Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø"

Transkript

1 Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

2 Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder Rådgiver Haderslev Kommune Aarø Etablering af naturlig hydrologi Kresten K. Skrumsager Revisionsnr. 2 Review Dorte Ernst Udgivet Juli

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG BAGGRUND BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSESOMRÅDE Naturgrundlaget Reguleringer Fredning Fortidsminder Naturbeskyttelse Tilskud til pleje af græs- og naturarealer Ejendomsstrukturen Ejendomsstørrelser og beliggenhed Bedrifterne Arealanvendelse PROJEKTET Handleplanen for området Projektindhold Kompensation for deltagelse i projekt Fremtidige bindinger på arealet LODSEJERINTERESSEN Forudsætninger Projektforslag Alternativ 1: salg af projektjord Alternativ 2: salg af projektjord og bibeholdelse af digerne SAMMENFATNING OG KONKLUSION BEHOV FOR RESERVATION AF TILSKUDSMIDLER REFERENCER

4 Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Haderslev Kommune har anmodet, Tønder, om at gennemføre en ejendomsmæssig forundersøgelse til belysning af mulighederne for, om der kan gennemføres et Natura 2000-projekt på Aarø. Baggrunden er, at kommunen har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen for landvindingslaget Aarø, der ønsker at få undersøgt mulighederne for at indstille driften af pumpestationen og fjerne havdigerne. Haderslev Kommune har søgt og fået bevilget midler til at gennemføre forundersøgelserne under tilskudsordningen "Natura 2000-projekter - Etablering af naturlige vandstandsforhold". 2. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSESOMRÅDE 2.1. Naturgrundlaget Undersøgelsesområdet svarer til de arealer, der ligger inden for landvindingslagets interessekurve. Området udgør 207 ha, og omfatter 35 forskellige ejendomme, heraf 19 parcelhuse, der ligger langs kysten mod vest. Den største del af området, 143 ha, er kortlagt som lavbundsarealer. Jordbundstypen er primært humusjord. I den østlige del af området, der strækker sig ned mod Aarø Kalv, består jorden primært af lerblandet sandjord, og den vestlige del af området udgøres primært af sandblandet lerjord. Området afvandes gennem et system af afvandingsgrøfter, der leder vandet frem til pumpestationen, der ligger på det nordlige dige. Ophør med pumpning vil betyde, at der opstår en permanent sø på ha 1 i den nordlige del afområdet Reguleringer Fredning Der er ingen fredede arealer inden for undersøgelsesområdet. 1 Orbicon Figur 1 Undersøgelsesområdet på Aarø (hvid markering). Vandløb er angivet med blåt.

5 Fortidsminder Der er registreret 2 fortidsminder inden for undersøgelsesområdet. De ligger ved Højvejens østlige forløb, nær fugletårnet Naturbeskyttelse Området er i sin helhed omfattet at Habitatområde H96 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F47 Lillebælt. Det er kun en mindre del af undersøgelsesområdet, der er registreret som beskyttede naturområder i hht. Naturbeskyttelseslovens 3. Det drejer sig primært om naturtypen mose. Tabel 1 Naturtyper i undersøgelsesområdet på Aarø Naturtype Hektar Eng 1,8 Mose 12,1 Vandhuller (14) 0,5 I alt 14,4 Figur 2 Beskyttet natur i undersøgelsesområdet på Aarø. Mørkt farvet: mose, Lyst farvet: eng 2.3. Tilskud til pleje af græs- og naturarealer Inden for hele undersøgelsesområdet er det muligt at søge om tilskud til ordningen Pleje af græs og naturarealer. Såfremt der samtidig søges om enkeltbetaling, kan der ydes et tilskud på 1650 kr./ha/år, såfremt man forpligtiger sig til, at arealerne afgræsses, eller 900 kr./ha/år, såfremt man alene forpligtiger sig til at slå slæt på arealerne (med mulighed for afgræsning). Såfremt arealet ikke er berettiget til enkeltbetaling, udgør tilskuddene 2000 kr./ha/år 2, såfremt man forpligtiger sig til, at arealerne afgræsses eller 1000 kr./ha/år 3, såfremt man alene forpligtiger sig til at slå slæt på arealerne (med mulighed for afgræsning) Ejendomsstrukturen Ejendomsstørrelser og beliggenhed Undersøgelsesområdet udgør 207 ha. Jorden tilhører 35 forskellige ejendomme. Der af er de 13 landbrugsejendomme, hvoraf den ene er bygningsløs og tilhører Naturstyrelsen. Der er 19 parcelhuse, hvoraf de fleste anvendes som ferieboliger, en campingplads og 2 mindre frijordsejendomme. 2 Satsen er i det nye landdistriktsprogram foreslået hævet til 2600 kr./ha/år 3 Satsen er i det nye landdistriktsprogram foreslået hævet til 1050 kr./ha/år 4

6 Ha Ejendomsmæssig forundersøgelse Aarø Tabel 2 Ejendomsstruktur i undersøgelsesområde på Aarø Antal Ejendomstype Hektar 19 Parcelhuse 2,4 1 Campingplads 1,3 2 Frijord 1,5 1 Bygningsløs landbrugsejendom 4,3 12 Landbrugsejendomme 197,5 35 I alt 207, Bedrifterne Inden for undersøgelsesområdet er der 181 ha. der bliver anmeldt i det såkaldte Fællesskema 4. I alt er der anmeldt 404 ha i Fællesskemaet på Aarø. Det er således 45 % af det totale anmeldte areal på Aarø, der ligger inden for undersøgelsesområdet. De arealer, der ikke bliver anmeldt, udgøres, derud over af parcelhusgrunde, af juletræskulturer og af campingpladsen. Enkelte af landbrugsejendommene er bortforpagtede, der er således 9 landmænd ud af de 11 aktive landmænd, der er på Aarø, der driver landbrug inden for undersøgelsesområdet. Heraf bliver den ene dog kun berørt på 0,3 ha. Af figur 3 fremgår de enkelte landbrugsbedrifter på Aarø. Det ses at de større bedrifter har en stor del af deres areal inden for undersøgelsesområdet, svarende til % af deres totale areal. 120 Landbrugsbedrifternes totale areal og areal inden for undersøgelsesområdet Figur 3 Fordelingen på landbrugsbedrifter af det drevne areal totalt og inden for undersøgelsesområdet Grøn søjle: totale areal på ejendommen, rød søjle: areal inden for undersøgelsesområdet. Kilde: NaturErhvervstyrelsen Arealanvendelse Af de 181,1 ha inden for undersøgelsesområdet, der i 2013 blev anmeldt under Enkeltbetalingsordningen, blev knap 50 ha, svarende til 27,3 % af arealet, anvendt til korndyrkning (salgsafgrøder). Det øvrige areal blev anvendt til afgræsning og produktion af grovfoder. Godt 32 hektar, svarende til 17,8 % af undersøgelsesområdet, er omfattet af et tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift (MVJ). 4 Skema der anvendes til ansøgning om enkeltbetaling (landbrugsstøtte) 5

7 Tabel 3. Anmeldt arealanvendelse i Fællesskema Kilde: NaturErhvervstyrelsen Afgrøde Hektar Procent af undersøgelsesområdet Græs og kløvergræs 10,9 6,0 Kløvergræs i omdrift 68,5 37,9 Miljøgræs, MVJ-tilsagn 32,3 17,8 Permanent græs 3,2 1,8 Silomajs 16,2 8,9 Salgsafgrøder i alt 49,4 27,3 Udyrkede landbrugsarealer 0,6 0,3 I alt 181,1 100,0 3. PROJEKTET 3.1. Handleplanen for området Området indgår i Natura 2000-plan for Natura 2000-område 112 Lillebælt. Et af virkemidlerne i planen, til sikring af gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter er, at genskabe mere naturlige vandstandsforhold Projektindhold Udstrækningen af undersøgelsesområdet fremgår af figur 1. Det svarer til landvindingslagets interesseområde. Projektet er beskrevet i den tekniske og biologiske forundersøgelse 5. Det består bl.a. i at ophøre med at drive pumpestationen, samt at fjerne digerne mod nord og mod øst. Dermed vil der opstå en permanent sø på ha. Området mod nordvest og sydvest sikres mod oversvømmelse ved bygning af et nyt dige, der forbinder de to højtliggende punkter i området Kompensation for deltagelse i projekt Den økonomiske kompensation for at lade arealer indgå i et hydrologiprojekt består i, at man kan søge om tilskud til fastholdelse af de naturlige vandstandsforhold i 20 år. Det årlige tilskuds størrelse afhænger af den hidtidige arealanvendelse. For naturarealer udgør tilskuddet 300 kr./ha/år, for græsarealer 1800 kr./ha/år og for omdriftsarealer udgør tilskuddet 3500 kr./ha/år. Det er ikke i alle tilfælde, at det fulde tilskud kommer til udbetaling. Det skyldes EU s udbetalingsloft for udbetaling inden for Landdistriktsprogrammet. Udbetalingsloftet udgør årligt 450 euro/ha/år eller ca kr./ha/år for græsarealer og 600 euro/ha/år eller ca kr./ha/år for omdriftsarealer. Vedvarende græsarealer, der i forvejen modtager tilskud til pleje af arealerne, kan opnå et forøget tilskud på 1225 kr./ha/år. Omdriftsarealer, der ikke i dag får MVJ-tilskud, kan opnå et forøget tilskud på 2345 kr./ha/år. I de tilfælde, hvor der til arealet i forvejen ydes tilskud til pleje af arealet, vil mertilskuddet udgøre 1795 kr./ha/år, som det fremgår af tabel 4. For naturarealer udgør tilskuddet 300 kr./ha/år. Det skal bemærkes, at tilskuddene til pleje af arealerne kun ydes for en 5-årig periode. 5 Orbicon

8 Tabel 4. Tilskudsmulighed ved at deltage i et hydrologiprojekt på Aarø (kr./ha/år) Ordning Tilsagnsperiode Vedvarende græsarealer Omdriftsarealer Naturarealer Nudrift: Nudrift: Nudrift: Hydrolog iprojekt: Sats kr. Græs Græs Hydrol Græs Korn Hydrolog Natur med uden ogi med MVJ eller i projekt MVJtilsagtilsagn MVJ- projekt græs uden MVJ Enkeltbetaling (EB) Fastholdelse af 20 år 1800/ vådområde 3500 Pleje af græs- og 5-årigt 1650/ naturarealer tilsagn 2000 Østøtte LDP-støtte i alt Udbetalingsloft 3350/ LDP 4470 LDP i alt Tilskud i alt Forøget tilskud ved hydrologi Forøget tilskud ved hydrologi (nudrift med MVJ) Fremtidige bindinger på arealet Kompensationen for fastholdelse af naturlige vandstandsforhold udbetales på betingelse af, at der bliver tinglyst en servitut på ejendommen. NaturErhvervstyrelsen skal være anført som påtaleberettiget i servitutten. Af servitutten skal det fremgå, at arealerne indenfor projektområdet permanent skal henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturarealer. Desuden skal følgende bestemmelser fremgå af servitutten: Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller energi-, lav- eller stævningsskov. Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning, slæt, rørskær eller lignende. Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler. Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr. Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler. Arealerne må ikke omlægges. Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod at tilskudsfodre på arealerne. 7

9 Aktiviteter, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinjer, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. Afstanden regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinjer fra årets normale højeste vandstandslinje. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i 1. pkt. Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg. Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til udendørs arealer i projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på naturen, herunder til at udtage prøver. 4. LODSEJERINTERESSEN 4.1. Forudsætninger Undersøgelsesområdet består af 207 ha. Heraf udgøres 2,4 ha dele af 19 parcelhusgrunde, 1,3 ha består af en campingplads, 1,5 ha er frijord, mens resten(201,8 ha) hører under 13 forskellige landbrugsejendomme. Parcelhusgrundene ligger langs diget mod vest. Kun 1/4 af dem anvendes som helårsbolig, mens de øvrige anvendes som fritidsboliger. Naturstyrelsen ejer en bygningsløs landbrugsejendom og de øvrige 12 landbrugsejendomme ejes af 10 landmænd, idet 2 landmænd ejer hver 2 ejendomme inden for undersøgelsesområdet. Flere af ejendommene har 2 eller flere ejere. Ved opgørelsen af lodsejerinteressen i det følgende er en lodsejer defineret som en ejendom. Det vil sige at uanset at en ejendom kan have flere ejere, eller en ejer kan eje flere ejendomme, har hver ejendom fået "1 stemme". Lodsejerne er blevet orienteret om, at projektforslaget går ud på at slukke for afvandingspumpen og at fjerne digerne mod nord og øst, således at der vil opstå en varig sø på ha. Desuden er de blevet orienteret om, at fjernelse af digerne betyder at der skabes en dynamik, således at saltvand ved højvande kan trænge længere ind på øen. De er endvidere blevet orienteret om, at der foreslås etableret et nyt dige, der sikrer mod indtrængning af vand i det nordvestlige område i tilfælde af højvande. Lodsejerne er endvidere blevet orienteret om, at den lodsejerkompensation der p.t. kan ydes, som kompensation for de ændrede afvandingsforhold (fastholdelse af vådområde), består af udbetaling af årlige støttebeløb igennem 20 år Projektforslag Hvis projektforslaget betragtes som éen pakke, der omfatter 1) pumpning ophører, således at der opstår en sø, 2) digerne mod nord og øst fjernes, således at der trænger havvand ind ved højvande og 3) kompensation i form af 20-årigt tilskud, vil der være begrænset interesse for projektet, som det fremgår af tabel 5. 8

10 Tabel 5 Lodsejer holdning til projektforslag I alt Positive Afventende Negative Antal lodsejere Hektar ,1 1,2 148,7 Afvandingsparter Det ses af tabel 5, at knap halvdelen af lodsejerne går ind for projektet, men at disse lodsejere kun ejer godt 1/4 af det berørte areal. Heraf kan udledes, at lodsejere med store arealer i projektområdet overvejende er negative over for projektet som skitseret (med kompensation udbetalt over 20 år). De parcelhusejere, der var positive over for projektet, har hus langs det vestvendte dige. De havde som forudsætning for den positive indstilling, at deres grunde ikke blev mere fugtige, samt at sikkerheden for at blive ramt ved en stormflod ikke blev reduceret. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal lodsejere Hektar Afvandingsparter Negative Afventende Positive Figur 4 Lodsejerinteressen for et projekt bestående af: ophør med pumpning, fjernelse af dige mod nord og øst samt kompensation som 20-årigt tilskud Det fremgår af figur 4, at andelen af lodsejere, der har tilkendegivet, at de på nuværende tidspunkt hverken er for eller imod projektet, men forholder sig afventende, udgør godt 20 % af lodsejerne, men arealmæssigt dårligt er synlige. Det er et udtryk for, at det drejer sig om parcelhusejere, der arealmæssigt ikke tæller stort. Uanset at de enkelte hektar inden for området, kan have forskellig afvandingstakst, er der stort set overensstemmelse mellem søjlerne for hektar og afvandingsparter. Modstanden blandt lodsejere med store arealer i projektområdet, blev begrundet med at projektarealerne, som det fremgår af figur 4, udgør en stor del af den enkeltes ejendom. Projektet vil derfor fuldstændig ændre vilkårene for de enkelte ejendommes drift. Lodsejerne mener derfor, at jorden bør opkøbes, eller 6 Fordelingsnøgle for betaling af drift af pumper m.v. 9

11 evt. bør der udbetales en erstatning for værdinedgangen på den enkelte bedrift, således at ejendommen kan afvikles eller køre videre på et afklaret grundlag Alternativ 1: salg af projektjord Som ovenfor beskrevet, er den overvejende negative indstilling hos landmændene i området, ikke udtryk for modstand mod det fysiske projekt, som beskrevet i den tekniske forundersøgelse. Tværtimod er der stor interesse blandt landmændene for at nedlægge pumpelaget og fjerne digerne. Modstanden gælder den form for kompensation, som det er muligt at tage i anvendelse under hydrologiordningen. Flere landmænd ville være positive over for projektet, såfremt der var mulighed for at afhænde projektjorden, og eventuelt gennemføre en jordfordeling, således at de landmænd, der ønsker at fastholde produktionen eller måske ekspandere, får mulighed for det. Tabel 6 Lodsejernes holdning til projektet med mulighed for salg af projektjord I alt Positive Afventende Negative Antal lodsejere Hektar ,2 1,2 39,6 Afvandingsparter Af tabel 6 og figur 5 fremgår, at ca. 57 % af lodsejerne er positive over for projektet, såfremt der bliver mulighed for salg af projektjorden. Disse lodsejere ejer ca. 80 % af jorden i projektområdet. Det ses endvidere, at der fortsat er 8 lodsejere, der har tilkendegivet, at de er afventende, samt at disse lodsejere arealmæssigt ikke fylder ret meget. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal lodsejere Hektar Afvandingsparter Negative Afventende Positive Figur 5 Lodsejerinteressen for et projekt bestående af: ophør med pumpning, fjernelse af dige mod nord og øst samt mulighed for salg af projektjord 10

12 Alternativ 2: salg af projektjord og bibeholdelse af digerne Der knytter sig en del usikkerhed til, hvad det betyder for naturen og sikkerheden mod stormflod, hvis man helt fjerner digerne. Hvis projektet blev reduceret til alene at slukke for pumpen og beholde digerne, vil 4 af de adspurgte således ændre holdning fra at være negative til at være positive, som det fremgår af tabel 7 og figur 6. Tabel 7 Lodsejerholdning til projektet med mulighed for salg af projektjord og bevarelse af digerne I alt Positive Afventende Negative Antal lodsejere Hektar ,2 1,2 11,6 Afvandingsparter Modstanden mod et sådant projekt, vil være reduceret til 3 lodsejere med 11,6 ha af jorden, svarende til 5,6 % af jorden og af afvandingsparterne. Antallet af lodsejere, der hverken er positive eller negative over for projektet, men forholder sig afventende, er ikke påvirket af om digerne fjernes eller ej. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Negative Afventende Positive i alt 20% 10% 0% Antal lodsejere Hektar Afvandingsparter Figur 6 Lodsejerinteressen for et projekt bestående af: ophør med pumpning, bevarelse af digerne mod nord og øst samt mulighed for salg af projektjord 5. SAMMENFATNING OG KONKLUSION Undersøgelsesområdet udgør et areal på 207 ha, fordelt på 35 ejendomme. Heraf er de 19 ejendomme parcelhusgrunde. Der er 13 landbrugsejendomme med jord i undersøgelsesområdet, hvoraf den ene er en bygningsløs ejendom, der tilhører Naturstyrelsen. Desuden er der to frijordsejendomme og en campingplads. Forundersøgelsen er sat i gang af Haderslev Kommune på foranledning af indvindingslagets bestyrelse, der har ønsket undersøgt, hvorledes der kan gennemføres et naturgenopretningsprojekt på Aarø samt, hvordan lodsejerne stiller sig til et sådant projekt. Baggrunden er bl.a. strukturudviklingen i landbruget i 11

13 almindelighed og på Aarø i særdeleshed, der betyder, at vilkårene for at drive landbrug på en mindre ø bliver dårligere, sammenlignet med forholdene på fastlandet. Den ejendomsmæssige undersøgelse viser, at der er stor opbakning til at ophøre med kunstigt at sænke vandstanden i landvindingslagets område. Lidt færre mener, at digerne bør fjernes. Der er dog ikke blandt landmændene interesse for at gennemføre projektet, såfremt kompensationen ydes gennem 20-årige tilskudsbetalinger. De fleste landmænd har et ønske om at afvikle bedriften ved salg af projektjord til staten eller til en privat fond. Landmændene finder, at ud over problemet med at kompensationen udbetales over 20 år, giver den ikke alle lodsejere fuld erstatning. For de enkelte arealkategorier, gives der således ens erstatning, uanset om arealet efterfølgende bliver til en sø, eller det fortsat kan anvendes til afgræsning. Desuden tages der ikke hensyn til, at nogle arealer i dag er tilplantet med juletræskulturer eller anvendes til campingplads, og dermed har en højere brugsværdi end andre arealer. Modstanderne mod projektet gav udtryk for, at de ønskede at bevare Aarø, som de har kendt den gennem årene. Desuden ønskede de ikke at formindske øens landareal. Blandt øens turismeaktører var holdningen delt på spørgsmålet om, at projektet ville give flere besøgende eller ej. 6. BEHOV FOR RESERVATION AF TILSKUDSMIDLER Kompensationen for at indgå i projekt om ændret vandstandsforhold består i, at lodsejerne kan søge om et årligt tilskud i 20 år. Tilskuddet udgør 3500 kr./ha/år for omdriftsareal, 1800 kr./ha/år for græsareal og 300 kr./ha/år for naturarealer. Ud fra de tilkendegivelser lodsejerne er kommet med, er det tvivlsomt, om projektet kan realiseres som et projekt med finansiering gennem tilskudsordningen "Natura 2000-projekter - Etablering af naturlige vandstandsforhold". Hvis projektet alligevel kan gennemføres, vil der være et behov for reservation af tilskudsmidler, som det fremgår af tabel 8. Tabel 8. Behov for reservation af tilskudsmidler til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Arealtype Areal Årligt tilskud Samlet tilskud i 20 år Omdriftsareal 173,8 ha kr kr. Græsareal 20,3 ha kr kr. Naturareal 13,0 ha 300 kr kr. Samlet tilskud kr. 7. REFERENCER Geodatastyrelsen NaturErhvervstyrelsen

14 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsens geodata download: ttps://kortdata.fvm.dk/download/index.html Orbicon A/S Hydrologiprojekt Aarø, Etablering af naturlig hydrologi, 2014 Per Schultz Jørgensen Årø - øen med åen, 2012 Haderslev Kommune m.fl. Natura 2000-handleplan Lillebælt, december 2012 Haderslev Kommune Udtræk af ejeroplysninger 13

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616 SERVITUT EJENDOM: 0009q Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop 0010af EJER: EJER: EJER: PÅTALEBERETTIGET: ANMODER: 13.01.2016 07:12:01 Side 1 af 6 AREALANVENDELSE: Anvendelsesforhold SERVITUT TEKST: Vådområdedeklaration

Læs mere

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.:

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.: Servitut Ejendom: Matrikelnummer: 0065c Matrikelnummer: 0085 Ejer: Påtaleberettiget: Myndighed: Anmoder: Arealanvendelse: Anvendelsesforhold Servitut tekst: Vådområde Haverslev Mølleå Vådområdedeklaration

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 20.01.2016-1007025841 : Senest påtegnet: 20.01.2016 15:20:27 Ejendom: Landsejerlav: Matrikelnummer: 0036 Arealanvendelse: Anvendelsesforhold tekst:

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Serup Tinghøjvej 1 8632 Lemming 0001ac 0012ad 0001k 0012a Adresse: Serup Tinghøjvej 18 8632 Lemming 0006z 0008p 0006a Adresse:

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus?

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Natur & Miljø konference den 23. maj 2012 Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Indsatsen skal primært ske via frivillige

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Fly Enge Vådområdeprojekt 1 Fly Enge EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i Århus om at gennemføre

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Odder Å / Rævs Å Vådområdeprojekt 1 Odder Å / Rævs Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Odder Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand & Naturressource afdelingen

Læs mere

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Hvidbog Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Dråby Vig Natura 2000 område nr. 29 Habitatområde

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Mål og ønsker til naturplejen

Mål og ønsker til naturplejen Mål og ønsker til naturplejen -og nogle konkrete initiativer fra Naturstyrelsen Oplæg til Videncentret for Landbrugs temadag om naturpleje 26. november 2013 Søren Hald, Naturstyrelsen Ringkøbing. Rammer

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Vådområdeprojekt Svenstrup Å

Vådområdeprojekt Svenstrup Å Fig. 1. Projektområdet i.h.t. tekniske forundersøgelser af Orbicon Leif Hansen Baggrundskort: Kort- og Matrikelstyrelsen 1 : 25.000 Forundersøgelser for genetablering af vådområde ved Svenstrup Å Konklusion:

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Svendborg Kommune. Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Svendborg Kommune Vådområdeprojekt i Bøllemosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Svendborg Kommune

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Skjern Hovedgaard Vådområdeprojekt 1 Skjern Hovedgaard EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Vådområdeprojekt Juni 2011 1 Karstoft Å SUPPLERING AF EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Ikast Brande Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand og Naturressource

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Projektaftale for vådområde-projekt på det sydøstlige Årø

Projektaftale for vådområde-projekt på det sydøstlige Årø Projektaftale for vådområde-projekt på det sydøstlige Årø Projektaftale for vådområde-projekt på det sydøstlige Årø Mellem: Birgit Nielsen/Jan Nielsen I/S, Årø 259, 6100 Haderslev og Landvindingslaget

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S SAMSØ ØKOJORD A/S VISION På Samsø har vi valgt en ny vej for landbruget. Vi har stiftet en jordbrugsfond med det formål at købe jorden fri til økologi og fremtidssikre bæredygtigt landbrug Jordbrugsfonden

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

TNT: Tværfaglig Naturpleje Team

TNT: Tværfaglig Naturpleje Team TNT: Tværfaglig Naturpleje Team Udvalg af emner om naturpleje! Tilskud til græsning og slæt (2014) Prioritering fremover (HNV-kortlægning) Tilskud til hegn og rydning (ud over LIFE+) Græsningslaug Tilmelding

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt 1/7 Salmosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Roskilde Kommune har anmodet Orbicon A/S, Natur og Plan Roskilde, om at gennemføre

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst Punkt 2. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst 2014-33592 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der igangsættes en jordfordeling i området ved AFV Lundby

Læs mere

Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70

Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70 Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70 Indhold Om LIFE70projektet Projekteksempler på genopretning og drift - af rigkærene ved Arreskov Sø - af områder til rigkær ved Brændegård Sø - af rigkærene

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Kortlægning af afvandingsforhold Notat Bilag: Tegning 01: Afvandingsforhold, vintermiddel Tegning 02: Afvandingsforhold, sommermiddel, før-grødeskæringssituation Tegning 03: Afvandingsforhold, sommermiddel,

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Ved chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370-3803 Plantekongres 13. januar 2011 i Herning Baggrund: EU-direktiver

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Habitatområde H248 Natura 2000-område nr. 216 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område

Læs mere

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Velkommen Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Mødedeltagere Keld Schrøder-Thomsen Agronom, Viborg Kommune Tlf. 8787 5558 Hans Fink Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen Tlf. 2523 8509 Morten

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur?

»Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? »Hvad sker der med grundvandsdannelsen og kvaliteten - når arealanvendelsen ændres fra landbrug til natur? ENVINA Natur og Miljø 2014 Ph.D. Hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Skov- og Landskabsingeniør

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

BILAG 1 Til F4 s notat om frivillige virkemidler

BILAG 1 Til F4 s notat om frivillige virkemidler BILAG 1 Til F4 s notat om frivillige virkemidler MED BESKRIVELSER OG ANALYSER AF 25 FRIVILLIGE VIRKEMIDLER Nr. Virkemiddel Side 1 MVJ-kvælstofkontrakter 2 2 MVJ-grønne regnskaber 5 3 MVJ-nedsættelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Der er i denne Driftsplan kun planlagt

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 13:55 Mødested: Byrådssalen, Hirtshals Fraværende:

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Projektarealet er lokaliseret på matr. nr. 9a Skartved By, Sdr. Bjert.

Projektarealet er lokaliseret på matr. nr. 9a Skartved By, Sdr. Bjert. Naturstyrelsen Vadehavet att. Skovfoged Pernille Werner Paungreen Skovridervej 3 6510 Gram By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere