Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro"

Transkript

1 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011

2 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato 24.jan 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt FJE KADO MOFD

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Placering af det nye flisfyrede varmeværk Placering af nye forsyningsledninger Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 8 2 Forhold til lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Mariagerfjord Kommunes Varmeplan Styringsmidler Anden lovgivning Arealafståelser og servitutpålæg 11 3 Redegørelse for projektet Varme- og effektbehov Effektbehov Referencesituation Projektet Alternativet Forhandling med berørte parter Jordbundsundersøgelser 19 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Beregningsforudsætninger Samfundsøkonomi 21

4 2 4.4 Energi og miljø Virksomhedsøkonomi Forbrugerøkonomiske forhold 24 5 Konklusion 26 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Forudsætninger Bilag 2 Samfundsmæssige konsekvenser Bilag 3: Virksomhedsøkonomi Bilag 4: Forbrugerøkonomi Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6: Kortbilag

5 3 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for konvertering af boliger, erhverv og offentlig bebyggelse i Hobro fra naturgas-, olie og el-opvarmning til fjernvarmeforsyning fra Hobro Varmeværk. Endvidere omfatter projektforslaget etablering af en ny flisfyret kedelcentral, en akkumuleringstank samt en røggaskøler på I/S Fællesforbrænding i Hobro. Da det nye forsyningsområde i dag har status som gasområde, medfører projektforslaget en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgassen og fjernvarmen. Projektforslaget omfatter: Konvertering af boliger, erhverv og offentlig bebyggelse i fem områder af Hobro fra naturgas-, olie og el-opvarmning til fjernvarmeforsyning fra Hobro Varmeværk. Dette medfører ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgassen og fjernvarmen i Hobro. Etablering af forsyningsledninger samt distributionsnet i de nye forsyningsområder. Etablering af 12,5 MW træflisfyret kedelcentral ved værket på Lupinvej. Etablering af m 3 akkumuleringstank ved værket på Lupinvej. Etablering af 1,5 MW røggaskøler på I/S Fællesforbrænding i Hobro. Hobro Varmeværk forudsætter følgende - før projektet gennemføres: At der opnås en starttilslutning på 60 % af varmebehovet i de nye forsyningsområder. At der opnås en underskrift fra I/S Fællesforbrænding om levering af affaldsvarme.

6 4 1.1 Projektets baggrund Varmeforsyningen i Hobro er i dag opdelt mellem fjernvarmeforsyning og individuel naturgasforsyning. Det centrale Hobro fjernvarmeforsynes mens den sydlige og nordlige del af byen forsynes med naturgas. Hobro fjernvarmeforsynes i dag primært med affaldsvarme fra I/S Fællesforbrænding i Hobro suppleret med varme fra bio- og fueloliefyrede spids- og reservelastkedler. Beboere og virksomheder i Hobro har vist positiv interesse med henblik på mulig fjernvarmeforsyning fra Hobro Varmeværk. Mere end 50 % af de potentielle forbrugere har givet positiv tilbagemelding på informationsmateriale udsendt af Hobro Varmeværk. Projektet er i fuld overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af naturgasområder som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte overfor Kommunerne i sit brev af 27. januar På denne baggrund, har Hobro Varmeværk besluttet at indsende dette projektforslag. Hobro Varmeværk er allerede i gang med markedsføringen af projektet med udsendelse af informationsfoldere. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter varmeforsyningslovens retningslinier (Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj 2005). 1.2 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de parter (forsyningsselskaber), der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 13. december 2005.

7 5 1.3 Afgrænsning af projektområdet Afgrænsning af det nye forsyningsområde er vist på efterfølgende kort. Det grønne område er Hobro Varmeværks nuværende forsyningsområde. De røde områder viser de fem nye områder som i fremtiden skal fjernvarmeforsynes. Figur 1. Det nye forsyningsområde.

8 6 1.4 Placering af det nye flisfyrede varmeværk Kortet nedenfor viser placeringen af det nye træflisfyrede varmeværk og akkumuleringstank ved centralen på Lupinvej 21. Figur 2. Placering af flisfyret varmeværk og akkumuleringstank.

9 7 1.5 Placering af nye forsyningsledninger Kortet nedenfor viser tracéet for de nye forsyningsledninger. Figur 3. Tracé for forsyningsledninger. 1.6 Indstilling Det indstilles til Mariagerfjord Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Indstillingen baseres på en god samfundsøkonomi i forhold til referencen. Mariagerfjord kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget iht. Varmeforsyningslovens bestemmelser. Godkendelsen omfatter: Konvertering af boliger, erhverv og offentlig bebyggelse i fem områder af Hobro fra naturgas-, olie og el-opvarmning til fjernvarmeforsyning fra Hobro Varmeværk. Dette medfører ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgassen og fjernvarmen i Hobro. Etablering af forsyningsledninger samt distributionsnet i de nye forsyningsområder. Etablering af 12,5 MW træflisfyret kedelcentral ved værket på Lupinvej.

10 8 Etablering af m 3 akkumuleringstank ved værket på Lupinvej. Etablering af 1,5 MW røggaskøler på I/S Fællesforbrænding i Hobro. 1.7 Tilknyttede projekter Der planlægges ingen tilknyttede projekter ud over det beskrevne i denne rapport. 1.8 Organisatoriske forhold Hobro Varmeværk finansierer, ejer og forestår driften af forsyningsledninger, distributionsnet, fliskedelanlæg og akkumuleringstank. Endvidere finansierer og ejer Hobro Varmeværk den nye røggaskøler hos I/S Fællesforbrænding i Hobro. Den ansvarlige for projektet er: Hobro Varmeværk Lupinvej Hobro Kontakt: Per Aasted Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C Kontakt: Frands Kjær Jepsen 1.9 Projektets gennemførelse Under forudsætning af at de nødvendige myndighedsgodkendelser foreligger i marts 2011, kan markedsføring, projektering og udførelsen af anlæggene opstartes i Opstart vil blive gennemført etapevis i hht. nedenstående tidsplan: Område 1A - Fjernvarmeforsyning i år 1 Område 1B - Fjernvarmeforsyning i år 2 Område 1C - Fjernvarmeforsyning i år 3 Område 4 - Fjernvarmeforsyning i år 2 Område 5 - Fjernvarmeforsyning i år 1 De enkelte områder forventes at være udbygget i løbet af to år.

11 9 2 Forhold til lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr. 347 af 17. maj Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 13. december Generelt gælder: 6: "Kommunalbestyrelsen skal for projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 3, anvende forudsætningerne i dette kapitel, herunder bl.a. sørge for, at projektet, i overensstemmelse med varmeforsyningslovensformålsbestemmelse, ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 24." Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen I henhold til bekendtgørelse nr. 1295, er der i relation til ændring af områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme taget udgangspunkt i 7: " 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. " Samlet set betyder 7.2, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning såfremt, dette samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt.

12 Flisfyret kedelanlæg Projektforslaget indebærer etablering af et flisfyret kedelanlæg. I henhold til bekendtgørelse nr. 1295, er der taget udgangspunkt i 9, 10 og 16: I 9 er anført: "Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis projekterne indrettes som kraftvarmeanlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Hvis et varmeproducerende anlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt, kan der etableres et varmeanlæg. Stk. 2. Et projektforslag efter stk. 1 skal normalt dimensioneres til en dækningsgrad på 90 pct. af værkets samlede årlige varmeproduktion, medmindre andre dækningsgrader er samfundsøkonomisk mere fordelagtige. I 10 er anført: "Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse af projekter for eksisterende biomassebaserede fjernvarmeanlæg stille krav om, at disse anlæg omstilles til biomassebaseret kraftvarme, såfremt omstillingen ud fra en teknisk og økonomisk vurdering vil være hensigtsmæssig, herunder at varmeprisen på biomassekraftvarme ikke adskiller sig væsentligt fra varmeprisen på den forsyning, som fjernvarmeværket har adgang til." I 16 er anført: "Ved projekter for varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der ikke forsynes med naturgasbaseret kraft-varme eller varme, kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne 1) biomasse, 2) biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse eller 3) affald." Samlet set betyder 9, 10 og 16 at det er tilladt at godkende fliskedelanlægget, såfremt dette samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end etablering af biomassebaseret kraftvarmeproduktion Konklusion Samlet set betyder 6, 7, 9, 10 og 16, at det er tilladt at godkende en ændring af områdeafgrænsningen og etablering af fliskedelanlægget, såfremt projektet samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end etablering af biomassebaseret kraftvarmeproduktion eller fortsat individuel forsyning. I kapitel 4 er der udført samfundsøkonomiske konsekvensberegninger for Projektet Referencen og Alternativet med etablering af biomassebaseret kraftvarmeproduktion.

13 Mariagerfjord Kommunes Varmeplan Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at gasselskabet ikke længere har forsyningspligten. Godkendelsen indebærer at Hobro Varmeværk overtager forsyningspligten af området og at området i fremtiden skal fjernvarmeforsynes. Områdets status skal således ændres fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Mariagerfjord Kommunes Varmeplan. 2.3 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. Tilslutning af eksisterende bygninger i forsyningsområdet sker på frivillig basis. Det forudsættes, at inden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret tilslutning til fjernvarmeforsyningen, såfremt der i den aktuelle bygningsenhed er behov for opvarmning af rum, samt varmt brugsvand. 2.4 Anden lovgivning Byggelovgivningen: Etablering af fliskedelcentralen kræver ansøgning om byggetilladelse hos Mariagerfjord Kommune. Miljøforhold: Etablering af fliskedelanlægget kræver ansøgning om miljøgodkendelse. Projektet skal eventuelt VVM-screenes. Lokalplan: Den flisfyrede central og akkumuleringstanken vil blive placeret ved Hobro Varmeværks nuværende central på Lupinvej. Det er p.t. ikke klarlagt, om der skal udarbejdes ny lokalplan for området hvor varmecentralen og akkumuleringstanken placeres. Projektet udføres i øvrigt efter gældende normer og standarder. 2.5 Arealafståelser og servitutpålæg Fliskedelcentral og akkumuleringstank vil blive etableret på grundstykke som i dag ejes af Hobro Varmeværk. Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsledninger og distributionsnet frem til de enkelte parceller forud-

14 12 sættes at skal ske på og i arealer, der er offentligt ejet. Der skønnes ikke behov for placering i private grundarealer. Hvis dette bliver tilfældet vil Hobro Varmeværk kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg.

15 13 3 Redegørelse for projektet 3.1 Varme- og effektbehov Hobro Varmeværk har i dag et bruttovarmebehov på MWh hvoraf tabet i nettet udgør MWh. Varmeforsyningen i de fem områder dækkes i dag hovedsageligt af individuelle gas- og oliefyr samt el-varme. I nedenstående tabeller ses det aktuelle antal huse og nettovarmebehov fordelt på boliger, erhverv og offentlige bygninger. Der er endvidere foretaget en opdeling mellem bygninger med oliefyr, gasfyr og elopvarmning. Tabellerne nedenfor viser det samlede potentiale af olie-, gas- og el-opvarmede bygninger i de fem forsyningsområder. Bygninger med anden opvarmning end oliefyr, gasfyr og el-opvarmning, er ikke medtaget i tabellerne nedenfor. Ikke alle disse bygninger forudsættes tilsluttet Hobro Varmeværk. Det forudsatte tilslutningsforløb er beskrevet på næste side. En samlet opgørelse af bygninger og opvarmningsform er vedlagt i bilag 1. Antal: Olie Ngas Elvarme I alt Bolig Etage boliger Erhverv Offentlig I alt Tabel 1. Antal potentielle bygninger i forsyningsområdet. Areal - m2: Olie Ngas Elvarme I alt Bolig Etage boliger Erhverv Offentlig I alt Tabel 2. Potentielt opvarmet areal i forsyningsområdet.

16 14 Varmebehov - MWh: Olie Ngas Elvarme I alt Bolig Etage boliger Erhverv Offentlig I alt Tabel 3. Potentielt nettovarmebehov i forsyningsområdet. Det samlede potentielle nettovarmebehov for olie, gas- og elopvarmede ejendomme i området er opgjort til MWh pr. år. Opgørelsen af bygningstal og nettovarme behov er baseret på kommunens BBR-register. Der forudsættes følgende start- og sluttilslutning til Hobro Varmeværk: Starttilslutning Olie Ngas Elvarme Bolig 70% 55% 10% Etageboliger 70% 55% 10% Erhverv 70% 55% 10% Offentlig 75% 65% 30% * procenter af antal bygninger Sluttilslutning Olie Ngas Elvarme Bolig 90% 90% 30% Etage boliger 90% 90% 30% Erhverv 90% 90% 30% Offentlig 100% 100% 60% * procenter af antal bygninger Tabellen nedenfor viser områdets forventede fjernvarme- og effektbehov i år Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Nettovarme-/effektbehov Effektbehov MW Nettab i distributionsnet og stik Produktion ab værk ,1 Tabel 4. Varme- og effektbehov i år Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger. Varme- og effektbehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til både rumopvarmning og varmt vand.

17 Effektbehov Hobro Varmeværk har i dag et effektbehov på 15,3 MW. Dette effektbehov vil stige til 41,4 MW i Effektbehovet for de nye forsyningsområder udgør i alt 26,1 MW. Varighedskurven for det samlede varmebehov i 2015 er vist efterfølgende. Varighedskurve for varmebehov (1. Januar 2015 til 1. Januar 2016) [MW] Time [Timer] Figur 4. Varighedskurve for det samlede varmebehov i Det ses af varighedskurven, at effektbehovet er 41,4 MW i 2015.

18 Referencesituation Forsyningsmæssige forhold I referencesituationen varmeforsynes de fem nye områder med individuel opvarmning i form af individuelle olie- og gaskedler. Det forudsættes, at ejendomme med elvarme konverteres til naturgas. Det giver følgende fordeling af varmeproduktionen i 2015: Gaskedler Oliekedler I alt MWh MWh MWh Anlægsomfang I referencesituationen forudsættes det, at eksisterende kedler udskiftes med nye olie- og gaskedler. Udskiftningstakten følger samme takt som tilslutning til Hobro Varmeværk i projektsituationen Anlægsomkostninger De samlede omkostninger til udskiftning af olie- og gaskedler i referencesituationen udgør 83 mio. DKK. 3.4 Projektet Forsyningsmæssige forhold Ved fuld udbygning i 2015, vil varmeproduktionsfordelingen for Hobro Varmeværk se således ud: Affaldsvarme Røggaskøler (forbrænding) Fliskedel Biooliekedler Fueloliekedler I alt MWh MWh MWh MWh MWh MWh

19 17 Idet, det forudsættes, at produktionsfordelingen til det nuværende forsyningsområde er uændret, fås følgende produktionsfordeling til det nye forsyningsområde i 2015: Affaldsvarme Røggaskøler (forbrænding) Fliskedel Biooliekedler Fueloliekedler I alt MWh MWh MWh 0 MWh 0 MWh MWh Anlægsomfang Der etableres et træflisfyret kedelanlæg med en varmeeffekt på 12,5 MW samt en akkumuleringstank på m 3 ved den nuværende central på Lupinvej. Anlægget vil blive etableret med nødvendigt flislager, flistransportsystem, røggasrensning og aske håndtering. Etablering af 1,5 MW røggaskøler på I/S Fællesforbrænding i Hobro. Der etableres distributionsnet, stikledninger og målere i de fem nye forsyningsområder. Der etableres forsyningsledninger til Sydbyen, til I/S Fællesforbrænding i Hobro samt til Hørby Skoleby. I forbindelse med forsyningsledningen til Sydbyen, etableres en pumpestation i en kælder ved Grøndalsvej/Skovvej. Afsnit 1.4, 1.5 og bilag 5 viser placeringen af fliskedelanlægget og forsyningsledningerne Anlægsomkostninger Investeringen i det træflisfyrede kedelanlæg, akkumuleringstank, røggaskøler, forsyningsledninger samt distributionssystem fremgår nedenfor.

20 18 Transmissionsledninger Distributionsnet i område 1a og 5 Distributionsnet i område 1b Distributionsnet i område 1c og 4 Projektering, tilsyn, byggesagsbehandling, uforudsete Transmissions- og distributionsnet Stikledninger, boliger Stikledninger, storforbrugere + etagelejligheder Stophaner og målere, boliger Stophaner og målere, storforbrugere + etagelejligheder Stikledninger, stophaner og målere 17,234 mio. kr. 17,286 mio. kr. 13,375 mio. kr. 29,609 mio. kr. 3,900 mio. kr. 81,404 mio. kr. 26,480 mio. kr. 17,675 mio. kr. 2,648 mio. kr. 2,525 mio. kr. 49,328 mio. kr. - nyt produktionsanlæg Projekt: Fliskedel, maskinanlæg 24,000 mio. kr. Bygning og lager 9,000 mio. kr m 3 akkumuleringstank 5,300 mio. kr. Etablering af røggaskøler på forbrændingsanlægget 4,000 mio. kr. Projektering, tilsyn, byggesagsbehandling, uforudsete 1,900 mio. kr. Produktionsanlæg 44,200 mio. kr. Tabel 5. Investering for projektsituationen. Den samlede investering i projektsituationen udgør 174,9 mio. DKK. 3.5 Alternativet Forsyningsmæssige forhold Ved fuld udbygning i 2015, vil varmeproduktionsfordelingen alternativsituationen se således ud: Affaldsvarme Røggaskøler (forbrænding) Fliskraftvarme Biooliekedler Fueloliekedler I alt MWh MWh MWh 0 MWh 0 MWh MWh Anlægsomfang Anlægsomfanget er det samme som beskrevet under projektet, på nær at der etableres et flisfyret kraftvarmeanlæg på 12,5 MW varme og 2,1 MW el i stedet for fliskedelanlægget.

21 Anlægsomkostninger Investeringen i det træflisfyrede kraftvarmeanlæg (ORC-anlæg), akkumuleringstank, røggaskøler, forsyningsledninger samt distributionssystem fremgår nedenfor. Transmissionsledninger Distributionsnet i område 1a og 5 Distributionsnet i område 1b Distributionsnet i område 1c og 4 Projektering, tilsyn, byggesagsbehandling, uforudsete Transmissions- og distributionsnet Stikledninger, boliger Stikledninger, storforbrugere + etagelejligheder Stophaner og målere, boliger Stophaner og målere, storforbrugere + etagelejligheder Stikledninger, stophaner og målere 17,234 mio. kr. 17,286 mio. kr. 13,375 mio. kr. 29,609 mio. kr. 3,900 mio. kr. 81,404 mio. kr. 26,480 mio. kr. 17,675 mio. kr. 2,648 mio. kr. 2,525 mio. kr. 49,328 mio. kr. Fliskraftvarmeanlæg 98,000 mio. kr. Bygning og lager 10,000 mio. kr m 3 akkumuleringstank 5,300 mio. kr. Etablering af røggaskøler på forbrændingsanlægget 4,000 mio. kr. Projektering, tilsyn, byggesagsbehandling, uforudsete 5,900 mio. kr. Produktionsanlæg 123,200 mio. kr. Tabel 6. Investering for alternativet. Den samlede investering i alternativsituationen udgør 253,9 mio. DKK. 3.6 Forhandling med berørte parter Der har været kontakt til I/S Fællesforbrænding omkring levering af affaldsvarme og etablering af røggaskøler. 3.7 Jordbundsundersøgelser Der skal foretages geotekniske undersøgelser på grunden i forbindelse med etablering af akkumuleringstank og fliskedelcentral.

22 20 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, forbrugerøkonomi samt energi- og miljøforhold. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. produktionsanlæg samt forsyningsledninger og distributionssystem til de nye forsyningsområder. Der regnes på: Referencen Projektet Alternativet Resultatet udgøres af forskellen mellem de to ovennævnte beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen og Alternativet. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet med Referencen og Alternativet. 4.2 Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætningerne, som er anvendt til beregningerne på driftsøkonomi, samfundsøkonomi, samt miljøkonsekvenser er oplistet i Bilag 1. I Bilag 2 er vedlagt en udskrift af de samfundsøkonomiske konsekvenser for Referencen, Projektet og Alternativet.

23 21 I Bilag 3 er vedlagt en udskrift af beregningen af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser for projektet. I Bilag 4 er vedlagt forbrugerøkonomiske beregninger I Bilag 5 er vedlagt en sammenstilling af beregningsresultater. I Bilag 6 er vedlagt kortbilag. 4.3 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomien opgøres uden statsafgifter og tilskud og uden omkostninger til finansiering af investeringen. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 6 %, hvorved nutidsværdien fremkommer for henholdsvis Projektet, Referencen og Alternativet. De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens vejledning " Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005" samt "Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2010". Nedenfor præsenteres resultatet af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger for Projektet, Alternativet og for Referencen. Der er kun medtaget omkostninger der vedrører varme- og el-produktionen samt marginale omkostninger til etablering og drift produktionsanlæg, forsynings- og distributionsledninger, stikledninger, målere i forbindelse med forsyning af de fem nye områder. Samfundsøkonomi, nutidsværdi over 20 år Projekt Alternativ Reference Fordel ved projektet i forhold til referencen Fordel ved alternativet i forhold til referencen 409,5 mio. kr. 475,7 mio. kr. 489,4 mio. kr. 79,9 mio. kr. 13,6 mio. kr. Tabel 7. Samfundsøkonomisk resultat over 20 år for projekt, alternativ og reference. Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis Projektet og Referencen ses, at der opnås en samfundsøkonomisk fordel på ca. 79,9 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse - svarende til en reduktion på ca. 16 procent. Endvidere ses det, at etablering af et biomassefyret kraftvarmeanlæg (alternativet) vil være 66,2 mio. kr. dyrere end gennemførelse af projektet. Bilag 2 indeholder udskrifter af de samfundsøkonomiske beregninger.

24 Ikke-værdisatte virkninger Der kan som regel listes en lang række virkninger af at gennemføre et projekt, og kun en mindre del af dem vil i praksis kunne værdisættes. Blandt de virkninger, der ikke umiddelbart har en værdi, som kan aflæses på et marked, nævner Energistyrelsens vejledning følgende: Forsyningssikkerhed (spredning af energikilderne) Ikke værdisatte miljøvirkninger Andre udslip til luften Andet udslip til vandmiljø Visuelle/landskabelige effekter Lugtgener Afledt teknologiudvikling Arbejdsmiljø, komfort og sundhed Fordelingsvirkninger 4.4 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissioner for Projektet og Referencen ved forsyning af de fem områder i Hobro. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år for henholdsvis Projekt og Reference er opstillet i den efterfølgende tabel. Fjernvarmeforsyning (Projekt) Individuel forsyning (Reference) Fordel ved Projektet Brændselsforbrug MWh MWh MWh Emission CO 2 -ækvivalenter SO 2 NO X tons 71 tons 450 tons tons 43 tons 187 tons tons -28 tons tons Tabel 8. Brændselsforbrug og luftemission over 20 år. CO 2 -ækvivalenter omfatter CO 2 samt CH 4 og N 2 O omregnet til CO 2- ækvivalenter. Det ses af tabellen ovenfor, at brændselsforbruget er lidt højere og CO 2 emissionerne er væsentligt lavere ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen. Den lavere CO 2 -emission i projektet skyldes anvendelse af træflis som er et CO 2 neutralt brændsel. Bilag 2 indeholder udskrifter af beregningerne på energi og miljø.

25 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. Beregningen er vedlagt i bilag 3. Alle beløb er uden moms Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til varmekøb, marginale driftsomkostninger og anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. Årets likviditetsvirkning Akkumuleret likviditetsvirkning 140,0 120,0 100,0 mio. kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20, Figur 5 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret over den 20-årige periode Som det ses af figuren ovenfor er der en positiv likviditetsvirkning fra år Likviditetsvirkningen fremkommer ved anvendelse af de beskrevne forudsætninger over den 20-årige betragtningsperiode.

26 Følsomheder Der er regnet på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger: Situation 1 Anlægsudgifter øget med 20 %. Situation 2 20 % lavere tilslutning end forudsat. I den følgende figur er resultatet af grundberegningerne og resultatet af følsomhedsberegningerne vist sammenstillet. 140,0 Chart Title Grundforudsætninger 20 % større investering 20 % mindre tilslutning 120,0 100,0 80,0 mio. kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20, Figur 6 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode. Det ses af figuren ovenfor, at en mindre tilslutning vil have den største indflydelse på projektets økonomi, mens en øget investering ikke vil have samme indflydelse. 4.6 Forbrugerøkonomiske forhold Forbrugerøkonomien er belyst for de forudsatte forbrugertyper ved hhv. individuel gasfyring og fjernvarmeforsyning. I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af nye gas- og oliekedler samt fjernvarmeunits. I omkostningerne til fjernvarmeforsyning er endvidere indregnet tilslutningsbidrag iht. udmeldte tariffer for nærværende projekt. Bilag 4 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien.

27 25 Resultaterne af de forbrugerøkonomiske beregninger er vist i den efterfølgende tabel. Forbruger Parcelhus Etageejendom Erhverv Offentlig Areal m Varmebehov MWh 18,9 66,0 79,8 144,1 Naturgasfyring DKK/år Naturgasfyring uden kedelskift DKK/år Fjernvarme DKK/år Besparelse i forhold til naturgas DKK/år Besparelse i forhold til naturgas (- kedelskift) DKK/år Besparelse i forhold til naturgas % 25% 26% 19% 31% Besparelse i forhold til naturgas (- kedelskift) % 9% 21% 9% 27% Tabel 9. Årlig varmeudgift for de forudsatte forbrugertyper ved hhv. individuel gasfyring og fjernvarmeforsyning - inkl. moms. Som det fremgår af tabellen ovenfor, angiver beregningerne på brugerøkonomien, at ved de anvendte forudsætninger vil fjernvarme være % billigere for naturgasforbruger ved kedelskift og 9-27 % billigere for forbrugere der allerede har skiftet kedlen. For forbrugere som i dag har oliefyring vil besparelsen være endnu større.

28 26 5 Konklusion Beregningerne i afsnit 4.3 viser, at der er en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst ved at konvertere forsyningsområdet fra individuel naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Samtidig forrykkes HMN's økonomi ikke væsentligt, idet gasdistributionsnettet i Hobro forventes at være afskrevet på nuværende tidspunkt. Dermed anses kravene i 7.2 (bekendtgørelse nr. 1295) som nævnt i afsnit at være overholdt. Endvidere viser beregningerne i afsnit 4.3, at der er en væsentlig samfundsøkonomisk meromkostning hvis projektet skal etableres med biomassekraftvarmeproduktion. Projektet vil øge anvendelsen af vedvarende energi og bidrage til et bedre klima. Projektet vil bringe Mariagerfjord Kommune nærmere en CO 2 -neutral varmeforsyning. Gennemførelse af projektet vil resultere i, at den lokale CO 2 -emission fra varmeforsyningen i de fem områder i Hobro reduceres fra ca ton til ca ton CO 2 over en 20-årig periode - svarende til en reduktion på 81 %. Dette vil kunne tiltrække miljøvenlige virksomheder med en grøn profil. Fliskedelanlægget vil anvende lokale energiressourcer i form af træflis og anden biomasse der vil bidrage til skabelse af lokale arbejdspladser.

29 27 Bilag 1 Forudsætninger

30 28 Bilag 2 Samfundsmæssige konsekvenser

31 29 Bilag 3: Virksomhedsøkonomi

32 30 Bilag 4: Forbrugerøkonomi

33 31 Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater

34 32 Bilag 6: Kortbilag

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL JULI 2012 VÆRUM-ØRUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDET OG ETABLERING AF EN BIOMASSEFYRET KEDEL PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg

Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord, Viborg Energistyrelsen af 7. juni 2002 Dispensation til etablering af biobrændselanlæg Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur. Jens Fejø Direktør,

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 566 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

UDKAST: Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i nordvestområdet at Løgumkloster og afslag på ansøgning om tilslutningspligt.

UDKAST: Godkendelse af Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i nordvestområdet at Løgumkloster og afslag på ansøgning om tilslutningspligt. LØGUMKLOSTER FJERNVARME Søndermarksvej 3 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929276 Mail: hh1@toender.dk Sags id.: 13.03.01-P19-457-11 28-02-2013 UDKAST: Godkendelse af Projektforslag

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere