Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber"

Transkript

1 Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget, og udgør 88 pct. af de samlede indtægter. Selskabernes omkostninger er steget kraftigt, 30 pct. i forhold til året før. Da selskabernes omkostninger stiger mere end indtægterne bevirker det, at nøgletallet "Indtjeningen pr. omkostningskrone" falder i forhold til året før. Selskabernes egenkapitalforrentning er faldet, dog fra et højt niveau. Der er en stor spredning i selskabernes robusthed - målt som overdækning i forhold til minimumskapitalkravene - og mange selskaber har en forholdsvis høj overdækning. Branchen er også i 2006 præget af selskaber, der kommer til og selskaber, der falder fra. I 2006 er 4 nye selskaber kommet til, og 3 selskaber er ophørt. Koncentrationen på de 5 største fondsmæglerselskaber er 73 pct. 2. Hovedtendenser i regnskaber Tabel 1 Fondsmæglernes årsregnskaber, Vækst p.a. Mio. kr. 29 selskaber 28 selskaber 32 selskaber 30 selskaber 31 selskaber RESULTATPOSTER (uddrag) Nettorenteindtægter, aktieudbytte m.v pct ,1 47,0 Kurtager, gebyrer og provisionsindtægter, netto ,8 23,2 Kursreguleringer ,1-13,2 Andre driftsindtægter ,0 13,6 Udgifter til personale og administration ,4 30,5 Afskrivninger og andre driftsudgifter ,8-9,5 Resultat før skat ,9 16,8 Skat ,6 17,4 Årets resultat ,8 16,6 BALANCEPOSTER (uddrag) AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,8 42,8 Andre tilgodehavender ,7 24,5 Obligationer m.v ,2 35,3 Aktier m.v ,4 77,5 Andre aktiver ,3 50,6 PASSIVER Gæld til kreditinstitutter ,9-3,4 Anden gæld ,0-86,0 Andre passiver ,5 58,2 Egenkapital ,4 35,7 Balance ,2 40,2 Garantier m.v ,9-23,5 Andre forpligtelser ,9-68,6 Anm.: Opgørelsen er baseret på indberetninger fra de fondsmæglerselskaber, som eksisterede i de enkelte år.

2 Fondsmæglerselskaberne fik i 2006 samlet set et resultat før skat på godt 863 mio. kr., imod 739 mio. kr. i 2005, svarende til en stigning på 17 pct. i forhold til året før. 1 Resultatet kan især henføres til stigende indtægter fra kurtager, gebyrer og provisioner samt (i mindre omfang) stigende indtægter fra posten "Andre driftsindtægter". De samlede indtægter fra kurtager, gebyrer og provisioner er steget med 305 mio. kr. i forhold til året før - en stigning på 23 pct. Andre driftsindtægter er steget med 17 mio. kr. i forhold til året før - en stigning på 14 pct. De samlede kursreguleringer er faldet en anelse i forhold til året før. Endelig er indtjeningen fra nettorenteindtægter og aktieudbytte m.v. steget med 13 mio. kr. i 2006, svarende til en stigning på 47 pct. Den relative fordeling af fondsmæglerselskabernes indtægter viser, at kurtager, gebyrer og provisionsindtægter klart er fondsmæglerselskabernes vigtigste indtægtskilde, jf. figur 1. I 2006 udgør indtægterne herfra 88 procent af de samlede indtægter, hvilket er uændret i forhold til året før. Andre driftsindtægter udgør ligeledes uændret 8 pct. af de samlede indtægter. 2 Figur 1 Fordeling af indtægter, ,5% 8,0% 2,2% Nettorenteindtægter, aktieudbytte m.v. Kurtager, gebyrer og provisionsindtægter, netto Kursreguleringer Andre driftsindtægter 88,3% 1 Såfremt tallene korrigeres (renses) for de 3 selskaber, der er ophørt i 2005, og tallene på samme måde korrigeres for de 4 selskaber, der er kommet til i 2006, bliver tendensen i årsregnskaberne den samme. Således stiger resultat før skat med 15 pct. for de 27 selskaber, der har eksisteret i både 2005 og Udviklingen i de enkelte resultatposter viser den samme tendens, som i tabel 1. 2 Med nye regnskabsregler efter 1. januar 2005 er det i regnskabsbekendtgørelsen præciseret, at forvaltningsgebyrer, herunder for udført porteføljepleje for kunder, skal føres som "gebyrer og provisionsindtægter". Tidligere kunne posten "andre driftsindtægter" også indeholde en del af selskabernes rådgivningsforretninger. 2

3 Fondsmæglerselskabernes omkostninger er steget forholdsvis kraftigt i forhold til året før, jf. tabel 1. Udgifter til personale og administration er steget fra 733 mio. kr. i 2005 til 956 mio. kr. i 2006, hvilket er en stigning på 30 procent i forhold til året før. Da selskabernes omkostninger er steget forholdsmæssigt mere end "kerneindtjeningen" i form af gebyrer og provisionsindtægter, bevirker det at nøgletallet "Indtjening pr. omkostningskrone" er faldet i Nøgletallet "Indtjening pr. omkostningskrone" sammenfatter udviklingen i resultatposterne, og det ses af tabel 2, at nøgletallet er faldet fra 1,95 i 2005 til 1,86 i 2006, men dog stadig på et højere niveau end årene forinden. Tabel 2 Fondsmæglerselskabernes indtjening pr. omkostningskrone, Indtjening pr. omkostningskrone 1,17 1,31 1,36 1,95 1,86 Nøgletallet dækker imidlertid over en stor spredning blandt de 31 selskaber i Den laveste indtjening pr. omkostningskrone er således 0,32 mens den højeste er 10,26. Til sammenligning var indtjeningen pr. omkostningskrone i pengeinstitutterne samlet set 2,12 i Fondsmæglernes egenkapitalforrentning før skat er faldet i forhold til året før, dog fra et meget højt niveau, jf. tabel 3. Tabel 3 Fondsmæglerselskabernes egenkapitalforrentning før skat, Egenkapitalforrentning før skat 28,43 65,01 80,72 92,79 77,54 Det samlede nøgletal dækker igen over stor spredning, idet den laveste egenkapitalforrentning i året var på -105 procent og den højeste på 523 procent. Til sammenligning ligger pengeinstitutternes egenkapitalforrentning før skat samlet set på godt 21 procent i Aggregeret set var solvensprocenten 4 ultimo 2006 på 108 procent, jf. tabel 4. De aggregerede tal dækker over en stor spredning i solvensprocenter mellem de enkelte selskaber. Solvensprocenten varierer her mellem 29 procent som den laveste og 386 procent som den højeste solvensprocent. Til sammenligning var solvensprocenten i pengeinstitutter aggregeret set på 13,8 procent i Tabel 4 Fondsmæglerselskabernes solvensprocent, Solvensprocent 149,43 120,41 131,43 87,33 107,82 Der er store udsving i solvensprocenten i de enkelte år, hvilket er en tendens, der gør sig gældende såvel på aggregeret niveau som i relation til de enkelte selskaber. Baggrunden er dels udsving i 3 Ved denne reference til pengeinstitutternes indtjening skal man naturligvis være opmærksom på, at nøgletallet i pengeinstitutter er sammensat af meget andet end værdipapirhandel for kunder. 4 Solvensprocenten er basiskapital i procent af risikovægtede aktiver. 3

4 selskabernes aktivitetsniveau, dels udsving i de risikovægtede aktiver som følge af ændringer i markedsværdien af de underliggende værdipapirbeholdninger. De meget høje solvensprocenter for fondsmæglerselskaber skal ses i lyset af, at selskabernes virksomhed primært består i porteføljepleje, rådgivning og andre tjenesteydelser for kunder, og at selskaberne kun i begrænset omfang handler for egen regning og fra egne beholdninger - som det i højere grad kendes fra pengeinstitutter. Selskabernes risikovægtede aktiver er på den baggrund relativt små og det fastsatte minimumskrav til aktiekapitalen 5 i selskaberne vil således ofte langt overstige 8 procent af de risikovægtede aktiver. Se også afsnit 4 neden for. 5 Der kræves p.t. en aktiekapital på minimum euro eller minimum euro. Minimumsbeløbet afhænger af, hvilke tjenesteydelser selskabet ønsker at udføre. 4

5 3. Markedsbeskrivelse Fondsmæglerselskabernes aktiviteter er reguleret af lov om finansiel virksomhed og værdipapirhandelsloven. Virksomhed som fondsmæglerselskab kræver Finanstilsynets godkendelse. Fondsmæglervirksomhed er defineret som erhvervsmæssigt udbud af tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel. Fondsmæglerselskabers tjenesteydelser må bestå i køb og salg for egen eller tredjemands regning af værdipapirer, formidling af handel med værdipapirer, erhvervsmæssig rådgivning vedrørende værdipapirer, porteføljepleje og afgivelse af afsætningsgaranti i forbindelse med emissioner. 6 Efter værdipapirhandelsloven er fondsmæglerselskaberne eneberettigede til, sammen med bl.a. pengeinstitutter og realkreditinstitutter, erhvervsmæssigt at rette henvendelse til offentligheden og tilbyde sig som køber, sælger eller formidler af værdipapirer. 7 De aggregerede regnskabstal for fondsmæglerselskaber er påvirket af den store til- og afgang, der har været i branchen gennem årene. Der har ikke været store udsving i det faktiske antal selskaber de seneste fem år - hvor antallet har varieret fra 28 til 32 selskaber i perioden, jf. tabel 1, men tallene dækker over store bruttobevægelser, og mange af de selskaber, der er kommet ind i branchen henholdsvis ud af branchen, har været forholdsvis store. De store bruttobevægelser i branchen vanskeliggør endvidere sammenligninger over tid. Da andre finansielle virksomheder end fondsmæglerselskaber udfører værdipapirhandel for kunder og for egen regning, er til- og afgang fra branchen ikke ensbetydende med en til- og afgang fra markedet, men kan lige såvel betyde, at markedsdeltagerne driver deres aktiviteter i en anden form - eksempelvis i pengeinstitutregi. 8 Tal for fondsmæglerselskaberne udgør således kun en mindre del af det samlede marked for værdipapirhandel for kunder. Målt indirekte gennem fondsmæglerselskabernes gebyr- og provisionsindtægter fra værdipapirhandel har de en andel omkring 20 pct. - dvs. set i forhold til de øvrige værdipapirhandleres gebyr- og provisionsindtægter fra handel med værdipapirer. Koncentration Da andre finansielle virksomheder end fondsmæglerselskaber udfører værdipapirhandel for kunder og for egen regning - f.eks. pengeinstitutter - kan man heller ikke meningsfyldt tale om markedsandele for fondsmæglerselskaber. Blandt fondsmæglerselskaber kan man derimod se, at det er få selskaber, der tegner sig for en meget stor del af de værdipapirhandelsaktiviteter, der drives i regi i af fondsmæglerselskaber, jf. tabel 5. 6 Den præcise opregning (ordlyden), af de aktiviteter, som et fondsmæglerselskab har tilladelse til, følger af bilag 4 til lov om finansiel virksomhed. 7 Værdipapirer (instrumenter) opregnes nærmere i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed. 8 Det er vanskeligt at vurdere, hvordan den værdipapirhandel, der ligger i andre finansielle virksomheder, udvikler sig. En egentlig sammenligning af virksomhedsarternes performance og forretningsomfang på tværs af koncerner (segmentregnskaber) forudsætter standardiserede opgørelsesprincipper, der ikke eksisterer i dag. 5

6 Tabel 5 Koncentration på de 5 største fondsmæglerselskaber, ultimo 2006 Netto gebyr- og provisionsindtægter mv. ultimo 2006 (1000 kr.) Procentandel ultimo 2006 Carnegie Asset Management FMS ,5% Formuepleje FMS ,7% SEB Asset Management FMS ,0% BI Asset Management FMS ,4% Fondsmæglerselskabet af ,2% 5 største fondsmæglerselskaber i alt ,8% Det ses, at de 5 største fondsmæglerselskaber tegner sig for ca. 73 pct. af aktiviteterne i branchen. Det er en mindre stigning fra 70 pct. året før. De fire største fondsmæglerselskaber indgik også i top 5 sidste år. Koncentrationsandelen er målt på nettoprovisionsindtægter mv., som er den primære indtægtskilde for fondsmæglerselskaber. 6

7 4. Risici Der kan argumenteres for, at fondsmæglerselskabernes største risiko er en operationel risiko 9 knyttet til handel med værdipapirer etc. Et mål for selskabernes modstandskraft over for større uventede tab på deres forretninger er kapitaloverdækningen i forhold til minimumskravene. Som anført ovenfor, så er selskabernes risikovægtede aktiver typisk relativt små i forhold til de fastsatte minimumskrav til aktiekapitalen, som derfor ofte er det faktiske reelle minimumskapitalkrav for selskaberne. Fondsmæglerselskabernes aktuelle overdækning i forhold til minimumskapitalkravene følger af figur 2 herunder. Her er de enkelte selskabers overdækning sat i procent af selskabernes minimumskapitalkrav. Figur 2 Fondsmæglerselskabernes overdækning i procent af minimumskapitalkrav, % 616% 1019% 609% 688% 1224% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Gns Selskaber Anm.: Af fremstillingsmæssige hensyn er værdiaksens skala maksimeret til 500 pct. Den faktiske overdækningsprocent er markeret over søjlen for selskaber med en overdækningsprocent højere end 500 pct. Det ses, at der er en pæn spredning i overdækningen, men at de fleste af selskabernes overdækning er forholdsvis høj. 9 selskaber har en overdækning på mindre end 50 pct. af minimumskapitalkravet. I figuren er tillige - med en lys søjle - tilføjet niveauet for det vægtede gennemsnit blandt fondsmæglerselskaberne, som ultimo 2006 var på ca. 250 pct. af minimumskapitalkravet. 10 Det betyder også, at de lidt større selskaber ligger forholdsvis højt i overdækning. 9 Operationel risiko er i kapitaldækningsbekendtgørelsen defineret gennem en række (ikke udtømmende) eksempler, herunder risiko for tab som skyldes svig, lovbrud, sikkerhedsbrud/-svigt, systemfejl, uretmæssige handelsaktiviteter eller f.eks. tab som følge fejl i forretningsgange, dokumentation, indtastning, rapportering funktionsadskillelse og kontroller etc. 10 Til sammenligning har pengeinstitutterne ultimo 2006 en overdækning på 63 % af solvenskravet - vægtet gennemsnit på sektorniveau. 7

8 Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er som nævnt ovenfor baseret på gebyr- og provisionsindtægter fra værdipapirhandel. Derfor vil den operationelle risiko for større tab eller mistede indtægter antagelig også påvirke denne resultatpost - hvilket også er i overensstemmelse med de nye kapitaldækningsregler for operationelle risici. 11 For at få et udtryk for selskabernes robusthed overfor tab på disse forretningsaktiviteter, er selskabernes overdækning i figur 3 sat i forhold til gebyr- og provisionsindtægterne. Figur 3 Fondsmæglerselskabernes overdækning i procent af nettogebyr- og provisionsindtægter, % 118% 157% 348% 468% 109% 151% 308% 467% 7058% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gns Selskaber Anm.: Af fremstillingsmæssige hensyn er 2 selskaber er udeladt. Det ene selskab er nystartet og det andet selskab var netto provisionsgiver i Ligeledes er selskaber med en overdækning højere end 100 pct. opført med den faktiske overdækningsprocent markeret over søjlen. Det ses, at der også er en pæn spredning i denne opgørelse. 5 selskaber har en overdækning på mindre end 15 pct. af nettogebyr- og provisionsindtægterne. Det vægtede gennemsnit (den lyse søjle) udgør 44 pct., hvilket betyder at de store selskaber ligger forholdsvis lavt i fordelingen. En sammenstilling af beregningerne på selskabernes overdækning viser, at det ikke er de samme 5 selskaber med lavest overdækning i forhold til nettogebyr- og provisionsindtægter, som også har den laveste overdækning i forhold til minimumskapitalkravet. Dog har de 5 selskaber med en overdækning på mindre end 15 pct. af nettogebyr- og provisionsindtægterne - fra figur 3 - alle en overdækning i forhold til minimumskapitalkravet på mindre end 50 pct., hvilket er i den lave ende af den samlede fordeling. 11 I henhold til de nye solvensregler (baseret på Basel 2) opgøres kapitaldækning for operationelle risici netop på grundlag af i hovedsagen nettogebyr- og provisionsindtægter, jf. basisindikatormetoden. 8

9 Sammenstillingen - mellem resultaterne fra figur 2 og 3 - viser videre generelt, at en høj overdækning i forhold til minimumskapitalkravet ikke nødvendigvis er det samme som en høj overdækning set i forhold til selskabernes forretningsaktiviteter (målt på gebyr- og provisionsindtægter). 5. Nøgletal Tabel 6 viser en samlet 5-års oversigt over fondsmæglerselskabernes nøgletal. På Finanstilsynets hjemmeside er det videre muligt at se de enkelte fondsmæglerselskabers nøgletal - i serier på 5 år - på samme måde som i tabel 6. Tabel 6 Nøgletal fondsmæglerselskaber, Nøgletal Solvensprocent 149,43 120,41 131,43 87,33 107,82 Egenkapitalforrentning før skat 28,43 65,01 80,72 92,79 77,54 Egenkapitalforrentning efter skat 19,08 45,47 57,41 66,79 55,86 Indtjening pr. omkostningskrone 1,17 1,31 1,36 1,95 1,86 Basiskapital ift. minimumskapitalkrav 393,26 398,29 438,79 227,26 311,14 Anm.: Opgørelsen er baseret på indberetninger fra de fondsmæglerselskaber, som eksisterede i de enkelte år. 6. Om statistikken Tallene i denne artikel er baseret på indberettede årsregnskabsoplysninger for fondsmæglerselskaber. Ultimo 2006 var der i alt 31 fondsmæglerselskaber. I forhold til året før er der kommet 4 nye selskaber til. 3 selskaber er ophørt. I appendiks 1 følger en fortegnelse over samtlige fondsmæglerselskaber med tilladelse fra Finanstilsynet ved udgangen af Fokus i denne artikel er i hovedsagen udviklingen i udvalgte regnskabsposter og nøgletal på et aggregeret niveau. På et senere tidspunkt vil Finanstilsynet publicere "Fondsmæglerselskaber. Statistisk materiale 2006". Denne publikation indeholder flere indberettede oplysninger fra fondsmæglerselskabernes årsindberetning for 2006, såvel på et aggregeret niveau som for de enkelte fondsmæglerselskaber. Endvidere følger som nævnt en opdatering af nøgletal i femårsoversigt fordelt på de enkelte selskaber i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside 9

10 Appendiks Appendiks 1 Fondsmæglerselskaber med tilladelse, ultimo 2006 Privestor Fund Management Fondsmæglerselskab.A/S Schroder Investment Management Fondsmæglerselskab A/S Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S Fundamental Fondsmæglerselskab A/S ABN AMRO Asset Management Fondsmæglerselskab Habro Fondsmæglerselskab A/S Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S Hauser Securities Fondsmæglerselskab A/S Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S SEB Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S ID Fondsmæglerselskab A/S Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab Kaupthing Føroyar Virdisbrævameklarafelag P/F Dansk Formue- og Investeringspleje A/S Nordic Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Gudme Raaschou Fondsmæglerselskab A/S Proviso Fondsmæglerselskab A/S ATP Fondsmæglerselskab A/S HP Fondsmæglerselskab A/S Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S RHAM Fondsmæglerselskab A/S Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S Scandium Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S Fondsmæglerselskabet Sampension Alternative Asset Management A/S Dansk Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S Kilde: Finanstilsynet 10

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2011

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2011 Fondsmæglerselskaber Markedsudvikling 2011 1. Konklusioner... 3 Boks 1. Beskrivelse af tilladelsen til at drive fondsmæglervirksomhed... 4 2. Hovedtendenser i fondsmæglerselskabernes årsregnskaber og kapitalforhold...

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2012

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2012 Fondsmæglerselskaber Markedsudvikling 2012 1. Konklusioner... 3 Boks 1. Beskrivelse af tilladelsen til at drive fondsmæglervirksomhed... 5 2. Hovedtendenserne i fondsmæglerselskabernes årsregnskaber og

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2015

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2015 Fondsmæglerselskaber Markedsudvikling 2015 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2015 for fondsmæglerselskaber...3 1. Sammenfatning...3 2. Tilsynet med fondsmæglerselskaberne...4 3. Hovedtendenser i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber Tabel 4.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (små) 2007 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2007 1.000 Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.872 B. Materielle anlægsaktiver

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2013

Fondsmæglerselskaber. Markedsudvikling 2013 Fondsmæglerselskaber Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 Hovedtendenserne i fondsmæglerselskabernes årsregnskaber og kapitalforhold... 4 Tabel 1. Fondsmæglerselskabernes årsregnskaber, 2009-2013....

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 2.1 Hovedtendenser samlet... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små)

Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små) Tabel 4.2 Balanceoplysninger for Investeringsselskaber (små) 17100 Nordea Invest Fund Management A/S Balance 2008-1.000 kr. Aktiver A. Immaterielle anlægsaktiver 6.017 B. Materielle anlægsaktiver 3.333

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2011 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag af balance og resultatopgørelse,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter København, 24. august 2000 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Resultatoverblik for 1. halvår 2015 3 Skandia koncernen 3 Hovedaktiviteter 4 Organisering 5 Investeringsfilosofi og strategi 5 Markederne i 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. oktober 2013 Ref.: Direktionen / jc Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Resultat før skat på 14,3 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 5 Solvensmæssig overdækning... 5 Solvensmål... 5 Dato: 23.11.2012 Side 2 Indledning

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere