Kommunal medfinansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal medfinansiering"

Transkript

1 Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007 til kr. pr. indbygger - til forhandling de kommende år et aktivitetsbestemt bidrag, der udløses i takt med, at borgerne modtager sundhedsydelser i det regionale sundhedsvæsen Desuden skal kommunerne finansiere: ambulant genoptræning, udført af sygehusene indlæggelsesdage for færdigbehandlede patienter, der ikke hjemtages på det varslede tidspunkt Det betyder, at der udløses en afregning med hjemkommunen, hver gang en borger er på sygehuset, hos praktiserende læge, tandlæge, praktiserende fysioterapeut mv. Se bestemmelserne for den aktivitetsbestemte afregning i bilag 1. Afregningen sker efter centralt fastlagte bestemmelser og efter takster, beregnet af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen beregner det aktivitetsbestemte bidrag i takt med at sygehusenes og sygesikringens indberetninger bliver færdiggjorte, og afregningen sker månedsvist. Imidlertid er traditionen og arbejdsgangene på sygehusene sådan, at registrering og indberetning af aktiviteten til Sundhedsstyrelsen kan foregå over flere måneder. Det betyder, at den første regning, hvor der afregnes for ydelser, borgerne eksempelvis har modtaget i januar måned, ikke viser den endelige kommunale medfinansiering for måneden. Det gør det vanskeligt at budgetlægge og -styre området og således følge udviklingen i den økonomiske belastning for kommunen. Nedenfor udredes den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering. Heraf udledes, at medfinansiering/finansiering af det regionale sundhedsvæsen i 2007 vil løbe op på ca. 105,6 mio.kr., for Frederikshavn Kommune. Det skal bemærkes, at datagrundlaget endnu er svagt, så estimatet er forbundet med nogen usikkerhed. Status Den kommunale medfinansiering/finansiering offentliggøres hver måned for den periode af året, der er gået. Tabel 1 viser en oversigt over den kommunale medfinansiering/finansiering for de første 6 måneder af 2007, dog kun for januar til april for aktiviteter på sygesikringsområdet. Bilag 3 viser det fulde datasæt. Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

2 Tabel 1. Oversigt over kommunernes betaling fordelt på aktivitetselementer. Somatik Psykiatri Sygesikrinhandlede genoptræning Færdigbe- Ambulant Total Kroner Stat. Stat.genop Amb. Stat. Amb. Somatik Psykiatri Alm. Spec. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Note: Udtræk af esundhed incl juni (sygesikring kun april). Somatikken, dvs. de sundhedsydelser, der retter sig mod ikke psykiatriske lidelser, såvel stationær dvs. indlæggelser som ambulante behandlinger udgør de økonomisk tungeste dele, men også aktiviteten på sygesikringsområdet udløser en stor medfinansiering. Genoptræningsområdet er endnu under udvikling og er derfor ganske usikkert. Tabel 2 viser den %-vise andel af den samlede medfinansiering, den enkelte kommune i Region Nord betaler. Eksempelvis ses, at Frederikshavn Kommune betaler 12, 5 % af den samlede betaling, de 11 kommuner i Region Nord har betalt for indlæggelser på et somatisk sygehus. Tabel 2. Oversigt over kommunernes betalingsandele, fordelt på aktivitetselementer, og befolkningsandele. Andele i % Somatik Psykiatri Sygesikrinhandlede genoptræning ning Færdigbe- Ambulant Total Befolk- Stat. Stat.genoptr Amb. Stat. Amb. Somatik Psykiatri Alm. Spec. Brønderslev 6,5 6,3 5,9 5,2 5,4 6,0 1,1-0,7 4,3 6,1 6,1 Frederikshavn 12,5 12,5 11,3 9,7 8,0 10,7 23,9 2,8 1,1 13,9 11,8 10,9 Hjørring 12,1 11,2 11,6 11,6 9,6 10,2 27,9 51,9 17,5 14,1 11,9 11,6 Jammerbugt 6,8 5,9 6,6 5,9 5,4 6,8 0,3 3,6 1,1 7,1 6,6 6,7 Læsø 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0, ,0 0,3 0,4 Mariagerfjord 7,1 7,1 7,3 5,6 6,3 7,2 0,3 3,0 3,6 4,4 7,1 7,3 Morsø 4,1 3,5 4,3 7,8 4,0 3,8 1,4-19,3 4,2 4,2 3,8 Rebild 4,3 4,2 4,5 2,7 3,4 5,1 2,3 0,7 0,4 5,9 4,4 5,0 Thisted 8,7 8,9 8,0 12,6 8,3 7,9 1,8 4,3 34,7 12,8 8,2 7,9 Vesthimmerland 6,9 6,5 6,6 5,8 4,2 5,9 12,8-17,7 4,5 6,4 6,6 Aalborg 30,6 33,5 33,7 32,9 45,2 36,2 28,0 33,7 3,9 28,8 32,6 33,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Udtræk af esundhed incl juni (sygesikring kun april). Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

3 I yderste højre kolonne af tabel 2 vises kommunernes %-vise andel af den samlede befolkning i Region Nord. Umiddelbart kunne det forventes, at forbruget af sundhedsydelser skulle svare til befolkningsandelen. For Frederikshavn Kommune viser det sig imidlertid, at der er et højere forbrug af indlæggelser og ambulante ydelser og af specialiseret genoptræning. En forklaring kunne være, at befolkningen i Frederikshavn Kommune har en anden alderssammensætning end gennemsnittet for regionen eller at befolkningens indlæggelsesmønster er anderledes. Dette samt betydningen af det kan analyseres nærmere. Prognose På baggrund af den aktivitetsudvikling, der har været i årets første 6 måneder, samt historiske data for udviklingen i forbrug af sundhedsydelser i det amtslige sundhedsvæsen, er der udledt prognoser for den kommunale medfinansiering/finansiering for Tabel 3 viser resultaterne for første halvår af 2007 og i forhold til de faktisk opgjorte beløb, vist i tabel 1, forventes en stigning i den samlede medfinansiering/finansiering for januar til juni på ca. 3 mio. kr. Stigningen skyldes, at sygesikringsområdet i de faktisk opgjorte data kun gælder januar til april, men også den tidskadence der er, fra borgeren forlader sygehuset, til Sundhedsstyrelsen modtager indberetninger om det. Der kan gå måneder fra borgeren er færdig med et behandlingsforløb, til Sundhedsstyrelsen har alle oplysninger, der skal benyttes til at beregne den kommunale medfinansiering/finansiering. Tabel 3. Prognose for medfinansiering/finansiering af regionale sundhedsydelser i januar til juni Prognose Kr. Januar - juni Frederikshavn Kommune Estimat Min. Max. Somatik - stationær Somatik - genoptræning** Somatik - ambulant Psykiatri - stationær*** Psykiatri - ambulant*** Sygesikring - speciallæge* Sygesikring - almen læge* Sygesikring - fysioterapeut* Sygesikring - kiropraktik* Sygesikring - psykolog* sygesikring - fodterapi* Sygesikring - tandlæge* Somatik færdigbehandlede* Psykiatri - færdigbehandlede*** Specialiseret ambulant genoptræning Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

4 Kr. Frederikshavn Kommune Prognose Januar - juni Estimat Min. Max. Total * afregningen er meget robust og ændres ikke over tid. ** stor usikkerhed i grunddata derfor ingen differentierede vurderinger *** meget stor usikkerhed i grunddata Medfinansiering af sygesikringsområdet viser sjældent ændringen over tid når den første er opgjort, derimod ændres medfinansieringen for de øvrige områder betydeligt. Beregningsmetoden for prognoser for disse områder beskrives i bilag 2. Tabel 4 viser en vurdering af den kommunale medfinansiering for hele På det givne datagrundlag vurderes det, at den kommunale medfinansiering/finansiering af det regionale sundhedsvæsen for Frederikshavn Kommune vil være ca. 105,6 mio. kr. Vurderingen er imidlertid forbundet med en usikkerhed. Minimunsvurderingen og maksimumsvurderingen efter den valgt beregningsmetode giver et indtryk af et ret sikket skøn, med en usikkerhedsmargin på under 2,5 mio. kr. Det vurderes, at det skyldes det begrænsede datagrundlag, - bl.a., at det endnu er usikkert hvor lang perioden for færdigregistrering/indberetning er, og dermed hvordan det endelige niveau er. Den største usikkerhed ligger i psykiatrien, på genoptræningsområdet og på færdigbehandling. Disse områder har vist store udsving og har mangelfulde historiske data. Tabel 4. Prognose for medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser i januar til december Prognose Kr. jan-dec. Frederikshavn Kommune Estimat Min. Max. Somatik - stationær Somatik - genoptræning** Somatik - ambulant Psykiatri - stationær*** Psykiatri - ambulant*** Sygesikring - speciallæge* Sygesikring - almen læge* Sygesikring - fysioterapeut* Sygesikring - kiropraktik* Sygesikring - psykolog* sygesikring - fodterapi* Sygesikring - tandlæge* Somatik færdigbehandlede* Psykiatri - færdigbehandlede*** Specialiseret ambulant genoptræning Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

5 Prognose Kr. jan-dec. Frederikshavn Kommune Estimat Min. Max. Total * afregningen er meget robust og ændres ikke over tid. ** stor usikkerhed i grunddata derfor ingen differentierede vurderinger *** meget stor usikkerhed i grunddata Tabel 5 viser den kommunale medfinansiering for perioden januar til november Det forventes, at det vil være denne medfinansiering, der kan indgå i regnskab 2007, - altså i omegnen af 97,1 mio. kr. Det afsatte budget udgør 91,8 mio. kr. Tabel 5. Prognose for medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser i januar til november Prognose Kr. jan-nov. Frederikshavn Kommune Estimat Min. Max. Somatik - stationær Somatik - genoptræning** Somatik - ambulant Psykiatri - stationær*** Psykiatri - ambulant*** Sygesikring - speciallæge* Sygesikring - almen læge* Sygesikring - fysioterapeut* Sygesikring - kiropraktik* Sygesikring - psykolog* sygesikring - fodterapi* Sygesikring - tandlæge* Somatik færdigbehandlede* Psykiatri - færdigbehandlede*** Specialiseret ambulant genoptræning Total * afregning for sygesikringsydelser er meget robust og ændres ikke over tid. ** stor usikkerhed i grunddata *** meget stor usikkerhed i grunddata derfor ingen differentierede vurderinger Prognosen indeholder ikke nogen skøn over vækst på området, ligesom der ikke er indlagt elementer af skøn over de områder, der forventes at udvikle sig. Traditionelt har sygehusvæsenet arbejdet med at nå en produktivitetsstigning på 2 % om året, - et forhold, der ikke er håndteret i de gældende regler for den kommunale medfinansiering. Dertil kommer sygehusenes særlige indsatser for at nedbringe ventetid mv. Begge disse elementer vil føre til en stigning i den kommunale medfinansiering. Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

6 Genoptræningsområdet er for nuværende inde i en proces, hvor aktiviteten udvikler sig, antageligt med en stigende tendens. Psykiatriområdet er præget af, at registreringstraditionen har været svag. Derfor kan det ventes, at den kommunale medfinansiering stiger alene fordi psykiatrien har et større incitament til korrekt og tidstro registrering og indberetning af aktivitet, i og med at området bliver takstbelagt.. Derfor skal der i det fremtidige budgetarbejde overvejes en stigningstakt, der for det somatiske område udgør mindst 2 %, for den specialiserede genoptræning mindst 2 % + evt. tillæg for forventet aktivitetsstigning på det samlede træningsområde og for psykiatrien også mindst 2 %. Dertil kommer de almindelige pl-fremskrivninger, samt de aktivitetsløft, Regionerne aftaler med regeringen i økonomiaftalerne. En nærmere analyse af det større forbrug af somatiske sygehusydelser vil være interessant. Et større forbrug af sygehusydelse kan skyldes: en anden alderssammensætning i befolkningen et andet forbrugsmønster af sygehus ydelser fordi o borgerne har flere og/eller sværere sygdom o større tilbøjelighed til indlæggelse o andet Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

7 Bilag 1. Kommunal medfinansiering og Finansiering Bestemmelserne for den Kommunale medfinansiering fremgår af lov Nr. 543 af 24. juni 2005: Lov om regionernes finansiering, af CIR nr. 114 af 24. november 2006: Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og af Takstsystem 2007 en vejledning, Sundhedsstyrelsen, april Af bestemmelserne fremgår, at hjemkommunen skal medfinansiere sundhedsydelser efter nedenstående (2007 pris og lønniveau): Somatisk behandling på offentlige og private sygehuse: Stationær behandling Pr. indlæggelse 30 % af DRG-taksten, maksimalt kr. Ambulant behandling Pr. besøg 30 % af DAGS-taksten, maksimalt 298 kr. (maksimalt kr. for gråzonetakster) Færdigbehandlede Pr. sengedag kr Psykiatrisk behandling på offentlige og private sygehuse: Stationær behandling Pr. indlæggelse 60 % af sengedagstaksten, maksimalt kr. Ambulant behandling Pr. besøg 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede Pr. sengedag kr Sygesikringsområdet: Speciallægebehandling Pr. ydelse 30 % af ydelseshonorar, maksimalt 298 kr. Almen lægebehandling Pr. ydelse 10 % af honorar for grundydelser Fysioterapi Pr. ydelse 10 % af honorar Kiropraktorbehandling Pr. ydelse 10 % af honorar Psykologhjælp Pr. ydelse 10 % af honorar Fodterapi Pr. ydelse 10 % af honorar Tandlæge Pr. ydelse 10 % af honorar Anden behandling/teddy Pr. ydelse 10 % af honorar Øfeldt Træningsområdet: Genoptræning under indlæggelse Pr. indlæggelse 70 % af takst for genoptræning under indlæggelse Ambulant genoptræning Pr. besøg 100 % af takst for ambulant genoptræning specialiseret Ambulant genoptræning almindelig Pr. besøg 100 % af takst for ambulant genoptræning Der tales om medfinansiering for de områder, hvor kommunen betaler en andel af den samlede omkostning, og om finansiering, hvor kommunen betaler den fulde omkostning, - det gælder ambulant genoptræning og færdigbehandlede. Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

8 Bilag 2. Prognosemetode. Metode for prognose for den kommunale medfinansiering beskrives ved at gennemgå beregning af prognose for den stationære, somatiske aktivitet, dvs. for indlæggelser i det almindelige ikke psykiatriske sygehusvæsen. Når en borger indlægges på et sygehus registreres data i sygehusenes patientadministrative systemer, altså persondata og kliniske data for diagnose og behandlinger under indlæggelsen. Når borgeren udskrives, færdiggøres disse registreringer og sendes elektronisk ind til Landspatientregisteret i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen beregner på baggrund af disse data, hvor stor den kommunale medfinansiering skal være. Sundhedsstyrelsen foretager rent praktisk et dataudtræk af Landspatientregisteret ca. den 10. i en måned, og beregner medfinansieringen på baggrund af dette udtræk. I mange tilfælde kan der gå måneder fra udskrivelsesdagen til alle data for indlæggelsen er registreret og indberettet. Derfor stiger den kommunale medfinansiering for hver gang, Sundhedsstyrelsen genberegner den. Tabel 6 viser opgørelsen af den kommunale medfinansiering for indlæggelser. Medfinansieringen for januar har været beregnet 6 gange og det ses, at i de første måneder stiger medfinansieringen meget, mens stigningen aftager i de seneste måneder. Tabel 6. Den kommunale medfinansiering januar til juni. Januar Februar Marts April Maj Juni 1. gang gang gang gang gang gang Tabel 7 viser index for udviklingen i medfinansieringen for de 6 måneder. Det ses, at januar er steget til index 1,0934 efter at være beregnet 6 gange, dvs. medfinansieringen er steget med 9,34 % siden den blev beregnet første gang. For februar og marts har stigningen været større, henholdsvis 10,89 og 12 %, - altså ganske store stigninger fra første til sidste gang medfinansieringen for en måned er blevet beregnet Tabel 7. Index fo den kommunale medfinansiering januar til juni. Januar Februar Marts April Maj Juni 1. gang 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1, gang 1,0667 1,0925 1,0931 1,0886 1, gang 1,0844 1,1022 1,1096 1,0996 Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

9 Januar Februar Marts April Maj Juni 4. gang 1,0881 1,1027 1, gang 1,0934 1, gang 1,0934 Den kommunale medfinansiering har endnu kun varet ½ år og derfor er datagrundlaget endnu spinkelt at bygge prognoser på. Tabel 7 viser, at stigningen kan være mellem 9 og 12 %. De sidste måneder tyder på en stigning i den høje ende af intervallet. Hvis denne udvikling fortsætter, bliver den kommunale medfinansiering nok nærmere resultatet for maksimum-vurderingen. Til brug for at estimere den kommunale medfinansiering er det valgt at beregne det gennemsnitlig index for månederne, vises i tabel 8, og ligeledes beregne et minimums- og maksimumsindex. Tabel 8. Gennemsnitligt index. minimum gnsn max 1. gang 1,0000 1,0000 1, gang 1,0667 1,0886 1, gang 1,0844 1,0996 1, gang 1,0881 1,1025 1, gang 1,0934 1,1048 1, gang 1,0934 1,1048 1,1200 Estimatet er udledt ved at den sidst beregnede værdi for en måned er korrigeret med difference mellem 6.-gangs index og det index, der svarer til det antal gange, måneden har været beregnet. Eksempelvis er resultatet for marts fundet ved at korrigere den 4. beregning af marts med forskellen mellem 6. og 4. trin i index, idet det antages, at marts endnu kan stige med sådan en størrelse. For januar til juni bliver resultatet 26, 9 mio. kr se tabel 9. Der forventes således, at medfinansieringen for denne periode stiger med ca. 0,5 mio. kr i forhold til den faktiske opgørelse, der viser 26,4 mio. kr, - se tabel 1. Vurderingen af den kommunale medfinansiering af sygehusindlæggelser ligger i et ganske lille interval 26,9 27 mio. kr. det skyldes antageligt, at datagrundlaget endnu er spinkelt. Tabel 9. Estimater for den stationære somatiske aktivitet. Januar-juni januar-november januar-december Estimat min max Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

10 Tabel 9 viser også opregning af den kommunale medfinansiering til hele året, henholdsvis til perioden januar-november. Denne opregning er foretaget ud fra de historiske data for udvikling i indlæggelser i gennemsnit i 2005 og Tabel 10 viser denne udvikling. Det ses, at en andel på 0,080 af alle indlæggelser i 2005 og 2006 var i januar måned. 0,072 var i februar måned osv. Indlæggelserne er altså ikke fordelt jævnt over månederne, men har sæsonudsving, der betyder, at 49,3 % af alle indlæggelser var i perioden frem til og med juni måned og 91,8 % i perioden frem til og med november måned. Ved opregning til årlig kommunal medfinansiering er disse historiske data anvendt og således er der gjort en antagelse om, at indlæggelserne også vil fordele sig sådan i Tabel 10. indlæggelser i 2005 og 2006 fordelt på måneder i andele af årets samled indlæggelser. År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December pr. måned 0,080 0,072 0,086 0,078 0,085 0,091 0,079 0,084 0,087 0,088 0,088 0,082 kummuleret 0,080 0,153 0,239 0,317 0,402 0,493 0,571 0,655 0,742 0,830 0,918 1,000 Figuren viser at indlæggelserne i 2005 og 2006 har fordelt sig ujævnt på årets måneder. Indlæggelser fordelt på årets måneder 0,095 and 0,090 el indl æg 0,085 gel ser 0,080 pr. måned 0,075 0,070 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

11 Bilag 3. Data for perioden januar-juni 2007(Sygesikring januar til april), udtræk af esundhed niveau 1, juli 2007 Tabel 11. Kommunal medfinansiering fordelt på aktivitet og kommuner Somatik Psykiatri Sygesikring Total Medfinansiering - kr. Stationær Stat.genoptræn. Ambulant I alt Stationær Ambulant I alt Speciallæge Almen læge Fysioterapi Kiropraktik Psykolog Fodterapi Tandlæge Anden I alt medfinansiering Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Region Nordjylland i alt Tabel 12. Kommunal finansiering af færdigbehandlede og ambulant genoptræning, fordelt på kommuner Finansiering - kr. Færdigbehandlede + Hospice Ambulant genoptræning Total Somatik Hospice Psykiatri I alt Almindelig Specialiseret I alt Finansiering Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Region Nordjylland i alt Tabel 13. finansieringsandele fordelt på aktivitet og kommuner, sammenlignet med befolkningsandele. Andele i % Somatik Psykiatri Sygesikring Total Færdigbehandlede Ambulant genoptræning Total Total Stationær Stat.genoptr Ambulant I alt Stationær Ambulant I alt I alt medfinans Somatik Psykiatri I alt Almindelig Specialiseret I alt Finans Befolkning Brønderslev 6,5 6,3 5,9 6,2 5,2 5,4 5,3 6,0 6,2 1,1-0,6 0,7 4,3 4,2 3,2 6,1 6,1 Frederikshavn 12,5 12,5 11,3 12,1 9,7 8,0 8,6 10,7 11,8 23,9 2,8 14,4 1,1 13,9 13,5 13,8 11,8 10,9 Hjørring 12,1 11,2 11,6 11,9 11,6 9,6 10,3 10,2 11,7 27,9 51,9 38,8 17,5 14,1 14,2 20,8 11,9 11,6 Jammerbugt 6,8 5,9 6,6 6,7 5,9 5,4 5,6 6,8 6,6 0,3 3,6 1,8 1,1 7,1 7,0 5,6 6,6 6,7 Læsø 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0, ,0 0,0 0,0 0,3 0,4 Mariagerfjord 7,1 7,1 7,3 7,2 5,6 6,3 6,1 7,2 7,1 0,3 3,0 1,5 3,6 4,4 4,4 3,6 7,1 7,3 Morsø 4,1 3,5 4,3 4,2 7,8 4,0 5,3 3,8 4,2 1,4-0,8 19,3 4,2 4,6 3,6 4,2 3,8 Rebild 4,3 4,2 4,5 4,4 2,7 3,4 3,1 5,1 4,4 2,3 0,7 1,6 0,4 5,9 5,8 4,6 4,4 5,0 Thisted 8,7 8,9 8,0 8,4 12,6 8,3 9,8 7,9 8,4 1,8 4,3 2,9 34,7 12,8 13,3-8,2 7,9 Vesthimmerland 6,9 6,5 6,6 6,8 5,8 4,2 4,7 5,9 6,6 12,8-7,0 17,7 4,5 4,8-6,4 6,6 Aalborg 30,6 33,5 33,7 31,8 32,9 45,2 41,1 36,2 32,7 28,0 33,7 30,6 3,9 28,8 28,2 28,8 32,6 33,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område)

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område) Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017 1 0. Indledning Datagrundlag Datagrundlaget for den nærværende rapport er baseret på udtræk fra

Læs mere

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts 2016. Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Sundhedsområdet Byrådets plankonference marts 2016 Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd Historik udviklingen i samarbejdet form og indhold 2007: Strukturreform Kommunerne får en rolle i finansieringen

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012 Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober Økonomiopfølgning ultimo oktober Tabellerne herunder viser de samlede udgifter på henholdsvis drift og anlæg ultimo oktober fordelt på

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

KOMMUNAL MED- FINANSIERING. Anders Rud Svenning, anrs@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL MED- FINANSIERING. Anders Rud Svenning, anrs@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL MED- FINANSIERING Anders Rud Svenning, anrs@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag (udgør

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Træningsområdet Vederlagsfri fysioterapi Forebyggelse og sundhedsfremme Rehabilitering Tandpleje Sundhedspleje og skolesundhedstjeneste

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. september 2006 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Indholdsfortegnelse DEL I BAGGRUND 1 Indledning og kommissorium... 7 1.1 Kommissorium... 7 1.2 Regelsæt...

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus

Virksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2012 Aktivitetsstatus Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet er ved årsskiftet 2012 ændret således, at

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET 1. Forandringer i behandlingerne på sygehusene 2. Tværsektorielt

Læs mere

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64)

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64) Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk REGION SJÆLLAND Beretning nr. 5 (side 55-64) Revision af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionens

Læs mere

VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS. Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013

VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS. Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013 VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013 HVEM ER VI, HVAD LAVER VI, HVAD KAN VI HJÆLPE MED Hvem er vi? National Sundhedsdokumentation og Forskning på Statens Serum

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere