1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger."

Transkript

1 SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENS. BRUG IKKE SOFTWAREN, HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE LICENS. 1. DEFINITIONER: 1.1 "Dokumentation" betyder softwarehåndbøger og vejledninger, som tilhører SMART Technologies Inc. (SMART), hvad enten de foreligger som trykte dokumenter eller på elektronisk form. 1.2 "SMART-produkt" betyder ethvert SMART-produkt, der kræver software for at køre det pågældende SMART-produkt, bl.a. den interaktive SMART Board -tavle, det interaktive Sympodium -pennedisplay, Actalyst interaktiv digital skiltning, AirLiner trådløs tavle og andre SMART-produkter, der måtte blive markedsført af SMART i fremtiden. 1.3 "Software" betyder software og firmware, der tilhører SMART, bestående af computerprogrammer i objektkode (inklusive alle eventuelle opgraderinger, nye udgaver, databaser og forbedringer), som er udleveret til slutbrugeren, og alle kopier heraf under denne licens. Software omfatter også al software fra tredjepart og den dokumentation, der er leveret til slutbrugeren af SMART. 1.4 "Bruge" betyder at installere, indlæse, udføre, få adgang til, anvende, benytte, lagre eller få vist softwaren, enten direkte eller indirekte. 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. Denne licens er en juridisk bindende aftale mellem slutbrugeren (enten som fysisk eller juridisk person) og SMART Technologies Inc. vedrørende brugen af softwaren. Softwaren er beskyttet af gældende love om ophavsret og internationale ophavsretlige konventioner samt andre immaterialretlige love og konventioner. De rettigheder, som denne licens giver, er begrænset til de immaterielle rettigheder tilhørende SMART og dets licensgivere og omfatter ikke andre patenter eller immaterielle rettigheder. Softwaren er givet i licens, ikke solgt, og er underlagt vilkårene og begrænsningerne i denne licens. Slutbrugeren ejer de medier, hvorpå softwaren er lagret, men SMART og/eller SMARTs licensgivere beholder ejerskabet til selve softwaren. Vilkårene for denne licens gælder også for eventuelle softwareopgraderinger fra SMART, som erstatter og/eller supplerer den originale software, medmindre en sådan opgradering ledsages af en separat licens, i hvilket tilfælde vilkårene i den pågældende licens er gældende. 2.2 Tildeling af licens. SMART giver slutbrugeren, og slutbrugeren accepterer, en licens, som er ikke-eksklusiv, og som ikke kan overdrages, til at bruge softwaren sammen med et SMART-produkt med følgende begrænsninger: (a) Licensbegrænsninger. Så længe slutbrugeren ejer et SMART-produkt, må slutbrugeren bruge softwaren (i) på et ubegrænset antal computere, der ejes og kontrolleres af slutbrugeren, og (ii) hvis slutbrugeren har ansatte, konsulenter eller studerende på et ubegrænset antal computere, der kan være personligt

2 - 2 - ejet af slutbrugerens ansatte, konsulenter eller studerende, så længe de er slutbrugerens ansatte, konsulenter eller studerende. (b) Kopier. Slutbrugeren kan oprette én kopi af softwaren i maskinlæsbar form udelukkende som sikkerhedskopi, forudsat at denne sikkerhedskopi indeholder alle bemærkninger om varemærker, copyright og ejendomsforhold, som måtte findes på de originale medier. Slutbrugeren må kun kopiere dokumentationen til intern brug. Slutbrugeren må ikke distribuere kopier af softwaren eller dele deraf i kommercielt øjemed. (c) Bevarelse af rettigheder. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt, forbeholdes SMART. (d) Brug på konkurrerende produkter. Hvis slutbrugeren ønsker at bruge softwaren sammen med en interaktiv tavle eller en tryk- eller penaktiveret digitaliserende skærmenhed (et "konkurrerende produkt"), skal slutbrugeren indhente en licens til brug af softwaren på et konkurrerende produkt (Competitive Product Software License) fra SMART. (e) Licens til brug af softwaren på et konkurrerende produkt (Competitive Product Software License). Slutbrugeren skal eje et SMART-produkt for at kunne få tildelt en licens til brug af softwaren på et konkurrerende produkt (Competitive Product Software License) fra SMART. Slutbrugeren skal oplyse SMART om serienummeret på det eller de konkurrerende produkter for at sætte SMART i stand til at oprette en licensnøgle, som slutbrugeren kan bruge til at aktivere den pågældende licens til brug af softwaren på et konkurrerende produkt. Den pågældende licens til brug af softwaren på et konkurrerende produkt må ikke overdrages, og softwaren må ikke benyttes sammen med et konkurrerende produkt, hvis serienummer slutbrugeren ikke har oplyst til SMART. (f) Slutbrugermodifikationer og forbedringer. Slutbrugeren må ikke modificere, forbedre, tilpasse eller ændre softwaren, oprette afledede elementer baseret på softwaren eller flette eller adskille softwaren eller dele deraf uden forudgående skriftligt samtykke fra SMART. (g) Forbud mod Reverse Engineering. Slutbrugeren må ikke foretage reverse engineering eller omvendt kompilering, oversætte, dekompilere, deassemblere, modificere, oprette afledede elementer af eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til softwaren (eller de underlæggende ideer, algoritmer, strukturer og opbygning) eller dele deraf til noget formål, herunder for at undersøge forskellige aspekter af teknologien. Slutbrugeren må foretage sådanne aktiviteter under forudsætning af, at disse aktiviteter begrænses til det minimum, der er nødvendigt for at opnå samspil med andre, uafhængigt udviklede, computerprogrammer, og kun i den mindste udstrækning, de pågældende aktiviteter er nøje defineret og udtrykkeligt tilladt ifølge gældende lovgivning, uanset nærværende begrænsning.

3 - 3 - (h) Overdragelse. Slutbrugeren må ikke udleje, bortlease, udlåne eller give i underlicens, distribuere eller levere softwaren eller dele deraf til en anden part. (i) Gældende lovgivning. Slutbrugeren skal overholde al gældende lovgivning vedrørende brugen af softwaren og alle dele deraf. (j) Oplysninger om ejendomsret. Slutbrugeren skal beholde alle meddelelser om varemærker, copyright og ejendomsret på alle kopier af softwaren. (k) Hyperlinks til tredjepartswebsteder. Hyperlinks til tredjepartswebsteder er udelukkende med henblik på test og demonstration. SMART hverken anbefaler eller støtter produkter eller tjenester fra sådanne websteder. (l) Ophavsret til indhold. Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder til og over det indhold, der måtte være blevet indføjet ved anvendelse af SMARTprodukter, tilhører den pågældende ejer af indholdet og kan være beskyttet af gældende ophavsretlige eller andre immaterialretlige love og konventioner. Denne licens giver dig ingen rettigheder til at bruge sådant indhold. 2.3 Korrekt brug af softwaren. Slutbrugeren anerkender, at den fortsatte integritet af softwaren og SMARTs udøvelse af dets forpligtelser beskrevet i denne licens forudsætter slutbrugerens korrekte brug og vedligeholdelse af softwaren. Korrekt brug og vedligeholdelse betyder, at slutbrugeren gør følgende: (a) installerer alle opgraderinger og nye udgaver fra SMART (b) bruger softwaren i overensstemmelse med dokumentationen fra SMART og vilkårene og betingelserne i denne licens (c) følger SMARTs anvisninger i forbindelse med installation af nye udgaver og rettelse og omgåelse af fejl og fejlrettelser i softwaren. 3. LEVERING OG INSTALLATION: 3.1 Levering. Medmindre softwaren leveres sammen med et SMART-produkt, vil softwaren blive leveret F.C.A. (Incoterms 2000) SMARTs fremstillingssted. Slutbrugeren forstår og accepterer, at det primære ansvar for installation af softwaren påhviler slutbrugeren. 3.2 Accept. Slutbrugeren accepterer, at softwaren betragtes som afleveret og accepteret ved forsendelse eller modtagelse af softwaren og/eller SMARTproduktet. 4. Supporttjenester. SMART kan efter eget valg tilbyde slutbrugeren forskellige tjenester (support) i forbindelse med softwaren. Eventuelle supporttjenester er begrænset til den aktuelle udgave af softwaren og den umiddelbart foregående udgave. Brug af sådanne supporttjenester er underlagt SMARTs retningslinjer og programmer som beskrevet i dokumentationen og/eller i andet materiale leveret og løbende ændret af SMART. Eventuel supplerende software eller firmware leveret til slutbrugeren som en del af en supporttjeneste anses for at være en del af softwaren og er underlagt vilkårene i denne licens.

4 ERSTATNING, ÆNDRING OG OPGRADERING AF SOFTWAREN. SMART forbeholder sig ret til når som helst at erstatte, ændre eller opgradere softwaren eller dele deraf ved at tilbyde slutbrugeren en ny eller ændret version af softwaren eller dele deraf eller en opgradering og afkræve slutbrugeren betaling for en sådan erstatning, ændring eller opgradering. Enhver erstatning, ændring eller opgradering af softwaren eller dele deraf, som SMART tilbyder slutbrugeren, anses for at være en del af softwaren og er underlagt vilkårene i denne licens. Såfremt SMART tilbyder en ny eller ændret version eller opgradering af softwaren, (a) er slutbrugerens fortsatte brug af softwaren betinget af slutbrugerens accept af en sådan ny eller ændret version eller opgradering af softwaren og en eventuel medfølgende slutbrugerlicensaftale, der erstatter den nuværende, og (b) i tilfælde af en erstatning, ændring eller opgradering af softwaren ophører slutbrugerens brug af alle tidligere versioner af softwaren. 6. OPHÆVELSE: Uden præjudice for eventuelle andre rettigheder har SMART ret til at ophæve denne licens, hvis slutbrugeren ikke overholder vilkårene og betingelserne i denne licens. I sådanne tilfælde skal slutbrugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge softwaren, tilintetgøre alle eksemplarer af softwaren og alle de dele, den består af, returnere eller tilintetgøre al dokumentation i slutbrugerens besiddelse og efter anmodning fremvise en beediget skriftlig erklæring om slutbrugerens overholdelse af ovenstående. 7. EKSPORTRESTRIKTIONER: Slutbrugeren er indforstået med, at slutbrugeren ikke må eksportere eller reeksportere softwaren, en del deraf eller en proces eller en tjeneste, som er et direkte produkt af softwaren (under ét kaldet "begrænsede komponenter") til noget land eller nogen fysisk eller juridisk person, som er omfattet af canadiske eller amerikanske eksportbegrænsninger. Slutbrugeren er specielt indforstået med ikke at eksportere eller reeksportere begrænsede komponenter (i) til noget land, hvortil Canada eller USA har forbudt eller begrænset eksport af varer eller tjenesteydelser, eller til en statsborger i et sådant land, uanset hvor, som har til hensigt at sende eller transportere de begrænsede komponenter tilbage til et sådant land, (ii) til nogen fysisk eller juridisk person, som slutbrugeren ved eller har grund til at mene vil bruge de begrænsede komponenter til udformning, udvikling, produktion eller brug af nukleare, kemiske eller biologiske våben, eller (iii) til nogen fysisk eller juridisk person, som et statsligt organ i Canada eller USA har givet forbud mod at deltage i canadiske eller amerikanske eksporttransaktioner. Slutbrugeren indestår for og erklærer, at ingen repræsentant for Canadas eller USA's regering har inddraget, tilbagekaldt eller afslået slutbrugerens eksportrettigheder. 8. BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DEN AMERIKANSKE REGERING: Softwaren er en kommerciel vare ("Commercial Item") som defineret i 48 CFR 2.101, bestående af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation", som disse benævnelser bruges i 48 CFR eller 48 CFR I overensstemmelse med 48 CFR eller 48 CFR licensgives denne "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" til slutbrugere under den amerikanske regering (a) udelukkende som kommercielle varer ("Commercial Items") og (b) udelukkende med de

5 - 5 - samme rettigheder, som gives til alle andre slutbrugere i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne heri. 9. INGEN GARANTI: ENHVER BRUG AF SOFTWAREN SKER, SOM DEN NU ER OG FOREFINDES, OG PÅ SLUTBRUGERENS EGET ANSVAR. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, FRASKRIVER SMART OG SMARTS LEVERANDØRER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG ENHVER FORPLIGTELSE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL SMART-PRODUKTET OG KOMPONENTER DERAF OG YDELSE ELLER MANGLENDE YDELSE AF SUPPORTTJENESTER. SMART GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN KØRER UDEN AFBRYDELSER, ELLER AT DEN ER FRI FOR FEJL OG MANGLER. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER SLUTBRUGEREN BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER. SLUTBRUGEREN HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, AFHÆNGIGT AF RETSKREDSEN. 10. INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER: I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT, KAN SMART OG SMARTS LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE FOR SÆRSKILT DOKUMENTERET, HÆNDELIGT, INDIREKTE, EKSEMPLARISK ELLER PØNALT TAB ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER PÅ PERSONER ELLER EJENDOM, SKADER I FORBINDELSE MED DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER, KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED, TAB I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB PÅ GRUND AF MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG, DATA, TAB PÅ GRUND AF MANGLENDE OPFYLDELSE AF ENHVER PLIGT, HERUNDER I GOD TRO ELLER MED RIMELIG OMHU, GROV ELLER SIMPEL UAGTSOMHED ELLER ANDET ØKONOMISK TAB), DER ER OPSTÅET SOM RESULTAT AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SMART-PRODUKTET, SOFTWAREN ELLER EN DEL DERAF ELLER VED YDELSE ELLER MANGLENDE YDELSE AF SUPPORT SOM FØLGE AF KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELIGHED, SKÆRPET ANSVAR M.M., HELLER IKKE SELVOM SMART ELLER EN LEVERANDØR ELLER LICENSGIVER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA DET I NOGLE JURISDIKTIONER IKKE ER TILLADT AT FRASKRIVE SIG OG/ELLER BEGRÆNSE ANSVAR GÆLDER OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR SLUTBRUGEREN. 11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR: UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER KAN SMARTS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OG SLUTBRUGERENS ENESTE ERSTATNING I HENHOLD TIL DENNE LICENS IKKE OVERSTIGE TI CANADISKE DOLLARS (CAD 10,00). 12. SMARTS LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE: ERHVER FRITAGELSE, FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF SMARTS ANSVAR ELLER

6 - 6 - SKADESERSTATNING I HENHOLD TIL DENNE LICENS SKAL FORTOLKES SOM VÆRENDE TIL SMARTS FORDEL SAMT TIL FORDEL FOR SMARTS LEVERANDØRER, LICENSGIVERE, ANSATTE OG ORDREMODTAGERE UDEN AT BEGRÆNSE ANDRE INDSIGELSER, SOM SÅDANNE LEVERANDØRER, LICENSGIVERE, ANSATTE OG ORDREMODTAGERE MÅTTE HAVE. SLUTBRUGEREN ACCEPTERER AT FRITAGE DISSE PARTER FRA ANSVAR OG SKADESERSTATNING I OVERENSSTEMMELSE MED EN SÅDAN FRITAGELSE, FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR ELLER SKADESERSTATNING I SAMME GRAD SOM SÅDANNE BESTEMMELSER ER GÆLDENDE FOR SMART. 13. GENERELT: 13.1 Fortrolighed. Slutbrugeren accepterer, at softwaren omfatter fortrolige oplysninger tilhørende SMART og/eller SMARTs leverandører og licensgivere. I det omfang slutbrugeren har adgang til sådanne oplysninger, accepterer slutbrugeren udelukkende at bruge disse oplysninger i forbindelse med den autoriserede brug af SMART-produktet. Slutbrugeren accepterer endvidere ikke at videregive sådanne fortrolige oplysninger til nogen tredjepart og at beskytte sådanne fortrolige oplysninger i samme omfang, som slutbrugeren beskytter sine egne fortrolige oplysninger, dog mindst med en rimelig grad af omhu. Software, der er licensgivet under denne licens, betragtes også som fortrolige oplysninger og må ikke oplyses til nogen tredjepart, undtagen i det omfang, det udtrykkeligt er tilladt i licensen Afhjælpning ved forbud. Slutbrugeren accepterer, at hvis slutbrugeren overtræder en af bestemmelserne i denne licens, har SMART ikke tilstrækkelig misligholdelsesbeføjelse til at stille krav om penge eller skadeserstatning. SMART har derfor ret til at indhente et forbud i forbindelse med en sådan overtrædelse på umiddelbar anmodning ved en kompetent domstol uden at stille garanti. SMARTs ret til at indhente et forbud skal på ingen måde begrænse SMARTs ret til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende Overdragelse. Slutbrugeren har ikke ret til at overdrage denne licens eller nogen slutbrugerrettigheder i henhold hertil (i kraft af loven eller på anden måde) uden SMARTs forudgående skriftlige samtykke, som kan nægtes uden begrundelse. I dette afsnit omfatter en overførsel eller overdragelse enhver ændring i slutbrugerens majoritetsejerskab eller kontrol, inklusive sammenslutning eller anden overdragelse af stemmeberettigede dokumenter. SMART har ret til at overdrage denne licens uden slutbrugerens samtykke. I henhold til ovenstående er denne licens bindende og med virkning til fordel for dens kontrahenter og deres respektive juridiske repræsentanter, efterfølgere og anerkendte rettighedserhververe Ændring. Ingen ændring af denne licens er bindende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af en autoriseret repræsentant for den part, som håndhævelsen af ændringen er rettet mod.

7 Sprog. Enhver oversættelse af denne licens er er gjort for at opfylde lokale krav. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem den engelske version og en oversat version, er det den engelske version, der er gældende Gældende lovgivning. Denne licens er underlagt lovgivningen i provinsen Alberta i Canada. I det omfang gældende lovgivning tillader det, accepterer parterne også uigenkaldeligt, at eventuelle retstvister, der opstår i forbindelse med denne licens, softwaren eller SMART-produktet, skal føres ved provinsdomstolene i Alberta eller ved Canadas føderale domstole, alt efter hvad der er relevant. Slutbrugeren accepterer, at slutbrugeren ikke kan gøre noget krav gældende om, at slutbrugeren ikke er underlagt sådanne domstoles jurisdiktion, at værnetinget er upassende, at der er tale om forum non conveniens eller lignende indvendinger, krav eller påstande. Denne licens er ikke underlagt De Forenede Nationers konvention om kontrakter for international handel. Anvendelse af denne konvention udelukkes udtrykkeligt Hele licensen. Denne licens udgør hele aftalekomplekset og hele licensen mellem parterne og erstatter alle tidligere eller samtidige erklæringer, forhandlinger, tilbudsdokumenter, forslag, aftaler og licenser mellem parterne med hensyn til de forhold, denne licens omfatter. Såfremt en bestemmelse i denne licens skulle blive kendt ugyldig, gælder den resterende del af denne licens fortsat fuldt ud Afkald. Såfremt en part ikke udnytter en eller flere af herstående rettigheder, skal det ikke udlægges som et afkald på denne parts rettighed til i fremtiden at udnytte disse eller andre rettigheder Force majeure. En af parternes udladelse af at opfylde sine herstående forpligtelser skal ikke anses for at være et brud på denne licens, hvis denne udeladelse skyldes brand, strejke, krig, borgerlige uroligheder, terrorisme, regeringsindgreb, naturkatastrofer eller andet uden for den pågældende parts kontrol, som påstår force majeure Spørgsmål. Hvis slutbrugeren har spørgsmål vedrørende denne licens, eller hvis slutbrugeren ønsker at kontakte SMART af den ene eller anden grund, kan slutbrugeren skrive til: SMART Technologies Inc. Suite 300, th Avenue SW CALGARY, AB CANADA T3C 0M Adviseringer. Enhver advisering skal sendes skriftligt til den anden parts forretningsadresse eller til en anden part og adresse, som den pågældende part senest har udpeget skriftligt. Adviseringer, der sendes til SMART, skal forsynes med påskriften Attention: Legal Department Offentlig omtale. I forbindelse med de licenser, der er tildelt nedenfor, kan SMART (a) identificere slutbrugeren i offentliggjorte lister over SMART-slutbrugere, (b) udsende pressemeddelelser med generelle oplysninger om slutbrugerens køb af SMART-produkter (men uden angivelse af betalinger eller slutbrugerbud uden slutbrugerens forudgående godkendelse) og (c) beskrive slutbrugerens vellykkede brug af softwaren og SMART-produktet i offentliggjorte artikler. Slutbrugeren kan efter anmodning gennemse sådant materiale forud for offentliggørelsen Overlevelse. Forpligtelserne i afsnit 2.2(e), 5, 5, 7, 9, 9, 10, 13 og 13.3.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

SMART Technologies ULC Slutbrugerlicensaftale for SMART Notebook 10 samarbejdsbaseret læringssoftware og relateret SMART-software

SMART Technologies ULC Slutbrugerlicensaftale for SMART Notebook 10 samarbejdsbaseret læringssoftware og relateret SMART-software SMART Technologies ULC Slutbrugerlicensaftale for SMART Notebook 10 samarbejdsbaseret læringssoftware og relateret SMART-software Sidst revideret: 9. maj 2011 Gennemlæs nærværende slutbrugerlicensaftale

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA")

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA") Læs følgende Salgsbetingelser ("Betingelser") grundigt. De indeholder meget vigtige oplysninger om dine rettigheder

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING

BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING BRUGERLICENSAFTALE 1. INDLEDNING TILLADELSE TIL AT DOWNLOADE, INSTALLERE OG BRUGE SOFTWAREN ER BETINGET AF, AT DU SOM SOFTWARENS BRUGER ("BRUGEREN") ACCEPTERER DENNE BRUGERLICENSAFTALE ("AFTALEN") MELLEM

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR VERSIONSDATO: 20. april, 2011 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår ("Vilkår") gælder for alle køb af produkter (herunder, men ikke begrænset til hardware og/eller software)

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor.

Telia Music Player. Vilkår for anvendelse af musik på PC. Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på PC Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale på

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 ("CRYSIS") 1. Aftalens betingelser

BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 (CRYSIS) 1. Aftalens betingelser BEGRÆNSET LICENSAFTALE for brug af spillet CRYSIS 2 ("CRYSIS") 1. Aftalens betingelser Denne begrænsede licensaftale for brug af computerspillet CRYSIS (denne "aftale") indgås mellem Crytek GmbH ("CRYTEK")

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

C re a t i ve P ro g r a m l i c e n s ko n t r a k t t i l S l u t b r u g e re Ve r s i o n 2. 6, m a r t s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd

C re a t i ve P ro g r a m l i c e n s ko n t r a k t t i l S l u t b r u g e re Ve r s i o n 2. 6, m a r t s 2 0 0 3 Creative Technology Ltd Creative Programlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.6, marts 2003 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED

Læs mere

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE.

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. Trend Micro TippingPoint Slutbrugerlicensaftale Enterprise Version 1. Anvendelse. Denne slutbrugerlicensaftale (kaldet "aftalen")

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN BILAG 4 Miljø- og Fødevareministeriet IT-KONSULENTAFTALE mellem Leverandøren og NATURSTYRELSEN OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTE-

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Western Digital slutbrugerlicensaftale

Western Digital slutbrugerlicensaftale Western Digital slutbrugerlicensaftale VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENT INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, DER KRÆVER LØSNING AF TVISTER PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG, BEGRÆNSER

Læs mere

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet:

Følgende versioner af Windows-operativsystemet understøtter Novell Filr Desktop-programmet: Readme-fil til Novell Filr Desktopprogrammet April 2015 1 Produktoversigt I Novell Filr Desktop-programmet kan du synkronisere dine Novell Filr-filer med filsystemet på din computer og derefter ændre filerne

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår.

kan overføre sådanne oplysninger inden for rimelig tidsfrist og på rimelige vilkår. Creative Prramlicenskontrakt til Slutbrugere Version 2.5.3, Oktober 2002 LÆS DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT, FØR DU INSTALLERER PROGRAMMET. VED AT INSTALLERE OG BRUGE PROGRAMMET ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Vilkår for brug af Behance. Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed.

Vilkår for brug af Behance. Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed. Vilkår for brug af Behance Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 23. juli 2013 i sin helhed. Disse vilkår gælder din brug af Behance-webstederne eller -tjenesterne ( Tjenester ). Ved

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1 Tilbud og aftale 2 Pris 3 Levering 4 Betaling 5 Ejendomsret, ophavsret m.v. 6 Forsinkelse 7 Mangler 8 Ansvar 9 Underleverandører 10 Købeloven Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale.

Uniblue anbefaler, at du gemmer en kopi af nærværende aftale. Slutbrugerlicensaftale Nærværende slutbrugerlicensaftale ("licensaftalen" eller "aftalen") er mellem Uniblue Systems Ltd. (C32567), et selskab med begrænset ansvar registeret i Malta og med hovedkontor

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY (EU) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATIONSTJENESTER TIL PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2010 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Inspirationsudkast til samarbejdsaftale

Inspirationsudkast til samarbejdsaftale November 2015 Til Projektdeltagerne i nye store projekter og samfundspartnerskaber, Inspirationsudkast til samarbejdsaftale Vedlagte inspirationsudkast til samarbejdsaftale for store projekter ( Inspirationsudkastet

Læs mere

Betingelser for brug. Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING

Betingelser for brug. Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING Betingelser for brug Dato: 2009 August 24 1. INDLEDNING Velkommen til Disney Interactive Media Group internet-websted ( websted ). Denne side omfatter Disney.dk og andre internetsider, hvor disse betingelser

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

REGLER OG VILKÅR. Side 1 af 9

REGLER OG VILKÅR. Side 1 af 9 REGLER OG VILKÅR Indhold 1 Generelt... 2 2 Promovering... 3 3 Sikkerhed... 4 4 Tilmelding og kontosikkerhed... 4 5 Om Begivenheder, og det tilsvarende kommercielle indhold, leveret eller videreudviklet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere