Referat Ordinær generalforsamling 31. august Lars Bo Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen"

Transkript

1 Referat Ordinær generalforsamling 31. august Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne år: Fremgår af vor hjemmeside (www.stagebjergparken.com) Spørgsmål fra salen til beretningen: Hvorfor ikke gå til medierne om uacceptable forhold i Stagebjergparken? Formanden: Vi ønsker en positiv konstruktiv dialog med Kommunen og P.V. Medierne vil blive kontaktet såfremt det bliver nødvendigt på et senere tidspunkt. Holder vi kommunen op på hvad vi mener der udestår, kan vi stå bedre ved sende post til kommunen og dermed have dokumentation via postjournalen? Kommunen bliver jævnligt via orienteret om fejl og mangler i Stagebjergparken. Der er digitalforvaltning i Danmark, hvorfor vi retsligt står lige så godt med som via post. Men det er taget til efterretning at brevpost kan have en større effekt hos Kommunen. Hvordan står vi efter at kommunen har godkendt området af P.V.? Vi har overdragelsesforretning ved P.V. efterfølgende men den deponerede sum vil være udbetalt fra kommunen. Såfremt det skønnes nødvendigt afholdes ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige godkendelse af området. Snerydning hvordan kan det fungere at der skal ringes før den påbegyndes? Vi har aftalt med Kjeld Larsen og Søn at fortov kan ryddes uden aftale, samt hvis det er oplagt at der skal ryddes sne på vejene. I tvivlstilfælde ringes der til Lars Thybo som derved har hånd i hanke med forbrug og fakturering. Har bestyrelsen undersøgt om der er mulighed for tilskud fra kommunen til vedligeholdelse af vejene? Taget til efterretning. Bestyrelsen følger op på muligheder for dette. Påfaldende at der udelukkende er boreprøver ved specielle højder. Bestyrelsen konfererer med vores konsulent fra OBH-gruppen vedr. dette. Hvis det anbefales undersøges muligheden for flere boreprøver. Lappeløsning af asfalt findes ikke tilfredsstillende Der følges op med konsulenten om det er ok 3. Aflæggelse af regnskab af Michael Jepsen: Fremgår af vor hjemmeside

2 Spørgsmål fra salen: Hvorfor er der ydet til andelsforeningen? Det er bestyrelsens opfattelse af det blev godkendt på sidste generalforsamling. Andelsboligforeningen havde inden sidste generalforsamling fremlagt en plan for den daværende bestyrelsen som blev godkent. Hvad kostede højen på legepladsen? moms hvilket er en del af legepladsen. Det påpeges at højen er ret høj for de nærliggende beboere. En enkelt husstand meldte om gener ved at der kan kigges ind i haven og huset, samt at der er problemer med støj fra området fra legende børn. Er det lovligt? Det blev yderligere foreslået at beplante højen så denne ikke kan benyttes som alternativ til at fjerne højen igen. Ja det er lovligt. Bestyrelsen havde inden etableringen kontakt med Kommunen som tillod opførelsen af højen uden nabohøring. Bestyrelsen foreslår at højens udformning og fremtid tages op i henholdsvis legepladsudvalg og bestyrelse. Punktet tages op til yderligere diskussion under punkt 4 Kan bestyrelsen godkende beløb til højen på over ,- Beløbet til legepladsen blev godkendt på sidste generalforsamling bestyrelsen vurderede at når det overordnede beløb blev godkendt, var det ok at afholde omkostningen til højen. 4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne: Det blev bemærket som indledning fra bestyrelsen at ingen af de foreslåede investeringer kan udføres så længe området ikke er overdraget fra P.V. Johansen. A. Etablering af legepladser (budgettet til i alt ) a. Legepladsens placering b. Legepladsens indhold c. Sikkerhed omkring legepladserne d. Materialer Benny gennemgik kort forløbet til dato: På sidste generalforsamling blev der forhåndsgodkendt (beløbet grebet ud af luften grundet manglende erfaringer med etablering af legepladser) Der blev etableret et legehusudvalg på 6 personer Primære formål med punktet i dag er diskussion og godkendelse af budgettet det vil sige en forhøjelse fra kr til kr Detaljerne for legepladserne er op til legepladsudvalget. Michael fra legepladsudvalget samt Lars Fuglsang, konsulent og legepladsinspektør fra Flexiplay fremlagde (kommer ud på hjemmesiden)

3 - Legepladsernes placeringer - Legepladsernes indhold Spørgsmål fra salen: Hvis højen er så generende bør den flyttes. Den findes også for stejl. Højen er blevet bestilt i en højde af 2.5 meter, hvilket nogenlunde svarer til det leverede. Det skal påregnes at højen vil falde lidt sammen med tiden. Højen er bestilt til at den skal jævnes ud på toppen og i bunden, hvilket det vurderes vil kunne udføres manuelt. Højen vil derfor blive rundet af, mens den endelige udformning af højen fastlægges af bestyrelsen og legepladsudvalget. En løsning kan være at beplante højen på vestsiden så denne ikke benyttes, et andet forslag er at beplante hele højen så denne ikke kan benyttes. Den endelige løsning besluttes af bestyrelsen og legepladsudvalget. Legepladsen i etape 1 findes for farlig når den er så tæt på søen. Andre finder det godt at legepladsen vil være et alternativ tæt ved søen Legepladsudvalget bestemmer placeringen af legepladserne. Det er vurderet at der er behov for en legeplads omkring etape 1 og 2. Skal søen hegnes ind skal det stilles som forslag til næste generalforsamling. Hvorfor er der ikke en ruchebane med i legepladsen? Legepladsudvalget har valgt at der ikke skal være en rutsjebane i det foreslåede. Kan man ikke selv opstille godkendte materialer det vil være billigere? Det vurderes svært at samle den nødvendige arbejdskraft. Monteres udstyret selv er grundejerforeningen ansvarlig for sikkerheden. Vælges en leverandør til opgaven er disse automatisk ansvarlige for sikkerheden. Der er udpeget et legepladsudvalg og alle har været velkomne til at deltage. Hvorfor præsenteres der ikke alternativer, således der kunne tages demokratisk beslutning om placeringer og indhold? Bestyrelsen har anbefalet at der blev præsenteret en enkelt løsning. Dette udfra det store arbejde som består i at udarbejde forslagene, samt for at kunne nå hurtigere til enighed. Bestyrelsen støtter enstemmigt det udarbejde forslag. Økonomi: Legeplads 1 0 Legeplads Legeplads Faldeunderlag Planter og bænke I alt Allerede afholdte omkostninger:

4 Bakke etape Andelsboliger I alt Årlig vedligeholdelse (olie) samt efterspænding og kontrol budgetteres til 5.000,- Besparelse ved selv at opsætte legepladsen kr ,- Hvorved ansvar for korrekt opsætning overtages. Spørgsmål fra salen: Diskussion om låne muligheder og hæftelse hæfter vi alle solidarisk? Nej det er for bankens risiko. Der var ønske om at stemme skriftligt om budgetforhøjelse til Ja = accept. Nej = ikke accept (ifølge vedtægterne kræves der 2/3 dels flertal) 39 Ja 21 Nej Forslaget blev derfor nedstemt. Bestyrelsen bad efterfølgende om input til hvad der havde forårsaget afslaget, som ellers tydeligt viste at der er stor interesse for legepladserne kva stemmeafgivelserne. Der blev afholdt afstemning om følgende ved håndsoprækning: 1. Slet legeplads 2: Ej flertal 2. Legepladserne betales ved en ekstra opkrævning af kontingent: Flertal (Det vil sige manglende tilslutning til finansiering via lån) Udfra ovenstående konkluderede bestyrelsen at der er tilslutning til legepladsernes størrelse, samt disses placering. Det blev besluttet at der til næste generalforsamling skal indgå min. 2 forslag, hvorefter der stemmes om disse. Såfremt det er nødvendigt afholdes en ekstraordinær generalforsamling om emnet. Forslagene skal publiceres på hjemmesiden i god tid i forvejen, således at man har tid til at danne sig et indtryk. Følgende meldte sig og indgår nu legepladsudvalget: Rikke, nr. 85 Maria, nr. 11 B. Asfaltering af sti mellem 1. og 2. etape nord for stamvejen, samt sti ved nr. 50 (budget DKK: )

5 Sti ved nr. 50: Asfalt af sti mellem 1 og 2: Flertal og vedtaget Flertal og vedtaget C. Indhegning af affaldsøer (budget DKK for 14 stk. ) Bestyrelsen anmoder om råderum på +/- 10% grundet usikkerhed om etableringstidspunkt samt forbehold i tilbud for beskadigelse af kantsten kabler m.m. Forslag fra salen: Kan man ikke gøre det selv og dermed billigere? Det er bestyrelsens opfattelse at man skal udlicitere opsætningen I andelsforeningen kostede de 5.000,- pr. stk. Er beløbsrammen ok: Nej forslaget er afkastet. P.V. planter hæk iflg. lokalplanen. D. Bidrag til vejfest, der er indgivet forslag til at bidraget til vejfesten nedsættes til DKK pr. år Flertal forslaget vedtaget E. Cikaner på stien imellem 1. og 2. etape. Kan etableres for 4.400,- Flertal forslaget vedtaget F. Affaldshåndteringen fungerer ikke optimalt. Der er stadig enkelte steder at den fælles affaldshåndtering ikke fungere optimalt. Etape 1 rengør selv kommunen kan gøre det for 120,- pr. gang. Det er op til den enkelte lomme at aftale om man ønsker en rengøring, samt om kapaciteten på containerne er passende. Regningerne vil blive faktureret direkte til den pågældende affaldsgruppe via giro. G. Vedligeholdelse af fællesarealer, samt redskaber på en evt. kommende legeplads. Rep. af skader m.m.: Forslagstiller fandt dette behandlet tidligere. H. Asfaldtering og kantsten Hvordan.

6 Hvad Hvordan Hvornår Det blev besluttet at der fremover skal sættes penge af til fremtidig vedligehold af asfalten. Bestyrelsen undersøger til næste generalforsamling, hvad et nyt slidlag vil koste, hvorefter der kan tages stilling til hvor meget der skal hensættes. I. Ændring af vedtægterne I 19 stk. 2 er der en trykfejl, idet der står, at "bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, dog således, at der efter den første 1- årsperiode kun er 3 medlemmer på valg, året efter de resterende to og så fremdeles." Valgperioden skal rettes til 2 år. Flertal for at det rettes - vedtaget J. I 17 stk. 4 står der at "beslutninger på generalforsamlingen træffes ved 2/3 flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget." Her må der også være tale om en fejl. Det foreslås, at beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ikke flertal for ændring ikke vedtaget K. Skal der foretages noget overfor kommunen / P.V. før området overdrages? Direkte kontakt eller via pressen. Emnet medførte en god lang dialog fra både salen og bestyrelsen. Hovedemnerne drejede sig primært om fordele og ulemper i forbindelse med kontakt til pressen før en overdragelse af området. Må bestyrelsen tage kontakt til pressen hvis nødvendigt: Flertal det må de godt Kan bestyrelsen få mandat til at anvende advokat overfor P.V. inden for rimelighedens grænser : Flertal det må de godt. Børge, nr. 57 har relationer til advokat, og undersøger muligheder for bistand. L. Afstemning om kørselshastighed på vejene i Stagebjergparken. Det påpeges at der køres for stærkt og forkert i rundkørslen. Rettesnor for 30 km. og derunder: Flertal som rettesnor 5 Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

7 Michael gennemgik det fremsendte budget med korrigering for de forslag som ikke blev vedtaget. Kan det nuværende budget godkendes: Flertal budgettet er vedtaget. Budgettet revideres iht. godkendte og forkastede forslag og publiceres på hjemmesiden. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. På valg er : Bestyrelsesmedlemmer: Michael Jepsen modtager ikke genvalg (besluttet på generalforsamling) Lars Bo Nielsen modtager genvalg Suppleanter: Rikke Kortegaard modtager ikke genvalg Lars Thybo indtrådt i bestyrelsen Følgende havde meldt sig/meldte sig som medlemmer til bestyrlesen: Henrik Hansen, nr. 76 Hanne Mygind Rasmussen nr. 124 Ellen Dall nr. 146 Flertal for at de 3 indgår i bestyrelsen Suppleanter nedenstående har meldt sig som suppleanter til bestyrelsen: Ole Martensen i nr. 81 Martin i nr. 77 Flertal for at de 2 indgår som suppleanter i bestyrelsen 7 Valg af revisor og revisorsuppleant Søren Krab (revisor) modtager genvalg Steen Ruhlmann (revisor suppleant) modtager genvalg Flertal for at begge fortsætter.

8 8 Eventuelt: Lokalplanen tages op vedr. parkering..samt regler for beplantning. Vi henstiller til at lastbilparkering ikke foretages på vejene, bestyrelsen kontakter ejer af lastbilen såfremt det sker igen. Det henstilles til at hundeejere holder hund i snor samt samler efterladenskaber op.

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere