Lokalplanforslag 1039 i høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanforslag 1039 i høring"

Transkript

1 Offentliggjort på den Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 12 i offentlig høring. Lokalplan 1039 giver mulighed for at placere op til fire 150 meter høje møller på to nye dækmoler, en sydlig og en nordlig, omkring Køge Erhvervshavn og Køge Jorddepot. På den nordlige mole kan der placeres tre møller og på den sydlige én mølle. Lokalplanen er et tillæg til lokalplan 3-44 for Køge Havn (vedtaget 2006), som blandt andet giver mulighed for etablering af moleanlæg uden om erhvervshavnen i Køge. Lokalplan 1039 fastsætter bestemmelser om møllernes placering på molen, den maksimale højde og farven på møllerne. Vindmøller på over 80 meter i højden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og der er derfor udarbejdet VVM-redegørelse for projektet. På baggrund af en indledende høring afholdt i foråret 2013, traf Byrådet på sit møde den beslutning om, at følgende emner skulle indgå i den lovpligtige VVM-redegørelse: Støj fra vindmøllerne, herunder lavfrekvent støj Skyggekast og refleksioner Fremtidige vindforhold for sejlere, småbåde og windsurfere Beregning af CO 2 besparelsen ved opsætning af møller Projektets effekter på fugle og øvrige naturinteresser i området Visuelle påvirkninger af landskabet, både fra de omgivende områder på land og fra havet Risiko for eventuelle sætningsskader i byen som følge af etablering af fundamenter til møllerne Emner som skal indgå i henhold til VVM-bekendtgørelsens 7 og bilag 4. VVM-bekendtgørelsens 7, stk. 1 fastsætter at en VVM-redegørelse skal påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer: Mennesker, fauna og flora, Jordbund, vand, luft, klima og landskab, Materielle goder og kulturarv, og Samspillet mellem disse faktorer. Bilag 4 indeholder de krav til undersøgelser og dokumentation, som VVM-redegørelsen skal opfylde. VVM-redegørelsen skal ifølge lovgivningen følges af et tillæg til kommuneplanen, som fastsætter de overordnede retningslinjer for lokalplanlægningen. VVM-redegørelse og kommuneplantillæg nr. 12 offentliggøres hermed samtidig med lokalplanforsalget. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan Denne miljøvurdering er indarbejdet i VVM-redegørelsen. Høringsperiode Forslag til lokalplan 1039, kommuneplantillæg nr. 12 samt VVM-redegørelse er i offentlig høring fra den 9. september 2013 til den 3. november Du kan se dokumenterne på hjemmesiden i Borgerservice og på bibliotekerne.

2 Borgermøde Byrådet inviterer til borgermøde om Forslag til Kommuneplan den 2. oktober 2013 kl. 19 i Rådhusets kantine. På dette møde vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til lokalplan, VVMredegørelse og kommuneplantillæg for Vindmøller på Køge Havn. Bemærkninger og indsigelser Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 3. november 2013 og sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger . Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene. Retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil. Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. Klageregler Afgørelsen om indholdet til VVM-redegørelsen samt miljøvurderingen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Eventuel klage skal sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen vil herfra blive sendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold og under visse andre betingelser. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

3 Køge Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 12 Redegørelse og baggrund Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 3E03 i Kommuneplan Havneerhverv, herunder virksomheder med driftsmæssig tilknytning til havnen som fremstillings- og transport virksomheder samt engroshandel, administration og lignende. Kommuneplantillæg nr. 12 ændrer ikke på den nuværende afgrænsning af rammeområde 3E03 eller på den gældende anvendelse. Dog tilføjes mulighed for opstilling af ind til fire vindmøller på op til 150 meters højde. Der er udarbejdet VVM-redegørelse, da opstilling af møller over 80 meters højde er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, som derved fordrer gennemførelse af VVM-proces. I VVM-redegørelsen er de forskellige påvirkninger, som kan påvirkes af møllerne, belyst. Herunder landskabelige forhold, støjmæssige forhold, samt forhold for sejlere. Der henvises til VVM-redegørelsens sammenfattende resumé for yderligere oplysninger om de miljømæssige påvirkninger. I henhold til planloven er der pligt til, at en VVM-redegørelse følges af et kommueplantillæg til den gældende kommuneplan, hvilket med dette kommuneplantillæg er opfyldt. Før møllerne kan stilles op, skal der gives en VVM-tilladelse, som vil blive givet på baggrund af VVM-redegørelsen. 3C02 3B09 3C03 3C04 3B10 3B13 3D21 3E03 3D06 3B15 3D08 3D11 3B17 3B16 3D09 3C05 3C07 3C06 3C14 3C08 3D10 3C103B19 3D19 3C11 3BE02 3C12 3C09 3D13 3D22 3BE04 3C16 3BE01 3B14 3C15 1

4 Efter vedtagelse af tillæg nr. 12 til Køge Kommuneplan gælder følgende bestemmelser for rammeområde 3E03: Anvendelse Specifik anvendelse Erhvervsområde Havneerhverv og vindmøller Bebyggelsesprocent 70 Virksomheder med driftsmæssig tilknytning til havnen som fremstillings- og transport virksomheder samt engroshandel, administration og lignende. Højde Max. 12,5 m form bygninger. Vindmøler max. 150 m Bemærkninger Servicefunktioner og fællesanlæg må etableres i området. Hvis hensynet til områdets eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde, såfremt de ikke bryder byprofilen og opfattelsen af kystlandskabet. Dette gælder dog ikke vindmøller, som må opføres i op til 150 meters højde. Ejendommen Havnen 39, det gamle havnekontor, må endvidere anvendes til ikke-havnerelateret erhverv i form af kontor, serviceerhverv, fx klinik, ejendomsmægler, revisor, restaurant/café, til kursusvirksomhed og til kulturelle formål. Der må ikke etableres detailhandel eller bolig på ejendommen. Yderst i rammeområdet kan der etableres dækmoler, der i den sydlige ende skal forbindes til Søndre havn med en bro, så der sikres gennemsejling for mindre fartøjer. På disse dækmolerne må der opsættes fire vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 150 meter. Vindmøllerne skal have ens farve og omdrejningsretning. Vedtagelser Byrådet vedtog den 27. august 2013 at sende forslag til lokalplan 1039 og forslag til kommuneplantillæg nr. 12 i offentlig høring fra den 9. september til den 3. november Se lokalplanforslaget på Retsvirkninger Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 2

5 Vindmøller på Køge Havn Juni 2013

6

7 Juni 2013 Udgivelsesdato : 17. juni 2013 Projekt : Udarbejdet : AMP/MPE/MFC Kontrolleret : NKD

8

9 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Projektets baggrund Læsevejledning Hovedforslag og alternativer Afgrænsning 17 2 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Indledning Projektet og alternativer Miljøpåvirkninger Tiltag til reduktion af miljøpåvirkninger 27 3 PLAN- OG LOVMÆSSIGE RAMMER Planlægning, VVM og miljøvurdering Øvrig lovgivning Planforhold 33 4 PROJEKTBESKRIVELSE Vindressourcer Beskrivelse af det tekniske anlæg og tidsplan Anlægsfasen Driftsfasen Sikkerhedsforhold Afvikling af møllerne 46 5 LANDSKABELIGE FORHOLD OG KULTURMILJØER Metode Det geomorfologiske landskab Kulturlandskabet/landskabet i dag Kulturmiljøer og Kulturhistoriske interesser 55

10 5.5 Vindmøller Visualiseringer Samlet vurdering 88 6 PÅVIRKNING VED NABOER Afstande og visuelle forhold Støj og vibrationer Skyggekast Reflekser Lysafmærkning PÅVIRKNING AF NATUR OG MILJØ Luftforurening og klima Ressourcer og affald Geologi og grundvand Natur ANDRE FORHOLD Friluftsliv Socioøkonomiske forhold Erhvervsfiskeri Lufttrafik Radiokæder Ledningsanlæg BEFOLKNING OG SUNDHED Påvirkning af sundheden TILTAG TIL REDUKTION AF MILJØPÅVIRKNINGER Afværgetiltag i forbindelse med anlæggets udformning Afværgetiltag i anlægsfasen Afværgetiltag i driftsfasen 140

11 11 OVERVÅGNING REFERENCER 142

12 FORORD I forbindelse med opstilling af møller på de kommende ydre dækmoler i Køge Havn er Køge Kommune VVM-myndighed. Med henblik på at vurdere de miljømæssige konsekvenser af opstilling af møller skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Udover en VVM-redegørelse skal der udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan for det pågældende område. Grontmij A/S har på vegne af Køge Vind A/S udarbejdet nærværende miljøredegørelse, som samlet udgør VVM-redegørelse i henhold til Køge Kommunes bestemmelser samt miljøvurdering. Køge Kommune har gennemgået rapporten og finder, at den udgør et kvalificeret grundlag for høring af offentligheden. På baggrund af høringen vil Køge Kommune afgøre om projektet kan tillades.

13 1 INDLEDNING 1.1 Projektets baggrund Køge Kommune er inde i en rivende udvikling, og der foregår i dag omfattende udvidelser af Køge Havn samt planlægning af byudvikling ved omdannelse af tidligere havnearealer syd for den eksisterende havn i forbindelse med projektet Køge Kyst. Som klimakommune har Køge Kommune som virksomhed forpligtet sig til at reducere den interne CO 2 -udledning med 2 % årligt frem til og med Kommunen arbejder derfor blandt andet på at fremme bæredygtig energiproduktion som f.eks. vindenergi. Køge Kommune har også underskrevet EU s borgmesterpagt og dermed lovet at nedbringe CO 2 -udslippet med 20 % inden 2020, og der er brug for en både bred, målrettet og strategisk indsats, for at nå i hus med den lovede CO 2 -besparelse. For at undersøge mulighederne for etablering og drift af vindmøller på de nye dækmoler, som Køge Havn opfører indenfor de kommende år på ydersiden af det nye havneområde i Køge Havn, har byrådet i Køge godkendt, at energiforsyningen danner et nyt aktieselskab til at varetage denne opgave. Selskabet Køge Vind A/S er dannet som et datterselskab under Køge Holding A/S. Selskabets bestyrelse er udpeget af Køge Byråd. Ved opstilling af møller kan de nye dækmolers velegnede beliggenhed udnyttes i forhold til CO 2 -fri energiproduktion, der vil kunne bidrage væsentligt til at nedbringe Køge kommunes CO 2 -udledning og dermed til opnåelse af Køge Kommunes målsætninger på klimaområdet. Dette vil give Køge Kommune en markant grønnere profil og være med til at bringe kommunen i en mere bæredygtig retning. Køge Kommune er den ansvarlige VVM-myndighed, hvad angår opstilling af møller op til 150 m s højde i Kommunen. Kommunen har vurderet, at projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Der skal tillige udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, som er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, Ref. 1). VVM-redegørelsen og miljøvurdering er samlet i én rapport, der herefter benævnes miljøredegørelse. Udover de emner, som skal adresseres efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 15. december 2010, Ref. 2) samt i lov om miljøvurdering af planer og programmer, indeholder nærværende miljøredegørelse også supplerende emner, som myndighederne har ønsket afdækket. I rapporten belyses endvidere emner, der er indkommet i forbindelse med projektets første offentlighedsfase i februar/marts 2013 i henhold til VVM-reglerne. Køge Kommune har samtidig afholdt en høring af de berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens regler. Miljøredegørelsen omfatter etablering og drift af 4 møller på de kommende ydre dækmoler i Køge Havn. 9

14 Miljøredegørelsen skal give tilstrækkelig viden til, at myndigheder, politikere og borgere kan vurdere projektets virkning på mennesker, natur og miljø og sammenligne alternativer. Endvidere skal den sikre, at projektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, så miljøet ikke påvirkes unødigt. Grontmij A/S har på vegne af Køge Vind A/S udarbejdet nærværende redegørelse med bidrag fra Hasløv & Kjærsgaard omkring landskabelige forhold. 1.2 Læsevejledning Nedenfor er en kort præsentation af VVM-redegørelsens kapitler og deres respektive indhold. 1. Indledning beskriver baggrunden for projektet og redegør for valg af projektforslag samt undersøgte alternativer og 0-alternativet. 2. Ikke-teknisk resumé er et resumé uden tekniske detaljer af både VVMredegørelsen og miljørapporten. 3. Plan- og lovmæssige rammer gennemgår de plan- og lovmæssige rammer gældende for projektområdet samt for opsætning af vindmøller fra 80 til 150 m totalhøjde. 4. Projektbeskrivelse redegør nærmere for projektet og for de aktiviteter, der er forbundet med anlægs- og driftsfasen og med en senere nedtagning af møllerne. Desuden beskrives sikkerhedsforhold. 5. Landskabelige forhold og kulturmiljøer beskriver, analyserer og vurderer landskabet og vindmøllernes påvirkning af landskabet. Analysen anvender blandt andet visualiseringer af møllerne i landskabet. 6. Påvirkning ved naboer analyserer konsekvenserne ved naboboligerne i form af visuel påvirkning, støj og skyggekast samt refleksioner. 7. Påvirkning af natur og miljø redegør for påvirkning af luft og klima, geologi og grundvand, flora og fauna samt forbrug af ressourcer. 8. Andre forhold redegør for lufttrafik, ledningsanlæg og radiokæder. Konsekvenser for friluftsliv, erhvervsfiskeri og socioøkonomiske interesser analyseres og vurderes. 9. Befolkning og sundhed redegør for, hvorledes projektet påvirker helbredet. 10. Tiltag til reduktion af miljøpåvirkninger beskriver, hvilke afværgetiltag der er identificeret/implementeret. 11. Overvågning beskriver, hvorledes det sikres, at miljøkrav til vindmøllerne bliver opfyldt. 12. Referencer indeholder referencer, litteraturhenvisninger mv. 10

15 1.3 Hovedforslag og alternativer VVM-redegørelsen skal, udover beskrivelse og vurdering af hovedforslaget, indeholde en beskrivelse af de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt og de vigtigste grunde til valget af alternativ. Evt. alternative placeringer skal indeholdes i vurderingen. Derudover skal redegørelsen beskrive konsekvensen af, at opstilling af møller ikke gennemføres, det såkaldte 0-alternativ. Dette afsnit beskriver kort hovedforslaget, hvorefter der følger en vurdering af alternativer samt konsekvenserne, hvis møllerne ikke opstilles (0-alternativet) Hovedforslag Ved hovedforslaget opstilles 4 vindmøller på de planlagte ydre dækmoler i Køge Havn, fordelt med 3 møller på Nordmolen og 1 mølle på Sydmolen (Figur 1). Selve møllen med vinger får en samlet højde på op til 150 m, der fremkommer ved en navhøjde på 94 m og et vingefang på 112 m. Hver mølle vil stå på et fundament, der regulerer, at tårnets bund står i kote 2,7 svarende til molekronens topkote. Møllerne vil have en samlet kapacitet på 12 MW. 11

16 Figur 1 Hovedforslag for opstilling af møller på Køge Havns ydre dækmoler Alternativer Som nævnt ovenfor er Køge Vind A/S dannet af energiforsyningen for at undersøge mulighederne for etablering og drift af vindmøller på de nye dækmoler ved Køge havn. Det er i nærværende redegørelse valgt at undersøge de miljømæssige konsekvenser af opstilling af 4 møller (hovedforslaget, se også kapitel 4). Nedenfor beskrives, hvilke alternativer, der er undersøgt, og hvorfor de er fravalgt til fordel for hovedforslaget. 12

17 Opstilling af 6 møller For at undersøge muligheden for opstilling af op til 6 møller på de nye ydre dækværker i Køge Havn er der foretaget støjberegninger for opstilling af 6 møller. Opstillingen fordeler sig med 2 møller på den kommende Sydmole og 4 møller på den kommende Nordmole. Møllerne er af samme type og dimensioner som hovedforslaget; VESTAS V112 3,0 MW med en totalhøjde på 150 m fordelt med en navhøjde på 94 m og en rotordiameter på 112 m. Alle møllepositioner opfylder lovgivningens krav om en minimumafstand til boliger på 4 gange møllehøjden. I områder med støjfølsom arealanvendelse (bl.a. boliger) må den samlede støjbelastning fra nye vindmøller ikke overstige 37 db(a) og 39 db(a) ved vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s (som målt/beregnet udendørs på grunden). Endvidere må den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 8 m/s og 6 m/s (som målt/beregnet indendørs) (Ref. 3, Ref. 5 ). Støjberegningerne er foretaget ved anvendelse af DECIBEL modulet i planlægningsværktøjet WindPRO version fra juli 2012 (Ref. 4). Der er regnet med garanterede støjdata fra mølletypen VESTAS V112-3,0 MW, Noise mode 0 (kildestyrke 106,5 db(a)). Støjberegningen er vedlagt som bilag 3. For yderligere baggrundsinformation om støj og støjberegninger i forbindelse med vindmøller, henvises til afsnit 6.2. Resultatet af støjberegningerne for 6 møller er præsenteret som støjkonturkort (Figur 2) med indtegning af støjkurverne for 37 db(a) og 39 db(a) samt for 20 db kurven for lavfrekvent støj. Beregningerne viser, at ved opstilling af 6 vindmøller vil grænseværdierne for støj overskrides i områder med støjfølsom arealanvendelse. Det drejer sig både om Køge Marina, hvor der er fritidsboliger, samt i det kommende byudviklingsområde Køge Kyst, Søndre Havn, hvor der planlægges etableret blandet bolig og erhverv. Beregningerne viser samtidigt, at grænseværdien for lavfrekvent støj ikke vil overskrides i områder med støjfølsom arealanvendelse ved opstilling af 6 møller. På denne baggrund vurderes det, at opstilling af 6 møller på Køge Havn ikke er mulig ud fra gældende lovgivning, dels fordi støjgrænserne ikke vil kunne overholdes ved de eksisterende fritidsboliger på Køge Marina, dels fordi det vil fjerne muligheden for at bygge en del af de planlagte boliger i byudviklingsområdet Køge Kyst, Søndre Havn. 13

18 Figur 2: Støjkonturkort for opstilling med 6 møller Opstilling af 3 møller For at undersøge den landskabelige påvirkning af et reduceret antal møller i forhold til hovedforslaget, er der foretaget vurderinger af den landskabelige påvirkning ved opstilling af de 3 nordligste møller i hovedforslaget. Dette alternativ indebærer dermed udelukkende opstilling af møller på Nordmolen. For standpunkterne 3 - Bunden af Køge Havn (Carlsensvej), 7 - Havet ud for Køge Havn og 8 - Ølsemaglevej ved Højelse og er der udarbejdet visualiseringer af det alternative forslag, se Figur 3 og Bilag 1. 14

19 Metode mv. for visualiseringer er beskrevet i afsnit 5.6. Fra et begrænset antal standpunkter vil den visuelle påvirkning nedsættes væsentligt ved reduktion af antallet møller fra 4 til 3. Det drejer sig især om steder, hvor det hovedsagligt eller udelukkende er den sydligste mølle, der kan ses ved opstilling af fire møller. Her fjernes påvirkningen helt eller næsten helt, her bedst repræsenteret ved standpunkt 3 Bunden af Køge Havn, Figur 3. Figur 3 Fotostandpunkt 3 set fra vest mod øst fra Køge Havns ældste havnebassin, Carlsensvej. Øverst hovedforslaget med opstilling med 4 møller. Nederst den alternative opstilling med 3 møller. Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig overordnet forskel på de visuelle konsekvenser, om der opstilles 3 eller 4 møller. Visualiseringer fra standpunkt 7 - Havet og standpunkt 8 - Højelse viser, at opstilling af 3 møller i stedet for 4 kun vil nedsætte den samlede visuelle påvirkning marginalt. Som ved opstilling af 4 møller vurderes påvirkningsgraden på de visuelle forhold ved opstilling af 3 møller at variere fra lille til stor alt efter om møllerne ses fra byen/baglandet eller kysten/vandet og den overordnede påvirkning som væsentlig. 15

20 alternativet Ved 0-alternativet opstilles der ikke vindmøller på de dækkende værker i Køge Havn. Ved 0-alternativet vil der ikke skabes støj eller skyggekast fra møller på Køge Havn, ligesom der ikke vil ske en påvirkning af de visuelle forhold. Påvirkningen af natur og øvrige omgivne miljø vil være som i dag, alt andet lige. Køge Kommune har underskrevet EU s borgmesterpagt og dermed lovet at nedbringe CO 2 -udslippet fra kommunen som helhed med 20 % inden 2020 (Tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan Køge Bymidte. Køge Kommune Ref. 9). Kommunen arbejder derfor blandt andet på at fremme bæredygtig energiproduktion som f.eks. vindenergi. Derudover har Køge Kommune som klimakommune i en aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet sig til at reducere CO 2 - udledningen forbundet med driften af kommunens bygninger med 2 % årligt til 2014 (Tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan Køge Bymidte. Køge Kommune Ref. 9). Opstilling af vindmøller på Køge Havn vil kunne medvirke til at nå Køge Kommunes målsætninger på klimaområdet, da de 4 vindmøller kan levere en årlig produktion på ca MWh svarende til normalforbruget for ca énfamilieshuse med tre beboere (Ref. 6 og Ref. 7). CO 2 -besparelsen ved opstilling af møller afhænger af, hvilken brændselsform vindmøllerne erstatter. Ved produktion af 1 kwh produceres der f.eks. 784 g CO2 ved kulfyring, mens der produceres 348 g CO 2 ved fyring med naturgas (Ref. 11). Møllernes årlige produktion svarer således til en CO 2 -besparelse på t CO 2 årligt, afhængigt af, hvilken brændselsform vindmøllerne erstatter. I 2008 var CO 2 -udledningen som følge af el-forbruget i hele Køge Kommune på t/år (Ref. 10). CO 2 -besparelsen ved opstilling af fire møller vil således ligge på 8-20 % af den CO 2, der produceres som følge af el-forbruget i hele Køge Kommune. Den samlede CO 2 -produktion i Køge var i 2008 ca t, og opstilling af møllerne vil således kunne reducere 3-7 % på det samlede CO 2 -regnskab i kommunen. 0-alternativet vil således ikke bidrage til en reduktion i udledningen af CO 2 og NO x, og dermed heller ikke til Køge Kommunes muligheder for at nå de fastsatte mål om en reduktion i CO 2 -udledningen. Ved en gennemførelse af 0-alternativet udebliver ligeledes en reduktion i mængden af producerede slagger og flyveaske, som er restprodukterne i forbindelse med kulfyring. Gennemføres 0-alternativet må Køge Kommune finde alternative løsninger for at nå de fastsatte mål for reduktion i CO 2 -udledningen. 16

21 1.4 Afgrænsning Nærværende miljøredegørelse omhandler opstilling og drift af vindmøller på de kommende ydre dækmoler på Køge Havn. Der foregår i øjeblikket en lang række anlægsaktiviteter på Køge Havn, ligesom der er kommende projekter og en lang række anlægsaktiviteter på vej, både på og nær Køge Havn (Figur 4): Nye ydermoler/dækkende værker, herunder Nordmole og Sydmole Køge Jorddepot Udvidet støjvold mellem havn og marina, herunder planlagte bygninger Unitterminal bag Nordmolen Køge Kyst, Søndre Havn Nyt strandområde ved Søndre Strand Ovenstående projekter indgår kun i miljøredegørelsen i forbindelse med vurdering af kumulative effekter, ligesom de er medtaget på visualiseringer og plantegninger for at skabe en overordnet forståelse, for hvorledes havneområdet vil udforme sig, når og hvis projekterne gennemføres. Ved Køge Kyst, Søndre Havn er den planlagte maksimale bebyggelse angivet, mens det planlagte strandområde ved Søndre Strand er udformet som en strandø, som angivet i Kommuneplantillæg 7 (Ref. 8). Møllerne opstilles på de planlagte dækmoler. Miljøpåvirkningen som følge af etablering af dækmolerne og inddragelsen af arealet til dækmoler er behandlet i VVMundersøgelsen for Køge Havn, Jorddepot, havneudvidelse og rekreative områder fra 2004 (Ref. 46). 17

22 Figur 4 Projektområde med mølleopstilling samt øvrige igangværende og planlagte anlæg på og nær Køge Havn. 18

23 2 IKKE-TEKNISK RESUMÉ Dette afsnit er et resumé af den samlede miljørapport. I afsnittet gives en kortfattet beskrivelse af projektet og konklusioner om påvirkninger af miljøet ved gennemførelse af det foreslåede projekt. 2.1 Indledning Køge Byråd har godkendt, at energiforsyningen danner et nyt aktieselskab til at undersøge mulighederne for etablering og drift af vindmøller på de nye dækmoler ved Køge havn. Bestyrelsen i selskabet Køge Vind A/S er udpeget af Køge Byråd. Ved opstilling af møller kan de nye dækmolers velegnede beliggenhed udnyttes i forhold til CO 2 -fri energiproduktion, der vil kunne bidrage væsentligt til at nedbringe Køge kommunes CO 2 -udledning og dermed til opnåelse af Køge Kommunes målsætninger på klimaområdet. Køge kommune har på baggrund af en ansøgning fra Køge Vind A/S igangsat planlægning af vindmøller på de planlagte ydre dækværker ud for Køge Havn. Køge Kommune har vurderet, at projektet kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse iht. bestemmelser om VVM på land (BEK 1510 af 15/12/2010). VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for miljømæssige konsekvenser ved projektet. VVM skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen, og grundlaget er denne miljørapport. Der skal tillige udarbejdes forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer for projektet, og til lokalplan med detaljer om arealudnyttelsen. Planerne er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) og skal derfor miljøvurderes. VVM-redegørelsen og miljøvurdering er samlet i én rapport, der herefter benævnes miljøredegørelse. Miljøredegørelsen skal sammen med kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring, inden kommunen eventuelt kan give tilladelse til opstilling af møllerne. 2.2 Projektet og alternativer Hovedforslaget omfatter opstilling af 4 vindmøller på de planlagte ydre dækmoler i Køge Havn, fordelt med 3 møller på Nordmolen og 1 mølle på Sydmolen, alle med samme indbyrdes afstand på 336 m. De undersøgte møller er alle Vestas møller af typen V112-3,0 MW. Møllerne vil med et vingefang på 112 m og en tårnhøjde på 94 m få en totalhøjde på 150 m. Hver mølle har en effekt på 3,0 MW. 19

24 2.2.1 Alternativer Opstilling af 6 møller Muligheden for at opstille op til 6 vindmøller på de nye ydre dækværker i Køge Havn er undersøgt ved at gennemføre støjberegninger af et forslag, hvor der opstilles 2 møller på den kommende Sydmole og 4 møller på den kommende Nordmole. Møllerne er af samme dimensioner som i hovedforslaget. Resultatet af støjberegningerne viser, at ved opstilling af 6 møller vil de lovbestemte og ufravigelige grænseværdier for støj ikke kunne overholdes ved de eksisterende fritidsboliger på Køge Marina og ved en del af de planlagte boliger i byudviklingsområdet Køge Kyst/Søndre Havn. Alternativet med opstilling af 6 møller af den valgte type og dimensioner på de planlagte ydre dækværker i Køge Havn er fravalgt, da alternativet ikke kan gennemføres med den gældende lovgivning på støjområdet. Opstilling af 3 møller For at undersøge den visuelle påvirkning af landskabet ved et reduceret antal møller i forhold til hovedforslaget, er der foretaget vurderinger af den landskabelige påvirkning ved en opstilling, som kun omfatter de 3 nordligste møller i hovedforslaget. Dette betyder, at der i dette alternativ kun opstilles møller på Nordmolen. Undersøgelserne viser, at særligt fra steder, hvor det hovedsagligt eller udelukkende er den sydligste mølle, der kan ses ved opstilling af fire møller, naturligvis vil være en helt eller delvis fjernelse af den visuelle påvirkning. Dette drejer sig imidlertid om et begrænset antal standpunkter, og overordnet vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig forskel på de visuelle konsekvenser ved opstilling af 3 eller 4 møller. 0-alternativet Ved 0-alternativet opstilles der ikke vindmøller på dækmolerne i Køge Havn. Ved 0-alternativet vil der ikke skabes støj eller skyggekast fra møller på Køge Havn, ligesom der ikke vil ske en påvirkning af de visuelle forhold. Påvirkningen af natur og øvrige omgivne miljø vil være som i dag, alt andet lige. Køge Kommune arbejder på at nedbringe CO 2 -udslippet fra kommunen som helhed med 20 % inden Møllernes årlige produktion svarer til en CO 2 -besparelse på t CO 2 årligt. Gennemføres 0-alternativet må Køge Kommune finde alternative løsninger for at nå de fastsatte mål for reduktion i CO 2 -udledningen. 2.3 Miljøpåvirkninger Der er gennemført en række undersøgelser og vurdering af de eksisterende forhold i området og virkningen på disse som følge af opstilling af møller på dækmolerne, herunder forhold såsom støj og vibrationer, landskabelige forhold, skyggekast, reflekser, geologi, natur og friluftsliv. Hvor det på bagrund af miljøvurderingerne er vurderet nødvendigt, er der foreslået tiltag, der skal gennemføres for at undgå eller minimere projektets påvirkning på omgivelserne Projektets påvirkning på omgivelserne er beskrevet for anlægs- og driftsfasen. 20

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere