Stevns Spildevand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 0,79 %.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Spildevand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 0,79 %."

Transkript

1 Stevns Spildevand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2019 Vi har modtaget en statusmeddelelse for indtægtsrammen for De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2019 er fastsat til 1,77 % for investeringsog finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger, med undtagelse af ikke-påvirkelige omkostninger. For de tillægsberettigede investeringer foretaget efter 2017 og tilhørende finansielle omkostninger er der fastsat et generelt effektiviseringskrav på 0,87 % og et generelt effektiviseringskrav på 2 % for de tilhørende tillægsberettigede nye driftsomkostninger. Stevns Spildevand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 0,79 %. Der er på baggrund af statusmeddelelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget Budgettet er udarbejdet ud fra den forudsætning, at det variable vandafledningsbidrag på trin 1 sættes ned fra 49,60 kr. til 45,10 kr. ekskl. moms. Det faste vandafledningsbidrag fastholdes uændret. Det forventes, at selskabet ved en periodisering af tilslutningsbidragene vil ligge under den udmeldte indtægtsramme for Der tages først endelig stilling til periodisering af tilslutningsbidrag ved regnskabsaflæggelsen, når de faktiske forhold kendes. Dette er i overensstemmelse med den langtidsprognose, der blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 7. september Omsætningen Omsætningen er budgetlagt til 43 mio. kr. Omsætningen fra det variable vandafledningsbidrag for falder fra 38,8 mio. kr. i 2018 til 35 mio. kr. i 2019 på baggrund af overnævnte takstnedsættelse. Det yderligere fald i omsætningen skyldes, at selskabet tidligere har indregnet det fulde tilslutningsbidrag i resultatopgørelsen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen i 2017 blev det besluttet at ændre regnskabsprincippet således, at tilslutningsbidragene periodiseres fremadrettet. Omkostningerne De samlede drifts- og administrationsomkostninger er budgetlagt stort set uændret fra 2018 til Forsyningssekretariatet har beregnet de effektive drifts- og administrationsomkostninger til 13 mio. kr. Beløbet er pristalsreguleret. I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 8,9 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Stevns Forsyning A/S i 2014 ca. 11,3 mio. kr. (fremskrevet til 2018-prisniveau). 1

2 Aktuel skat Budgetberegningen viser, at der ikke forventes at opstå aktuel skat for Investeringer og lånoptagelse Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 29,1 mio. kr. i På baggrund af forslagene til drifts- og investeringsbudget er der ikke behov for optagelse af anlægslån i De regulatoriske afskrivninger i selskabet udgør ca. 37 mio. kr. Der vil blive ansøgt om tillæg til indtægtsrammen for de anlægsprojekter, hvor det vurderes muligt, jf. reglerne om indtægtsrammeregulering (økonomiske rammer for vandselskaber). Det er imidlertid uvist, i hvilket omfang selskabet vil få godkendt disse tillæg. 2

3 Driftsbudget Budget Budget Forskel Forskel i % Omsætning ex. over/underdækning % Driftsomkostninger % Administrationsomkostninger % Skatter og afgifter % Afskrivninger % Resultat før finansielle poster Finansielle poster % Resultat før skat Budget Budget pr. 31/12 pr. 31/12 Anlægslån Likvider Investeringer Tilslutningsbidrag Budget Pristalreg. pr. 31/12 eff. omk. Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt

4 Budget Ramme pr. 31/12 Inv.+rente Investeringer Investeringer og renter Renter Investeringer og renter i alt Beskrivelse af anlægsbudget 2019 Renovering Der afsættes 5,35 mio. kr. til renovering og klimatilpasningsindsatser. Der arbejdes i øjeblikket på forskellige løsninger til klimatilpasning i Store Heddinge i samarbejde med Stevns Kommune. Derudover foretages ledningsrenovering, hvor behovet opstår. Posten dækker endvidere dæksler og karme og andre mindre renoveringsposter. Renovering af sandfang og olieudskillere Det er konstateret, at en del sandfang og olieudskillere trænger til renovering. Der afsættes 250 t.kr. til opgaven i Renovering af pumpestationer Der afsættes 1,1 mio. kr. til renovering af pumpestationer. Renseanlæg Der afsættes 1 mio. kr. til mindre renoveringer på Stevns Spildevand A/S fire renseanlæg. Bl.a. skal sparebassinet på Store Heddinge Renseanlæg renoveres. Strukturplan for renseanlæg Der afsættes 116 t.kr. til Stevns Spildevand A/S andel af det videre arbejde med strukturplanen for renseanlæg. Posten dækker over rådgivningsydelser og intern tid, men ikke til gennemførelse af strukturplanen. I alt afsættes i t.kr til opgaven, som deles mellem de fire spildevandsselskaber. Spildevandsplan Spildevandskloakering Hårlevvejen (opland 902.9) Der skal kloakeres 19 ejendomme på Hårlevvejen. Der afsættes 1,9 mio. kr. til gennemførsel af projektet. Der forventes opkrævet tilslutningsbidrag på samlet ca. 570 t.kr. Spildevandsrensning i det åbne land Der er afsat 1,7 mio. kr. til kloakering af ejendomme eller etablering af individuelle renseløsninger til ejendomme, der accepterer tilbud om kontraktligt medlemskab af forsyningen. Projektet følger af spildevandsplanen. Det er usikkert, hvor mange ejendomme det kommer til at omfatte og af- 4

5 hænger også af, om Stevns Kommune udsender påbud til ejendomme, der skal forbedre deres spildevandsrensning. Separatkloakering i Strøby Egede, etape 2 Der arbejdes på at finde alternative løsninger. Bestyrelsen vil blive forelagt sagen igen, når der er fundet en mulig løsning for hele separatkloakeringsprojektet. Der er afsat 5,046 mio. kr. til projektet i 2019 med henblik på udbud og opstart af projektet ultimo Byggemodning/byudvikling Nicolinelund etape ejendomme Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2019 til etablering/overtagelse af de første kloaksystemer i Nicolinelund, etape 3. Projektet forventes samlet at strække sig over de næste fem år. Stevns Spildevand A/S skal alene spildevandskloakere i området, mens regnvandet skal håndteres ved privat foranstaltning lokalt i området. Det er endnu usikkert, hvor mange tilslutningsbidrag der kan opkræves i 2019, men der budgetlægges 900 t.kr. Nicolinelund etape klynge-/rækkehuse Der er afsat 600 t.kr. til kloakering af 22 klynge- og rækkehuse. Det forventes ikke, at der sker udstykning af hver enkelt boligenhed. Det forventes, at der kommer et tilslutningsbidrag herfra på 400 t.kr. i Boesdal Kalkbrud Stevns Kommune planlægger at etablere et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud. Området skal indarbejdes i Stevns Kommunes spildevandsplan. I henhold til kommunens tidsplan skal besøgscenteret igangsættes inden udgangen af 2020, og det forventes derfor, at kloakeringen skal laves i efteråret Der er afsat 1 mio. kr. til projektet med et forventet tilslutningsbidrag på 100 t.kr. Nimgården 96 ejendomme (Strandroseparken) Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2019 til etablering/overtagelse af de første spildevands- og regnvandssystemer i udstykningen Nimgården (Strandroseparken). Der skal anlægges et eller flere regnvandsbassiner på området. Projektet forventes at strække sig over 2 år, men fremdriften i projektet er vanskelig at forudsige. Der forventes 3 mio. kr. herfra i tilslutningsbidrag i Mindre byggemodninger Der er afsat 1,942 mio. kr. til mindre byggemodninger i 2019, som endnu ikke er planlagt. Det er usikkert, om det beløb kommer til at dække omkostningerne, da det er vanskeligt at vide, hvilke byggemodninger der kommer, og i hvilken takt de skal udføres. Øvrige projekter Planlægningsopgaver og ikke planlagte opgaver Der er afsat 900 t.kr. til restarbejder i forbindelse med allerede afsluttede anlægsprojekter samt udførelse af diverse planlægningsopgaver. 5

6 Anlægsbudget 2019 Ansøgning om tillæg til Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 økonomisk ramme Renovering Kloakrenovering inkl. TV-inspektioner Renovering af sandfang og olieudskillere Renovering af pumpestationer Renseanlæg Renseanlæg forbedringer Strukturplan for renseanlæg Spildevandsplan Spildevandskloakering Hårlevvejen (opland 902.9) Spildevandsplan Spildevandskloakering Magistraten (opland 902.8) Spildevandsplan Spildevandsrensning i det åbne land Udvidelse af forsyningsområdet Separatkloakeringer Separatkloakering i Strøby Egede, etape Igangværende projekt Separatkloakering i Strøby Egede, etape Igangværende projekt Separatkloakering i Strøby Egede, etape Igangværende projekt Byudvikling/byggemodning Nicolinelund etape ejendomme Udvidelse af forsyningsområdet Nicolinelund etape 1.5, 22 klynge/rækkehuse Udvidelse af forsyningsområdet Boesdal Kalkbrud Udvidelse af forsyningsområdet Nimgården - 96 ejendomme (Strandroseparken) Udvidelse af forsyningsområdet Mindre byggemodninger Udvidelse af forsyningsområdet Øvrige projekter Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver I alt

7 Stevns Spildevand A/S Beskrivelse af takstblad 2019 Vandafledningsbidrag Vi har modtaget en statusmeddelelse for indtægtsrammen for På det grundlag samt de forudsætninger og den langtidsprognose, som blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 7. september 2018, anbefales det, at det variable vandafledningsbidrag på trin 1 sænkes fra 49,60 kr. til 45,10 kr./m 3 ekskl. moms. Beløbene er angivet uden moms og statsafgifter. Tømningsordning Taksten i 2019 for en ordinær tømning af en tank hæves fra 725 kr. til 800 kr. ekskl. moms og taksten på tømning af samletanke op til 6 m 3 hæves fra 885 kr. til 900 kr. ekskl. moms. De øvrige takster fastholdes. Takstjusteringerne sker for at udligne en voksende underdækning i ordningen. Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, og en eventuel over- eller underdækning vil derfor blive videreført til det efterfølgende år. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidragets størrelse er fastsat i lovbekendtgørelser og implementeret i betalingsvedtægten. Tilslutningsbidrag reguleres i henhold til Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder i 2. kvartal. For 2019 er reguleringen i forhold til 2018-niveau beregnet til 3,7 %, og standardtilslutningsbidraget for 2019 udgør ,51 kr. ekskl. moms pr. boligenhed eller erhvervsenhed. 1

8 Beløb er inkl. afgifter og ekskl. moms TILSLUTNINGSBIDRAG Tilslutningsbidrag, spildevand ,00 kr./enhed ,91 kr./enhed Tilslutningsbidrag, spildevand og regnvand ,00 kr./enhed ,51 kr./enhed VANDAFLEDNINGSBIDRAG Vandafledningsbidrag, fast del 603,00 kr./stik 603,00 kr./stik Vandafledningsbidrag, variabel del 49,60 kr./m 3 45,10 kr./m 3 VANDAFLEDNINGSBIDRAG FOR ERHVERVSEJENDOMME TILMELDT "TRAPPEMODELLEN" 1) Forbrug 0 m m 3 (trin 1) 49,60 kr./m 3 45,10 kr./m 3 Forbrug 501 m m 3 (trin 2) 39,68 kr./m 3 36,08 kr./m 3 Forbrug > m 3 (trin 3) 19,84 kr./m 3 18,04 kr./m 3 VEJAFVANDINGSBIDRAG Vejafvandingsbidrag - andel af spildevandsforsyningsselskabets 8% 8% anlægsomkostninger BEHANDLINGSAFGIFT PÅ RENSEANLÆG Aflevering af spildevand 50,00 kr./m 3 50,00 kr./m 3 Aflevering af septisk slam 100,00 kr./m 3 100,00 kr./m 3 TØMNINGSORDNING Ordinær tømning af tank 725,00 kr. 800,00 kr. Ekstra tømning af tank 725,00 kr. 800,00 kr. Forgæves kørsel 250,00 kr. 250,00 kr. Tillæg for tank > 3 m 3, pr. m 3 150,00 kr. 150,00 kr. Tillæg for tungt dæksel 250,00 kr. 250,00 kr. Tillæg for weekend/hasteudkald 400,00 kr. 400,00 kr. REFUSION AF EL TIL MINIPUMPESTATIONER Pris pr. m 3 forbrugt vand -1,79 kr. -1,89 kr. GEBYRER: Tilmelding til kortbetaling - 0,00 kr. Betaling via betalingsservice - 8,75 kr. Gebyr for papirregning - 40,00 kr. Rykkergebyr pr. udsendt rykker 100,00 kr. 100,00 kr. For sen betaling erhvervskunde (kompensationsbidrag) - 310,00 kr. Meddelelse om oversendelse til SKAT - 100,00 kr. Rente ved for sen betaling Takstblad 2019 for Stevns Spildevand A/S Nationalbankens udlånsrente + 8% Nationalbankens udlånsrente + 8% Betalingsaftale - selvbetjening - 0,00 kr. Betalingsaftale pr. telefon/mail - 100,00 kr. 1) Forudsætter tilmelding til Trappebetalingsmodellen hos Energistyrelsen. For nærmere information se Side 1

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Omsætningen Omsætningen er budgetlagt til 112,4 mio. kr. ved ovennævnte takstændringer, hvilket er en stigning på 10,3 mio. kr. i forhold til 2017.

Omsætningen Omsætningen er budgetlagt til 112,4 mio. kr. ved ovennævnte takstændringer, hvilket er en stigning på 10,3 mio. kr. i forhold til 2017. Køge Afløb A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget afgørelsen for indtægtsrammen for 2018. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til 1,77 % for investeringsog

Læs mere

TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed

TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed Dato 15.11.2017 TAKSTER 2018 Skanderborg Forsyningsvirksomhed Indhold 1.0 Takster 2018, Hovedtal 3 2.0 Spildevand takster 2018 5 2.1 Takster SPildevand 2018 5 2.2 Budget og låneoptagelse for 2018 6 3.0

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS SPILDEVAND Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens

Læs mere

Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takstbudget 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takster 2015 18. november 2014 1. Introduktion Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 6. budget siden selskabsudskillelsen

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning

Takster Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Spildevandsforsyning, Vandforsyning & Tømningsordning Takster 2014 1. INTRODUKTION 27. november 2013 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet

Læs mere

Takstblad 1997. TAKSTBLAD for GREVE KOMMUNES OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG 1997. Maksimalt boligbidrag 24000 * 143 / 129 = 26605 kr.

Takstblad 1997. TAKSTBLAD for GREVE KOMMUNES OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG 1997. Maksimalt boligbidrag 24000 * 143 / 129 = 26605 kr. Takstblad 1997 TAKSTBLAD for GREVE KOMMUNES OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG 1997 Indeks oktober 1992 = 129 Indeks oktober 1996 = 143 Tilslutningsbidrag : Maksimalt boligbidrag 24000 * 143 / 129 = 26605 kr.

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

NK-Spildevand A/S. Revideret budget baseret på revision af anlægsbudget den 18. januar 2017

NK-Spildevand A/S. Revideret budget baseret på revision af anlægsbudget den 18. januar 2017 NK-Spildevand A/S Revideret budget 2017 baseret på revision af anlægsbudget den 18. januar 2017 og på takstscenarie besluttet på bestyrelsesmøde den 25. januar 2017 Driftsbudget 2017 Note Beløb i kr. Takst

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2019

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2019 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2019 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5 m³ 2,5 m³ kr./måler/år 578,40 723,00 Fast bidrag for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser og gebyrer er vedtaget af Vejen Vand A/S, Vejen Renseanlæg A/S og Vejen Spildevand A/S den 27. november 2017 og er godkendt af Vejen Byråd den 12.

Læs mere

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S PRISER - drikkevand & spildevand 1. januar 2019 TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S Indhold Indhold... 1 1. Pris for drikkevand... 2 1.1 Fast årligt bidrag...2 2. Tilslutning af drikkevand. 2 2.1 Tilslutning

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2017 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5 m³ 2,5 m³ kr./måler/år 559,00 698,70 Fast bidrag for

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 11-09-2018 Mødetid: 09:00-12:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Kim Bach, Børge Bech. Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt 1. Referat

Læs mere

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016

- Dit eget lokale forsyningsselskab! Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2016 MORSØ VAND A/S Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms Fast bidrag for standard måler fra 1,5m³ 2,5m³ kr./måler/år 552,00 690,00 Fast bidrag for

Læs mere

Budget 2019 for Hørsholm Vand ApS (Drikkevand og Spildevand)

Budget 2019 for Hørsholm Vand ApS (Drikkevand og Spildevand) Projekt Fra Til Budget Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) Økonomi Chefgruppe Side 1 8 Budget for Hørsholm Vand ApS (Drikkevand og Spildevand) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2018 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S PRISER 2018 Dragør Indtægsramme Indstilling 2017-2014 2015 2016 2017 2018 2018 Indstilling 2018 Takst Takst Takst Takst Takst

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018 2. november 2017 Til Frederiksberg Kommune Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender hermed vandprisen for 2018 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Budget 2019 for Allerød Spildevand A/S (SAL)

Budget 2019 for Allerød Spildevand A/S (SAL) Projekt Fra Til Budget 2019 - Allerød Spildevand A/S (SAL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Sag 03.05.01-2019 Budget 2019 for Allerød Spildevand A/S (SAL) 1. Budget 2019 I nedenstående tabel er vist hovedtallene

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Rødovre A/S HOFOR Spildevand Rødovre A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Oversigt over den økonomiske ramme Vand Grundlag til brug

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 32 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 25. oktober 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen (deltog fra pkt. 2) Lars

Læs mere

Budget 2018 for Allerød Spildevand A/S (SAL)

Budget 2018 for Allerød Spildevand A/S (SAL) Projekt Fra Til Budget - Allerød Spildevand A/S (SAL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Allerød Spildevand A/S (SAL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Allerød Spildevand

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 22 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. oktober 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (afbud) Lars Hørsman Klaus Anker

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

Budget 2018 for Hørsholm Vand ApS (VHØ +

Budget 2018 for Hørsholm Vand ApS (VHØ + Projekt Fra Til Budget Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) Økonomi Chefgruppe Side 1 8 Budget for Hørsholm Vand ApS (VHØ + SHØ) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Hørsholm Vand

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

NK Vand A/S. Budget Genbehandlet pr , baseret på budget 2017 UDEN tillæg

NK Vand A/S. Budget Genbehandlet pr , baseret på budget 2017 UDEN tillæg NK Vand A/S Genbehandlet pr. 13.02.2017, baseret på budget 2017 UDEN tillæg Driftsbudget 2017 Til godkendelse Noter med tillæg Estimat 2016 Budget 2016 Aktuel 2015 1 Vandbidrag 27.189.106 28.308.612 26.408.253

Læs mere

Budget 2019 for Gladsaxe Vand A/S (VGL)

Budget 2019 for Gladsaxe Vand A/S (VGL) Projekt Fra Til Budget - Gladsaxe Vand A/S (VGL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Gladsaxe Vand A/S (VGL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Gladsaxe Vand A/S. For 2017

Læs mere

Privatkunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Privatkunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Privatkunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND På www.tonfor.dk/drikkevand kan du se regulativet for vand. Tilslutningsbidrag i byområder (pr. stik): 32 mm stikledning 21.597,00 21.962,00

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger.

Den nye samlede indtægtsramme dækker driftsomkostninger, investeringsomkostninger og finansielle omkostninger. Flere politiske partier i Køge står uforstående over for ny lovregulering af kommunens private drikkevandsforsyninger og kommunens egne drikkevands- og spildevandsselskaber. Siden 2007 har kommunens egne

Læs mere

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg

Budget Randers Spildevand A/S Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Budget 2016 Budget for spildevandforsyningen, vandforsyningen og elforsyningen. Martin Frydensberg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resultatbudget for 2016... 3 2.1. Konsolideret resultatbudget...

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 40 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 7. november 2017 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog fra pkt. 2) Ole Frederiksen (fraværende)

Læs mere

Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.

Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Assens den 1. februar 2018 Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Økonomiudvalget har på møde den 22. januar 2018 behandlet

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 21-12-2017 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 31. okt 2017 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 31. okt 2017 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S Tirsdag den 31. okt 2017, Bragesvej

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør NK-FORSYNING A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Telefon 55 78 51 50 www.nk-forsyning.dk ÅBNINGSTIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag kl. 09.00-12.30 Priser for Vand og Spildevand 2018 Vand Ekskl. moms Inkl.

Læs mere

Beslutning: Det bemærkes, at det er møde nr. 46 og ikke som angivet i dagsordenen møde nr. 45.

Beslutning: Det bemærkes, at det er møde nr. 46 og ikke som angivet i dagsordenen møde nr. 45. Referat Dato 2. november 2018 Ansvarlig Johnny Kristensen Reference D17955-18/1.0 Bestyrelsesmøde nr. 46 Mødedato: 30-10-2018 Mødested: Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverriggårdsvej 3, Skørping Referent:

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. september 2016

Bestyrelsesmøde 9. september 2016 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. september 2016 31. august 2016 Pkt. 7. Forudsætninger for

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration

Læs mere

Budget 2019 for Gladsaxe Spildevand A/S (SGL)

Budget 2019 for Gladsaxe Spildevand A/S (SGL) Projekt Fra Til Budget - Gladsaxe Spildevand A/S (SGL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Gladsaxe Spildevand A/S (SGL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Gladsaxe Spildevand

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2017 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2017. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2015 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

Halsnæs Holding A/S. Budget 2019

Halsnæs Holding A/S. Budget 2019 Bilag X.X Halsnæs Holding A/S Budget 2019 Privatøkonomiske konsekvenser af takstforslag (side 2 4) Driftsbudget (side 5-6) Investeringsbudget (side 7) Privatøkonomisk konsekvens (inkl. moms) Parcelhus

Læs mere

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør NK-FORSYNING A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Telefon 55 78 51 50 www.nk-forsyning.dk ÅBNINGSTIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag kl. 09.00-12.30 Priser for Vand og Spildevand 2019 Vand Ekskl. moms Inkl.

Læs mere

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3, Prisen på drikkevand Fast bidrag Abonnement pr. måler 592,00 740,00 Variabelt bidrag Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. inkl. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53

Læs mere

Vejledning om årsregnskab. Vejledningsmøder 24. og 29. januar 2018

Vejledning om årsregnskab. Vejledningsmøder 24. og 29. januar 2018 Vejledning om årsregnskab Vejledningsmøder 24. og 29. januar 2018 Årsregnskabet Indberetning Så vidt muligt indsende underskrevet årsregnskab den 15. april 2018 Mulighed for eftersendelse indtil den 5.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3, PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 600,72 750,90 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53 3,16 AFGIFTER - FÆLLES

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Budget 2017 FFV Vand A/S

Budget 2017 FFV Vand A/S Budget 2017 FFV Vand A/S Reduceret investering Bilag 2.2 28-11-2016 / TRJE Forudsætninger Akkumuleret underdækning for 2015 udgør kr. 2,7m. Såfremt dette ikke indregnes i prisen for 2017, vil dette krav

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S Mødedato: Mødested: Industrivej 15 Mødenummer: 7 Fraværende: Anders Korsbæk Jensen SAG NR. SIDE 26. Budgetopfølgninger pr. 30. september 2018 Energi Viborg Vand A/S 65 27. Budget 2019 for Energi Viborg

Læs mere

Kundeforum møde 20. januar 2017

Kundeforum møde 20. januar 2017 Kundeforum møde 20. januar 2017 Dagsorden Takster 2017 Restrukturering status Holløse undersøgelse af fejlkoblinger Status kloakering Rågeleje-Udsholt MSRA bakterier Beredskabsplan Regler og bestemmelser,

Læs mere

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Erhvervskunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018 og er gældende fra 1. januar 2019 På www.tonfor.dk/drikkevand kan

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S

Budget Med overslagsåreme Hjørring Vandselskab A/S Budget 2019 Med overslagsåreme 2020-2022 Hjørring Vandselskab A/S 1 Indledning... 3 1.1 Budgetteringsprincip... 3 2 Budgetforudsætninger... 4 2.1 Overholdelse af indtægtsramme... 4 2.2 Korrektion af indtægtsrammer

Læs mere