Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4"

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde tilbuddet på engelsk. Fyldigt management summary vil være på dansk og mindstekrav, som fremgår af bilag 2 vil naturligvis være opfyldt uden forbehold. Ordregiver accepterer at beskrivelsen i kontraktbilag 2, kravspecifikationen, er på engelsk. Desuden accepteres det, at eventuelle henvisninger til andre bilag i beskrivelsen er på engelsk. Andre sprog accepteres ikke. 8. juli 14. juli Alle øvrige kontraktbilag og underbilag skal udfærdiges på dansk. 1.2 Ændringer/rettelsesblade til Udbudsmaterialet. Der er foretaget ændringer/rettelser til udbudsmaterialet, hhv. den 3. og den 7. juli. Det er meget svært at foretage dokumentsammenligning af eksempelvis Bilag 2 Kravspecifikation. Har Region Midtjylland etableret en ændringslog, således at det fremgår, hvor i materialet, der er foretaget ændringer? Hvis ja, hvor finder Ordregiver henviser i øvrigt til udbudsbetingelsernes pkt Ordregiver har ikke etableret nogen ændringslog. Efter ordregivers opfattelse giver den valgte fremgangsmåde størst mulighed sikkerhed for, at tilbudsgiver altid er i besiddelse af det seneste materiale, såfremt tilbudsgiver holder sig opdateret på På opfordring vil ordregiver dog oplyse, hvilke ændringer der er foretaget på specifikke datoer. 9. juli 14. juli

2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 vi og får adgang til ændringsloggen? Ændringen i Kontraktbilag 2 den 3. juli vedrører følgende: I krav 47, 28, 49 og 91 var det ikke angivet, om der var tale om krav eller mindstekrav. Dette er rettet, således at de nævnte krav nu er angivet som Krav. Kravene vedrørende porteføljestyring var ikke nummeret (korrekt). Disse er nu nummereret som krav 142 og krav 143. Berigtigelsen af udbudsbekendtgørelsen den 7. juli vedrører ændring af adresse for kontaktpunkter. 2. Spørgsmål til KONTRAKT 2.1 Kontrakt udkast: Maksimal loft på omkostning ønskelig. I kontraktudkastet 9 Kundens deltagelse, pkt. 9.1 Kundens aktive medvirken og deltagelse. Vi forstår teksten således at RM kan fakturer os for interne omkostninger uden der er loft på disse. Såfremt disse justeringer påfører Kunden væsentligt forøgede omkostninger skal sådanne omkostninger godtgøres af Leverandøren. Kundens evt. omkostninger til Pkt. 9 skal læses i sammenhæng med Kontraktbilag 6, hvor tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud, skal angive i hvilket omfang ordregiver, skal medvirke i forbindelse med gennemførelse af kontrakten. Det er timer udover dette estimat (pr. person), der udløser kravet, såfremt antallet af timer må betragtes som væsentlig. Der er således ikke tale om en diskretionær adgang til at fakturere tilbudsgiver for anvendelse af kundens personale juli 15. juli

3 2. Spørgsmål til KONTRAKT egne ansatte opgøres til 500 kr. pr. time. RM bedes venligst revurdere om det ikke er fair med et loft på denne risiko omkostning. RM bedes oplyse, hvilke situationer hvor dette krav kan udløses og efter hvilke kriterier. Kontraktens pkt. 9 har således til formål at sikre, at tilbudsgiver ikke sætter det estimerede antal timer for kundens deltagelse urealistisk lavt for derved at vinde kontrakten med (væsentlige) ekstraomkostninger for ordregiver til følge. Det bemærkes, at ordregiver er forpligtet til at deltage aktivt i det angivne antal timer. 2.2 Kontrakt udkast: On site audit hos SaaS og Cloud Computing leverandør er sjældent brugbart. I kontraktudkastet 10 Audit. Vi forstår teksten således at RM gerne vil sikre tidsplan og leverancens funktionalitet, som vi naturligvis støtter. Vi tilbyder en Cloud løsning hvor audits kan ske via web-sites, med relevante look-ups i datasystemet samt andre måder hvor et fysisk besøg ikke er nødvendig. Dette kræver dog underskrift af en Non-Disclousiure Agreement før dette kan ske På baggrund af det ovenfor anførte fastholdes bestemmelsen i sin nuværende form. Kontraktens pkt. 10 vedrører ikke specifikt on site audit. I bestemmelsen ligger alene, at ordregiver skal kunne auditere gennemførelsen af kontrakten. Hvis dette sker bedst muligt gennem andre metoder end on site audits, forbeholder ordregiver sig retten til at anvende denne metode. Ordregiver tilføjer følgende til pkt. 10: Såfremt det for gennemførelse af kontrollen er nødvendigt med underskrivelse af en fortrolighedserklæring eller lignende, er Kunden og/eller den sagkyndige juli 15. juli

4 2. Spørgsmål til KONTRAKT RM bedes vurdere, om ikke sætningen kan komme med i afsnittet 10. Efter underskrift af en Non-Disclosure Agreement kan Kunden kontrollere Leverandørens systemer. RM bedes venligst revurdere om denne praktiske proces beskrivelse kan indgå i udkastet til kontrakt. 2.3 Kontrakt udkast: Data struktur ved overdragelse i kendt filformat. I kontraktudkastet 23 Data. Vi forstår teksten således at RM gerne vil sikre sine data, som vi naturligvis støtter. Vi foreslår RM at revurdere følgende sætning; De pågældende data og informationer skal udleveres på et digitalt medie efter Kundens nærmere anvisning med en af Kunden anvist datastruktur,.. Vi tilbyder en Cloud løsning hvor data er grupperet på den måde som Kunden og Leverandøren har benyttet i driftperioden. I en SaaS løsning er det ikke altid muligt at oprette en datastruktur som Kunden ønsker. 2.4 Kontrakt udkast: Udlevering af kildekode til programmel. I kontraktudkastet 24 forpligtet til at underskrive en sådan før, at kontrollen gennemføres. Sætningen i Kontraktens pkt ændres til følgende: De pågældende data og informationer skal udleveres på et digitalt medie efter Kundens nærmere anvisning i et af Kunden anvist dataformat, der er umiddelbart tilgængelig og kompatibel med almindelige standarder. Det bemærkes til ovenstående, at ordregiver ønsker at sikre, at data bliver overleveret i et velkendt format, således at det ikke medfører ekstraomkostninger at få udleveret disse i forbindelse med kontraktens ophør. Yderligere bemærkes det, at de data ordregiver ønsker, er rådata og metadata. Pkt. 24 rettes i overensstemmelse med tilbudsgivers ønske juli 15. juli 11. juli 15. juli

5 2. Spørgsmål til KONTRAKT Rettigheder til programmel og dokumentation. Vi leverer en SaaS og afsnit fire Kildekode til programmel udleveres er ikke muligt. Løsningen leveres som en service og ikke som salg af en applikation. RM bedes revurdere om, krav til udlevering af kildekode kan fraviges og erstattes af dokumentation af processer og funktionalitet. 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 + UNDERBILAG 2A 2F 4.1 Bilag 2 Kravspecifikation, Krav 41 Det skal være muligt at konvertere sager fra én sagstype til en anden. Hvad menes med sagstype? Kravet går ikke på konvertering fra én vilkårlig sagstype til en anden vilkårlig sagstype. Kravet har baggrund i, at det erfaringsmæssigt kan være svært at skelne mellem incidents og requets, og netop denne konvertering er efterspurgt hos ordregiver, men generelt efterspørges muligheden for at konvertere fra én sagstype til en anden sagstype. Det er disse muligheder tilbudsgiver skal redegøre juli 15. juli

6 4. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 + UNDERBILAG 2A 2F for. 4.2 Underbilag 2C Request Management, pkt Skal CA opdateres med sager eller skal sagerne fremover kun fremgå i den nye ITSM? 4.3 Underbilag 2C Request Management, pkt CA kræver at Group og Resolution kode er oprettet. Skal disse koder opdateres i CA fra ServiceNow? 4.4 Procesbeskrivelse Problem Management. Har RM en procesbeskrivelse for den nuværende Problem Management proces? 4.5 Bilag 2 Kravspecifikation, Fase 1. Her er følgende formulering: Integration til BSK/AD, Symantec/Altiris, CAPA/MS SCCM-værktøjer med videre På et overordnet plan tænkes sagstyperne kategoriseret som ændringer, fejl, mangler, spørgsmål og risiko. På værktøjsplan kunne en ikke udtømmende opremsning af typer være incident, request, problem, event samt alarmafhængig af valg af over- og undertyper. Sagerne skal kun fremgå af det nye ITSM. Sager der oprettes i dette skal derfor IKKE spejles, kopieres, konverteres til CA. Se svar til spørgsmål 4.2. Hertil kan supplerende oplyses, at det konkrete procesdesign er udformet med specifik reference til CA-termer. Disse tænkes erstattet af andre lignende felter eller værdier. På nuværende tidspunkt er ordregiver kun i besiddelse af en kladde, der ikke ønskes udleveret af forretningsmæssige grunde. Tilbudsgiver kan se bort fra med videre, der i øvrigt slettes i Kontraktbilag 2, kravspecifikationen. 11. juli 15. juli 11. juli 15. juli 11. juli 15. juli 11. juli 15. juli 6

7 4. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 + UNDERBILAG 2A 2F Hvad menes med med videre? 4.6 Bilag 2 Kravspecifikation Krav 50 Krav 50 siger, at systemet skal understøtte ordregivers proces med Incident håndtering. Har RM en procesbeskrivelse for den nuværende Incident Management? På nuværende tidspunkt er ordregiver kun i besiddelse af en kladde, der ikke ønskes udleveret af forretningsmæssige grunde. 11. juli 15. juli 5. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 4 + UNDERBILAG 4A Spørgsmål til KONTRAKTBILAG juli 15. juli Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 7 + UNDERBILAG 7A 8.1 Jf. udbudsbetingelserne består kontraktmaterialet blandt andet af følgende underbilag: Underbilag 2A: Præsentation af Det fremgår af vejledningen (første side) til Kontraktbilag 7, at tilbudsgiver kan vedlægge Underbilag 7A som yderligere beskriver tilbudsgiverens vedligeholdelse og service. Ordregiver har således ikke juli 15. juli

8 8. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 7 + UNDERBILAG 7A BSK Underbilag 2B: Underbilaget udgår Underbilag 2C: Procesdokumentation Request Management Underbilag 2D: Procesdokumentation Change Management Underbilag 2E: Procesdokumentation SACM Underbilag 2F: Usecases Underbilag 4A: Prisbilag Underbilag 7A: Yderligere indhold af vedligeholdelse Underbilag 8A: Udkast til prøveplan for overtagelsesprøven Underbilag 8B: Udkast til prøveplan for driftsprøve Underbilag 10A: Databehandlerinstruks udarbejdet Underbilag 7A, og det er således op til tilbudsgiver at udarbejde dette dokument. Det bemærkes, at det ikke er et krav, at tilbuddet vedlægges Underbilag 7A, men at det dog vægtes positivt, såfremt det gøres og serviceaftalen indeholder de i vejledningen til Kontraktbilag 7 nævnte elementer. Imidlertid er følgende underbilag ikke at finde på Underbilag 7A: Yderligere indhold af vedligeholdelse Underbilag 8A: Udkast til prøveplan for overtagelsesprøven Underbilag 8B: Udkast til prøveplan for driftsprøve 8

9 8. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 7 + UNDERBILAG 7A Vil ordregiver venligst oplyse, hvorledes disse underbilag tilgås eller sikre at disse gøres tilgængelig på Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 8 + UNDERBILAG 8A 8B 9.1 Jf. udbudsbetingelserne består kontraktmaterialet blandt andet af følgende underbilag: Underbilag 2A: Præsentation af BSK Underbilag 2B: Underbilaget udgår Underbilag 2C: Procesdokumentation Request Management Underbilag 2D: Procesdokumentation Change Management Underbilag 2E: Procesdokumentation SACM Underbilag 2F: Usecases Underbilag 4A: Prisbilag Underbilag 7A: Yderligere indhold af vedligeholdelse Underbilag 8A: Udkast til prøveplan for overtagelsesprøven Underbilag 8B: Udkast til prøveplan for driftsprøve Det fremgår af vejledningen (første side) til Kontraktbilag 8, at tilbudsgiver skal vedlægge Underbilag 8A og 8B som en del af sit tilbud. Ordregiver har således ikke udarbejdet Underbilag 8A og 8B, og det er således op til tilbudsgiver at udarbejde disse dokumenter, der skal indeholde tilbudsgivers oplæg til prøveplan for henholdsvis overtagelses- og driftsprøve. Det bemærkes, at det er et krav, at tilbuddet vedlægges Underbilag 8A og 8B. Dog indgår indholdet heraf ikke i evalueringen. 9

10 9. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 8 + UNDERBILAG 8A 8B Underbilag 10A: Databehandlerinstruks Imidlertid er følgende underbilag ikke at finde på Underbilag 7A: Yderligere indhold af vedligeholdelse Underbilag 8A: Udkast til prøveplan for overtagelsesprøven Underbilag 8B: Udkast til prøveplan for driftsprøve Vil ordregiver venligst oplyse, hvorledes disse underbilag tilgås eller sikre at disse gøres tilgængelig på Spørgsmål til KONTRAKTBILAG Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 10 + UNDERBILAG 10A Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 11 10

11 12. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG Spørgsmål til KONTRAKTBILAG Spørgsmål til KONTRAKTBILAG Spørgsmål til KONTRAKTBILAG

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere