26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune."

Transkript

1 26. september medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale for Budget Bag forliget står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Borgerlisten samt Socialistisk Folkeparti. Hermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som også var kendetegnende for sidste valgperiode. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling. Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab forstået således at udmøntning af budgetaftalen og eventuelle justeringer heri kræver enighed. Et flertal på 20 medlemmer svarende til minimum 4/5 af aftaleparterne har mulighed for at gennemføre og udmønte justeringer. Den overordnede økonomi Den samlede budgetlægningsproces for 2015 har været præget af nødvendige tilpasninger af driftsbudgettet. Dels er det naturligt at gennemføre kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet og skoleområdet som følge af det faldende børne- og elevtal, og dels er der som følge af beslutningerne i forbindelse med budgettet for 2014 gennemført en række strukturtilpasninger på Børne- og familieområdet samt på social- og sundhedsområdet. Herudover har det været nødvendigt at øge budgetterne med yderligere midler på voksenhandicapområdet samt beskæftigelsesområdet m.fl. Effektiviseringer og tilpasning af driftsudgifterne er en afgørende forudsætning for at sikre et budget i balance, hvor parterne har tilstræbt at få det størst mulige overskud på driftsbudgettet, idet dette skal sikre råderum til sammen med en stor låneoptagelse finansiering af et fortsat meget store anlægsinvesteringer. Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer en fastholdelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen. Budgettet indebærer for 2015 et driftsoverskud på 60,7 mio. kr., et anlægsniveau på 102,3 mio. kr. og en kassehenlæggelse på 42,1 mio. kr. Da nulvækst også er dagsordenen for 2016 skal der løbende foregå en tilpasning indenfor det enkelte politikområde, således at den økonomisk ramme og serviceniveau matcher. Det er helt afgørende, at der ageres hvis der er udsigt til overskridelser af den økonomiske 1

2 ramme og også for overslagsårene med udsigt til yderligere økonomiske udfordringer vil det som minimum ud fra de kendte forudsætninger indebærer nulvækst. Fokusområder på driftsbudgettet På driftsbudgettet er der dels nogle konkrete budgetbemærkninger samt bemærkninger til de forholdsvis få nye tiltag, der er fundet plads til i budgetaftalen. Nye tiltag, der indgår som elementer i aftalen Set i lyset af de nødvendige tilpasninger af budgettet for 2015 er det begrænset hvilke ønsker, som parterne har prioriteret, men det er alligevel lykkes at forhandle sig frem til en række aftryk. Det drejer sig bl.a. om følgende: Forbedring af normeringerne i børnehaverne samlet svarende til 1 mio. kr. Igangsætning af Sveriges-modellen på forebyggelsesområdet for Børn- og unge Tilskud til svømmehallerne i Fjerritslev og Jetsmark Midler til haltildelingsmodel Styrkelse af decentral borgerservice Eventpulje Visionsplan for Kollerup-Svinkløv-Slettestrand Nye indsatser på sundhedsområdet De konkrete budgetbeløb til de nye initiativer fremgår af ændringsforslagene jf. udarbejdet specifikation. En række af de ovenstående tiltag er endvidere beskrevet i nedenstående budgetbemærkninger. Øvrige budgetbemærkninger Ansøgning om Partnerskabskommune: Tidlig indsats- Livslang effekt på børne- og ungeområdet Jammerbugt Kommune ansøger ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om at blive blandt de 4-7 kommuner i landet, som bliver Partnerskabskommune inden for initiativet Tidlig Indsats Livslang Effekt på børne- og ungeområdet. Initiativet skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Der er afsat en ramme på ca. 27 mio. kr. til udvikling i Partnerskabskommunerne. Mulighederne som Partnerskabskommune falder fuldstændigt i tråd med intentionerne i Udviklingsstrategien for området (april 2014), hvor der investeres i en omlægning med Distriktsrådgivere og Sverigesprojektet. Såfremt kommunen mod forventning ikke vælges som en af Partnerskabskommunerne aftales det, at der sker en politisk genvurdering af, hvordan omlægnings- og investeringsinitiativet kan igangsættes som et projekt med mulighed for finansiering fra Jammerbugt Kommune i 2015 med op til på kr. 2

3 Handicapområdet Den igangsatte analyse og afrapportering af styringen af det samlede handicapområde indenfor både børne- og unge samt voksenområdet færdiggøres og forelægges på et fælles udvalgsmøde for de to politiske udvalg. Analysen skal munde ud i en proces, hvor det samlede handicapområde bliver mere gennemsigtigt, mere sammenligneligt og der anvises en række muligheder for at tilpasse udgifts- og serviceniveauet. Udbud på ældreområdet Jævnfør budgetaftalen fra 2012 konkurrenceudsættes to plejecentre og fritvalgsområdet. Det er besluttet, at udbuddet skal omfatte Saltum Plejecenter og Solgården i Fjerritslev samt det samlede fritvalgsområde i form af et samlet udbud. Jammerbugt Kommune skal afgive et bud (kontrolbud). Den afsatte besparelsesramme for udbuddet er et skøn over en mulig besparelse i Aftaleparterne er enige om, at en eventuel større besparelse end forudsat skal medgå til at forbedre driftsresultatet og at en eventuel mindre besparelse ikke medfører en forpligtigelse til at udmønte kompenserende besparelser. Såfremt den afsatte besparelse kan opnås gennem bedre arbejdstilrettelæggelse eller effektiviseringer i øvrigt, står det fortsat aftaleparterne frit at arbejde herfor. Økologiske fødevarer i kommunale køkkener Regeringen har fremlagt en økologisk handlingsplan, der har som mål at mindst 60 % af maden i offentlige køkkener i 2020 skal være fremstillet af økologiske råvarer. Det aftales derfor, at der i 2015 igangsættes et arbejde for hvordan der kan gennemføres en ændring af indkøb til økologiske fødevarer, så Jammerbugt Kommune kan give de kommunale køkkener en mulighed for at leve op til målsætningen for Mulighed for selvejende haller kan låne til at investere eller renovere Der aftales en økonomisk ramme, hvor kommunens selvejende haller får mulighed for at ansøge om kommunegaranti til lån for at foretage nyinvesteringer eller renoveringer. Det er en afgørende forudsætning, at de pågældende haller kan fremlægge revisorpåtegnet dokumentation for, at man vil kunne forrente og afdrage det pågældende lån inden for en periode på 5-10 år afhængig af investeringens størrelse og karakter. Projekter, der har tilsagn om medfinansiering fra fonde el. lign. har højeste prioritet, såfremt der indkommer ansøgninger, der overstiger den afsatte låneramme. Projekterne vurderes politisk. Bedre finansieringsmuligheder for hallerne Skovsgård Multihus og Jetsmark Idrætscenter samt evt. Brovst Sport- og Kulturcenter tilbydes kommunegaranterede lån til omlægning af højt forrentede lån. Provenuet skal sikre løbende overskud på driften og for Jetsmark Idrætscenter bidrage til finansiering af en evt. større renoveringsplan. Puljen skal finansieres af lånemuligheder udenfor årets lånemuligheder, som den fremgår af resultatopgørelsen. Eventpulje Eventpuljen er en pulje der retter sig mod eksisterende gode tiltag og nye tiltag, der styrker udviklingen i Jammerbugt Kommune. Der kan gives et kontant tilskud, eller der kan stilles en garanti for underskud. 3

4 Folkeskolen Den nye folkeskolereform indeholder mange nyskabelser med virkning fra skoleåret Implementeringen af reformen har stor politisk bevågenhed. Kommunalbestyrelsen vil følge folkeskoleområdet tæt sammen med skolebestyrelserne og skolens ledere. Også skolernes økonomiske rammer vil blive evalueret og den aftalte tildelingsmodel vil blive genvurderet med henblik på eventuelle justeringer som udgangspunkt inden for de eksisterende økonomiske rammer. Ejendomsdrift Med henblik på at nyorganisere driften af kommunens bygninger i klynger, arbejdes der med en implementeringsplan med det mål, at ny organisering kan igangsættes i første halvår Ændringen af organiseringen samt udnyttelse af erfaringerne fra de billigst drevne kommunale bygninger er vurderet til at give samlede lavere driftsudgifter. Der arbejdes også med at sikre valide data for ejendomsdriften som en del af grundlaget for en afklaring af omfanget af økonomisk potentiale. Det administrative bygningskontor skal støtte den ændrede organisering af driften. Derfor skal det administrative bygningskontor tilpasses til de nye opgaver. Kollektiv Trafik Der foretages en kulegravning af transportområdet med henblik på en omfordeling fra lukkede ruter til flere åbne ruter. Anlægsprojekter Langt hovedparten af det samlede anlægsbudget for 2015 er afsat til den allerede igangsatte byggeri af Ny Aabybro Skole, der skal stå færdig i juni Herudover er der i 2015 afsat midler til En ramme på 9 mio. kr. til vejområdet, trafiksikkerhed, fortove og lys over land m.v. til udmøntning i Teknik- og Miljøudvalget En halpulje til KFL-udvalget med en ramme på 2 millioner kr. til konkret fordeling efter ansøgning Pulje til skrotningsordning med en ramme på 1 million kr. til fortsat indsats overfor faldefærdige ejendomme til medfinansiering af midler modtaget fra centralt hold Til etablering af ny Blå Stue på dagpasningsområdet afsættes der 2 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i Placeringen skal indgå i den samlede plan for børnehave/vuggestuepladser i Pandrup-Kaas-området. En renovering af gulv på Saltum Skole på kr. i 2015 Herudover er der afsat 8,2 mio. kr. til asfalt og bygningsvedligeholdelse overført fra driftsbudgettet. For overslagsårene er forligspartierne opmærksomme på det store behov og ønsker, der er for en gennemgribende renovering af Jetsmark Idrætscenter. Det er målet at der i 2015 udarbejdes en nærmere beskrivelse af behovet og muligheder for finansiering, således at projektet kan realiseres fra 2016 indenfor en samlet ramme på mio. kr. Finansie- 4

5 ringen skal komme fra øgede driftsindtægter, kommunale midler, energibesparende investeringer (ESCO-model) samt midler fra nye brugere m.m. Hvis det viser sig, at projektet ikke det kan realiseres, skal der i 2016 investeres i nødvendigt vedligehold som f.eks. tag. På investeringssiden er parterne enige om, at anlægsbudgettet for 2015 er ambitiøst, og at der også for 2016 er store ambitioner med det nuværende overslagsår, som viser et anlæg på 87 mio. kr. I de efterfølgende år vil forligspartierne satse på et samlet anlæg i størrelsesordenen mio. kr. pr. år, som giver mulighed for bl.a. en gennemgribende renovering af Jetsmark Idrætscenter, realisering den fremtidige børnehavestruktur i Pandrupområdet samt bygningsmæssige tiltag på børnehave- og skoleområdet herunder bl.a. også renovering af de eksisterende børnehaver i Fjerritslev-området. I forbindelse med færdiggørelse af den ny Aabybro Skole i 2016 skal der foretages forbedringer og tiltag vedrørende trafiksikkerhed og infrastruktur. I løbet af 2015 fremlægges forskellige alternativer i forhold til trafiksikkerhed, herunder overvejelse om rundkørsel på Aaby Sdr. Gade. Der udarbejdes en politik for anvendelse af VE-midlerne. I den forbindelse udarbejdes derforslag til etablering af cykelsti mellem Ørebro-Klim, herunder overblik over investeringens omfang og finansieringsmuligheder via vindmøllepenge. Der kan arbejdes videre med et projekt om tilbygning til Nørhalnehallen. Forinden skal der i samarbejde med Nørhalne IF opstilles en finansieringsplan og et driftsbudget. Realiseringen kan ske snarest muligt inden for den samlede anlægsramme. Fortsat udvikling af Jammerbugt Kommune Skoleudvikling og landdistriktsudvikling Forligsparterne ønsker øget fokus på koblingen mellem landdistriktsudvikling og skoleudvikling med det mål at sikre mest mulig kvalitet såvel i skolevæsenet og på den enkelte skole som i landdistrikterne. Herunder en stærkere koordinering mellem skole og lokalsamfund, hvor skolen i højere grad end i dag bliver et lokalt kulturcenter. Skolerne i de 4 hovedbyer arbejder primært med skoleudvikling, men også på en større synlighed i forhold til det omgivende samfund. Dette nye koncept giver nye muligheder for en lokal udvikling, som via lokale mål, handlinger og konkrete indsatser sammenholdt med kommunalbestyrelsens tilsagn om en decentral skolestruktur byggende på et mindste elevtal på i hovedregel elever i gennemsnit pr. klasse målt på det antal årgange, skolen er normeret til (7 eller 10) og en rimelig fastholdelse af indbyggertallet og en målbar lokal indsats. Bosætningskampagne I foråret 2015 arrangeres en stor kommunedækkende bosætningskampagne i et samarbejde med bl.a. alle lokalsamfundene handelsbyerne, ejendomsmæglere m.fl. 5

6 Mere i Gang - Flere I Gang herunder etablering af Én indgang for virksomheder Den nye erhvervs- og vækststrategi er i gang med at blive realiseret af Erhvervs- og Turistrådet i et samspil med de kommunale afdelinger og eksterne parter. Strategien sætter fokus på: Iværksætteri Fokuseret erhvervsservice Afsætning og eksport Rammevilkår og kommunal service Destinationsudvikling og turisme samt Menneskelige ressourcer. Realisering af strategien får afgørende betydning for Jammerbugt Kommunes fremtid såvel for erhvervsudviklingen inkl. øget turisme som for bosætning hvor målet i første omgang er en positiv flyttebalance. Som et led i den ny strategi etableres der nu Én indgang for virksomheder, således at virksomheder får et centralt sted at henvende sig, en bedre service samt en optimal kommunal koordinering af sagsbehandlingen overfor virksomhederne. Èn indgang til Kommunen styrkelse af den tværgående helhedsforståelse og samarbejde med borgerne i centrum Der igangsættes en organisationsudviklingsproces med det formål at sætte borgerne yderligere i centrum ved at fremme en helhedsorienteret indsats og en styrkelse af samarbejdskulturen. Politisk er signalet, at der ønskes en samarbejdskultur under overskriften: En indgang til Kommunen. Der startes med en realisering overfor erhvervslivet og senere følger en realisering overfor borgerne. Begge projekter gennemføres internt som kulturprojekter og markedsføres udadtil, når handleplaner tillader det. Hovedtallene i Budget 2015 Herunder findes hovedtallene for budgettet for 2015: Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt mio. kr. Indkomstskatten er uændret 25,7 % og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 o / oo Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent Nettodriftsudgifter på mio. kr. Overskud på skattefinansieret drift på 61 mio. kr. Skattefinansieret anlægsbudget 102 mio. kr. Nettolånoptagelse på 88 mio. kr. Der er budgetteret med en kassehenlæggelse på 42 mio. kr. 6

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011. Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 Juni 2010 I tabeller

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013

Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013 Budgetaftale 2013 EnergiMetropol Esbjerg indgået den 17. september 2012 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere