Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14"

Transkript

1 Årsrapport ALLER HOLDING A/S 2013/14

2

3 2013/14 Indhold Selskabsoplysninger 2013/14 i overblik Koncernens hoved- og nøgletal Beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for 2013/14 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2013/14 Pengestrømsopgørelse for 2013/14 Noter Koncernoversigt Årsrapport 2013/14 3

4 FRA ALLERS VERDEN Dejlige dufte og skøn luksus fra det danske modemagasin IN. 4 Aller Holding A/S

5 Selskabsoplysninger Aller Holding A/S Havneholmen København V CVR-nr Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: Telefon: BESTYRELSE Richard Sand, formand Susanne Aller, næstformand Bettina Aller Claës Aller Erik Aller Katinka Aller Morten Thøgersen* Betina Worm* Michael Verdier* *Medarbejdervalgte DIREKTION Bettina Aller Erik Aller Katinka Aller REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den 6. februar 2015 Årsrapport 2013/14 5

6 2013/14 i overblik Koncernen har haft et udfordrende år, med vanskelige markedsforhold og fortsat meget kraftige fald i oplagene for både ugeblade og magasiner samt væsentlig reduceret annoncesalg. Koncernen har derudover, i efteråret 2014, besluttet at afvikle den norske trykkerivirksomhed. Det opnåede driftsresultat for 2013/14 er ikke tilfredsstillende. Koncernomsætningen er steget med 375 mio.kr. til mio.kr. Det samlede fald på ugebladsmarkedet dækker, som i de foregående år, over fortsat store udsving fra marked til marked og fra blad til blad. Det totale ugebladsmarked er gennemsnitligt faldet med knapt 8% i Norden. Koncernen har formået at øge sin markedsandel for ugeblade i Norden med 1%. Koncernen har i regnskabsåret afviklet en række ikke lønsomme magasintitler. Koncernen har gennemført markante rationaliseringer i alle selskaber i regnskabsåret for at tilpasse sig markedsudviklingen. Koncernens primære driftsresultat er negativt med 60 mio.kr., hvilket anses for ikke tilfredsstillende. Driftsresultatet ligger markant under de udmeldte forventninger, som var et positivt driftsresultat mellem mio.kr. Resultatet af de finansielle poster er positive med 170 mio.kr., hvilket er en stigning på 67 mio.kr. i forhold til sidste år. Årets resultat før skat udgør 117 mio.kr. mod 231 mio.kr. sidste år. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgør et overskud på 59 mio.kr. mod 159 mio.kr. sidste år. Årets udbytte foreslås at udgøre 50 mio.kr. mod 55 mio.kr. sidste år, hvilket svarer til 85% af årets resultat efter skat. Pengestrømme fra drift er positive med 268 mio.kr. mod 405 mio.kr. sidste år. Selskabets egenkapital udgør mio.kr. pr. 30. september 2014 mod mio.kr. sidste år. Væsentligste akkvisitioner i året er køb af 95% af Euro Travel ApS (Kulturrejser), de resterende 50% af Scandinavian Online AS og 100% af MYM Custom Publishing AB. Endvidere har koncernen erhvervet 3 magasiner i Finland. Koncernen har købt ejendommen Folke Bernadottes Allé 5-7, København, hvor blandt andet koncernens rejseselskaber skal have domicil. I regnskabsåret er det besluttet at samle trykkeriaktiviteterne i Danmark. I forbindelse hermed afvikles trykkeriet i Norge. Nyt fælles nordisk abonnementssystem er taget i brug i Aller Media Danmark og Sverige. Aller Media i Norge forventer at tage dette i brug i 2014/15. Datterselskabet Aller Media A/S blev i maj måned i anledning af den benævnte Se og Hør-sag i sin egenskab af juridisk person og ejer af Se og Hør sigtet for medvirken til de omhandlede forhold. Aller Media A/S tog med det samme initiativ til gennemførelse af en uvildig undersøgelse, der medførte afskedigelse af en række ledende medarbejdere samt indføring af skærpede regler og kontroller. Aller Media A/S samarbejder med involverede myndigheder om sagens opklaring, som fortsætter i det nye år. 6 Aller Holding A/S

7 FRA ALLERS VERDEN Den populære sangerinde Mira Luoti fotografet til finske ELLE. Årsrapport 2013/14 7

8 FRA ALLERS VERDEN Det er aldrig for sent at komme i gang. Portræt af ældre skihoppere til det norske ugeblad KK. 8 Aller Holding A/S

9 Koncernens hoved- og nøgletal 2009/ / / / /14 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Hovedtal Nettoomsætning Driftsresultat (EBITDA) Driftsresultat (EBITA) Driftsresultat (EBIT) (60) Resultat af associerede virksomheder (23) Resultat af finansielle poster Årets resultat før skat Årets resultat Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende drift Pengestrømme vedrørende investeringer (625) (365) (496) (129) (333) Nøgletal EBITDA-margin (%) 14,2 12,7 9,6 8,0 3,8 EBITA-margin (%) 9,5 9,4 6,7 6,1 1,8 EBIT-margin (%) / overskudsgrad 6,9 6,1 3,5 2,9 (1,3) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) 32,4 28,5 19,9 19,1 6,8 Nettoomsætning/investeret kapital inklusive goodwill 3,0 3,1 3,0 3,1 3,7 Finansiel gearing (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) (0,7) Egenkapitalens forrentning (%) 7,2 5,5 5,1 3,9 1,5 Egenkapitalandel (%) soliditetsgrad 71,9 72,7 73,5 70,1 69,3 Aktieværdi og udbytte Kurs/indre værdi Beregnet kurs i henhold til vedtægtens 4 (80%) Udbytteprocent A-aktier Udbytteprocent B-aktier Udbyttebeløb i mio.kr Årsrapport 2013/14 9

10 Beretning 2013/14 10 Aller Holding A/S

11 Årsrapport 2013/14 11

12 Beretning Koncernen har købt ejendommen Folke Bernadottes Allé 5-7, København, hvor blandt andet koncernens rejseselskaber skal have domicil. Hovedaktivitet Koncernen producerer, trykker og udgiver dagog ugeblade, magasiner og lignende primært på print, men også via digitale platforme i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Herudover har koncernen en række aktiviteter inden for tilgrænsende områder herunder sociale medier, marketing services samt salg af rejser. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aller-koncernen har overordnet set haft et utilfredsstillende år, som resultatmæssigt ikke levede op til de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten 2012/13. De finansielle nettoindtægter udgør 170 mio.kr., hvilket er en stigning på 67 mio.kr. i forhold til sidste år og betragtes som tilfredsstillende under de givne markedskonditioner. Aller-koncernens likviditet er investeret i såvel indenlandske obligationer og aktier som i udenlandske, hvortil kommer kontante indeståender, i alt mio.kr. (2012/13: mio.kr.). Årets resultat før skat udgør 117 mio.kr. mod 231 mio.kr. i 2012/13, hvilket er et fald på 114 mio.kr. Årets resultat efter skat og minoriteter udgør et overskud på 59 mio.kr. mod 159 mio.kr. sidste år, hvilket må betegnes som ikke tilfredsstillende. Aller-koncernen har i 2013/14 oplevet fortsat meget kraftige fald i oplagene for både ugeblade og magasiner samt væsentlig nedgang i annonceomsætningen. Disse forhold samt beslutningen om at afvikle det norske trykkeri har været de væsentligste årsager til det negative driftsresultat på 60 mio.kr., hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2012/13, hvor driftsresultatet var positivt med 120 mio.kr. Dette fald var på de fleste områder langt værre end det forventede. Faldet i driftsresultatet er ligeledes påvirket af øgede omkostninger forbundet med udviklingen af nye aktiviteter samt af fratrædelser mv. i datterselskaberne i forbindelse med gennemførte rationaliseringer. Hertil kommer væsentlige omkostninger og tab i forbindelse med Se og Hør-sagen i Danmark. De finansielle markeder har også i 2013/14 været præget af et fortsat meget lavt renteniveau. Pengestrømme fra driften har også i år været positive med 268 mio.kr. mod 405 mio.kr. sidste år. Nettoomsætning Aller-koncernens samlede nettoomsætning er steget med 375 mio.kr. i 2013/14 til i alt mio.kr., hvoraf en større del kan henføres til de i 2012/13 tilkøbte selskaber, der i 2013/14 indgår med 12 måneders omsætning. Stigningen er delvist modsvaret af reduceret oplag- og annoncesalg samt fald i valutakurserne for NOK og SEK med henholdsvis 8,3% og 4,5%, der har påvirket omsætningen i danske kroner negativt med i alt 206 mio.kr. Fordelingen af omsætningen fordelt på produkter / ydelser fremgår af skema 1. Pengestrømme fra driften har været positive med 268 mio.kr. 12 Aller Holding A/S

13 Skema / / /14 mio.kr. % mio.kr. % mio.kr. % Nettoomsætning fordelt på produkter / ydelser Ugeblade inkl. annoncer Magasiner inkl. annoncer Aviser inkl. annoncer mv Digitale medier mv Trykning Øvrige aktiviteter* Koncerneliminering mv. (633) (16) (611) (15) (620) (14) I alt *Omfatter marketing services, rejsebureau, shops, gallerivirksomhed m.m. Koncernens kerneforretning består med over 60% af omsætningen fortsat af produktion og salg af magasiner og ugeblade. Aller Media AB har erhvervet Make your Mark, der er et af de ledende svenske bureauer indenfor content marketing. Årsrapport 2013/14 13

14 Beretning Foto: Jimmy Holmevi Det svenske magasin MåBra afholder ofte populære arrangementer for deres læsere. Eksterne omkostninger De eksterne omkostninger udgør t.kr., hvilket er en stigning på 259 mio.kr. i forhold til 2012/13. Nye selskaber og aktiviteter bidrager med 645 mio.kr., mens den eksisterende forretning har reduceret omkostningerne med 386 mio.kr. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgør mio.kr., hvilket er en stigning på 244 mio.kr. i forhold til året før. Ændringen består af en stigning vedrørende de tilkøbte selskaber på 324 mio.kr., mens den eksisterende forretning har reduceret personaleomkostningerne med 80 mio.kr. mio.kr., som følge af et generelt fald i blad- og annoncemarkedet, engangsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af effektiviseringer samt omkostninger i forbindelse med den forstående afvikling af trykkeri i Norge. Tilsvarende er driftsresultatet i Danmark faldet med 69 mio.kr. som følge af fald i oplag for ugeblade og magasiner, herunder omkostninger til restruktureringer og afvikling af en række produkter samt en række omkostninger, som Se og Hør-sagen har medført. Faldet opvejes delvist af positiv fremgang på 36 mio.kr. i Finland, som er resultatet af tidligere års gennemførte rationaliseringer mv. Driftsresultatet i Sverige er på niveau med sidste år. Den eksisterende forretning har reduceret eksterne omkostninger med 386 mio.kr. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger er netto steget med 20 mio.kr. til 234 mio.kr. Stigningen kan primært henføres til afskrivninger på driftsmidler m.v. og afskrivninger i sidste års tilkøbte selskaber. Driftsresultat Driftsresultatet falder med 180 mio.kr. til et negativt driftsresultat på 60 mio.kr. Det væsentligste fald hidrører fra Norge, hvor faldet udgør 144 Valutakursudviklingen i SEK og NOK har medført en reduktion af de samlede omkostninger i danske kroner med 128,0 mio.kr. (2012/13: 35,8 mio. kr.). Som følge af valutakursfald har påvirkningen på omsætning og omkostninger samlet set øget koncernens resultat med 5,8 mio.kr. (2012/13: 1,2 mio.kr.). 14 Aller Holding A/S

15 Resultat før skat Resultatet før skat, der udgør 117 mio.kr., er faldet med 115 mio.kr. i forhold til 2012/13, hovedsageligt som følge af et fald i driftsresultatet på 180 mio.kr. Skema Driftsresultat mio.kr. Årets resultat før skat mio.kr. Årets resultat efter skat mio.kr /10 inkl. engangsgevinst ejendom 2009/10 ekskl. engangsgevinst ejendom 2010/ / /13 inkl. engangsgevinst ejendom 2012/13 ekskl. engangsgevinst ejendom 2013/14 Resultatet efter skat og minoritetsinteresser er positivt og udgør 59 mio.kr. mod 159 mio.kr. i 2012/13, hvilket anses for ikke tilfredsstillende. Det norske bureau REDINK udvikler bl.a. digitale content universer. Her er et stort madunivers for supermarkedskæden ICA. Årsrapport 2013/14 15

16 Beretning Overskudsgraden er i 2013/14 negativ med 1,3% (jf. skema 3) mod en positiv overskudsgrad på 2,9% i 2012/13. Egenkapitalforrentningen er positiv med 1,5% mod 3,9% i 2012/ Overskudsgrad % Egenkapitalforrentning(%) Skema /10 inkl. engangsgevinst ejendom 2009/10 ekskl. engangsgevinst ejendom 2010/ / /13 inkl. engangsgevinst ejendom 2012/13 ekskl. engangsgevinst ejendom 2013/14 Udbytte Der foreslås udloddet 50 mio.kr. i udbytte, svarende til 85% af årets resultat mod 55 mio.kr. i 2012/13. Selskabets faste praksis med udlodning af 35% af årets resultat efter skat er således fraveget i 2013/14. Aller Media i Danmark har i regnskabsåret erhvervet 95% ejerskab af Kulturrejser. 16 Aller Holding A/S

17 Markeds- og koncernudvikling for ugeblade Skema / / / / /14 t.stk. t.stk. t.stk. t.stk. t.stk. Koncernens gennemsnitlige ugentlige oplag (ugeblade) Danmark Sverige Norge Finland I alt Det totale ugebladsmarked i Norden er faldet knapt 8%. Det totale ugebladsmarked i Norden er på godt 3,6 mio. blade om ugen (jf. skema 5), og er faldet med ca. 0,3 mio. blade i forhold til 2012/13, svarende til et fald på knapt 8%. Skema Markedets samlede ugeblads-oplag/uge (1.000 stk.) Koncernens ugeblads-oplag/uge (1.000 stk.) / / / / /14 Aller-koncernens markedsandel er 60%, mod 59% sidste år. Koncernens samlede ugebladsoplag i Norden er på ca. 2,2 mio. blade om ugen, hvilket er 0,1 mio. blade færre end i 2012/13. Årsrapport 2013/14 17

18 Beretning Investeringer i aktiviteter og selskaber Årets investeringer har haft et væsentlig lavere niveau end sidste år, og andrager i alt 124 mio.kr. (2012/13: 324 mio.kr.). Koncernen har investeret i følgende selskaber og aktiviteter: altid vidende dansktalende rejseleder. Magasiner i Finland Aller Media Oy, Finland har i regnskabsåret erhvervet udgiverrettighederne til 3 magasiner: Divaani, Olivia samt Costume, der supplerer Aller Media Oy s egne udgivelser. Scandinavia Online AS (SOL), Norge (Resterende 50%) MYM Custom Publishing AB, Sverige (100%) Euro Travel ApS, Danmark (95%) 3 magasiner, Finland Scandinavia Online AS Aller Media Norge AS har erhvervet de sidste 50% af SOL, som således bliver et 100% ejet selskab. SOL er blandt Norges største websites og har unikke besøgende hver dag via pc og tablet samt ca besøgende via mobiltelefon. SOL er først og fremmest en nyhedsaggregator med aktuelle nyheder og interesseområder. Der tilbydes også enkelte tjenester under navnene: SOL, Guru, Meld.no, KremToppen samt søgetjenesten Kvasir som SOL overtog i januar MYM Custom Publishing AB Aller Media AB har erhvervet 100% af aktierne i MYM Custom Publishing AB (Make Your Mark). Make Your Mark er et af de ledende svenske bureauer indenfor content marketing. Hvor der især produceres kundemagasiner for aktører i detailbranchen. Selskabet producerer over 80 udgivelser pr. år. Selskabet har efterfølgende fusioneret sine aktiviteter med Aller Custom Publishing, under navnet Make Your Mark. Det nye selskab får en fremtrædende markedsposition inden for content marketing og client publishing. Divaani udgives ti gange årligt og omhandler emner som mad, kosmetik, rejser og mode samt indretning. Målgruppen er 35+. Olivia er et kvindemagasin til kvinder i alderen år, og omhandler mode, skønhed, mad og rejser. Oplag udgør ca stk. med unikke besøgende på hjemmesiden. Costume er et modemagasin for de lidt yngre kvinder. Magasinet er efter regnskabsårets udløb planmæssigt ophørt som printmagasin, men fortsætter som digitalt brand. Efter regnskabsårets udløb, har Allerkoncernen erhvervet Datagraf koncernen Aller Media A/S har pr. 1. oktober overtaget Datagraf Communications A/S og DG Media A/S. Datagraf Communications A/S er en førende dansk content marketingvirksomhed, der leverer design- og kommunikationsløsninger på både digitale og trykte formater. DG Media A/S er et førende annoncebureau, der repræsenterer over 100 magasiner, blade og årsudgivelser. Desuden udgiver DG Media 4 egne magasintitler og driver en jobportal. Datagraf Communications og DG Medias kunder tæller faglige organisationer, medlemsorganisationer, private virksomheder og offentlige myndigheder. Selskaberne har afdelinger i København, Århus, Stockholm og Oslo. Aller Media Norge har erhvervet de sidste 50% af SOL, der er blandt Norges største websites. Euro Travel ApS (Kulturrejser) Aller Media A/S i Danmark har fortsat strategien med køb af selskaber inden for rejsebranchen og har investeret i 95% ejerskab i Euro Travel ApS, der udbyder grupperejser under navnet Kulturrejser. Kulturrejser arranger grupperejser til alle, der har lyst til kulturoplevelser i Europa. Rejserne arrangeres med nøje udvalgte samarbejdspartnere samt rejsemål udvalgt af kyndige medarbejdere med solidt lokalkendskab. På rejserne deltager 18 Aller Holding A/S

19 FRA ALLERS VERDEN I maj måned lancerede Aller Media A/S Royalista, som er et globalt site om de kongelige over hele verden. Årsrapport 2013/14 19

20 Beretning Erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv. samt koncerngoodwill 2009/ / / / /14 Skema 6 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Årets tilgang erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv Årets tilgang koncerngoodwill Nettotilgang virksomhedsopkøb m.m Under udførelse Tilgang i alt Afskrivning på erhvervede udgiverrettigheder og licenser mv Afskrivning på koncerngoodwill Afskrivninger i alt Investeringer i ejendomme Årets investeringer i ejendomme har i alt andraget 51 mio.kr. og omfatter ejendommen Folke Bernadottes Allé 5-7 samt ejendomsforbedringer. Koncernens grunde og bygninger består primært af kontor- og produktionsejendomme. Koncernens ejendomme og grunde måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Koncernen har en ejendomsportefølje til en bogført værdi på mio.kr. pr. 30. september 2014, der består af følgende ejendomme: Danmark 2 kontorejendomme 1 produktionsejendom Havneholmen 33 Folke Bernadottes Allé 5-7 Helgeshøj Allé 35 København V København Ø Høje Taastrup Anskaffet 2009 Anskaffet 2014 Anskaffet m m m2 Forventes ibrugtaget i 2015 Sverige 3 kontorejendomme Landskronavägen 23 Humlegårdsgatan 6 Tysta Gatan 12 Helsingborg Stockholm Stockholm Anskaffet 1958 Anskaffet 2009 Anskaffet m m2 700 m2 Norge 1 kontorejendom (under opførelse) 1 produktionsejendom Hasle Brennaveien 20b Erhverves af Aller Holding A/S Oslo pr. 1. marts 2015 Anskaffet m m2 Herudover besidder koncernen en række mindre konferenceejendomme samt ferieboliger til brug for koncernens ansatte. 20 Aller Holding A/S

21 Udviklingen i investeringer i ejendomme og driftsmidler samt afskrivninger på disse fremgår af nedenstående talopstilling: Skema / / / / /14 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Ejendomme og driftsmidler Årets tilgang Overført fra aktiver under opførelse, primo Under opførelse Tilgang i alt Afskrivning på bygninger og driftsmidler i alt I året har koncernen opnået et positivt nettokapitalafkast på 170 mio.kr. svarende til et afkast på 5,6%. Hensatte pensionsforpligtelser Koncernens pensionsforpligtelser omfatter primært overdirektører. Pensionsforpligtelsen beregnes løbende på grundlag af det aktuelle gennemsnit og fordeles over den forventede optjeningsperiode, således at den fulde forpligtelse over for den enkelte overdirektør er afsat fuldt ud på det tidspunkt, hvor overdirektøren er fyldt 60 år. Pensioner er aftalt som 2/3 af gennemsnittet af de seneste 3 års vederlag under forudsætning af, at overdirektøren er ansat som 60-årig. Desuden indgår ægtefælle- og børnepensioner i et vist omfang, og under visse betingelser. Beregningerne foretages af aktuarer med udgangspunkt i de aktuelle gennemsnitlige årsvederlag. Grundlagsrenten fastsættes, så den ligger under eller på niveau med det over de seneste år gennemsnitlige realiserede formueafkast på selskabets værdipapirer. I år er grundlagsrenten uændret 4%. Pensionerne er skattemæssigt fradragsberettiget på udbetalingstidspunktet. Den hensatte pensionsforpligtelse medregnes i beregningsgrundlaget for udskudt skat. Koncernen har i året foretaget en række væsentlige akkvisitioner, som alle er gennemført med egenfinansiering. Koncernens likvide beholdninger udgør 263 mio. kr., hvortil kommer let realisable værdipapirer for mio.kr., i alt mio.kr. (2012/13: mio.kr.). Investeringsafkast I året er der på koncernniveau konstateret et positivt afkast på 170 mio.kr. mod 103 mio.kr. sidste år, svarende til et afkast på 5,6% (2012/13: 3,5%). Afkast er beregnet af den gennemsnitlige beholdning af likvider og værdipapirbeholdning primo/ultimo. Resultatet, der er noget højere end sidste år, anses for at være tilfredsstillende. Ledelsen har defineret et enslydende investeringsmandat for den samlede værdipapirbeholdning til alle kapitalforvaltere således, at der forventes et løbende stabilt markedsafkast, idet spekulative investeringer er fravalgt. Koncernens økonomiske stilling Koncernegenkapitalen udgør mio.kr. pr. 30. september 2014 svarende til en soliditetsgrad på 69,3% (2012/13: 70,1%). Kapitalforvalterne bliver løbende vurderet. Årsrapport 2013/14 21

22 Beretning Koncernens beredskab Koncernen er fortsat særdeles godt rustet til de kommende års udfordringer, som måtte følge af den økonomiske udvikling i samfundet, og den skærpede konkurrence samt til gennemførelse af nødvendige investeringer. Koncernen har et særdeles stærkt beredskab til at kunne agere på de udviklings- og investeringsmuligheder, der løbende måtte byde sig. Risici Driftsrisici Koncernen møder fortsat en mere intens konkurrence fra hele underholdningsindustrien, herunder de statskontrollerede medievirksomheder samt fra dagspressen, hvor sidstnævnte i stigende omfang anvender ugebladslignende tillæg, der ofte med hjemmel i den stærkt konkurrenceforvridende momslovgivning udgives uden moms, i skarp kontrast til, hvad der gælder for ugeblade og magasiner. Dette er med til at forværre de i forvejen udfordrende tider for blandt andet print medierne. Finansielle risici I betragtning af koncernens høje soliditetsgrad er der ikke særlige finansielle risici. Valutarisici Kursrisici, der relaterer sig til investeringer i udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, afdækkes normalt ikke, da det er koncernens opfattelse, at løbende kurssikring af sådanne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig betragtning. Koncernen afdækker væsentlige enkelttransaktioner i forhold til udlandet. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Renterisici Koncernens politik for placering af likvide midler medfører ikke særlige risici. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af renterisici. Kreditrisici Koncernens udeståender er ubetydelige i forhold til omsætningen, og indebærer ingen kreditrisici. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Udvikling af nye og videreudvikling af eksisterende produkter sker som en integreret del af den løbende produktion, og betragtes derfor som et led i koncernens almindelige drift. Det gælder også satsning på nye forretningsområder. Samfundsansvar Aller-koncernen ønsker at udvise og fremme ansvarlighed samt bæredygtig økonomisk og miljømæssig udvikling i det samfund, hvor Aller-koncernen driver nordisk bladudgivelse mv. Denne adfærd skal være forenelig med, og afbalanceret i forhold til, en fortsat sund forretningsmæssig udvikling for koncernen. Aller-koncernens Code of Conduct opstiller til understøttelse heraf en række retningslinjer, som skal efterleves af selskaber og medarbejdere i koncernen. Såvel arbejdsmiljø som bladproduktionens påvirkning af det omkringliggende miljø har løbende fået større og større prioritering hos Aller koncernen, og har derfor ganske naturligt en særlig rolle i Aller koncernens fokus på samfundsansvarlighed. Koncernens trykkeriselskaber er undergivet bestemmelserne om udarbejdelse af grønt regnskab. Det fremgår af det udarbejdede grønne regnskab, at selskaberne bestræber sig på at miljøbelastninger skal ligge inden for fastsatte grænseværdier. Koncernens har licens til at mærke tryksagerne med Nordisk Svane, EU Blomsten og FSC. Aller koncernens Code of Conduct findes i sin helhed på selskabets hjemmeside: For hele Aller-koncernen i Norden har moderselskabet indført en whistleblowerordning, der medfører, at medarbejdere, der opdager mistænkeligheder eller ulovligheder fremover anonymt vil have mulighed for at kunne anmelde sådanne opdagelser på en sikker og effektiv måde. Allerkoncernen har i tillæg hertil valgt at implementere en række nye og mere præcise interne retningslinjer, der har til formål yderligere at sikre koncernen imod risikoen for, at der i fremtiden kan ske ulovligheder eller brud på interne regler noget sted i Aller-koncernen. Koncernen er fortsat særdeles godt rustet til de kommende års udfordringer. 22 Aller Holding A/S

23 Medarbejdere Aller-koncernens medarbejdere er koncernens væsentligste aktiv. Koncernen bygger i væsentlig omfang på den viden og knowhow som kompetente, kreative og engagerede medarbejdere er i besiddelse af. Koncernen ønsker derfor at bibeholde og fortsat tilsikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø, der samtidig giver mulighed for en personlig og karrieremæssig udvikling. Som en integreret del af koncernens fastholdelsespolitik og udvikling af kompetencer bliver medarbejdere efter behov tilbudt efteruddannelse og målrettede kurser. Skema / / /14 antal antal antal Koncernens medarbejdersammensætning er således: Kvinder Mænd Ansatte i alt pr Medarbejdere er ansat under følgende områder: Produktion Salg- og marketing Administration Ansatte i alt pr Gennemsnitligt antal ansatte Af koncernens ledende medarbejdere er 58% kvinder og 42% mænd (2012/13: 57% / 43%). Stigningen i antal medarbejdere kan henføres til tilkøbte aktiviteter og selskaber. Koncernens politik for det underrepræsenterede køn er at tilsikre en rimelig balance mellem antallet af kvinder og mænd under hensyntagen til produkternes målgruppe. Det danske content marketing bureau, Aller Client Publishing, løser opgaver for en lang række eksterne kunder både digitalt og print og udgiver desuden en række gratis magasiner. Årsrapport 2013/14 23

24 Beretning Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Bortset fra køb af selskaber pr. 1. oktober 2014 er der ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten væsentligt. Forventet fremtidig udvikling De betydelige strukturelle markedsmæssige forandringer, der også har præget 2013/14 med blandt andet fortsatte oplagsfald til følge samt ændringer i placeringen af markedsføringsaktiviteterne hos kunderne, forventes i høj grad også at ville påvirke regnskabsåret 2014/15 og de efterfølgende år. Der forventes fortsat et samlet set betydeligt fald i oplagene inden for ugeblade og magasiner, der dog fortsat vil opleves forskelligt inden for de enkelte ugeblads- og magasinsegmenter og markeder. Kampen om forbrugernes tid præger fortsat mediebilledet og understøttes af en teknologisk udvikling, der, hastigere end nogensinde før, medfører markante ændringer i kundernes og annoncørernes forbrugsmønstre. Aller-koncernen har i regnskabsåret vist, at man fortsat prioriterer innovation inden for nuværende og relaterede aktiviteter samt tager nødvendige markedsføringsmæssige initiativer for at opretholde koncernens markedsposition. En stram omkostningsstruktur med gennemførelse af rationaliseringer og effektiviseringer vil blive videreført i de kommende år sammen med en fortsat fokusering på øget nordisk samarbejde, for derigennem at opnå yderligere fælles synergier. Fortsat øget konkurrence og ændrede markedsforhold kan ligeledes nødvendiggøre tilpasninger og sammenlægninger i koncernen for at opnå nødvendige besparelser og effektiviseringsgevinster. Eventuelle tabsgivende produkter og aktiviteter vil fortsat løbende blive kritisk evalueret og om nødvendigt afviklet. På baggrund af det nuværende aktivitetsniveau samt ledende datterselskabers rapporterede budgettal for regnskabsåret 2014/15 og seneste perioderesultater forventes et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) i niveau mio.kr. og et driftsresultat (EBIT) mio.kr. Det er fortsat selskabets politik ikke at udtrykke forventninger til investeringsresultater, men koncernens finansinvesteringer er struktureret ud fra en målsætning om et langsigtet stabilt markedsafkast. Fortsat fokuserering på øget nordisk samarbejde for at opnå yderligere fælles synergier. Datagraf koncernen, der blev overtaget pr. 1. oktober 2014, er en førende dansk content marketing- og annoncebureauvirksomhed, der leverer løsninger både digitalt og på print. 24 Aller Holding A/S

25 FRA ALLERS VERDEN Feminas årlige kvindeløb er blevet et stort tilløbsstykke, der nu afholdes i seks danske byer. Årsrapport 2013/14 25

26 26 Aller Holding A/S

27 Beretning Datterkoncernernes økonomiske udvikling De økonomiske resultater er for datterselskaberne medtaget efter danske regnskabsprincipper og koncernregnskabspraksis, og kan således afvige fra datterselskabernes officielle regnskaber. Aller Media A/S-koncernen, Danmark Hovedaktivitet Aller Media A/S-koncernen, Danmarks hovedaktivitet består i udgivelse af følgende ugeblade og magasiner. I tillæg hertil digitale aktiviteter, marketingservices og rejsebureauer m.m. Ugeblade Billed-Bladet Familie Journal Femina Kig Ind Se og Hør Søndag Ude og Hjemme 7 TV dage Magasiner Antik & Auktion ELLE Isabellas Mad Mad & Bolig Månedsmagasinet IN Psykologi Q Vi Unge Vi Unge Posters Kryds- og tværsblade Digitale aktiviteter edbpriser.dk mama.dk Oestrogen.dk shop.dk SlankeDoktor.dk** Krydsbox.dk SMS-tjenester Casual Gaming Royalista.com Wordbase Nordic Courier TidensKvinder.dk * Marketing services All Over Press Aller Client Publishing Aller Visuals Datagraf Communications A/S*** DG Media A/S*** Rejsebureauer Nyhavn Rejser A/S Kulturrejser (Euro Travel ApS) Allers domicil på Havneholmen, København. *Ugebladenes og magasinernes egne hjemmesider indgår ikke. **Afhændet efter regnskabsårets udløb. ***Erhvervet efter regnskabsårets udløb. Årsrapport 2013/14 27

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

rsrapport aller holding A/S 2012/13

rsrapport aller holding A/S 2012/13 rsrapport aller holding A/S 2012/13 Indhold 5 6 9 10 44 45 46 57 58 60 61 62 74 Selskabsoplysninger 2012/13 i overblik Koncernens hoved- og nøgletal Beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere