/ januarstorm I Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08.01.05 / januarstorm I Danmark"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 årsrapport 2005

3 / januarstorm I Danmark

4

5 / jordskred I bergen I norge

6

7 / storbrand på amager I Danmark

8

9

10 InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året 2005 i TrygVesta 12 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 14 TrygVesta og omverdenen 16 Strategi og mål 17 Vores økonomi 19 TrygVestas økonomiske resultat Privat & Erhverv Danmark 24 Privat & Næringsliv Norge 26 Industri 28 Finsk skadeforsikring 30 Investeringsvirksomhed 32 Kapitalforhold Vores kunder 36 Vores processer 38 Vores medarbejdere og værdier 39 Vores investorer 40 Finanskalender 40 TrygVesta-aktien 41 Fokusområder og finansielle forventninger til Selskabsledelse 46 Risikostyring 49 Regnskab 55 Ledelsens regnskabspåtegning 56 Intern revisionspåtegning 57 Revisionspåtegning 58 Anvendt regnskabspraksis 59 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta 75 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta A/S (moderselskab) 115 Koncernoversigt 123 Hoved- og nøgletal opdelt på geografiske områder 124 Koncernorganisation 125 Bestyrelsesmedlemmer 126 Koncerndirektionsmedlemmer 128 Ordliste 129 CAses 131 Januarstorm i Danmark 132 Jordskred i Bergen i Norge 136 Storbrand på Amager i Danmark 140

11

12 Tættere på kunderne I årsregnskabet for 2004 lovede vi, at de fordele, vi havde høstet på nordiske synergier ved en stram omkostningsstyring og forbedringer på alle forretningsområder, også skulle bruges til at styrke vores salgskraft og service over for kunderne. En lang række initiativer har hjulpet os med at opfylde dette løfte. I Norge har vi for eksempel gennemført en betydelig omlægning af vores pris- og fordelsprogram over for privatkunder ved at sætte Kunden i fokus. Vi har vendt op og ned på den praksis, at nye kunder i mange tilfælde har haft mulighed for at købe forsikring billigere end loyale og trofaste kunder. Dertil har vi skabt en mere logisk og gennemsigtig prisstruktur. Foreløbig har vores norske kunder taget godt imod konceptet. Videreudviklingen af Tryg Bygning og Tryg Reparation i Danmark har også betydet nye og bedre leverancer i skadesituationen. Vi bevæger os fra at være et selskab, der alene dækker de økonomiske følger af en skade, hen imod at være et selskab, der tager ansvaret for at løse kundernes problemer, når en skade er opstået. I forhold til både privat- og erhvervskunder betyder nærhed, at vi lytter til kunderne. I 2005 har vi gennemført en systematisk opfølgning over for vores konceptkunder i Danmark. Metoden har øget kundeloyaliteten og er nu ved at blive gennemført i forholdet til vores norske kunder. I betjeningen af de store industrikunder bliver overordnet risikorådgivning og ingeniørmæssig gennemgang af risici en stadig vigtigere del af forretningen. Derfor har 2005 været brugt på at skræddersy nye løsninger til vores allerstørste kunder. Alt dette og meget mere er sket, samtidig med at TrygVesta har gennemført sin introduktion på Fondsbørsen. Det har naturligvis betydet en stor ekstra arbejdsindsats i store dele af organisationen, men det kommer til yderligere at fastholde og videreudvikle den professionalisering af virksomheden, der allerede er nået langt. Som nordisk aktør er vi privilegeret af en vidtgående samarbejdsaftale med Nordea, der giver Nordea muligheder for at sælge vores skadeforsikringer, mens vi kan sælge Nordeas liv- og pensionsforsikringer, således at kunderne hos begge selskaber kan få en total og enkel løsning på deres finansielle behov. Det nordiske samarbejde får en stadig større betydning for det daglige arbejde i TrygVesta. Vi står stærkt i Norge og Danmark, den finske forretning udvikler sig stadig med god fart, og vi er på vej ind på det svenske marked efter grundige forberedelser, hvor forretningsmodel og itløsninger fra Finland kan genanvendes. En af de største fordele ved det nordiske samarbejde er netop muligheden for at lære af hinanden og udnytte synergier i udviklingen af virksomheden har således været et år præget af fremgang og forandringer. Samtidig er 2005 året, hvor et nyt niveau for indtjening er blevet bekræftet. I de kommende år vil vi arbejde for at fortsætte og forstærke den gode udvikling, koncernen er inde i. God læselyst. Stine Bosse Koncernchef TrygVesta årsrapport 2005 / Side 11 af 144

13 Ledelsens beretning Året 2005 i TrygVesta Resultat på mio. DKK før skat en fremgang på 861 mio. DKK Det forsikringstekniske resultat er forbedret med 353 mio. DKK og investeringsresultatet med 510 mio. DKK Combined ratio på 89,0 Præmievækst for 2005 på 2,9 % Koncernens investeringer gav et afkast på mio. DKK Samarbejdsaftale med Nordea forlænget til 2010 Vesta Trygghetsavtale succesfuldt introduceret i Norge Ny autotarif indført i Danmark Topresultat i kundeundersøgelse efter behandling af skader fra fyrværkeriulykke i Seest, Danmark, i 2004 En fokuseret indsats, nye systemer og nordisk effektivitet sikrer hurtig skadebehandling efter januarstorm i Danmark Hurtig indsats efter to kraftige regnskyl og skybrud i Bergen mindsker menneskelige og materielle konsekvenser Kundeundersøgelser viser fremgang i tilfredshed og loyalitet, og i Norge rykker selskabet en plads op og er nummer 2 blandt de store selskaber, når det gælder kundetilfredshed Tryg Bygning i Danmark udbygges fra at have aftaler med VVS-firmaer til også at omfatte tømrere, hvilket styrker mulighederne for at levere totalløsninger til kunderne TrygVesta introduceret på Københavns Fondsbørs. Kurs ultimo 2005 på 39 % over udbudskurs 68 % af årets resultat foreslås udbetalt som udbytte svarende til 21 DKK pr. aktie 4. kvartal Resultat på 678 mio. DKK før skat Combined ratio på 91,7 Ny autotarif indført i Danmark Fremgang i kundeundersøgelser i alle tre markeder Højere investeringsafkast end forventet Resultat før skat Combined ratio Mio. DKK TrygVesta årsrapport 2005 / Side 12 af 144

14 Forsikringsteknisk resultat fordelt på forretningsområder Mio. DKK Resultat pr. aktie fortsættende aktiviteter DKK Egenkapitalforrentningen efter skat % og ophørte aktiviteter Egenkapital Mio. DKK *) Egenkapitalen er før fradrag for udbytte, som fragår ved udbetalingen i Tallene for 2001 og 2002 er proforma, som om Nordea AB s aktiviteter har være ejet i hele perioden. Tallene for er opgjort efter Finanstilsynets daværende regnskabsregler, og tal for 2004 og 2005 er opgjort efter IFRS. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 13 af 144

15 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for TrygVesta IFRS Dansk GAAP 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Periodens resultat før skat Ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Skat Periodens resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 70,0 75,1 72,0 69,3 67,6 71,5 78,1 77,5 Nettogenforsikringsprocent 4,9 2,6 0,1 4,7 5,0 6,8 5,5 2,6 Skadeforløb 74,9 77,7 72,1 74,0 72,6 78,3 83,6 80,1 Omkostningsprocent 16,8 16,9 16,9 17,1 21,2 22,4 23,6 24,3 Combined ratio 91,7 94,6 89,0 91,1 93,8 100,7 107,2 104,4 Operating ratio 89,6 92,7 87,2 89,1 90,8 97,2 101,9 98,8 Relativt afløbsresultat 0,9-1, Øvrige oplysninger 1) Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Resultat pr. aktie (fortsættende aktiviteter) Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Gennemsnitlig antal aktier (1.000 stk.) Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Aktiekurs 319, Børskurs/Indre værdi 2, Price Earnings 10, Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter TrygVesta årsrapport 2005 / Side 14 af 144

16 1) Beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005 med undtagelse af aktiedata, der er baseret på stk. aktier, som om dette antal aktier var udstedt i de pågældende perioder. De stk. aktier udgør antallet af aktier efter en ændring af stykstørrelsen i forholdet 1:4 foretaget i forbindelse med aktionærernes vedtagelse af selskabets ændrede vedtægter den 21. september Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i TrygVesta følger fra 1. januar 2005 IFRSstandarderne. Sammenligningstal for 2004 er omarbejdet til IFRS, men udover IFRSreguleringer er 2004 også renset for frasolgte aktiviteter, som herefter indgår under Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 15 af 144

17 Ledelsens beretning TrygVesta og omverdenen TrygVesta fastholder og udbygger sin position som en nøglespiller i det nordiske forsikringsmarked med en placering som Nordens andenstørste skadeforsikringsvirksomhed og med en placering som henholdsvis nummer et og nummer tre i det danske og norske marked. Lønsomheden i det nordiske marked er fortsat god for de fleste aktører, og der er ingen tegn på tilbagevenden til tidligere tiders utilfredsstillende resultater som følge af ensidig fokusering på markedsandele. Historisk set har forsikringsbranchen haft en cyklisk karakter, men udsigten til et fortsat lavt renteniveau og mere uforudsigelige finansafkast vil efter TrygVestas vurdering fastholde branchen i at fokusere på indtjeningen før finansafkastet. Disciplin i underwriting er ligeledes kommet for at blive, hvilket også støttes af de hårde priser på reassurance og stadigt flere vejrbetingede skader. Debatten om fremtidens velfærd i alle nordiske lande viser, at der i fremtiden vil være behov for private forsikringsordninger omkring sundhed og sygdom, arbejdsløshed og andre sociale hændelser. Men det er også klart, at der ikke er noget ønske hos borgerne om, at private ordninger skal erstatte offentlige i fuldt omfang. Private forsikringer vil i stedet være et supplement til de offentlige, skattefinansierede tilbud. TrygVesta ser imidlertid dette område som et forretningsområde i vækst, drevet af ønsket om bedre og mere individuelt orienteret dækning. TrygVesta vil tage aktiv del i udviklingen af dette forretningsområde. Terror er desværre et emne, der bliver stadig mere aktuelt. Store terroraktioner kan ud over de øjeblikkelige menneskelige og materielle katastrofer have voldsom indvirkning på forsikringserhvervet. TrygVesta anerkender, at de enkelte selskaber har pligt til via reassurance at købe sig til den størst mulige robusthed over for sådanne begivenheder, men det ændrer ikke ved, at der i de nordiske lande burde skabes mulighed for, at selskaberne får adgang til at sikre deres kapital, også hvor det ikke er muligt at tegne reassurance. Ellers kan det føre til, at borgerne lades i stikken, idet forsikringsdækningen i større og større omfang undtages i policerne. Det seneste år har været præget af mange eksempler på ødelæggende orkaner, oversvømmelser og lignende. Hvis disse mange hændelser skyldes vedvarende klimaforandringer og ikke blot tilfældige sammentræf, vil det have stor indflydelse på prisdannelsen på forsikring. Der sker via reassurancen en udjævning af risiko på globalt plan, hvorfor også katastrofer langt fra Norden kan og vil få indvirkning på prisdannelsen. Disse forhold indgår i TrygVestas scenariefremskrivninger. Risikostyring og risikoafdækning er kommet stadig mere i fokus i nordisk erhvervsliv. God selskabsledelse stiller i dag krav til, at bestyrelserne fokuserer på risiko og afdækning af samme, hvorfor det naturligt stiller krav til forsikringsselskaber om at påtage sig rollen som aktiv medspiller i virksomhedernes arbejde med risici. TrygVesta har udviklet værktøjer til at kunne spille denne rolle i et forstærket partnerskab med vores kunder. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 16 af 144

18 Strategi og mål Vision Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør på de markeder og inden for de forretningsområder, hvor vi vælger at være til stede. nye elementer til, der over tid vil blive introduceret i Danmark. Her har TrygVesta blandt andet på baggrund af norske erfaringer udviklet en ny autotarif, hvor prisen på bilforsikring gøres mere gennemsigtig blandt andet ved at gøre kørelængde til et led i prisberegningen, og hvor kunderne sikres mod prisoverraskelser, selv om uheldet skulle være ude. TrygVestas overordnede strategi, som blev fastlagt i 2003, er uændret. Det betyder fortsat fokus på ren skadeforsikring, fokus på Norden som geografisk forretningsområde og fokus på eksisterende kunder som udgangspunkt for en lønsom vækst af kerneforretningen. Resultaterne af turn around-processen, der blev sat i gang i 2003, er kommet hurtigere end ventet, og resultatet for 2005 bekræfter det nye niveau for indtjening. Ved indgangen til 2005 gav TrygVesta udtryk for, at virksomheden i 2005 særligt ville koncentrere sig om følgende: Fokus på direkte nordisk forsikring Med endeligt frasalg eller ophør af alle ikke-nordiske virksomheder har kræfterne kunnet koncentreres om det nordiske marked. Med tryghedsleverancen som platform er markedspositionen styrket i Norden med fremgang på alle de tre markeder Danmark, Norge og Finland. Ikke mindst den finske forretning har udviklet sig i et tæt samarbejde med Nordea. Denne model tager TrygVesta nu med til Sverige. Blik for eksisterende kunder I Norge lancerede TrygVesta med Vesta Trygghetsavtale et koncept, der skaber loyalitet ved at sikre den enkelte kundes og dennes families hele hverdag og ved at give garanti for, at den tegnede forsikring dækker familiens behov. Mange af ideerne i dette koncept er udviklet i det danske marked, men arbejdet i Norge har føjet Vækst i privat og erhvervsporteføljen En målrettet og effektiv salgsindsats i det danske privat- og erhvervsmarked har båret frugt og har resulteret i en præmievækst på 5,6 %. I det norske marked har det nye koncept med et farvel til introduktionsrabatter, der stillede nye kunder bedre end de trofaste, forbedret kundefastholdelsen. I Finland fortsætter den stærke vækst med nye policer solgt i Det har ført til en stigning i bruttopræmieindtægterne på 44 %. Væksten er sket både som en følge af samarbejdet med Nordea, der har solgt policer på det finske marked, og egne nye salgskanaler. Tilpasse ressourcer og realisere koncernsynergier Samtidig med investeringer i it-udvikling og fortsat opkvalificering af medarbejdere samt forberedelse af etableringen på det svenske marked er det lykkedes for TrygVesta at have uændret niveau for bruttoomkostninger. Dette kan tilskrives et fortsat stærkt greb om omkostningerne og indhøstning af nogle af de allerede identificerede nordiske synergier. Optimere industriporteføjlen Efter en målrettet sanering af industriporteføljen i 2003 og 2004 ligger denne del af forretningen nu med en fornem lønsomhed. Gennem velovervejet selektion blandt de store risici og med fortsat fokus på et balanceret produktmix fastholder TrygVesta i de sidste kvartaler af 2005 sin markedsandel uden at lønsomheden er sat over styr. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 17 af 144

19 Ledelsens beretning Fælles identitet og værdier Koncernens logoer og typografi er i 2005 knyttet tættere sammen, således at kunderne og markedet gradvist vænner sig til den fælles nordiske identitet. Desuden deltog alle ledere i TrygVesta i løbet af 2005 i kommunikationen af TrygVestas værdier. Dette er foregået gennem udrulning af temapakker med værdi- orienterede og for den enkelte medarbejder relevante temaer. TrygVestas værdicoaches spiller en aktiv rolle, ligesom eksempler og erfaringer gøres tilgængelige via værdinettet for alle medarbejdere, der således kan hente inspiration til at bruge værdierne i det daglige møde med kunderne. Fra ord til resultater TrygVesta implementerer sin strategi og fastholder sine strategiske fokusområder gennem brugen af balanced scorecard. Årsrapporten er derfor struktureret omkring de fire balanced scorecard-perspektiver økonomi, kunder, processer og medarbejdere. Udvalgte balanced scorecard-målepunkter for TrygVesta IFRS IFRS Økonomisk perspektiv Egenkapitalforrentning efter skat (%) 27,9 23,1 15,4-47,4 1,2 Combined ratio 89,0 91,1 100,7 107,2 104,4 Omkostningsprocent, brutto 16,9 17,1 22,4 23,6 24,3 Kundeperspektiv, privatkunder (indeks) Fornyelsesprocent 101,2 *) 100,9 100,0 101,6 100 Kundeloyalitet 109,2 109,4 105,9 101,5 100 Andel kunder med konceptaftale 108,2 106,1 102,5 98,5 100 Procesperspektiv (indeks) Portefølje (nominelle priser) pr. fuldtidsansat Kundetilfredshed i skadebehandlingen Medarbejderperspektiv (indeks) Medarbejdertilfredshed 105 **) Målepunkterne i Kunde-/Proces-/Medarbejderperspektivet er baseret på data for aktiviteterne i Danmark og Norge. *) Indeks for fornyelsesprocenten 2005 korrigeret for effekt af kort opsigelsesvarsel på den danske del. **) Medarbejdertilfredshedsmåling gennemføres i TrygVesta årsrapport 2005 / Side 18 af 144

20 Vores økonomi TrygVesta ønsker at skabe gode økonomiske resultater. Resultater, som over tid er stabile og med høj grad af forudsigelighed. TrygVestas hensættelsespolitik tager højde for, at det med rimelighed må forudses, at der fra tid til anden forkommer social inflation, ændringer i retspraksis og lignende. Dette betyder, at der i normalår vil være en større sandsynlighed for afløbsgevinster end afløbstab. TrygVesta vil til stadighed arbejde med at fjerne overflødige administrative rutiner gennem brug af ny teknologi og moderne arbejdstilrettelæggelse og derigennem skabe basis for over tid at reducere omkostningsprocenten. Gennem god kvalitet i underwriting, løbende arbejde med porteføljekvaliteten samt fokus på arbejdet med erstatningsudgifterne, herunder administration af skader, vil TrygVesta tilstræbe en lav erstatningsprocent relativt til markedet. indflydelse på TrygVestas evne til at drive forretningen og sikre kundernes krav. Omvendt ønsker TrygVesta ikke at akkumulere kapital i et omfang, der overstiger behovet for en kontinuerlig forretningsførelse og realisering af koncernens strategi. TrygVesta A/S og koncernselskaberne er reguleret af de lokale tilsynsmyndigheder, og dette betyder, at solvensen i selskaberne også overvåges af disse. I praksis ligger det lovmæssige kapitalkrav under målet for den aktuelle A-rating. I forbindelse med den Europæiske Unions arbejde med nye ensrettede kapitalkrav, det såkaldte Solvency II-projekt, følger TrygVesta udviklingen tæt og deltager aktivt i arbejdet både nationalt og internationalt. TrygVesta har en aktiv kapitalstrategi, og kapitalstyringen sker i et tæt samspil med risikostyringen ved at benytte de samme, interne ALM-modeller ved den langsigtede planlægning af kapitalen. Kapitalstrukturen søges løbende optimeret samtidig med, at der opretholdes behørig sikkerhed for TrygVestas interessenter og gives rum til udvikling og vækst i koncernen. TrygVesta får årligt foretaget en finansiel kreditvurdering (rating) hos Standard & Poor s og Moody s, som danner basis for målet for kapitalniveauet. Målsætningen er at opretholde en minimums-rating på henholdsvis A- og A3. Givet TrygVestas nuværende forretningsstruktur og investeringsprofil svarer det målsatte niveau for rating til en kapital på % af nettopræmierne. Dette mål afspejler et kapitalniveau, der dels tilfredsstiller industrikundernes og mæglernes krav til sikkerhed og samtidig gør, at sandsynlige udsving i kapitalen ikke har TrygVesta årsrapport 2005 / Side 19 af 144

21 Ledelsens beretning TrygVestas økonomiske resultat 2005 TrygVesta fik i 2005 en markant resultatmæssig fremgang med et ordinært resultat før skat på mio. DKK og en forrentning af egenkapitalen på 28 % efter skat. fyrværkeribranden i Seest i Danmark og flodbølgen i Asien. Omkostningsprocenten i 4. kvartal ligger under niveauet for hele Resultatet før skat er en forbedring i forhold til 2004 på 861 mio. DKK, som primært sammensætter sig af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 353 mio. DKK og en betydelig forbedring af resultatet af investeringsvirksomhed på 510 mio. DKK. Igen i 2005 er der fin balance mellem indtjeningen i norsk og dansk skadeforsikring, og de tre store forretningsområder bidrager alle positivt til det økonomiske resultat. I forhold til forventningerne udtrykt i regnskabsmeddelelsen for kvartal ligger det ordinære resultat før skat 513 mio. DKK over det forventede resultat på mio. DKK, hvilket især kan tilskrives en mere positiv udvikling på aktiemarkederne end forventet. Combined ratio for 2005 på 89 ligger på niveau med det gunstige forløb. I løbet af året har forbedringerne i combined ratio knyttet sig til lavere skadefrekvenser og hurtigere effekt på tiltag omkring skadeindkøb end oprindelig forventet. Afløbsgevinster påvirker også resultatet positivt i forhold til forventet. TrygVestas hensættelsespolitik baserer sig på en større sandsynlighed for afløbsgevinster end afløbstab i normalår. 4. kvartal I 4. kvartal udgør resultatet før skat 678 mio. DKK. Bruttopræmieindtægterne er steget med 3,7 % i forhold til 2004, hvilket er 0,8 procentpoint højere end stigningen år til dato. Bruttoerstatningsprocenten ligger 2,0 procentpoint over niveauet år til dato, og er uagtet vinter- og efterårsmåneder bedre end forventet. Bruttoerstatningsprocenten er faldet med 5,1 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2004, men det bør nævnes, at sammenligningskvartalet var negativt påvirket af Resultatet af investeringsvirksomheden før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt 399 mio. DKK. Sammenlignet med årets øvrige kvartaler er dette et flot resultat og investeringsresultatet er cirka 300 mio. DKK højere end forventet i kvartalsmeddelelsen, som var baseret på kendskab til udviklingen i aktiemarkederne ultimo oktober. Positiv udvikling i præmieindtægterne Bruttopræmieindtægterne steg med 2,9 % i forhold til Væksten er sammensat af en tilfredsstillende vækst i Privat & Erhverv Danmark på 5,6 % og som ventet en lavere præmievækst i Privat & Næringsliv Norge på 4,5 %, idet TrygVesta har ændret prisstrukturen på privatmarkedet i Norge. På Industri er der et fald på 2,8 %, og i Finland fortsætter salget gennem Nordeas filialer med at stige bruttopræmierne er således steget med 44 % i forhold til Fortsat meget tilfredsstillende erstatningsniveau Bruttoerstatningsprocenten steg til 72,0 i 2005 fra 69,3 i Stigningen skyldes primært erstatninger som følge af januarstormen i Danmark, der påvirkede bruttoerstatningerne med 830 mio. DKK i Heraf var TrygVestas egen andel 100 mio. DKK, mens resten blev betalt af genforsikring. Stormen kostede desuden TrygVesta 64 mio. DKK til fornyet genforsikring. Stormen påvirker TrygVestas combined ratio med 5,7 procentpoint brutto. Som følge af den effektive genforsikringsdækning for denne begivenhed, svarer de samlede nettoudgifter ved storm- og vejrligsskader til det, som forventes i et normalår og effekten er 1 procentpoint netto. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 20 af 144

22 Udviklingen i forventninger til combined ratio 2005 Forsikringsteknisk resultat fordelt på lande Mio. DKK Forventningerne fra 2004 afviger i forhold til årsrapporten for 2004, da tallene er omarbejdet til IFRS. Combined ratio Bruttopræmieindtægter fordelt på forretningsenheder 2005 TrygVesta årsrapport 2005 / Side 21 af 144

23 Ledelsens beretning Mio. DKK normalår Ifrs IFRS Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskader, brutto Afløbsresultat, brutto Storskadeniveauet svarer til et normalår og er på et lidt lavere niveau end i 2004, mens udgiften for egen regning er på et lidt højere niveau, da hovedparten af storskaderne er under 50 mio. DKK og dermed ikke dækkes af reassurandørerne. Afløbsresultatet udgør 263 mio. DKK i 2005 mod -17 mio. DKK i 2004 og påvirker resultatet positivt i forhold til et normalår. Afløbsresultatet i 2005 indeholder en forøgelse af hensættelser vedrørende skadebehandlingsomkostninger. Skadefrekvenserne særligt på villaforsikringer i Danmark og Norge og bilforsikringer i Norge er lavere end i et normalår. Udviklingen i gennemsnitsskaden har været positivt påvirket af TrygVestas initiativer i forhold til reparatører og håndværkere. Der er i året ikke afsagt domme eller ændret praksis på personskadeområdet, som kunne betyde ekstraordinære hensættelser. Omkostningsprocent bedre via effektivisering og synergier Bruttoomkostningsprocenten er 16,9 i 2005, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end i TrygVesta fortsatte i 2005 arbejdet med målrettet at reducere omkostningerne såvel på kort sigt som på længere sigt gennem at realisere synergier ved det nordiske samarbejde og fortsatte initiativer for at gøre forretningsprocesserne mere effektive. Opgjort i fast valuta er bruttoomkostningerne uændret i forhold til 2004 på trods af lønindekseringer på 2,5 %, strategiske it-investeringer, vækst på nye markeder og en stigning i de kunderettede aktiviteter. I omkostningsprocenten for 2005 er indeholdt 0,3 procentpoint hensat til medarbejderbonus og udstedelse af medarbejderaktier. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomhed før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt mio. DKK, hvilket sammenholdt med 2004 er en stigning på 478 mio. DKK. Fremgangen er påvirket af en væsentlig stigning i aktieafkastet, mens rentestigningen i årets løb gennem kurstab har reduceret obligationsafkastet i begrænset omfang. Det opnåede resultat svarer til et afkast af investeringsaktiverne på 5,5 %, hvilket er tilfredsstillende i forhold til koncernens investeringspolitik. Der er nydt godt af både den korte obligationsbeholdning og af aktiebeholdningen, som især er vægtet tungt i Danmark, Norge og øvrige Europa, hvor afkastene har været gode. Skat Skat af årets resultat udgør 788 mio. DKK mod 556 mio. DKK i Den effektive skatteprocent er i forhold til 2004 uændret på 27. Af den udgiftsførte skat vedrører TrygVesta årsrapport 2005 / Side 22 af 144

24 Akkumuleret Afkastprocent 2005 % Balance Mio. DKK 628 mio. DKK aktuel skat, mens 160 mio. DKK er en forøgelse af TrygVestas udskudte skat. Ophørte aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter er opgjort til -28 mio. DKK, hvilket er en forbedring i forhold til 2004 på 47 mio. DKK og især vedrører Chevanstell Ltd. Der har i 2005 været et stabilt skadeforløb og mindre kommuteringsgevinster. Det negative resultat skyldes primært en styrkelse af hensættelsen til administrationsomkostninger i forbindelse med afvikling af porteføljen, eftersom afløbsprocessen er forsinket i forhold til tidligere antaget. Den samlede hensættelse til administration af afløbsporteføljen udgør 96 mio. DKK ultimo I 2005 udgjorde pengestrømmene fra driften et positivt cash flow på mio. DKK sammenholdt med mio. DKK i samme periode i I 2004 indgår et beløb på 1,2 mia. DKK vedrørende salg af ejendomme. Investeringerne i 2005 steg med mio. DKK, og likviditeten fra finansiering udgjorde -197 mio. DKK. Egenkapital Pr. 31. december 2005 udgør egenkapitalen mio. DKK og er således forøget med mio. DKK svarende til årets resultat, fratrukket udbetalt udbytte og korrigeret for reguleringer vedrørende aktuarmæssige gevinster og tab på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 samt øvrige mindre reguleringer. Balance og cash flow TrygVestas balance er øget fra mio. DKK i 2004 til mio. DKK i På passivsiden sammensættes balancen primært af en egenkapital på mio. DKK og hensættelser til forsikringskontrakter på mio. DKK. De angivne tal er før udbetaling af foreslået udbytte for 2005 på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter er øget med i alt mio. DKK sammenholdt med 2004, og TrygVestas erstatningshensættelsesmargin udgør 126 i 2005 mod 122 i Grundet de seneste års omlægning af reassuranceprogrammet er genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter faldet fra 3,3 mia. DKK i 2004 til 2,6 mia. DKK i Tilgodehavender falder i 2005 med 518 mio. DKK, hvilket primært skyldes, at tilgodehavender fra reassurandører er nedbragt. Pensionsforpligtigelsen overfor TrygVestas norske medarbejdere udgør efter modregning af ordningens aktiver 635 mio. DKK, som er fuldt afsat i balancen. TrygVesta årsrapport 2005 / Side 23 af 144

25 Ledelsens beretning Privat & Erhverv Danmark IFRS Dansk GAAP 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 71,3 85,4 79,5 73,7 71,2 74,1 78,4 82,4 Nettogenforsikringsprocent 2,2 1,7-7,4 1,7 1,7 3,0 3,5 0,2 Skadeforløb 73,5 87,1 72,1 75,4 72,9 77,1 81,9 82,6 Omkostningsprocent 17,6 15,7 17,7 17,8 20,7 22,7 23,0 25,4 Combined ratio 91,1 102,8 89,8 93,2 93,6 99,8 104,9 108,0 Operating ratio 88,2 99,9 88,2 91,4 91,0 97,3 100,6 102,8 Det meget tilfredsstillende niveau i det forsikringstekniske resultat skyldes et godt skadeforløb til trods for januarstormen samt en god præmieudvikling. Fastholdelse af eksisterende kunder Bruttopræmieindtægterne for Privat & Erhverv Danmark steg med 5,6 % i forhold til Heraf udgør indeksreguleringer cirka 2,4 %, øvrige prisstigninger 1,2 %, og dermed bliver realvæksten 2,0 %. Det betyder, at TrygVesta vinder markedsandele. Fremgangen kan primært henføres til øget kundeloyalitet og dermed øget fornyelsesprocent inden for de fleste segmenter samt effekten af en øget fokusering i salgsorganisationen, med et større antal kundekontakter for alle medarbejdere til følge. specielt på erhvervssegmentet, mens privatsegmentet fortsat ligger på et højt tilfredsstillende niveau. I slutningen af 2005 blev den norske call center-teknologi taget i anvendelse i Danmark, hvilket understøtter en mere systematisk arbejdsdeling mellem kundebetjenere og assurandører med hurtig kundebetjening samt øget kvalitet og produktivitet til følge. Combined ratio forbedret 3,4 procentpoint Den markante forbedring i det forsikringstekniske resultat kommer til udtryk i en forbedring i combined ratio i forhold til 2004 på 3,4 procentpoint. Stormen i januar måned påvirker combined ratio med 12,2 procentpoint brutto og 2,2 procentpoint netto. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 84,4 i 2004 til 85,0 i Forbedringen i fornyelsesprocenten ligger TrygVesta årsrapport 2005 / Side 24 af 144

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001

Topdanmark A/S. 1. halvår 2001 Topdanmark A/S 1. halvår 2001 21. august 2001 Topdanmark - 1. halvår 2001 2 Financial highlights 1. halvår 2001 Overskud på 575 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 50 mio. kr. til udjævningshen-

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere