TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte"

Transkript

1 TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst i EBITDA og stigninger i bruttomarginer og EBITDA-marginer inden for alle forretningsenheder sammenlignet med både 1. kvartal 2013 og 2. kvartal I forhold til omsætningen forventer vi, at vækstraterne forbedres i 2. halvår både som følge af mindre hård indvirkning fra regulering og forbedrede vækstrater inden for salget af mobiltelefoner. Vi bekræfter derfor forventningerne til Vi eksekverede fortsat på vores 2015-strategi med fokus på integrerede løsninger til erhvervskunder og husstande. Den nyligt annoncerede integrering af YouSee og Privat til én stærk forretningsenhed er et vigtigt skridt, der vil forstærke vores muligheder for at tilbyde løsninger med en klar go to market -strategi yderligere, og give endnu bedre kundeoplevelser. Vi fortsatte i 2. kvartal med at styrke kundeoplevelserne, og jeg er glad for at kunne rapportere, at kundetilfredsheden fortsat er på det høje niveau vi oplevede i 2012 og i 1. kvartal Vi undersøger pt. en række muligheder relateret til netværksoutsourcingpartnere for yderligere at forbedre kundeoplevelsen på vores mobilnet, herunder udrulningen af et uovertruffet 4G-net. Vi forventer at finde en løsning i 3. kvartal På de traditionelle erhvervsmarkeder opretholder vi fortsat vores stærke markedspositioner og har fremdrift inden for bl.a. mobilbredbånd og VoIP-tjenester. Jeg er også tilfreds med den stabile år-til-år EBITDA-udvikling i Erhverv efter fem kvartaler i træk med negativ udvikling. Når jeg ser tilbage på mit første år som CEO, er jeg stolt over de resultater, som vi har opnået, herunder forbedret trend for både fastnetforretningen og mobiltjenesterne, samt fortsatte driftsforbedringer, som har oversteget forventningerne. Jeg er meget opsat på fremover at fortsætte udviklingen af vores strategi og samtidig frigøre den nye dynamik skabt af reorganisationen understøttet af de to nye, eksterne medlemmer af direktionen. Carsten Dilling, koncernchef og CEO Omsætningen for 2. kvartal faldt med 6,5% pga. effekter fra regulering (udgjorde 43% af det rapporterede omsætningsfald), et betydeligt fald i omsætningen fra terminaludstyr med lav effekt på bruttoavancen og en lavere end forventet udvikling i Nordic Bruttoavanceudvikling for 2. kvartal på -3,3%, hvilket var bedre end i 1. kvartal pga. forbedringer inden for mobiltjenester og fastnetforretningen EBITDA for 2. kvartal faldt med 1,4%, hvilket var bedre end i 1. kvartal; organisk EBITDA steg med 1,4% efter seks kvartaler i træk med negativ organisk vækst Forbedret bruttoavance og EBITDA-marginer inden for alle forretningsenheder (både år-til-år og sammenlignet med 1. kvartal) Økonomi Resultat eksklusive særlige poster for 2. kvartal steg med 54,7% år-til-år, drevet af lavere skattesats Flad udvikling i EFCF i 2. kvartal udløste vækst ÅTD på 22,2% Forventningerne til 2013 bekræftes; interimudbytte på DKK 1,50 pr. aktie vil blive udbetalt den 13. august Tilfredsstillende nettoudvikling i detailmobiltale-rgu er (fald på 2.000) efter tre kvartaler med stor tilbagegang; inklusive mobilbredbånd udgjorde nettotilgangen en stigning på Vækst i detailbredbånds-rgu'er (på 4.000) for ottende kvartal i træk ( år-til-år) Fastnettelefoni-ARPU er tilbage på sporet efter et lavt 1. kvartal påvirket af færre arbejdsdage Mobil-ARPU er udviklede sig som forventet med stabil trend for privatmarkedet og fortsat pres på erhvervsmarkedet Fortsat stor tilgang af mobil-rgu'er i Nordic ( i 2. kvartal) Drift TDC A/S Høj score for kundetilfredshed (75) Det lave antal fejlhåndteringstimer fra 1. kvartal blev opretholdt i 2. kvartal CVR-nr København

2 TDC koncernens resultater Økonomiske resultater ÅTD Omsætning TDC koncernens omsætning faldt med 6,3% eller DKK 833m og blev negativt påvirket af: Den fortsatte negative effekt af regulering, der udgjorde DKK 388m eller 47% af det rapporterede fald i omsætningen. Især regulering af priserne på mobilterminering (MTR) og international roaming havde en væsentlig indvirkning på omsætningen. MTR for tale blev reduceret med gennemsnitligt 70% sammenlignet med 1. halvår Da reguleringen af priserne på international detaildataroaming blev implementeret i juli 2012, var der fuld effekt i 1. halvår med et gennemsnitligt prisfald på 67%. Omsætningen blev også i mindre grad påvirket af diverse fastnetreguleringer. af en mangeårig positiv væksttrend skyldtes aftagende projektsalg i vores svenske integratorforretning samt øget prispres inden for fastnettelefoni, IP-VPN og mobiltjenester i flere lande. Et fald i organisk omsætning fra indenlandske mobiltjenester på DKK 121m eller 4,1% som følge af prispres i Erhverv og Wholesale. Der ses dog en forbedret trend i den organiske omsætning især på detailmarkedet sammenlignet med de seneste kvartaler. Omsætningen fra indenlandsk internet & netværk udviste et mindre fald pga. den negative udvikling i både RGU er og ARPU er inden for engros- og erhvervsmarkederne. Dette blev delvist opvejet af RGU-vækst for privatkunder. Omsætningen blev gunstigt påvirket af: Faldende organisk omsætning fra indenlandsk fastnettelefoni på DKK 216m eller 11,3% pga. faldende PSTN RGU-base og mindre trafik pr. bruger. Et fald i organisk indenlandsk omsætning fra terminaludstyr mv. på DKK 164m eller 14,1%, hvilket hovedsageligt skyldtes fald i salget af mobiltelefoner solgt uden tilskud til privatkunder. Øget organisk omsætning fra indenlandsk tv på DKK 127m eller 6,5% som følge af ARPU-stigninger i Privat og YouSee som skyldtes en stigning i abonnementspriserne, kombineret med forsat positiv nettotilgang af TDC TV kunder. En gunstig udvikling for valutakursen for NOK og SEK havde en positiv indvirkning på DKK 64m. Faldende organisk omsætning på DKK 135m eller 5,8% i Nordic hovedsageligt pga. faldende omsætning inden for fastnettelefoni i alle tre lande inklusiv den ændrede indregning af omsætning fra servicenumre. Afslutningen 1 Pga. en kombination af ændret timing (i 2012 trådte reguleringen af MTR i kraft i marts, mens den i 2013 trådte i kraft den 1. januar), og betydelige prisnedsættelser. TDC Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal En mindre indvirkning fra den gennemførte erhvervelse i Nordic af telefonenheden i Relacom AB. 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning (6,5) (6,3) Bruttoavance (3,3) (4,3) EBITDA (1,4) (2,1) Driftsresultat (EBIT) eksklusive særlige poster (0,4) (3,3) Periodens resultat før særlige poster , ,2 Periodens resultat , (12,7) Totalindkomst i alt , ,8 EFCF , ,2 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 1,32 0,84 57,1 2,17 2,46 (11,8) Korrigeret resultat pr. aktie DKK 1,78 1,28 39,1 3,06 2,54 20,5 Udbyttebetaling pr. aktie DKK ,30 2,30 - Bruttomargin % 73,1 70,6-72,2 70,7 - EBITDA-margin % 40,3 38,2-40,2 38,4 - Anlægsinvesteringer (867) (868) 0,1 (1.752) (1.783) 1,7 Anlægsinvesteringer/omsætning % 14,1 13,2-14,1 13,5 - Rentebærende gæld, netto (22.374) (22.045) (1,5) (22.374) (22.045) (1,5) Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,2 2,1-2,2 2,1 - For yderligere data, se TDC Dataark 2K 2013 på For terminologi og definitioner, se Side 2

3 Bruttoavance Bruttoavancen faldt med 4,3% eller DKK 405m. TDC s resultat i 2. kvartal var betydeligt bedre end udviklingen i 1. kvartal (-3,3% sammenlignet med -5,4% i 1. kvartal) som følge af forbedret udvikling i mobiltjenester og i fastnetforretningen. Bruttoavancen faldt betydeligt mindre end omsætningen, idet MTR-nedsættelserne var bruttoavanceneutrale på koncernniveau, og det aftagende salg af terminaludstyr havde begrænset indvirkning på bruttoavancen. Den positive vækst i bruttomarginen i Nordic som følge af et optimeret netværks-set-up bidrog ligeledes til udviklingen. Bruttomarginen steg således fra 70,7% til 72,2%. EBITDA EBIDA faldt med 2,1% eller DKK 107m, hvilket var betydeligt mindre end faldet i bruttoavancen. Dette blev opnået ved organiske besparelser i driftsomkostninger på DKK 323m eller 7,5%. Især omkostningsbesparelserne vedrørende personale, marketing, it og facility management havde en positiv indvirkning på EBITDA. Periodens resultat Periodens resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 2.034m, hvilket er en stigning på DKK 460m eller 29,2%. Det lavere EBITDA blev mere end opvejet af lavere skatteomkostninger pga. den nedsatte selskabsskat. Den nedsatte selskabsskat anslås at have en positiv engangseffekt på udskudte skatteforpligtelser på DKK 446m 2. 2 Selskabsskatten sænkes gradvist fra 25% til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% fra De reducerede udskudte skatteforpligtelser vedrører primært aktiver, der ikke forventes beskattet i den nærmeste fremtid (pensionsaktiver, kundeforhold og brands). Særlige poster har udviklet sig negativt, eftersom 1. halvår 2012 omfattede provenuet fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA på DKK 760m efter skat. Periodens resultat inklusive særlige poster udgjorde således DKK 1.733m, hvilket var et fald på DKK 253m eller 12,7%. Totalindkomst Totalindkomsten i alt steg med DKK 86m til DKK 1.579m. Faldet i periodens resultat på DKK 253m blev mere end opvejet af den gunstige udvikling i anden totalindkomst på DKK 339m, hvilket primært skyldtes et tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger i 1. halvår 2012 som følge af et fald i diskonteringsfaktoren. Diskonteringsfaktoren steg i 1. halvår 2013, hvilket resulterede i en gevinst på DKK 1,6 mia., som dog blev opvejet af et lavere afkast end forventet på pensionskassernes aktiver. Pengestrømme EFCF 3 steg med DKK 233m eller 22,2% til DKK 1.281m. Nettodriftskapitalen blev forbedret med DKK 362m og skyldtes en markant reduktion af tilgodehavender efter ændringer i faktureringscyklus samt finansiering af smartphones (TDC Rate). I løbet af 2012 blev finansieringen af smartphones gradvist overført til en ekstern partner for TDC og Telmore brands. De negative nettopengestrømme fra særlige poster faldt med DKK 52m pga. færre betalinger til 3 EFCF måles som pengestrømme efter pengestrømme vedrørende særlige poster, mobillicensbetalinger og afdrag vedrørende finansiel leasing. TDC Koncernen, Pengestrømme og rentebærende nettogæld TDC Koncernen 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Pengestrømsopgørelse EBITDA (1,4) (2,1) Regulering for ikke-likvide poster , ,5 Pensionsbidrag (33) (34) 2,9 (75) (69) (8,7) Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (1) (1) - (3) (30) 90,0 Pengestrømme vedrørende særlige poster (135) (140) 3,6 (315) (367) 14,2 Ændring i driftskapital eksklusive særlige poster (420) (456) 7,9 (539) (901) 40,2 Rentebetalinger, netto (62) (197) 68,5 (782) (757) (3,3) Realiserede valutakursreguleringer (8) 2-16 (1) - Betalt selskabsskat (138) 0 - (303) (180) (68,3) Pengestrømme fra anlægsinvesteringer (899) (894) (0,6) (1.782) (1.793) 0,6 Afdrag på finansiel leasinggæld (16) (17) 5,9 (35) (37) 5,4 EFCF , ,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , ,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (888) (881) (0,8) (1.768) (880) (100,9) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (620) (3.972) 84,4 (1.872) (2.576) 27,3 Pengestrømme i alt i fortsættende aktiviteter 210 (3.140) 106,7 (542) (578) 6,2 Rentebærende gæld, netto (22.374) (22.045) (1,5) (22.374) (22.045) (1,5) Side 3

4 fratrædelsesordninger og ledige lejemål. Betalt selskabsskat steg med DKK 123m pga. ændret timing i forhold til sidste år. Pengestrømme fra anlægsinvesteringer udgjorde DKK 1.782m i 1. halvår 2013, hvilket hovedsageligt vedrørte investeringer i netinfrastruktur inklusive udbygningen af 4G-nettet, som pt. dækker 50% af befolkningen en stigning på 10 procent point i 1. halvår De negative pengestrømme fra investeringsaktiviteter i 1. halvår 2013 på DKK 1.768m udgjorde en stigning på DKK 888m, da 1. halvår 2012 blev positivt påvirket af engangspengestrømmen fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA 4. De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter faldt med DKK 704m til DKK 1.872m. Faldet var primært et resultat af aktietilbagekøbene i 1. halvår Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK m ultimo 1. halvår Det resulterede i en finansiel gearing (Rentebærende 4 Den afsluttede tvist medførte et provenu på DKK 1.011m, hvoraf DKK 253m blev betalt i selskabsskat i 4. kvartal nettogæld/ebitda) på 2,2, hvilket er i overensstemmelse med vores målsætning. Den rentebærende nettogæld steg med DKK 456m i 1. halvår 2013 pga. betalt udbytte på DKK 1.837m, hvilket blev delvist opvejet af de positive nettopengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter. Egenkapital I 1. halvår 2013 faldt egenkapitalen med DKK 212m til DKK m, idet udbyttebetalinger på DKK 1.837m mere end opvejede totalindkomsten i alt på DKK 1.579m. Forventningerne til 2013 Vi bekræfter forventningerne til 2013 som anført i Årsrapport Forventningerne og de underliggende forudsætninger er beskrevet nedenfor. Forventningerne er udarbejdet i overensstemmelse med den nuværende makroøkonomiske situation og en forventning om lille eller ingen forbrugsvækst i den danske økonomi. Indvirkningen fra reguleringen på vores indtjening forventes at stige yderligere i 2013 primært pga. helårseffekten fra reguleringen af detaildataroaming. Forventet udbytte pr. aktie på DKK 3,70 er i overensstemmelse med vores udbyttepolitik med udbetaling af cirka 90% af EFCF (pengestrømme efter særlige poster mv.). Heraf vil et interimudbytte på DKK 1,50 pr. aktie blive udbetalt den 13. august. Forudsætningerne bag forventningerne til 2013 Forventninger til 2013 (uændret) Dansk økonomi med lille eller ingen forbrugsvækst Endnu større indvirkning fra regulering sammenlignet med 2012 Forbedret år-til-år udvikling i bruttoavancen i mobilforretningen, men fortsat ARPUudhulning i Erhverv Væksten i bruttoavancen for fastnettelefoni og bredbånd på niveau med 2012 Stigning i ARPU vil fortsat skabe vækst i bruttoavancen fra tv Vækst i Nordic - dog på et lavere niveau end i 2012 Fortsatte besparelser i driftsomkostningerne - dog på et lavere niveau end i 2012 Fald i pengestrømme fra særlige poster vedrørende licenskøb og omstruktureringer Øgede anlægsinvesteringer efter yderligere udbygning af 4G-nettet samt yderligere forøget kapacitet i fastnettet Omsætning EBITDA Anlægsinvesteringer DKK 25,0-25,5 mia. DKK 10,0-10,2 mia. DKK 3,7 mia. Udbytte pr. aktie DKK 3,70 Side 4

5 Fastnettelefoni 2. kvartals højdepunkter Trafikindtægter er tilbage på sporet efter et middelmådigt 1. kvartal påvirket af færre arbejdsdage Fastnettelefoni DKK/ 'Scale' 5 fortsatte med at hæve ARPU og reducere churn inden for VoIP i Erhverv Betydelig år-til-år vækst i bruttomarginer inden for alle forretningsenheder (i alt 94% sammenlignet med 90% i 2. kvartal 2012) som følge af reducerede mobiltermineringspriser Begrænset tab af PSTN engros- og detail-rgu'er (37.000), mens VoIP-RGU-basen af privatkunder faldt med efter HomeTrio Mobil 6 -konverteringen som resulterede i et stort fald i fastnettelefoni, men en stigning i mobiltelefoni at tilbyde kunder en mobil-voip-konvergensløsning (Scale). Løsningen skaber fortsat højere ARPU end gennemsnittet og mindre churn. Samtidig steg Erhvervs bruttomargin betydeligt efter de reducerede MTR-priser og de implementerede prisstigninger K K K K K 2013 ARPU, privatkunder xx / xx Nettotilgang, ARPU, erhvervskunder privatkunder/erhvervskunder Økonomiske resultater ÅTD Fortsat migrering fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni kombineret med lavere minutforbrug (MoU) resulterede i et fald i omsætning og bruttoavance på henholdsvis 11,8% og 8,3%. En væsentlig årsag til omsætningsfaldet var et 16% år-til-år fald i privatkundebasen for rene PSTN-abonnementer til RGU er ved udgangen af 1. halvår Fastnettelefoni blev ligeledes negativt påvirket af et regulatorisk prisfald på 70% på fastnettermineringspriser 1. januar 2013, som påvirkede ARPU i alle forretningsenheder negativt. I Wholesale var den regulatoriske prisjustering på gensalg af PSTN den væsentligste årsag til en stigning på 5,3% i PSTN-ARPU. I privatkundesegmentet blev år-til-år PSTN- ARPU er negativt påvirket af regulerede nedsættelser af fastnetstermineringspriserne. Antallet af VoIP-RGU'er faldt med 2,6% som følge af at HomeTrio Mobil-kampagnen fik fastnetkunder med lavt forbrug til at skifte til et mobilabonnement inden for triple play-løsningen og derved reducerede privatkundebasen. På den positive side fortsatte Erhverv sit vellykkede modtræk mod traditionel priskonkurrence og migrering ved 5 Integreret VoIP og mobilløsning. 6 HomeTrio mobil er en triple-play-løsning bestående af internet, tv og mobiltelefoni. Fastnettelefoni, udvalgte hovedtal TDC Koncernen ekskl. Nordic 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (8,8) (11,8) Privat (11,3) (13,8) Erhverv (3,1) (9,1) Wholesale (21,2) (16,0) YouSee (14,3) (11,9) Øvrige inkl. elimineringer , ,3 Bruttoavance (4,6) (8,3) Bruttomargin % 93,8 89,7-93,4 89,7 - Organisk omsætning¹ (8,3) (11,3) Organisk bruttoavance¹ (4,4) (8,1) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 5

6 Mobiltjenester 2. kvartals højdepunkter Hård regulatorisk indvirkning (-11%) 7 på rapporteret omsætning, men betydelig forbedring af år-til-år faldet i organisk vækst og bruttoavance sammenlignet med niveauerne i 1. kvartal 2013 og 2012 Mobiltjenester DKK/ Betydelig år-til-år stigning i bruttomarginen inden for alle forretningsenheder primært som følge af de reducerede mobiltermineringspriser pr. 1. januar 2013 Forbedring i nettotilgangen af privatkunder pga. tilgang af nye RGU er i HomeTrio Mobil, lavere churn af RGU er med lav ARPU, samt en stor nettotilgang på i Erhverv ARPU for privatkunder viste en stabil udvikling, idet lanceringen af fri tale på det danske marked kun har haft moderat negativ indvirkning, mens ARPU i Erhverv fortsat er under pres Økonomiske resultater ÅTD Omsætning Den rapporterede omsætning faldt med 14,4% pga. en betydelig negativ indvirkning fra regulering af priserne på MTR og roaming på DKK 351m samt konkurrence på det danske mobilmarked, hvor især ARPU er på erhvervsmarkedet er under pres. Privat TDC fortsatte med at fokusere på premium-kvalitet og indhold samt samlefordele tilbudt til fair priser. Det nye 7 Større fald år-til-år i MTR for tale sammenlignet med tidligere år og ændret timing af regulering med virkning pr. 1. januar 2013 i stedet for pr. 1. marts som i K K K K K 2013 ARPU, privatkunder xx / xx Nettotilgang, ARPU, erhvervskunder privatkunder/erhvervskunder integrerede produkt til husstande, HomeTrio Mobil, har tiltrukket nye mobil-rgu'er siden lanceringen ultimo februar hvilket er bevis på dets succes. År-til-år RGU er faldt dog betydeligt med (inklusive Onfone) pga. færre RGU er med lav eller ingen ARPU. ARPU for privatkunder viste en relativ stabil udvikling. Succesen med Samlefordele og Mobilpakke Familie med attraktive betingelser og forudsigelige faste omkostninger for hele familiens behov for mobiltale og -data fortsætter i overensstemmelse med forventningerne. Som konsekvens af det fortsatte fokus på samlefordele og på at skabe løsninger for hele husstanden lancerede TDC i juli 2013 en ny pakke, henvendt til de 1,7 millioner danskere i hustande, der omfatter to personer. Erhverv Den negative omsætningsudvikling skyldtes et markant årtil-år ARPU-fald på 15,2% idet aftaler blev vundet eller genforhandlet til lavere priser. Den afsmittende effekt fra Mobiltjenester, udvalgte hovedtal TDC Koncernen ekskl. Nordic 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (12,7) (14,4) Privat (13,6) (15,0) Erhverv (12,7) (14,0) Wholesale (28,1) (32,2) YouSee (5,8) (8,7) Øvrige inkl. elimineringer (21) (47) 55,3 (42) (97) 56,7 Bruttoavance (6,9) (7,6) Bruttomargin % 86,5 81,0-86,4 80,0 - Organisk omsætning¹ (2,9) (4,1) Organisk bruttoavance¹ (2,5) (3,8) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. priskonkurrencen i privatmarkedet resulterede også i Side 6

7 fortsat migrering fra gamle til billigere produktudbud hos små og mellemstore kunder. På den positive side fortsatte antallet af mobilabonnementer år-til-år den positive tendens fra de foregående kvartaler med en RGU-stigning på , hvilket delvist skyldtes opsalg af mobiltale og mobilbredbånd i genforhandlede kontrakter med store kunder. Wholesale Omsætningen faldt pga. det generelle prispres på mobilmarkedet (et år-til-år ARPU-fald på 5,4%), den afsmittende virkning på indenlandske MVNO'er og mindre national roamingaktivitet sammenlignet med 2012 med betydelige fald i trafikmængden. YouSee (Onfone) Den rapporterede omsætning faldt med 8,7%, men positiv organisk vækst pga. en stor år-til-år stigning i antallet af RGU'er mere end opvejede et fald i ARPU. Bruttoavance Bruttoavancen faldt med DKK 198m eller 7,6% til DKK 2.424m. Den organiske bruttoavance korrigeret for regulatoriske effekter faldt med DKK 96m eller 3,8% som følge af et fald på DKK 121m i den organiske omsætning. Bruttomarginen steg fra 80,0% til 86,4% i 1. halvår 2013 som følge af den bruttoavance-neutrale effekt af de faldende regulerede mobiltermineringspriser. Side 7

8 Internet & netværk 2. kvartals højdepunkter Fortsat vækst i YouSee med år-til-år stigning i omsætningen på 8,7%, samt vækst på RGU'er og ARPU på DKK 3 sammenlignet med 1. kvartal 2013 Bredbånd DKK/1.000 Privat fortsatte den stabile år-til-år omsætningsvækst set i 1. kvartal efter fald i de seneste år Faldende omsætningsvækst i både Erhverv (6,9%) og Wholesale (5,6%) pga. år-til-år fald i RGU'er og ARPU Økonomiske resultater ÅTD Omsætning Omsætningen fra internet & netværk faldt med 1,9%, idet den negative udvikling i Erhverv opvejede den positive vækst i YouSee. Privat Privat havde en stabil omsætning, hvilket var en væsentlig forbedring i forhold til tidligere år K K K K K 2013 ARPU, privatkunder xx / xx Nettotilgang, ARPU, erhvervskunder privatkunder/erhvervskunder Wholesale Wholesale oplevede lav aktivitet på engrosmarkedet med en fortsat negativ udvikling i antallet af RGU'er pga. succesen i TDC's detail-brands samt store engroskunder, der fulgte en strategi om ren mobiltelefoni. Regulatoriske prisnedsættelser på ULL, BSA og udleje af faste kredsløb havde en negativ indvirkning på omsætningen med DKK 9m med fuld indvirkning på bruttoavancen. År-til-år stigningen i bredbånds-rgu'er, drevet af et fald i churn i TDC-brandet, blev opvejet af en fortsat prisudhulning på tværs af brands, idet den fortsatte migrering fra traditionelle produkter til dual- og triple playkombinationsprodukter resulterede i højere husstands- ARPU, men lavere ARPU på produktniveau. Erhverv Den negative omsætningsudvikling i Erhverv skyldtes en kombination af færre RGU'er og et fald i bredbånds-arpu som følge af migrering fra traditionelle produkter til bredbåndsprodukter med lavere ARPU. Internet & netværk, udvalgte hovedtal YouSee Omsætningen steg med 7,6% i 1. halvår I det seneste år har YouSee haft en fortsat stærk RGU-udvikling med en år-til-år stigning i antallet af RGU'er på ca. 5% hvert kvartal. Antallet af RGU'er steg med efter at vellykkede kampagner med tilbud om bredbånd med høj båndbredde resulterede i en stigning i både RGU'er og ARPU. Migrering til produkter med højere båndbredde havde ligeledes en positiv effekt på ARPU. Bruttoavance Bruttoavancen faldt med 1,8% eller DKK 45m til DKK 2.450m. Da faldet i omsætningen var på samme niveau, var bruttomarginen stort set uændret. TDC Koncernen ekskl. Nordic 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (3,0) (1,9) Privat (0,6) (0,3) Erhverv (6,9) (3,8) Wholesale (5,6) (5,8) YouSee , ,6 Øvrige inkl. elimineringer (30) (26) (15,4) (56) (42) (33,3) Bruttoavance (2,1) (1,8) Bruttomargin % 92,6 91,7-91,7 91,6 - Organisk omsætning¹ (2,4) (1,3) Organisk bruttoavance¹ (1,4) (1,2) ¹ Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer. Side 8

9 Tv 2. kvartals højdepunkter Tv DKK/1.000 Stigende år-til-år vækst i omsætning og bruttoavance i alle forretningssegmenter Forsat stigning i antallet af TDC TV-RGU'er på 7.000, drevet af tilgang i HomeTrio Mobil Negativ nettotilgang af kunder i YouSee påvirket af udsivning fra organiserede kunder TDC TV-ARPU (DKK +10 sammenlignet med 1. kvartal) blev gunstigt påvirket af en boksebegivenhed samt færre kampagner med introduktionsrabatter Antallet af streaminger for TDC koncernen steg med 123% sammenlignet med 2. kvartal 2012, men faldt med 17% sammenlignet med 1. kvartal 2013 pga. øget konkurrence og sæsonvariation Økonomiske resultater ÅTD Omsætning Omsætningen fra tv steg med DKK 127m eller 6,5% og var positivt påvirket af den forhøjede abonnementsafgift i både YouSee og Privat K K K K K 2013 ARPU, TDC TV ARPU, YouSee YouSee YouSees omsætning steg med 3,4%. Stigningen i abonnementsafgifter blev kun delvist opvejet af et år-til-år RGU-tab og kundemigrering til mindre tv-pakker. Samlet set steg år-til-år ARPU med 4,9%. Bruttoavance Bruttoavancen steg med DKK 36m eller 3,3%, mens bruttomarginen faldt fra 56,0% til 54,3%. Dette var dog en forbedring fra 1. til 2. kvartal, som følge af færre kampagner med introduktionsrabatter samt omkostninger afholdt i 1. kvartal i forbindelse med opstarten af YouBio i xx / xx Nettotilgang, TDC TV/YouSee Privat Som følge af et premium indhold og sammenhængende løsninger var Privat i stand til at fortsætte den positive udvikling fra tidligere år, hvilket resulterede i en stigning i omsætningen på 20,6%. Stigningen i omsætningen skyldtes nye RGU'er og en ARPU-stigning på DKK 10. ARPU steg pga. den forhøjede abonnementsafgift og de færre kampagner med introduktionsrabatter i 2. kvartal. 8 Prisstigning på DKK 10 for YouSee Plus-abonnementer pr. 1. oktober 2012, og DKK 10 for YouSees Basispakke samt DKK 25 for YouSees Mellem- og Fuldpakker pr. 1. januar (inklusive moms og betaling for ophavsret). Prisstigning på DKK 15 for TDC TV pr. 1. januar. Tv, udvalgte hovedtal TDC Koncernen ekskl. Nordic 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning , ,5 Privat TDC tv , ,6 YouSee tv , ,4 Øvrige inkl. elimineringer , ,3 Bruttoavance , ,3 Bruttomargin % 54,5 55,6-54,3 56,0 - Organisk omsætning , ,5 Organisk bruttoavance , ,4 Side 9

10 Nordic 2. kvartals højdepunkter Lavere end forventet omsætningsvækst pga. øget prispres hvilket resulterede i lavere ARPU er inden for fastnettelefoni, IP-VPN og mobiltjenester i alle lande Positiv EBITDA-udvikling fastholdt pga. optimeret netværks-set-up; organisk vækst i EBITDA på 4,7% (rapporteret 6,8%) Bruttomarginen steg fra 39,9% i 2. kvartal 2012 til 43,1% Tiltaget vedrørende mellemstore virksomheder iværksat af TDC Sverige er forsinket, men er nu godt i gang gennemførte erhvervelse af telefonenheden i Relacom AB i Sverige. Fastnettelefoni Udover den ændrede indregning af omsætning fra servicenumre resulterede et fald i MoU efter migreringen væk fra fastnettelefoni kombineret med den generelle prisudhulning i faldende omsætning. Mobiltjenester Solid år-til-år nettotilgang i alle de nordiske lande, men især relateret til vækst i TDC Sverige. ARPU er dog presset pga. konkurrence og generel prisudhulning (år-til-år ARPU fald på 24,8%). Fortsat stor tilgang af mobil-rgu'er på sammenlignet med 1. kvartal, primært i Sverige og Norge, mens IP-VPN-RGU'er forblev stabil Økonomiske resultater ÅTD Omsætning Rapporteret omsætning i Nordic faldt med DKK 59m eller 2,6%. TDC Sverige havde dog en lille omsætningsvækst i lokal valuta. Vendingen af den langvarige trend med positiv omsætningsvækst i Nordic skyldes øget prispres inden for alle produktområder. Som rapporteret i 2012, havde en helårskorrektion af indregningen af indtægter fra visse typer servicenumre i TDC Finland i 4. kvartal 2012 endvidere en negativ indvirkning på omsætningsvæksten i TDC Finland på DKK 39m sammenlignet med rapporteret omsætning i 1. halvår Regulering af mobilroaming havde ligeledes en negativ indvirkning på den rapporterede omsætning på DKK 11m. Omsætningen blev positivt påvirket af valutakursudviklingen for SEK og NOK og en mindre indvirkning fra den Nordic, udvalgte hovedtal Nordic 2K K 2012 Internet & netværk Det lille fald i IP-VPN-forretningen relaterede til en lavere årtil-år ARPU og udfordringer for det generelle niveau i kundetilgangen. Selvom antallet af internetforbindelser var under pres, specielt i TDC Sverige, havde størstedelen af disse installationer relativt lave ARPU'er og marginer. Terminaludstyr Med en omsætningsvækst på 12,4% nåede væksten i terminaludstyr mv. næsten den samme vækstrate som i Bruttoavance Trods faldet i omsætningen fortsatte bruttoavancen med at stige (oppe med 4,8%) dog med en lavere vækstrate end tidligere. Bruttomarginen steg fra 39,5% i 2012 til 42,5% pga. et optimeret netværks-set-up, den ændrede indregning af servicenumre og en forbedret avance for projektsalg. Den blev dog udfordret af en ændret produktsammensætning hen imod flere produkter med lav avance såsom Direct 9, datacentre, video og andre nye produkter, der også har lave avancer. 9 Forretningsområdet Direct omfatter salg af mobiltelefoner, konferencetelefoner, headsets, tavlecomputere og lignende. Salget sker via den online salgskanal og gennem Nordics sælgere. Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (2,6) (2,6) TDC Sverige , ,4 TDC Norge (9,0) (7,2) TDC Finland (17,1) (15,8) Øvrige, inkl. elimineringer (37) (32) (15,6) (63) (60) (5,0) Fastnettelefoni (21,0) (21,1) Mobiltjenester (3,6) (1,9) Internet og netværk (3,7) (1,4) Terminaludstyr mv.¹ , ,4 Øvrige² (2) 16 (112,5) (1) 24 (104,2) Bruttoavance , ,8 Bruttomargin % 43,1 39,9-42,5 39,5 - Organisk omsætning³ (5,4) (5,8) Organisk bruttoavance³ , ,2 ¹ Inklusive salg af terminaler, systemintegration og installationer. ² Omfatter servicetelefonitjenester mv. 3 Rapporteret omsætning og bruttoavance eksklusive valutakurseffekter, regulatoriske prisjusteringer samt indvirkningen af erhvervelser og frasalg. Side 10

11 Driftseffektivitet 2. kvartals højdepunkter Organiske besparelser i driftsomkostningerne på DKK 127m eller 5,9% Færre kabel- og volumenfejl fortsatte med at reducere antallet af fejlretningstimer (13% år-til-år) 159m hovedsageligt pga. et 5,1% fald i det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere og vikarer 10. Disse reduktioner skyldtes primært færre fejlretningstimer (et fald på 20% i forhold til 1. halvår 2012), men også øget effektivitet, herunder centralisering af produktcheferne i Operations samt det fortsatte fald i den traditionelle fastnetforretning Fortsat høj kundetilfredshedsscore på 75 Antallet af uacceptable kundeoplevelser steg med 8 point, sammenlignet med et stærkt 1. kvartal, til en score på 52 pga. længere leverings- og fejlretningstider, et nedbrud på nettet, der ramte IP-trafikken, og signalproblemer under Champions League semifinalen Driftsresultater ÅTD TDC fortsatte med at optimere processerne og øge effektiviteten inden for alle aspekter af det daglige arbejde. De væsentligste resultater kan tilskrives de tre transformationsprogrammer (TAK, Radikal Forenkling og TDC 2.0), der alle udvikler sig ifølge planen. Driftsomkostninger Optimeringen af processer i hele koncernen og den øgede effektivitet kombineret med fortsat fokusering på omkostninger resulterede i en række besparelser. Som følge heraf faldt de organiske driftsomkostninger med DKK 323m (rapporteret DKK 298m). De organiske personaleomkostninger faldt med DKK Siden 1. halvår 2012 har TDC gennemført en række tiltag, der i væsentlig grad forbedrede omfanget af besparelser. Overgangen af TDC IT fra CSC til Tata Consultancy Services resulterede i betydelige it-besparelser. Der blev gennemført en række pladsoptimeringsprojekter, f.eks. flyttede NetDesign, Onfone og Dansk Kabel TV til TDC's hovedkontor på Teglholmen De organiske markedsføringsomkostninger faldt pga. konsolidering af brands og højere effektivitet i markedsføringsforbruget Anlægsinvesteringer De samlede anlægsinvesteringer var stort set uændrede fra 1. halvår 2012 til 1. halvår Pga. frost i 1. kvartal 2013, som satte begrænsninger for graveaktiviteten, var der begrænset udrulning af fiber, koaksial- og kobberkabler. Det blev opvejet af investeringer i netværk over jorden, hovedsageligt i mobilnettet (udrulning af 4G-net) samt IP-opgraderinger i kernenettet. De store investeringer i kundeinstallationer fortsatte, men på et lidt lavere niveau end i 1. halvår Det skyldtes hovedsageligt en stor salgsvolumen af TDC TV efter slukningen af det analoge tv-signal i 1. kvartal FTE-reduktionen blev delvist opvejet af en konvertering af vikarer til FTE'er. Driftsomkostninger & KPI 2K K K K K K 2012 Ændring i % 2K 2013 vs. 2K 2012 Driftsomkostninger (2.012) (1.956) (1.999) (1.933) (2.129) (2.137) 5,5 Personalerelaterede omkostninger (1.226) (1.185) (1.205) (1.147) (1.287) (1.239) 4,7 Eksterne omkostninger (786) (771) (794) (786) (842) (898) 6,7 Organiske driftsomkostninger (2.014) (1.956) (2.033) (1.929) (2.141) (2.152) 5,9 KPI'er DKK/måned Kundetilfredshedsscore Indeks ,4 Medarbejdertilfredshedsscore Indeks Anbefalingsscore Indeks (1,5) Uacceptable kundeoplevelser Indeks ,8 Fejlretningstimer Timer (1.000) ,8 Antal FTE'er (ultimo perioden) # (3,3) Gennemsnitligt antal FTE'er # (3,3) Side 11

12 Koncernregnskab Resultatopgørelse TDC Koncernen Note 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Omsætning (6,5) (6,3) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.655) (1.934) 14,4 (3.445) (3.873) 11,1 Bruttoavance (3,3) (4,3) Eksterne omkostninger (899) (976) 7,9 (1.776) (2.024) 12,3 Personaleomkostninger 3 (1.131) (1.172) 3,5 (2.220) (2.286) 2,9 Andre indtægter og omkostninger (5,3) (36,4) EBITDA (1,4) (2,1) Afskrivninger (682) (675) (1,0) (1.365) (1.338) (2,0) Amortiseringer (530) (566) 6,4 (1.058) (1.108) 4,5 Nedskrivninger for værdiforringelse (6) (6) - (15) (13) (15,4) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.218) (1.247) 2,3 (2.438) (2.459) 0,9 Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (0,4) (3,3) Særlige poster 4 (233) (150) (55,3) (416) (468) 11,1 Driftsresultat (EBIT) (7,9) (1,6) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (99,0) Heraf særlige poster Renteindtægter og renteomkostninger 5 (272) (278) 2,2 (507) (551) 8,0 Valutakursreguleringer 5 (17) 2-3 (2) - Dagsværdireguleringer (50,0) (5) (23) 78,3 Renter på pensionsaktiver (23,0) (24,0) Resultat før skat (15,0) (30,3) Skat af periodens resultat før særlige poster 149 (345) 143,2 (134) (649) 79,4 Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster , (4,2) Skat af periodens resultat i alt 220 (311) 170,7 (19) (529) 96,4 Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter , (12,7) Periodens resultat , (12,7) Periodens resultat eksklusive særlige poster , ,2 Resultat pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie 1,32 0,84 57,1 2,17 2,46 (11,8) Udvandet resultat pr. aktie 1,31 0,84 56,0 2,16 2,46 (12,2) Korrigeret resultat pr. aktie 1,78 1,28 39,1 3,06 2,54 20,5 Totalindkomstopgørelse TDC Koncernen 2K K H H 2012 Periodens resultat Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske virksomheder (70) 22 (92) 35 Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme (156) 92 (177) (11) Dagsværdireguleringer af sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen 9 (53) Poster, der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (197) 81 (22) (758) Skat af eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger 50 (30) Ændring af selskabsskatteprocenten Anden totalindkomst (271) 112 (154) (493) Totalindkomst i alt Side 12

13 Balance TDC Koncernen Note 30. juni december juni 2012 Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserver (665) (432) (425) Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser Lån Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Skyldig selskabsskat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt Side 13

14 Pengestrømsopgørelse 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % EBITDA (1,4) (2,1) Regulering for ikke-likvide poster , ,5 Pensionsbidrag (33) (34) 2,9 (75) (69) (8,7) Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (1) (1) - (3) (30) 90,0 Pengestrømme vedrørende særlige poster (135) (140) 3,6 (315) (367) 14,2 Ændring i driftskapital (420) (456) 7,9 (539) (901) 40,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat , ,2 Rentebetalinger, netto (62) (197) 68,5 (782) (757) (3,3) Realiserede valutakursreguleringer (8) 2-16 (1) - Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat , ,2 Betalt selskabsskat (138) - - (303) (180) (68,3) Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter , ,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , ,6 Investering i virksomheder (117) 101,7 Investering i materielle aktiver (662) (657) (0,8) (1.373) (1.350) (1,7) Investering i immaterielle aktiver (237) (237) - (409) (443) 7,7 Investering i øvrige anlægsaktiver (1) - - (1) (1) - Frasalg af virksomheder Salg af materielle aktiver (42,9) Salg af øvrige anlægsaktiver 1 4 (75,0) 3 6 (50,0) Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder (99,4) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (888) (881) (0,8) (1.768) (880) (100,9) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (888) (881) (0,8) (1.768) (880) (100,9) Provenu ved langfristet lånoptagelse Afdrag på langfristede lån - (3.403) - - (3.403) - Afdrag på finansiel leasing (16) (17) 5,9 (35) (37) 5,4 Ændring i kortfristede banklån (184) (302) - Ændring i rentebærende gældsforpligtelser (1) - Betalt udbytte (420) (394) (6,6) (1.837) (1.755) (4,7) Køb og salg af egne aktier, netto - (158) - - (750) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (620) (3.972) 84,4 (1.872) (2.576) 27,3 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (620) (3.972) 84,4 (1.872) (2.576) 27,3 Pengestrømme i alt 210 (3.140) 106,7 (542) (578) 6,2 Likvider primo (94,5) (34,7) Likvider ultimo (52,7) (52,7) EFCF TDC Koncernen 2K K 2012 Ændring i % 1H H 2012 Ændring i % Pengestrømsopgørelse EBITDA (1,4) (2,1) Regulering for ikke-likvide poster , ,5 Pensionsbidrag (33) (34) 2,9 (75) (69) (8,7) Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser (1) (1) - (3) (30) 90,0 Pengestrømme vedrørende særlige poster (135) (140) 3,6 (315) (367) 14,2 Ændring i driftskapital eksklusive særlige poster (420) (456) 7,9 (539) (901) 40,2 Rentebetalinger, netto (62) (197) 68,5 (782) (757) (3,3) Realiserede valutakursreguleringer (8) 2-16 (1) - Betalt selskabsskat (138) 0 - (303) (180) (68,3) Pengestrømme fra anlægsinvesteringer (899) (894) (0,6) (1.782) (1.793) 0,6 Afdrag på finansiel leasinggæld (16) (17) 5,9 (35) (37) 5,4 EFCF , ,2 Side 14

15 Egenkapitalopgørelse TDC Koncernen Aktie kapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for sikring af pengestrømme Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar (616) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme - - (11) - - (11) Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen Eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (758) - (758) Skat af eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger - - (14) Totalindkomst i alt (480) Udbetalt udbytte (1.790) (1.790) Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier (750) - (750) Aktiebaseret aflønning Egenkapital pr. 30. juni (581) TDC Koncernen Aktie kapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for sikring af pengestrømme Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar (542) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder - (92) (92) Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme - - (177) - - (177) Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen Eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (22) - (22) Skat af eftermålingseffekter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger Ændring af selskabsskatteprocenten Totalindkomst i alt - (92) (141) Udbetalt udbytte (1.898) (1.898) Udbytte af egne aktier Annullering af egne aktier (13) Aktiebaseret aflønning Egenkapital pr. 30. juni (634) (31) Generalforsamlingen vedtog den 7. marts 2013 at reducere selskabets aktiekapital med nominelt DKK ved at annullere egne aktier. Efter kapitalnedsættelsen udgør det samlede antal aktier med en nominel værdi på DKK 1 pr. aktie. Side 15

16 Noter til koncernregnskabet Note 1 Anvendt regnskabspraksis TDC's delårsrapport for 1. halvår 2013 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 " Præsentation af delårsrapporter" samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet opstiller ledelsen forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden. I note 2 i koncernregnskabet for 2012, jf. TDC Koncernens Årsrapport 2012, er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af koncernregnskabet. ÆNDRET REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF PENSIONER Den ændrede IAS 19 Personaleydelser, der trådte i kraft den 1. januar 2013, har følgende indvirkning på TDC's regnskab: Pensionskassernes administrationsomkostninger medtages nu i pensionsomkostningerne. Tidligere blev de implicit medtaget i det forventede langsigtede afkast på aktiver Renter på pensionsaktiver beregnes netto ud fra en diskonteringssats. Tidligere blev de beregnet som dagsværdien af pensionskassens aktiver multipliceret med den forventede langsigtede afkastningsgrad fratrukket pensionsforpligtelsen multipliceret med diskonteringssatsen TDC er ophørt med anvendelsen af det supplerende EBITDA, EBITDA før pensionsindtægter, da rentekomponenterne (tidligere oplyst som pensionsindtægter) nu er reklassificeret til en finansiel post (rente af pensionsaktiver) Ændringen har ingen indvirkning på pensionsaktiver, pensionsforpligtelser og egenkapital Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Med undtagelse af den ovenfor anførte ændring er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til TDC's Koncernårsrapport for Indvirkning på koncernregnskabet Tidligere IAS 19 Ændret præsentation Effekt af ændret praksis Ny IAS 19 Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA før pensionsindtægter) 1H (6) H (6) Pensionsindtægter 1H (118) - - 1H (42) - - Driftsresultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 1H (118) (6) H (42) (6) Renter på pensionsaktiver 1H H Årets resultat 1H H Totalindkomst 1H 2013 (147) - (7) (154) 1H 2012 (398) - (95) (493) Egenkapital 1H H Side 16

17 Note 2 Segmentoplysninger I 1. kvartal 2013 ændrede TDC fordelingen af omkostninger til infrastruktur samt organisationen: YouSees brug af netinfrastruktur og varelagertjenester i andre segmenter allokeres på omkostningsbasis. Tidligere blev YouSees brug af fastnettet og mobilnettet faktureret på basis af armslængdeprincippet Omkostninger til tv-indhold vedrørende TDC TV allokeres direkte til Privat, Erhverv og Wholesale. Tidligere blev disse segmenters brug af tv-indhold faktureret på basis af armslængdeprincippet og indregnet som omsætning i YouSee Onfone er overført fra Privat til YouSee TDC Hosting Danmark er overført fra Nordic til Erhverv Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. De annoncerede organisationsændringer 1 vil fremgå af segmentoplysningerne for 3. kvartal For yderligere oplysninger henvises til afsnittet 'Koncernforhold'. Segmenter Privat Erhverv Nordic Wholesale 2K K K K K K K K 2012 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (1.093) (1.261) (771) (903) (911) (950) (224) (275) Andre indtægter og omkostninger (1) EBITDA YouSee Operations & hovedkontoret I alt 2K K K K K K 2012 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (729) (799) (179) (157) (3.907) (4.345) Andre indtægter og omkostninger EBITDA (118) (80) Afstemning af omsætning 2K K 2012 Præsentationspligtige segmenter Eliminering af omsætning mellem segmenter (217) (256) Konsolideret beløb Afstemning af resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 2K K 2012 EBITDA fra præsentationspligtige segmenter Eliminering af EBITDA (4) - Ikke-allokeret: Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (1.218) (1.247) Særlige poster (233) (150) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 1 - Renteindtægter og renteomkostninger (272) (278) Valutakursreguleringer (17) 2 Dagsværdireguleringer Renter af pensionsaktiver Konsolideret resultat før skat Side 17

18 Segmenter Privat Erhverv Nordic Wholesale 1H H H H H H H H 2012 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (2.227) (2.566) (1.567) (1.795) (1.863) (1.945) (453) (544) Andre indtægter og omkostninger (1) EBITDA YouSee Operations & hovedkontoret I alt 1H H H H H H 2012 Ekstern omsætning Omsætning mellem segmenter Omsætning Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (1.471) (1.520) (283) (312) (7.864) (8.682) Andre indtægter og omkostninger EBITDA (161) (168) Afstemning af omsætning 1H H 2012 Præsentationspligtige segmenter Eliminering af omsætning mellem segmenter (415) (492) Konsolideret ekstern omsætning Afstemning af resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 1H H 2012 EBITDA fra præsentationspligtige segmenter Eliminering af EBITDA (7) (1) Ikke-allokeret: Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (2.438) (2.459) Særlige poster (416) (468) Resultat af joint ventures og associerede virksomheder Renteindtægter og renteomkostninger (507) (551) Valutakursreguleringer 3 (2) Dagsværdireguleringer (5) (23) Renter af pensionsaktiver Konsolideret resultat før skat Side 18

19 Note 3 Medarbejdere FTE'er (ultimo perioden) 1H H 2012 Ændring i % 1H 2013 vs. 1H 2012 Ændring i % 1H 2013 vs Privat (5,0) (2,9) Erhverv (8,0) (5,3) Nordic ,5 4,3 Wholesale (17,9) (10,6) YouSee ,0 5,1 Andre aktiviteter¹ (4,6) (1,6) TDC Koncernen (3,3) (0,9) TDC Koncernen, indland (4,5) (1,8) Gennemsnitligt antal FTE'er 1H H 2012 Ændring i % 1H 2013 vs. 1H 2012 Ændring i % 1H 2013 vs Privat (2,7) (2,8) Erhverv (6,1) (5,7) Nordic ,3 2,1 Wholesale (13,2) (13,2) YouSee ,5 2,7 Andre aktiviteter¹ (5,7) (3,7) TDC Koncernen (3,3) (2,4) TDC Koncernen, indland (4,0) (3,1) 1 Omfatter Operations, Hovedkontoret, udstationerede og medarbejdere på orlov mv. Side 19

20 Note 4 Særlige poster I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, såsom særlige nedskrivninger for værdiforringelse af immaterielle og materielle aktiver samt omstruktureringsomkostninger. Endvidere indgår gevinster og tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme, samt transaktionsomkostninger og købsprisreguleringer ved erhvervelse af virksomheder. Særlige poster udgjorde en omkostning efter skat på DKK 301m i 1. halvår 2013 sammenlignet med en indtægt efter skat på DKK 412m i 1. halvår Som beskrevet i Årsrapporten har TDC indgået aftaler om leje af bygninger, der løber frem til senest Der er foretaget hensættelser til forventede omkostninger vedrørende ledige lejemål, som bl.a. er baseret på det forventede tidspunkt og niveauet for lejeomkostningerne forbundet med fremleje af lejemål. De ledige lejemål omfatter bl.a. overskydende kontorkapacitet og telefoncentraler pga. af færre ansatte og mindre pladskrævende udstyr. I 1. halvår 2013 omfattede omkostninger vedrørende fratrædelsesordninger og ledige lejemål en revurdering af hensættelser til forventede omkostninger vedrørende ledige lejemål. De ekstra hensættelser på DKK 156m skyldes yderligere ledige lokaler samt en revurdering af de forventede fremlejede lejemål. TDC vil fortsat fremleje yderligere lejemål efter de yderligere nedskæringer i antallet af medarbejdere og opgradering af teknisk udstyr. Indtægter vedrørende retssager omfattede en afgørelse af en tvist i Sverige om samtrafikpriser 1 på DKK 57m. I 1. halvår 2012 indeholdt øvrige omstruktureringsomkostninger mv. primært omkostninger til it-outsourcingaftalen med Tata Consultancy Services og opsigelsen af kontrakten med CSC, dvs. omkostninger til opsigelse, omstilling og transformation (DKK 268m). De samlede betalinger vedrørende leverandørskiftet forventes at udgøre DKK 348m. Heraf har DKK 102m haft indvirkning på 2012, DKK 56m på 1. halvår 2013 og de resterende betalinger på DKK 190m forventes erlagt i perioden Indtægter vedrørende retssager omfattede hovedsageligt momsrefusion for perioden Den tilsvarende positive pengestrøm vil blive indregnet i 3. kvartal Særlige poster TDC Koncernen 2K K H H 2012 Periodens resultat eksklusive særlige poster Konsoliderede virksomheder: Omkostninger vedrørende fratrædelsesprogrammer og uudnyttede lejemål (231) (119) (401) (223) Øvrige omstruktureringsomkostninger mv. (46) (11) (54) (278) Nedskrivning for tab ved værdiforringelse (10) (5) (13) (21) Indtægter vedrørende retssager Tab vedrørende retssager (3) (15) (5) (28) Særlige poster før skat (233) (150) (416) (468) Skat vedrørende særlige poster Særlige poster efter skat i konsoliderede virksomheder (162) (116) (301) (348) Særlige poster vedrørende til joint ventures og associerede virksomheder Særlige poster efter skat, i alt (162) (116) (301) 412 Periodens resultat Cash flow fra særlige poster TDC Koncernen 2K K 2012 Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (121) (181) Retssager og tvister 1 21 Øvrige forhold (60) (67) I alt (180) (227) 30. juni juni 2012 Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (221) (311) Retssager og tvister (6) 40 Øvrige forhold (88) (96) I alt (315) (367) Side 20

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13

TDC rsrapport 2012. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2012 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 9 TDC i dag 9 Strategi 2013-15 13 Årsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere