Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012"

Transkript

1 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål, at der er sket ændringer. De handler især om overvejelser med hensyn til at udforme eksamensspørgsmål, og der er som tidligere nogle eksempler på forskellige tilgange, bl.a. med fokus på at bringe det faglige mål om kritisk vurdering i spil. Eksamen på C Alle elever/kursister der er startet på uddannelsen i 2010, skal op efter den nye eksamensform med 40 minutters forberedelse og 20 minutters eksamination. Nogle hold har allerede været op efter denne ordning, og en del kolleger svarede på min opfordring om at kommentere eksamensformen i forbindelse med sommereksamen. De tilbagemeldinger jeg har fået tyder på, at der er problemer med tid, især eksaminationstid. Tilbagemeldinger drejede sig om flg. Der går en del tid med at sætte i gang og votere, og det går som ud over elevens prøvetid. Det var stressende, og man føler virkelig, at de fire ekstra minutter mangler. Det var svært at holde tiden, og man oplevede forsinkelse. Det skyldtes, at man prøvede at give eleven så tæt på de 20 minutter som muligt. Det virker ikke rimeligt, at psykologi C har andre eksamensvilkår end tilsvarende fag på C, som har beholdt modellen. Det er ærgerligt, at vi ikke har mere mulighed for synopsis. Eleverne klarede sig bedre i den eksamensform, og det var godt, at de kunne samarbejde om at udarbejde synopsis. Jeg takker for disse tilbagemeldinger, og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at de bliver hørt på rette sted. Der var endvidere en del henvendelser i forbindelse med eksamensterminen omkring eksamensspørgsmål, især på C. Det kunne se ud til, at der stadig er nogle problemer med hensyn til udforming af eksamensspørgsmål, bilagsmaterialet og sammenhæng mellem det eleverne har gennemgået og de eksamensspørgsmål, som censorerne fik tilsendt. Ligeledes pegede censorerne på, at eksamensspørgsmålene ikke gav mulighed for at honorere de faglige mål i tilstrækkeligt omfang. Enkelte pegede på, at bilagsmaterialet var ulæseligt. Jeg vil henvise til læreplanen og vejledningen, men det er klart, at de enkelte eksamensspørgsmål skal afspejle de gennemgåede temaer. Det betyder, at det er en god ide at lægge bilagsmateriale til side under gennemgangen af de enkelte temaer, så man er klædt på til at lave eksamensspørgsmålene. Man kan naturligvis låne andres bilag, men det kan ikke anbefales at låne andres

2 eksamensspørgsmål uden videre. Og så skal man naturligvis kunne læse bilagene uden problemer. AT - men også andre muligheder for at fremme innovationskompetence i ungdomsuddannelserne Der har været afholdt fire konferencer om AT rundt omkring i landet, hvor der også har været fokus på det ægte forsøg om innovation, som kører på mange skoler nu. Ministeriet er interesseret i at opsamle erfaringer fra disse forsøg for at få et indblik i den aktuelle læreplans muligheder i forhold til innovative tiltag. Der er altså ikke lagt fuldstændigt faste rammer - netop fordi der er tale om et ægte forsøg. Selvom man ikke er med i forsøget, kan det måske være en ide at overveje, om vi måske kan indtænke innovation i vores daglige undervisning. Innovation er defineret som nytænkning, der skaber værdi. Innovation er ifølge ph.d. Lotte Darsø at kunne se muligheder og at være i stand til at føre disse muligheder ud i livet på en værdiskabende måde. Innovationskompetence opstår på baggrund af et fundament af grundlæggen viden og færdigheder og skabes bedst i samspil med andre, siger hun. Jeg kan anbefale Lotte Darsøes bog 'Inovationspædagogik' - kunsten at fremelske innovationskompetence' fra forlaget samfundslitteratur. Der ligger en del muligheder for at tænke i udvikling af innovationskompetence, og jeg tror, at en del kolleger allerede gør det i det små uden at tænke, at det også kan forbindes til innovation. For eksempel er der tradition for, at man i forbindelse med identifikation af psykologiske problemstillinger altid analyserer problemerne ved hjælp af psykologiske teorier og undersøgelser, og det er ikke usædvanligt, at man også diskuterer konkrete muligheder for at forbedre noget for mennesker. Det sker med udgangspunkt i den psykologiske viden. Måske har man også haft kontakt med forskellige institutioner eller virksomheder for at forankre den psykologiske viden i virkeligheden. Det er netop denne dimension af undervisningen, der kan styrkes og dermed være med til at fremme elevernes innovative kompetencer, bl.a. gennem at tilrettelægge undervisning på, der giver eleverne mulighed for at stille andre spørgsmål og måske udtænke muligheder for ændringer eller bare noget helt nyt i forbindelse med de problemstillinger, vi arbejder med i undervisningen. Der ligge en masse muligheder her i psykologi, også i fagligt samspil med andre fag i alle ungdomsuddannelserne- først og fremmest indenfor feltet social innovation. Man kan se mere om Lotte Darsø på hendes hjemmeside, hvor man også kan finde første afsnit af hendes bog. Rammeforsøg og udviklingsprojekter I tråd med ønsket om kontinuerlig udvikling af ungdomsuddannelserne, så de kan leve op til regeringens målsætning om, at 95 % af en årgang får en ungdomsuddannelse, og i erkendelse af vigtigheden af, at udviklingen foregår på skolerne, blev der udmeldt mål for rammeforsøg og udviklingsprojekter med ansøgningsfrist den 15.juni Rammeforsøgene er delt op i

3 Rammeforsøg A om studietid (uddannelsestid og elevetid samles til 'studietid' Rammeforsøg B om timepuljer (uddannelses hhv. elevtid til studieretningsfag og visse obligatoriske fag samles i timepuljer Rammeforsøg C om studiefællesskaber (elever/kursister kan i perioder samles på tværs af klasser). Forsøgene er skudt i gang, og ministeriet har nedsat følgegrupper, som vil samle erfaringer ud fra tilbagemeldinger fra skolerne. SRP og SSO igen Det er snart tid for SRP og SSO igen. Vær opmærksom på, at det er de faglige mål i SRP samt relevante faglige mål i de indgående fag, der kommer i spil. Sidste år var der mange gode opgaveformuleringer, hvor der var et fint samspil mellem fagene. HF eleverne har mulighed for at skrive i psykologi alene, og det benytter mange kursister sig af. Det kan anbefales, at man vedlægger bilag til opgaverne i SSO, således at kursisten får noget konkret at arbejde ud fra. Ligeledes er det vigtigt at være præcis i kravene til besvarelsen Med hensyn til SRP er der stadig flest opgaver med psykologi i samspil med engelsk, og der er begyndt at blive længere imellem opgaveformuleringer, der udelukkende inddrager fiktion som case. Rigtigt mange kolleger lægger nu også et bilag ved opgaveformuleringen. Jeg blev kontaktet af flere i løbet af censurperioden med hensyn til, hvor meget eller hvor lidt der skulle stå i opgaveformuleringen. Der kan ikke gives faste regler for det, men som en tommelfingerregel kan man sige, at opgaveformuleringen skal være så entydig og præcis, at det er klart både for elev og censor, hvad opgaven går ud på. Det er også en god ide at præcisere dette i en overskrift. Det kan også anbefales, at man bruger de taksonomiske niveauer, da det er med til at skabe en struktur på opgaveformuleringen, og det giver en ide om omfanget af de enkelte dele af opgavebesvarelsen. Endvidere skal man sammen med sin kollega overveje, om det man beder om rent faktisk kan besvares indenfor den givne tidsramme. Der er eksempler på meget lange og detaljerede opgaveformuleringer med mange taksonomiske niveauer i hvert underspørgsmål. Det svarer næsten til tre opgaveformuleringer, og eleven får ikke mulighed for at gå i dybden med noget. Alt for korte og ufokuserede opgaveformuleringer er også problematiske, fordi de ikke præcist angiver, hvad eleven skal skrive om. Det kan betyde, at eleven skriver om hvad som helst, og censor har ikke en chance for at vurdere, om opgaven er besvaret. Endelig er det værd at overveje, om det tredje spørgsmål i opgaven giver mulighed for at diskutere eller vurdere på et fagligt grundlag. Det er vigtigt, at alle spørgsmål lægger op til en fagligt baseret argumentation, så man undgår argumentation på baggrund af 'jeg tror' eller 'jeg synes'. Som udgangspunkt skal deltagende fag i de skriftlige opgaver have mulighed for at honorere relevante faglige mål i fagene, men man kan ikke opstille en formel for, hvor meget det ene eller det andet fag skal fylde i besvarelsen. Man skal dog være opmærksom på, at opgaveformuleringen har en balance, så begge fagene har mulighed for at komme i samspil i forhold til relevante faglige mål i fagene.

4 Man kan også diskutere, om man skal angive, hvilken viden eleven skal inddrage til besvarelsen. Et af de faglige mål i psykologi er, at eleven selv skal finde passende viden og anvende den, så som udgangspunkt er det måske ikke hensigtsmæssigt at bede en elev om at redegøre for denne og hin teori i starten. Imidlertid kan det tænkes, at man ønsker en bestemt teori eller undersøgelse skal indgå sammen med andet, som eleven selv vælger. Eller man kan forestille sig, at man ønsker, at der skal perspektiveres til noget specifikt (fx en teori eller en undersøgelse) i diskussionsspørgsmålet. I det tilfælde indgår det angivne som en del af opgaven. Her er to eksempler på gode opgaveformuleringer Engelsk A og psyk B Identitetsdannelse i moderniteten og mediefænomenet Paris Hilton Der ønskes en redegørelse for identitetsdannelsen i det postmoderne samfund herunder for Høgh- Olesens OSN begreb. Der skal desuden gives en kort redegørelse for begrebet Den amerikanske Drøm. Dernæst ønskes en analyse af den amerikanske mediekultur, idet du bl.a. fokuserer på 'selviscenesættelse' med udgangspunkt i mediefænomenet Paris Hilton.. Endelig ønskes en diskussion af det postmoderne amerikanske samfunds indflydelse på mediefænomener som Paris Hilton og hvilke konsekvenser det kan have. Afsætning A og psyk B Køb og salg af 'det perfekte ydre' Redegør kort for udviklingen i den plastikkirurgiske branche og beskriv forskellige målgrupper, der benytter tilbudene i denne branche. Diskutér med udgangspunkt i en selvvalgt case og relevant psykologisk viden mulige årsager til et voksende behov for det perfekte ydre. Analysér på den baggrund branchens forsøg på at imødekomme dette behov med særligt henblik på, hvordan de markedsfører sig overfor én eller flere selvvalgte målgrupper. Diskutér etiske problemstillinger i ovenstående i forhold til den enkelte bruger, i branchen selv og i et samfundsmæssigt perspektiv. Jeg vil anmode kolleger om at sende mig gode opgaveformuleringer samt deres kommentarer, når vi kommer hen på foråret. Jeg skal i øvrigt henvise til fagkonsulentens side på Emu, hvor tidligere nyhedsbreve samt skrivelser om SRP mm. ligger

5 Vær opmærksom på at Psykologilærerforeningens kurser her i efteråret, bl.a. afholdes kursus om SRP den i Århus. Der er ligeledes kursus i SSO opgaven den og den Jette Hannibal

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3

EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3 EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3 RULLENDE SKOLESTART I NORDDJURS KOMMUNE FORSØGSPROJEKTERNE PÅ AUNING SKOLE OG ØRUM SKOLE INDHOLD RESULTATERNE KORT 1 INDLEDNING OG PROJEKTBESKRIVELSE 3 FREMGANGSMÅDE FOR UNDERSØGELSEN

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere