest 2½ time før solopgang til ½ time før solopgang. Registreringer om aftenen sker fra senest solnedgang til ca. 2 timer efter solnedgang. Se tabel over registreringstidspunkter. Alle øvrige registreringer er naturligvis også velkomne. Sådan gør du: I dagslys gås ruten igennem. Alle træer gennemses grundigt for spor af kolonier. Disse registreres på kortet. Flagermusene flytter ofte rundt mellem forskellige træer. Da yngle- og rasteområderne er beskyttet året rundt, også når der ikke opholder sig flagermus, registreres alle træer, man kan se benyttes som koloni eller nyligt har været det. Ved aftenregistrering er det vigtigt at starte ved de træer, hvor der er tegn på kolonier, og være der i tid før starttidspunktet. Ud-flyvningen kan ses i et kort tidsrum med start ved solnedgang. Udflyvningstidspunktet varierer fra art til art. Først brunflagermus, så dværgflagermus, så troldflagermus og til sidst vandflagermus. Morgenindflyvningen kan strække sig over et længere tidsrum, idet dyrene kredser om træet inden indflyvning. De sociale lyde og ungernes kald kan ofte høres uden detektor. Så lyt ved frekvenser fra 20 khz og nedefter. Kort før ud flyvningen kan man først høre tiltagende sociale lyde, som direkte efter ud flyvningen går over i de artsspecifikke lyde. Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 5

6 Struktureret terræn Vand nærhed Skov-bryn Skov Bosættelser Flagermus kasser Oversigt over de arter der er fundet og som måske kan forventes at blive fundet i Sønderborg Kommune. Bemærk: Skimmel flagermusen er pt. ikke registreret i Sønderborg kommune, men det kan ikke udelukkes at arten kan findes. Art Lokaliserings Skrig Ud-flyvnings tidspunkt Jagt og levested Før hhv. efter solnedgang Syd flagermus Eptesicus serotinus Vandflagermus Myotis daubentonii Brun flagermus Nyctalus noctula Pipistrel flagermus Pipistrellus pipistrellus Dværg flagermus Pipistrellus pygmaeus Langøret flagermus Plecotus auritus Trold flagermus Pipistrellus nathusii Frynse flagermus Myotis natteri Skimmel flagermus Vespertilio murinus khz; varighed indtil 23 ms, Stedtro, sommer/ vinter indtil 5 km 15 min før x Fra khz faldende til khz, mest ved 30 khz, hoved frekvens ca. 45 khz; varighed 3 7 ms. Vandrer, Sommer/vinter indtil 150 km obs. indtil km. Plip -lyd frekvensmoduleret khz, faldende til khz; varighed 13 ms, Plop lyd næsten konstant frekvens (16) khz ; varighed op til 28 ms. Fjernvandrer, Sommer/vinter km obs. indtil km , mest khz, hoved frekvens khz; varighed indtil 10 ms. Stedtro art, sommer/vinter i en radius på km , mest khz; varighed ca. 10 ms, sommer/vinter tendens til mellem lang vandring. Indtil 180 km i Tyskland. Den nedre harmoniske lyd falder fra ca. 55 til khz, den øvre falder fra over 80 khz til 40 khz, er ved 35 og 50 khz lidt tydeligere at høre. Stedtro art, sommer/vinter indenfor 10 km Hovedfrekvens 38 40kHz, faldende til khz; varighed ca. 12 ms. Frekvensmoduleret til konstantfrekvens. Fjernvandrer, Sommer/vinter indtil km. Fra khz faldende til 20 khz, ingen tydelig hoved-frekvens, god at kende ved khz; varighed ca. 2 3 ms. Stedtro/vandrer, sommer/vinter fra km, længste vandring km er set. Start frekvensmoduleret, ved slut næsten konstant frekvens, hovedfrekvens ved 25 khz, slut frekvens khz; varighed ca. 20 ms. Stedtro art, sommer/vinter vandring obs. indtil 1440 km. 30 min efter x x x 30 min før x x x x 30 min før x x x x x 30 min før x x x x 40 min efter (x) x x x x Ved solnedgang x x x x x 40 min efter x x x x x x 40 min efter X X x Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 6

7 Oversigt over opholdssteder for de arter der kan forventes at blive fundet i Sønderborg Kommune. Art Træer Bygninger Under jorden Brunflagermus XXxx - - Dværgflagermus XXxx XXxx - Frynseflagermus XXx XXx Xx Langøret flagermus XXx XXxx X Pipistrel flagermus XXxx XXxx - Skimmelflagermus - XXxx - Sydflagermus - XXxx - Troldflagermus XXxx Xx - Vandflagermus XXx - Xx Flagermus arternes opholdssteder. XX: meget anvendt opholdssted. X: anvendt opholdssted. -: Sjældent eller slet ikke anvendt opholdssted. X= sommeropholdssted x= vinteropholdssted (dvale). Brunflagermus. Brunflagermusen er en stor flagermus med smallere vinger end de to arter nedenfor. Den flyver typisk højt og frit. Det er den eneste hjemlige flagermus med to skrig (plipplop) Den registreres bedst ved 20 khz. Denne optagelse af brunflagermus rummer i første halvdel et par buzz. Sydflagermus. Sydflagermusen er en stor bredvinget flagermus. Dens skrig registreres bedst ved 25 khz. Der er typisk 7 skrig per sekund, når flagermusen flyver almindeligt, men hvis der er forhindringer eller byttedyr kan antallet af skrig forøges, så vi hører et karakteristisk buzz. Skimmelflagermus. Ligner sydflagermusen i flugten, skriget registreres også bedst ved 25 khz, men skimmelflagermusen skriger normalt kun med 5 skrig per sekund. En sikker adskillelse af Syd- og Skimmelflagermus kræver mere udstyr, se "time-expansion" nedenfor. Skimmelflagermus "revirsang". Om efteråret kan man høre Skimmelflagermus-hannernes revirsang (territorial sang). Denne sekvens er optaget med detektor ved 15 khz, men kan også høres med det blottede øre. Det er en karakteristisk monoton lyd med ca. 4 skrig per sekund. Troldflagermus. Troldflagermusen er en mindre flagermus, der ofte flyver i lysninger under træer. Dens skrig registreres bedst ved 40 khz. Vandflagermus. Vandflagermusen jager oftest over vand. Skrigene, der registreres bedst ved 44 khz, lyder "knitrende" Dværgflagermus. Dværgflagermusens skrig høres i et ret bredt frekvensområde; den kendes på at den registreres tydeligt over 50 khz, og bedst ved khz. En nærtstående art, især udbredt i Sønderjylland, udstøder skrig med lavere frekvenser (45 khz). Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 7

8 Lidt om flagermus detektor teknikken. Heterodyne detektorer De mest almindeligt tilgængelige bat detektorer arbejder på et princip kaldet heterodyning. Flagermus skriget bliver samlet op af en ultralyds mikrofon og blandes med produktionen af en høj frekvens fra en oscillator i detektoren. Dette frembringer lyde, som en summen og differencen af de to frekvenser. Så hvis bat-detektoren er indstillet til 50kHz og et indgående bat skrig er på 49kHz så er det forskellen på 1kHz, som vi kan høre. Summende signal (99kHz) ignoreres af indlysende grunde! Det er klart, hvis bat skriget er på 50 khz så hører vi intet, så outputtet af flagermus-detektoren er ikke en nøjagtig gengivelse af det originale skrig. Imidlertid udsender flagermus aldrig at en præcis konstant lyd, så dette er ikke noget problem i praksis. Ved at justere tuning frekvensen af flagermus-detektoren kan vi "lytte" til forskellige dele af skrigene og kan i praksis skelne skrig fra en række flagermusarter eller familier. Time ekspansion detektorer Time ekspansion detektorer virker ved digitalt at optage en kortfattet stump af flagermus skriget (oftest omkring et sekund) og afspilning af den i et langsommere tempo, typisk 10 gange langsommere. Således en frekvens på 50 khz sænkes til 5 khz, som er inden for det hørbare område. Fordelene er at hele strukturen af skriget kan høres så artsidentifikation ved hjælp af analyse software og sonogrammer vil være af meget høj kvalitet. Ulempen ved Time ekspansionssystemet er, at mens detektoren afspiller de optagne skrig kan der ikke høres andre skrig samtidigt fra forbi flyvende flagermus. Men mange modeller har også heterodyne eller Frekvens division systemer, som kan høres på den ene side af hovedtelefonen, så du fortsat kan lytte til "live" BAT skrigene og beslutte, hvornår et skrig skal optages i Time ekspansion mode. Time ekspansion detektorer har en tendens til at være dyrere end heterodyn og frekvens division detektorer. Frequency Division detektorer Frequency Division bat detektorer opdeler de indkommende frekvenser, normalt med 10, derved bringe de lyde inden for det menneskelige høreområde (f.eks 50 khz bliver 5 khz). Som med heterodyne detektorer hvor skrigene høres i "real time" gør det de karakteristiske rytmer let genkendelige for dem der er fortrolige med heterodyne, selv om forskellen i tonehøjde mellem forskellige opkald er mindre mærkbar for øret, når du bruger dette system. Som med Time ekspansion detektorer bliver hele skrig frekvensområdet indfanget, således at der kan foretages identifikation gennem grundige analyser, selv om der ved frekvensdeling indfanges færre detaljer, som har tendens til at gøre sonogrammet mindre klart. Fordelen ved frekvens division overfor Time ekspansion er, at den indfanger lyd er kontinuerligt så det er mindre risiko for at et skrig mistes, plus detektorerne har en tendens til at være billigere. Fuld spektrum, real-time sampling Ligesom Frekvens division og Time ekspansion detektorer, er fuld spektrum en real-time sampling detektorer der fanger alle frekvenser. Den samler ved meget høje rate for at indfange alle signal information og gengiver det i real-time - så du får detaljer i optagestrukturen som med Time ekspansion, men også i realtid løbende overvågning som med Frekvens division. Lyde kan optages og bruges med analyse software. Det muliggør en meget detaljeret analyse af lyden og et tydeligere sonogram i forhold til frekvens division. De er generelt dyrere end en frekvensdelt detektorer. Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 8

9 Registreringsskema til brug ved kortlægning af flagermusens udbredelse. Reg af: Dato: Tid: Område: GPS position: Vejret: Observations nr. på kort: Biotops beskrivelse: Formodet art: Observeret adfærd: Øvre skrig frekvens khz: Nedre skrig frekvens khz: Højeste skrig frekvens khz: Pibe - kvidre lyd fra træ/trægrupper: Pibe kvidre lyd fra bygninger: Konstateret ud/indflyvning: Træ med tegn på koloni: Bygning med tegn på koloni: Notater: Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 9

10 Registrerings- tidsrum Registreringer om morgenen sker fra senest 2½ time før solopgang til ca. ½ time før solopgang. Registreringer om aftenen sker fra senest solnedgang til ca. 2 timer efter solnedgang. Nedenstående skema dækker som et eksempel juli måned. Dato Solnedgang Registrering start Registrering slut Registrering start Registrering slut Solopgang Flagermusprojekt i Sønderborg kommune Side 10

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

Da der viste sig at være stor interesse for projektet er projektet videreført i 2011,2012 og 2013.

Da der viste sig at være stor interesse for projektet er projektet videreført i 2011,2012 og 2013. DN Furesø. Projekt til registrering af flagermus: 2013 Projektet er et fælles projekt mellem Furesø Kommune og DN Furesø til registrering af flagermus. Projektet er inspireret af Københavns Kommunes projekt

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING

Teknisk notat. Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage Vedlagt : Kopi til : 1 INDLEDNING Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kortlægning af flagermus i Svanninge Bakker, Gråsten skovene og Frøslev Plantage 2010 26. november

Læs mere

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..

29. juli 2014. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att.. EnergiFyn / Niras Energi Fyn, Sanderumvej 16, DK-5250 Odense SV Att. Kirsten G.Q. Isak (isa@niras.dk) Att..: Keld Andersen 29. juli 2014 J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Titel: Vindmøller på Odense Havneterminal.

Læs mere

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning

Flagermus Chiroptera sp. teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard & Hans J. Baagøe Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: Titel: Overvågning af flagermus

Læs mere

Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø

Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø Notat om forekomsten af flagermus på strækningen RingRin sted-masnedø Rekvirent Rådgiver Rambøll A/S (Bane-Danmark) Orbicon Leif Hansen Hannemanns Allé 53, DK-2300 København S +45 5161 1000 Ringstedvej

Læs mere

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Rapport udarbejdet for Orbicon af Jan Durinck, Elsemarie Nielsen & Thomas Johansen, november 2015 Dansk Bioconsult Indhold Metode... 3 Undersøgelsesområder

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum

Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Notat 06.05.2010 Vindmølleprojektet ved Østerild i Thy i relation til flagermus Af Hans J. Baagøe. Statens Naturhistoriske Museum. Zoologisk Museum Generelt om flagermusdrab ved vindmøller Det har vist

Læs mere

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet 1 Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet Hermed fremsendes et notat som beskriver undersøgelserne for ynglekolonier i Nordskovvej-tracéet

Læs mere

ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER

ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER ELF Development A/S Irma-grunden i Rødovre FLAGERMUS MULIGE YNGLE- OG EFTERÅRSRASTESTEDER Rekvirent Rådgiver ELF-Development

Læs mere

DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014

DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014 DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 4. Forslag fra medlemmerne 5. Eventuelt Beretning

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune

Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller ved Kragelhøj Sø (Barløse) i Assens kommune af Leif Gjerde & Lea Likozar Amphi Consult - Forskerparken 10-5230 Odense M Trusselsvurdering af eksisterende vindmøller

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember

Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 1 Notat: Flagermusundersøgelser foretaget ved den planlagte vejstrækning Drewsensvej vest juliseptember 2013 Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved den planlagte

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bevaring af træer til gavn for. Rugende Fugle og Flagermus

Bevaring af træer til gavn for. Rugende Fugle og Flagermus Bevaring af træer til gavn for Rugende Fugle og Flagermus C.Jervelund & A.Andersen september 2012 Forvaltning og beskyttelse af flagermusen i Sønderborg kommune. Baggrund for vores interesse i at arbejde

Læs mere

Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus

Energinet.dk. April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK. VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af flagermus PROJEKT: BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM-redegørelse - baggrundsrapport Marine forekomster af

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 1 Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved Alling Sø, Alling Å og Allinggård

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen

www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen www.ballerup.dk Efterår 2014 Naturvejlederen Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture med Naturvejlederen Oplev naturen i Ballerup Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejleder

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 I øvrigt Emne 19 & 20: Sender & Modtagerteknik Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 Dato: 1.6.2017 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

Information om råger og rågekolonier i byer

Information om råger og rågekolonier i byer Naturforvaltning Den 18. januar 2016 Information om råger og rågekolonier i byer Indledning Råger og rågekolonier i byer er for nogle en glæde for andre en gene. Rågekolonier i byer medfører tit mange

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer.

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer. Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Denmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.com CVR No. 48233511 Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk 2014 6. oktober 2014 Projekt: 30.9969.30 Udarbejdet

Læs mere

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling:

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling: Tilsyns rapport og handleplan. Pædagogisk tilsyn i Dagplejen i Næstved d. 8/10-15. Rapport og handleplan bygger på: 1. Observationsbesøg hos en dagplejer 2. Observationer under deltagelse i et krydsbesøg

Læs mere

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider:

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider: Farum Kano og Kajakklub Skallepanden ved Furesøen V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Att.: Bent Henriksen 3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Furesø Kommune modtog den 1. juli 2013 din ansøgning

Læs mere

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

SeNatur v. Thomas W. Johansen 1

SeNatur v. Thomas W. Johansen 1 SeNatur v. Thomas W. Johansen 1 Flagermus Stevns kommune 2012-2014 Undersøgelsen er foretaget af: SeNatur Thomas W. Johansen Hærvejen 10 4660 Store Heddinge E-mail: Thomas.w.johansen@gmail.com Tlf.: +45

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

3. Natur og miljø. 3.1 Naturbeskyttelse

3. Natur og miljø. 3.1 Naturbeskyttelse 3. Natur og miljø Det følgende kapitel har til hensigt at beskrive vindmøllernes påvirkning af flora og fauna, luft, grundvand, geologi samt ressourceforbrug. 3.1 Naturbeskyttelse 3.1.1 Internationale

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej

Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej I forbindelse med et foredrag om det kommende supersygehus (universitetssygehus) i Køge samt et arbejde med statistik og sandsynlighedsregning i matematik

Læs mere

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen)

Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) Feltobservation d. 1/12 2015: (16 elever i klassen) 1 Lasse og jeg går ind i klassen sammen med matematiklæreren. Da vi kommer ind, er der én lærer i 2 forvejen og én psykolog. En elev siger: Wow, nu er

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

SKOVUDVIKLING VED Å BO. -Fra bar mark til naturskov

SKOVUDVIKLING VED Å BO. -Fra bar mark til naturskov SKOVUDVIKLING VED Å BO -Fra bar mark til naturskov Mødenotat Møde med Socialdemokraterne vedr. Åbo Skov Til mødet deltog: Steen B. Andersen, byrådsmedlem (S), medlem af miljøudvalget (sba@byr.aarhus.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Renlighed. - farvel til bleen. En vejledning fra Sundhedsplejen. Oktober 2013-10-03

Renlighed. - farvel til bleen. En vejledning fra Sundhedsplejen. Oktober 2013-10-03 Renlighed - farvel til bleen En vejledning fra Sundhedsplejen Oktober 2013-10-03 Hvordan fungerer vandladning og afføring? Et spædbarn tisser mange gange om dagen og det sker helt ubevidst. Når blæren

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p

En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p En ildsjæl skubber godt på processen S t a r t h j æ l p Starthjælp At gøre FNs Standardregler om Lige muligheder for Handicappede til en del af den kommunale virkelighed er et projekt, som i meget høj

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp.

Titel: Overvågning af flagermus Chiroptera sp. Chiroptera sp. Dokumenttype: Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning Forfattere: Bjarne Søgaard¹ & Hans J. Baagøe² ¹ Institut for Bioscience, Aarhus Universitet ² Statens Naturhistoriske Museum Henvisning

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

side 1 af 2 Fantasilege

side 1 af 2 Fantasilege side 1 af 2 Troldebo en verden med feer og trolde Naturen kan appellere til fantasien og historier om trolde, feer, drager, dæmoner, gnoer, alfer m.m. Denne leg tager udgangspunkt i disse fortællinger.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 28 maj 2008 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Driftsplan for de statslige arealer i Vendsyssel... 2 Handleplan for bekæmpelse af Bjørneklo... 3 Status

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2.

SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2. SE Trafik Side 1 af 19 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

DCUM anbefaler øget opmærksomhed på udearealerne i relation til en varieret skoledag, læring og trivsel. INTRODUKTION Formål

DCUM anbefaler øget opmærksomhed på udearealerne i relation til en varieret skoledag, læring og trivsel. INTRODUKTION Formål AKTIVE UDEAREALER DCUM anbefaler øget opmærksomhed på udearealerne i relation til en varieret skoledag, læring og trivsel. Når lærere, pædagoger og elever i fællesskab indtænker skolens uderum i undervisningen,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER

BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER Regulering BEKENDTGØRELSE OM VILDTSKADER Ved regulering forstås nedlæggelse eller ombringelse af vildt Ved regulering gælder jagtloven, medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen Der reguleres for at:

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll

Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll IDA Miljø seminar 14. april 2015 Sammenhænge mellem VVM og Naturplan Danmark Signe Nepper Larsen, Forretningschef Vand og miljø, COWI Kristine Kjørup Rasmussen, Seniorprojektleder Miljø, Rambøll 1 COWI

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Forvaltningsplan for flagermus

Forvaltningsplan for flagermus Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og deres levesteder Forvaltningsplan for flagermus Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermus-arter og

Læs mere

Måling af gadestøj i Helsingør

Måling af gadestøj i Helsingør Helsingør Kommune Morten Jepsen Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Stengade 72 3000 Helsingør 19. juni 2015 xx/xx ERT/CB/ilk Ref. 15-0771-1 Måling af gadestøj i Helsingør Tilbud 15-0771-1 I henhold

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12.

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til etablering af 2 trætopklatrebaner,

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Teknisk notat. Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle opstillet ved Widex i Vassingrød. Vedlagt : Kopi til :

Teknisk notat. Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle opstillet ved Widex i Vassingrød. Vedlagt : Kopi til : Teknisk notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Overvågning af flagermus, juli til december 2010, omkring 2MW vindmølle

Læs mere

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold 1 Navn Logens navn er Gentle Adventure (GA) 2 Formål Formålet er at få en oplevelse ud over det sædvanlige og at skabe et kammeratskab som holder på tværs af personlige forhold og hele livet. Hvad skal

Læs mere

Norske Naturveiledere. Kortlægning af flagermusfaunaen ved Barløse i Assens kommune år 2010 og 2011

Norske Naturveiledere. Kortlægning af flagermusfaunaen ved Barløse i Assens kommune år 2010 og 2011 Stiftelsen Norske Naturveiledere Kortlægning af flagermusfaunaen ved Barløse i Assens kommune år 2010 og 2011 Undersøgelse i forbindelse med planer om opsætning af 4 vindmøller af Leif Gjerde Naturveiledernes

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby GRØNT RÅD REFERAT Af Grønt Råds møde den 12. december 2013 Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby 19. december 2013 Brevid:

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere