Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38"

Transkript

1 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

2 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles i et åbent afgrænset storskala landskab af sporadisk bevoksede diger og sprede mindre skove. Søbysøgård er en af de 6 hovedgårde, der findes i karakterområdet og fremstår som visuelle oplevelsesmulighed. I områdets sydlige del ligger vandmøllen Lydinge Mølle med møllehjulet bevaret. Møllen ligger tæt ved vejen og erkendes derfor let. 2

3 Nøglekarakter Intensivt dyrkede landbrugsflader i bølget terræn, som inddeles i et åbent afgrænset storskala landskab af sporadisk bevoksede diger og sprede mindre skove. Beliggenhed og afgrænsning Vejle Moræneflade dækker et areal på ca ha og strækker sig fra Stenstrup Issø i syd, videre nord på forbi Kværndrup og Ringe til landsbyerne Nørre Søby og Vejle syd for Odense. Den nordvestlige del af området afgrænses af overkanten af Odense Ådal. Den vestlige del af området afgrænses af Odense Ådal og Sallinge Dødislandskab. Mod syd afgrænses området af Korinth Dødislandskab og Stenstrup Issø, mens det mod øst afgrænses af Kværndrup Moræneflade, Årslev Ringe Moræneflade samt Højby Ørbæk Moræneflade. Fra den sydlige grænse af området til den nordlige grænse er en afstand på ca. 17 km. Bredden af karakterområdet er ca. 14 km. Centralt i området indsnævres karakterområdets bredde dog til ca. 2,5 km pga. Sallinge Dødislandskab, som strækker sig ind i området og nærmest deler karakterområdet over i to dele en nordlig og en sydlig. Karakterområdet er beliggende i Faaborg-Midtfyn kommune. Landskabstype Yngre morænelandskab/dyrket/klasse 3 Naturgrundlag Bogstavkode: (Morænelandskab fra sidste istid, moræneler, bølget) Geomorfologi Området ligger som en langstrakt lavere liggende og let bølget moræneflade mellem højere liggende og mere kuperede morænelandskaber i øst og de dødis- og randmoræneprægede, og dermed kuperede landskaber, imod vest. Jordtype Den dominerende jordtype i hele karakterområdet er moræneler. Variationer forekommer dog. Fra Vantinge til nord for Heden findes i et bælte med smeltevandssand og grus, og mellem landevejen, som gennemskærer den nordlige del af området, og Odense Ådal findes en del områder med ferskvandsdannelser. Disse findes især i til knytning til Vittinge Å, Lindholm og Køllenbjerg Mose. Jordbunden i den centrale del omkring Boltinggårds Enemærker udgøres af smeltevandssand og grus, mens jordbunden i den sydlige del af karakterområdet præges af Landskabskarakteren Landskabskarakteren er betinget af en bølget moræneflade, som har været grundlaget for udbredelsen af jordbrug, med intensiv dyrkning, drevet af middelstore gårde. Området er præget af middel/storskala jordbrug i omdrift samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området. Bebyggelsen, som er meget velholdt, består af mange mindre landsbyer, husmandssteder og gårde langs vejene samt gårde som ligger tilbagetrukket fra vejen. De overordnede landskabsrum afgrænses af skovene, mens landskabsrummene opdeles af bevoksede diger af forskellig bevoksningstæthed, som primært betinger en åben afgrænsning. Muligheden for at se langt findes mange steder, og landskabet opleves som et middel-/storskala landskab med et svagt mønster. Strukturen præges primært af landbrugs- og skovflader som brydes af linier i form af de bevoksede diger. Antallet af landskabselementer får området til at fremstå med en sammensat kompleksitet. Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen, hvor jorderne blev fordelt ved blok-, kam- og stjerneudskiftninger. Søbysøgård, Boltinggård, Egeskov og Lydinge Mølle fremstår som kulturmiljøer med visuelle oplevelsesmuligheder. Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse afspejles i den fortsatte landbrugsdrift, de større sammenhængende skovområder, de bevarede hovedgårdsstrukturer samt hegnsstrukturen. Området har været præget af en del engog mosearealer, som i dag enten er inddraget til landbrug eller sprunget i skov og krat. Nybebyggelse fra omkring 1910 og af nyere dato forekommer spredt i området. De fleste landsbyer er ikke vokset nævneværdigt. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende landskabselementer afspejles i den gode vedligeholdelse af bebyggelsen og hegnsstrukturen. Højspændingsledningerne, Kværndrup, Svendborg Landevej samt vindmøllerne i og uden for karakterområdet er alle elementer, som virker forstyrrende på landskabskarakteren i større dele af karakterområdet. smeltevandssand og grus i de skovbevoksede områder samt ferskvandsdannelser omkring åer og vandhuller. Terræn Terrænet i området er jævnt til bølget og ligger i gennemsnit m.o.h. Generelt er højdeforskellen mellem lokale bakketoppe på omkring 5-10 højdemeter. Overordnet set findes et let fald i terrænet fra øst mod vest. 3

4 Kompleksitet Der er ingen markant variation mht. jordtype og terræn. Hydrologi Åerne Hårup Å, Sallinge Å og Vittinge Å gennemskærer området fra øst mod vest i deres løb mod Odense Å i vest. I tilknytning til åerne Hårup Å og Vittinge Å findes enkelte mindre lavbundsområder. Derudover findes små vandhuller spredt i hele området. Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsmønster Bevoksningsmønsteret i området udgøres af større sammenhængende skovområder, småplantninger omkring en del af bebyggelsen, krat omkring vandhuller, bevoksede diger samt alléer langs veje og indkørsler til gårde. Skovområdernes størrelse varierer mellem ca. 10 og 210 ha og udgøres af en blandet løvtræsbevoksning (bl.a. eg, ask, ahorn og bøg) med indslag af nål. Fredskov, Fuglehave og de andre skovområder omkring Lindholm, ligger i områder som oprindeligt udgjordes af engarealer, og som angiveligt er sprunget i krat og blevet til vild skov. Det samme gælder skovområderne omkring Køllenbjerg Mose og SV for Volstrup. Småplantninger omkring bebyggelse forekommer jævnt fordelt i hele området. Artssammensætningen er som udgangspunkt meget blandet. Omkring vandhuller og mindre søer står der som oftest tæt kratbevoksning. Denne udgøres af forskellige løvtræsarter og nål. Hovlung, som ligger syd for Nørre Søby, fremstår dog meget tydeligt med udsigt til den frie vandflade, idet dette område naturplejes. Området præges af bevoksede diger med varierende bevoksningstæthed. I området nord for Allested er en stor del af digerne græsbeklædte uden nogen videre bevoksning. I området omkring Heden og over til Ringe er digerne bevokset af lange samt fragmenterede tætte hegn, som er levn fra udskiftningstiden. Digerne her er dog også jævnligt udelukkende græsbeklædte. Orienteringen af de lange bevoksede diger er i en stjerne ud fra landsbyerne. Syren er særligt karakteristisk for denne del af karakterområdet. I den sydlige del af karakterområdet er digerne sporadisk bevoksede og artssammensætningen mere varierende. Spredt i hele karakterområdet findes strækninger med alléer langs vejene og langs indkørslerne til gårdene. Disse alléer udgøres af bl.a. ask, birk, røn, kastanje og ahorn. Dyrkningsform Dyrkningsformen i karakterområdet udgøres primært af intensivt dyrkede fuldtidsbrug (jordbrug og husdyrhold) og enkelte fritidsbrug i udkanten af byerne. Husdyrholdene udgøres primært af svinebrug. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsesstrukturen i området udgøres af landsbyer, gårde og husmandssteder. Landsbyerne ligger spredt i hele området - dog i forskelligt mønster og varierer i størrelse ved at bestå af en samling huse og gårde til at være en egentlig landsby. Det er karakteristisk, at bebyggelsen i de større landsbyer udgøres af de oprindelige gårde, beboelseshuse fra omkring år 1900, samt huse af nyere dato. En del af de gamle mindre bindingsværksgårde er total renoveret og overgået til ren beboelse. De større gårde er som hovedregel stadig i landbrugsmæssig funktion. I den nordlige del ligger landsbyerne spredt med en indbyrdes afstand på ca. 2-3 km og udgøres af en klyngebebyggelse, som er opstået omkring oprindelige gårdsamfund. I den sydlige del ligger byerne rundt langs grænsen. De er mindre i størrelse og ligger som vejbyer med en langstrakt form. Nørre Lyndelse, Nørre Søby, Vejle, Allested, Heden, Vantinge, Geste-lev og Espe er områdets største byer og er alle kirkebyer. Herringe og Krarup er mindre, men er også kirkebyer. Resten af karakterområdets landsbyer udgøres af et større antal samlinger af huse og enkeltgårde, der ligger langs vejen. Enkeltgårde ligger spredt fordelt i hele området, både langs hovedveje og biveje samt tilbagetrukket fra disse. Enkelte husmandssteder og statshusmandsbrug ligger langs vejene. Bebyggelsen langs vejene er en anelse hyppigere forekommende i den sydlige del af karakterområdet end den nordlige del. Kulturhistoriske mønstre og anlæg I karakterområdet findes 6 hovedgårde Søbysøgård, Ølstedgård, Boltinggård, Fjællebro, Nordskov, Rynkebygård og Egeskov. Søbysøgårds hovedbygning består af et trefløjet anlæg med avlbygningerne beliggende SV for hovedgården. Hovedbygningens midterfløj er opført i Østfløjen omkring 1710 og vestfløjen i Hovedbygningen er bygget med et tårn, som har været revet ned og genopført omkring Avlsgården er opført i 1647, men har været brændt og genopført i Til Søbygård hører et haveanlæg, skove, vådområder og Søby Sø. Ejerlavet er blevet bebygget. Søbysøgård fungerer i dag som fængsel. Ølstedgårds nuværende hovedbygning udgøres af en enkelt øst-vestgående bygning (opr. 4 fløje). Oprindeligt stammer hovedgården fra 1500-tallet. Ejerlavet er bebygget og våd- og skovområder, er blevet opdyrket efter Udparcelleret til statshusmandsbrug i Opløst struktur. 4

5 Boltinggårds hovedbygning som består af 3 fritliggende fløje er fra Er gennem tiden blevet ændret i sit grundplan. Avls- og driftsbygningerne er holdt i samme stil som hovedhuset, og ligger i umiddelbar tilknytning hertil. Ejerlavet er blevet bebygget og gennemskæres af en jernbane. Haveanlæg på ca. 10 tdr. land med alléer, vandløb med broer. Omgivet af stengærder og hegn. Fjællebros (Fjellebro) hovedbygning er trefløjet og omgivet af voldgrave og sø til alle sider. Nordfløjen og trappetårnet er fra I 1622 blev syd- og vestfløjen bygget. Ombygget i 1726 og Ejerlav er blevet bebygget efter Haveanlæg på ca. 7 tdr. land fra Bevarede gærder og skovtilliggender. Nordskovs hovedbygning fra 1700 er trefløjet og omgivet af voldgrave. Karakteren er stærkt ændret efter restaurering i Avlsbygningerne (1916 efter brand) ligger umiddelbart vest for og består af mange længer og udløberfløje. Tilhørende haveanlæg og skovområder omgivet af stengærder. Ejerlav stort set friholdt for nybebyggelse. Rynkebygårds hovedbygning som består af tre fløje er fra Mod NV findes en rest af et tidligere voldgravsanlæg. Avlsgården er opført i Tilhørende haveanlæg på 2 tdr. land anlagt i 1935 samt skovtilliggender. Ejerlavet er friholdt for nybebyggelse. Egeskovs hovedbygning, som består af en enkelt fløj med tårne på hjørnerne, er opført i 1554 og er omgivet af voldgrave til alle sider. Betegnes som en dobbelthus-vandborg. Tilhørende haveanlæg på ca. 25 tdr. land som udgøres af en renæssance-, barok- og landskabelig have. Tilhørende større skovområder. Rugbjerggård, som er opført i 1906, er en avlsgård under Egeskov af anseelig størrelse. Egeskov Møllegård og Egeskov Mølle, som er en vindmølle, er opført omkring 1855, og har ligget under Egeskov. Lydinge Mølle er en firlænget møllegård med tilhørende vandmølle og avlsbygninger, som er opført i bindingsværk. Det ældste af Lydinge Mølle er fra ca Af kulturhistoriske mønstre findes forholdsvis velbevarede stjerneudskiftningsmønstre omkring Allested, Vejle, Heden, Vantinge og Gestelev. Tekniske anlæg Karakterområdet gennemskæres af adskillige højspændingsledninger jævnt fordelt ud over hele området. Vindmøller, i klynger af to og tre, findes i den nordlige del syd for Lumby, øst for Radby og mod vest nord for Ølsted. Ved Boltinggård og langs den nordlige samt vestlige grænse i den sydlige del af karakterområdet, løber en jernbane. Derudover gennemskæres området af Nyborg Landevej, fra Nørre Lyndelse og ned vest om Heden, samt af Svendborg Landvej syd for Egeskov. Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring Udskiftningen. Her blev jorderne i den nordlige del af karakterområdet fordelt ved stjerneudskiftninger og i den sydlige del ved blokudskiftninger. I den østlige del af karakterområdet ligger den kulturhistoriske oprindelse omkring de mange hovedgårde længere tilbage i tiden. Rumlige og visuelle forhold Skovområderne og de bevoksede diger på det bølgede terræn danner et middel til storskala landskab. Skovområderne danner de overordnede rum, som opdeles af de bevoksede diger i middelstor til stor skala. Nord for Allested hvor digerne primært kun er græsbeklædte, er afgrænsningen åben og danner en stor skala. I området omkring Heden og over til Ringe, hvor digerne er bevokset af lange samt fragmenterede tætte hegn, og jævnligt udelukkende er græsbeklædte, er afgrænsningen skiftevis lukket og åben. Skalaen er primært stor, og mellem de bevoksede diger er der ofte vid udsigt. I den sydlige del skaber den sporadiske bevoksning på digerne en transparent afgrænsning - til steder dog åben. Skalaen i denne del af karakterområdet varierer mellem middel og stor. Den transparent til åbne afgrænsning samt det bølgede terræn betinger at der, i hele karakterområdet, ofte er vide udsigter over karakterområdet og ud til naboområderne. Antallet af landskabselementer får området til at fremstå med en sammensat kompleksitet dog er landskabselementerne jævnt fordelt, hvilket bevirker, at området har en homogen fremtoning. De bevoksede diger, som er etableret i forbindelse med blok- og stjerneudskiftningerne, danner et mønster, som svagt kan opfattes i landskabet. Strukturen udgøres af flader, i form af skovene og markerne, som brydes af linier i form af de bevoksede diger. Den østlige del af karakterområdet præges af en række herregårde og tilknyttede ejerlav. Hovedbygningerne til Egeskov, Boltinge Gård og Nordskov fremstår tydeligt i landskabet og med velbevarede ejerlav. Egeskov Mølle, som ligger SV for Egeskov fremstår lokalt meget markant i landskabet. Møllen er vedligeholdt og funktionsdygtig, den står på en lokal bakketop og der er vidt udsyn til den lokalt i området. 5

6 I områdets sydlige del ligger vandmøllen Lydinge Mølle med møllehjulet bevaret. Møllen ligger tæt ved vejen og erkendes derfor let. Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse afspejles i den fortsatte landbrugsdrift, de større sammenhængende skovområder, som står som oprindeligt, de bevarede hovedgårdsstrukturer samt hegnsstrukturen hvori udskiftningstypen til stadighed kan genkendes. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende landskabselementer afspejles i den gode vedligeholdelse af bebyggelsen og hegnsstrukturen. Dele af karakterområdet forstyrres af enten højspændingsledninger, vindmøller, landeveje og nær Kværndrup af en række skorstene. Højspændingsledningerne forstyrrer mange steder landskabskarakteren, idet de ofte gennemskærer uforstyrrede landskabsrum med vide udsigter. Svendborg Landevej forstyrrer landskabskarakteren omkring Egeskov, idet Egeskovs ejerlav deles midt over, af den bevoksning som findes langs landevejen. Oplevelsen af et meget stort landskabsrum som skabes af Egeskovs stort set ubebyggede ejerlav, og som er afgrænset af skovbryn, er blokeret. De høje skorstene i Kværndrup virker desuden forstyrrende på landskabskarakteren. Disse opfattes meget tydeligt fra det omkringliggende landskab og fra Egeskovs ejerlav. Egeskovs ejerlav gennemskæres desuden af en højspændingsledning fra SV til NØ op til Kværndrup. Støjniveauet er stille med undtagelse af de områder, som ligger i umiddelbar tilknytning til landevejene. Der findes enkelte vindmøller spredt i området, som er den eneste form for visuel uro i området. Vindmøller uden for karakterområdet, specielt nord for Ringe, kan ofte ses fra karakterområdet, som derfor karakteriseres som visuelt middel roligt. Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner til opretholdelse/styrkelse/ genopretning af landskabskarakteren Til opretholdelse af landskabskarakteren er det vigtigt at bibeholde den landbrugsmæssige drift, skovområderne, hegnsstrukturen samt friholde det åbne land for nybebyggelse. Skovrejsning omkring hovedgårdens ejerlav vil styrke karaktern her, idet ejerlavsgrænserne vil blive mere markante. Planmæssige og retlige forhold I henhold til Regionplan 2005 er følgende forhold, som har indflydelse på landskabskarakteren, fundet. Placeringsmulighed for ny campingplads SV for Egeskov Planlagt fremtidig vej (vejforløb præciseret) Tilkørselsvej mellem Gestelev og Ringe til den nye Svendborg motorvej. Planlagt fremtidig vej Vejforløbet mellem Nørre Søby og Heden føres uden om Heden. 3- beskyttede naturtyper Alle vandløb, åer, moser, enge og overdrev. Potentielle vådområder jf. VMP II Nord for Ølsted omkring Lindholm og Fredskov. 150 m beskyttelseslinie om søer Omkring Søby Sø, Hovlung og omkring Sallinge Å i den centrale del syd for Gestelev. 300 m skovbyggelinie Omkring alle skove med undtagelse de helt små skovområder. Fredede omr. > ½ ha Omkring Storelung, omkring Søbygård, sø- og moseområdet øst for Nørre Søby Mark, omkring Egeskov, omkring Egeskov Mølle og området øst for Lydinge Mølle. Kirkebeskyttelsesområder Omkring alle kirker i området. Områder hvor skovrejsning er uønsket Omkring Allested ejerlav, omkring Søby Sø, i kirkebeskyttelsesområderne, omkring Hågerup Å, omkring Hågerup Å og Sallinge Å samt langs de planlagte veje. Kommuneplanlagt fremtidig byzone Vest for Ringe, Nordlige del af Nørre Søby og omkring dennes kirke og omkring Vejle. Fremtidig byvækstområde Øst for Vejle. Vurdering af karakterstyrke Karakteristisk Hele karakterområdet Områdets karakter iform af den intensivt dyrkede moræne med spredtliggende middelstore skovområder, landsbyer samt gårde og husmandssteder fremstår tydeligt i hele karakterområdet. Det intensive landbrug og størrelsen af gårdene i området afspejler tydeligt det samspil med naturgrundlaget som knytter sig til landskabskarakterens oprindelse. 6

7 Området vurderes således som karakteristisk. Vurdering af visuelle oplevelsesmuligheder Visuelle oplevelsesmuligheder Søby Søgård Søbysøgård ligger ved den nordlige bred af Søby Sø og ses tydeligt fra vejen syd for søen. Den fremstår oprindelig og velholdt i stil og struktur og den visuelle oplevelse understreges af Nørre Søby Kirke, der ligger ved Søby Søs østlige bred. Hoved- og avlsbygninger er holdt i samme stil med gulkalket murværk og røde tegltage. Søby Søgård fungerer i dag som fængsel, hvilket begrænser den mentale oplevelses af bygningerne tæt på. Boltinggård Boltinggård fremstår som et kulturmiljø med visuelle oplevelsesmuligheder pga. den gode sammenhæng i bygninger og ejerlav samt den høje vedligeholdelsesmæssige standard. Alle bygninger er hvidkalkede og hovedbygningen med tilhørende sidefløje står med røde tegltage og gavle prydet med kamtakker. Driftsbygningerne er ligeledes hvidkalkede og holdt i ensartet stil. I ejerlavet findes et velbevaret vådområde, veje med alléer og velplejede stengærder. Eneste forstyrrende element er det nyopførte/restaurerede hus som ligger umiddelbart nord for Bol-tinggård. Dette hus virker stilmæssigt fremmed på den ellers gode sammenhæng i stil. Lydinge Mølle Lydinge Mølle er en vandmølle, der ligger ved Hågerup og tydligt illustrerer sammenhængen mellem natur og kultur som tidligere har knyttet sig til Hågerup Å. Den fremstår intakt med sit oprindelige bindingsværk og med vandmøllehjulet intakt. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af Lydinge Mølle er dog dårlig. Møllen bærer præg af manglende vedligeholdelse. Middel Hele karakterområdet Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse afspejles i den fortsatte landbrugsdrift, de større sammenhængende skovområder, som står som oprindeligt, de bevarede hovedgårdsstrukturer samt hegnsstrukturen hvori udskiftningstypen til stadighed kan genkendes. Efter udskiftningen er skalaen blevet en anelse større, idet en del af hegnsstrukturen efterfølgende er sløjfet. Området har været præget af en del eng- og mosearealer, som i dag enten er inddraget til landbrug eller sprunget i skov og krat. Nybebyggelse fra omkring 1910 og af nyere dato forekommer spredt i området. Nybebyggelse af nyere dato er dog ikke markant. De fleste landsbyer er ikke vokset nævneværdigt, kun Nørre Lyndelse, Nørre Søby, Vejle, Espe og til dels Vantinge er udbygget med nye parcelhuse. Det er karakteristik, at mange landsbyer stadig har gårde, som er i landbrugsmæssig funktion. De karaktergivende landskabselementer hegn, bebyggelse og skovområder fremstår i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Højspændingsledningerne virker forstyrrende i en stor del af karakterområdet, idet de ofte gennemskærer åbne landskabsrum med vide udsigter. Kværndrup virker ligeledes forstyrrende på de omkringliggende områder, idet en række industriskorstene i byens vestlige del er meget synlige ud i det omkringliggende landskab. Egeskovs ejerlav er forstyrret af både en højspændingsledning, Svendborg Landevej og industriskorstenene fra Kværndrup. Vindmøllerne i karakterområdet skaber lokalt visuel uro. Det er primært vindmøller i naboområderne, som kan virke visuelt forstyrrende i større dele af karakterområdet. Det drejer sig om en stor del af de områder, hvorfra der er vid udsigt til nabokarakterområder. Samlet vurderes tilstanden af være middel i hele karakterområdet. Egeskov Hovedbygningen til Egeskov ligger med sine tårne og spir placeret på pæle i en sø midt et primært velbevaret hovedgårdsejerlav. Pga. hovedbygningens massive form fremstår denne markant i dele af landskabet, især mod øst. Dens landskabelige betydning er dog kun lokal. Hovedindgangen til Egeskov er dog præget af at et højt antal besøgende idet p-plads bilet huse og toiletbygninger i ny byggestil præger området. Vurdering af tilstand Registreringspunkt: Nr. 1. UTM 32 U N: , E Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: SGJ/BMT 7

8 Vurdering af karakterstyrke Bellinge Volderslev Tarup Fangel Fangel Torp Vittinge Radby Pederstrup Sønder Højrup Ståby Ølsted Heden Gestelev Vantinge Sallinge Lørup Lyndelse Højrup Hillerslev Herringe Volstrup Trund Gammel Stenderup Øster Hæsinge Kværndrup 0 Ny Stenderup 2,5 5 kilometer Hågerup Krarup Snarup Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 8

9 Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Bellinge Volderslev Tarup Fangel Fangel Torp Vittinge Radby Pederstrup Sønder Højrup Ståby Ølsted Heden Gestelev Vantinge Sallinge Lørup Lyndelse Højrup Hillerslev Herringe Volstrup Trund Gammel Stenderup Øster Hæsinge Kværndrup Ny Stenderup 0 2,5 5 kilometer Hågerup Krarup Snarup Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 9

10 Vurdering af tilstand Bellinge Volderslev Tarup Fangel Fangel Torp Vittinge Radby Pederstrup Sønder Højrup Ståby Ølsted Heden Gestelev Vantinge Sallinge Lørup Lyndelse Højrup Hillerslev Herringe Volstrup Trund Gammel Stenderup Øster Hæsinge Kværndrup Ny Stenderup 0 2,5 5 kilometer Hågerup Krarup Snarup God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 10

11 Vurdering af sårbarhed Bellinge Volderslev Tarup Fangel Fangel Torp Vittinge Radby Pederstrup Sønder Højrup Ståby Ølsted Heden Gestelev Vantinge Sallinge Lørup Lyndelse Højrup Hillerslev Herringe Volstrup Trund Gammel Stenderup Øster Hæsinge Kværndrup 0 Ny Stenderup 2,5 5 kilometer Hågerup Krarup Snarup Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13 Svanninge Bakker 2 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse,

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141

Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141 Odense Tunneldalsystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141 Fotos fra registreringspunktet Foto fra kontrasterende delområde omkring Fangel Hede 2 Foto fra kontrasterende delområde

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke

Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Landskabskarakterområde 5, Jordbrugslandskab i fladt til let bølget terræn omkring Ullemarke Foto 1: Storskala jordbrugslandskab nord for Keldby. Foto 2: Varieret middel- til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

7 Giesegård herregårdslandskab

7 Giesegård herregårdslandskab 7 Giesegård herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Herregårdslandskab med moræneleraflejringer, intensivt landbrug og markante skovområder. Området er præget af store markflader, skovbryn og sparsom

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr.

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr. Manstrup Kulturmiljø nr. 71 Tema Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Bosættelse landet Emne(-r) Landsby, forteby Manstrup ligger ca. 2 km. fra Limfjorden i syd og omkring 8 km i fugleflugt

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn

Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Landskabskarakterområde 14. Åben landbrugsflade langs sydkysten af Høje Møn Foto 1: Udsigt over karakterområdets østlige del fra Gurkebakke. Nøglekarakter Enkelt middel til storskala jordbrugslandskab

Læs mere

Sallinge Dødis- og Åslandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 22

Sallinge Dødis- og Åslandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 22 Sallinge Dødis- og Åslandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 22 Foto fra registreringspunkt Nøglekarakter Bølget til bakket terræn, mellemstor skala, intensivt dyrkede landbrug,

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø Sønderballe landdistrikt - Topografi & natur En af de største ressourcer i Sønderballe Landdistrikt er landskabet, som udgøres af topografi, kultur og natur. I det følgende ses nærmere på topografien og

Læs mere

De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov

De små godshuse til gårdens folk og særlige funktioner Småbebyggelser langs skove og kyster samt ved Havnemark og Forskov Titel Lerchenborg området Tema Sted Tid Beskrivelse Hovedgården blev oprettet under navnet Østergård i 1704 ved nedlæggelse af landsbyen Østrups 8 gårde og blev senere udvidet med anden jord. Gården indgik

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

5 Gyrstinge landbrugsflade

5 Gyrstinge landbrugsflade 91 5 Gyrstinge landbrugsflade BESKRIVELSE Nøglekarakter Et storbakket, åbent, intensivt dyrket morænelandskab med spredt bebyggelse, enkel struktur og flere tværgående, tekniske anlæg. Figur 1 Det storbakkede

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere