Lokalplanforslag 1039 i høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanforslag 1039 i høring"

Transkript

1 Offentliggjort på den Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 12 i offentlig høring. Lokalplan 1039 giver mulighed for at placere op til fire 150 meter høje møller på to nye dækmoler, en sydlig og en nordlig, omkring Køge Erhvervshavn og Køge Jorddepot. På den nordlige mole kan der placeres tre møller og på den sydlige én mølle. Lokalplanen er et tillæg til lokalplan 3-44 for Køge Havn (vedtaget 2006), som blandt andet giver mulighed for etablering af moleanlæg uden om erhvervshavnen i Køge. Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne. Vindmøller på over 80 meter i højden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og der er derfor udarbejdet VVM-redegørelse for projektet. På baggrund af en indledende høring afholdt i foråret 2013, traf Byrådet på sit møde den beslutning om, at følgende emner skulle indgå i den lovpligtige VVM-redegørelse: Støj fra vindmøllerne, herunder lavfrekvent støj Skyggekast og refleksioner Fremtidige vindforhold for sejlere, småbåde og windsurfere Beregning af CO 2 besparelsen ved opsætning af møller Projektets effekter på fugle og øvrige naturinteresser i området Visuelle påvirkninger af landskabet, både fra de omgivende områder på land og fra havet Risiko for eventuelle sætningsskader i byen som følge af etablering af fundamenter til møllerne Emner som skal indgå i henhold til VVM-bekendtgørelsens 7 og bilag 4. VVM-bekendtgørelsens 7, stk. 1 fastsætter at en VVM-redegørelse skal påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer: Mennesker, fauna og flora, Jordbund, vand, luft, klima og landskab, Materielle goder og kulturarv, og Samspillet mellem disse faktorer. Bilag 4 indeholder de krav til undersøgelser og dokumentation, som VVM-redegørelsen skal opfylde. VVM-redegørelsen skal ifølge lovgivningen følges af et tillæg til kommuneplanen, som fastsætter de overordnede retningslinjer for lokalplanlægningen. VVM-redegørelse og kommuneplantillæg nr. 12 offentliggøres hermed samtidig med lokalplanforsalget. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan Denne miljøvurdering er indarbejdet i VVM-redegørelsen. Høringsperiode Forslag til lokalplan 1039, kommuneplantillæg nr. 12 samt VVM-redegørelse er i offentlig høring fra den 9. september 2013 til den 3. november Du kan se dokumenterne på hjemmesiden i Borgerservice og på bibliotekerne.

2 Borgermøde Byrådet inviterer til borgermøde om Forslag til Kommuneplan den 2. oktober 2013 kl. 19 i Rådhusets kantine. På dette møde vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til lokalplan, VVMredegørelse og kommuneplantillæg for Vindmøller på Køge Havn. Bemærkninger og indsigelser Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 3. november 2013 og sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger . Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene. Retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil. Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. Klageregler Afgørelsen om indholdet til VVM-redegørelsen samt miljøvurderingen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Eventuel klage skal sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen vil herfra blive sendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold og under visse andre betingelser. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

3 Køge Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 12 Redegørelse og baggrund Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 3E03 i Kommuneplan Havneerhverv, herunder virksomheder med driftsmæssig tilknytning til havnen som fremstillings- og transport virksomheder samt engroshandel, administration og lignende. Kommuneplantillæg nr. 12 ændrer ikke på den nuværende afgrænsning af rammeområde 3E03 eller på den gældende anvendelse. Dog tilføjes mulighed for opstilling af ind til fire vindmøller på op til 150 meters højde. Der er udarbejdet VVM-redegørelse, da opstilling af møller over 80 meters højde er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, som derved fordrer gennemførelse af VVM-proces. I VVM-redegørelsen er de forskellige påvirkninger, som kan påvirkes af møllerne, belyst. Herunder landskabelige forhold, støjmæssige forhold, samt forhold for sejlere. Der henvises til VVM-redegørelsens sammenfattende resumé for yderligere oplysninger om de miljømæssige påvirkninger. I henhold til planloven er der pligt til, at en VVM-redegørelse følges af et kommueplantillæg til den gældende kommuneplan, hvilket med dette kommuneplantillæg er opfyldt. Før møllerne kan stilles op, skal der gives en VVM-tilladelse, som vil blive givet på baggrund af VVM-redegørelsen. 3C02 3B09 3C03 3C04 3B10 3B13 3D21 3E03 3D06 3B15 3D08 3D11 3B17 3B16 3D09 3C05 3C07 3C06 3C14 3C08 3D10 3C103B19 3D19 3C11 3BE02 3C12 3C09 3D13 3D22 3BE04 3C16 3BE01 3B14 3C15 1

4 Efter vedtagelse af tillæg nr. 12 til Køge Kommuneplan gælder følgende bestemmelser for rammeområde 3E03: Anvendelse Specifik anvendelse Erhvervsområde Havneerhverv og vindmøller Bebyggelsesprocent 70 Virksomheder med driftsmæssig tilknytning til havnen som fremstillings- og transport virksomheder samt engroshandel, administration og lignende. Højde Max. 12,5 m form bygninger. Vindmøler max. 150 m Bemærkninger Servicefunktioner og fællesanlæg må etableres i området. Hvis hensynet til områdets eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde, såfremt de ikke bryder byprofilen og opfattelsen af kystlandskabet. Dette gælder dog ikke vindmøller, som må opføres i op til 150 meters højde. Ejendommen Havnen 39, det gamle havnekontor, må endvidere anvendes til ikke-havnerelateret erhverv i form af kontor, serviceerhverv, fx klinik, ejendomsmægler, revisor, restaurant/café, til kursusvirksomhed og til kulturelle formål. Der må ikke etableres detailhandel eller bolig på ejendommen. Yderst i rammeområdet kan der etableres dækmoler, der i den sydlige ende skal forbindes til Søndre havn med en bro, så der sikres gennemsejling for mindre fartøjer. På disse dækmolerne må der opsættes fire vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 150 meter. Vindmøllerne skal have ens farve og omdrejningsretning. Vedtagelser Byrådet vedtog den 27. august 2013 at sende forslag til lokalplan 1039 og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 i offentlig høring fra den 9. september til den 3. november Se lokalplanforslaget på Retsvirkninger Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 2

5 Vindmøller på Køge Havn Juni 2013

6

7 Juni 2013 Udgivelsesdato : 17. juni 2013 Projekt : Udarbejdet : AMP/MPE/MFC Kontrolleret : NKD

8

9 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Projektets baggrund Læsevejledning Hovedforslag og alternativer Afgrænsning 17 2 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Indledning Projektet og alternativer Miljøpåvirkninger Tiltag til reduktion af miljøpåvirkninger 27 3 PLAN- OG LOVMÆSSIGE RAMMER Planlægning, VVM og miljøvurdering Øvrig lovgivning Planforhold 33 4 PROJEKTBESKRIVELSE Vindressourcer Beskrivelse af det tekniske anlæg og tidsplan Anlægsfasen Driftsfasen Sikkerhedsforhold Afvikling af møllerne 46 5 LANDSKABELIGE FORHOLD OG KULTURMILJØER Metode Det geomorfologiske landskab Kulturlandskabet/landskabet i dag Kulturmiljøer og Kulturhistoriske interesser 55

10 5.5 Vindmøller Visualiseringer Samlet vurdering 88 6 PÅVIRKNING VED NABOER Afstande og visuelle forhold Støj og vibrationer Skyggekast Reflekser Lysafmærkning PÅVIRKNING AF NATUR OG MILJØ Luftforurening og klima Ressourcer og affald Geologi og grundvand Natur ANDRE FORHOLD Friluftsliv Socioøkonomiske forhold Erhvervsfiskeri Lufttrafik Radiokæder Ledningsanlæg BEFOLKNING OG SUNDHED Påvirkning af sundheden TILTAG TIL REDUKTION AF MILJØPÅVIRKNINGER Afværgetiltag i forbindelse med anlæggets udformning Afværgetiltag i anlægsfasen Afværgetiltag i driftsfasen 140

11 11 OVERVÅGNING REFERENCER 142

12 FORORD I forbindelse med opstilling af møller på de kommende ydre dækmoler i Køge Havn er Køge Kommune VVM-myndighed. Med henblik på at vurdere de miljømæssige konsekvenser af opstilling af møller skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Udover en VVM-redegørelse skal der udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan for det pågældende område. Grontmij A/S har på vegne af Køge Vind A/S udarbejdet nærværende miljøredegørelse, som samlet udgør VVM-redegørelse i henhold til Køge Kommunes bestemmelser samt miljøvurdering. Køge Kommune har gennemgået rapporten og finder, at den udgør et kvalificeret grundlag for høring af offentligheden. På baggrund af høringen vil Køge Kommune afgøre om projektet kan tillades.

13 1 INDLEDNING 1.1 Projektets baggrund Køge Kommune er inde i en rivende udvikling, og der foregår i dag omfattende udvidelser af Køge Havn samt planlægning af byudvikling ved omdannelse af tidligere havnearealer syd for den eksisterende havn i forbindelse med projektet Køge Kyst. Som klimakommune har Køge Kommune som virksomhed forpligtet sig til at reducere den interne CO 2 -udledning med 2 % årligt frem til og med Kommunen arbejder derfor blandt andet på at fremme bæredygtig energiproduktion som f.eks. vindenergi. Køge Kommune har også underskrevet EU s borgmesterpagt og dermed lovet at nedbringe CO 2 -udslippet med 20 % inden 2020, og der er brug for en både bred, målrettet og strategisk indsats, for at nå i hus med den lovede CO 2 -besparelse. For at undersøge mulighederne for etablering og drift af vindmøller på de nye dækmoler, som Køge Havn opfører indenfor de kommende år på ydersiden af det nye havneområde i Køge Havn, har byrådet i Køge godkendt, at energiforsyningen danner et nyt aktieselskab til at varetage denne opgave. Selskabet Køge Vind A/S er dannet som et datterselskab under Køge Holding A/S. Selskabets bestyrelse er udpeget af Køge Byråd. Ved opstilling af møller kan de nye dækmolers velegnede beliggenhed udnyttes i forhold til CO 2 -fri energiproduktion, der vil kunne bidrage væsentligt til at nedbringe Køge kommunes CO 2 -udledning og dermed til opnåelse af Køge Kommunes målsætninger på klimaområdet. Dette vil give Køge Kommune en markant grønnere profil og være med til at bringe kommunen i en mere bæredygtig retning. Køge Kommune er den ansvarlige VVM-myndighed, hvad angår opstilling af møller op til 150 m s højde i Kommunen. Kommunen har vurderet, at projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Der skal tillige udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, som er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, Ref. 1). VVM-redegørelsen og miljøvurdering er samlet i én rapport, der herefter benævnes miljøredegørelse. Udover de emner, som skal adresseres efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 15. december 2010, Ref. 2) samt i lov om miljøvurdering af planer og programmer, indeholder nærværende miljøredegørelse også supplerende emner, som myndighederne har ønsket afdækket. I rapporten belyses endvidere emner, der er indkommet i forbindelse med projektets første offentlighedsfase i februar/marts 2013 i henhold til VVM-reglerne. Køge Kommune har samtidig afholdt en høring af de berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens regler. Miljøredegørelsen omfatter etablering og drift af 4 møller på de kommende ydre dækmoler i Køge Havn. 9

14 Miljøredegørelsen skal give tilstrækkelig viden til, at myndigheder, politikere og borgere kan vurdere projektets virkning på mennesker, natur og miljø og sammenligne alternativer. Endvidere skal den sikre, at projektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, så miljøet ikke påvirkes unødigt. Grontmij A/S har på vegne af Køge Vind A/S udarbejdet nærværende redegørelse med bidrag fra Hasløv & Kjærsgaard omkring landskabelige forhold. 1.2 Læsevejledning Nedenfor er en kort præsentation af VVM-redegørelsens kapitler og deres respektive indhold. 1. Indledning beskriver baggrunden for projektet og redegør for valg af projektforslag samt undersøgte alternativer og 0-alternativet. 2. Ikke-teknisk resumé er et resumé uden tekniske detaljer af både VVMredegørelsen og miljørapporten. 3. Plan- og lovmæssige rammer gennemgår de plan- og lovmæssige rammer gældende for projektområdet samt for opsætning af vindmøller fra 80 til 150 m totalhøjde. 4. Projektbeskrivelse redegør nærmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlægs- og driftsfasen og med en senere nedtagning af møllerne. Desuden beskrives sikkerhedsforhold. 5. Landskabelige forhold og kulturmiljøer beskriver, analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes påvirkning af landskabet. Analysen anvender blandt andet visualiseringer af møllerne i landskabet. 6. Påvirkning ved naboer analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast samt refleksioner. 7. Påvirkning af natur og miljø redegør for påvirkning af luft og klima, geologi og grundvand, flora og fauna samt forbrug af ressourcer. 8. Andre forhold redegør for lufttrafik, ledningsanlæg og radiokæder. Konsekvenser for friluftsliv, erhvervsfiskeri og socioøkonomiske interesser analyseres og vurderes. 9. Befolkning og sundhed redegør for, hvorledes projektet påvirker helbredet. 10. Tiltag til reduktion af miljøpåvirkninger beskriver, hvilke afværgetiltag der er identificeret/implementeret. 11. Overvågning beskriver, hvorledes det sikres, at miljøkrav til vindmøllerne bliver opfyldt. 12. Referencer indeholder referencer, litteraturhenvisninger mv. 10

15 1.3 Hovedforslag og alternativer VVM-redegørelsen skal, udover beskrivelse og vurdering af hovedforslaget, indeholde en beskrivelse af de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt og de vigtigste grunde til valget af alternativ. Evt. alternative placeringer skal indeholdes i vurderingen. Derudover skal redegørelsen beskrive konsekvensen af, at opstilling af møller ikke gennemføres, det såkaldte 0-alternativ. Dette afsnit beskriver kort hovedforslaget, hvorefter der følger en vurdering af alternativer samt konsekvenserne, hvis møllerne ikke opstilles (0-alternativet) Hovedforslag Ved hovedforslaget opstilles 4 vindmøller på de planlagte ydre dækmoler i Køge Havn, fordelt med 3 møller på Nordmolen og 1 mølle på Sydmolen (Figur 1). Selve møllen med vinger får en samlet højde på op til 150 m, der fremkommer ved en navhøjde på 94 m og et vingefang på 112 m. Hver mølle vil stå på et fundament, der regulerer, at tårnets bund står i kote 2,7 svarende til molekronens topkote. Møllerne vil have en samlet kapacitet på 12 MW. 11

16 Figur 1 Hovedforslag for opstilling af møller på Køge Havns ydre dækmoler Alternativer Som nævnt ovenfor er Køge Vind A/S dannet af energiforsyningen for at undersøge mulighederne for etablering og drift af vindmøller på de nye dækmoler ved Køge havn. Det er i nærværende redegørelse valgt at undersøge de miljømæssige konsekvenser af opstilling af 4 møller (hovedforslaget, se også kapitel 4). Nedenfor beskrives, hvilke alternativer, der er undersøgt, og hvorfor de er fravalgt til fordel for hovedforslaget. 12

17 Opstilling af 6 møller For at undersøge muligheden for opstilling af op til 6 møller på de nye ydre dækværker i Køge Havn er der foretaget støjberegninger for opstilling af 6 møller. Opstillingen fordeler sig med 2 møller på den kommende Sydmole og 4 møller på den kommende Nordmole. Møllerne er af samme type og dimensioner som hovedforslaget; VESTAS V112 3,0 MW med en totalhøjde på 150 m fordelt med en navhøjde på 94 m og en rotordiameter på 112 m. Alle møllepositioner opfylder lovgivningens krav om en minimumafstand til boliger på 4 gange møllehøjden. I områder med støjfølsom arealanvendelse (bl.a. boliger) må den samlede støjbelastning fra nye vindmøller ikke overstige 37 db(a) og 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s (som målt/beregnet udendørs på grunden). Endvidere må den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 8 m/s og 6 m/s (som målt/beregnet indendørs) (Ref. 3, Ref. 5 ). Støjberegningerne er foretaget ved anvendelse af DECIBEL modulet i planlægningsværktøjet WindPRO version fra juli 2012 (Ref. 4). Der er regnet med garanterede støjdata fra mølletypen VESTAS V112-3,0 MW, Noise mode 0 (kildestyrke 106,5 db(a)). Støjberegningen er vedlagt som bilag 3. For yderligere baggrundsinformation om støj og støjberegninger i forbindelse med vindmøller, henvises til afsnit 6.2. Resultatet af støjberegningerne for 6 møller er præsenteret som støjkonturkort (Figur 2) med indtegning af støjkurverne for 37 db(a) og 39 db(a) samt for 20 db kurven for lavfrekvent støj. Beregningerne viser, at ved opstilling af 6 vindmøller vil grænseværdierne for støj overskrides i områder med støjfølsom arealanvendelse. Det drejer sig både om Køge Marina, hvor der er fritidsboliger, samt i det kommende byudviklingsområde Køge Kyst, Søndre Havn, hvor der planlægges etableret blandet bolig og erhverv. Beregningerne viser samtidigt, at grænseværdien for lavfrekvent støj ikke vil overskrides i områder med støjfølsom arealanvendelse ved opstilling af 6 møller. På denne baggrund vurderes det, at opstilling af 6 møller på Køge Havn ikke er mulig ud fra gældende lovgivning, dels fordi støjgrænserne ikke vil kunne overholdes ved de eksisterende fritidsboliger på Køge Marina, dels fordi det vil fjerne muligheden for at bygge en del af de planlagte boliger i byudviklingsområdet Køge Kyst, Søndre Havn. 13

18 Figur 2: Støjkonturkort for opstilling med 6 møller Opstilling af 3 møller For at undersøge den landskabelige påvirkning af et reduceret antal møller i forhold til hovedforslaget, er der foretaget vurderinger af den landskabelige påvirkning ved opstilling af de 3 nordligste møller i hovedforslaget. Dette alternativ indebærer dermed udelukkende opstilling af møller på Nordmolen. For standpunkterne 3 - Bunden af Køge Havn (Carlsensvej), 7 - Havet ud for Køge Havn og 8 - Ølsemaglevej ved Højelse og er der udarbejdet visualiseringer af det alternative forslag, se Figur 3 og Bilag 1. 14

19 Metode mv. for visualiseringer er beskrevet i afsnit 5.6. Fra et begrænset antal standpunkter vil den visuelle påvirkning nedsættes væsentligt ved reduktion af antallet møller fra 4 til 3. Det drejer sig især om steder, hvor det hovedsagligt eller udelukkende er den sydligste mølle, der kan ses ved opstilling af fire møller. Her fjernes påvirkningen helt eller næsten helt, her bedst repræsenteret ved standpunkt 3 Bunden af Køge Havn, Figur 3. Figur 3 Fotostandpunkt 3 set fra vest mod øst fra Køge Havns ældste havnebassin, Carlsensvej. Øverst hovedforslaget med opstilling med 4 møller. Nederst den alternative opstilling med 3 møller. Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig overordnet forskel på de visuelle konsekvenser, om der opstilles 3 eller 4 møller. Visualiseringer fra standpunkt 7 - Havet og standpunkt 8 - Højelse viser, at opstilling af 3 møller i stedet for 4 kun vil nedsætte den samlede visuelle påvirkning marginalt. Som ved opstilling af 4 møller vurderes påvirkningsgraden på de visuelle forhold ved opstilling af 3 møller at variere fra lille til stor alt efter om møllerne ses fra byen/baglandet eller kysten/vandet og den overordnede påvirkning som væsentlig. 15

20 alternativet Ved 0-alternativet opstilles der ikke vindmøller på de dækkende værker i Køge Havn. Ved 0-alternativet vil der ikke skabes støj eller skyggekast fra møller på Køge Havn, ligesom der ikke vil ske en påvirkning af de visuelle forhold. Påvirkningen af natur og øvrige omgivne miljø vil være som i dag, alt andet lige. Køge Kommune har underskrevet EU s borgmesterpagt og dermed lovet at nedbringe CO 2 -udslippet fra kommunen som helhed med 20 % inden 2020 (Tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan Køge Bymidte. Køge Kommune Ref. 9). Kommunen arbejder derfor blandt andet på at fremme bæredygtig energiproduktion som f.eks. vindenergi. Derudover har Køge Kommune som klimakommune i en aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til at reducere CO 2 - udledningen forbundet med driften af kommunens bygninger med 2 % årligt til 2014 (Tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan Køge Bymidte. Køge Kommune Ref. 9). Opstilling af vindmøller på Køge Havn vil kunne medvirke til at nå Køge Kommunes målsætninger på klimaområdet, da de 4 vindmøller kan levere en årlig produktion på ca MWh svarende til normalforbruget for ca énfamilieshuse med tre beboere (Ref. 6 og Ref. 7). CO 2 -besparelsen ved opstilling af møller afhænger af, hvilken brændselsform vindmøllerne erstatter. Ved produktion af 1 kwh produceres der f.eks. 784 g CO2 ved kulfyring, mens der produceres 348 g CO 2 ved fyring med naturgas (Ref. 11). Møllernes årlige produktion svarer således til en CO 2 -besparelse på t CO 2 årligt, afhængigt af, hvilken brændselsform vindmøllerne erstatter. I 2008 var CO 2 -udledningen som følge af el-forbruget i hele Køge Kommune på t/år (Ref. 10). CO 2 -besparelsen ved opstilling af fire møller vil således ligge på 8-20 % af den CO 2, der produceres som følge af el-forbruget i hele Køge Kommune. Den samlede CO 2 -produktion i Køge var i 2008 ca t, og opstilling af møllerne vil således kunne reducere 3-7 % på det samlede CO 2 -regnskab i kommunen. 0-alternativet vil således ikke bidrage til en reduktion i udledningen af CO 2 og NO x, og dermed heller ikke til Køge Kommunes muligheder for at nå de fastsatte mål om en reduktion i CO 2 -udledningen. Ved en gennemførelse af 0-alternativet udebliver ligeledes en reduktion i mængden af producerede slagger og flyveaske, som er restprodukterne i forbindelse med kulfyring. Gennemføres 0-alternativet må Køge Kommune finde alternative løsninger for at nå de fastsatte mål for reduktion i CO 2 -udledningen. 16

21 1.4 Afgrænsning Nærværende miljøredegørelse omhandler opstilling og drift af vindmøller på de kommende ydre dækmoler på Køge Havn. Der foregår i øjeblikket en lang række anlægsaktiviteter på Køge Havn, ligesom der er kommende projekter og en lang række anlægsaktiviteter på vej, både på og nær Køge Havn (Figur 4): Nye ydermoler/dækkende værker, herunder Nordmole og Sydmole Køge Jorddepot Udvidet støjvold mellem havn og marina, herunder planlagte bygninger Unitterminal bag Nordmolen Køge Kyst, Søndre Havn Nyt strandområde ved Søndre Strand Ovenstående projekter indgår kun i miljøredegørelsen i forbindelse med vurdering af kumulative effekter, ligesom de er medtaget på visualiseringer og plantegninger for at skabe en overordnet forståelse, for hvorledes havneområdet vil udforme sig, når og hvis projekterne gennemføres. Ved Køge Kyst, Søndre Havn er den planlagte maksimale bebyggelse angivet, mens det planlagte strandområde ved Søndre Strand er udformet som en strandø, som angivet i Kommuneplantillæg 7 (Ref. 8). Møllerne opstilles på de planlagte dækmoler. Miljøpåvirkningen som følge af etablering af dækmolerne og inddragelsen af arealet til dækmoler er behandlet i VVMundersøgelsen for Køge Havn, Jorddepot, havneudvidelse og rekreative områder fra 2004 (Ref. 46). 17

22 Figur 4 Projektområde med mølleopstilling samt øvrige igangværende og planlagte anlæg på og nær Køge Havn. 18

23 2 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport. I afsnittet gives en kortfattet beskrivelse af projektet og konklusioner om påvirkninger af miljøet ved gennemførelse af det foreslåede projekt. 2.1 Indledning Køge Byråd har godkendt, at energiforsyningen danner et nyt aktieselskab til at undersøge mulighederne for etablering og drift af vindmøller på de nye dækmoler ved Køge havn. Bestyrelsen i selskabet Køge Vind A/S er udpeget af Køge Byråd. Ved opstilling af møller kan de nye dækmolers velegnede beliggenhed udnyttes i forhold til CO 2 -fri energiproduktion, der vil kunne bidrage væsentligt til at nedbringe Køge kommunes CO 2 -udledning og dermed til opnåelse af Køge Kommunes målsætninger på klimaområdet. Køge kommune har på baggrund af en ansøgning fra Køge Vind A/S igangsat planlægning af vindmøller på de planlagte ydre dækværker ud for Køge Havn. Køge Kommune har vurderet, at projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse iht. bestemmelser om VVM på land (BEK 1510 af 15/12/2010). VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for miljømæssige konsekvenser ved projektet. VVM skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen, og grundlaget er denne miljørapport. Der skal tillige udarbejdes forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer for projektet, og til lokalplan med detaljer om arealudnyttelsen. Planerne er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) og skal derfor miljøvurderes. VVM-redegørelsen og miljøvurdering er samlet i én rapport, der herefter benævnes miljøredegørelse. Miljøredegørelsen skal sammen med kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring, inden kommunen eventuelt kan give tilladelse til opstilling af møllerne. 2.2 Projektet og alternativer Hovedforslaget omfatter opstilling af 4 vindmøller på de planlagte ydre dækmoler i Køge Havn, fordelt med 3 møller på Nordmolen og 1 mølle på Sydmolen, alle med samme indbyrdes afstand på 336 m. De undersøgte møller er alle Vestas møller af typen V112-3,0 MW. Møllerne vil med et vingefang på 112 m og en tårnhøjde på 94 m få en totalhøjde på 150 m. Hver mølle har en effekt på 3,0 MW. 19

24 2.2.1 Alternativer Opstilling af 6 møller Muligheden for at opstille op til 6 vindmøller på de nye ydre dækværker i Køge Havn er undersøgt ved at gennemføre støjberegninger af et forslag, hvor der opstilles 2 møller på den kommende Sydmole og 4 møller på den kommende Nordmole. Møllerne er af samme dimensioner som i hovedforslaget. Resultatet af støjberegningerne viser, at ved opstilling af 6 møller vil de lovbestemte og ufravigelige grænseværdier for støj ikke kunne overholdes ved de eksisterende fritidsboliger på Køge Marina og ved en del af de planlagte boliger i byudviklingsområdet Køge Kyst/Søndre Havn. Alternativet med opstilling af 6 møller af den valgte type og dimensioner på de planlagte ydre dækværker i Køge Havn er fravalgt, da alternativet ikke kan gennemføres med den gældende lovgivning på støjområdet. Opstilling af 3 møller For at undersøge den visuelle påvirkning af landskabet ved et reduceret antal møller i forhold til hovedforslaget, er der foretaget vurderinger af den landskabelige påvirkning ved en opstilling, som kun omfatter de 3 nordligste møller i hovedforslaget. Dette betyder, at der i dette alternativ kun opstilles møller på Nordmolen. Undersøgelserne viser, at særligt fra steder, hvor det hovedsagligt eller udelukkende er den sydligste mølle, der kan ses ved opstilling af fire møller, naturligvis vil være en helt eller delvis fjernelse af den visuelle påvirkning. Dette drejer sig imidlertid om et begrænset antal standpunkter, og overordnet vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig forskel på de visuelle konsekvenser ved opstilling af 3 eller 4 møller. 0-alternativet Ved 0-alternativet opstilles der ikke vindmøller på dækmolerne i Køge Havn. Ved 0-alternativet vil der ikke skabes støj eller skyggekast fra møller på Køge Havn, ligesom der ikke vil ske en påvirkning af de visuelle forhold. Påvirkningen af natur og øvrige omgivne miljø vil være som i dag, alt andet lige. Køge Kommune arbejder på at nedbringe CO 2 -udslippet fra kommunen som helhed med 20 % inden Møllernes årlige produktion svarer til en CO 2 -besparelse på t CO 2 årligt. Gennemføres 0-alternativet må Køge Kommune finde alternative løsninger for at nå de fastsatte mål for reduktion i CO 2 -udledningen. 2.3 Miljøpåvirkninger Der er gennemført en række undersøgelser og vurdering af de eksisterende forhold i området og virkningen på disse som følge af opstilling af møller på dækmolerne, herunder forhold såsom støj og vibrationer, landskabelige forhold, skyggekast, reflekser, geologi, natur og friluftsliv. Hvor det på bagrund af miljøvurderingerne er vurderet nødvendigt, er der foreslået tiltag, der skal gennemføres for at undgå eller minimere projektets påvirkning på omgivelserne Projektets påvirkning på omgivelserne er beskrevet for anlægs- og driftsfasen. 20

BILAG 1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn

BILAG 1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn BILAG 1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Side 19-28 i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn 2 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport. I afsnittet

Læs mere

Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne.

Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne. Lokalplanforslag 1039 for vindmøller på Køge Havn, Kommuneplantillæg nr. 12 samt VVM-redegørelse Høringsfristen er forlænget frem til 5. november Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge

Læs mere

Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne.

Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne. Lokalplanforslag 1039 for vindmøller på Køge Havn, Kommuneplantillæg nr. 12 samt VVM-redegørelse Høringsfristen er forlænget frem til 5. november Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon

Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw. Bygherre rådgiver Urhøj Smedje ApS, Heidi Johansen, telefon VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opførelse af en husstandsvindmølle, KVA 6, 10m kw Sags nr. 2013/0011625 Navn og adresse på bygherre Bygherrens kontaktperson og tlf. Lars

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013 VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 22. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse til etablering af

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere