Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d kl Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne på forhånd udsendt følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget - med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse 6. Valg af bestyrelse a. valg af formand (i lige år). Jan på valg og modtager ikke genvalg. 7. Valg af en suppleant (hvert år). 8. Valg af medlemmer til underudvalg (hvert år) a. Festudvalg 9. Valg af 1 revisor (hvert år) 10. Valg af 1 revisor suppleant (hvert år) 11. Eventuelt. 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Følgende blev valgt Dirigent: Karl Børge Pedersen Referent: Margit Pedersbæk Stemmetællere: Britta og Finn 2. Formandens beretning Se vedhæftet beretning Debat / kommentarer efter beretningen: Regler/dommere: Niels: Spurgte i forhold til dommere og regler, om der er planlagt et kursus i regler. Torben: Det tidligere planlagte kursus havde bl.a. Fokus på forskelle mellem DGI og DPFregler. Der er nu kommet nye, DGI-regler, således at der DGI-reglerne nu stort set svarer til reglerne i DPF. Men hvis der er interesserede, så vil han gerne holde en aften om regler. Der var almindelig tilslutning til dette, så Torben vi forsøge at arrangere en aften om regler før turneringsstart. Veteran-turnering Torben opfordrede til, at vi også forsøger at få dannet et hold til veteran-turneringen. Man kan spille på dette hold fra det år man fylder 55 år. Torben vil gerne hjælpe som holdleder. Turneringen afvikles i Jylland, evt. med et finalestævne på Sjælland. Konklusion: Bestyrelsen skriver ud, og ud fra tilbagemeldingerne vurderes, om det er muligt at få dannet et hold til veteran-turneringen.

2 Til Vi rykker Niels: vi bør måske lade være med at komme i vore grønne jakker til DGI stævner i Nordjylland. Torben: Vi kunne måske lave et stævne med skiftende makker, så vi kommer til at spille sammen med andre. Hjemmebane Niels: Mener at det er vedtaget, at vinterbanen ved Aalborg Freja laves om til kunstgræs. Vi kan derfor hurtigt få behov for ny hjemmebane. Stemmeret ved generalforsamling Niels: Det er muligt at lave vedtægter, så nye medlemmer kan få stemmeret. Men det skal i så fald kræve, at de har betalt kontingent. Træning op til kampene. KB: forslag om at vi bruger mandags-træningen som træningssamling op til kampene. Der laves to træningssamlinger op til hver kamp, således at det er muligt at udtage holdene efter første træningssamling. Forslag til datoer: Træning 1 Træning 2 Kamp-dato 16/4 23/4 28/4 4/6 11/6 16/6 Aftales senere 6/8 11/8 Derudover har Danmarksserieholdet en aftenskamp mod Åstrup, som skal spilles imellem den 25. maj og 15. juni. Det der umiddelbart ud til, at denne kamp har sin egen rundenr., således at den ikke binder, hvem der kan deltage på holdene i den efterfølgende runde. Men dette skal undersøges. Vores pulje i Danmarksserien består af følgende hold: BMI 2 Bøgeskov 2 Horsens 2 Sydøstjylland Nordjylland Åstrup 3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse Christian Rytter gennemgik det uddelte regnskab. Jan spurgte til, om de 90 kr. fra klubbonus var glemt. Men disse er først gået ind på kontoen i år, og dermed først med i regnskabet for Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag Der var indkommet følgende forslag Forslag 1 Hvert år er der repræsentantskabsmøde i DPF. Det koster 225 kr. pr. person og deltage. Herudover er der transport omk. I år foregår det i Valby km. Tager vi vores normale takster er det så 1218 kr. + brobizz 460 I alt ca kr. Spørgsmålet er så, hvor meget Petanqueklubben Nordjylland er villig til at betale for deltagelse. Deltager gebyr for hvor mange, transport eller blot et tilskud til transport. Punktet skal vi diskutere og finde en afklaring på. Det vi

3 vælger, skal så indgå i budgettet. Vedtager vi f.eks. at betale det hele, vil det kunne betyde kontingent forhøjelse med ca kr. ud fra hvad vi vælger. Baggrund: Sidste år deltog Jan og Torben for egen regning i repræsentantskabsmødet, men da det sidste år var i Jylland, var omkostningerne til transport mindre. Da deltagelse i repræsentantskabsmødet klubbens mulighed for at deltage i den demokratiske proces i DPF, er der stillet ovenstående forslag om at klubben betaler for deltagelse. Der kan max. deltage 3 stemmeberettigede personer fra klubben. Repræsentantskabsmødet placeres forskellige steder i landet, hvorfor udgiften til transport kan variere. Debat Anders: Hvad får vi ud af at deltage? Torben: På repræsentantskabsmødet kan der bl.a være debat af, hvilke turneringsformer, der skal være fremover og hvad disse skal koste. KB: Da vi i forhold til DPF er et udkantsområde, er det vigtigt at vi deltager, så vi ikke bliver glemt. Vi kan eksempelvis gøre opmærksom på de udfordringer, som de noget større afstande i Jylland giver, f.eks. med en aftenskamp. Torben: vil bl.a tage op, hvorfor det kun er muligt at få tilskud til brobizz og f.eks. ikke til færge eller fly. Afstemning Forslaget gik til afstemning med præcisering af, at der kun betales for deltagelse af den valgte bestyrelse (max. 3 personer). Forslaget blev vedtaget med følgende stemmer: 13 for 2 imod 2 undlod at stemme Birthe: begrundede sin stemme imod med, at hun er bekymret for, at kontingentets størrelse kan være et problem for eksempelvis yngre spillere. Anders: Anbefaler at vi hurtigst muligt bliver medlem af Sifa, da der her er mulighed for at få tilskud til kørsel. Torben: Mener at vi måske har mulighed for at tjene lidt ved at få repræsentantskabsmødet til Nordjylland. Forslag 2 Skal vi betale for hjemmesiden? Det betyder bl.a., at vi bliver fri for reklame i bunden af hjemmesiden og at det adressen ikke skrifter til petanqueportalen/ Jan gennemgik vores nye hjemmeside, som er lavet via Petanqueportalen. Det er her muligt at lave en gratis hjemmeside, men hvis siden anvendes gratis betyder det bl.a. at der vil være en reklame for website via petanqueportalen i bunden af hver side. For 86 kr.pr. måned (jf. den officielle pris), kan tilkøbes - Reklamen i bunden fjernes - Egen webadresse (dvs. adressen P9000.dk bliver stående øverst) - Bedre mulighed for support. Britta: Foreslog at vi prøvede det gratis det første år, og så ser, hvordan det går Christian: Hvor komme reklamen for SIFA til at stå.

4 Jan: SIFA s reklame komme på siden på samme måde som klubbonus allerede nu står på forsiden. SIFA s reklame skal også være på forsiden. Torben: gjorde opmærksom på, at P9000.dk allerede er rettet, så den dirigeres over på den nye side. Konklusionen blev, at forsamlingen var enige om, at vi forsøger os med den gratis hjemmeside i det næste år. 5. Fremlæggelse af budget - med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse Christian gjorde opmærksom på, at udgifterne til deltagelse i repræsentantskabsmøde af gode grunde ikke er medregnet i det udsendte budget. Indtægter Kontingent 2012 (24*400+1*200) Renter 10 Øvrige indtægter (Klubbonus) 90 Indtægter i alt Udgifter DPF klubkontingent m.v Holdgebyrer DPF Trænerudgifter Kontorhold m.v. 100 Generalforsamling og møder Baneafmærkningsudstyr Diverse 500 Udgifter i alt Resultat +910 Niels: Foreslog at udgifter i repræsentantskabsmødet evt. tages fra beholdningen i år, i stedet for at hæve kontingent. Birthe: Der kan komme ekstra udgifter, hvis vi skal have egen bane. Det koster lidt, hvis vi skal ind i foreningshuset. Jan: Mener ikke, at vi skal hæve kontingentet i år. Vi kan evt. undersøge, om det er muligt at få tilskud til baner. Anders: Vil gerne have at bankbeholdningen fra balancen indgår i budgettet, så det er muligt at se udviklingen i beholdningen. KB: Det er også muligt, at der kan komme ekstra indtægter ift. budgettet. F.eks. hvis vi får flere medlemmer. Diskussion om baner/stævne Torben: Vi kunne også forsøge at skabe indtægter ved at afholde et stævne. Birthe: hvor skal vi kunne holde et stævne, når vi ingen baner har. Jan: Så længe Freja ikke er lave om, har vi stadig mulighed der. Ellers er det også muligt at låne baner i klubber, f.eks. kan banerne i Gistrup lånes uden at det koster noget. Torben: Et stævne behøver ikke holdes på vore egne baner. Vi kunne også tage ud til klubber og holde stævner på deres baner. Christian: Hvis banen hos Freja lave om til kunstgræs, så har vi ingen bane. Så første prioritet i klubben må være, at finde nye baner.

5 Jan: Enig i, at det er vigtigt at finde en løsning egne baner, men vi behøver ikke gå i panik. Vi kan indtil da altid låne baner, f.eks. i Vodskov eller Gistrup. KB: Enig i, at det må være første prioritet at få eget sted. Men det ene udelukker ikke det andet. Vi kan godt arbejde på at afholde et stævne også. Et stævne kan være med til at skaffe penge til baner. Kontingentstørrelse Jan: Hvis budgettet holder, så vil vi ved slutningen på året have en beholdning på ca minus udgifter til repr. Møde (ca kr.). Foreslår uændret kontingent. Uændret kontingent + godkendelse af budget til afstemning 16 for 1 undlod at stemme Budgettet dermed godkendt og kontingent for 2012 er fastsat til 400 kr. (som i 2011) 6. Valg af bestyrelse Der er valg til formandsposten, og Jan modtager ikke genvalg. Niels Toft blev valgt, men tilkendegav, at det max ville være for en valgperiode, dvs. 2 år. Anders: tilbød at hjælpe med distribution af mails vedr. stævner med videre. 7. Valg af en suppleant. Kim O. Nielsen blev genvalgt 8. Valg af medlemmer til underudvalg (hvert år) - pt. har vi ingen under udvalg. Følgende blev valgt til festudvalg Britta Skalshøj, Annette Lundegaard og Knud Madsen. Jan: Forslag om, at vi kunne holde en afslutningsfest efter sæsonen. Så er det måske lettere at finde et muligt tidspunkt. Gitte: Forslag om, at vi evt. kunne leje skolen ved Arentsminde til afslutningsfest. 9. Valg af 1 revisor Anders Larsen blev valgt 10. Valg af 1 revisor suppleant (hvert år) Knud Madsen blev genvalgt 11. Eventuelt. Sydbank som mulig sponsor Christian forespurgt hos Sydbank om muligheden for, at de evt. ville være sponsor. De har i svaret spurgt om der er udsigt til, at få flere kunder fra klubben. Der var enighed om, at vi ikke kan love at et antal klubmedlemmer skifter til Sydbank. Dette er folks private sag. Det er derfor næppe sandsynligt at vi kan få sponsormidler fra Sydbank. Men mulighederne for evt. tilskud via deres fond undersøges. Sifa Da det er besluttet, at vi vil søge om optagelse i SIFA, kan vi evt. undersøge mulighederne for trøjesponsorrater herfra. Medlemskab af SIFA kræver at klubben godkendes af kommunen.

6 Baner hos Foreningshuset Christian har undersøgt mulighederne for baner hos foreningshuset. Den nuværende bane er 12x15 meter. Dette giver max. 5 baner på den korte led. Hvis vi kan skaffe penge og tilladelse, så er det muligt at fordoble arealet. Det vil give gode muligheder til træning, men er ikke nok til at afvikle hjemmekamp. Det koster ca kr. pr. år at være medlem af foreningshuset Derudover koster det yderligere, hvis vi ønsker at anvende kantinefaciliteterne. Af andre muligheder for baner blev nævnt arealet ved Fjordmarken. Her er der areal nok, men ingen toilet-faciliteter. Derudover kan grus parkeringsplads ved Gitantium måske være en mulighed. Torben: Hvis vi skal have hjemmekamp i vinterlandsturneringen, så kræver dette 6 baner. Det kunne evt. være en mulighed at leje ridehallen ved Sulsted, hvor Anders og Erik holder indendørs stævner. Men en hjemmekamp i VLT kræver at hallen lejes hele dagen. Petanqueportalen Jan demonstrerede petanqueportalen. Via portalen er det bl.a. muligt at styre medlemslisten, således at administration af denne kan lettes. Men det kræver, at alle er oprettet med de nødvendige oplysninger (adresse, mail og tlf.). Derfor skal alle medlemmer oprette sig hos petanqueportalen og søge om medlemskab af Petanqueklubben Nordjylland. Der er sikkerhed på siden, således at kun medlemmer af klubben kan se medlemslisten. Medlemslisten vil fremover kun blive administreret via Petanqueportalen. Derudover er det fremover via petanqueportalen, at det er muligt at følge holdturneringerne og indberette resultater. Petanqueportalen giver desuden en række muligheder for anvendelse ved den interne kommunikation i klubben, f.eks. - Alle klubmedlemmer kan se medlemslisten husk at indberette adresse og telefon (kan kun ses af klubmedlemmer) - Opslagstavle - Debatforum - Udskrivning af egen licens - Eventkalender - Sende meddelelse til alle klubmedlemmer Valg til breddeudvalg i Nordjylland Pt. sidder Torben og Jan i breddeudvalget indenfor DPF i Nordjylland med Torben som formand. Torben stiller op til turneringsudvalget på repræsentantskabsmødet. Hvis han som forventet vælges ind i dette, kan han ikke sidde i breddeudvalget mere. Der skal derfor vælges mindst to personer til breddeudvalget. Det nordjyske breddeudvalg har pt. gang i et samarbejde med DGI Nordjylland petanque for at forsøge at lave arrangementer, der kan tiltrække unge mennesker. Jan vil gerne fortsætte dette arbejde, og vil derfor godt fortsætte i breddeudvalget. Da der ikke var andre, som var villige til valg til dette udvalg, blev det besluttet, at bestyrelsen skriver rundt til alle medlemmer for at høre, om ikke der skulle være en mere, der har mod på at gå med i breddeudvalget. Tak til den afgående formand KB sluttede med at sige tak til Jan for en super god indsats i de to år, han har været formand. Jan fik 3 flasker god rødvin som tak for indsatsen

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere