Mødelokale 2566, 1. sal vest i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødelokale 2566, 1. sal vest i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle"

Transkript

1 Dato: 12. december 2018 Møde i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 4. december 2018, kl Sted: Deltagere: Mødelokale 2566, 1. sal vest i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus Marit Nielsen-Man, Chef for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark Lisbeth Thule Offer, sundhedskonsulent, Haderslev Kommune Afbud: Jette Mark Sørensen, Chef for Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune Naja Ramskov Krogh, konsulent, Region Syddanmark Arne Vesth Pedersen, specialkonsulent, Region Syddanmark 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Aktuel status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering I lyset af at følgegruppen sidst mødtes den 8. december 2017 forelægges en opdateret udgave af følgegruppens porteføljestyringsværktøj. Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering godkender porteføljestyringsværktøjet til forelæggelse for det administrative kontaktforum Bilag Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering november Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering har gennemgået porteføljestyringsværktøjet og godkendt det med få rettelser. Porteføljestyringsværktøjet sendes til godkendelse i DAK på førstkommende møde i 2019.

2 3. Status vedrørende den tværsektorielle opfølgning på indsatsen i forhold til rehabilitering på specialiseret niveau Det Administrative Kontaktforum godkendte den 29. januar 2016 en aftale, som beskriver målgruppen for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau, krav til leverandørerne af en sådan rehabilitering samt sygehusenes ansvar og opgaver. For yderligere at facilitere arbejdet med rehabilitering på specialiseret niveau godkendte Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 en række hjælpedokumenter, som skulle gøre det lettere at efterleve aftalen i det tværsektorielle samarbejde, herunder en oversigt over krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau samt løbende kvalitetssikring. Endelig godkendte Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2017 en model for den tværsektorielle opfølgning på indsatsen vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau med to faser. I første fase besvarer kommunerne et spørgeskema, som alene sigter på at afklare, hvilke leverandører kommunerne benytter i relation til rehabilitering på specialiseret niveau. I anden fase besvarer de relevante leverandører (som er identificeret i fase 1) et spørgeskema, som sigter på at afklare deres efterlevelse af de kvalitetskrav, som er opstillet i tværsektorielt regi. Begge faser blev gennemført i første halvdel af Imidlertid kom der ved denne lejlighed ikke svar fra syv kommuner. Følgegruppens formandskab har derfor besluttet at gennemføre en ny spørgerunde i forhold til de kommuner, som ikke svarede i første omgang og til de nye leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau, som bliver identificeret hér. Der forelægges en oversigt over de svar, der er indkommet fra kommunerne i fase 1. Sekretariatet sender spørgeskema fase 2 ud til de leverandører, som kommunerne har givet udtryk for, at de benytter og samler besvarelserne ultimo Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering tager status vedrørende den tværsektorielle opfølgning på indsatsen omkring rehabilitering på specialiseret niveau til orientering. Bilag Oversigt over kommunernes leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering tager orienteringen til efterretning med følgende kommentarer: Side 2 af 11

3 Spørgeskema fase 1 er gennemgået med besvarelser fra alle 22 kommuner. Som følge af de seneste svar fra kommunerne (november 2018) er der indkommet navne på leverandører, som ikke tidligere har besvaret spørgeskemaet i fase 2. Disse leverandører får tilsendt spørgeskema, fase 2. Svarene fra nogle kommuner afstedkommer behov for yderligere undersøgelse, hvilket sekretariatet følger op på. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering anbefaler at gruppen i den kommende sundhedsaftale-periode fortsat anmoder og behandler en status fra leverandørerne af rehabilitering på specialiseret niveau i forhold til, om de lever op til kravene på området. 4. Implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 28. oktober 2014 en samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner om borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. I fortsættelse af aftalen blev der nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som via seks implementeringsgrupper skulle sikre, at aftalen blev godt implementeret. Som et afrundende led i arbejdet med implementeringen blev der den 7. juni 2018 afholdt en konference med overskriften Borgere med psykisk sygdom og misbrug hvordan hjælper vi dem bedst. Der foreligger en kort evaluering af konferencen, hvor deltagerne bl.a. blev bedt om gode ideer til fremtidige initiativer, der kan understøtte indsatsen. Der er berammet et afsluttende møde den 29. november 2018 i den arbejdsgruppe, der har forestået opgaven med samarbejdsaftalen. Herefter overgår samarbejdsaftalen til den daglige drift. Det er i denne sammenhæng relevant at overveje, hvad de lokale samordningsfora med fordel kan gøre i det videre arbejde, og om opgaven også i den fremtidige sundhedsaftaleorganisation skal hæftes op på en følgegruppe. Arbejdsgruppen under Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering anbefaler, at implementering af aftalen fortsætter i drift. Der skal sikres fortsat understøttelse af de koordinerede indsatsplaners anvendelse både regionalt og kommunalt. Dertil anbefales en årlig opfølgning på antallet af koordinerende indsatsplaner 1. Det vil derfor fortsat være vigtigt at sikre en valid registrering heraf. De lokale samordningsfora kan med fordel være tovholdere på opgaven via deres sekretariater, hvor både region og kommuner bidrager. Endvidere vil en følgegruppe 1 Når borger af sociale eller misbrugsmæssige årsager ikke er i stand til at følge sine aftaler i systemet, udarbejdes en koordineret indsatsplan med relevante parter. Planen skal godkendes af borgeren. Såvel regional som kommunale fagpersoner kan iværksætte en koordineret indsatsplan. Side 3 af 11

4 også fremover kunne tilvejebringe et årligt overblik over udviklingen i Syddanmark som helhed på baggrund af indberetninger fra de lokale samordningsfora. Ole Ryttov orienterer om status på arbejdet. Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering godkender, at evalueringsuddrag og opdateret status fra implementeringsgrupperne forelægges Det Administrative Kontaktforum med anbefaling af, At opgaven med registrering af de koordinerende indsatsplaner forankres i de lokale samordningsfora; At en følgegruppe på baggrund af indberetninger fra de lokale samordningsfora tilvejebringer et årligt overblik over udviklingen i antallet af koordinerede indsatsplaner i Syddanmark. Bilag: Uddrag af evalueringen af konferencen Borgere med psykisk sygdom og misbrug hvordan hjælper vi dem bedst? En opdateret status fra implementeringsgrupperne eftersendes. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering har drøftet implementeringen af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug og anbefaler til DAK, at opgaven forankres i de lokale samordningsforum indenfor psykiatrien (kommunalt og regionalt) Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering foreslår endvidere til DAK at følgegruppen fremover modtager årlig afrapportering om fremdrift på implementering fra de lokale samordningsfora indenfor psykiatrien. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering indstiller ligeledes til DAK at samarbejdsaftalen indskrives i den administrative del af den kommende sundhedsaftale. Det bemærkes at implementering af de fælles tværsektorielle indsatsplaner er kommet godt i gang. Det er enestående at kommunerne og den regionale psykiatri har udviklet en fælles indsatsplan og en arbejdsgang for anvendelse af den og som er sømløs på tværs af sektorerne. Følgegruppen understreger, at det er vigtigt at alle parter (kommuner og region) fortsat arbejder med det fælles ansvar for registrering af de koordinerede indsatsplaner. Ole Ryttov sender bilag og opdateret oversigt over antallet af koordinerede indsatsplaner til sekretariatet for følgegruppen inden sagen færdiggøres til Det Administrative Kontaktforum den 18. december Side 4 af 11

5 5. Samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Det Administrative Kontaktforum behandlede den 22. juni 2017 en afrapportering om status på arbejdet med samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner samt overvejelser om den videre indsats. Det fremgik bl.a.: - at der manglede kendskab til samarbejdsaftalen - at der er meget stor forskel på veteraner og flygtninge, hvilket gjorde det svært at anvende samarbejdsaftalen på begge grupper - at psykiatrien på daværende tidspunkt afventede et nationalt pakkeforløb på området samt en ny specialeplan, som ville få betydning for behandlingsforløbene. Psykiatrisygehuset har udarbejdet et notat med status på nationale pakkeforløb og specialeplan, formålet med aftalerevisionen samt forslag til sammensætning, sekretariatsbetjening og tidshorisont i relation til et kommende revisionsarbejde. Der blev i notatet også peget på, at et alternativ til en aftalerevision kunne være at lade området regulere direkte af den kommende sundhedsaftale. Det blev efterfølgende præciseret, at dette alternativ var Psykiatrisygehusets primære anbefaling. I forhold til sagens videre behandling i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering er der brug for en afklaring af, om der også på kommunesiden er tilslutning til denne anbefaling. Marit Nielsen-Man undersøger kommunernes holdning til dette og orienterer om status herpå. Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøfter sagen med udgangspunkt i kommunernes tilbagemeldinger. Såfremt konklusionen er, at der også på kommunesiden er tilslutning til at lade området regulere direkte af den kommende sundhedsaftale drøfter følgegruppen, om der til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum er behov for et justeret bilag, som tydeliggør baggrunden for og udmøntningen af denne anbefaling. Bilag Notat fra Psykiatrisygehuset fremsendt til følgegruppesekretariatet den 23. maj Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering indstiller følgende til Det Administrative Kontaktforum: Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering anbefaler, på baggrund af erfaringer fra tidligere samarbejdsaftale: Side 5 af 11

6 at den kommende sundhedsaftale indeholder to adskilte temaer vedrørende krigsveteraner og traumatiserede flygtninge at temaerne samtænkes med arbejdsområdet at eventuelle arbejdsgrupper bemandes med relevante fagpersoner og at der udarbejdes en særskilt tidsplan for revision af samarbejdet vedrørende de to temaer. 6. Syddansk undersøgelse af effekterne af genoptræning Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering afviklede den 6. januar 2018 et fællesmøde med den faglige arbejdsgruppe under følgegruppen og VIVE med henblik på at drøfte en eventuel undersøgelse af effekterne af genoptræning. Mødet involverede en gennemgang af det hidtidige forløb samt skitsering af rammerne for et eventuelt fremtidigt projekt. Der pågik siden en dialog med såvel Center for Kvalitet som VIVE omkring et oplæg til design, finansiering mv. af et ph.d.-studie om effekten af genoptræning. Repræsentanter fra Center for Kvalitet mødtes med den faglige arbejdsgruppe den 11. juni 2018 og udformede derefter et oplæg med to elementer: - Forskningsprojekt 1: Kvantitativt effektstudie. Projektet skal belyse effekten af gennemførslen af et genoptræningsforløb på baggrund af en udfærdiget GOP i et patient- og samfundsmæssigt perspektiv. - Forskningsprojekt 2: Kvalitativt studie af et genoptræningsforløb Projektet skal belyse, hvordan forskellige faser af en genoptræningsplan (GOP) med tilhørende kontekst, har sammenhæng med opnåelse af målet i GOP en. Finansiering af ét ph.d.-studie beløber sig til 2,5 mio. kr. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering behandlede efterfølgende sagen pr. mail og anbefalede i den sammenhæng, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter skulle afsluttes, da der ikke i det tværsektorielle samarbejde i Syddanmark er finansiering og organisation til et studie af denne art. Videre anbefalede følgegruppen, at et eventuelt studie af genoptræningens effekter løftes ind i en relevant forskningsmæssig sammenhæng på nationalt plan. Efterfølgende er sagen også blevet drøftet i følgegruppens formandskab, hvor der ligeledes blev peget på, at der allerede pågår adskillige indsatser i kommunerne i forhold til at belyse effekten af genoptræning. Arbejdsgruppen behandlede punktet på mødet den 27. november 2018 og bakker op om, at studiet er for omfattende til at blive håndteret i regi af følgegruppen. Side 6 af 11

7 Arbejdsgruppen mener endvidere, at det er svært at påvise kvalitet og effekt af genoptræning, da der ikke er enighed omkring målemetoder - og ej heller stringens i måling før/efter genoptræningsforløb. Arbejdsgruppen anbefaler, at der kigges på det arbejde, der pågår på området på nationalt niveau. Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering fastholder anbefalinger til Det Administrative Kontaktforum om, - At arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes, da der ikke i det tværsektorielle samarbejde i Syddanmark er de nødvendige forudsætninger for et studie af denne art - At et eventuelt studie af genoptræningens effekter løftes ind i en relevant forskningsmæssig sammenhæng på nationalt plan. Det indstilles videre, at følgegruppen drøfter, om der ønskes en rundspørge til kommunerne for at belyse, hvilke indsatser der pågår i forhold til effektmålinger på genoptræningsområdet. I så fald skal det også fremgå af indstillingen til Det Administrative Kontaktforum. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering fastholder sin anbefaling til Det Administrative Kontaktforum, at arbejdet med et syddansk studie af genoptræningens effekter afsluttes, og der igangsættes ikke en rundspørge til kommunerne. Samtidig anbefaler følgegruppen at det indgår i følgegruppens opgaveportefølje for den kommende sundhedsaftale at følgegruppen forestår koordinering af borger/patienttilfredshedsmålinger i den kommende aftaleperiode samt gennemførsel af 2 effektmålinger med anvendelse af validerede og kendte måleredskaber. 7. Genoptræning og rehabilitering i den kommende sundhedsaftale Udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftales administrative del vil for alvor tage fart i det kommende år, og følgegrupperne vil i denne sammenhæng også blive bedt om at give deres input til arbejdet. Arbejdsgruppen under Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering har gennemgået porteføljestyringsredskabet i fht. hvilke indsatser, der anbefales videreført og, hvilke der anbefales afsluttet. Arbejdsgruppens anbefalinger er i kort form sammenfattet i vedlagte, tilpassede udgave af porteføljestyringsværktøjet. Side 7 af 11

8 Det bemærkes, at en drøftelse vedr. nye opgaver vedr. genoptræning og rehabilitering i den kommende sundhedsaftale følger i begyndelsen af det nye år. Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger drøfter sine indstillinger til Det Administrative Kontaktforum om, hvilke opgaver i den nuværende opgaveportefølje, der bør videreføres. Bilag Den politiske del af sundhedsaftalen høringsudgaven Procesplan for den administrative del af sundhedsaftalen Justeret porteføljestyringsværktøj med arbejdsgruppens anbefalinger. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering har gennemgået porteføljestyringsværktøjet og godkendt det med få rettelser. Porteføljestyringsværktøjet sendes til godkendelse i DAK på førstkommende møde i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering følger arbejdsgruppens anbefaling om, at rette henvendelse til MED-COM gruppen vedrørende specificering af henvisningsdato på genoptræningsplaner. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering gennemgik ligeledes input fra kommunerne, afstedkommet af rundspørge til kommunerne (se under punkt 12 Eventuelt ) Sekretariatet udarbejder en oversigt over kommunernes input. Oversigten medtages i drøftelserne af kommende punkter til Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. 8. Nationalt projekt vedr. brugertilfredshed på hjerneskadeområdet Sundhedsstyrelsen publicerede i november sidste år et servicetjek af indsatsen på hjerneskadeområdet: Som led opfølgningen på servicetjekket er der igangsat to projektspor, hvoraf det ene er tværsektorielt. Dette projekt omhandler udviklingen af fælles måleredskaber, som kan bruges til at måle udbyttet af rehabiliteringsindsatsen og oplevelsen af indsatsen hos såvel patienter som pårørende. Projektet afsluttes medio 2020 med afrapportering, afholdelse af en national temadag og efterfølgende forankring af projektets resultater i den daglige drift. Side 8 af 11

9 Følgegruppen vil på mødet modtage en orientering om det hidtidige arbejde med projektet i Syddanmark. Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvordan den fremover ønsker at blive orienteret om projektet. Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering kan ikke behandle sagen grundet manglende afklaring omkring følgegruppens rolle og ansvar i projektet. Sekretariatet tager kontakt til projektlederne for at få afklaret deres forventninger til følgegruppens rolle og ansvar i projektet. 9. Opfølgning på aftale om ventetid forud for genoptræning Regionen og de 22 kommuner i Syddanmark har indgået en aftale om ventetiden forud for igangsættelsen af genoptræningsforløb. Aftalen betyder, at alle genoptræningsforløb som udgangspunkt igangsættes senest 14 kalenderdage efter modtagelsen af genoptræningsplanen. Hvis der er behov for enten at fremrykke eller udskyde igangsættelsen, skal der i genoptræningsplanen fremgå en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse for fremrykkelsen eller udskydelsen. Sundhedskoordinationsudvalget behandlede den 19. december 2017 en opfølgning på ventetidsaftalen, som omhandlede rettidigheden af genoptræningens igangsættelse; i hvor høj grad muligheden for at fremrykke eller udskyde igangsættelsen blev benyttet; og om der blev givet en sundhedsfaglig begrundelse for en eventuel fremrykkelse eller udskydelse. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte ved denne lejlighed bl.a.: - at opfølgning på ventetidsaftalen gentages i efteråret 2018 og derefter årligt, ind til der foreligger valide data fra Sundhedsdatastyrelsen på dette område; - at der fastlægges et succeskriterium på 95 pct. for overholdelse af ventetidsaftalen - at ansvaret for at udfylde spørgeskemaer om aftaleoverholdelsen i første omgang henlægges til de lokale samordningsfora med henblik på at sikre lokalt ejerskab til opfølgningen; resultaterne herfra sammenskrives dernæst af sekretariatet for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering med henblik på forelæggelse for følgegruppen og Det Administrative Kontaktforum; - at der fremover indsamles data fra otte uger i stedet for fire uger; hver kommune/sygehusmatrikel vil herefter maksimalt skulle gennemgå 40 forløb, når der stadig gennemgås op til fem forløb pr. uge; Side 9 af 11

10 - at spørgeskemaet til opfølgningen justeres, således at årsagerne, i de situationer, hvor ventetidsaftalen ikke overholdes, også bliver belyst. Efterfølgende har Sundheds- og Ældreministeriet udsendt bekendtgørelse nr. 918 af 22. juni 2018 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt bekendtgørelse 919 af 22. juni 2018 om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven. Hensigten med bekendtgørelserne er, at regelgrundlaget for området skal afspejle borgernes nye mulighed for at vælge privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv dage. Arbejdsgruppen under Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøftede den 11. juni 2018 bl.a. opfølgningen på ventetidsaftalen i lyset af de kommende regelændringer (de to bekendtgørelser var på daværende tidspunkt i høring). Arbejdsgruppen bemærkede, at det også med de nye bekendtgørelser er relevant at følge op på den ventetidsaftale, som er indgået i Syddanmark. Baggrunden herfor er, bekendtgørelserne fastlægger rammer for muligheden af at vælge en privat leverandør af genoptræning, ikke for hvornår borgeren rent faktisk kommer i gang med et genoptræningsforløb. Der blev endvidere peget på, at for at tage højde for mulige effekter af ændringer af regelgrundlaget kunne det anbefales, at dataindsamlingen til næste opfølgning på ventetidsaftalen finder sted i otte uger, som ligger efter regelændringernes ikrafttræden. Det blev desuden understreget, at det kan være forbundet med vanskeligheder at belyse årsagerne i de tilfælde, hvor ventetidsaftalen ikke er overholdt, fordi det kan kræve en nærmere granskning af journaler, som kræver særlig tilladelse. En mulighed i denne sammenhæng kunne være at sammenligne den tilbudte iværksættelsesdato med den faktiske iværksættelsesdato for ad den vej at belyse, om en forsinkelse skyldes kapacitetsproblemer i systemet eller patientens eget valg. Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering på denne baggrund drøfter den kommende opfølgning på aftalen om ventetid forud for genoptræning herunder, hvornår i 2019 den kan iværksættes. Punktet udsat til det kommende møde 10. Gensidig orientering Drøftelse af strukturen under Det Administrative Kontraktforum Side 10 af 11

11 11. Punkter til næste møde 12. Eventuelt Marit Nielsen-Man har lavet en rundspørge til kommunerne og bedt om forslag til følgegruppens opgaver i den kommende sundhedsaftale periode. Svarene fra kommunerne indgår i udarbejdelse af forslag til kommende opgaver til følgegruppen i den kommende sundhedsaftale. De samles af sekretariatet. Side 11 af 11

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 26. september 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering August 2018 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner

Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Notat vedr. evaluering af Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner Baggrund I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Møde i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: 15/40526 Dato: 12. januar 2016. Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: arne.vesth.pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 29201104 Referat Møde i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 13. februar 2017. Udarbejdet af: Helle Marie Sejr Bentsen og Morten Jessen-Hansen E-mail: helle.marie.sejr.bentsen@rsyd.dk mjh@aabenraa.dk Telefon: 51709731 Referat af møde

Læs mere

Servicetjek på hjerneskadeområdet

Servicetjek på hjerneskadeområdet Servicetjek på hjerneskadeområdet Præsentation af proces og anbefalinger til drøftelse på seminar- Dansk Selskab for Neuro Rehabilitering V. Line Riddersholm, Ergoterapeut, Senior konsulent. Afrapportering.

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 15. maj 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 11. oktober 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 3. oktober

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 8. oktober 2018 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Eva Nielsen, Sygeplejefaglig

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 8.30-11.00 Sted: Mødelokale 4, Praksisenheden i Kolding (Kokholm 3B) Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør,

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN

OVERSIGT OVER SAMARBEJDSAFTALER OG INDSATSER I SUNDHEDSAFTALEN SAMARBEJDSAFTALER Indgået/senest revideret - Utilsigtede hændelser i sektorovergange - IV-behandling med antibiotika i eget hjem - IV-behandling med væske i eget hjem - Lavpotent kemoterapi i eget hjem

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Torsdag 7. marts 2019 kl. 12.00-14.00 Sted: Rådhuset i Middelfart, Mødelokale Ørslev Bjerge, Nytorv 9, 5500 Middelfart Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Afdeling: Tværsektorielt samarbejde Journal nr.: 16/10 940 Udarbejdet af: Morten Jessen-Hansen og Jette Dalsgaard Andersen Dato: 14. december 2018 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 3. oktober 2016, kl. 14.30-16.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 28. december 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 16. december

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Følgegruppen for forebyggelse, d Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj 1 Følgegruppen for forebyggelse Opdatering af den Følgegruppen for forebyggelse godkendte eksisterende regionale på møde d 11/10 2018 igangsættelse af

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 3. april 2017, kl. 10.30-12:30 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Referat møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Afdeling: Tværsektorielt samarbejde Udarbejdet af: Magnus Falby Journal nr.: 18/9414 E-mail: magnus.falby@rsyd.dk Dato: 15. april 2018 Telefon: 5170 9732 Referat møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet

Læs mere

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv.

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv. Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 5. september 2013 kl. 10.00 15.00 Regionshuset Vejle, mødelokale 6 Kommunalt formøde kl. 9.00-9.45 Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense

Læs mere

Referat møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Afdeling: Tværsektorielt samarbejde Udarbejdet af: Magnus Falby Journal nr.: 16/10 940 E-mail: magnus.falby@rsyd.dk Dato: 18. december 2017 Telefon: 5170 9732 møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Temadrøftelse - Sundhedsaftalen Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018

Temadrøftelse - Sundhedsaftalen Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018 Temadrøftelse - Sundhedsaftalen 2019-2022 Det Administrative Kontaktforum Vejle, den 21. marts 2018 Disposition Status på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 Vejledning og bekendtgørelse for Sundhedsaftalen

Læs mere

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse

Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Dagsorden Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 15. maj 2017, kl. 14.30-17:00 Sted: Mødelokale M4, Praksisenheden, Kokholm 3B, Kolding Deltager: Lis Huge, Sundhedschef, Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet

Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet. Referat fra møde den 22. september 2017 i Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet for voksenområdet Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 22. september

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Opfølgning på økonomiaftalen for 2009 - Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Det fremgår af økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og hhv. Danske

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/22686 Dato: 12. maj 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet E-mail: niels.aagaard@rsyd.dk Telefon: 30894836 Beslutningsreferat Psykiatrisk

Læs mere

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Hvilke konkrete resultater er opnået i 2012 herunder status på målopfyldelse belyst ved de fastsatte faglige indikatorer for indsatsområdet Faglig følgegruppe

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Referat Mødedato: Torsdag den 29. marts 2012 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Mødeværelse 6 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Helene Bækmark (Næstformand),

Læs mere

Referat Følgegruppen for forebyggelse

Referat Følgegruppen for forebyggelse Referat Følgegruppen for forebyggelse Tidspunkt: Mandag den 10. december 2018 kl. 10.30-12.30 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding (Kokholm 3B) Deltager: Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør,

Læs mere

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK

Indsats/opgave/projekt Status på indsatsen Milepæle[1] Forventes at være klar til fremlæggelse for SKU/DAK være behandling og pleje Prioriterede indsatser Videreudvikling af SAM:BO ift. DAK besluttede på møde den 15. juni 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle socialpsykiatri videreudvikle SAM:BO i forhold

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 til 16:00 Mødelokale: Mødelokale 4 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Arne Nikolajsen,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE VALG TIL GENOPTRÆNING

DET UDVIDEDE FRIE VALG TIL GENOPTRÆNING DET UDVIDEDE FRIE VALG TIL GENOPTRÆNING Aalborg, den 23. august 2018. Agenda Velkomst og dagens program Baggrund for lovgivning /v. KL Lovgivningen og konsekvenser for kommunerne/ v. KL Hvad har kommunerne

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: Dato: 27. juni 2018 Telefon:

Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: Dato: 27. juni 2018 Telefon: Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: 18-1123 E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Dato: 27. juni 2018 Telefon: 4022 0107 Referat Møde: 2. møde i Temagruppen for data og kvalitet

Læs mere

Forslag til administrativ organisering

Forslag til administrativ organisering Forslag til administrativ organisering Sundhedskoordinationsudvalget Den Administrative Styregruppe Sundhedsaftalens udviklingsdel Sundhedsaftalens driftsdel Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe Sygehus

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen i relation til arbejdsmarkedsområdet

Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen i relation til arbejdsmarkedsområdet Område: Sundhed Afdeling: Tværsektorielt Sundhedssamarbejde Journal nr.: Dato: 6. juni 2016 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: clm@rsyd.dk Telefon: 76631318 Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen

Læs mere