Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14"

Transkript

1 Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14

2

3 2013/14 Indhold Selskabsoplysninger 2013/14 i overblik Koncernens hoved- og nøgletal Beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 2013/14 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2013/14 Pengestrømsopgørelse for 2013/14 Noter Koncernoversigt Årsrapport 2013/14 3

4 FRA ALLERS VERDEN Dejlige dufte og skøn luksus fra det danske modemagasin IN. 4 Aller Holding A/S

5 Selskabsoplysninger Aller Holding A/S Havneholmen København V CVR-nr Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: Telefon: BESTYRELSE Richard Sand, formand Susanne Aller, næstformand Bettina Aller Claës Aller Erik Aller Katinka Aller Morten Thøgersen* Betina Worm* Michael Verdier* *Medarbejdervalgte DIREKTION Bettina Aller Erik Aller Katinka Aller REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 6. februar 2015 Årsrapport 2013/14 5

6 2013/14 i overblik Koncernen har haft et udfordrende år, med vanskelige markedsforhold og fortsat meget kraftige fald i oplagene for både ugeblade og magasiner samt væsentlig reduceret annoncesalg. Koncernen har derudover, i efteråret 2014, besluttet at afvikle den norske trykkerivirksomhed. Det opnåede driftsresultat for 2013/14 er ikke tilfredsstillende. Koncernomsætningen er steget med 375 mio.kr. til mio.kr. Det samlede fald på ugebladsmarkedet dækker, som i de foregående år, over fortsat store udsving fra marked til marked og fra blad til blad. Det totale ugebladsmarked er gennemsnitligt faldet med knapt 8% i Norden. Koncernen har formået at øge sin markedsandel for ugeblade i Norden med 1%. Koncernen har i regnskabsåret afviklet en række ikke lønsomme magasintitler. Koncernen har gennemført markante rationaliseringer i alle selskaber i regnskabsåret for at tilpasse sig markedsudviklingen. Koncernens primære driftsresultat er negativt med 60 mio.kr., hvilket anses for ikke tilfredsstillende. Driftsresultatet ligger markant under de udmeldte forventninger, som var et positivt driftsresultat mellem mio.kr. Resultatet af de finansielle poster er positive med 170 mio.kr., hvilket er en stigning på 67 mio.kr. i forhold til sidste år. Årets resultat før skat udgør 117 mio.kr. mod 231 mio.kr. sidste år. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør et overskud på 59 mio.kr. mod 159 mio.kr. sidste år. Årets udbytte foreslås at udgøre 50 mio.kr. mod 55 mio.kr. sidste år, hvilket svarer til 85% af årets resultat efter skat. Pengestrømme fra drift er positive med 268 mio.kr. mod 405 mio.kr. sidste år. Selskabets egenkapital udgør mio.kr. pr. 30. september 2014 mod mio.kr. sidste år. Væsentligste akkvisitioner i året er køb af 95% af Euro Travel ApS (Kulturrejser), de resterende 50% af Scandinavian Online AS og 100% af MYM Custom Publishing AB. Endvidere har koncernen erhvervet 3 magasiner i Finland. Koncernen har købt ejendommen Folke Bernadottes Allé 5-7, København, hvor blandt andet koncernens rejseselskaber skal have domicil. I regnskabsåret er det besluttet at samle trykkeriaktiviteterne i Danmark. I forbindelse hermed afvikles trykkeriet i Norge. Nyt fælles nordisk abonnementssystem er taget i brug i Aller Media Danmark og Sverige. Aller Media i Norge forventer at tage dette i brug i 2014/15. Datterselskabet Aller Media A/S blev i maj måned i anledning af den benævnte Se og Hør-sag i sin egenskab af juridisk person og ejer af Se og Hør sigtet for medvirken til de omhandlede forhold. Aller Media A/S tog med det samme initiativ til gennemførelse af en uvildig undersøgelse, der medførte afskedigelse af en række ledende medarbejdere samt indføring af skærpede regler og kontroller. Aller Media A/S samarbejder med involverede myndigheder om sagens opklaring, som fortsætter i det nye år. 6 Aller Holding A/S

7 FRA ALLERS VERDEN Den populære sangerinde Mira Luoti fotografet til finske ELLE. Årsrapport 2013/14 7

8 FRA ALLERS VERDEN Det er aldrig for sent at komme i gang. Portræt af ældre skihoppere til det norske ugeblad KK. 8 Aller Holding A/S

9 Koncernens hoved- og nøgletal 2009/ / / / /14 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Hovedtal Nettoomsætning Driftsresultat (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Driftsresultat (EBIT) (60) Resultat af associerede virksomheder (23) Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer (625) (365) (496) (129) (333) Nøgletal EBITDA-margin (%) 14,2 12,7 9,6 8,0 3,8 EBITA-margin (%) 9,5 9,4 6,7 6,1 1,8 EBIT-margin (%) / overskudsgrad 6,9 6,1 3,5 2,9 (1,3) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) 32,4 28,5 19,9 19,1 6,8 Nettoomsætning/investeret kapital inklusive goodwill 3,0 3,1 3,0 3,1 3,7 Finansiel gearing (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) Egenkapitalens forrentning (%) 7,2 5,5 5,1 3,9 1,5 Egenkapitalandel (%) soliditetsgrad 71,9 72,7 73,5 70,1 69,3 Aktieværdi og udbytte Kurs/indre værdi Beregnet kurs i henhold til vedtægtens 4 (80%) Udbytteprocent A-aktier Udbytteprocent B-aktier Udbyttebeløb i mio.kr Årsrapport 2013/14 9

10 Beretning 2013/14 10 Aller Holding A/S

11 Årsrapport 2013/14 11

12 Beretning Koncernen har købt ejendommen Folke Bernadottes Allé 5-7, København, hvor blandt andet koncernens rejseselskaber skal have domicil. Hovedaktivitet Koncernen producerer, trykker og udgiver dagog ugeblade, magasiner og lignende primært på print, men også via digitale platforme i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Herudover har koncernen en række aktiviteter inden for tilgrænsende områder herunder sociale medier, marketing services samt salg af rejser. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aller-koncernen har overordnet set haft et utilfredsstillende år, som resultatmæssigt ikke levede op til de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten 2012/13. De finansielle nettoindtægter udgør 170 mio.kr., hvilket er en stigning på 67 mio.kr. i forhold til sidste år og betragtes som tilfredsstillende under de givne markedskonditioner. Aller-koncernens likviditet er investeret i såvel indenlandske obligationer og aktier som i udenlandske, hvortil kommer kontante indeståender, i alt mio.kr. (2012/13: mio.kr.). Årets resultat før skat udgør 117 mio.kr. mod 231 mio.kr. i 2012/13, hvilket er et fald på 114 mio.kr. Årets resultat efter skat og minoriteter udgør et overskud på 59 mio.kr. mod 159 mio.kr. sidste år, hvilket må betegnes som ikke tilfredsstillende. Aller-koncernen har i 2013/14 oplevet fortsat meget kraftige fald i oplagene for både ugeblade og magasiner samt væsentlig nedgang i annonceomsætningen. Disse forhold samt beslutningen om at afvikle det norske trykkeri har været de væsentligste årsager til det negative driftsresultat på 60 mio.kr., hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2012/13, hvor driftsresultatet var positivt med 120 mio.kr. Dette fald var på de fleste områder langt værre end det forventede. Faldet i driftsresultatet er ligeledes påvirket af øgede omkostninger forbundet med udviklingen af nye aktiviteter samt af fratrædelser mv. i datterselskaberne i forbindelse med gennemførte rationaliseringer. Hertil kommer væsentlige omkostninger og tab i forbindelse med Se og Hør-sagen i Danmark. De finansielle markeder har også i 2013/14 været præget af et fortsat meget lavt renteniveau. Pengestrømme fra driften har også i år været positive med 268 mio.kr. mod 405 mio.kr. sidste år. Nettoomsætning Aller-koncernens samlede nettoomsætning er steget med 375 mio.kr. i 2013/14 til i alt mio.kr., hvoraf en større del kan henføres til de i 2012/13 tilkøbte selskaber, der i 2013/14 indgår med 12 måneders omsætning. Stigningen er delvist modsvaret af reduceret oplag- og annoncesalg samt fald i valutakurserne for NOK og SEK med henholdsvis 8,3% og 4,5%, der har påvirket omsætningen i danske kroner negativt med i alt 206 mio.kr. Fordelingen af omsætningen fordelt på produkter / ydelser fremgår af skema 1. Pengestrømme fra driften har været positive med 268 mio.kr. 12 Aller Holding A/S

13 Skema / / /14 mio.kr. % mio.kr. % mio.kr. % Nettoomsætning fordelt på produkter / ydelser Ugeblade inkl. annoncer Magasiner inkl. annoncer Aviser inkl. annoncer mv Digitale medier mv Trykning Øvrige aktiviteter* Koncerneliminering mv. (633) (16) (611) (15) (620) (14) I alt *Omfatter marketing services, rejsebureau, shops, gallerivirksomhed m.m. Koncernens kerneforretning består med over 60% af omsætningen fortsat af produktion og salg af magasiner og ugeblade. Aller Media AB har erhvervet Make your Mark, der er et af de ledende svenske bureauer indenfor content marketing. Årsrapport 2013/14 13

14 Beretning Foto: Jimmy Holmevi Det svenske magasin MåBra afholder ofte populære arrangementer for deres læsere. Eksterne omkostninger De eksterne omkostninger udgør t.kr., hvilket er en stigning på 259 mio.kr. i forhold til 2012/13. Nye selskaber og aktiviteter bidrager med 645 mio.kr., mens den eksisterende forretning har reduceret omkostningerne med 386 mio.kr. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgør mio.kr., hvilket er en stigning på 244 mio.kr. i forhold til året før. Ændringen består af en stigning vedrørende de tilkøbte selskaber på 324 mio.kr., mens den eksisterende forretning har reduceret personaleomkostningerne med 80 mio.kr. mio.kr., som følge af et generelt fald i blad- og annoncemarkedet, engangsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af effektiviseringer samt omkostninger i forbindelse med den forstående afvikling af trykkeri i Norge. Tilsvarende er driftsresultatet i Danmark faldet med 69 mio.kr. som følge af fald i oplag for ugeblade og magasiner, herunder omkostninger til restruktureringer og afvikling af en række produkter samt en række omkostninger, som Se og Hør-sagen har medført. Faldet opvejes delvist af positiv fremgang på 36 mio.kr. i Finland, som er resultatet af tidligere års gennemførte rationaliseringer mv. Driftsresultatet i Sverige er på niveau med sidste år. Den eksisterende forretning har reduceret eksterne omkostninger med 386 mio.kr. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger er netto steget med 20 mio.kr. til 234 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til afskrivninger på driftsmidler m.v. og afskrivninger i sidste års tilkøbte selskaber. Driftsresultat Driftsresultatet falder med 180 mio.kr. til et negativt driftsresultat på 60 mio.kr. Det væsentligste fald hidrører fra Norge, hvor faldet udgør 144 Valutakursudviklingen i SEK og NOK har medført en reduktion af de samlede omkostninger i danske kroner med 128,0 mio.kr. (2012/13: 35,8 mio. kr.). Som følge af valutakursfald har påvirkningen på omsætning og omkostninger samlet set øget koncernens resultat med 5,8 mio.kr. (2012/13: 1,2 mio.kr.). 14 Aller Holding A/S

15 Resultat før skat Resultatet før skat, der udgør 117 mio.kr., er faldet med 115 mio.kr. i forhold til 2012/13, hovedsageligt som følge af et fald i driftsresultatet på 180 mio.kr. Skema Driftsresultat mio.kr. Årets resultat før skat mio.kr. Årets resultat efter skat mio.kr /10 inkl. engangsgevinst ejendom 2009/10 ekskl. engangsgevinst ejendom 2010/ / /13 inkl. engangsgevinst ejendom 2012/13 ekskl. engangsgevinst ejendom 2013/14 Resultatet efter skat og minoritetsinteresser er positivt og udgør 59 mio.kr. mod 159 mio.kr. i 2012/13, hvilket anses for ikke tilfredsstillende. Det norske bureau REDINK udvikler bl.a. digitale content universer. Her er et stort madunivers for supermarkedskæden ICA. Årsrapport 2013/14 15

16 Beretning Overskudsgraden er i 2013/14 negativ med 1,3% (jf. skema 3) mod en positiv overskudsgrad på 2,9% i 2012/13. Egenkapitalforrentningen er positiv med 1,5% mod 3,9% i 2012/ Overskudsgrad % Egenkapitalforrentning(%) Skema /10 inkl. engangsgevinst ejendom 2009/10 ekskl. engangsgevinst ejendom 2010/ / /13 inkl. engangsgevinst ejendom 2012/13 ekskl. engangsgevinst ejendom 2013/14 Udbytte Der foreslås udloddet 50 mio.kr. i udbytte, svarende til 85% af årets resultat mod 55 mio.kr. i 2012/13. Selskabets faste praksis med udlodning af 35% af årets resultat efter skat er således fraveget i 2013/14. Aller Media i Danmark har i regnskabsåret erhvervet 95% ejerskab af Kulturrejser. 16 Aller Holding A/S

17 Markeds- og koncernudvikling for ugeblade Skema / / / / /14 t.stk. t.stk. t.stk. t.stk. t.stk. Koncernens gennemsnitlige ugentlige oplag (ugeblade) Danmark Sverige Norge Finland I alt Det totale ugebladsmarked i Norden er faldet knapt 8%. Det totale ugebladsmarked i Norden er på godt 3,6 mio. blade om ugen (jf. skema 5), og er faldet med ca. 0,3 mio. blade i forhold til 2012/13, svarende til et fald på knapt 8%. Skema Markedets samlede ugeblads-oplag/uge (1.000 stk.) Koncernens ugeblads-oplag/uge (1.000 stk.) / / / / /14 Aller-koncernens markedsandel er 60%, mod 59% sidste år. Koncernens samlede ugebladsoplag i Norden er på ca. 2,2 mio. blade om ugen, hvilket er 0,1 mio. blade færre end i 2012/13. Årsrapport 2013/14 17

18 Beretning Investeringer i aktiviteter og selskaber Årets investeringer har haft et væsentlig lavere niveau end sidste år, og andrager i alt 124 mio.kr. (2012/13: 324 mio.kr.). Koncernen har investeret i følgende selskaber og aktiviteter: altid vidende dansktalende rejseleder. Magasiner i Finland Aller Media Oy, Finland har i regnskabsåret erhvervet udgiverrettighederne til 3 magasiner: Divaani, Olivia samt Costume, der supplerer Aller Media Oy s egne udgivelser. Scandinavia Online AS (SOL), Norge (Resterende 50%) MYM Custom Publishing AB, Sverige (100%) Euro Travel ApS, Danmark (95%) 3 magasiner, Finland Scandinavia Online AS Aller Media Norge AS har erhvervet de sidste 50% af SOL, som således bliver et 100% ejet selskab. SOL er blandt Norges største websites og har unikke besøgende hver dag via pc og tablet samt ca besøgende via mobiltelefon. SOL er først og fremmest en nyhedsaggregator med aktuelle nyheder og interesseområder. Der tilbydes også enkelte tjenester under navnene: SOL, Guru, Meld.no, KremToppen samt søgetjenesten Kvasir som SOL overtog i januar MYM Custom Publishing AB Aller Media AB har erhvervet 100% af aktierne i MYM Custom Publishing AB (Make Your Mark). Make Your Mark er et af de ledende svenske bureauer indenfor content marketing. Hvor der især produceres kundemagasiner for aktører i detailbranchen. Selskabet producerer over 80 udgivelser pr. år. Selskabet har efterfølgende fusioneret sine aktiviteter med Aller Custom Publishing, under navnet Make Your Mark. Det nye selskab får en fremtrædende markedsposition inden for content marketing og client publishing. Divaani udgives ti gange årligt og omhandler emner som mad, kosmetik, rejser og mode samt indretning. Målgruppen er 35+. Olivia er et kvindemagasin til kvinder i alderen år, og omhandler mode, skønhed, mad og rejser. Oplag udgør ca stk. med unikke besøgende på hjemmesiden. Costume er et modemagasin for de lidt yngre kvinder. Magasinet er efter regnskabsårets udløb planmæssigt ophørt som printmagasin, men fortsætter som digitalt brand. Efter regnskabsårets udløb, har Allerkoncernen erhvervet Datagraf koncernen Aller Media A/S har pr. 1. oktober overtaget Datagraf Communications A/S og DG Media A/S. Datagraf Communications A/S er en førende dansk content marketingvirksomhed, der leverer design- og kommunikationsløsninger på både digitale og trykte formater. DG Media A/S er et førende annoncebureau, der repræsenterer over 100 magasiner, blade og årsudgivelser. Desuden udgiver DG Media 4 egne magasintitler og driver en jobportal. Datagraf Communications og DG Medias kunder tæller faglige organisationer, medlemsorganisationer, private virksomheder og offentlige myndigheder. Selskaberne har afdelinger i København, Århus, Stockholm og Oslo. Aller Media Norge har erhvervet de sidste 50% af SOL, der er blandt Norges største websites. Euro Travel ApS (Kulturrejser) Aller Media A/S i Danmark har fortsat strategien med køb af selskaber inden for rejsebranchen og har investeret i 95% ejerskab i Euro Travel ApS, der udbyder grupperejser under navnet Kulturrejser. Kulturrejser arranger grupperejser til alle, der har lyst til kulturoplevelser i Europa. Rejserne arrangeres med nøje udvalgte samarbejdspartnere samt rejsemål udvalgt af kyndige medarbejdere med solidt lokalkendskab. På rejserne deltager 18 Aller Holding A/S

19 FRA ALLERS VERDEN I maj måned lancerede Aller Media A/S Royalista, som er et globalt site om de kongelige over hele verden. Årsrapport 2013/14 19

20 Beretning Erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv. samt koncerngoodwill 2009/ / / / /14 Skema 6 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Årets tilgang erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv Årets tilgang koncerngoodwill Nettotilgang virksomhedsopkøb m.m Under udførelse Tilgang i alt Afskrivning på erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv Afskrivning på koncerngoodwill Afskrivninger i alt Investeringer i ejendomme Årets investeringer i ejendomme har i alt andraget 51 mio.kr. og omfatter ejendommen Folke Bernadottes Allé 5-7 samt ejendomsforbedringer. Koncernens grunde og bygninger består primært af kontor- og produktionsejendomme. Koncernens ejendomme og grunde måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Koncernen har en ejendomsportefølje til en bogført værdi på mio.kr. pr. 30. september 2014, der består af følgende ejendomme: Danmark 2 kontorejendomme 1 produktionsejendom Havneholmen 33 Folke Bernadottes Allé 5-7 Helgeshøj Allé 35 København V København Ø Høje Taastrup Anskaffet 2009 Anskaffet 2014 Anskaffet m m m2 Forventes ibrugtaget i 2015 Sverige 3 kontorejendomme Landskronavägen 23 Humlegårdsgatan 6 Tysta Gatan 12 Helsingborg Stockholm Stockholm Anskaffet 1958 Anskaffet 2009 Anskaffet m m2 700 m2 Norge 1 kontorejendom (under opførelse) 1 produktionsejendom Hasle Brennaveien 20b Erhverves af Aller Holding A/S Oslo pr. 1. marts 2015 Anskaffet m m2 Herudover besidder koncernen en række mindre konferenceejendomme samt ferieboliger til brug for koncernens ansatte. 20 Aller Holding A/S

21 Udviklingen i investeringer i ejendomme og driftsmidler samt afskrivninger på disse fremgår af nedenstående talopstilling: Skema / / / / /14 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Ejendomme og driftsmidler Årets tilgang Overført fra aktiver under opførelse, primo Under opførelse Tilgang i alt Afskrivning på bygninger og driftsmidler i alt I året har koncernen opnået et positivt nettokapitalafkast på 170 mio.kr. svarende til et afkast på 5,6%. Hensatte pensionsforpligtelser Koncernens pensionsforpligtelser omfatter primært overdirektører. Pensionsforpligtelsen beregnes løbende på grundlag af det aktuelle gennemsnit og fordeles over den forventede optjeningsperiode, således at den fulde forpligtelse over for den enkelte overdirektør er afsat fuldt ud på det tidspunkt, hvor overdirektøren er fyldt 60 år. Pensioner er aftalt som 2/3 af gennemsnittet af de seneste 3 års vederlag under forudsætning af, at overdirektøren er ansat som 60-årig. Desuden indgår ægtefælle- og børnepensioner i et vist omfang, og under visse betingelser. Beregningerne foretages af aktuarer med udgangspunkt i de aktuelle gennemsnitlige årsvederlag. Grundlagsrenten fastsættes, så den ligger under eller på niveau med det over de seneste år gennemsnitlige realiserede formueafkast på selskabets værdipapirer. I år er grundlagsrenten uændret 4%. Pensionerne er skattemæssigt fradragsberettiget på udbetalingstidspunktet. Den hensatte pensionsforpligtelse medregnes i beregningsgrundlaget for udskudt skat. Koncernen har i året foretaget en række væsentlige akkvisitioner, som alle er gennemført med egenfinansiering. Koncernens likvide beholdninger udgør 263 mio. kr., hvortil kommer let realisable værdipapirer for mio.kr., i alt mio.kr. (2012/13: mio.kr.). Investeringsafkast I året er der på koncernniveau konstateret et positivt afkast på 170 mio.kr. mod 103 mio.kr. sidste år, svarende til et afkast på 5,6% (2012/13: 3,5%). Afkast er beregnet af den gennemsnitlige beholdning af likvider og værdipapirbeholdning primo/ultimo. Resultatet, der er noget højere end sidste år, anses for at være tilfredsstillende. Ledelsen har defineret et enslydende investeringsmandat for den samlede værdipapirbeholdning til alle kapitalforvaltere således, at der forventes et løbende stabilt markedsafkast, idet spekulative investeringer er fravalgt. Koncernens økonomiske stilling Koncernegenkapitalen udgør mio.kr. pr. 30. september 2014 svarende til en soliditetsgrad på 69,3% (2012/13: 70,1%). Kapitalforvalterne bliver løbende vurderet. Årsrapport 2013/14 21

22 Beretning Koncernens beredskab Koncernen er fortsat særdeles godt rustet til de kommende års udfordringer, som måtte følge af den økonomiske udvikling i samfundet, og den skærpede konkurrence samt til gennemførelse af nødvendige investeringer. Koncernen har et særdeles stærkt beredskab til at kunne agere på de udviklings- og investeringsmuligheder, der løbende måtte byde sig. Risici Driftsrisici Koncernen møder fortsat en mere intens konkurrence fra hele underholdningsindustrien, herunder de statskontrollerede medievirksomheder samt fra dagspressen, hvor sidstnævnte i stigende omfang anvender ugebladslignende tillæg, der ofte med hjemmel i den stærkt konkurrenceforvridende momslovgivning udgives uden moms, i skarp kontrast til, hvad der gælder for ugeblade og magasiner. Dette er med til at forværre de i forvejen udfordrende tider for blandt andet print medierne. Finansielle risici I betragtning af koncernens høje soliditetsgrad er der ikke særlige finansielle risici. Valutarisici Kursrisici, der relaterer sig til investeringer i udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, afdækkes normalt ikke, da det er koncernens opfattelse, at løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning. Koncernen afdækker væsentlige enkelttransaktioner i forhold til udlandet. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Renterisici Koncernens politik for placering af likvide midler medfører ikke særlige risici. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af renterisici. Kreditrisici Koncernens udeståender er ubetydelige i forhold til omsætningen, og indebærer ingen kreditrisici. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Udvikling af nye og videreudvikling af eksisterende produkter sker som en integreret del af den løbende produktion, og betragtes derfor som et led i koncernens almindelige drift. Det gælder også satsning på nye forretningsområder. Samfundsansvar Aller-koncernen ønsker at udvise og fremme ansvarlighed samt bæredygtig økonomisk og miljømæssig udvikling i det samfund, hvor Aller-koncernen driver nordisk bladudgivelse mv. Denne adfærd skal være forenelig med, og afbalanceret i forhold til, en fortsat sund forretningsmæssig udvikling for koncernen. Aller-koncernens Code of Conduct opstiller til understøttelse heraf en række retningslinjer, som skal efterleves af selskaber og medarbejdere i koncernen. Såvel arbejdsmiljø som bladproduktionens påvirkning af det omkringliggende miljø har løbende fået større og større prioritering hos Aller koncernen, og har derfor ganske naturligt en særlig rolle i Aller koncernens fokus på samfundsansvarlighed. Koncernens trykkeriselskaber er undergivet bestemmelserne om udarbejdelse af grønt regnskab. Det fremgår af det udarbejdede grønne regnskab, at selskaberne bestræber sig på at miljøbelastninger skal ligge inden for fastsatte grænseværdier. Koncernens har licens til at mærke tryksagerne med Nordisk Svane, EU Blomsten og FSC. Aller koncernens Code of Conduct findes i sin helhed på selskabets hjemmeside: For hele Aller-koncernen i Norden har moderselskabet indført en whistleblowerordning, der medfører, at medarbejdere, der opdager mistænkeligheder eller ulovligheder fremover anonymt vil have mulighed for at kunne anmelde sådanne opdagelser på en sikker og effektiv måde. Allerkoncernen har i tillæg hertil valgt at implementere en række nye og mere præcise interne retningslinjer, der har til formål yderligere at sikre koncernen imod risikoen for, at der i fremtiden kan ske ulovligheder eller brud på interne regler noget sted i Aller-koncernen. Koncernen er fortsat særdeles godt rustet til de kommende års udfordringer. 22 Aller Holding A/S

23 Medarbejdere Aller-koncernens medarbejdere er koncernens væsentligste aktiv. Koncernen bygger i væsentlig omfang på den viden og knowhow som kompetente, kreative og engagerede medarbejdere er i besiddelse af. Koncernen ønsker derfor at bibeholde og fortsat tilsikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø, der samtidig giver mulighed for en personlig og karrieremæssig udvikling. Som en integreret del af koncernens fastholdelsespolitik og udvikling af kompetencer bliver medarbejdere efter behov tilbudt efteruddannelse og målrettede kurser. Skema / / /14 antal antal antal Koncernens medarbejdersammensætning er således: Kvinder Mænd Ansatte i alt pr Medarbejdere er ansat under følgende områder: Produktion Salg- og marketing Administration Ansatte i alt pr Gennemsnitligt antal ansatte Af koncernens ledende medarbejdere er 58% kvinder og 42% mænd (2012/13: 57% / 43%). Stigningen i antal medarbejdere kan henføres til tilkøbte aktiviteter og selskaber. Koncernens politik for det underrepræsenterede køn er at tilsikre en rimelig balance mellem antallet af kvinder og mænd under hensyntagen til produkternes målgruppe. Det danske content marketing bureau, Aller Client Publishing, løser opgaver for en lang række eksterne kunder både digitalt og print og udgiver desuden en række gratis magasiner. Årsrapport 2013/14 23

24 Beretning Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Bortset fra køb af selskaber pr. 1. oktober 2014 er der ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten væsentligt. Forventet fremtidig udvikling De betydelige strukturelle markedsmæssige forandringer, der også har præget 2013/14 med blandt andet fortsatte oplagsfald til følge samt ændringer i placeringen af markedsføringsaktiviteterne hos kunderne, forventes i høj grad også at ville påvirke regnskabsåret 2014/15 og de efterfølgende år. Der forventes fortsat et samlet set betydeligt fald i oplagene inden for ugeblade og magasiner, der dog fortsat vil opleves forskelligt inden for de enkelte ugeblads- og magasinsegmenter og markeder. Kampen om forbrugernes tid præger fortsat mediebilledet og understøttes af en teknologisk udvikling, der, hastigere end nogensinde før, medfører markante ændringer i kundernes og annoncørernes forbrugsmønstre. Aller-koncernen har i regnskabsåret vist, at man fortsat prioriterer innovation inden for nuværende og relaterede aktiviteter samt tager nødvendige markedsføringsmæssige initiativer for at opretholde koncernens markedsposition. En stram omkostningsstruktur med gennemførelse af rationaliseringer og effektiviseringer vil blive videreført i de kommende år sammen med en fortsat fokusering på øget nordisk samarbejde, for derigennem at opnå yderligere fælles synergier. Fortsat øget konkurrence og ændrede markedsforhold kan ligeledes nødvendiggøre tilpasninger og sammenlægninger i koncernen for at opnå nødvendige besparelser og effektiviseringsgevinster. Eventuelle tabsgivende produkter og aktiviteter vil fortsat løbende blive kritisk evalueret og om nødvendigt afviklet. På baggrund af det nuværende aktivitetsniveau samt ledende datterselskabers rapporterede budgettal for regnskabsåret 2014/15 og seneste perioderesultater forventes et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) i niveau mio.kr. og et driftsresultat (EBIT) mio.kr. Det er fortsat selskabets politik ikke at udtrykke forventninger til investeringsresultater, men koncernens finansinvesteringer er struktureret ud fra en målsætning om et langsigtet stabilt markedsafkast. Fortsat fokuserering på øget nordisk samarbejde for at opnå yderligere fælles synergier. Datagraf koncernen, der blev overtaget pr. 1. oktober 2014, er en førende dansk content marketing- og annoncebureauvirksomhed, der leverer løsninger både digitalt og på print. 24 Aller Holding A/S

25 FRA ALLERS VERDEN Feminas årlige kvindeløb er blevet et stort tilløbsstykke, der nu afholdes i seks danske byer. Årsrapport 2013/14 25

26 26 Aller Holding A/S

27 Beretning Datterkoncernernes økonomiske udvikling De økonomiske resultater er for datterselskaberne medtaget efter danske regnskabsprincipper og koncernregnskabspraksis, og kan således afvige fra datterselskabernes officielle regnskaber. Aller Media A/S-koncernen, Danmark Hovedaktivitet Aller Media A/S-koncernen, Danmarks hovedaktivitet består i udgivelse af følgende ugeblade og magasiner. I tillæg hertil digitale aktiviteter, marketingservices og rejsebureauer m.m. Ugeblade Billed-Bladet Familie Journal Femina Kig Ind Se og Hør Søndag Ude og Hjemme 7 TV dage Magasiner Antik & Auktion ELLE Isabellas Mad Mad & Bolig Månedsmagasinet IN Psykologi Q Vi Unge Vi Unge Posters Kryds- og tværsblade Digitale aktiviteter edbpriser.dk mama.dk Oestrogen.dk shop.dk SlankeDoktor.dk** Krydsbox.dk SMS-tjenester Casual Gaming Royalista.com Wordbase Nordic Courier TidensKvinder.dk * Marketing services All Over Press Aller Client Publishing Aller Visuals Datagraf Communications A/S*** DG Media A/S*** Rejsebureauer Nyhavn Rejser A/S Kulturrejser (Euro Travel ApS) Allers domicil på Havneholmen, København. *Ugebladenes og magasinernes egne hjemmesider indgår ikke. **Afhændet efter regnskabsårets udløb. ***Erhvervet efter regnskabsårets udløb. Årsrapport 2013/14 27

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr Årsrapport 2012

Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr. 18832380

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015

Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr Formervej Varde. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Surf & Ski Danmark A/S CVR-nr. 32275591

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere